E W K

Реклама
HJ=:GBA:PBY
H;T?>BG?GGUOG:PBC
WDHGHFBQ?KDBC
BKHPB:EVGUCKH<?L
E
Distr.
GENERAL
TRADE/2004/20
1 March 2004
RUSSIAN
Original: ENGLISH
?<JHI?CKD:Y WDHGHFBQ?KD:Y DHFBKKBY
DHFBL?LIHJ:A<BLBXLHJ=H<EBIJHFURE?GGHKLBB
IJ?>IJBGBF:L?EVKL<:
<hkvfZyk_kkbybfZy]h^Z
Imgdlij_^\Zjbl_evghcih\_kldb^gy
>HDE:>HJ:;HQ?FKH<?S:GBBG:L?FMJ:KRBJ?GB??K
J?=MEYLB<G:Y DHG<?J=?GPBY <G?IJBKH?>BGYXSBOKY
D ?K KLJ:G:O
7-ghy[jy]h^Z:nbgu=j_pby
>HDMF?GL>EYBGNHJF:PBB
AZibkdZk_dj_lZjbZlZ
:
<\_^_gb_
1.
Qlh[u^Zlvg_ijbkh_^bgyxsbfkyd?KkljZgZf\hafh`ghklv\hkihevah\Zlvky
\gmlj_ggbfjugdhfjZkrbj_ggh]h?Kg_h[oh^bfuh[sb_ijZ\beZbklZg^Zjlu>ey
jZkkfhlj_gby\hijhkZhlhfdZdjZkrbjblvwdhghfbq_kdh_khljm^gbq_kl\hbmijhklblv
ijhp_^mjulhj]h\ebf_`^mjZkrbj_gguf?Kbg_ijbkh_^bgyxsbfbkykljZgZfbaZkq_l
]ZjfhgbaZpbbf_jghjfZlb\gh]hj_]mebjh\ZgbygZijbf_jl_ogbq_kdboj_]eZf_glh\
klZg^Zjlh\baZdhgh^Zl_evkl\Z?WDHHGijbih^^_j`d_fbgbkl_jkl\ZbghkljZgguo^_e
=j_pbbbBgklblmlZf_`^mgZjh^guohlghr_gbcZnbgkdh]hmgb\_jkbl_lZIZgl_hg
hj]Zgbah\ZeZJZ[hq__kh\_sZgb_gZl_fmJZkrbj_gb_?Kj_]meylb\gZydhg\_j]_gpby\
g_ijbkh_^bgyxsbokykljZgZoHghhlghkblkydk_jbbjZ[hqbokh\_sZgbc
hj]Zgbam_fuo\jZfdZoijh_dlZ?WDHHG;hevrZy?\jhiZb[uehijh\_^_gh
7-8 ghy[jy]h^Z\:nbgZo=j_pby
GE.04-30372 (R)
190304 190304
TRADE/2004/20
page 2
2.
GZJZ[hq_fkh\_sZgbbh[km`^Zeky\hijhkhlhfdZdhlghkysb_kydqbkem
g_ijbkh_^bgyxsbokyx`gh-b\hklhqgh_\jhi_ckdb_dZ\dZakdb_bp_gljZevghZabZlkdb_
kljZgu-qe_gu?WDHHGfh]mlmkbeblvk\h_lhj]h\h_bwdhghfbq_kdh_khljm^gbq_kl\hk
jZkrbj_gguf?KaZkq_l]ZjfhgbaZpbbboaZdhgh^Zl_evkl\Zbl_ogbq_kdboj_]eZf_glh\b
klZg^Zjlh\blZdbfh[jZahfkh^_ckl\h\Zlvg_^hims_gbxgh\h]hjZa^_e_gbyj_]bhgZ
3.
GZJZ[hq_fkh\_sZgbb\uklmiZebij_^klZ\bl_eb?\jhi_ckdhcdhfbkkbb
_\jhi_ckdbomgb\_jkbl_lh\^_eh\uodjm]h\b?WDHHG<g_fmqZkl\h\Zeb
ij_^klZ\bl_ebgZpbhgZevguokem`[klZg^ZjlbaZpbb^jm]boijZ\bl_evkl\_gguohj]Zgh\
bf_xsbohlghr_gb_dijhp_kkmbgl_]jZpbb\?KZlZd`_^_eh\uoZkkhpbZpbcbaKG=b
aZiZ^gh[ZedZgkdbokljZg<\uklmie_gbyob\oh^_h`b\e_gghc^bkdmkkbbh[km`^Zeky
\hijhkhj_]meylb\ghcdhg\_j]_gpbbgZf_`^mgZjh^ghfbj_]bhgZevghfmjh\g_
4.
<gZklhys_f^hdmf_gl_[m^ml\u^_e_guhkgh\gu_l_fubfukebij_^klZ\e_ggu_b
h[km`^Z\rb_kygZJZ[hq_fkh\_sZgbb
5.
GZ\klmibl_evghfaZk_^Zgbbb\lhjhfaZk_^Zgbbihk\ys_gghfl_f_IheblbdZ?K
ij_^k_^Zl_evkl\h\Zeijhn_kkhjDhgklZglbgKl_nZgmnZdmevl_lf_`^mgZjh^guob
_\jhi_ckdbobkke_^h\ZgbcMgb\_jkbl_lZIZgl_hg:nbguki_pbZevguckh\_lgbd
ijZ\bl_evkl\Z=j_pbb\i_jbh^__ij_^k_^Zl_evkl\h\Zgby\?Ki_j\h_ihem]h^b_
2003 ]h^Z=j_pbygZi_j\hfaZk_^Zgbbihk\ys_gghfl_f_=hjbahglZevgu_Zki_dlu
j_]meylb\ghcdhg\_j]_gpbb-^-jIZgZchlbkJmf_ebhlbk[u\rbcfbgbkljwdhghfbdb
=j_pbbb[u\rbcqe_g?\jhi_ckdh]hiZjeZf_glZ:nbgu=j_pbyZ\h\j_fy^bkdmkkbb
aZdjm]eufklhehfgZl_fmDhg\_j]_gpby\g_ijbkh_^bgyxsbokykljZgZo]-`Z DwjheDhk]jhm\-KZdk^bj_dlhjHl^_eZjZa\blbylhj]h\ebbe_khfZl_jbZeh\
?WD HHG
6.
GZJZ[hq_fkh\_sZgbb\uklmibebihkhe>bfbljbkDhglmfZk]_g_jZevguc
^bj_dlhjih_\jhi_ckdbf^_eZffbgbkl_jkl\hbghkljZgguo^_e=j_pbb]-g ?\Zg]_ehk
<Zj^ZdZk^bj_dlhj>bj_dlhjZlZG?^bgucjughdghjfZlb\gh-j_]meypbhggZykj_^Z
klZg^ZjlbaZpbybgh\ucih^oh^=_g_jZevguc^bj_dlhjZlihij_^ijbgbfZl_evkl\m
?\jhi_ckdhcdhfbkkbb;jxkk_evijhn_kkhjDhgklZglbgKl_nZgmkfimgdl
ijhn_kkhj>Zfv_gG_\_g<ukrbcbgklblmlf_`^mgZjh^guobkke_^h\[email protected]_g_\kdbc
mgb\_jkbl_lR\_cpZjbyijhn_kkhjYgbkIZiZ^himehkNZdmevl_liheblbq_kdbogZmd
EhaZgkdh]hmgb\_jkbl_lZR\_cpZjbyijhn_kkhjLb[hjIZeZgdZb;m^Zi_rlkdbc
mgb\_jkbl_lwdhghfbdbIj_^k_^Zl_ev<_g]_jkdhcZkkhpbZpbbbkke_^h\Zl_e_cijh[e_f
?\jhi_ckdh]hkhh[s_kl\Z;m^Zi_rl<_g][email protected]^=hljhg
Mgb\_jkbl_lFhgl_kdv_;hj^h,9NjZgpby^-jOjbklhk=hjlkhk]_g_jZevguc
TRADE/2004/20
page 3
k_dj_lZjv;Zgdh\kdhcZkkhpbZpbb=j_pbb:nbgu=j_pby^-j:e_dkZg^jKiZqbk
kh\_lgbdihnbgZgkh\ufmqj_`^_gbyfbijhp_kkmjZkrbj_gby=_g_jZevguc^bj_dlhjZl
ih\gmlj_gg_fmjugdm?\jhi_ckdhcdhfbkkbb;jxkk_ev]-`ZEb[xkJhfZgh\kdZ
>hdeZ^qbdJZ[hq_c]jmiiuihiheblbd_\h[eZklbl_ogbq_kdh]hkh]eZkh\Zgbyb
klZg^ZjlbaZpbb?WDHHGihkhe>_gqh=_hj]b_\Ihklhyggucij_^klZ\bl_ev;he]Zjbb
ijb<k_fbjghclhj]h\hchj][email protected]_g_\ZR\_cpZjby]-g<heh^bfbjR_\q_gdh
jmdh\h^bl_ev>_iZjlZf_glZ^\mklhjhggbowdhghfbq_kdbohlghr_gbcfbgbkl_jkl\Z
wdhghfbdbb_\jhi_ckdhcbgl_]jZpbbMdjZbguDb_\MdjZbgZ^-jAhjZg;hoZp_d
mijZ\eyxsbc^bj_dlhj;Zgdh\kdhcZkkhpbZpbbOhj\ZlbbAZ]j_[Ohj\Zlbyb^-j ?e_gZ
DZex`gh\Z^bj_dlhjP_gljZ_\jh-ZabZlkdbobkke_^h\ZgbcJ_^bg]kdbcmgb\_jkbl_l
Kh_^bg_ggh_Dhjhe_\kl\h
7.
Hldju\ZyJZ[hq__kh\_sZgb_Bkihegbl_evguck_dj_lZjv?WDHHG]-`Z;jb]blZ
Rfz]g_jh\Zh[jZlbeZhkh[h_\gbfZgb_gZijb\_j`_gghklv?WDHHGb^__kfy]q_gby
ihke_^kl\bcjZkrbj_gby?K\j_]bhg_bm[_`^_gghklv?WDHHG\lhfqlhijbgylb_b
ijbf_g_gb_\k_fbkljZgZfbf_`^mgZjh^guoklZg^Zjlh\bf__lhkgh\hiheZ]Zxs__
agZq_gb_^eyh[_ki_q_gbydhgdmj_glhkihkh[ghklbboijh^mdpbbgZf_`^mgZjh^guo
jugdZoHgZmdZaZeZqlhijhp_kkj_]meylb\ghcdhg\_j]_gpbby\ey_lky^bgZfbqgufb
dhg_qgh`_g_mklhcqb\ufijhp_kkhfh^gZdhqj_af_jgh]hj_]mebjh\Zgbyke_^m_l
ba[_]ZlvIjb\h^y\dZq_kl\_ijbf_jZh^bgbaih^oh^h\dj_r_gbxijh[e_fu
g_mklhcqb\hklbhgZ^ZeZihykg_gby\hlghr_gbbJ_dhf_g^Zpbb?WDHHGL"
hlghkbl_evghiheblbdb\h[eZklbklZg^ZjlbaZpbbBkihegbl_evguck_dj_lZjvh[jZlbeZ
\gbfZgb_gZlmjhevdhlhjmx?WDHHG[m^_lb]jZlv\?\jhi_ihke___jZkrbj_gby
hibjZykvgZk\hcrbjhdhijbagZgguchiuljZajZ[hldbghjfklZg^Zjlh\dhg\_gpbcb
^jm]bof_jghjfZlb\gh]hj_]mebjh\Zgby\jZaebqguoh[eZklyo]^_hgZfh]eZ[u
hdZau\Zlvihfhsvg_ijbkh_^bgyxsbfkykljZgZfki_j_oh^ghcwdhghfbdhc
8.
<uklmiZyihihjmq_gbx?\jhi_ckdh]hdhfbkkZjZihij_^ijbgbfZl_evkl\m
bgnhjfZpbhgghfmh[s_kl\mbk[eb`_gbxaZdhgh^Zl_evkl\Z]-g<Zj^ZdZkjZatykgbedZd
g_ijbkh_^bgyxsb_kykljZgufh]eb[ubkihevah\Zlv\dZq_kl\_ijbf_jZlhlhiul
dhlhjucgh\uoijbkh_^bgyxsbokykljZggZdhibeb\ijhp_kk_k[eb`_gbyk\hbo
klZg^Zjlh\kijZ\h\hckbkl_fhc?KHgjZkkdZaZeh[bgbpbZlb\Zo?Kih\aZbfghfm
hldjulbxjugdh\f_`^m?KbKG=bf_`^m?KbaZiZ^gh[ZedZgkdbfbkljZgZfbWlb
bgbpbZlb\uij_^mkfZljb\Zxldhg\_j]_gpbxf_jghjfZlb\gh]hmj_]mebjh\Zgby\
[m^ms_fHgkhh[sbeqlhm`_gZqZlui_j_]h\hjukhkljZgZfbKG=ihih\h^m
ijbf_g_gbyijZ\h\h]hhiulZ?K\h[eZklblhj]h\eb=-g<Zj^ZdZkih^q_jdgmeagZq_gb_
kh]eZr_gbch\aZbfghfijbagZgbbZlZd`_\Z`ghklvijbf_g_gbyg_ijbkh_^bgyxsbfbky
kljZgZfbf_`^mgZjh^guoklZg^Zjlh\
TRADE/2004/20
page 4
<
=hjbahglZevgu_Zki_dluj_]meylb\ghcdhg\_j]_gpbb
9.
<h\j_fyi_j\h]haZk_^Zgbyihk\ys_ggh]hl_f_=hjbahglZevgu_Zki_dlu
j_]meylb\ghcdhg\_j]_gpbbmqZklgbdbjZkkfhlj_ebg_kdhevdhf_`k_dlhjZevguo
ijh[e_fk\yaZgguokj_]meylb\ghcdhg\_j]_gpb_cgZijbf_j\hijhkhijZ\hijbf_g_gbb
dhgdmj_glgh]haZdhgh^Zl_evkl\ZbghjfZlb\gh-j_]meypbhgghckj_^_g_h[oh^bfhc^ey
ijb\e_q_gbyIBB;uebih^jh[ghh[tykg_gup_ebbkj_^kl\Z^hklb`_gbyj_]meylb\ghc
dhg\_j]_gpbbbijb\_^_gudhgdj_lgu_ijbf_ju^h[jh\hevghcihem^h[jh\hevghcb
h[yaZl_evghcdhg\_j]_gpbb;uehih^gylhg_kdhevdh\hijhkh\ihih\h^mlh]hdZd
memqrblvghjfZlb\gh-j_]meypbhggmxkj_^mkl_fqlh[umkljZgblv\
g_ijbkh_^bgyxsbokykljZgZoijZdlbdmg_aZkem`_ggh]hij_^hklZ\e_gbyev]hl;ueh
hlf_q_ghqlhmf_gvr_gbxfZkrlZ[h\wlhcijZdlbdbZlZd`_dhjjmipbbfh]ml
kihkh[kl\h\Zlvijhklu_ykgu_bljZgkiZj_glgu_klZg^ZjlubghjfuH^gZdhh^h[j_gby
lZdboj_]meylb\guof_jg_^hklZlhqghhq_gv\Z`ghijbf_gylvbogZijZdlbd_
10. MqZklgbdbijbagZebqlhgZk\hbokh[kl\_gguobwdkihjlguojugdZo
g_ijbkh_^bgyxsb_kykljZguklhedgmlkyk[he__`_kldbfdhgdmj_glguf^Z\e_gb_fkh
klhjhgujZkrbj_ggh]h?KIhwlhfm\wlbokljZgZodhgdmj_gpbxg_h[oh^bfhmemqrZlv
bihhsjylvDhgdmj_gpbyfh`_llZd`_klZlvihe_agufbgkljmf_glhfklbfmebjh\Zgby
\gmlj_ggbojugdh\\wlbokljZgZoqlhhdZ`_l\p_ehfiheh`bl_evgh_\ha^_ckl\b_gZbo
wdhghfbdmBkdexqbl_evgh\Z`ghc[ueZijbagZgZg_h[oh^bfhklvkha^Zgby
wnn_dlb\gh]hmqj_`^_gby^eyh[_ki_q_gbyj_ZebaZpbbdhgdmj_glghciheblbdb
11. MqZklgbdbaZkemrZebdhgdj_lgmxbgnhjfZpbxhlhfdZdj_nhjfuj_]mebjh\Zgby
wdhghfbdbijh\h^beZh^gZbakljZgg_y\eyxsZykyqe_ghf?K-R\_cpZjby<]h^m
R\_cpZjbyhldZaZeZkvhlmqZklby\?\jhi_ckdhfwdhghfbq_kdhfijhkljZgkl\_Ihke_
wlh]h[ueZijbgylZijh]jZffZeb[_jZebaZpbbwdhghfbdbgZijZ\e_ggZygZihhsj_gb_
dhg\_j]_gpbbk?KG_kfhljygZhldZaijbkh_^bgblvkyd?Kf_juihh[_ki_q_gbx
]em[hdhcdhg\_j]_gpbbkijZ\h\hckbkl_fhc?KijbgbfZebkv\R\_cpZjbbihklhyggh
ijbq_f\h\k_[he__rbjhdbofZkrlZ[Zo
12. ;ueblZd`_h[km`^_gu\hijhkuk\yaZggu_k\Z`ghklvxjhebghjfZlb\ghj_]meypbhgghckj_^udZdh^gh]hbabgkljmf_glh\ijb\e_q_gbyIBB<dZq_kl\_ijbf_jZ
[ueZijb\_^_gZ<_g]jby]^_ghjfZlb\gZy[ZaZbklbfmeuku]jZeb\ijb\e_q_gbbIBB
hij_^_e_ggmxjhevH^gZdh]hjZa^h\Z`g__[ueblZdb_nZdlhjudZdeb[_jZebaZpbyb
gZebqb_j_imlZpbbiheblbq_kdbbaZdhgh^Zl_evghklZ[bevghckljZguhlghkbl_evgZy
ij_^kdZam_fhklvbljZgkiZj_glghklvmkeh\bcaZgylbyij_^ijbgbfZl_evkl\hf_fdhklv
jugdZbijhba\h^kl\_ggu_ba^_j`dbDjhf_lh]hg_evayij_g_[j_]Zlv\ebygb_f
klbfmeh\^eyijb\e_q_gbyIBBhkh[_ggh\l_okemqZyodh]^Zh^gZkljZgZklbfmeu
kha^Z_lZ^jm]Zy-g_l
TRADE/2004/20
page 5
K
IheblbdZ?K
13. GZ\lhjhfaZk_^ZgbbjZ[hq_]hkh\_sZgby[uebjZkkfhlj_guiheblbdZbijZdlbdZ
?K\hlghr_gbb]hkm^Zjkl\_gguoij_^ijbylbcbnbgZgkh\uomkem]km^_e_gb_fhkh[h]h
\gbfZgby[Zgdh\kdbfmkem]ZfIhljZ^bpbbh[km`^Zeky\hijhkhghjfZodhgdmj_glgh]h
aZdhgh^Zl_evkl\ZdZkZxsbokyijhp_kkZdhgp_gljZpbb]hkm^Zjkl\_gguoij_^ijbylbcgZ
jugd_qlh[uehh[mkeh\e_ghkljZohfi_j_^klZjufbdZjl_eyfbih^h[gufb
kms_kl\h\Z\rbf\q_jghcf_lZeemj]bb\-o]h^Zo<k\yabkwlbf[ueb^Zgu
ih^jh[gu_ihykg_gbyihih\h^mg_cljZevghklbaZdhgh^Zl_evkl\Z?Kihhlghr_gbxd
]hkm^Zjkl\_gghcbqZklghckh[kl\_gghklbbh[jZs_gh\gbfZgb_gZbaf_g_gby\ih^oh^_d
g_dhlhjuf]hkm^Zjkl\_ggufij_^ijbylbyf\?K
14. Ih^q_jdb\ZeZkv\Z`ghklvj_]meylb\ghcdhg\_j]_gpbbf_`^m kljZgZfb?K
?Kbg_ijbkh_^bgyxsbfbkykljZgZfb\h[eZklbnbgZgkh\uomkem]IjZ\h\u_ghjfu
?KdZkZxsb_kynbgZgkh\uomkem]gZijbf_j[m^ml\iheghcf_j_jZkijhkljZgylvkygZ
ijbkh_^bgyxsb_kykljZgu<k_[he__\Z`gh_agZq_gb_^eyijhp\_lZgby\mkeh\byo
_^bgh]hjugdZbf__lijZ\hgZk\h[h^mihk_e_gbybk\h[h^gh_^\b`_gb_mkem];ue
ijhykg_gih^oh^?Kdh[_ki_q_gbxlh]hqlh[uijhp_kk_]hjZkrbj_gbyg_ijb\_ed
^_ahj]ZgbaZpbbjugdh\nbgZgkh\uomkem]<hlghr_gbb[Zgdh\kdbomkem][uehmdZaZgh
qlhp_evaZdexqZ_lky\kha^Zgbb_^bghc_\jhi_ckdhcieZl_`ghcahgukih\k_f_klguf
kha^Zgb_fh[s_ckbkl_fuaZsbluihlj_[bl_e_cWlhij_^mkfZljb\Z_lijh\_^_gb_
i_j_dj_klguoijh\_jhd\uiheg_gb_wdki_jlguoh[ahjh\ih^]hlh\dmieZgh\^_ckl\bc
hkms_kl\e_gb_fhgblhjbg]Zbijbgylb_ij_^hojZgbl_evguof_j<h\k_fj_]bhg_?K
gm`gh[hevr_aZgbfZlvkyi_gkbhggufbj_nhjfZfbZm^blhfb[mo]Zel_jkdbfmq_lhf
H^gZdhagZqbl_evgZyqZklv[Zgdh\kdh]hk_dlhjZih-ij_`g_fmih^qbg_gZgZpbhgZevguf
ijZ\beZfZg_aZdhgh^Zl_evkl\mKhh[s_kl\Zb\g_fg_h[oh^bfh\\_klbijbgpbi
\aZbfgh]hijbagZgbygZpbhgZevguoaZdhgh\?Kb]ZjfhgbaZpbbgZpbhgZevguoghjfgZ
mjh\g_Khh[s_kl\Z
D.
Dhg\_j]_gpbyg_ijbkh_^bgyxsbokykljZg
15. MqZklgbdbkh\_sZgbyaZdjm]eufklhehfkhkj_^hlhqbeb\gbfZgb_gZ
g_ijbkh_^bgyxsbokykljZgZobboihlj_[ghklyodhlhju_k\yaZgukijbf_g_gb_f
j_]meylb\guof_jij_^mkfhlj_gguolZdbfbf_`^mgZjh^gufbhj]ZgbaZpbyfbdZd
?WD HHGb<LHZlZd`_kijb\_^_gb_fboj_]meylb\guof_j\khhl\_lkl\b_k
ZgZeh]bqgufbf_jZfb?Kbebf_jZfbij_^mkfhlj_ggufb\jZfdZoj_]bhgZevguo
kh]eZr_gbc
TRADE/2004/20
page 6
16. ;ueb^ZgujZatykg_gbyihih\h^m^_yl_evghklbJZ[hq_c]jmiiu ?WD HHG
ij_`^_\k_]h\hlghr_gbb__gZijZ\eyxs_cjheb\ijhp_kk_khljm^gbq_kl\Zf_`^m
hj]ZgZfbklZg^ZjlbaZpbbhj]ZgZfbj_]mebjh\Zgbyb^_eh\ufbdjm]Zfb<dZq_kl\_
iheh`bl_evgh]h\wlhfieZg_ijbf_jZ[ueZijb\_^_gZjZajZ[hlZggZywlhcJZ[hq_c
]jmiihcF_`^mgZjh^gZyfh^_evdhlhjZy\gZklhys__\j_fybkihevam_lkyhj]ZgZfb
klZg^ZjlbaZpbbgZ\k_cl_jjblhjbbkljZg KG=<_kvfZihablb\gh[ueZ\hkijbgylZ
hkgh\gZyaZ^ZqZ?WDHHGk\yaZggZykiheghcbgl_]jZpb_c\k_o__]hkm^Zjkl\-qe_gh\\
j_]bhgZevgmxbfbjh\mxwdhghfbdm
17. Djhf_lh]hrbjhdhh[km`^Zeky\hijhkh[h[yaZl_evghcdhg\_j]_gpbbkljZg
ijbkh_^bgyxsbokyd<LHbdh\k_fkhhl\_lkl\mxsbfkh]eZr_gbyf<LH;ueih^gyl
dexq_\hc\hijhk\dZdhfgZijZ\e_gbb^he`_gb^lbijhp_kkdhg\_j]_gpbb\kljZgZo
`_eZxsboijbkh_^bgblvkyd<LHJ_amevlZlhfi_j_]h\hjh\hijbkh_^bg_gbby\ey_lky
iZd_lh[yaZl_evkl\khklhysbcbagZpbhgZevguoi_j_qg_ch[yaZl_evkl\ihlh\ZjZfb
mkem]Zfb^jm]boh[yaZl_evkl\khhl\_lkl\mxsboijZ\beZfbh[yaZl_evgufiheh`_gbyf
Kh]eZr_gbyh[mqj_`^_gbb<LHWlbghjfug_h[jZamxliheghfZkrlZ[ghcfh^_ebZ,
kdhj__ij_^klZ\eyxlkh[hcgZ[hjg_]Zlb\guoijZ\bel_ijZ\beij_^mkfZljb\Zxsbo
qlhl_bebbgu_^_ckl\by^himkdZlvkyg_^he`guMqZklgbdbhlf_lbebqlhkha^Zgb_
[he__ij_^kdZam_fuobklZ[bevguomkeh\bc^eylhj]h\ebihke_ijbkh_^bg_gbykljZgd
<LH^he`ghijbg_klbihablb\gu_\u]h^ughg_h[oh^bfhgZclbhl\_lgZ\hijhkdZdZy
fh^_evy\ey_lkygZb[he__ih^oh^ys_c;uehijbagZghqlhh^ghcbafh^_e_cy\ey_lky
fh^_ev?KijZ\h\u_ghjfudhlhjh]h\_jhylghhlebqZxlkygZb[hevr_cq_ldhklvxih
kjZ\g_gbxkbf_xsbfbkyfh^_eyfb
18. <dZq_kl\_ijbf_jZijbf_g_gbyj_]bhgZevgh]hih^oh^Zdmkbe_gbxwdhghfbq_kdh]h
khljm^gbq_kl\Zbbgl_]jZpbbhkh[h_\gbfZgb_ijb\e_ddk_[_\hijhkh
ij_^mkfZljb\Z_fhf^hklb`_gbbj_]meylb\ghcdhg\_j]_gpbb\ijhp_kk_hkms_kl\e_gby
g_^Z\ghih^ibkZggh]hkh]eZr_gbyhkha^Zgbb_^bgh]hwdhghfbq_kdh]hijhkljZgkl\Z
f_`^mJhkkb_cMdjZbghc;_eZjmkvxbDZaZoklZghfWlhkh]eZr_gb_gZijZ\e_ghgZ
h[_ki_q_gb_k\h[h^gh]h^\b`_gbylh\Zjh\mkem]dZiblZeZbjZ[hq_ckbeub
ij_^mkfZljb\Z_lmklZgh\e_gb_h[s_]h\g_rg_lhj]h\h]hlZjbnZbk[eb`_gb_iheblbdb
mqZkl\mxsbokljZg\h[eZklbklZg^ZjlbaZpbbkZgblZjghcnblhkZgblZjghcbbguo
kn_jZoMdjZbgZih^ibkZeZwlhkh]eZr_gb_kjy^hfh]h\hjhdbgZklZb\ZeZgZlhfqlh
hghg_^he`ghij_iylkl\h\Zlvijbkh_^bg_gbxd<LH;uebih^gylu\hijhkuh[m^ms_f
nmgdpbhgbjh\Zgbbwlh]hkh]eZr_gbyb\hafh`ghfbkihevah\Zgbbwlhcfh^_eb^jm]bfb
kljZgZfbKG=;uehihykg_ghqlhwlhkh]eZr_gb_fh`_lhdZaZlvkymki_rguf
ihkdhevdm_]hmqZklgbdbh[yaZebkvkha^Zlv^ey\uiheg_gbyij_^mkfhlj_gguo\g_f
h[yaZl_evkl\_^bgu_bgklblmlugZijbf_j_^bguchj]ZgihklZg^ZjlbaZpbb
TRADE/2004/20
page 7
19. ;uelZd`_jZkkfhlj_g\hijhkh[wdhghfbq_kdhfkhljm^gbq_kl\_\dZkibckdhf
j_]bhg_ijbwlhfhkh[h_\gbfZgb_[uehm^_e_ghwg_j]_lbq_kdhfmb\h^hohayckl\_gghfm
k_dlhjZf]^_kms_kl\mxl\hafh`ghklb^eywdhghfbq_kdh]hkhljm^gbq_kl\ZGZijbf_j
^eyma[_dkdh]hblmjdf_gkdh]h]ZaZ_kl_kl\_ggufbjugdZfby\eyxlkyDZaZoklZgb
JhkkbyZDZaZoklZgiulZ_lky^b\_jkbnbpbjh\Zlvjughd^eyk\h_cg_nlb
20. ;uehlZd`_ij_^klZ\e_ghl_fZlbq_kdh_bkke_^h\Zgb_Ohj\ZlbbdhlhjZyb^_lih
imlbdhg\_j]_gpbbbjZkkqblu\Z_lklZlvqe_ghf?K;uehijbagZghqlhhgZy\ey_lky
ihe_agufijbf_jhf^eyaZiZ^gh[ZedZgkdbokljZgmdhlhjuoihy\bebkvi_jki_dlb\u
ijbkh_^bg_gbyd?K\[m^ms_f
?
<u\h^u
21. MqZklgbdbJZ[hq_]hkh\_sZgbyih^q_jdgmeb\Z`ghklvbagZqbfhklvjheb?WD HHG
\g_^hims_gbbgh\h]hjZa^_e_gbyj_]bhgZ?WDHHGihke_jZkrbj_gby?Kihkdhevdm
hgZy\ey_lkygZb[he__ih^oh^ysbfbg_cljZevguff_oZgbafhf^eyhp_gdbb
mj_]mebjh\ZgbyjZaebqguoihke_^kl\bcjZkrbj_gby?K^eyg_ijbkh_^bgyxsbokykljZg
X`ghcb<hklhqghc?\jhiuDZ\dZaZbP_gljZevghc:abb< lh`_\j_fy[ueZijbagZgZ
g_h[oh^bfhklv\g_k_gbyihablb\gh]h\deZ^Zkhklhjhgu\k_ohkgh\guoaZbgl_j_kh\Zgguo
klhjhg -?KijZ\bl_evkl\g_ijbkh_^bgyxsboky]hkm^Zjkl\^_eh\uodjm]h\GIHb
khhl\_lkl\mxsbof_`^mgZjh^guohj]ZgbaZpbc
22. G_ijbkh_^bgyxsb_kyd?KkljZguki_j_oh^ghcwdhghfbdhclZd`_\h\k_[hevr_c
kl_i_gbijbagZxl\Z`ghklvj_]meylb\ghcdhg\_j]_gpbb\dhgl_dkl_bo[m^ms_]hmqZklby
\]eh[Zebabjh\ZgguojugdZoIjbf_g_gb_h[sboghjfbklZg^Zjlh\ihfh`_lkm[t_dlZf
wdhghfbq_kdhc^_yl_evghklbg_ijbkh_^bgyxsbokykljZg\_klbdhgdmj_glgmx[hjv[mgZ
jugd_?Kbf_`^mgZjh^guojugdZodh]^Zhgb\uc^mlaZij_^_euk\hbo\gmlj_ggbo
jugdh\Bomki_obebg_mki_o[m^_l\hfgh]bokemqZyoaZ\bk_lvhllh]hgZkdhevdh
ohjhrhhgb[m^mlagZlvghjfZlb\gu_ZdlubklZg^Zjluwdkihjlguojugdh\< l_o
kn_jZo]^_f_`^mklZg^ZjlZfbg_ijbkh_^bgyxsbokykljZgbklZg^ZjlZfb?K
kms_kl\mxljZaebqbydhfiZgbyfbag_ijbkh_^bgyxsbokykljZg[m^_lkeh`g__\_klb
lhj]h\u_hi_jZpbbkhkljZgZfbjZkrbj_ggh]h?K;he__lh]heb[_jZebaZpbylhj]h\ebb
ijbgylb_h[sboghjfbklZg^Zjlh\bf_xlhkgh\hiheZ]Zxs__agZq_gb_^eymkbe_gby
ijhp_kkZlhj]h\hcbjughqghcbgl_]jZpbbg_lhevdhf_`^mjZkrbj_gguf?Kb
g_ijbkh_^bgyxsbfbkykljZgZfbghbf_`^mkZfbfbg_ijbkh_^bgyxsbfbkykljZgZfb
Ihwlhfm^\b`ms_ckbehcj_]meylb\ghcdhg\_j]_gpbb^he`gu[ulvg_lhevdhijhp_kk
jZkrbj_gby?Kbkms_kl\mxsb_^\mklhjhggb_kh]eZr_gbyk?Kghbbomklj_fe_gbyd
\_^_gbxdhgdmj_glghc[hjv[ugZ]eh[ZevguojugdZodhlhju_bgklblmpbhgZevgh
m\yau\Zxlkykboqe_gkl\hf\<LH
TRADE/2004/20
page 8
23. JZ[hq__kh\_sZgb_?WDHHGih\hijhkZfdhlhju_klZgmlZdlmZevgufbihke_
jZkrbj_gby?K[ueh\hkijbgylhihablb\gh -dZdwnn_dlb\gh_kj_^kl\hnhjfbjh\Zgby
ihl_gpbZeZhkh[_ggh\kljZgZoki_j_oh^ghcwdhghfbdhcJhev?WDHHGdZd
fgh]hklhjhgg_]hf_oZgbafZkh^_ckl\bywdhghfbq_kdhfmkhljm^gbq_kl\m\j_]bhg_
dhlhjuch[_ki_qb\Z_ljZ\ghijZ\gh_mqZklb_dZ`^h]hqe_gZ?WDHHG\ijhp_kk_
ijbgylbyj_r_gbcZlZd`_ijh\h^bfZy_xl_ogbq_kdZyjZ[hlZbwdki_jlguchiul[m^ml
b\[m^ms_f\ukhdhp_gblvky<wlhck\yab[uehhlf_q_ghqlh?WDHHGfh]eZ[u
lZd`_ijbgZebqbbj_kmjkh\hdZau\ZlvghjfZlb\gh-ZgZeblbq_kdb_mkem]bbihfhsv
kljZgZfijbkh_^bgyxsbfkyd<LH
-----
Скачать