Измерение и количественное определение объема

Реклама
HRI/GEN/1/Rev.4
page 238
b)
kh[bjZlvklZlbklbq_kdb_^Zggu_\hlghr_gbb`_gsbgjZ[hlZxsbo
[_a\haf_a^gh[_akhpbZevgh]hh[_ki_q_gbybkhpbZevguoev]hlgZij_^ijbylbyo
ijbgZ^e_`Zsboh^ghfmbaqe_gh\k_fvbb\dexqZlvwlb^Zggu_\k\hb^hdeZ^u
Dhfbl_lm
c)
ijbgylvg_h[oh^bfu_f_ju^ey]ZjZglbjh\ZgbyhieZluljm^ZkhpbZevgh]h
h[_ki_q_gbybkhpbZevguoev]hl^ey`_gsbgdhlhju_jZ[hlZxlg_ihemqZylZdboev]hl
gZij_^ijbylbyoijbgZ^e_`Zsboh^ghfmbaqe_gh\k_fvb
H[sZyj_dhf_g^Zpby‹>_kylZyk_kkby]h^)*
Baf_j_gb_bdhebq_kl\_ggh_hij_^_e_gb_h[t_fZg_hieZqb\Z_fh]hljm^Z
`_gsbggZ^hfmb_]hmq_l\\Zeh\hfgZpbhgZevghfijh^mdl_
Dhfbl_lihebd\b^Zpbb^bkdjbfbgZpbb\hlghr_gbb`_gsbg,
ijbgbfZy\h\gbfZgb_klZlvxDhg\_gpbbhebd\b^Zpbb\k_onhjf
^bkdjbfbgZpbb\hlghr_gbb`_gsbg
kkueZykvgZimgdlGZcjh[bckdboi_jki_dlb\guokljZl_]bc\h[eZklb
memqr_gbyiheh`_gby`_gsbg1/,
ih^l\_j`^Zyqlhbaf_j_gb_bdhebq_kl\_ggh_hij_^_e_gb_h[t_fZg_hieZqb\Z_fh]h
ljm^Z`_gsbggZ^hfmdhlhjucy\ey_lky\deZ^hf\ijhp_kkjZa\blby\dZ`^hckljZg_
ihfh`_lhij_^_eblvnZdlbq_kdmxwdhghfbq_kdmxjhev`_gsbg
[m^mqbm[_`^_gqlhlZdh_baf_j_gb_bdhebq_kl\_ggh_hij_^_e_gb_h[t_fZ
ij_^klZ\eyxlkh[hchkgh\m^eyjZajZ[hldb[m^ms_ciheblbdb\h[eZklbmemqr_gby
iheh`_gby`_gsbg
ijbgbfZydk\_^_gbxh[km`^_gb_ijh\_^_ggh_KlZlbklbq_kdhcdhfbkkb_c
Hj]ZgbaZpbbH[t_^bg_gguoGZpbcgZ__^\Z^pZlviylhck_kkbbih\hijhkmhl_dms_f
i_j_kfhlj_Kbkl_fugZpbhgZevguokq_lh\bjZajZ[hld_klZlbklbq_kdbo^Zgguoh
`_gsbgZo
j_dhf_g^m_l]hkm^Zjkl\ZfmqZklgbdZf
______________________
*
Kh^_j`blky\^hdmf_gl_$
HRI/GEN/1/Rev.4
page 239
a)
ihhsjylvbhdZau\Zlvih^^_j`dmijh\_^_gbxbkke_^h\Zgbcb
wdki_jbf_glZevguoZgZebah\\p_eyobaf_j_gbybhp_gdbg_hieZqb\Z_fh]hljm^Z`_gsbg
gZ^hfmgZijbf_jiml_fijh\_^_gbyh[ahjh\bkihevah\Zgby\j_f_gb\jZfdZo
gZpbhgZevguoijh]jZffh[ke_^h\Zgby^hfZrgboohayckl\biml_fk[hjZklZlbklbq_kdbo
^Zgguoh\j_f_gbaZljZqb\Z_fhfgZ^_yl_evghklv\^hfZrg_fohayckl\_bgZjugd_
ljm^ZkjZa[b\dhcihihem
b)
ij_^ijbgylvrZ]b\khhl\_lkl\bbkiheh`_gbyfbDhg\_gpbbhebd\b^Zpbb
\k_onhjf^bkdjbfbgZpbb\hlghr_gbb`_gsbgbGZcjh[bckdboi_jki_dlb\guo
kljZl_]bc\h[eZklbmemqr_gbyiheh`_gby`_gsbg^eyhij_^_e_gbyh[t_fZ
g_hieZqb\Z_fh]hljm^Z`_gsbggZ^hfmb_]h\dexq_gby\\Zeh\hcgZpbhgZevguc
ijh^mdl
c)
\dexqZlv\k\hb^hdeZ^uij_^klZ\ey_fu_\khhl\_lkl\bbkhklZlv_c
Dhg\_gpbbbgnhjfZpbxh[bkke_^h\Zgbyobwdki_jbf_glZevguoZgZebaZoijh\_^_gguo
\p_eyobaf_j_gbybhieZluhp_gdbg_hieZqb\Z_fh]hljm^ZgZ^hfmZlZd`_hijh]j_kk_
^hklb]gmlhf\^_e_\dexq_gbyg_hieZqb\Z_fh]hljm^Z`_gsbggZ^hfm\gZpbhgZevgu_
kq_lZ
H[sZyj_dhf_g^Zpby‹>_kylZyk_kkby]h^)*
@_gsbgubg\Zeb^u
Dhfbl_lihebd\b^Zpbb^bkdjbfbgZpbb\hlghr_gbb`_gsbg,
ijbgbfZy\h\gbfZgb_\qZklghklbklZlvxDhg\_gpbbhebd\b^Zpbb\k_onhjf
^bkdjbfbgZpbb\hlghr_gbb`_gsbg
jZkkfhlj_\[he__i_jbh^bq_kdbo^hdeZ^h\]hkm^Zjkl\mqZklgbdh\bijbagZ\qlh
hgbij_^klZ\eyxlh]jZgbq_ggmxbgnhjfZpbxh`_gsbgZobg\Zeb^Zo
[m^mqbh[_kihdh_giheh`_gb_f`_gsbgbg\Zeb^h\dhlhju_y\eyxlkyh[t_dlhf
^\hcghc^bkdjbfbgZpbbqlhk\yaZghkhkh[ufbmkeh\byfbbo`bagb
______________________
*
Kh^_j`blky\^hdmf_gl_$
Скачать