Uploaded by Павло Велігин

8 фізика

advertisement
8 клас
Електричний струм. Напруга. Опір. Робота і потужність струму.
Варіант І
1. (0,5 бала) Електричний струм – це …
А) упорядкований рух заряджених частинок;
Б) упорядкований рух атомів та молекул;
В) хаотичний рух заряджених частинок;
Г) хаотичний рух атомів та молекул.
2. (0,5 бала) Яке з математичних співвідношень є визначенням сили струму?
А) I  U ;
R
Б) I  q ;
t
В) I  enS ;
Г)
I 
P
U
.
3. (0,5бала) Що є одиницею електричного опору в СІ?
А) кулон;
Б) ампер;
В) Ом;
Г) вольт.
4. (0,5 бала) Виберіть формулу, яка є записом закону Джоуля-Ленца.
А)
A  IUt ;
Б)
P  IU
В)
Q  I 2 Rt ;
Г)
Q  cmt .
5. (1 бал) Установіть відповідність між одиницями виміру і фізичною
величиною?
А) В
Б) А
В) Кл
Г) Ом
1. електричний заряд
2. електрична напруга
3. сила струму
4. робота
5.електричний опір
6. (1,5 бала) По провіднику до кінців в якого прикладена напруга 12 В, за 5 хв
пройшов заряд 60 Кл. Визначити опір провідника.
7. (2 бала) Визначити масу залізного дроту перерізом 2 мм2, взятого для
виготовлення реостата опором 6 Ом. (питомий опір заліза 0,10 Ом*мм2/м).
8. (2 бала) Потужність електротрактора 38 кВт. Визначити силу струму, що
споживає його електродвигун, якщо він працює при напрузі 1000 В.
9. (2,5 бала) Скільки енергії витрачає електрична лампа потужністю 50 Вт за
місяць (30 днів), якщо вона горить 8 годин у день?
8 клас
Електричний струм. Напруга. Опір. Робота і потужність струму.
Варіант ІІ
1. (0,5 бала) Вольтметр – це прилад, який слугує для вимірювання…
А) сили струму;
В) опору;
Б) напруги;
Г) питомого опору.
2. (0,5 бала) Яке з математичних співвідношень є записом закону Ома для
ділянки кола?
А) I  U ;
R
Б) I  q ;
В) I  enS ;
t
Г)
I 
P
U
.
3. (0,5 бала) Що є одиницею сили струму в СІ?
А) кулон;
Б) ампер;
В) Ом;
Г) вольт.
4. (0,5 бала) Від яких величин залежить опір провідника?
А) від сили струму та напруги;
Б) від заряду;
В) від довжини і площі поперечного перерізу провідника;
Г) від довжини і площі поперечного перерізу провідника та речовини.
5. (1 бал) Установіть відповідність між одиницями виміру і фізичною
величиною?
А) сила струму
Б) заряд
В) напруга
Г) опір
1. q
2. R
3. I
4. A
5.U
6. (1,5 бала) Який питомий опір має матеріал проволоки з площею перерізу
0,4 мм2, якщо 150 м цієї проволоки мають опір 90 Ом?
7. (2 бала) Константановий дріт, довжина якого 1м і переріз 0,25 мм2 , має
опір 2 Ома. Визначте питомий опір константану.
8. (2 бала) За напруги 37,5В за 4 хв електричний двигун виконує роботу
900Дж. Визначити силу струму, який тече через двигун.
9. (2,5 бала) У майстерні щоденно працюють по 7 год 5 електродвигунів
потужністю по 1 кВт кожний і 10 електродвигунів по 2 кВт кожний.
Обчисліть енергію, що витрачається за місяць (24 робочих дні) роботи
двигунів.
Download