Uploaded by Ирина Тарасюк

ТЕСТИ

advertisement
ТЕСТИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
теоретичних знань студенів
Змістовний модуль №1. Правові та організаційні питання охорони праці
1. Скільки розділів вивчає предмет "Основи охорона праці" :
1. – 6
2. – 3
3. – 4
2. Основний закон трудового законодавства це:
1. Кодекс законів про працю
2. " Про колективні договори і угоди"
3. " Про охорону праці"
3. За порушення робітником законодавства про охорону праці роботодавець (адміністрація
підприємства) має право притягати до:
1. Дисциплінарної відповідальності, кримінальної відповідальності
2. Матеріальної відповідальності
3. У перелічених відповідях 1; 2
4. Яка тривалість робочого часу встановлена для працівників віком від 16 до 18 років?
1. 36 години;
2. 24 годин;
3. 41 година.
5. Хто здійснює громадський контроль за виконанням законодавства з охорони праці?
1. Прокуратура;
2. Професійні спілки;
3. Держтехнагляд.
6. Скільки разів на рік повинні проводитися медичні огляди працюючих підлітків ?
1. Два рази на рік
2. Один раз на рік
3. Один раз на два роки
7. У разі зміни умов праці, що впливає на стан охорони праці, з працівником проводиться:
1. Цільовий інструктаж
2. Позаплановий інструктаж
3. Вступний інструктаж
8. З метою запобігання або зменшення впливу на працівника шкідливих і небезпечних
виробничих чинників застосовують:
1. Засоби захисту
2. Профілактичне лікування
3. Засоби вентиляції
9. У разі гибелі працівника або ушкодження його здоров’я на виробництві відповідні
відшкодування здійснює:
1. Пенсійний фонд;
2. Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.
3. Роботодавець
10. З метою запобігання або зменшення впливу на працівника шкідливих і небезпечних
виробничих чинників застосовують:
1. Засоби колективного та індивідуального захисту
2. Мікроклімат виробничих приміщень
3. Профілактичне лікування
11. За якою формою складається акт про нещасний випадок на виробництві ?
1. Н – 5
2. Н – 1
3. П – 5
12. Особи, які працюють за умовами трудового договору, учні та студенти навчальних закладів
під час проходження практики і виконання будь-яких робіт після занять підлягають:
1. Обов'язковому страхуванню
2. Страхуванню на випадок безробіття
3. Страхуванню за бажанням
13. Хто здійснює вищий нагляд за дотриманням законодавства про охорону праці
1. Верховна рада україни
2. Кабінет міністрів україни
3. Генеральний прокурор україни
14. До якого виду відповідальності притягнено працівника, якщо йому оголошено догану:
1. Адміністративної
2. Дисциплінарної
3. Матеріальної
15. Вступний інструктаж із працівниками, новоприйнятими на роботу, проводить
1. Інженер з охорони праці:
2. Працівник відділу кадрів
3. Юрисконсульт підприємства
16. Повторний інструктаж на робочому місці при виконанні робіт без підвищеної небезпеки
проводиться:
1. Щомісяця
2. Один раз на півріччя
3. Щороку
17. Державний нагляд за охороною праці здійснюють:
1. Верховна рада, кабінет міністрів
2. Міністерства і профспілки
3. Державні комітети: з нагляду за охороною праці, з питань радіаційної безпеки, з питань
пожежної безпеки, з питань гігієни праці
18. До якої групи причин нещасних випадків на виробництві належить порушення трудової та
виробничої дисципліни:
1. Технічні
2. Організаційні
3. Психофізіологічні
19. Чи мають право органи нагляду за охороною праці надсилати керівникам підприємств приписи
про невідповідність окремих посадових осіб посаді, яку вони займають:
1. Так
2. Ні
3. Так, за згодою профспілки
20. Акт про нещасний випадок на підприємстві за формою Н-1 зберігається у службі охорони
праці протягом:
1. Одного року
2. До тих пір, поки потерпілий працює на даному підприємстві
3. 45 років
21. Чи зобов’язаний власник під час укладання трудового договору проінформувати громадянина
про небезпечні та шкідливі чинники на його робочому місці, про його права і пільги:
1. Ні
2. Так
3. Так, якщо громадянин цього вимагає
22. Чи беруться на облік і чи складаються акти за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з
особами, які прямували до місця роботи пішки або громадським транспортом:
1 не беруться на облік і не складається акт
2. Беруться на облік, але акт не складається
3. Беруться на облік і складається акт
23. Хто розслідує і бере на облік нещасні випадки зі студентами у період практики на виробництві
під керівництвом посадових осіб навчального закладу на відведеній для цієї мети ділянці?
1. Підприємство
2. Навчальний заклад
3. Розслідуються органом управління освіти, беруться на облік навчальним закладом
24. Який закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи охорони здоров’я
населення в Україні:
1. Закон ,,Про охорону праці”
2. Закон ,,Про охорону здоров’я”
3. Закон ,,Про пожежну безпеку”
Змістовний модуль №2. Виробнича санітарія
25. Мікроорганізми, бактерії, інфекційні захворювання – це шкідливі фактори виробничого
середовища:
1. Фізичні
2. Біологічні
3. Хімічні
26. Система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно
небезпечних факторів і запобігання професійним захворюванням і отруєнням – це:
1. Виробнича санітарія
2. Гігієна праці
3. Фізіологія праці
27. Нормою виробничого шуму є рівень звуку:
1. До 85 дб
2. До 20 дб
3. До 70 дб
28. Спеціальне віброзахисне взуття, рукавиці з м’якими надолонниками, пружнодемфіруючі
прокладки та пластини для обхвату вібруючих рукояток та деталей – це:
1. Засоби колективного захисту від вібрації
2. Засоби індивідуального захисту від вібрації
3. Заходи боротьби з вібрацією
29. Окрім застосовуваних у техніці і медицині, джерелами іонізаційних випромінювань є:
1. Працюючі електродвигуни
2. Люмінесцентні лампи
3. Космічні випромінювання, телевізори, комп’ютери, атомні і теплові електростанції
30. У чому полягає небезпека радіоактивного випромінювання для організму людини:
1. У нервовому збудженні організму
2. В підвищенні температури тіла
3. В організмі утворюються заряджені атоми і молекули (іони)
31. Чи використовується іонізаційне випромінювання в медицині:
1. Ні
2. Так, під час флюорографії легень, зубів тощо
3. Так, з метою дезінфекції шприців
32. Електродугове зварювання, плазмове обладнання, газорозрядні лампи – це джерела
випромінювань:
1. Лазерних
2. Електромагнітних
3. Ультрафіолетових
33. Норми освітленості для аудиторій: на дошці, робочому столі, у кімнаті викладачів:
1. 200 лк; 100 лк; 50 лк
2. 500 лк; 300 лк; 200 лк
3. 1000 лк; 600 лк; 300 лк
34. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів вручну для жінок при підійманні
та переміщенні вантажів з чергуванням з іншою роботою становлять:
1. 10 кг
2. 7 кг
3. 12,6 кг
35. Засоби захисту: спецодяг, рукавиці, спецвзуття, захисні окуляри відносяться до:
1. Колективних
2. Загальних
3. Індивідуальних
36. Відведення шкідливих виділень (надмірного тепла, вологи, пари, газів та пилу) з місць
їх утворення здійснюється за допомогою:
1. Місцевої витяжної вентиляції
2. Загальнообмінної вентиляції
3. Природної вентиляції
37. Фізичні та нервово-психічні перевантаження, пов’язані з тяжкою, монотонною працею –
це шкідливі фактори виробничого середовища:
1. Фізичні
2. Біологічні
3. Психофізіологічні
38. Наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на
організм працівників з метою розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних
заходів, які спрямовані на створення найбільш сприятливих умов праці, забезпечення здоров’я та
високого рівня працездатності людини – це:
1. Гігієна праці
2. Виробнича санітарія
3. Фізіологія праці
39. Яким чином впливає шум і вібрація на людину;
1. Підвищує працездатність
2. Поліпшує загальний стан здоров’я
3. Виникає головний біль, поганий сон, зниження працездатності
40. Покриття машин в’язкими матеріалами, використання масляних ванн для зубчастих
зчеплень – це:
1. Індивідуальний захід боротьби з вібрацією
2. Вібропоглинання
3. Колективний метод боротьби з вібрацією
41. Сукупність різних за силою і частотою звуків, що заважають сприйняттю необхідного
для людини сигналів називають?
1. Вібрація
2. Шум
3. Іонізація
42. Природний радіаційний фон не повинен перевищувати:
1. 5 мілірентген за годину
2. 20 мілірентген за годину
3. 50 мілірентген за годину
43. На підприємствах, які проводять роботи з радіоактивними речовинами, контроль
опромінення персоналу здійснюється
1. Санепідемстанцією
2. Державним департаментом промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
3. Службою радіаційної безпеки підприємства
44. Потужні телевізійні та радіомовні станції, промислові установки високочастотного
нагріву та елементи, що включені до високочастотної мережі – це джерела випромінювань:
1. Лазерних
2. Електромагнітних
3. Ультрафіолетових
45. Обов’язкові медичні огляди: попередні (під час прийому на роботу) і періодичні
(протягом трудової діяльності) проводяться для:
1. Працівників із слабким здоров’ям
2. Усіх працівників
3. Працюючих на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці
46. Гранична норма підіймання та переміщення вантажів вручну для жінок при підійманні
та переміщенні вантажів постійно протягом робочої зміни становить:
1. 7 кг
2. 10 кг
3. 12,6 кг
47. Яке використовують освітлення для забезпечення нормальної роботи працівників на
робочих місцях?
1. Чергове
2. Робоче
3. Аварійне
48. Засоби захисту: спецодяг, рукавиці, спецвзуття, захисні окуляри відносяться до
1. Колективних
2. Загальних
3. Індивідуальних
Змістовний модуль № 3 Основи технічної безпеки
49. Сукупність факторів виробничого середовища і виробничого процесу, які впливають на
здоров'я і працездатність людини під час її професійної діяльності називають:
1. Працездатність
2. Умови праці
3. Безпека праці
50. Простір, у якому можлива дія на працівників небезпечного і (або) шкідливого
виробничого чинника називають:
1. Шкідлива зона
2. Запобіжна зона
3. Небезпечна зона
51. Огороджувальні пристрої поділяються на:
1. Стаціонарні, відкидні чи розсувні;
2. Змінні та переносні
3. Всі відповіді вірні
52. За функціональним призначенням сигнальні пристрої поділяються на такі:
1. Аварійні, інформаційні, запобіжні
2. Звукові, світлові
3. Аварійні, проблискові
53. Яка комфортна температура повітря навколишнього середовища для працездатної людини?
1. 160 - 190 С
2. 200 – 220 С
3. 180 – 200 С
54. Яка площа має відповідати робочому місцю одного учня?
1. 2 м2
2. 4 м2
3. 6 м2
55. Яка повинна бути мінімальна ширина дверей і в який бік відчинятися для евакуації
працівників з приміщення?
1. 0,8 м на зовні
2. 1м до середини
3. 1м на зовні
56. У який колір фарбують відкриті трубопроводи в яких транспортується пара?
1. Брунатний
2. Жовтий
3. Червоний
57. Внутрішні поверхні корпусів і кожухів, які огороджують рухомі частини машин і
механізмів, двері шаф струмопровідних елементів, трубопроводи гарячої води, сигнальні лампи
"тривога" фарбують у:
1. Чорний колір
2. Зелений колір
3. Червоний колір
58. Як повинен себе поводити працівник під час аварії на виробництві?
1. Діяти рішуче, спокійно і впевнено
2. Чекати яка поступить команда від керівництва
3. Залишити робоче місце і йти в місце збору
59. Які знаки застосовують для попередження про ту чи іншу небезпеку?
1. Заборонні
2. Приписувальні
3. Попереджувальні
60. Працюючи в загазованому приміщенні ви повинні одягнути:
1. Маску
2. Респіратор
3. Протигаз
61. Засоби захисту від небезпечних факторів: огородження, попереджувальна сигналізація,
блокуючі пристрої, захисні екрани, обмежувачі і запобіжники називаються:
1. Колективними
2. Індивідуальними
3. Основними
62. Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить:
1. До захворювань або зниження працездатності
2. До травмувань
3. До матеріальних втрат
63. На роботах із підвищеною небезпекою робітники проходять навчання і перевірку знань з
питань охорони праці:
1. Щороку
2. Кожні два роки
3. Кожні три роки
64. Яким приладом вимірюється швидкість руху повітря в приміщенні
1. Гігрометром
2. Анемометром
3. Барометром
65. В який колір фарбують попереджувальні знаки безпеки
1. Синій
2. Жовтий
3. Зелений
66. Яка повинна бути мінімальна ширина дверей і в який бік відчинятися для евакуації
працівників з приміщення?
1. 0,8 м на зовні
2. 1м до середини
3. 1м на зовні
67. Назвіть шкідливий виробничий чинник, який відноситься до біологічних
1. Висока температура в приміщенні
2. Алкогольне сп’яніння
3. Укус бджоли
68. Який колір використовується для визначення місця приєднання заземлення
1. Червоний
2. Зелений
3. Синій
69. Які засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів відносяться до
колективних:
1. Нормалізація повітряного середовища
2. Окуляри
3. Ізолюючі костюми
70. Які мікрокліматичні умови виробничих приміщень відносяться до оптимальних:
1. T =16° C; відносна вологість 70-80%;
швидкість руху повітря 0,1-0,2 м/с
2. T =18-20° C; відносна вологість 40-60%;
швидкістьруху повітря 0,1-0,2 м/с
3. T =20° C; відносна вологість 50-80%;
швидкість руху повітря 0,3-0,4 м/с
71. До якого класу умов праці відносяться умови, за яких зберігається здоров’я працівників і
працездатність підтримується на високому рівні протягом тривалого часу:
1. Допустимі
2. Оптимальні
3. Шкідливі
72. В який колір фарбують трубопроводи для транспортування повітря ?
1. Блакитний
2. Зелений
3. Жовтий
73. Які є види електроенергії?:
1. Промислова, статична, іонізуюча;
2. Промислова, статична, атмосферна;
3. Промислова, атмосферна, іонізуюча;
74. Електричний струм якої напруги використовується для освітлення і ручного інструменту
в промисловості та побуті?
1. 1 – 42 В
2. 127, 220 В
3. 220, 380 В
75. Електричний струм якої напруги застосовується для його передачі на велику відстань?
1. 220 – 380 В
2. 380 – 10 кВ
3. 10 – 750 кВ
76. Як називається навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником
металевих струмонепровідних частин, які можуть опинитися під напругою?
1. Занулення
2. Заземлення
3. Підключення
77. Як називається пристрій, що захищає будівлі і споруди від прямих ударів блискавки?
1. Занулення
2. Заземлення
3. Громовідвід
78. При якому значенні сили струму, що під час проходження через організм людини
виникає задуха, тяжкі опіки, параліч, смерть?
1. Понад 3 А
2. Понад 5 А
3. Понад 6 А
79. Яка першочергова допомога потерпілому ураженому електричним струмом, якщо він
погано дихає або не дихає взагалі, в нього відсутній пульс, зіниці розширені?
1. Штучне дихання
2. Непрямий масаж серця
3. 1,2 відповіді
80. Чи можна закопувати в землю потерпілого при ураженні блискавкою чи електричним
струмом?
1. Можна
2. Не можна
3. В деяких випадках
81. Не маючи спеціальних приладів перевірити електроустановку чи вона знаходиться під
напругою можна :
1. Торкнутись зовнішньою стороною руки
2. Торкнутися внутрішньою стороною руки
3. Електропровідним предметом
82. Якщо трапився нещасний випадок від дії електричного струму:
1. Потрібно звільнити від дії електричного струму, надати першу допомогу
2. Не звільняючи від дії електроструму надати першу допомогу
3. Надати першу допомогу та закопати частково землю
83. до роботи з електрикою допускаються особи, які:
1. Пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж та перевірку знань з
присвоєнням відповідної групи;
2. Мають відповідний документ про освіту та пройшли медичний огляд;
3. Особи які отримали наряд-допуск.
84. Як називається письмове розпорядження на виконання роботи, викладене на
спеціальному бланку, де визначений зміст, місце, час початку і закінчення роботи?
1. Наряд-допуск
2. Розпорядження
3. Маршрутний лист
85. Заряди електрики, що накопичуються на виробничому обладнанні, предметах побуту, на
тілі чи одязі людини внаслідок контактного або індуктивного впливу – це:
1. Промислова електрика
2. Статична електрика
3. Атмосферна електрика
86. Величина напруги електричного струму, яка використовується для індивідуального і
ручного електроінструменту при роботі в небезпечних зонах:
1. 0 – 42 В
2. 127; 220 В
3. 380 В
87. Яка дія електричного струму виявляється у розкладанні органічної рідини та крові, що
призводить до значних порушень їх фізико-хімічного складу
1. Термічна
2. Електролітична
3. Біологічна
88. Зі збільшенням сили струму, що проходить через тіло людини, ураження
1. Збільшується
2. Зменшується
3. Не змінюється
89. Захисне занулення –це навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником
металевих частин електрообладнання
1. Струмонепровідних, що можуть опинитися під напругою
2. Струмопровідних
3. На яких було коротке замикання
90. Стан ізоляції електричних проводів необхідно перевіряти
1. Не рідше 1 разу на 6 місяців
2. Не рідше 1 разу на 3 місяці
3. Не рідше 1 разу на рік
91. За ступенем безпеки ураження електричним струмом розрізняють три класи приміщень
1. Без підвищеної небезпеки, з підвищеною небезпекою, особливо небезпечні
2. Вологі, запилені, вибухонебезпечні
3. З електрообладнанням: заземленим, незаземленим, із зануленням
92. До колективних засобів захисту в електроустановках відносяться
1. Огороджувальні пристрої, захисне заземлення, занулення, ізоляція струмопроводів
2. Запобіжні пояси, захисні окуляри
3. Діелектричні рукавиці, боти, інструмент з ізольованими ручками
93. Плями сірого або блідо-жовтого кольору у вигляді мозолі на поверхні шкіри в місцях
контакту зі струмопровідними елементами, які безболісні й через деякий час зникають
1. Електроофтальмія
2. Електрометалізація шкіри
3. Електричні знаки
94. Локальне ушкодження цілісності тканини тіла, кісток під впливом електроструму чи
електродуги – це:
1. Електричний удар
2. Місцева електротравма
3. Електрична травма
95. Найменше значення відчутного струму, який під час проходження через організм
людини викликає почуття подразнення – це:
1. Пороговий відчутний струм
2 пороговий невідпускаючий струм
3. Пороговий фібриляційний струм
96. Для індивідуального захисту від статичної електрики використовують
1. Громовідводи
2. Занулення та заземлення
3. Спецвзуття з струмопровідною підошвою, антистатичні рукавички
Змістовний модуль № 4 Основи пожежної безпеки
97. Стан об'єкта, за якого виключається можливість пожежі називається:
1. Протипожежний інструктаж
2. Протипожнжний режим
3. Пожежна безпека
98. При зміні технологічного процесу пожежної безпеки, використанні нових
пожежонебезпечних матеріалів, при самозайманні та пожежах з працівниками проводиться:
1. Первинний інструктаж
2. Повторний інструктаж
3. Позаплановий інструктаж
99. Матеріали мінерального походження та матеріали виготовлені на їх основі (цегла, бетон,
камінь, азбест, а також більшість металів) належать до:
1. Негорючих речовин
2. Важкогорючих речовин
3. Горючих речовин
100. За здатністю горіти у повітрі всі речовини поділяються на:
1. Негорючі, вибухові, горючі
2. Негорючі, важкогорючі, вибухові
3. Негорючі, важкогорючі, горючі
101. Розрізняють такі види процесу горіння:
1. Вибух, спалах, займання, тління, власне горіння;
2. Вибух, спалах, займання, самозаймання, власне горіння;
3. Вибух, спалах, займання, тління, самозаймання, власне горіння;
102. Установки автоматичного пожежогасіння, залежно від вогнегасного
складу, можуть
бути:
1. Водяними, порошковими, пінними, газовими
2. Водяними, порошковими, пінними, газовими, хладоновими
3. Водяними, порошковими, пінними, хладоновими
103. Вогнегасники бувають:
1. Хімічні, пінні, повітряно – пінні, вуглекислотні, порошкові, хладонові, кислотні;
2. Хімічні, пінні, повітряно – пінні, порошкові, хладонові, кислотні;
3. Хімічні, пінні, повітряно – пінні, вуглекислотні, порошкові, хладонові;
104. Для гасіння в електроустановках використовують вогнегасники:
1. ВП – 10
2. ВВ – 2
3. ВВК – 2
105. Скільки ступенів вогнестійкості мають усі будови і споруди?
1. Три
2. Чотири
3. П’ять
106. Назвіть речовину, яка є одним із найпоширеніших засобів гасіння:
1. Пісок
2. Вода
3. Піна
107. На скільки основних груп поділяються засоби протипожежної автоматики?
1. На три
2. На дві
3. На чотири
108. За яким номером можна визвати пожежну службу?
1. 01
2. 101
3. 102
109. Горючі гази, пара, пил (ацетон, метан, пропан, бензин, кам’яновугільний і борошняний пил
тощо) можуть утворювати вибухові суміші:
1. Під час зберігання понад один рік
2. У суміші з киснем повітря
3. У суміші з азотом
110. Швидке згоряння пальної суміші без утворення стиснених газів – це:
1. Займання
2. Спалах
3. Вибух
111. Горіння речовини без явного утворення полум’я, коли, як правило, утворюється багато
диму, це:
1. Спалах
2. Займання
3. Тління
112. До технічних протипожежних заходів відноситься:
1. Організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарю
2. Улаштуванням автоматичної пожежної сигналізації, систем
автоматичного
гасіння пожеж та пожежного водопостачання
3. Щоденна перевірка протипожежного стану приміщень після закінчення роботи
113. Первинні засоби пожежогасіння – це:
1. Вогнегасники, ящики з піском, простирадла азбестові, ручний пожежний
інструмент
2. Автоматична пожежна сигналізація
3. пожежні автомобілі
114. При зміні пожежної безпеки технологічного процесу, використанні нових
пожежонебезпечних матеріалів, при самозайманні, загорянні та пожежах проводиться
протипожежний інструктаж:
1. Первинний
2. Повторний
3. Позаплановий
115. До якого ступеню вогнестійкості відносяться будівлі, всі конструктивні елементи яких
неспалимі, з високою межею вогнестійкості (1,5 – 3 год.)
1. Першого
2. Третього
3. П’ятого
116. Для гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою, використовують
вогнегасні речовини:
1. Хімічну піну
2. Воду
3. Порошок, вуглекислоту
117. Вогнегасні речовини, що розбавляють горючі рідини або зменшують вміст кисню в зоні
горіння, це:
1. Вуглекислий газ, пара, вода
2. Простирадла, піни
3. Галоїдні вуглеводні
118. Вогнегасник ВВК-2
1. Хімічний пінний
2. Повітряно-пінний
3. Вуглекислотний
119. Чи має право пожежна служба заборонити роботу, яка проводиться з порушенням
правил пожежної безпеки:
1. Ні
2 так
3. Так, через керівника об’єкта
120. З метою пожежної безпеки під’їзди до будівель і водопостачання мають бути:
1. Завжди вільними
2. По можливості вільними
3. Вільними в нічний час
Download