Uploaded by Вера Рудинская

ЗАНЯТТЯ №3 — копия

advertisement
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3
ТЕМА: «Основні причини виробничого травматизму та професійних
захворювань. Профілактика виробничого травматизму та професійних
захворювань»
Кількість навчальних годин: 4 години
1. Актуальність теми:
У світі спостерігається тенденція росту виробничого і невиробничого травматизму,
професійної захворюваності. Організація захисту працівників від впливу несприятливих
факторів у сучасному виробництві і соціальний захист і надалі є дуже актуальними.
Навчання та систематичне підвищення рівня знань з охорони праці є основним з
принципів державної політики, спрямований на попередження виробничого
травматизму, професійних захворювань. В медицині, як і в інших галузях
промисловості працівники підвергаються впливу дії шкідливих чинників: біологічних
чинників (контакт з інфікованим матеріалом, антибіотиками тощо), впливу іонізуючої
радіації та інші.
2. Мотивація навчальної діяльності:
Для того, щоб правильно чинити — необхідно знати, а для того, щоб знати —
навчатися.
В процесі життя та виробничої діяльності людина неминуче підпадає під вплив
різноманітних шкідливих та небезпечних чинників. Життєдіяльність, за якої вплив
таких несприятливих чинників зведено до мінімуму, вважається безпечною. Ще у давні
часи грецькі філософи стверджували: «Для того, щоб правильно чинити — необхідно
знати, а для, того щоб знати — навчатися». Особливої ваги цей вислів набуває стосовно
питань охорони праці. Адже основною причиною майже усіх нещасних випадків та
аварій є саме людський фактор.
3. Навчальні цілі заняття:
- більш глибоке розкриття проблеми виробничого травматизму, вміння критично
оцінювати причини виникнення виробничого травматизму та його наслідки для
суспільства;
- узагальнення та систематизація знань студентів з питань виробничого травматизму
та професійних захворювань;
- формування активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності
охорони життя і здоров'я працівників стосовно результатів виробничої діяльності.
4. Цілі розвитку особистості ( виховні цілі):
– сприяти формуванню відповідального ставлення до питань травматизму та
професійних захворювань на виробництві;
- розвивати взаємоповагу, взаємодопомогу, виховувати відповідальність за
здоров’я й життя своє і тих, хто знаходиться поруч.
5.Міждісцилінарна інтеграція:
Дисципліни
Знати
Вміти
1.Попередні (забезпечуючи)
дисципліни
-БЖД, основи
охорони Законодавчі документи, які
Орієнтуватися у законодавстві
праці,
регламентують профілактику України, знати закони України ,
- правознавство,
вир. травматизму
Постанови Кабінету Міністрів
України
2.Наступні дисципліни, ті
що забезпечуються:
професійні дисципліни,
3.Внутрішньо-предметна
інтеграція (між темами
даної дисципліни)
Перелік професійних
захворювань;
Осн. причини вир.
травматизму
Порядок розслідування
нещасних випадків …на
виробництві
Використовувати отримані знання
Відрізняти
виробничий
травматизм від невиробничого
6. План та організаційна структура заняття:
І. Підготовчий етап
Організаційні заходи.
1. Визначення актуальності теми, окреслення навчальних цілей та мотивації
навчання.
2. Контроль вхідного рівня знань, умінь та навичок.
Для перевірки опорних знань студентів використовуються такі методи контролю та
навчання:
- тести із взаємоперевіркою ( робота в парах)
- тести-доповнення
- перевірка виконання СПРС
Після виконання всіх завдань проводиться контроль та корекція теоретичних знань за
даною темою.
ІІ. Основний етап
Формування професійних вмінь та навичок
Мета: - формування вмінь і навичок з практичного застосування набутих знань ;
-виявлення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу.
1. Повторення теоретичного матеріалу
2. Формування професійних вмінь та навичок
(конспект додається)
 Розв’язання ситуаційних задач
Задача 1. Акушерка К, пошкодивши цілісність шкіри уколом на пальці при ін’єкції,
здійснивши всі заходи безпеки зараження ВІЛ-інфекцією і надалі виконувала свої
професійні обов’язки на протязі місяця. Яку помилку зробила акушерка і чому?
(Необхідно було терміново повідомити керівництво лікувально-профілактичного
закладу про аварію для її реєстрації та проведення екстреної профілактики ВІЛінфекції. . Акушерка на протязі 5 днів повинна була здати кров на наявність антитіл
до ВІЛ. А якщо це відбулось пізніше, то позитивний результат свідчив би, що дане
зараження не є аварією на виробництві.)
Задача №2 У кабінеті функціональної діагностики під час реєстрації ЄКГ фельдшер
одержав електротравму. Комісія з розслідування нещасного випадку, що стався на
виробництві, протягом 5 діб склала акт про нещасний випадок, пов'язаний з
виробництвом, за формою Н-1.
1. Вкажіть вид травми. (Електрична)
2. Якими будуть наступні дії членів комісії?
(Комісія повинна:
 передати не пізніше наступного робочого дня після підписання актів за формою
Н-1 матеріали розслідування та примірники таких актів керівнику підприємства
для їх розгляду та затвердження;
 за вимогою потерпілого або уповноваженої ним особи, яка представляє його
інтереси, голова комісії зобов'язаний ознайомити їх з матеріалами розслідування)
Задача №3 Медичні працівники у сучасних виробничих умовах піддаються впливу
цілого ряду несприятливих факторів.
1.Вкажіть групи заходів, що дозволяють мінімізувати негативну дію шкідливих
виробничих чинників та попередити розвиток професійної патології.
(Організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, правові, економічні, медико-профілактич.)
2.Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці.
(Закон «Про охорону праці, КзПП)
 Складіть алгоритм (порядок дій) :
Надання першої медичної допомоги медичному працівникові в разі поранення голкою
або іншим гострим інструментом під час проведення маніпуляцій ВІЛ- інфікованому
пацієнту.
( 1) Зняти рукавички робочою поверхнею усередину
2) Видавити кров з рани
3) Ушкоджене місце обробити одним з дезінфікуючих засобів (70% розчином
етилового спирту, 5% настойкою йоду - при порізах, 3% перекисом водню)
4) Ретельно вимити руки з милом під проточною водою, а потім протерти їх
70% розчином етилового спирту.
5) На рань накласти пластир і надягти напалічник
6) При необхідності продовжувати роботу - надягти нові рукавички
7) Терміново повідомити керівництву лікувально-профілактичної установи про
аварію для реєстрації і проведення екстреної профілактики Віл-інфікування)
 Розв’язати кросворд
(Додається)
ІІІ. Заключний етап (підсумки) :
Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок.
1.Підведення підсумків заняття: Оцінювання кожного студента
2.Домашнє завдання:
- вивчити конспект-лекції: Основні причини виробничого травматизму та
професійних захворювань. Профілактика виробничого травматизму та
професійних захворювань»
- написати СПРС №6 «Розслідування професійних захворювань»
3.Література
Основна:
- В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних
закладах. Безпека життєдіяльності К.: ВСВ "Медицина", 2010р, стор.75-82, 91-97,
20-27
- І.В. Кочін Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних
ситуаціях К.: "Здоров'я", 2005 р., стор.213-220
Допоміжна:
ПОРЯДОК розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві затверджений Постановою КМУ
від
17.04.2019р. № 337
Download