Uploaded by Галина Ковальчук

збірник задач з психології

advertisement
Г Б. Казарновська О.
П. Долинна
Загальна,
вікова і педагогічна
психологія
Збірник
завдань
Допущено Міністерством
народної освіти УРСР як
навчальний посібник для
педагогічних училищ
&&£, гиллЯяииои&
КИЇВ
«ВИЩА ШКОЛА»
1990
!
ВВК 88.8*723
І ПЕРЕДМОВА
У посібнику подано запитання за змістом тем, передбачених програмою, завдання з психологічного аналізу текстів і
ситуацій, програмовані завдання, розв'язання яких потребує
знаходження учнями правильної або найточнішої відповіді
серед наведених кількох відповідей. Психологічний аналіз
текстів та відповіді учні можуть давати усно і письмово.
Посібник сприятиме поліпшенню професійної підготовки
майбутніх вихователів дитячих садків. Для учнів педагогічних
училищ.
В пособии даны вопросы согласно содержанию тем,
предусмотренных программой, задания по психологическому
анализу текстов и ситуаций, программированные задания,
решение которых требует нахождения учащимися правильного
или наиболее точного ответа среди приведенных нескольких
ответов. Психологический анализ текстов и ответы учащиеся
могут давать устно и письменно.
Пособие будет способствовать улучшению профессиональной подготовки будущих воспитателей детских садов.
Для учащихся педагогических училищ.
Р е ц е н з е н т и : кандидат психологічних наук Г. Г.
Пет-ренко (Харківський педагогічний інститут), Т. М. Пінну к
(Київське міське педагогічне училище № 1).
Редакція літератури з філології і педагогіки
Редактор В. А. Кондренко
к
0303030000—036
5-90
М211(04)—90
ISBN 5-11-001865-0
°S:S.SSSrCb'M'
Успішне виконання завдань, накреслених XXVII з'їздом Комуністичної партії Радянського Союзу, XIX
Всесоюзною партійною конференцією, а також наступними пленумами Центрального Комітету пов'язане передусім з підвищенням якості підготовки спеціалістів,
формуванням гармонійно розвиненої, суспільно активної
особистості, яка поєднувала б у собі духовне багатство,
моральну чистоту і фізичну досконалість.
У світлі цих завдань, а також постанови Пленуму ЦК
КПРС від 18 лютого 1988 р. «Про хід перебудови
середньої і вищої школи та завдання партії по її здійсненню» великого значення набуває питання суспільного
дошкільного виховання. Передбачається також значне
поліпшення психолого-педагогічної та методичної
підготовки майбутніх вихователів малят в стінах
дошкільних училищ. Помітну роль у цьому має відігравати самостійна праця учнів над курсом психології.
Успіх засвоєння учнями знань значною мірою залежить від ступеня їхньої самостійності в навчанні.
Розумовій активності учнів сприяють завдання, які
потребують не лише відтворення заученого матеріалу, І й
мислительної діяльності — аналізу, порівняння, шукання
правильної відповіді, інтерпретації змісту завдання.
Мета цього посібника— сприяти свідомому засвоєнню
знань з психології учнями педучилищ. Для цього В ньому
подано запитання відповідно до змісту тем,
передбачених програмою, завдання з психологічного
аналізу текстів і ситуацій, програмовані завдання,
розв'язання яких потребує знаходження серед наведез
Номер
ВІДПОВІДІ
1
2
І
о
о
2
3
4
5
Q
оо
о
оо
оО
1
3О
Номер завдання
4
|
5
оо
О
о
1
О
О
О
о
о
о
о
О
о
о
1
о6
оо
о
о
7
'
о
о
о
о
Частина перша
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ
ПСИХОЛОГІЇ
І І.
Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Що є предметом психології?
2. Наведіть приклади психічної діяльності людини.
3. З'ясуйте Сутність і природу психіки в світлі ленінської теорії відображення. Піддайте критиці ідеалістичне і релігійне пояснення природи психіки.
4. У чому суть активної рефлекторної природи психіки?
5. Доведіть, що психіка — функція мозку.
6. Поясніть висловлювання І. П. Павлова: «Людина є
єдина система з найвищого саморегулювання... Наша
система найвищою мірою є системою, що сама себе
регулює, підтримує, відновлює, поправляє і навіть
удосконалює».
7. Яке визначення психіки дав В. І. Ленін? Поясніть
його.
8. Поясніть ленінське твердження про те, що психічні
явища — «суб'єктивні образи об'єктивної дійсності».
9. Чим людський мозок відрізняється від мозку
тварин?
10. Розкрийте суть матеріалістичного вчення про
психіку як продукт тривалої еволюції.
11. Поясніть зв'язок між психікою тварин і умовами їх
середовища. Наведіть приклади.
12. Охарактеризуйте інстинктивну форму поведінки
тварин. Наведіть приклади «мудрості» і, безглуздості
інстинктів та вкажіть, у яких умовах це виявляється.
13. З'ясуйте вислів Жана Анрі Фабра: «Зона інстинкту — точка, зона розуму — увесь Всесвіт».
14. Дайте приклади навичок тварин. Чим вони відрізняються від інстинктивної форми поведінки тварин?
б
1Г>. Наведіть приклади інтелектуальної форми поїм
- п і н к и тварин. Чому І. П. Павлов назвав таку форму
ВОМДІНКИ «елементарною розсудливістю»?
Пі. Які визначення свідомості дали К. Маркс і В І
JІг и і и ? Розкрийте зміст їх.
17. Розкажіть про історичний розвиток свідомості
ЛЮДИНИ. Обгрунтуйте на конкретних прикладах твердження К. Маркса: «... суспільне буття визначає
сус-ПІЛЬНу свідомість».
18. Чим докорінно відрізняється психіка людини іід
психіки тварин?
19. Оцініть слова радянської поетеси Л. ТатьяніЧІВОЇ:
«Чужая душа —
Потемки?
Слова эти грубо лгут».
20. Як ви розумієте народну приказку: «Щоб пізнати
людину, треба з нею пуд солі з'їсти»?
21. Назвіть методи психології.
22. Чим відрізняється природний експеримент від
спостереження? Які вимоги ставляться до спостережений
як до об'єктивного методу вивчення психічного
ЖИТТЯ ЛЮДИНИ?
23. Що таке анкети? Охарактеризуйте умови їхнього
наукового застосування. Наведіть приклади.
24. Які завдання стоять перед радянською психо*
ЛОГІею в світлі постанови Пленуму ЦК КПРС від 18
лютого 1988 р. «Про хід перебудови середньої і вищої
школи та завдання партії по її здійсненню»?
25. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою філософа
Платона: «Пізнай самого себе — і ти пізнаєш увесь
СВІТ»? Обгрунтуйте свою відповідь.
26. Розкажіть про значення психології у вивченні
людини.
27. Поясніть думку Н. К. Крупської: «Необхідно
іяати вікові особливості дітей. Не знаючи вікових особлпкостей можна опинитися в становищі грибоєдовсь»
кого героя: «В кімнату він ішов, до іншої забрів».
П. З'ясуйте подані нижче поняття: психологія,
психіка, свідомість, психіка — властивість можу,
матерія, душа, саморегуляція, матеріалізм,
Ідеалізм, філогенез, навички, інстинкти,
інтелекту-плнпа форма поведінки, пізнання реального
світу.
7
НІ. Завдання для програмованого контролю і самоконтролю.
На подані нижче запитання дано по кілька відповідей.
Знайдіть серед них найбільш правильну і обгрунтуйте її.
1. У якій з наведених відповідей дається матеріалістичне розуміння природи психіки?
а) Психіка — прояв безсмертної душі.
б) Психіка і матерія — тотожні.
в) Психіка — властивість матерії відображати світ.
г) Основою буття є матерія, вона первинна, психі
ка — вторинна, вона є суб'єктивним образом об'єктив
ної дійсності:
д) Основою буття є ідея, матерія існує вторинно.
2. У якому рядку всі перелічені поняття належать
до психічних явищ?
а) Думки, спогади, мозок, розум, почуття.
б) Відчуття, травлення, мислення, уява, інтерес,
здібності.
в) Характер, забування, бажання, думки, мрії, пот
реби.
г) Воля, радість, уважність, апетит, пригадування,
біль.
д) Зацікавленість, наполегливість, гордість, ди
хання.
3. До яких психічних явищ належать такі прояви
психічної діяльності людини: збентеження, спокій,
зацікавленість, схвильованість, байдужість?
а) Психічні процеси.
б) Психічні стани..
в) Психічні властивості.
4. Розподіліть названі нижче психічні явища на
групи:
а) психічні процеси;
б) психічні стани;
в)
психічні властивості.
-Г
Сприймання, воля, розум, музичні здібності, хви
лювання, потреби, натхнення, уява, інтерес, гнів, чес
ність, здібності.
5. У процесі еволюції в пристосувальній діяльності
тварин співвідношення між природженим і набутим
лишилося:
а) в основному постійним; 8
о) зростала питома вага вроджених компонентів
Поведінки;
н) зростала питома вага індивідуально набутих
Компонентів поведінки.
і\. Яка з форм поведінки тварин містить у собі ДІЯЛЬНІСТЬ мислення?
;і) Інстинкти.
<>) Навички.
і) Інтелектуальна поведінка.
7. У якому рядку йдеться про інстинкти тварин?
а) Забезпечують пристосування тварин до пос
і п ш и х умов життя, виробляються в процесі індивіду^
ільного життя тварин.
б) Поведінка видова, передається по спадковості,
окладна!
в) Індивідуально набута форма поведінки, містить
у собі діяльність мислення.
8. Свідомість людини є продуктом:
а) біологічної еволюції;
б) соціального розвитку;
в) біологічної і соціальної еволюції;
г) праці і соціально-історичного розвитку людини;
д) біологічного і соціально-історичного розвитку,
І праця — умова виникнення і розвитку свідомості лю
дини.
9. У якому з наведених нижче описів правильно
характеризується метод психологічного, експеримен
ту?
а) Експериментатор не втручається в поведінку
піддослідного, але бажані відомості про його психіч
не життя одержує завдяки апаратурі.
^
б) Експериментатор втручається в поведінку під
дослідного, використовує апаратуру, викликає бажані
прояви психіки піддослідного.
в) Дослідник активно втручається в поведінку під
дослідного, викликає бажані прояви його психічної
діяльності.
г) Проводиться в звичайних умовах навчання і ви
ховання, експериментатор не втручається в поведінку
піддослідного.
IV. Розв'яжіть психологічні задачі.
1. У багатьох річках живе найпростіша за своєю
будовою тварина — губка. її можна припікати розпеэ
ченим залізом, пропускати через тіло
електричний струм, проте вона ніяк не реагує на названі
подразник ки. Поясність, чому так відбувається? 3U
Назвіть форми поведінки тварин.
а) У роки Великої Вітчизняної війни і після неї'
собаки відшукувала і знешкоджували міни. Так вони'
допомагали саперам. Дік знайшов майже 12 000 мін
після зняття блокади Ленінграда.
б) Радянський зоолог О. Формозов пише, що в К а-1
ракумах піщанки запасають на зиму сіно самі, підгри-'
заючи пустельні трави. Під землею вони риють глибо- j
кі й складні нори. У підземних камерах, ближче до ви- І
ходу, влаштовують «сінники». Сушать сіно на сонці, а]
потім заносять під землю. Щоб степовий вітер не роз
кидав запасів, гризуни укріплюють стіжки підпірками.
Для цього вони приносять у зубах гілочки та палички
і втикають їх у землю біля стіжка.
в) Недалеко від клітки на підлозі лежить персик. 1
Шимпанзе пробувала лапою дістати його, але не і
змогла. Не допомогли ні крива лозина, ні дротина. І
Тоді мавпа хватає гілку і намагається просунути її І
між пруттями клітки. Та сучки заважають справити- І
ся з завданням. Шимпанзе обламує сучки і дістає на
решті персик.
г) У московському театрі звірів макака Жако бе
ре стілець і сідає за стіл, що стоїть на сцені. Одержав
ши підзорну трубу, вона оглядає зал, потім «читає»
книжку, перегортаючи одну сторінку за другою. Жа
ко п'є сік із чашки, залишає зал.
д) Зозулі не висиджують своїх пташенят, а підкла
дають яйця в чужі гнізда. Ось маленька зозулька, яка
ще сліпа і слабенька, викидає з гніздечка своїх зве
дених братів і сестер.
Питається, навіщо така агресивна поведінка? Зозулі
дуже прожерливі, а зяблики не можуть забезпечувати
їжею всю сім'ю.
є) У цирку на «вокзалі» кіт Васька-«начальник» хватає
зубами мотузку від дзвоника, і лунає дзвінок. Прибуває
поїзд. Веде його мавпа-«машиніст». Біля вагонів поросята
«кондуктори». Тільки після другого дзвінка заходять
«пасажири»: білі пацюки займають м'які вагони,
миші—тверді. Поїзд відходить після третього дзвінка.
ж) Якось вівчар, розшукуючи овець, спіткнувся. Ю
< мі її и необережний крок — снігова лавина обсягом в п
кілька тисяч кубометрів захопила вівчара і скинула • ми.
окої скелі. Зачувши біду, собака з лаєм кинулась v Свло,
Нона привела за собою людей і показала їм і «.-і по місце,
де лежав її хазяїн. Так вірний друг людини иритував
життя чабану.
8, На підставі чого ми можемо судити, сумує чи
р . і / і к людина, якщо вона нам нічого не говорить про І пі
и настрій? Який метод психології допоможе нам у даному
випадку?
4. Людину вміщують в ізольовану кабіну в спеці
-.им.йому шоломі, де закріплюються прилади, з допомогою и к их досліджуються біоструми мозку. Всі одержані
показники фіксуються точною апаратурою (за
Мер-ЛІН'Им). Назвіть метод дослідження.
V. Самостійна работа.
Дайте психологічний аналіз вчинків скульптора за
попелою Олеся Гончара «Соняшники». *
Список рекомендованої літератури
Е н г е л ь с Ф. Діалектика природи. Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину//Маркс К., Енгельс Ф. Твори.— Г.
20.— С 453-465.
П р о г р а м а КПРС (Нова редакція).— К., 1986.— С. 50—53.
З а г а л ь н а , вікова і педагогічна психологія. Практикум/
'М\ ред. Д. Ф. Ніколенка.— К., 1980.—208 с
З б і р н и к завдань з загальної психології / За ред. В. С
Мер-ЯІИ1.— К., 1977.— 232 с
Тема 2. ОСОБИСТІСТЬ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Розкрийте марксистсько-ленінське розуміння
осо-бИСТОСТІ. Пригадайте визначення особистості, яке
дав К Маркс.
2. З'ясуйте взаємозв'язок і співвідношення між помиті
ями: «індивід», «особистість», «індивідуальність».
3. Як розуміти, що особистість неповторна в своїй
Індивідуальності?
\. У чому полягає активність людської особистос-н і
чим вона відрізняється від активності тварин?
П
5. Що треба розуміти під мотивами поведінки? Наведіть приклади їх і схарактеризуйте.
6. Охарактеризуйте людські потреби як джерело
активності особистості, їх види та значення в житті
людини.
V 7. Дайте характеристику інтересам. Якими є інтереси
передової радянської людини за змістом і характером?
8. Поясніть думку І. С. Тургенева: «Вартий жалю той,
хто живе без ідеалів».
9. Поясніть суть завдання, яке поставлено XXVII
з'їздом КПРС: «Сприяти... формуванню розумних потреб,
що відповідали б соціалістичному способу життя і
гармонійному розвиткові особи, піднесенню духовних
запитів людини».
10. У дітей якого віку вперше з'являються ідеали?
Хто є для цих дітей ідеалом? Кого (що) і як наслідують
діти, учні?
11. У якому віці виникає прагнення бути схожими на
видатних діячів нашої країни, знатних трудіників,
видатних полководців та інших відомих .людей?
12. Які ідеали за змістом характерні для юнацького
віку? Як пов'язані вони з самовихованням юнаків?
13. Охарактеризуйте мотиви праці й поведінки передової радянської людини в світлі Програми КПРС.
14. Розкрийте роль біологічних і соціальних факторів
у формуванні індивідуальності.
II. Поясність подані нижче поняття:
Індивід, індивідуальність, особистість, суспільне
середовище, спадковість, потреби, інтереси, ідеали,
переконання, мотиви поведінки й діяльності людини.
III. Завдання для контролю і самоконтролю.
1. Немовля є:
а) особистість; б) індивідуальність; в) індивід.
2. Психічні властивості особистості — це:
а) вроджені властивості, які мають ситуаційний
характер;
б) відносно постійні, стійкі властивості, які фор
муються в процесі індивідуального життя й діяльнос
ті в умовах соціального середовища;
в) другорядні риси, які виявляють стійке вибір
кове ставлення до навколишнього.
12
3. Чи погоджуєтесь ви з твердженням Гельвеція:
«Виховання може все»? Обгрунтуйте свою відповідь.
4. Дитиною здобуто переважно за спадковістю від
батьків:
а) людські задатки, тип нервової системи, розум;
б) людський мозок і його пластичність, людські
задатки, риси темпераменту і характеру;
в) людський мозок і його пластичність, тип вищої
нервової діяльності, людські задатки, органічні пот
реби;
г) інтереси, оргаци чуття, задатки, тип вищої нер
вової діяльності.
5. Наведені нижче особливості поведінки людини
характеризують її або як індивіда, або як особистість.
Виділіть ті з них, які характеризують її лише як
особистість:
а) старанність, правдивість, інтереси, здібності;
б) сміливість, музичні здібності, розум, чудова дик
ція;
в) чуйність, емоційна збудливість, висока сенсор
на чутливість, інтерес до спорту;
г) приємний голос, наполегливість, ідеали, краси
ва хода.
IV. Психологічні задачі.
1. Прочитайте вислів учениці і вкажіть, ким став
для неї Павка Корчагін.
«Незабутнє враження справив на мене телефільм «Як
гартувалася сталь». Мені дуже сподобався Павка. Під
впливом його життя я прикладаю багато зусиль для того,
щоб виховати в собі сильну волю».
2. Ілюстрацією яких мотивів поведінки комуністів
служать рядки В. Маяковського із поеми «Володимир
Ілліч Ленін»?
«Пятиконечные звезды
выжигали на наших спинах
панские воеводы.'
Живьем,
по голову в землю
закапывали нас банды Мамонтова. В
паровозных топках
сжигали нас японцы,
рот заливали свинцом и оловом,
13
отрекитесь! — ревели,
но из
горящих глоток
лишь три слова: —
Да здравствует коммунизм!»
V. Практичне завдання.
1. Поясніть, чому Айртон — герой «Таємничого ос*
трова» Жюля Верна втратив людський образ, а Ро-бінзон
Крузо — ні, хоча опинився в більш тяжкому становищі.
2. Напишіть твір на тему: «В чому краса життя?»
Список рекомендованої літератури
И л ь е н к о в Э. В. С чего начинается личность.— М.,
1983.—-358 с.
Л е о н т ь е в А. Н. Деятельность. Сознание. Личность.— М.,
1977.— 304 с.
М е р л и н В. С. Очерки теории темперамента — М., 1964.—
С. 3—74; 106—155; 156—186.
П с и х о л о г и я формирования и развития личности/Под
ред. Л. И. Анцыферовой.—М., 1981.—365 с.
Тема 3. МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Як називаються об'єднання, в які входить людина?
2. Дайте порівняльну характеристику малої групи і
колективу.
3. Які групи називаються реальними? Умовними?
Референтними? Наведіть приклади.
4. Розкрийте зміст думки Н. К- Крупської про роль
колективу: «... лише в колективі особистість дитини може
найбільш повно і всебічно розвинутись».
5. Охарактеризуйте ділові та міжособистісні відносини в колективі чи в групі.
6. Розкажіть про дослідження радянських психологів
міжособистісних відносин у колективі учнів.
7. Що слід розуміти під психологічним кліматом
колективу? Яка його роль у формуванні особистості?
8. Які педагогічні висновки випливають із дослідження міжособистісних відносин у колективі дітей? Яке
значення має знання положення і емоційного бла14
іннилуччя кожної дитини для перспективи активного і
цілеспрямованого формування дитячого колективу? (.).
Охарактеризуйте етапи
формування дитячого
Колективу.
10. Порівняйте методики «Вибір товариша» і «Ви-бір
в дії». Чим відрізняються результати досліджень на ними
методиками?
11. Розкрийте зміст поняття «спілкування». Які ішди
спілкування мають місце в дитячому колективі належно
від контингенту учасників?
II. Поясніть наведені нижче поняття.
Мала група, колектив, умовна, референтна групи,
міжособистісні відносини в групі; міжособистісне,
осо-(шетісно-групове, міжгрупове спілкування.
III. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від
повіді на поставлені запитання.
1. Яку соціальну групу характеризує кожний приклад? За якими ознакамиде встановлюється?
а) Заводська бригада працювала за одним наря
дом, а заробітну плату ділили за розрядом. Поступово
складалися і входили нові традиції: щомісяця з зар
плати виділявся спільний фонд на культурні потреби.
Члени бригади відмовилися від праці прибиральниці
і перейшли на самообслуговування робочих місць і
приміщення. Вони систематично збирають метало
брухт і беруть участь у будівництві (за В. С Мерліним).
б) Коли кілька пасажирів, що не знали одне од
ного досі, зустрілися в купе поїзда, почалося звичай
не дорожнє життя... Знайшовся один, що взяв на себе
функції лідера. Молодий чоловік став ініціатором яко
їсь розваги. Другий пасажир взяв на себе роль опові
дача цікавих пригод, третій став об'єктом осуду чет
вертого, а цього четвертого мовчки осуджували за га
ласливість (за В. С Мерліним).
в) Восьмий клас відзначався хорошою успішністю.
Кожне важливе питання з життя класу жваво обго
ворювалося однокласниками. Відверто засуджувалися
недоліки, помилки учнів.
Якщо потрібно було щось організувати, то активу
парто було сказати: «Це завдання виконаєш ти» або
«Краще зробити так».
15
І все виконувалось ретельно, безвідмовно.
г) Галина Костянтинівна ображається на дочку за те,
що не вона, а її подруги Надійка і Оксанка є для неї
авторитетом. Маму дивує, що Оленка товаришує з
багатьма однокласницями, любить і дуже поважає
Надійку і Оксанку.
Восьмикласниця читає ті книжки, які їй радять її
улюблені подружки. Коли мама запрошує доньку подивитись якийсь кінофільм, то чує у відповідь: «Не хочу.
Надя говорить, що він зовсім нецікавий».
У сьомому класі Оленка мріяла стати лікарем, але
тепер заявляє, що хоче працювати вчителем, як її подруги.
2. З'ясуйте, як відносини, що склалися між нянею і
вихователькою, можуть вплинути на становлення
особистості дітей даної групи.
Ольга Василівна зовсім не розуміє і не цінить роботи
виховательки, вона з першого ж дня не злюбила Ніну
Іванівну за її повільність та деяку неохайність.
Особиста неприязнь була такою великою, що вони
навіть не розмовляли між собою. Починала сутичку няня.
Сварки розгорялися дедалі частіше і почали протікати
при дітях.
Список рекомендованої літератури
Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых
группах.— Минск, 1976.— 350 с.
Общая психология / Под ред. В. В. Богословского.—-М.,
1981.—С. 94—98; 109—110; 114—115.
Общая психология / Под ред. А. В. Петровского.— М,
1976.— 476 с.
Тема 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДІЯЛЬНОСТІ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Що таке діяльність людини? Розкрийте її суспільно-історичний характер.
2. Поясніть, у чому виявляється принцип єдності
свідомості і діяльності людини.
3. Укажіть, яка структура людської діяльності. Наведіть приклади.
16
'1. Назвіть і охарактеризуйте основні види діяль-ноі м
людини. Яка їх роль у розвитку особистості?
!> Чим відрізняється навчальна діяльність від
іг-РОВОЇ? Навчання від праці? Чим відрізняється гра від
ирпці?
<> Порівняйте працю вихователя дошкільнят з
пра-ііпо шахтаря.
II. З'ясуйте такі поняття:
ДІЯЛЬНІСТЬ, ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ, МОТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОВНІШНЯ активність, внутрішня активність людини, гра, праця,
навчання.
НІ. Знайдіть серед відповідей найбільш точні і ПОЯСНІТЬ їх.
1. Діяльність — це:
а) свідома внутрішня активність людини, спря
мована на задоволення потреб;
б) зовнішня активність людини, регульована сві
домою метою;
в) активність людини, регульована свідомою ме
тою і спрямована іна задоволення її потреб;
г) сукупність дій людини.
2. Допишіть пропущені компоненти людської діяльності: постановка мети, планування роботи.
3. Яке з наведених нижче визначень цілей діяльності
є правильним?
а) Це усвідомлене спонукання до тих чи інших дій,
б) Це те, що зумовлює прагнення людини до даної,
І не до якої-небудь іншої мети.
в) Це те, на що спрямована діяльність і що повин
но складати її прямий результат.
г) Це неусвідомлене спонукання людини до тих чи
інших дій.
4. Цілі й мотиви діяльності:
а) завжди збігаються;
б) можуть не збігатись, а відрізнятись одне від
одного;
в) різняться між собою завжди;
г) в одних умовах збігаються, в інших відрізня
ються.
і 5. Психіка дитини розвивається:
а) в процесі гри і праці;
б) в діяльності;
17
в) незалежно від діяльності. < 6. Виберіть з наведених
нижче ознак ті, які характеризують тільки працю,
навчання, гру; будь-яку іншу діяльність:
а) умови розвитку психіки;
б) діяльність, спрямована на засвоєння способів
виконання дій;
в) умови прояву всіх психічних реакцій;
г) діяльність, спрямована на одержання результа
ту, що задовольняє матеріальні й духовні потреби лю
дей;
д) діяльність, спрямована на засвоєння і застосу
вання системи понять;
є) діяльність/що задовольняється самим процесом
виконання (за В. С. Мерліним).
J 7. У якому рядку подано повне і правильне визначення FpH?
а) Найулюбленіша, доступна діяльність дитини.
б) Відтворення людського життя дитиною.
в) Творче відтворення дитиною життя дорослих в
уявних обставинах.
г) Відтворення дитиною життя людей в уявних об
ставинах.
8. Яка з наведених нижче послідовностей формування розумових дій, за дослідженнями П. Я.
Гальпе-рїна, є правильною?
A. а) Створюється орієнтувальна основа дії.
б) Дія виконується практично.
в) Дія відбувається в плані голосного
мов
лення.
г) Дія виконується в умі.
Б. а) Дія виконується в плані внутрішнього мовлення.
б) Усного мовлення.
в) Створюється основа орієнтувальної дії.
г) Дія здійснюється практично.
B. а) Дія виконується практично.
б) Переходить у план усного мовлення.
в) У план внутрішнього мовлення.
г) Виробляється орієтувальна основа дії.
Г. а) Дія виконується в плані усного мовлення.
б) Внутрішнього мовлення.
в) Створюється орієнтувальна основа дії.
г) Здійснюється практично.
18
IV. Розв'яжіть психологічні задачі.
1. Чому трудове виховання учнів разглядається як
найважливіший фактор формування особи і як засіб
задоволення потреб народного господарства в трудових
ресурсах?
2. Який закономірний зв'язок між психікою і діяльністю виявляється в такому описі?
Вивчення людей похилого віку та довгожителів показує, що поступове вивільнення від обов'язків і пов'язаних з ними функцій призводить до звуження та порушення особистості і, навпаки, постійний зв'язок з
довколишнім життям сприяє збереженню особистості до
самої смерті.
Якщо людина з тих чи інших причин припиняє професійну, громадську діяльність, то це призводить до
глибоких змін у структурі її особистості (за Б. Г. Ананьевым).
3. Чи згодні ви з такими міркуваннями про взаємо
зв'язок діяльності і потреби?
а) Тільки потреби спонукають людей до діяльності
і спілкування.
б) У діяльності і спілкуванні народжуються потре
би, спонукаючи особистість до дальшої діяльності і
більш широкого спілкування.
4. Дайте психологічну характеристику діяльності
Олі за наведеним описом.
Оля, трохи відпочивши, взялася за підготовку до
уроків. Десятикласниця готує уроки щоденно, самостійно, з великим бажанням. «Вчу уроки так, щоб глибоко
зрозуміти і добре запам'ятати, що вчу»,— говорить вона.
Оля дуже любить математику, охоче читає книжки
про видатних математиків, є членом математичного
шкільного гуртка. Вона не раз виходила переможцем на
міських математичних олімпіадах. Заповітною мрією
дівчини є вступ на математичний факультет Московського університету.
Перш за все Оля визначає, який матеріал засвоєний
нею гірше, які правила треба доучити та які приклади на
застосування цих правил розв'язати. «Коли допущу
помилку, то не відступлюся, поки не з'ясую її причини,
щоб наступного разу не припуститись помилки»,—
любить повторювати десятикласниця.
19
V. Практичне завдання.
Уважно розгляньте репродукції картин російського
художника М. Ярошенка «Кочегар» і радянського художника В. Серова «Робітник» та вкажіть, чим образи
робітників різняться між собою.
Список рекомендованої літератури
Л е н і н В. І. Великий почин//Повне зібр. творів.—Т. 39.— С
1—27.
П р о г р а м а КПРС (Нова редакція).—К., 1986 —С 50—53.
П с и х о л о г и я личности и деятельности дошкольника / Под
ред. Д. Б. Эльконина —М., 1965.—293 с.
П с и х о л о г і ч н и й словник/За ред. В. I. Войтка.— К.,
1982.—С. 57, 66, 133.
Тема 5. УВАГА
I. Дайте відповіді на запитання і виконайте зав
дання.
1. У чому сутність уваги? Наведіть приклади.
2. Покажіть, яке значення має увага в житті та
діяльності людини. Пригадайте вислів К. Д. Ушинсь-кого
про роль уваги у навчанні учнів.
3. Які є види уваги? Охарактеризуйте їх. Укажіть, які
умови потрібні для їх виникнення і підтримання.
4. Дайте характеристику властивостей уваги.
5. У чому полягає уважність як психічна властивість?
Чому її треба виховувати в дошкільників?
6. Що таке неуважність? Розкажіть про її види,
причини.
II. Випишіть з підручника основні поняття з даної
теми і поясніть їх.
III. Завдання для контролю і самоконтролю.
1. Увага —це:
а) зосередженість і спрямованість свідомості на
певних об'єктах;
б) вибіркове сприймання об'єктів;
в) форма організації і необхідна умова психічної
діяльності людини.
2. Як зветься увага, що викликається зовнішніми
об'єктами без свідомого наміру людини бути уважною
до них?
а) Мимовільна, б) Довільна, в) Післядовільна.
20
3. Назвіть вид уваги, що має цілеспрямований ха
рактер, але не вимагає вольових зусиль:
а) мимовільна; б) довільна; в) післядовільна.
4. Назвіть здатність людини тривалий час зосеред
жуватись на тому чи іншому об'єкті:
а) стійкість уваги; б) розподіл уваги; в) переключення
уваги.
5. Розподіл уваги — це здатність людини:
а) свідомо переходити з об'єкта на об'єкт;
б) за один акт уваги схоплювати певну кількість
об'єктів;
в) одночасно уважно виконувати кілька видів ді
яльності.
6. За яких умов можливий розподіл уваги?
а) При участі в обох видах діяльності різних ана
лізаторів.
б) При високому рівні концентрації уваги в ході
виконання обох видів діяльності.
в) При виконанні двох дій, на одній з яких увага
зосереджується свідомо, а друга виконується більш
чи менш автоматично.
г) При участі одних і тих самих аналізаторів.
7. Переключення уваги — це:
а) неспроможність людини тривалий час спрямо
вувати свою увагу на певний об'єкт;
б) свідомий перехід уваги з об'єкта на об'єкт.
в) мимовільний перехід свідомості з об'єкта на
об'єкт.
IV. Розв'яжіть психологічні задачі.
1. Прочитайте уривок з «Дитинства» Л. М. Толсто
го і подумайте, в якому стані уваги за видом була ма
ти в день від'їзду її синів до Москви.
«Матінка сиділа у вітальні і розливала чай: однією
рукою вона підтримувала чайник, другою — кран самовара, із якого вода текла через верх чайника на піднос.
Але хоч вона дивилась уважно, вона не помічала
цього, не помічала і того, що ми зайшли».
2. Про які властивості уваги В. І. Леніна говорить
II. К. Крупська?
«Слухаючи промову, В. І. Ленін в той же час переглядав іноземні газети або якісь коректури. Потім час від
часу швидко брав папір і писав кому-небудь запис21
ку. Потім одержував записку у відповідь, читав її. І весь
час уважно слухав те, що говорив кожний товариш. У
своєму заключному слові він прекрасно резюмував усі
промови, усе істотне, що було у них сказано, пропонував
обдумані й обгрунтовані рішення».
3. Про які властивості уваги йдеться в наведених
нижче епізодах?
а) Якось зайшла суперечка про те, кого можна
назвати найуважнішим. Один сказав: «Іван Іванович
дуже уважний. Коли він читає книжку або слухає
співбесідника, то ніщо не може відвернути його увагу:
ні поява стороннього в кімнаті, ні розмова сусідів, ні
радіо і т. д.»
«А мені здається,— сказав другий,— Павло Павлович
більш уважний. З яким би захопленням він не розповідав
матеріал учням, жодна деталь поведінки учнів у класі не
пройде повз його увагу. Він бачить і чує все, що робиться
довкола».
«Ні, Борис Борисович уважніший за всіх,— сказав
третій.— Якось ми йшли в непроглядній темряві по
дорозі, і раптом несподівано спалахнув і зразу ж згас
ліхтарик у руках когось, що порівнявся з нами. Ми лише
помітили фігуру мужчини, а Борис Борисович за цю
коротку мить розгледів і мужчину, і зброю в його руках, і
собаку поряд, і навіть червону зірочку на кашкеті. Це був
прикордонник» (за Ю. Самаріним).
б) У старшій групі дітлахи грали в гру «Хто біль
ше?» Протягом однієї хвилини діти повинні були по
бачити довкола якомога більше предметів певного ко
льору. Минула хвилина, пролунав сигнал вихователь
ки, і пошуки припинилися.
Переможцями виявилися Ігор, Олег, Валя. Вони
встигли побачити за одну хвилину більше за інших.
V. Практичне завдання.
1. Напишіть роботу на тему: «Особливості моєї
уваги».
2. Дайте характеристику виявлення уваги персо
нажів картин М. Богданова-Бєльського «Усний раху
нок» і В. Г. Перова «Птахолови».
Список рекомендованої літератури
П а н и б р а т ц е в а 3. М. Методика преподавания психологии.—М., 1971.—152 с.
Практикум
з психології/За ред.
Г. Г.
Викової.— К.»
- 184 с. У ш и н с ь к и й К. Д. Вибрані педагогічні твори: В 2
т.— К., ІІШ.-Т. 1.— С. 248—253.'
Тема 6. МОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Що таке мова і мовлення? Пригадайте ленінське пи
шачення мови. В чому переваги мови над іншими
аасобами спілкування між людьми?
2. Розкрийте функції мови і мовлення.
3. Охарактеризуйте всі види мовлення. Наведіть
приклади.
4. У чому полягає взаємозв'язок усного, письмового,
внутрішнього мовлення?
5. Покажіть, яке значення має мова і мовлення в
пізнавальній діяльності людини.
II. Випишіть із підручника основні поняття про
мову. Наведіть приклади до кожного з вказаних по
нять.
III. Поясність висловлення про мову відомих пе
дагогів:
1. «Коли зникає народна мова, народу не існує
більше» (К. Д. Ушинський).
2. «Той, хто не знає рідної материнської мови або
цурається її, засуджує себе на злиденність душі» (В. О.
Сухомлинський).
IV. Розв'яжіть психологічні задачі.
Визначте, до якого виду мовлення належать наведені
нижче приклади. Зазначте, за якими ознаками ви їх
відрізнили.
а) «Дорогий Григорій Іванович!
Глибоко схвильований високою нагородою уряду.
Обіцяю з усією більшовицькою пристрастю ще енергійніше допомагати... виховувати загартованих, як сталь,
молодих радянських людей.
Міцно обнімаю і цілую, як рідного батька. Ваш
Островський» (М. Островський).
б) «Хіба легко було тим, які йшли на бій! Чи тим,
хто будує зараз Дніпрельстан, Комсомольськ-на-Аму-
23
22
і
pi, Магнітну...— розмірковував Микола.— Я живу великим подвигом і радістю перемог моєї країни, незважаючи на своє лихо...» (7. Цюпа).
в) — Діти! Приготуйтесь до заняття. Зараз у нас
буде заняття з малювання. Ми будемо малювати парк
взимку.
г) —Я б їх не вбивав,— раптом промовив боєць, і
Черниш оглянувся на нього сухими роз'ятреними очима.
— Кого?
— Отих гітлерів, антонесок, отих міністрів, яким не
сидиться без воєн... Убити — що ж... Це мало. Я закував
би їх в ланцюги і водив би... Ні, хай би оті дрібні сироти
водили... по всіх дорогах і по всіх країнах. І не давав би їм
ні хліба, ні води... Хай би, душогуби» їли отой попіл
наших спалених хат. Щоб нажерлися тої війни, аби
нікому й не забажалось її вже ніколи» (О. Гончар).
Список рекомендованої літератури
П с и х о л о г і я / За ред. Г. С. Костюка.— К., 1968.— 572 с.
У ш и н с ь к и й К. Д. Вибрані педагогічні твори: В 2 т.— К.»
1983.—Т. 1.—С. 121—123.
Ч у к о в с к и й К. И. От двух до пяти.— К-> 1988.—365 с.
Тема 7. ВІДЧУТТЯ І СПРИЙМАННЯ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте
зав-дання.
1. Що таке психічний процес? Назвіть види психічних процесів. Які психічні процеси належать до пізнавальних?
2. Дайте визначення відчуття. Пригадайте і розкрийте
ленінське визначення цього психічного процесу.
3. Розкажіть про значення відчуттів у житті та діяльності людини.
4. Обгрунтуйте психологічно діалог, що відбувся між
зрячою і сліпою від народження людиною, майстерно
описаний Л.М. Толстим:
«Один сліпий від роду запитав зрячого: «Якого кольору молоко?»
Зрячий сказав: «Колір молока такий, як папір білий».
Сліпий спитав: «А що, цей колір так шелестить під
руками, як папір?»
24
Зрячий сказав: «Ні, він білий, як мука біла».
Сліпий запитав: «А що, він такий м'який, як мука, і
сипучий?»
Зрячий сказав: «Ні, він просто білий, як заєць-бі-ляк».
Сліпий спитав: «Що ж він пухнастий і м'який, як
заєць»?
Зрячий сказав: «Ні, білий колір точнісінько такий, мк
сніг»
І скільки прикладів не наводив зрячий, сліпий не міг
зрозуміти, який буває білий колір молока.
5. Скільки є видів відчуттів?
Охарактеризуйте основні види відчуттів. Наведіть
приклади.
6. Охарактеризуйте основні властивості відчуттів:
чутливість і пороги, адаптацію, взаємодію відчуттів,
сенсибілізацію, синестезію.
7. Розкажіть про чутливість як психічну властивість І
особистості.
II. Випишіть з підручника основні поняття про від
чуття і поясніть їх.
III. Проаналізуйте описані нижче ситуації і дайте
відповіді на запитання.
1. Назвіть види відчуттів у наведених нижче прикладах.
а) «Перед сходом сонця прохолода, а він босоніж,
без кепки. І куртки у нього немає... Шкіра у хлопчика
стала пупирчаста, губи посиніли, він зщулився, нама
гався глибше засунути руки в кишені...» (М. Дубов).
б) «І в цю хвилину Юрко відчув велику спрагу, па
лило вуста. А вода за гратами дзюрчала і дзюрчала.
Ставало нестерпно» (77. Козланюк).
в) «Короткий і різкий приступ змусив Ольгу про
кинутися. Щось тупе, дуже важке било зсередини по
хребту, і, витерши долонями мокрий, холодний лоб,
вона спробувала спустити ноги з ліжка. Новий пош
товх— і вона, щоб не закричати, затримала дихання,
закусила губу...» (М. Глушко).
г) Людина з закритими очима чітко розрізняє, на
скільки її рука піднята чи опущена, наскільки вона
зігнута в лікті; нахиляється голова прямо чи вбік то
що (І. М. Сеченов).
25
д) Забувши все на світі, я, подорожній, блукав по
весняному лісі, дуже стомився, захотілося пити. І тут я
побачив рівчачок, в якому відображалося небо голубе,
берізка. Я обережно зачерпнув рукою водичку і підніс її
до рота. Вода була холодна, від неї линув запах ягід, хвої.
Мерзли пальці, холонули губи, а я все пив і пив... Раптом
я почуй, як басовито гудять джмелі, стрекочуть у траві
коники. Навколо краса, благодать... (з газети).
2. Поясніть, про які властивості відчуттів Гіде мова в
наведених нижче ПрИКЛвДІ!
а) Бабуся просип. Олю ЦОІїомої і и мі иіайти окуля
ри, а окуляри у псі на КОСІ
б) Довгі товарні питанії, пасажирські поїзди про
ходять біля панюго буднику Лпмпомі, котрі заходять
до нас, запитують: «Як ви можеіс жити при такому
шумі?» Л ми зовсім не помічаємо ніякого шуму.
в) Чому ми, дивлячись п і юрянс пеоо, (мчимо ли
ше найяскравіші зірки, Іншия ми не помічаємо?
г) Під час обстеження гостроти тру повітряного
спостерігача, що СТОЯВ НІ П0( PJ! І ЛІТНІЙ час, вияви
лось, що обтирання обличчя водою кІмилтНОІ темпера
тури набагато поліпіпу»- ГОСТРОТ)! Юру
д) Сліпоглухонімі орієнтуються н просторі пере
важно за допомогою НЮХОІИХ, руХОІИХ, вібраційних»
дотикових відчуттів.
є) Чому ми, коли їмо горячий < уп, не помічаємо,
солоний він чи НІ?
ж) Чому говорять: «Па ику< и цнн товарища нет»?
з), Дегустатори відзначаються винятковою тонкістю
смакових відчуттів.
IV. Опрацювавши матеріал про «приймання, дайте
відповіді на запитання і виконайте наведені нижче
завдання.
1. Який психічний процес називається сприйманням?
Чим сприймання ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД відчуттів і який
зв'язок між ними?
2. Охарактеризуйте особливості сприймань. Поясніть
їх на прикладах.
3. Розкажіть про залежність сприймань від характеру
діяльності.
4. Поясніть роль моторних компонентів у сприйманні.
5. Охарактеризуйте
сприймання
як
систему
пер-цептивних дій, спрямованих на обстеження
предметів і виявлення їх властивостей.
6. Розкажіть про особливості зорових і слухових
сприймань людини.
7. Що таке спостереження? Спостережливість?
V. Розкрийте зміст таких понять:
сприймання, предметність, цілісність,
осмисленість, константність, перцептивні дії.
VI. Завдання для програмованого контролю і са
моконтролю.
1. Яке з наведених нижче визначень сприймання
є правильним і повним?
Сприймання — це:
а) синтез відчуттів;
б) відображення в голові людини окремих власти
востей і якостей предметів та явищ при їх безпосеред
ньому впливові на аналізатори;
в) відображення предметів і явищ в цілому при їх
безпосередньому впливові на аналізатори;
г) відображення предметів і явищ в усій сукупнос
ті їх істотних властивостей і якостей;
д) відображення предметів і явищ у цілому в усій
сукупності їх властивостей і якостей при їх дії на ана
лізатори.
2. У якому рядку йдеться про сприймання?
а) Людина чує мелодію пісні, бачить знайомий пей
заж, букет квітів.
б) Людина відчуває зелений колір, смак, біль.
3. У чому виявляється осмисленість сприймання?
а.) У відносній
постійності образу
сприйнятого
об'єкта.
б) У відносній правильності відображення пред
метів.
в) У розумінні суті сприйнятого об'єкта.
4. Константність — це:
а) структурна єдність частин сприйнятого;
б) розуміння суті сприйнятого об'єкта;
в) відносна постійність образу сприйнятого об'є. її
б. У якому рядку названі лише властивості сприй' ' і ПНЯ?
26
27
а) Цілісність, константність, предметність, адаптація.
. б) Предметність, осмисленість,
константність,
цілісність.
в) Сенсибілізація, цілісність, предметність.
г) Константність, адаптація, осмисленість, пред
метність.
6. Сприймання як дія — це:
а) дія, спрямована на глибоке вивчення об'єкта;
б) система перцептивних дій, спрямованих на об
стеження предмета і виявлення його властивостей і
якостей.
VII. Психологічні задачі.
1. Які особливості сприймань яскраво виявляються
в поданих нижче прикладах?
а) Ми сприймаємо сніг білим і в рожевих проме
нях вечірнього сонця, і в сутінки.
б) Слухаючи музику, сприймаємо не окремі звуки,
а мелодію. Вона залишається тією самою і тоді, коли
ми слухаємо симфонічний чи струнний оркестр, і тоді,
коли слухаємо лише один рояль (заК. К. Платоновим).
в) Розглядаючи Місяць в телескоп, офіцер сприй
няв гору за башти фортеці, пастор — за дзвіницю, а
географ — за вулкан.
г) Незнайома жінка серед чоловіків, зовні не різ
ко відмінних один від одного, буде сприйнята яскра
віше, ніж тоді, коли вона буде в групі жінок (за
О. О. Бодальовим).
д) Чому ми рідко помічаємо помилки при читанні
художньої літератури?
2. Уважно прочитайте уривок опису природи із роману П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» і
вкажіть, які види сприймань і відчуттів мали місце в
героя роману.
«Надворі весна вповні. Куди не глянь — скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом...
Поле... що безкрає море — скільки зглянеш — розіслало
зелений килим, аж сміється в очах. Над ним синім
шатром розіп'ялося небо — ні хмариночки, ні плямочки,
чисте, прозоре — погляд так і тоне... з неба, як розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця;
на ланах грає сонячна хвиля; під хвилею спіє
хліборобська доля... легесенький вітерець подихає з
28
теплого краю; перебігає з нивки на нивку, ЖИВИТЬ, 0(
иіжає кожну билинку... І ведуть вони між собою і таємну
розмову; чутно тільки шелест жита, травиці Л згори лине
жайворонкова пісня... Перериває ЙОГО перепелячий
крик... І все те зливається докупи в якийсь
чудний гомін, вривається в душу... Гарно тобі,
любо, весело!»
3. Про яке сприймання за видом говорить С. Маршак?
Які його особливості так яскраво передані у вірші?
«Мы знаем: время растяжимо.
Оно зависит от того, Какого
рода содержимым Вы
наполняете его.
Бывают у него застои, А иногда
оно течет Ненагруженное, пустое,
Часов и дней напрасный счет. Пусть
равномерны промежутки, Что
разделяют наши сутки, Но,
положив их на весы, Находим
долгие минутки И очень краткие^
часы».
(С. Маршак)
VIII. Практичне завдання.
Підберіть з художньої літератури приклади відчуттів і
сприймань та дайте їм характеристику.
Список рекомендованої літератури
Л е н і н В. І. Матеріалізм і емпіріокритицизм//Повне зібр.
творів,— Т. 18.— С. 30—87.
С к о р о х о д о в а О. И. Как я воспринимаю, представляю й
понимаю окружающий мир.— М., 1972.— С. 6, 39, 93—95.
Тема 8. ПАМ'ЯТЬ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Розкрийте зміст поняття (пам'ять). Яку роль у житті
людини відіграє пам'ять?
2. Охарактеризуйте види пам'яті за її змістом.
3. Розкажіть про короткочасну та довгочасну пам'ять.
29
4. Дайте визначення уявлення пам'яті та покажіть,
чим відрізняються образи уявлення від образів сприй
мання.
5. Охарактеризуйте процеси пам'яті.
6. Розкажіть про смислове і механічне запам'ятання
та їх місце і роль у засвоєнні знань.
7. Поясніть умови продуктивності мимовільного за- І
пам'ятовування в світлі досліджень П. І. Зінченка.
8. Розкрийте основні умови успішного довільного •
запам'ятовування.
9. З'ясуйте сутність забування, його причини і спо- І
соби боротьби з ним.
10. Що таке відтворення і яка його роль у житті І
людини?
11. Дайте пояснення таким поняттям:
пам'ять, мнемічна діяльність; рухова, образна, емоцій- І на,
словесно-логічна пам'ять; мимовільна, довільна 1 пам'ять;
короткочасна, довгочасна пам'ять; запам'я- І тання,
збереження, впізнавання, відтворення, забувай- І ня,
смислова і механічна пам'ять, уявлення пам'яті І людини.
III. Програмовані завдання.
і
1. Яке з наведених нижче визначень пам'яті є най- І
точнішим і найповнішим?
Пам'ять — це:
а) збереження раніше набутих вражень;
б) основна умова набуття людського досвіду;
^в) збереження, запам'ятання і відтворення раніше ]
сприйнятого;
г) створення в голові людини образів раніше сприй- І
нятого.
2. Назвіть вид пам'яті, який виявляється при запа- І
м'ятанні змісту казки чи оповідання дитиною:
а) рухова пам'ять; б) емоційна; в) словесно-логічна; ] г)
образна.
3. Як зветься пам'ять, яка характеризується швид- і
ким запам'ятанням матеріалу, негайним його відтво- І
ренням і дуже коротким збереженням?
а) Образною, б) Мимовільною, в) Короткочасною. 1
4. На які види поділяється запам'ятання залеж- 1
но від участі мислення в його роботі?
а) Образне, механічне, словесно-логічне.
.30
б) Образне, смислове, механічне, и) Рухове,
мимовільне, довільне, механічне, і)
Смислове, механічне.
IV. Дайте психологічне пояснення вказаним нижче
фіктам.
1. Школярам першого, другого, третього класів і
пудентам запропонували розв'язати п'ять простих
арифметичних задач на одну дію — додавання або від
німання двоцифрових чисел в межах ста. В другому
посліді їм запропонували самим скласти п'ять анало
гічних задач. В обох випадках досліджуваним неспо||іано для них пропонувалось пригадати умову і числа
ро ін'язаних або придуманих ними задач.
П. І. Зінченко констатує, що школярі першого класу
при розв'язуванні задач запам'ятали майже в три МЭИ
більше чисел, ніж студенти. Студенти в другому досліді
запам'ятали майже в 2,5 раза чисел більше, ніж при
розв'язуванні задач.
2. В одному досліді досліджуваним пропонувалося
по.чкласифікувати предмети, зображені на картках. На
кожній картці, крім зображеного предмета, було
написане число. В цьому досліді добре запам'ятовувались
предмети, а не числа. В другому досліді досліджу ваш
розкладали ці ж картки за порядком зображу* на них на
них чисел. Вони тепер добре запам'ятовували числа і не
запам'ятовували предмети. Про що свідчать дані
досліджень?
3. Першій групі учнів пропонували запам'ятати Міст
тексту шляхом чотириразового читання підряд,, другій
— дворазовим читанням і дворазовим відтворенням.
Через годину після заучування в першій групі матеріал пам'ятали на 76, в другій — на 52 проценти, че-Ьез
10 днів — відповідно на 72 і 25 процентів (за. /> С. Мер
лічим).
У якій групі повнота і міцність запам'ятання виявилися більшими? Чому?
4. Дайте пояснення таким експериментальним да
ним:
50 процентів беззмістовних складів забуваються черг* вісім годин після заучування, а 50 процентів доступних для розуміння слів забуваються через сто днів.
5. Чи можна стверджувати, що ефективність запа
м'ятання зростає з кількістю повторень?
ЗІ
6. Чому К. Д. Ушинський зазначав, що повторені з
метою пригадати забуте свідчить уже про недолім в
навчанні і взагалі про погане викладання в школі
7. Чим пояснити, що учень, який вчить матерШ лише
для того, щоб скласти екзамен, швидко його за» буває?
8. Чому вихователька перед заучуванням вір
дошкільниками проводить бесіду за його змістом, ті
яснюе значення нових слів?
9. За допомогою якого психічного процесу ви зм|
жете подати повний словесний портрет кількох зЫ
йомих, яких зустріли годину-другу тому?
10. Укажіть, який вид пам'яті є провідним д^
спортсмена, актора, художника, лектора.
11. Коли ви повідомите дітям той матеріал, як
вважаєте найбільш складним або важливим: на п£ чатку,
в середині чи в кінці заняття? Чому?
V. Розв'яжіть психологічні задачі.
1. Уважно прочитайте вірш Д. Кугультінова і да те
психологічне пояснення спогадів автора і зв'язан з
ними переживань.
«Неуловимы памяти законы,
И человеку трудно их постичь.
К могучей яблоне, слегка склоненной,
Я подошел, чтоб ветки ей подстричь,
С большими ножницами наготове...
Взглянул... И тут же замер, обомлев.
И сердце облилось внезапно кровью.
Вдруг вспомнил я одно из тех деревьев,
То самое, то, что давным-давно,
В те времена, в разгар жестокий боя
Спасло мне жизнь, прикрыв меня собою,
До сердцевины пулей пронзено.
И разом изменилось все вокруг.
Жаркий бой идет.
Гремят орудья.
И вижу: резко наклонясь вперед,
На землю падает мой лучший друг...
Все ясно, все — как будто наяву.
Убитые, дымки разрывов... Поле...
И я невольно застонал от боли,
Роняя ножницы в траву».
32
і. и,, психічний
процес допоміг М.
Веретен-'ІЮІШТИ образ Володі Ульянова через
ба-lii ик ля зустрічі з ним?
собі невеличкого, кремезного хлопчика з світI ИІІ і кучерявим, надзвичайно м'яким волоссям
пім лобом, з іскристими, часто лукаво примі к л рими очима; сміливого, енергійного, дуже
які види пам'яті та процеси проявля-111 и :
11111 х нижче прикладах: ні. ходить по кімнаті і
вчить вірш В. Маяков-і І І І І Х И о советском
паспорте». На завтрашній по і роба знати. 1] і
гштобіографічній повісті М. Стельмах пише: 'І! ні
ібігло, як день...
\ ми л тчіться на мене, усміхається і зітхає: От І
почекалися свята.
її думаєте! — кажу гордовито і вкладаю в
по-горбинку книжки, зошити, лінійку і коробку
її».... іп, у якій лежать пера...
Гп і мабуть, пішов.
Кніти ж візьми вчительці,—підходить мати
до и/і якому лежать і стікають росою чорнобривці, і
к и, айстри... І виріс хлопець за літо... Гарний, и,
шкода тільки, що чуб потемнів...
I о я пішов,— зітхаючи, кажу батькам.
II п порез ирнулися, а тато поклав руку на моє
ІЖІТІІ,
і пп синку, в щасливу годину, вчи ту науку, бо и
ли,— і тепер уже він зітхнув. Ні ждано зустрів нашу
вчительку. Добрий ранок, Насте Василівно! Добрий
ранок, Михайлику! Як ти виріс за літо... < )сь нате
вам,— соромлячись, виймаю з шапоч..... її подаю вчительці.
0і ніяк не сподівалася, що ти можеш принести
Ійруиоїк,— Сміється Настя
Василівна. —
Спасибі,
мишку!»
п) Учень, готуючи домашнє завдання, знайшов потІпішп параграф, почав його читати і радісно скрикнув:
і це псе знаю, вчитель розказував на уроці». А наспго дня одержав «2», бо не зміг переказати зміст
іі'рафа.
ііь
Станіславський писав: «...в пам'яті оживають
6. Чому К. Д. Ушинський зазначав, що повторення з
метою пригадати забуте свідчить уже про недоліки в
навчанні і взагалі про погане викладання в школі?
7. Чим пояснити, що учень, який вчить матеріал
лише для того, щоб скласти екзамен, швидко його забуває?
8. Чому вихователька перед заучуванням вірша
дошкільниками проводить бесіду за ЙОГО змістом, пояснює значення нових слів?
9. За допомогою якого психічною пронесу ви змо
жете подати повний СЛОВЄСНИЙ портрет кількох зна
йомих, яких зустріли годину -Другу ТОМУ?
10. Укажіть, який вид пам'яті є провідним для
спортсмена, актора, художника, лектора.
П. Коли ви повідомите дітям той матеріал, який
вважаєте найбільш складним або важливим: на початку, в
середи ні чи в к і н ц і заняття? Чому?
V. Розв'яжіть ПСИХОЛОГІЧНІ іадачі.
1. Уважно прочитайте вірш Д КугулЬТІНОВа і дайте
психологічне пояснення спогндін автора і зв'язаних з
ними переживань.
«Неуловимы п а м я т и законні,
И человеку ТРУДНО ИЯ ПОСТИЧЬ.
К могуче»'. ЯбЛОНе, СЛеГХа «клоненной,
Я подошел, чтоб истки гп подстричь,
С большими ножницами наготове...
Взглянул... И тут же замер, обОМЛвВ. И
сердце обЛИЛОСЬ ВНЄЗаПН0 кровью. Вдруг
ВСПОМНИЛ Я одів) ні ТЄХ .деревьев, То
самое, ТО, что давНЫМ давно, В те времена,
в разгар жестокий боя Спасло мне жизнь,
прикрыв меня собою, До сердцевины пулей
пронзено. И разом изменилось все вокруг.
Жаркий бой идет. Гремят орудья.
И вижу: резко наклонясь вперед, На землю
падает мой лучший друг... Все ясно, все —
как будто наяву. Убитые, дымки
разрывов... Поле... И я невольно застонал
от боли, Роняя ножницы в траву».
32
2. Який психічний процес допоміг М. Веретен...... іій намалювати образ Володі Ульянова через ба
гато років після зустрічі з ним?
«Я... собі невеличкого, кремезного хлопчика з світнім, злегка кучерявим, надзвичайно м'яким волоссям Н ' і
опуклим лобом, з іскристими, часто лукаво примсіїими карими очима; сміливого, енергійного, дуже
і ІИІВ0Г0...»
3. Укажіть, які види пам'яті та процеси проявля
ються в описаних нижче прикладах:
а) Учень ходить по кімнаті і вчить вірш В. МаяковШого «Стихи о советском паспорте». На завтрашній
рок його треба знати.
б) В автобіографічній повісті М. Стельмах пише:
«Літо збігло, як день...
Мати дивиться на мене, усміхається і зітхає: • От і дочекалися свята.
— А ви думаєте! — кажу гордовито і вкладаю в поНОтняну торбинку книжки, зошити, лінійку і коробку
під сірників, у якій лежать пера...
— То я, мабуть, пішов.
— Квіти ж візьми вчительці,— підходить мати до •
голу, на якому лежать і стікають росою чорнобривці,
гвоздики, айстри... І виріс хлопець за літо... Гарний, і
ірний, шкода тільки, що чуб потемнів...
— То я пішов,— зітхаючи, кажу батькам.
Вони перезирнулися, а тато поклав руку на моє
Плече:
— Іди синку, в щасливу годину, вчи ту науку, бо
ми не могли,—і тепер уже він зітхнув.
...неждано зустрів нашу вчительку.
— Добрий ранок, Насте Василівно!
— Добрий ранок, Михайлику! Як ти виріс за літо...
— Ось нате вам,— соромлячись, виймаю з шапочюі квіти й подаю вчительці.
— От ніяк не сподівалася, що ти можеш принести
подарунок,— сміється Настя Василівна. — Спасибі,
Михайлику!»
в) Учень, готуючи домашнє завдання, знайшов пот
рібний параграф, почав його читати і радісно скрикнув:
Л це все знаю, вчитель розказував на уроці». А насі умного дня одержав «2», бо не зміг переказати зміст
параграфу.
г) К. Станіславський писав: «...в пам'яті оживають
І we
зз
пережиті раніш почуття. Здається, що вони зовсім забуті,
але раптом якийсь натяк, думка, знайомий образ — і вас
знову охоплюють переживання... Раз ви здатні бліднути,
червоніти на саму згадку про пережите, раз ви боїтеся
думати про давно минуле нещастя — у вас є пам'ять на
переживання».
VI. Завдання для самостійної роботи.
Напишіть реферат на тему: «Умови успішного запам'ятовування навчального матеріалу».
Список рекомендованої літератури
О б щ а я психология / Под ред. В. В. Богословского.— М.,
1981.—С. 219—229.
П с и х о л о г і ч н и й словник /За ред. В. I. Войтка.-— К.,
1982.—С. 117.
Тема 9. МИСЛЕННЯ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Пригадайте, який за В. І. Леніним, шлях пізнання
об'єктивної дійсності.
2. Що таке чуттєве пізнання? Яку роль воно відіграє в
процесі пізнання зовнішнього світу?
3. Дайте пояснення мисленню як вищій формі пізнавальної діяльності людини.
4. Укажіть, у чому виявляється робота мислення під
час сприймання яблуневого саду в цвіту.
5. Поясніть визначення мислення як опосередкованого і узагальненого відображення предметів і явищ в
їх істотних зв'язках, властивостях і відношеннях. З'ясуйте
особливості мислення.
6. Розкрийте роль мислення в житті та діяльності
людини.
7. Покажіть відмінність мислення від відчуттів та
сприймань як форм чуттєвого пізнання об'єктивної
дійсності. В чому єдність чуттєвого пізнання і мислення?
8. Доведіть, що мислення глибше, повніше й точніше
відображає зовнішній світ, ніж чуттєве пізнання.
9. Укажіть, що покладено в основу класифікації ви
дів мислення. Охарактеризуйте кожен з них. Наведіть
приклади.
10. Розкажіть про мислення як діяльність. Що та
ке проблемна ситуація? Наведіть приклад.
34
11. Проаналізуйте процес розв'язування задач. Ви
значте і охарактеризуйте кожен з етапів цього процесу.
12. З'ясуйте, в чому полягає взаємозв'язок мови і
мислення. Пригадайте вислів К. Маркса про це.
13. Дайте визначення поняття. Чим воно відрізняються від уявлень? Наведіть приклади.
II. Поясніть подані нижче поняття:
мислення; чуттєве пізнання; практика — критерій істинності; проблемна ситуація; наочно-дійове мислення;
образне, словесне (абстрактне) мислення; поняття;
істотні властивості; істотні зв'язки і відношення;
опосередковане і узагальнювальне пізнання предметів та
явищ.
III. Виконайте програмовані завдання для само
контролю.
1. Знайдіть і обгрунтуйте найбільш точне і повне
визначення мислення:
а) процес відображення окремих конкретних пред
метів з їх істотними властивостями і якостями;
б) відображення в голові людини предметів та явищ
І їх істотними властивостями;
в) процес безпосереднього відображення предметів
Та явищ в їх зв'язках і відношеннях;
г) процес створення в голові людини образів пред
метів і явищ з їх внутрішніми і зовнішніми властивос
тями;
-д) процес опосередкованого і узагальненого відображення предметів і явищ в їх істотних зв'язках, властивостях і відношеннях.
2. Який психічний процес допоміг Фаллесу в VI ст.
до н. є. виміряти висоту піраміди в такий спосіб: в той
час, коли довжина його тіні дорівнювала його зросту,
він виміряв довжину тіні піраміди і довідався про її
иисоту.
а) Відчуття і сприймання, б) Уявлення і уява. н)
Мислення.
3. Яке з наведених тверджень є правильним?
а) Людина здатна про все мислити.
б) Людина здатна все відчувати і сприймати.
*в) Людина неспроможна про все мислити і мати про
все поняття.
4. Яке мислення за видом переважає при засвоєную
35
ні теоретичних знань і при здійсненні наукових відкриттів?
а) Наочно-дійове, б) Образне, в). Логічне.
5. Мислення шахіста є переважно:
ЭГ) наочНО-ДІЙОВе; б) образне; в) логічне.
6. Мислення композитора є переважно: aJK
наочно-дійове; б) образне; в) логічне.
7. Знайдіть правильне твердження:
а) там, де немає питання, там немає і мислення;
б) там, де немає проблеми або задачі, там немає і
мислення.
8. Коли учні знаходять х у рівнянні х2:— 3x+2 = 0,
то що вони розв'язують?
а) Проблемну ситуацію, б) Задачу (за Л. М.
Про-колієнко).
9. Поняття — це форма мислення, що являє собою:
а) найповніше відображення предметів і явищ
з
їх якостями;
»б) відображення за допомогою слова сутності об'єкта;
в) відображення зовнішніх і внутрішніх властивос
тей явищ і предметів з їх істотними зв'язками та від
ношеннями;
г) узагальнення предметів та явищ реального сві
ту.
10. Знаряддям людського мислення є:
а) відчуття і сприймання; б) мова і мовлення; в) мова і
сприймання, відчуття.
11. Допишіть основні етапи разв'язуваня задач:
а) чітке усвідомлення питання задачі;
б) аналіз даних задачі;
в) перевірка правильності вирішення задачі.
IV. Психологічні задачі.
1. Проаналізуйте поданий нижче текст і дайте відповіді на запитання.
Письменник В. Шишков в своєму творі «Таежный
волк» так писав про героя: «Автор іде разом з
Бакла-новим — тайговиком по лісу. Вони йдуть високою
травою, яка вище коня. Бакланов, вдивляючись у траву,
говорить: «Дивись, недавно тут ведмідь проходив.
Ні,—краще вдивляючись, виправляє він сам себе,— Не
ведмідь, а коні иековапі йшли і люди».
— Чому ти так гадаєш?
36
— А хіба ти не бачиш? Якраз врівень з кінською
мордою трава де-не-де обскубана: коні на ходу зри
вали.
Він оглянувся на всі боки і, показуючи вправо, сказав:
«Значить, на тому пагорбку вони робили привал. Чоловік
15 було».
— Звідки ти знаєш?
— Дивись, чотири дірки навколо вогнища, значить,
чотири палиці було встромлено в ті дірки. На кожній
палиці висіло по одному чайнику. Кожен чайник на
три-чотири чоловіка, ось тобі чотири раза по чотири —
скільки буде?
— Коли ж вони були? Сьогодні, мабуть?
— От так сказав...— Бакланов розгріб попіл, пощупав землю...
— Три дні тому, ось коли. Земля під ногами холодна,
значить не сьогодні. І не вчора, тому що на вуглинках
здуто сивий нальот. А три дні тому після дощу. Коли б до
дощу, то попіл змило б. Отже, три дні тому, після дощу.
Зрозуміло?»
Скажіть, за допомогою якого пізнавального психічного процесу Бакланов одержав відповідну інформацію?
Розкрийте зміст даного психічного процесу, його
характерні особливості.
2. Які характерні особливості мислення проявляються в таких прикладах?
а) «Хоча до переднього краю вже залишалось не
більше як два кілометри, розвідники продовжували йти
так само обережно, обачливо, як і раніш...
Навколо було надзвичайно тихо. Це був рідкісний час
затишшя. Якщо не рахувати далеких гарматних пострілів
та коротенької кулеметної черги десь збоку, то можна
було думати, що в світі немає ніякої війни.
Проте бувалий солдат відразу помітив би тисячі ознак
того, що саме тут, в цьому тихому, глухому місці, і
притаїлась війна.
Червоний телефонний шнур, який непомітно сковзнув під ногами, говорив, що десь недалеко — ворожий
командний пункт або застава. Декілька зламаних осик і
зім'ятий чагарник не залишали сумніву в тім, що недавно
тут пройшов танк або самохідка, а легкий, що не встиг ще
вивітритись, особливий, чужий запах штучного бензину і
гарячого масла показував, що цей танк або самохідка
були німецькими...
37
Іноді розвідники наштовхувалися па глибокий, звивистий хід сполучення або на ґрунтовий командирський
бліндаж, накатів в шість, з дверима, зверненими на захід.
І ці двері, звернені на захід, красномовно говорили, що
бліндаж німецький, а не наш... Так розвідники повільно
прОСуваЛ'ИСЬ ДО своїх».
(В. Катаев)
б) Учневі треба знаЙТИ, чому дорівнює один із ку
тів рівностороппього трикутника. ВІН міркує так: про
ти рівних сторін лежать однакові кути, сума всіх вну
трішніх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже,
величина одного кута трикутника дорівнює 180:3 =
= 60 градусів.
в) Прокинувшись вранці, учень підходить до вікна
і бачить, ЩО ЗЄМЛЯ, дерева, будинки вкриті снігом, а
люди ходять тепЛо одягнені. Значить, уночі йшов сніг, а
зараз надворі холодію.
3. Укажіть у наведених прикладах ВИДИ мислення,
їх характерні особливості.
а) Учень VIII класу так висловив своє розуміння
вірша М. Ю. Лєрмонтова «Скеля»: «Хмаринка — це
випадкова радість у людини. Вона зігріла людину, за
лишила добрий спогад і полетіла. І ця людина після
такої радості ще гостріше відчуває свою самотність,
усю безрадісність свого існування» (за М. М. Шардаковим).
б) Першокласникам дали одноколірні цеглинки і
Запропонували з частини цеглинок викласти дві стін
ки. Потім перша група школярів повинна була виклас
ти третю стінку (що з'єднала б перші дві), орієнтую
чись на раніше викладені дві стійки. Друга група, спо
руджуючи третю стінку, не мала можливості порівню
вати свою роботу з двома першими стійками.
У першій групі виявилося втроє більше учнів, які
правильно розв'язали завдання, ніж у другій групі (за М.
М. Шардаковим).
в) Учень X класу так визначає почуття честі: «По
чуття честі — це почуття, яке змушує людину підтри
мувати в очах інших свій авторитет, репутацію чи ав
торитет і репутацію колективу, членом якого він є...
Це почуття спонукає прагнути до чистоти своїх вчин
ків, своєї моралі. Особиста честь у нашій країні невід
дільна від колективної» (за В. А. Крутецьким,
М. С. Лукіним).
4. Проаналізуйте проведення занять з погляду активізації мислення дітей на шостому році життя.
Ольга Семенівна показувала своїм вихованцям картинки, на яких зображені відомі їм свійські і дикі тварини. Вона ставила дітям такі запитання:
— Хто це? Де живе? Як звуться їхні дитинчата?
Це дика чи свійська тварина? Розкажіть про зовніш
ні ознаки їх.
В іншій старшій групі в цей же день Ніна Петрівна
показувала дітям ті самі картинки і ставила їм такі
запитання:
— Хто це? Як ти дізнався, що це... наприклад, коза?
Який у неї зовнішній вигляд? Чим харчується? Вона
дика чи свійська тварина? Чому ти так думаєш? Роз
кажи все, що ти знаєш про цю тварину.
V. Завдання для самостійної роботи.
1. Підберіть з художньої літератури приклади виявлення роботи мислення героїв твору і дайте пояснення
його властивостей, розкрийте зміст мислення в даному
випадку.
2. З програми навчання і виховання дітей в садку
виберіть дидактичні ігри, вправи, спрямовані на активізацію дитячого мислення.
Список рекомендованої літератури
О б щ а я психология / Под ред. В. В. Богословского.— М.,
1981.—С. 238—240; 249—253.
П с и х о л о г і ч н и й словник/За ред. В. I. Войтка.— К.,
1982.—С. 5, 91.
Тема 10. УЯВА
1. Дайте відповіді на запитання і виконайте зав
дання.
І.Який психічний процес називається уявою? В чому
своєрідність цього пізнавального процесу?
2. Розкрийте відмінність між уявою і уявленням.
Наведіть приклади.
3. Чому В. І. Ленін назвав уяву якістю найбільшої
цінності?
4. Охарактеризуйте процес створення образів уяви.
5. Назвіть і охарактеризуйте види уяви. Наведіть
приклади.
6. Що таке мрії? В чому їх цінність? У чому різниця
між мрією і маренням? Наведіть приклади.
II. Розкрийте зміст основних понять про уяву:
уява, відтворююча уява, творча уява, мрії, марення,
аглютинація, акцептування, типізація.
III. Програмовані завдання.
1. У якому з наведених нижче варіантів йдеться
про уяву?
а) Я виразно уявив собі школу, вчителів, учнів, з
якими вчився понад десять років тому.
б) Підійшовши до троянди, я милуюсь її красою,
малюю в своїй голбві її образ.
в) Читаючи «Молоду гвардію» О. Фадеева, я, наче
живих, бачу героїв підпільної комсомольської органі
зації.
2. Яке з поданих нижче визначень уяви є правиль
ним?
а) Створення в голові людини чітких образів рані
ше сприйнятих об'єктів.
б) Створення в голові людини нових для неї обра
зів на основі словесного опису їх.
в) Сукупність уявлень про навколишню дійсність.
г) Створення в голові людини образів об'єктів, яких
вона ніколи не сприймала, на основі попереднього дос
віду.
3. У якому з поданих нижче визначень йдеться про
творчу уяву?
а) Самостійне створення в голові людини нових об
разів на основі попереднього досвіду.
б) Створення в голові людини картин далекого май
бутнього.
в) Психічна діяльність, в результаті якої відбува
ється створення в голові людини нових думок.
г) Створення в голові людини образів нових для
неї об'єктів на основі словесного опису.
4. Знайдіть правильне визначення мрії:
а) відтворююча уява, звернена в далеке минуле і
майбутнє;
б) форма творчої уяви, скерованої Н8 близьке май
бутнє;
в) творча уява, що створює в голові людини образи
бажаного, здійсненного майбутнього;
40
г) створення людиною образів свого майбутнього. 5. У
якому з рядків перелічені види діяльності
включають творчу уяву дітей?
а) Виготовлення стільця дітьми за зразком вихо
вателя.
б) Переказ казки дітьми.
в) Малювання дітьми щойно відвіданого зимового
парку.
г) Розповідь про вчорашню екскурсію до парку.
д) Придумування дітьми казки.
IV. Дайте пояснення таким думкам і твердженням:
1. «Немає уяви, в основі якої не лежала б реаль
ність» (О. М. Горький).
а) «Фантазія, яка відривається від дійсності, стає
(несилою» (М. Г. Чернишевський).
2. «Сновидіння — небувала комбінація бувалих
вражень» (І. М. Сеченов).
г) «Мрії рухають прогрес» (В. І. Ленін).
д) «Все то, что казалось мечтою,
Реально и зримо сейчас» (77. Бровка).
3. У скольких
мечта:
квартирку и в ней
свой сундук
и клетку И угол мой,
И хозяйство мое —-И
мой на стене портрет».
(В. Маяковський)
4. «Жартувати з мрією небезпечно: розбита мрія
може зробити людину нещасною в житті» (Д. І. Писа
рєв).
V. Психологічні задачі.
Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте відповіді
на запитання.
1. Про які особливості уяви свідчить запис в щоденнику Л. М. Толстого?
Л. М. Толстой, відповідаючи на звинувачення його В
тому, що він занадто жорстоко вчинив з Анною
Ка-реніною — героїнею
однойменного
роману,
записав:
41
«Це нагадує мені випадок, який трапився з ЇІушкІниМ.
Одного разу він сказав: «Уяви, яку штуку зіграла зі мною
моя Тетяна. Вона з а м і ж вийшла. Я цього від неї аж ніяк
не чокав».
Те ж саме •А можу сказати про Лину Кареніну. Взагалі
герої мої роблять такі штуки, яких би я не бажав. ВОНИ
роблять те, що повинні робити в справжньому житті, а не
те, що мені хочеться».
2. Вдумливо прочитайте уривок з повісті І. Цюпи
«Мужній вершник» і скажіть, за допомогою якого пси
хічного процесу Микола Островський намалював у
своїй голові образи горьковських героїв. Чому саме так
думаєте?
«Книги М. Горького, які він (мається на увазі Микола
Островський) зараз читав запоєм, відкривали перед
Миколою світ нелегкого людського життя.
Люди з сильними характерами обступали хлопця, і він
бачив і Челкаша, і полум'яного Данка, який, щоб вивести
людей з темряви, запалив своє серце, перетворивши його
на вогнескип».
3. Як можна назвати Єгора — героя повісті В. Карбовської «Білі ручки чужу люблять працю» — за такою
його характеристикою?
«Єгор — учень сьомого класу — то бачить себе поетом, то космонавтом, який повертається з Марса, то і
найкращим спринтером в світі.
Головне — герой всього цього досягає дуже легко і
швидко, не прикладаючи ніяких зусиль. Єгор прос-1 то
сидить за столом і...»
4. Визначте, які прийоми використані для створен- і
ня вказаних нижче образів творчої уяви.
а) «У лукоморья дуб зеленый, Златая
нень на дубе том: И днем И ночью
кот учеНЫЙ Все ходит по цепи
кругом. Идет н ап ра во
песнь
заводит, Палево
СКаЗХу
гокорпт. Там чудеса: там леший
бродит, Русалка па ветвях сидит;
Там па неведомых дорожках Следы
невиданных зверей; Избушка там
на курьих пожках Стоит без окон,
без дверей».
(О. С. Пушкін)
б) «—Що зроблю я для людей?!—дужче за грім
вигукнув Данко. І раптом він розірвав руками собі
груди і вирвав з них своє серце і високо підніс його над
головою.
Воно палало так яскраво, мов сонце, і яскравіше за
сонце, і ввесь ліс замовк, освітлений цим смолоскипом
великої любові до людей, а темрява розлетілася від світла
його і там, глибоко в лісі, тремтячи, впала в гнилизну
болота. Люди ж, зачудовані, стали як камені».
(О. М. Горький)
в) Павло Власов, Андрій Соколов, Онєгін, Печорін,
Наташа Ростова, Семен Давидов і т. д.
5. Дайте оцінку погляду Вовиного батька на виховання за таким його описом.
— У мене свій погляд на виховання. Речі треба називати своїми іменами. Хочу, щоб син тверезо дивився на
світ. Якщо діти стромляють палички в пісок і кажуть, що
це сад, або кидають вгору листок згорнутого паперу і
думають, що запустили справжню ракету, то їм треба
довести, що між паличками і садом, як і між листком
паперу і ракетою, велика різниця.
VI. Практичне завдання.
Напишіть реферат на тему: «Пізнавальні психічні
процеси і їх роль у пізнанні реального світу» за таким
планом:
1. Чуттєве пізнання та його роль у пізнанні світу.
2. Абстрактне мислення і його значення в процесі
пізнання світу.
3. Практика —критерій істинності.
Список рекомендованої літератури
О б щ а я психология / Под ред. В. -В. Богословского.— М.,
1981.—С. 271—280.
П с и х о л о г і ч н и й словник/За ред. В. I. Войтка.— К.,
1982.—С. 199—200.
Тема 11. ПОЧУТТЯ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1.
Розкрийте
сутність
почуттів
та
їхню
суспільно-історичну природу. Наведіть приклади,
43
2. Нагадайте ленінський вислів про роль почуттів у
житті людини та з'ясуйте його.
3. Охарактеризуйте афскти, пристрасті, настрої людини. Назвіть корисні Тій шкідливі пристрасті. Чому К.
Маркс назвав пристрасті «суттєвою силою людини»?
4. Розкажіть про вищі людські почуття. Наведіть
приклади.
б. На виховання яких моральных почуттів у молоді
націлює нас Програма КПРС? Розкрийте суть і важливість їх.
б.Якими почуттями повинен відзначатись вихователь
дітей? Пригадайте відповідний вислів В. О.
Су-хомлинського.
її. Поясніть такі поняття:
почуття, емоція, емоціональний тон, афект, настрій,
пристрасті; моральні, естетичні та інтелектуальні почуття.
НІ. Поясніть вказані нижче твердження:
1. «Справжній патріотизм—у діяльній громадянській
позиції» (М. С Горбачов).
2. «Живи, умей все пережить: печаль, и радость, и
тревогу» (Ф. Тютчев). ■
3. «Найвищий суд — суд совісті» (А. П. Чехов).
4. «В природі три сили здатні звеличити людину. Ці
сили — совість, праця, любов» (Л. М. Толстой).
5. «Краса — це кров і плоть людяності, добрих почуттів, сердечних відносин» (В. О. Сухомлинський).
6. «Блажен, кто может сочетать чувства и рассудок»
(О. С. Пушкін).
7. «... I я радии, що вродився таким... єдинолюб-цем —
чи є таке слово? Як нема, то хап буде,— бо саме це
єдииолюбстіи) робить мене багатим і сильним. Я
відчуваю себе завжди багатим і сильним. От чому я й
говорю, що найвища краса це краса вірності. Люди, які
накидаються на все, які розмінюють свої почуття направо
і наліво, по-моєму, зрештою мусять відчувати себе
злидарями» (Олесь Гончар).
8. «Только страшно стариться тому,
Кто любовь, как мелкую монету,
Раздавал, не зная сам кому».
(С. Щипачов)
4-4
IV. Виконайте програмовані завдання.
1. Яке з поданих нижче визначень почуттів є най
точнішим?
а) Відображення навколишніх предметів та ставлення
до них.
б) Реакція людини на все навколишнє.
в) Переживання, в яких виявляється ставлення лю
дини до навколишнього та до самого себе.
г) Своєрідне ставлення людини до того, що вона
сприймає.
2. У якому рядку названо тільки почуття?
а) ^Гнів, страх, радість, почуття власної гідності.
\0У*'Любов, незадоволення, спрага, туга.
в) Совість, ненависть, біль, презирство/"
г) CdpoM, симпатія, бажання, кохання.
д) Закоханість, щастя, спрага, журба, туга, сим
патія. п
3. Укажіть, яка з наведених нижче сукупність оз
нак характеризує пристрасті:
а) стійкі, дійові, слабкі;
б) сильні, дійові, глибокі, тісно пов'язані з переко
наннями;
в) глибокі, нестійкі, сильні, зв'язані з потребами.
4. У якому рядку названо тільки афекти?
а) Бадьорість, сум, задоволення, гнів, радість,
б) Симпатія, обурення, страх, розпач, жах.
в) Гнів, розпач, захват, жах.
г) Кохання, ненависть до ворогів, патріотизм, жах.
-^"5. Серед наведеного переліку почуттів знайдіть і
випишіть: а) інтелектуальні почуття; б) моральні;
в) естетичні.
Гумор, дружба, радість пізнання, кохання, огида,
почуття нового, сум, здивування, любов до краси, почуття комічного, допитливість, піднесеність, совість,
6. Укажіть, яким буває настрій:
а) піднесений; б) сумний; в) ...; г) ... .-,
7. Знайдіть правильну відповідь. V
Вищі людські почуття:
\,
а) дані людині від народження, вони є j у тварин;
б) притаманні тільки людині, є результатом її ви
ховання ї суспільного середовища.
8. У якому з наведених рядків названі лише тнте*
лектуальні почуття?
43
а) Любов до знань, почуття нового, гумор.
б) Здивування, сумнів, упевненість.
в) Допитливість, любов до прекрасного,
сумнів.
г) Любов до знань, нудьга, радість пізнання.
д) Почуття сумніву і упевненості, почуття потвор
ного.
V. Психологічні задачі.
Про які форми переживань почуттів говориться в
наведених нижче уривках? Які ознаки їх?
а) «Стерня коле босі ноги, аж на плач збирається
Хариті, піт великими краплями падає на землю, а бід
на дівчинка жне та жне. Якось обернулась Харитя на
зад, щоб покласти нажату жміньку, глянула навкруги
і страх обхопив її. Адже вона одна на ниві! ... Рап
том — фуррр... Перепелиця пурхнула перед самим об
личчям і, тріпочучи крилами, ледве перенесла на кіль
ка ступнів своє тяжке, сите тіло. Серце закалатало в
Хариті в грудях з переляку; далі наче спинилось, і
Харитя окаменіла на місці. Лице пополотніло. Здорові
сиві очі з жахом дивилися в жито. За хвилину Харитя
трохи відійшла. Серце знов застукало в грудях. Хари
тя наважилась тікати» (М. Коцюбинський).
б) «...під час цього мого самого сильного кохання
до неї був я на балі...
Я був не тільки веселим і задоволеним, я був щасливим, я був добрим, я був не я, а якась неземна істота,
що не знає зла і здатна лише на добро...
Я обіймав в той час весь світ своєю любов'ю. Я любив
і хазяйку... і її чоловіка, і її гостей, і її лакеїв, і навіть
інженера Лнісімова, що дувся на мене...» (77. Толстой).
в) «Все, все ми віддаємо тобі, Батьківщино,.. Все!
Навіть наші серця. І хто не звідав цього щастя, цієї
краси вірності, той не жив по-справжньому» (Олесь
Гончар).
г) У російського письменника Г. Успенського є опо
відання «Выпрямила», в якому йдеться про бідното
вчителя Тяпушкіна. Тяжке життя зігнуло його, позба
вило щастя. Та зустріч з мармуровою статуєю «вып
рямила» його, дала змогу пережити незвідані почуття.
Які саме?
«... зайшов я до Лувру... І раптом, в повному здивуванні
зупинився перед Венерою Мілоською...
Я стояв перед нею, дивився на неї і безустанно запитував себе: «Що зі мною трапилось?.. Щось, чого я не
міг зрозуміти, дихнуло в глибину моєї зібганої, покаліченої істоти і випростало мене, мурашками ожина
ючого тіла пробігло там, де вже, здавалось, не було
чутливості, змусило всього «хряснути» саме так, коли
людина росте, заставило також бадьоро прокинутись, не
відчуваючи навіть ознак недавнього сну, і наповнило
груди, весь організм свіжістю і світлом.
Я, не зводячи очей, дивився на кам'яну загадку,
дошукуючись, чому так вийшло. Що це таке? Де і в чому
таємниця цього твердого, спокійного, радісного стану
всієї моєї істоти, що невідомо, як влився в мене?»
д) «Дівчинка плакала. Сльози, як дрібні горошинки,
котилися по її обличчю і падали, розливаючись мокрими
плямами по підручнику з арифметики.
— Чому ти так гірко плачеш? — раптом залунав
чийсь співчутливий голос.
Зіна повернулась. Перед нею стояв невисокий чоловік
в чорному костюмі з кепкою в руці.
— Та задачка не виходить,— плачучи промовила
Зіна.
— Не виходить? — серйозно перепитав він.— А як
тебе звати?
— Зіна.
І дві голови схилилися над підручником. За декілька
хвилин задачка була розв'язана.
— Вийшла! Вийшла!—весело кричала дівчинка.
День за днем Зіна акуратно чекала дядю на завітній
лаві, і він жодного разу не запізнився. А сьогодні Зіна з
особливим нетерпінням слідкувала за позолоченими
стрілками курантів... Раптом Зіна прожогом зірвалась з
лави...
— Дядю! Дядю! Я сьогодні п'ятірку одержала! —
кричала вона» (Л. Лісная)
є) «Ліс викликав у мене почуття душевного спокою і
затишку; в тому почутті зникали всі мої прикрості,
забувалось неприємне. І в той же час у мене росла
особлива настороженість відчуттів: слух і зір ставали
гостріші, пам'ять більш чутлива, місткість вражень —
глибша» (М. Горький)
46
47
VI, Практичні завдання.
Проаналізуйте вияви почуттів персонажів таких
картин: «Перемога» П. Кривоногова, «Відпочинок після
бою» ІО. Непринцева, «Сікстинська мадонна» Рафаеля,
«Іван Грозний і син його Іван» І. Рєпіна, «Побачення» В.
МакоВСЬКОГО, «Мисливці на спочинку» В. Перова.
СПИСОК рекомендованої літератури
О б щ а я психология/Под ред. В. В. Богословского,— М.,
1981.— С. 293—294; 300—309.
П с и х о л о г і ч н и й словник/За ред. В. I. Войтка,— К.,
1982.—С. 52.
Тема 12. ВОЛЯ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Що називається волею? Які відмінні риси людей з
сильною і слабкою волею?
2. Дайте приклади вияву волі вихователя та дошкільнят під час проведення занять та режимних моментів.
3. Дайте аналіз складної вольової дії.
4. Розкажіть про боротьбу мотивів та наведіть
приклади.
5. З'ясуйте роль волі в житті та діяльності людини.
Поясніть думку О. Довженка: «Є воля — є людина! Нема
волі — нема людини! Скільки волі — стільки й людини».
6. У чому виявляється суспільно-історичний характер
волі? Наведіть приклади.
7. Наззіть вольові якості й коротко охарактеризуйте
їх. На виховання яких якостей у молоді націлює нас
Комуністична партія?
8. Поясніть таке твердження Л. Леонова: «Жодна
велика перемога неможлива, якщо їй не передує мала
перемога над самим собою».
II. З'ясуйте такі поняття:
воля, мимовільні дії, довільні і вольові дії, самостійність,
рішучість, наполегливість, сміливість, мужність,
самовладання, цілеспрямованість, боротьба мотивів,
дисциплінованість.
......................
48
НІ. Знайдіть серед указаних нижче правильні відповіді.
1. Вольові дії — це:
а) свідомі, довільні дії;
б) перехід від рішень до їх виконання;
в) дії, скеровані на досягнення свідомо поставле
них цілей і зв'язані з доланням перешкод;
г) імпульсивні дії, зв'язані з доланням труднощів;
д) прийняття правильних рішень, накреслення пла
ну їх виконання.
2. У якій з наведених нижче груп дій є вольові дії?
а) У книзі С. Федорова «Підпільний обком діє»
розповідається про одного розвідника, який, опинив
шись у місті під час бомбардування його фашистами,
побачив літак, що низько летів над землею. І раптом
вихопив із-за пояса ручну гранату і замахнувся... До
велося схопити товариша за руку.
Він насправді збирався кинути гранату в літак. Тут же
він схаменувся і посміявся разом з нами...»
б) Під час повітряного бою пілота було смертель
но поранено. В якусь мить він зрозумів, що, коли ви
пустить з рук штурвал літака, загинуть усі, хто в ньо
му є. І от пілот веде далі літак, благополучно садо
вить його і тут же безсило падає на підлогу кабіни.
З літака його виносять уже мертвим (за Ф. Н. Гоноболіним).
в) Дуже жаркого дня юнак А. працював на при
шкільній ділянці. Він твердо вирішив довести роботу
до кінця. Коли ж до нього підійшли товариші й запро
понували піти покупатись, він погодився і попрямував
8 ними до річки.
3. У яких рядках перелічено лише позитивні вольо
ві якості особистості?
а) Наполегливість, самостійність, упертість, ціле
спрямованість, мужність.
б) Цілеспрямованість, самовладання, наполегли
вість, сміливість, вередування, витримка.
в). Самовладання, сміливість, наполегливість, мужність.
г) Цілеспрямованість, сміливість, навіюваність,
мужність.
4. Укажіть правильне визначення цілеспрямова
ності:
49
а) уміння Добитися поставлених цілей, яшм би
тривалим і важким не був шлях до їх досягнення;
б) свідоме підкорення своєї поведінки правилам;
в) здатність людини підкоряти свою поведінку
стійким і суттєвим цілям.
5. З наведених нижче прикладів вольових дій вка
жіть па вольові якості:
а) спуск з дуже крутої сніжної гори на ковза
нах;
б) розв'язання дуже складної задачі з фізики;
в) закриття О: Матросовим своїм тілом амбразури
ворожого доту.
6. Шестикласник для розвитку своєї волі часто
переривав читання книжки на найцікавішому місці і
не доторкувався до неї два-три дні.
В такий спосіб він розвивав: а) витримку; б) самостійність; в) цілеспрямованість.
З названих вольових якостей виберіть потрібну.
Відповідь обгрунтуйте.
IV. Дайте психологічний аналіз наведених нижче
текстів.
1. Визначте, які вольові якості проявилися в кожній
описаній ситуації.
а) Як тільки німецькі фашисти зайшли в Красно
дон, Сергій став на шлях боротьби з ними. Вночі з
пляшками горючого він заліз на горище школи, поб
лизу якої був німецький штаб, «... замірився і з силою
жбурнув у нижнє вікно... З вікна вирвалося полум'я.
В ту ж хвилину Тюленін кинув у це вікно другу пляш
ку... Полум'я вже бурхало всередині кімнати, горіли
рами вікна, і язики вогню висувалися вгору по стіні,
мало не до другого поверху... Серьожка схопив третю
пляшку і шпурнув її у вікно другого поверху навпро
ти...
Тепер він бачив величезну заграву, що дедалі більше
ширилась по небу... Він ледве стримувався, щоб голосно
не засміятись» (О. Фадеев).
б) «Серьожка мовчав, коли його били, коли Фенбонг, закрутивши йому назад руки, підняв на дибу,
мовчав, терплячи страшенний біль у пораненій руці...»
(О. Фадеев).
в) «Зоя вчилась дуже добре, хоч багато предметів
давалися їй важко. Над математикою і фізикою вона
50
просиджувала іноді до глибокої ночі і ніколи не дозволила, щоб Шура їй допомагав.
Скільки разів бувало так: вечір, Шура давно приготував уроки, а Зоя все ще за столом.
— Що ти робиш?
— Алгебру. Задача не виходить.
— Дай я тобі покажу.
— Ні, я сама додумаюсь.
— Я йду спати, — сердитим голосом каже Шура.—
От розв'язання. Дивись, я кладу сюди.
Зоя навіть не повертає голови... сидить довго. Якщо її
знемагає сон, вона ополіскує обличчя холодною водою і
знову сідає до столу» (JI. Космодем'янська).
г) «Якщо потрібно буде, за Батьківщину ми відда
мо життя». Ці слова належать комуністові Миколі Гас
телло. У смертельному бою з ворогами він підтвердив
їх ділом.
26 червня 1941 р. Гастелло вів свою ланку на чергове
завдання: розгромити колону фашистських танків, які
просувалися на схід по шосе Молодечно-Радошко-вичі.
Бомби точно попадали в ціль. Раптом у бензобак влучив
снаряд. Літак шарпнуло, і він загорівся. Вихід один:
стрибнути з парашутом. Але це значить потрапити у
полон. На шосе знову з'явились ворожі танки. Не
вагаючись, Гастелло спрямував палаючу машину туди, де
скупчились броньовані потвори, цистерни. Пролунав
оглушливий вибух, і вогненне море, наче салют славним
захисникам Батьківщини, розлилося навкруги.
Які цілі та мотиви лежали в основі його подвигу?
Назвіть його вольові якості.
д) В. І. Ленін високо цінував свій і чужий час, ні
коли не гаяв жодної хвилини. Ілліч умів виділити ос
новні, вирішальні для даного моменту завдання І до
биватися їхнього здійснення. Він завжди мав чіткий
розпорядок дня і ніколи не порушував його.
Завжди пунктуальний, Володимир Ілліч ніколи не
спізнювався, ніколи не йшо'в із зборів, не запитавши
дозволу.
Виконати те, що вирішила партія, він вважав для себе
законом і суворо вимагав цього від інших.
є) Шаварш Карапетян — десятиразовий чемпіон
світу, семиразовий чемпіон СРСР з швидкісного підводного плавання. Зовсім випадково він опинився на
51
-лісці жахливого нещасного випадку: тролейбус з пасажирами
зірвався з високої греблі Єреванського водосховища. Потрібна
була лише мить для того, щоб він прийняв найважливіше
рішення у своєму житті: власноручно рятувати потерпілих,
доки не підійде допомога. Для цього спочатку треба було,
пірнаючи на велику глибину (9 метрів) у холодну каламутну
воду, дістатись до людей, які знаходились у тролейбусі на дні
водосховища. Потім, понад 20 хвилин, до повного фізичного
самовиснаження, стікаючи кров'ю від численних порізів,
діставати і піднімати на поверхню потерпілих. Герой вирвав з
пазурів смерті 20 людських життів. Якою ж ціною дістався цей
подвиг Карапетя-ну? 45 діб між життям і смертю, півроку
напруженого лікування.
ж) На рязанському полі спалахнула пожежа, яка
загрожувала хлібам. 18-річний юнак Анатолій Мерз
ляков, не роздумуючи ні хвилини, вступив у нерівну
боротьбу з вогнем і загинув як герой.
з) Під час фашистської окупації Сергій Тюленін з
Валею Борц кілька разів приклеювали листівки на
спини поліцаїв.
і) Олександр Матросов під час бою за село Чернушки
прорвався до ворожого доту, закрив своїм тілом амбразуру,
пожертвував собою, чим забезпечи успіх наступу підрозділу.
2. Як можна назвати Галочку?
Мама годує чотирирічну Галочку.
— Ну от, хотіла булочку, їж — бачиш, яка гарне
нька.
Дівчинка бере шматок в руки і робить гримасу невдоволення.
—
Не хочу з маслом, я бел масла хотіла.
Мати відрізає другий шматок булки і пропонує йо
го доні.
—
Не буду я цю булку їсти! Тут скоринки багато.
Галя заливається сльозами, повторює скрізь сльо
зи:
— Я хотіла поїсти булочки, а ти забрала... буд
їсти,,.
(За Вовчик-Блакитною
3. Якої ви думки про Костика?
Маленький хлопчик, який ще не вміє як слід тр
Ш
мати в руці молоток, силкується забити цвях у дошку. І їда рив
молотком по руці, скривився та не заплакав... Хоча в нього
майже нічого не виходить, він береться SI справу ще й ще раз.
Мати каже синові:
— Костику, не будь таким впертим! Кинь же!
4. Чи подобається вам Боря?, Поясність свою від
повідь.
Боря з мамою йдуть по вулиці. І раптом — Боря став на
місці як вкопаний, нічим не зрушиш його з місця. На мамині
слова одна відповідь:
— А я хочу! А я буду!
5. Проаналізуйте складні вольові дії, вкажіть, які
функції виконує воля в кожному конкретному прик
ладі.
а) Одного разу Гусейн і Широслан посварилися.
Широслан відмовився стрибнути на дно яру.
— Ну, стрибаймо. Он на той пісок,— наполягав
Гусейн.
Висота «вовчої ями» метрів п'ять-шість. Широслан мовчки
відійшов у бік.
— Боїшся? — наступав на нього Гусейн.
— А навіщо це потрібно?— спокійно заперечив йому
хлопчик.
(За Е. ПІ. Натанзон).
б) «Уночі під час великої хуртовини Широслан до
помагав батькові переганяти отару овець із пасовись
ка до села. Вівці, зачувши хижаків, несподівано по
мчали до урвища. Хлопчик не розгубився. Він кинувся
навперейми, хоча знав, що від зіткнення з очманілими від
страху тваринами він може зірватися в прірву. Так і сталося.
Проте все-таки він встиг, біля самого урвища ударом кийка
повернув барана-ватажка» (за Е. Ш. Натанзон).
в) Людині дуже хочеться пити. Вона підходить до
водойми, набирає води і хоче випити її. Проте їй ка
жуть: «В цій воді виявлено заразу, майте де на увазі».
Людина впливає воду і йде далі (за Ї>. О. Вяткі-ним).
V. Практичні завдання.
1. Розкрийте вольові якості Олега Кошового за романом О,
Фадеева «Молода гвардія».
53
2. Укажіть, у яких картинах радянських художників
яскраво передана воля радянської людини. Охарактеризуйте виявлення вольових якостей одного з персонажів відомої вам картини.
Список рекомендованої літератури
О б щ а я психология / Под ред. В. В. Богословского.— М.,
1981.—С 315—316; 320—333.
П с и х о л о г і ч н и й словник/За ред. В. I. Войтка.— К.,
1982.—С. 30, 68.
Тема 13. ТЕМПЕРАМЕНТ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте зав
дання.
_
1. Яка психічна властивість особистості зветься темпераментом? У чому конкретно він виявляється?
2. Хто перший зробив спробу визначити типи темпераментів? Який вклад у вчення про темперамент вніс І.
П. Павлов?
3. Розкрийте фізіологічні основи кожного типу темпераменту.
4. Охарактеризуйте холерика, сангвініка, флегматика, меланхоліка.
5. Чи можна змінити свій темперамент?
6. Чому вихователь повинен знати темперамент
кожного свого підопічного?
7. У людей якого темпераменту переважає пригнічений настрій? У кого рівний, спокійний?
8. Чому сангвініки легко пристосовуються до нових
умов життя, а флегматики — дуже важко?
9. Чому життєві незгоди в меланхоліка можуть
швидше, ніж в інших людей за темпераментом, викликати психічні розлади?
10. Назвіть позитивні риси холериків та флегматиків.
11. При яких обставинах сангвініки, меланхоліки
доводять розпочату справу до кінця?
12. Дітей якого темпераменту треба частенько
включати в рухливі ігри, в колектив однолітків і чому?
II. Розв'яжіть психологічні задачі.
1. Визначте тип темпераменту Оленки.
Дуже рухлива, міміка обличчя жива. Легко зближується з подругами. Іноді через жвавість свого характеру забуває про свої доручення. На запитання: «Як
54
справи?» найчастіше відповідає з усмішкою: «Дуже
добре», хоча справи у неї не такі вже й хороші. Дівчина
стала одержувати і трійки. Про свої п'ятірки радо
повідомляє всім сусідам, не приховує і двійок. При
цьому говорить: «Це у мене так, випадково». Іноді
засмучується, але ненадовго. Настрій у неї в основному
веселий і бадьорий. Легко захоплюється всім новим, але
порівняно швидко і втрачає до нього інтерес. Дівчина
дуже говірка (за 10. Самаріним).
Який має бути до Оленки індивідуальний підхід?
2. Визначте тип темпераменту Валі.
Лякливо озираючись, Валя входить у кабінет разом з
мамою. Вона розгублюється, червоніє, коли до неї
звертаються. Відповідає тремтячим голосом.
Мати каже, що Валя слухняна, сумлінна, але вкрай
вразлива, плаксива дівчинка, боязка.
Валя уникає галасливих ігор, хлопчиків. Не може
давати відсіч кривдникам. Від виступу на ранку відмовляється, хоча має хороший голос. Вдома вона охоче
співає ляльці пісні, коли нікого із сторонніх немає в
квартирі.
Будучи вразливою, Валя ховається в куток, коли
вихователька звертається до неї з ледве підвищеним
голосом, і довго плаче. Вона переживає навіть тоді, коли
при ній лають або карають інших діток (за Файнбергом).
Як можна вплинути на Валю, щоб усунути негативні
риси її темпераменту?
3. Із коридора чуються шум від пересування стіль
ців, сердиті окрики: «Юра, перестань, сиди спокійно!»
П'ятирічний Юрко вбігає в кабінет з криком: «Нарешті!» Жваво оббігає кабінет, у дверях встигає смикнути за косу Віру. Без дозволу хватає з столу молоток,
ліхтарик, запитуючи: «Для чого?»
Він зовсім не боїться огляду, охоче виконує завдання.
Згідно з словами матері, Юра — здібний, живий
хлопчик, але занадто непосидючий, неслухняний, підкоряється лише батькові. На нього часто скаржаться
виховательки в дитячому садку, де він порушує режим,
б'ється, відбирає у діток іграшки і т. д.
Виховательці не підкоряється, вона часто ставить
хлопчика в куток, не дозволяє гратися з дітьми на
прогулянці, змушує його сидіти тихо на лаві. Коли ви55
хобателька ставить Юру в куток, він в^йть вибігає. Проте
він не хоче сидіти мовчки і спокійно на лаві (за Файнб
ергом).
Складіть докладний план роботи з хлопчиком. Як ви
оцінюєте підхід ДО Юри з боку виховательки? Дайте
обгрунтовану відповідь.
4. Дітям якого темпераменту слід нагадувати приказку. «Поспішиш — людей насмішиш»? Від дітей якого
темпераменту вихователь вимагає швидкої відповіді, а
кому дає можливість подумати трохи більше?
5. Чому особливо вдумливого підходу вимагають
діти меланхолійного, темпераменту? Поясніть свою
відповідь.
6. Визначте тип темпераменту Толі.
Толя веде себе в кабінеті спокійно і солідно, не
плаче і не лякається; не кричить, не стрибає. На питання
відповідає не відразу, але спокійно і по суті. Повільно
роздягається, акуратно складає свій-одяг. Оклик матері:
«Швидше!» — не справляє ніякого враження на
хлопчика.
Згідно з розповіддю матері, Толя — здібний, спокійний, рівний. Він повністю виконує режим дня, але
зразу ж розгублюється і починає хвилюватися, якщо його
змушують виконувати щось непередбачене, що порушує
розпорядок. Він погано спав, коли переставили його
ліжко на нове місце, втратив апетит через те, що його
пересадили на нове місце.
Толя довго не міг установити контакт з новою вихователькою. Важко сходиться і з новими товаришами в
групі (за Файнбергом).
Який має бути до хлопчика індивідуальний підхід? З
якими негативними сторонами темпераменту треба
допомогти йому справитися?
7. Люда — добра, подільчива дівчинка, але дуже
образлива, соромлива, плаксива, замкнута. Батьки ча
сто розповідають виховательці Про недоліки дочки,
соромлять її і при всіх дітках називають «плаксоюваксою».
Які поради батькам Люди має дати вихователька?
8. Гена •— вихованець старшої групи. Рухи його
швидкі й безладні. Ніякої витримки, зосередженості
на занятті. На прогулянці часто свариться з хлопчи
ками, руйнує збудоване ними. Траплялось, що зривав
56
з вішалки позначки, викидав з шафи одяг. Природно, що
діти ображались на Гену.
Складіть докладний план роботи з хлопчиком.
9. У дітей якого типу темпераменту треба виховувати
витримку, спираючись на їхню енергійність, ініціативність?
III. Практичні завдання.
1. Назвіть типових холериків, сангвініків, флегма
тиків, меланхоліків серед персонажів художніх творів.
2. Дослідження темпераменту дошкільнят:
а) поспостерігайте за темпераментом обраної вами
дитини для написання психологічної характеристики
і занотуйте його прояви в свій щоденник.
Фіксуйте, як швидко дитина включається в заняття,
який у неї темп мови, який характер рухів; сильні чи
слабкі її почуття, повільно чи швидко вони виникають,
як виявляються зовні; які ігри їй більше до вподоби:
спокійні чи рухливі і т. д.;
б) опишіть індивідуальний підхід до неї з боку
вихователя. Чи не допускає наставник помилок у став
ленні до цієї дитини? Які поради ви дали б щодо ро
боти з нею виховательці та батькам дитини?
Список рекомендованої літератури
О б щ а я психолотия / Под ред. В. В. Богословского.— М.,
1981.—С. 333—339.
П с и х о л о г і ч н и й словник/За ред. В. I. Войтка.—К.,
1982.—С. 190.
;\
Ш и р о к о в а Л. Дети с разным типом высшей нервной деятельности//Дошк. восп., 1977.— № 1.—С. 82—87.
Тема І4. ХАРАКТЕР
V"
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Дайте визначення поняття «характер».
2. Поясніть таку думку поетеси Л. Татьянічевої:
«Большая воля —
Это стержень
Души, характера, судьбы». ?
3. Яким має бути характер передової радянської
людини?
4. Які риси характеру ми не візьмемо з собою в
майбутнє? Чому? Дайте обгрунтовану відповідь.
5. Як радянська психологія розв'язує проблему про
формування характеру людини?
6. Поясніть такий вислів С. Михалкова: «Людина
починається з дитинства. Саме в дитинстві відбувається
посів добра. Ллє лише через роки стане ясно, чи
виявиться насіння добра схожим чи бур'ян зла знищить
його. Буде видно, як людина увійшла в життя і стала
членом нашого суспільства».
7. Чому дошкільне дитинство відіграє велику роль у
становленні характеру зрілої людини?
8. Які моральні та вольові риси характеру ви будете
виховувати у своїх майбутніх вихованців?
9. Які риси характеру батьків, педагогів високо цінуються дошкільниками?
10. Чому А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський
наполягали на тому, що справжній вихователь повинен
мати тверду волю і твердий характер?
11. Як ви будете реагувати на таку заяву батька
дошкільниці:
«Моя Віра — нечепура, як і її мати. Неохайність
дочка дістала від матері за спадковістю. Доброту Віра
успадкувала від мене»?
II. Психологічні завдання.
1. Про які дорогоцінні ленінські риси характеру
говорять рідні й соратники вождя в своїх спогадах?
а) Марія Іллінічна Ульянова пише: «Коли Володи
мир Ілліч був дуже хворий і лікарі старалися всіляко
обмежити його роботу, а ми старалися переконати йо
го в необхідності менше працювати, він якось на мої
умовляння сказав мені: «У мене нічого іншого немає».
«Нічого іншого немає», і це була щира правда. Він
був увесь у революції, в революційній роботі і без
цієї роботи почував себе, як риба, викинута на берег.
І ще пізніше, коли Ілліч не міг уже вставати, лікарі,
бачачи його тяжкий стан духу, вирішили зробити йо
му деяке послаблення і запропонували побачення з
товаришами, але з умовою, щоб він не говорив з ними
про політику. Проте Ілліч рішуче відмовився. «Які
диваки, вони думають, що політичні діячі, зустрівшись
після довгої розлуки, можуть говорити про що-небудь
інше, крім політики».
б) «Прост, как правда»,— говорив про ВолОДИМИ58
І».і Ілліча О. М. Горький. Наведіть приклади ленінської
скромності.
в) В. Маяковський називав В. І. Леніна «самым
человечным человеком». Розкрийте цю чудову рису,
панівши ряд прикладів.
Г) «Ленін,— писав А. А. Андреев,— поєднував у
ООбі ні з чим незрівнянну мужність вождя, безстрашність, залізну волю...»
д) Назвіть одну з типових рис характеру В. І. Леніна,
про яку красномовно говорить уже те, що в його Творах є
посилання на. 16 000 праць різних авторів різними
мовами народів світу.
Розкажіть про цю рису характеру вождя.
є) Назвіть моральні та вольові якості В. І. Леніна.
2. Розкрийте зв'язок між характером і спрямованістю,
волею і почуттями людської особистості на поданих
нижче прикладах.
а) На сторінці газети «Известия» її кореспондент
С. Кондрашов писав: «Вона лежала на асфальті в
Нью-Йорку, спливаючи кров'ю, коли вбивця повернув
ся, щоб добити її.
38 чоловік з вікон своїх квартир дивились, як він
наносив один удар за другим. Молода жінка кричала^
вмираючи, але ніхто не кинувся їй на допомогу. Понад
півгодини 38 чоловік спокійно споглядали цю жахливу
картину.
На запитання, чому вони так зробили, відповідали:
— Не знаю.
— Жінку, яку вбивали, я особисто не знав.
— Не знаю.
— Я був дуже стомлений після роботи.
— Мені не хотілося, щоб чоловік устрявав у цю
історію».
б) Удень із станції Острог Львівської залізниці
відправлявся поїзд. Він уже набирав швидкість, ко
ли машиніст Е. Жоденяк несподівано помітив на рей
ках двох дівчаток. Він негайно відключив двигуни
і включив гальма. Пролунали тривожні гудки тепло
воза, попереджаючи дітей про небезпеку. Тепловозна
бригада зробила все, що могла, але поїзд продовжу
вав їхати вперед за інерцією.
У ці напружені хвилини Григорій Шевцов, складач
поїздів, кинувся буквально під колеса поїзда, ри59
зикуючи своїм життям. Несподіваний рятівник за якісь
лічені долі секунди встиг підхопити дівчаток і відскочити на узбіччя колії.
Життя чотирирічної Каті і п'ятирічної Оленки було
врятовано.
в) У берлінському «Трептов-парку» височить один з
найкращих
монументів
на
честь
радянського
солда-та-переможця. Прообраз цієї скульптури був
навіяний авторові Є. Вучетичу подвигом солдата
Трифона Лук'яновича.
Трифон Лук'янович до війни жив у Мінську, де працював на радіозаводі. На фронт пішов у червні 1941 року.
Загинув у Берліні, рятуючи маленьку німецьку дівчинку
від кулі (коли відважний солдат уже доніс її до своїх
окопів, в спину йому вдарила автоматна черга).
Відомо, що Трифон Лук'янович переніс раніше велику трагедію: його дружину і двох дітей розстріляли
фашистські кати в 1941 р.
III. Завдання для самостійної роботи.
1. Напишіть реферат на тему: «Дорогоцінні ленінські
риси характеру».
2. Вивчіть риси характеру, що найяскравіше виявляються в обраної вами дитини.
Список рекомендованої літератури
К а г а л ь н я к А. И. О связи характера и темперамента// Дошк.
восп., 1974.—№ 8.—С. 60—64.
М а к а р е н к о А. С. Книга для батьків.—К., 1978.— С.
255—262.
О б щ а я психология / Под ред. В. В. Богословского.— М.,
1981.—С. 344—360.
П р о г р а м а КПРС (Нова редакція).— К., 1986.— С. 50—53.
Тема 15. ЗДІБНОСТІ
І. Запитання і завдання до теми.
1. Дайте визначення здібностей. Яке значення їх у
діяльності людини?
2. Що таке задатки? В якому зв'язку перебувають
вони із здібностями?
3. Розкрийте взаємозв'язок між здібностями і діяльністю людини.
4. Охарактеризуйте загальні і спеціальні здібності.
60
Б. З'ясуйте, чому К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Летим
ми називаємо геніальними?
0. Як матеріалістична та ідеалістична психології
розв'язують питання про розвиток здібностей людини?
7. Чим пояснюється розквіт народних талантів у
Нашій країні?
8. Проаналізуйте думку П. Антокольського: «Бездарність дитини — завжди наслідок відсутності виховання».
І!. Перевірте свої знання з даної теми шляхом розв'язування поданих нижче програмованих завдань.
1. Яке з наведених визначень здібностей є правиль
ним?
а) Здібності — індивідуально-психологічні власти
вості, що є необхідною умовою виконання творчої ді
яльності.
б) Психічні властивості, що зумовлюють успішне
навчання.
в) Психічні властивості, що є природженими і слу
жать основою успішного виконання будь-якої діяль
ності.
г) Індивідуально-психологічні властивості, що від
повідають вимогам даної діяльності і є умовою її ус
пішного виконання.
д) Індивідуально-психологічні властивості, що ви
являються і розвиваються в творчій діяльності.
2. Яке твердження є правильним?
а) Здібності існують незалежно від діяльності і
поза нею.
б) Поза діяльністю здібності існувати не можуть.
в) Здібності в діяльності виявляються, в ній і роз
виваються.
г) Здібності розвиваються незалежно від діяльно
сті, але в діяльності виявляються.
3. Під задатками треба розуміти:
а) природжені здібності до якоїсь діяльності;
б) здобуті в процесі навчання і виховання власти
вості особистості, що характеризують її здатність до
якоїсь діяльності;
в) психологічні властивості, що є умовою успішно
го виконання якоїсь діяльності;
г) природжені анатомо-фізіологічні особливості,
що є однією з передумов розвитку здібностей.
61
/
НІ. Завдання до психологічного аналізу.
1. Проаналізуйте такі висловлювання батьків:
а) «Мені прикро, що мій син ні до чого не здіб
ний».
б) «Моєму синові виповнилося шість років. А як
вій співає! Вася — майбутній артисті»
2. Оцініть висловлювання молодої виховательки:
а) «Жодної здібної до малювання дитини в групі!»
б) «Алла, ти знову не розв'язала задачі? Всі діти
її розв'язали, одна ти у мене тупувата».
Справді, малюнки, виконані дітьми старшої групи, не
могли викликати захоплення, навіть з урахуванням віку
їх творців.
3. Поясніть, матеріалістичними чи ідеалістичними
поглядами керуються в таких прикладах. Чому так
думаєте?
а) В Англії кожну дитину в 11 років піддають ви
пробуванню на коефіцієнт розумової обдарованості,
після чого одних дітей віддають до шкіл, де вони ма
ють можливість здобути широку освіту, інших — до
шкіл, які готують до виробничої діяльності (за
Г. В. Бистровою).
б) Японський педагог С. Судзукі готує музик-скрипалів. У його школу приймають усіх дітей, не відби
раючи (за Г. В. Бистровою).
4. Поясніть розвиток здібностей Марі Івонн.
У 1938 р. експедиція французького етнографа
Вел-ляра виявила в Парагваї, в глибині лісів, дворічну
дівчинку, кинуту на призволяще. Вона належала до
племені, що перебувало на дуже низькому рівні свого
розвитку. Мова ЙОТО відзначалась винятково бідним
словником, ніхто із цього племені не знав грамоти.
Дівчинку, яку назвали Марі Івонн, привезли в Париж.
Вона закінчила університет, успішно займалась
етнографією, вільно володіла французькою, іспанською і
португальською мовами.
5. Яку роботу мають проводити батьки та педагоги
з Танею, щоб розвинути далі її здібності?
Чотирирічна Таня за два роки вивчила всю нотну
грамоту, вивчила напам'ять п'єси з «Дитячого альбому»
П. Чайковського і п'єси С. Прокоф'єва, написані для
дітей, та твори інших композиторів (за О. О.
Маль-цевою).
62
IV. Дослідження в дитячому садку.
Поспостерігайте за обраною вами дитиною і опишіть
вияви її здібностей.
Зважайте на те, коштом яких зусиль вона набуває
знання, навички, з якою ретельністю ними оперує, до
чого береться більш охоче; не судіть виключно на основі
обсягу знань і вмінь про її здібності.
Список рекомендованої літератури
О б щ а я психология / Под ред. В. В. Богословского.— М.,
1981.—С. 361—363; 367—369.
П с и х о л о г і ч н и й словник/За ред. В. I. Войтка.— К,,,
І982.-С. 59, 63, 107,206.
Ч а с т и н а д руга
ВІКОВА І ПЕДАГОГІЧНА
ПСИХОЛОГІЯ
Р о з д і л І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Тема 1. ПРЕДМЕТ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Дайте визначення дитячої психології. Розкрийте
предмет її вивчення.
2. Поясніть: марксистсько-ленінська філософія —
методологічна основа радянської дитячої психології.
3. Назвіть галузі вікової психології.
4. Розкрийте зв'язки дитячої психології з загальною і
педагогічною психологією, з віковою анатомією і
фізіологією, педагогікою.
5. ^З'ясуйте значення дитячої психології для практичної діяльності вихователя дитячого садка.
6. Дайте пояснення такому твердженню К. Д.
Ушин-ського: «Якщо педагогіка хоче виховувати
людину в усіх відношеннях, то вона повинна насамперед
пізнати її також в усіх відношеннях».
Список рекомендованої літератури
Б о ж о в и ч Л. И. Личность и ее формирование в дошкольном
возрасте.—М., 1968,—С. 3—123.
Л ю б л и н с к а я А. А. Беседы с воспитателем о развитии ре v
бенка.— М., 1972.—256 с.
М у х и н а В. С. Детская психология.—М., 1985.—С. 10— 15.
У ш и н с ь к и й К. Д. Вибрані педагогічні твори: В 2 т-К.,
1983.—Т. 1.—С. 248—253.
Тема 2. МЕТОДИ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГИ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Назвіть методи науково-психологічного вивчен-ня
розвитку дітей. Які з них є основними?
64
2. Охарактеризуйте спостереження — основний метод вивчення психіки дітей. Наведіть приклади суцільного і вибіркового спостереження.
3. Доведіть, що психологічна спостережливість —
складова частина педагогічної майстерності вихователя
дошкільнят.
4. Дайте порівняльну характеристику природного І
лабораторного експериментів. Чому при вивченні
пси-хіки дошкільнят користуються переважно природним
експериментом?
5. Розкажіть про другорядні методи науково-психологічного вивчення дітей. Наведіть приклади.
6. Охарактеризуйте соціометричну методику при
дослідженні дитячих малих груп. Наведіть приклади.
7. Розкажіть про вивчення внутрішнього світу дошкільників вихователями дитсадків.
&. За допомогою якого методу можна довідатися про
особливості уваги середніх дошкільників і причини їх
неуважності на занятті? Наведіть приклади.
II. Психологічні задачі.
1. У кінці навчального року вихователька зібрала
малюнки за рік і на батьківських зборах доповіла, як
діти зросли за цей час, якими навичками малювання
нони оволоділи, як у них розвинена уява, спостереж
ливість. Особливу увагу вона звернула на малюнки
дітей за задумом.
Укажіть метод вивчення особливостей дитячої психіки вихователем старшої групи дитсадка.
2. Щоб з'ясувати, як дошкільники вміють порівню
вати предмети, дослідник запропонував педагогові
старшої групи провести дидактичну гру «Що спільне
і що різне у них?»
Вихователька показує дітям картинки, на яких намальовані різні меблі, овочі, посуд, фрукти. Потім
викликаній дитині пропонує порівняти вказані предмети
між собою, сказати, що є спільного між ними і чим вони
різняться.
Яким методом вивчались особливості дитячого
мислення?
3. За допомогою якого методу ви зможете вивчити
інтереси хлопчика і дівчинки в середній групі дит
садка? Розкажіть, як ви будете виконувати завдан
ня.
З
936
65
III. Дослідження в дитячому садку.
Дослідіть міжособистісні відносини в старшій гру пі
дитячого садка методом вибору товариша в
(«Привітай товариша з святом»).
Що забезпечує популярність дитини серед ровіv
ників? Підберіть для цього відповідний метод.
Список рекомендованої літератури
Д о ш к і л ь н а педагогічна психологія/За ред. Д. Ф, Ніко»
ленка.—К., 1971.—139 с.
Л ю б л і н с ь к а Г. О.
Дитяча
психологія.— К.,
1974.— С 16—28.
М у х и н а В. С. Детская психология.—М., 1985.—С. 15—20.
Тема 3. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ
ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. У чому виявляється психічний розвиток дитини?
2. Розкажіть про передумови і обов'язкові умови
психічного розвитку дитини.
3. З'ясуйте роль спадковості в психічному розвитку
дітей. Як психологи-ідеалісти оцінюють цей фактор в
розвитку психіки дітей? В чому реакційна суть їхніх
поглядів на психічний розвиток дитини?
4. Що таке суспільне середовище та яка його роль у
психічному розвитку дитини?
5. У чому полягає провідна роль суспільного середовища, виховання і навчання в психічному розвитку
дитини?
6. Укажіть, при яких умовах навчання стає розвиваючим.
7. Розкрийте роль діяльності в психічному розвитку
дитини. Яка діяльність зветься провідною?
8. Що таке сензитивний період розвитку? Наведіть
приклади сензитивності.
9. Що слід розуміти під акселерацією?
10. Що таке «зона ближчого розвитку»? Яку роль
відіграє навчання в її розширенні?
11. Назвіть, яка прийнята у нас періодизація психічного розвитку. Вкажіть, що є дійсними критеріями
визначення основних періодів індивідуального психічного розвитку.
Як звуться діти різного вікового періоду?
66
12 З'ясуйте, в чому виявляється нерівномірність
ПСИ їм ного розвитку дитини і які її причини. Наве-ІІТІІ
приклади.
13. Охарактеризуйте
індивідуально-психологічні
ІІДМІнності між дітьми, причини їх.
14. Як треба розуміти твердження видатних
педа-РОГІВ про те, що неодмінною умовою педагогічних
успіііі < знання вихователем як вікових, так І індивідуальних психічних рис і якостей підопічних?
15. Розкажіть про відставання в психічному роз
питку дітей як наслідок випадків педагогічної занедо.іпості, сенсорних дефектів, розумової неповноцін
ності. Наведіть приклади/
II. Дайте пояснення таким поняттям:
психічний розвиток дитини, онтогенез, акселерація, <
сцзитивність, нерівномірність психічного розвитку динній, «зона ближчого розвитку», вікові особливості
психіки дитини, індивідуальні особливості дитячої психіки, спадковість, соціальне середовище, виховання,
самовиховання, навчання, провідна діяльність, розвиваюче навчання.
III. Поясніть такі думки та твердження:
1. «Педагогіка має орієнтуватися не на вчорашній,
а на завтрашній день дитячого розвитку» (77. С Виготський),
2. «Дитина не розвивається і виховується, а розпивається, виховуючись і навчаючись» (С. Л.
Рубін-іитейн).
3. «В онтогенезі психіки людини має місце єдність
біологічних і соціальних умов, у якій провідна роль
належить соціальному» (Г. С. Костюк).
4. «Ні, не білою дошкою є душа дитини, а деревом у
зерні, людиною у можливості... дитина — це молодий,
блідо-зелений паросток, який ледь визирнув із свого
зерна, а вихователь — це садівник, який доглядає й
вирощує цей паросток» (В. Г. Бєлінський) .
IV. Виконайте програмовані завдання для само
контролю.
І. Яке з тверджень є правильним? а)
Навчання йде за розвитком.
з*
є
б) Змінюючи методи і зміст навчання, не можна
істотно змінити розумовий розвиток дитини.
в) Навчання істотно не впливає на розвиток психі
ки дитини.
г) Навчання веде за собою розвиток.
2. Яку діяльність називають провідною?
а) Найулюбленішу, найцікавішу для дитини діяль
ність.
б) Діяльність, в зв'язку з якою відбуваються най
головніші зміни в психіці дитини і підготовка до ново
го етапу розвитку дитини.
в) Діяльність, яка посідає найбільше місце в жит
ті дитини.
..
3. Знайдіть правильне твердження:
а) умови життя впливають на психічний розвиток
дитини безпосередньо;
б) умрви життя не відіграють істотної ролі в пси
хічному розвитку дитини;
в) умови життя впливають на психічний розвиток
дитини через її діяльність.
V. Психологічні задачі.
1. У Франції одна чотирирічна дівчинка пробула в
стані летаргічного сну 18 років. Усі ці роки її штучно
годували.
Дівчина прокинулась фізично розвиненою, дорослою. Якою ж вона була за своїм психічним розвитком?
Обгрунтуйте свою відповідь.
2. Чому в деяких працьовитих, чесних батьків виростають діти ледачі, нечесні?
3. У сім'ї Ладигіної-Котс від півтора до чотирьох
років жив шимпанзе Іоні. Він мав у своєму розпорядженні різні іграшки, спав на ліжку, їв за столом разом з
усією сім'єю. Радянський психолог намагалась навчити
свого вихованця користуватися предметами хатнього
вжитку, хотіла, щоб він розумів слова, звернені до нього,
й сам говорив, чому й навчала Іоні.
Чого набув за час перебування серед людей і завдяки
навчанню і вихованню Іоні? Чи вдалося підняти мавпу на
вищий рівень психічного розвитку? Поясніть свою
відповідь.
68
Список рекомендованої літератури
В і к о в а психологія/За ред. Костюка Г. С—К., 1976.— ,
;>з_36; 38—49.
М у х и н а В. С. Детская психология.— М., 1985.— С. 28—34;
ІЄ 49.
Р о з д і л II. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
РОЗВИТКУ ДИТИНИ В НЕМОВЛЯЧОМУ І
РАННЬОМУ ВІЦІ
Тема і. ПЕРІОД НОВОНАРОДЖЕНОСТІ
І. Завдання і запитання до теми.
1. Укажіть,
яка
тривалість
періоду
новонародже-іюсті.
2. Охарактеризуйте особливості нервової системи
новонародженої дитини. Чому малятко весь час спить?
3. Розкажіть про безумовні рефлекси новонародженої дитини і їх роль.
4. Опишіть чутливість аналізаторів новонародженої
дитини. Чому пелюшки для неї не підрублюють?
5. Розкажіть про комплекс пожвавлення в новонародженої дитини. В якому віці він з'являється?
II. Виконайте програмовані завдання.
1. Основна умова розвитку рецепторів новонарод
женої дитини:
а) догляд за дитиною;
б) чіткий режим життя і догляд за дитиною;
в) одержання зовнішніх вражень;
г) нормальний фізичний розвиток дитини.
2. Необхідною умовою дозрівання мозку дитини є:
а) активне функціонування аналізаторів дитини;
б) задоволення органічних потреб дитини;
в) емоційний контакт з матір'ю;
г) задоволення всіх потреб і режим життя дитини.
3. У новонародженої дитини краще розвинений І
більш підготовлений до функціонування:
а) моторний апарат;
б) сенсорний апарат.
4. Новоутворення періоду новонародженості:
а) маніпуляції з предметами;
б) акт реагування на речі;
09
б) Змінюючи методи і зміст навчання, не можна
істотно змінити розумовий розвиток дитини.
в) Навчання істотно не впливає на розвиток психі
ки дитини.
г) Навчання веде за собою розвиток.
2. Яку діяльність називають провідною?
а) Найулюбленішу, найцікавішу для дитини діяль
ність.
б) Діяльність, в зв'язку з якою відбуваються най
головніші зміни в психіці дитини і підготовка до ново
го етапу розвитку дитини.
в) Діяльність, яка посідає найбільше місце в жит
ті дитини.
..
3. Знайдіть правильне твердження:
а) умови життя впливають на психічний розвиток
дитини безпосередньо;
б) умрви життя не відіграють істотної ролі в пси
хічному розвитку дитини;
в) умови життя впливають на психічний розвиток
дитини через її діяльність.
V. Психологічні задачі.
1. У Франції одна чотирирічна дівчинка пробула в
стані летаргічного сну 18 років. Усі ці роки її штучно
годували.
Дівчина прокинулась фізично розвиненою, дорослою. Якою ж вона була за своїм психічним розвитком?
Обгрунтуйте свою відповідь.
2. Чому в деяких працьовитих, чесних батьків виростають діти ледачі, нечесні?
3. У сім'ї Ладигіної-Котс від півтора до чотирьох
років жив шимпанзе Іоні. Він мав у своєму розпорядженні різні іграшки, спав на ліжку, їв за столом разом з
усією сім'єю. Радянський психолог намагалась навчити
свого вихованця користуватися предметами хатнього
вжитку, хотіла, щоб він розумів слова, звернені до нього,
й сам говорив, чому й навчала Іоні.
Чого набув за час перебування серед людей і завдяки
навчанню і вихованню Іоні? Чи вдалося підняти мавпу на
вищий рівень психічного розвитку? Поясніть свою
відповідь.
68
("писок рекомендованої літератури
В і к о в а психологія/За ред. Костюка Г. С—К., 1976.— ,! 33—36;
38—49.
М у х и н а В. С. Детская психология.—М., 1985.—С. 28—34; 16
49.
Р о з д і л II. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
РОЗВИТКУ ДИТИНИ В НЕМОВЛЯЧОМУ І
РАННЬОМУ ВІЦІ
Тема і. ПЕРІОД НОВОНАРОДЖЕНОСТІ
І. Завдання і запитання до теми.
1. Укажіть,
яка
тривалість
періоду
новонародже-іюсті.
2. Охарактеризуйте особливості нервової системи
новонародженої дитини. Чому малятко весь час спить?
3. Розкажіть про безумовні рефлекси новонародженої дитини і їх роль.
4. Опишіть чутливість аналізаторів новонародженої
дитини. Чому пелюшки для неї не підрублюють?
5. Розкажіть про комплекс пожвавлення в новонародженої дитини. В якому віці він з'являється?
II. Виконайте програмовані завдання.
1. Основна умова розвитку рецепторів новонарод
женої дитини:
а) догляд за дитиною;
б) чіткий режим життя і догляд за дитиною;
в) одержання зовнішніх вражень;
г) нормальний фізичний розвиток дитини.
2. Необхідною умовою дозрівання мозку дитини є:
а) активне функціонування аналізаторів дитини;
б) задоволення органічних потреб дитини;
в) емоційний контакт з матір'ю;
г) задоволення всіх потреб і режим життя дитини.
3. У новонародженої дитини краще розвинений і
більш підготовлений до функціонування:
а) моторний апарат;
б) сенсорний апарат.
4. Новоутворення періоду новонародженості:
а) маніпуляції з предметами;
б) акт реагування на речі;
09
в) мовне спілкування;
г) комплекс пожвавлення;
д) акт хапання.
5. Назвіть реакцію дитини, звернену до дорослого,
яка виявляється в тому, що дитина зосереджує погляд на
обличчі людини; у маляти з'являється весела міміка,
блиск очей, воно простягає рученята, інтенсивно
перебирає ніжками, енергійно гулить і т. д.:
а) зорове зосередження;
б) зоро-слухове зосередження;
в) мовне спілкування з дорослими;
г) комплекс пожвавлення.
Список рекомендованої літератури
Вікова
психологія/За ред. Г. С. Костюка.— К.,
1976.— С. 54—60.
Л
ю
б
л
и
н
с
к
а я А. А.
Детская
психология.— М.,
1971.— 355 с.
П с и х о л о г і ч н и й словник/За ред. В. I. Войтка.— К.,
J 1982.—С. 79.
Тема 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМОВЛЯТ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Охарактеризуйте потреби немовлят в емоційно
му спілкуванні, задоволенні «сенсорного» голоду, русі.
2. Розкажіть про перші форми спілкування дитини з
дорослою людиною. Що таке «дефіцит спілкування» у
немовлят і до чого він призводить у розвитку їх?
3. У чому полягає підготовка до мови протягом
першого року життя?
4. Дайте характеристику сенсорного розвитку немовляти.
5. Опишіть розвиток рухів руки (хапання, маніпуляція, наслідування) та розкрийте роль їх у психічному
розвитку дитини немовлячого віку.
6. Як проходить у немовлят підготовка до ходіння?
Розкажіть про значення ходіння в розвитку психіки
дитини.
7. Охарактеризуйте розвиток емоцій у немовлят.
8. Які новоутворення в психіці дитини з'являються і
розвиваються в період немовляти?
9. Чому суворе дотримання режиму дня є однією із
важливих умов нормального фізичного і психічного
розвитку дитини?
70
10. Назвіть такі дії дитини:
Коля кілька разів відкривав і закривав коробочку і
кришкою, що вільно рухалася. Націлюючись кришкою
на коробку, він два-три рази вдаряв по коробці, ПОКИ не
попадав і не закривав її.
Іноді для того щоб закрити, хлоп'я навпомацки рухало кришкою над коробкою в бік, доки коробка не
закривалась.
11. Як називаються прояви, що визначають психіч
ний розвиток дитини немовлячого віку?
1. Комплекс пожвавлення. 2. Акт хапання. 3. Мов
не спілкування. 4. Акт реагування на речі. 5. Моти
вуючі уявлення.
Список рекомендованої літератури
Б о ж о в и ч Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте..—М., 1968 —С. 124—142.
В і к о в а психологія/За ред. Г. С. Костюка. К., 1976.— С.
61—73.
К у л ь ч и ц к а я Е. И. Воспитание чувств детей в семье.— К.,
1983.—С. 22—41.
Тема 3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЬОГО ВІКУ
L Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1; Що є найхарактернішим для розвитку вищої
нервової діяльності дітей раннього віку?
2. Розкрийте провідні потреби переддошкільників.
3. Розкажіть про оволодіння ходьбою і про її роль у
психічному розвитку дітей 1—3 років.
4. Опишіть провідну діяльність та її розвиток у дітей
протягом перших років життя. Яка роль її в розумовому
розвитку дітей?
5. Дайте пояснення такій вимозі дитини: «Я сам!»
6. Розкажіть про перші ігри переддошкільників.
7. Охарактеризуйте передумови і початок формування особистості дитини в ранньому віці.
8. Поясніть твердження Л. С. Виготського: «Вік від
одного до трьох років — це стадія сензитивності до
мовних впливів».
9. Розкажіть про особливості розвитку мовлення
у переддошкільників. Який запас слів має дитина у
два роки, у три?
71
10. Дайте характеристику розвитку відчуттів і
сприймань дітей раннього віку. Схарактеризуйте акт
орієнтування в речах як одне з новоутворень психіки
дітей 1—3 років.
11. Охарактеризуйте мислення маленької дитини.
Наведіть приклади.
12. Розкрийте особливості розвитку емоцій у малят.
13. Чому необхідно виховувати дітей з раннього
віку?
14. Яку виховну роботу мають проводити дорослі для
розвитку у дітей почуття сорому, власної гідності?
15. Розкажіть про новоутворення в психіці дітей
1—3 років.
II. Для контролю і самоконтролю виконайте подані
нижче програмовані завдання.
1. У дітей раннього віку:
а) гальмування переважає над збудженням;
б) гальмування і збудження однаково розвинені;
и в) збудження переважає над гальмуванням.
2. У ранньому віці рефлекси на дію предметних
подразників виробляються:
а) повільніше, ніж на словесні подразники;
б) з такою самою швидкістю, як і на словесні под
разники;
в) швидше, ніж на словесні подразники.
3. Діти раннього віку набувають нових знань й
умінь переважно за допомогою:
а) спеціального навчання;
б) безпосереднього сприймання предметів та явищ;
ь в) мовного спілкування з дорослими.
4. Провідною діяльністю в ранньому віці є:
^' а) емоційне спілкування з дорослими;
б) ігрова діяльність;
в) предметна діяльність.
5. Новоутворенням раннього віку є:
а) маніпуляції з предметами;
б) засвоєння моральних норм і правил;
в) перетворення сприймання в самостійний пізна
вальний процес;
г) мовне спілкування і мовне мислення;
д) система «я»;
72
є) акт орієнтації в предметах.
6. Мислення дітей раннього віку є переважно:
а) образним і словесним;
б) словесним;
в) наочно-дійовим;
г) образним;
у д) наочно-дійовим і образним.
7. Чи розділяєте ви народну приказку, що дитину
треба виховувати тоді, коли вона упоперек лави ле
жить? Чому?
III. Психологічно обгрунтуйте відповіді на запитання.
1. Як можна назвати діяльність Олі? Що її спону
кає до неї?
Оля тихо собі грається в своєму куточку. Вона одягає
і роздягає ляльку вже п'ять хвилин. А перед цим вона
возила візок взад і вперед кілька разів підряд.
2.
Чим пояснити відповідь Валерика?
Валерику (2 p. 4 міс.) запропонували дістати вед
медика, що лежить на шафі.
Малюк
стрибав
навколо
шафи,
намагався
вика-рабкатись на неї, але не здогадався присунути
стілець до шафи.
Батько спробував допомогти синові:
— Валерик, подумай, як можна дістати ведмедика?
— Не треба думати, діставати треба,— відповів син.
3. Охарактеризуйте мислительну діяльність Алли.
Алла, прийшовши з ясел, де вона бачила, як няня
поливає з лійки квіти, стала вдома поливати такою ж
лійкою улюблене цуценятко, щоб воно швидше росло.
4. Назвіть почуття дворічної Катрусі.
Катруся під час прогулянки намагається підняти
Костика, який упав, заспокоює його, витирає сльози з
щічок. Сама дівчинка ледве не плаче.
5. Оцініть прийоми педагогічного впливу дорослих
на дітей.
— Дмитрик, їж швидше, підемо зараз надвір гуляти.
— Олежка, їж швидше, а то бабуся з'їсть! Ні, не дамо
їй!
— Кому найсмачнішу і найбільшу цукерку?
Світ-ланці, більш нікому не дамо.
73
6. У чому педагогічний сенс наведеної нижче рекомендації?
Галина Василівна бачить, як дворічний Петрик 6Y
Вітю. Вона робить малюку зауваження: «Не треба
битися». Та це не допомогло.
Збагнувши свою помилку, вихователька говорить:
«Петрик, візьми Вітю за руку і біжіть, мов два коники.
Ось так! Як ви дружно, гарно бігаєте! О, які хороші
діти!»
7. Поясніть поведінку маленької Лялі.
В ясла за Лялею прийшла бабуся. Сьогодні вона
ніяк не може одягти свою внучку. Дівчинка плаче, не
хоче всунути руки в рукава пальта, скидає чобітки.
Підійшла Віра Петрівна і, звернувшись до Лялі,
сказала: «Ляля сама хоче взути чобітки! Вона сама
одягне й пальто. Ану, Ляля, покажи бабусі, як ти навчилась це робити сама!»
Ляля охоче й досить швидко одяглась і взулась.
8. Чим пояснити зміни, що сталися з Гришею і Ні
ною?
— Гриша був таким слухняним, а тепер виявляє
частенько впертість, перестав слухатись,— жаліється
бабуся малюка, якому два з половиною роки, матері
немовляти, що сидить у колясці.
— Ну, ваш вже великий, характер виявляє, а моїй
Ніні тільки рік виповнився; не говорить ще, а вже себе
показує. Що не по ній — зразу в сльози. А була такою
спокійною дитиною,— каже мама.
IV. Дослідження психіки дітей раннього віку.
1. Поспостерігайте за предметною діяльністю малюків. Укажіть, у чому вона виявляється, з якими
предметами діє дитина раннього віку.
2. Поспостерігайте за першими дитячими іграми.
Зверніть увагу на те, з якими іграшками діти граються, які
дії виконують у ході гри, що відображають у своїх іграх.
3. Вивчіть дитяче мовлення.
Які звуки не можуть вимовляти, які речення в малюків, який у них порядок слів?
Список рекомендованої літератури
ч А к с а р і н а Н. Раннє дитинство: специфіка, особливості.//
Дошк, виховання.— 1977.—№ 6.—С 34—39.
74
П і к о в а психологія / За ред. Г. С. Костюка.— К.,
1976.— І -89. Мир детства. Дошкольник / Под ред. А. Г.
Хрипковой.— М.,
С. 139—168. М у х и н а В. С. Детская психология.—М.,
1985.—С. 73— 87, 90—115.
Н о в о с ь о л о в а С, Ф р о л о в а Н. Перші кроки
//Дошк. ання.— 1984.—№ 8.—С. 10—12.
Р о з д і л III. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
РОЗВИТКУ ДИТИНИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Tew а і. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
1. Запитання і завдання до теми.
1., Охарактеризуйте будову нервової системи дошкільників.
2. Розкажіть про розвиток вищої нервової діяльності
дітей дошкільного віку. Чому мозок дітей необхідно
оберігати від утоми і перенапруження? Дайте обгрунтовану відповідь.
3. Чому мозок дошкільників повинен одержувати
достатню кількість інформації? Поясніть свою відповідь.
4. Чим пояснюється невгамовна активність дошкільнят? У які види діяльності включається дитина дошкільного віку?
5. Назвіть і охарактеризуйте провідну діяльність
дошкільників. Наведіть приклади.
6. До яких сторін психічного життя сензитивний
дошкільник?
7. Розкажіть про новоутворення в психіці дошкільнят.
8. Дитина якого віку зветься молодшим дошкільником? Середнім? Старшим?
9. Які особливості вищої нервової діяльності молодших дошкільників потребують переважно наочних
методів навчання?
Список рекомендованої літератури
Б о ж о в и ч Л. И. Личность и ее формирование в дошкольном
возрасте.— С. 272—296; 365—380.
К у л а ч к і в с ь к а С. Особливості психічного розвитку// Дошк,
виховання.— 1982.— № 7.— С. 6—7.
75
Т є м а 2. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ГРИ
ЯК ПРОВІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ІНШІ ВИДИ
ДІЯЛЬНОСТІ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
I. Яку діяльність називають ігровою? Опишіть пси
хологічні особливості ігрової діяльності. Які є види
ігор?
2. З'ясуйте, чому гра є провідною діяльністю дітей
дошкільного віку.
3. Охарактеризуйте сюжетно-рольову гру та її структурні компоненти. Наведіть приклади.
4. Що є основним мотивом гри в дошкільному віці?
5. З'ясуйте твердження радянських психологів про те,
що гра — особлива форма життя дитини в суспіль-стві«
вона соціальна за своїм походженням і за змістом.
6. Чому гра — непродуктивна діяльність? Обгрунтуйте свою відповідь.
7. Розкажіть про особливості розвитку гри в дошкільному віці.
8. Що в своїх іграх відображають молодші і старші
дошкільники? Наведіть приклади із спостережуваних
вами під час практики сюжетно-рольових ігор.
9. Як змінюються форми організації дітей в іграх від
молодшого до старшого дошкільного віку?
10. Яка приблизна тривалість сюжетно-рольових
ігор молодших, середніх, старших дошкільників? Від
чого вона залежить?
II. Дайте повну характеристику рольових ігор мо
лодших дошкільників. Наведіть приклади.
12. Дайте порівняльну характеристику сюжетно-рольових ігор середніх і старших дошкільників.
13. Розкажіть про реальні й рольові взаємини дітей в
іграх.
14. Доведіть необхідність керівництва іграми дітей.
15. Які сторони психіки дошкільнят формуються в
сюжетно-рольових іграх? Нагадайте висловлювання
видатних педагогів про значення гри для психічного
розвитку дітей.
16. Дайте пояснення таким словам Н. К. Крупсь-кої:
«Для дітей дошкільного віку ігри мають виняткове
значення, гра для них — навчання, гра для них — праця,
гра для них — серйозна форма виховання».
76
11.Проаналізуйте подані нижче тексти, висловлю-••
ниш і дайте відповіді на запитання.
1, Дайте психологічну характеристику гри за таі її описом:
Ііпхованці дитячого садка вийшли на прогулянку.
Попи домовилися, в яку гру гратимуться, що їм
потріб-110 ДЛЯ гри. Гра їх називалась «Залізниця», в неї
гранні, майже тиждень. Для гри збудували «залізницю».
Мнколка-провідник запрошує пасажирів купувати І
касира Валі квитки, бо поїзд скоро поїде до Москви. П< і
діти займають місця. Лунає дзвоник. Поїзд виру-п і; і с в
дорогу.
Боря-стрілочник показує червоний прапорець. Юрко
машиніст, не звертаючи уваги на нього, продовжує вести
поїзд.
— Товаришу машиніст, хіба ви не знаєте, що, коли
показують червоний прапорець, не можна їхати далі,
« рейками не все гаразд, а ви їдете... Так не можна.
Може статися аварія.
П*оїзд зупинився. Коли стрілочник показав жовтий
прапорець, віч поїхав далі.
Провідник називав зупинки. Він приносив чай і
пригощав пасажирів. Пасажири виходили на зупинках
погуляти, купувати газети, лимонад (за Т. М. Ку-риленко,
Г. Г. Петроченко).
2. Прочитайте опис гри, зроблений Л. М. Толстим
у його книзі «Дитинство. Отроцтво. Юність», і пояс
ніть поведінку Сергійка в грі.
«Гра в розбійників йшла чудово, але одна обставина
мало не зіпсувала всього. Сергійко був розбійником:
погнавшись за подорожніми, він спіткнувся й на бігу
вдарився коліном об дерево, так сильно, що я думав, що
він вщент розіб'ється. Незважаючи на те, що я був
жандарм і моїм обов'язком було ловити його, я підійшов і
співчутливо став розпитувати, чи боляче йому. Сергійко
розсердився на мене: стиснув кулаки, тупнув ногою й
голосом, що підтверджував, що він дуже забився,
закричав мені:
— Ну, що ж це? Після цього ніякої немає гри! Ну,
чого ж ти мене не ловиш? — повторював він декілька
разів, скоса поглядаючи на Володю і старшого Івана,
які зображуючи подорожніх, підскакуючи, бігли по до
ріжці, і раптом скрикнувши, з голосним сміхом ки
нувся ловити їх.
77
Не можу передати, як вразив і полонив мене цей
героїчний вчинок: незважаючи на страшенний біль, він
не тільки не заплакав, а й не виявив, що йому болить, і ні
на хвилинку не забував гри».
3. Охарактеризуйте ігри дітей за поданими описами
Є. Аркіна.
а) Михаилик приніс у садок коробку від цукерок
і грався з нею, як з саньми. Він почав возити їх з гір
ки. Потім став шофером: посадив у машину зайчика,
ведмедика і повіз їх у ліс, видаючи при цьому ротом
звук, схожий на гудіння автомобіля.
б) Андрійко, зібравши біля себе діток, запропону
вав гратись в «магазин».— Я буду продавцем»,— ска
зав він.— А я касиром,— закричала Світлана. Вона
принесла коробку з віконцем, яка служила дітям за касу.
— А я? — розгублено запитала Зіна.
— Ти теж будеш продавцем,— авторитетно заявив
Андрійко.— Наш магазин буде називатись «Дитячий
світ».
«Продавці» швиденько розклали іграшки на двох лавах. До них почали підходити «покупці» — Женя і Ігор.
«Покупці» переходили від одного «продавця» до
другого, ввічливо запитували, скільки коштує та чи інша
іграшка, платили «гроші» в касу за «покупки».
СвІтлана-касир кожному з них видавала «чек».
Незабаром Ігор став забувати звертатись до «продавців», брав сам з прилавку іграшку і йшов гратись.
Дуже швидко Андрійко і собі кинув прилавок і побіг
до хлопчиків грати в м'яча.
Гра припинилась.
в) Діти спорудили корабель і грали в моряків, Ка
пітаном був організатор гри — Вова. Почувся гудок.
Відчалили. Незабаром Вова, дивлячись у бінокль, по
бачив «ворожий корабель». Зав'язався бій. Ворога
розбито.
Шурику стало холодно. Він звернувся до виховательки:
— Ганно Олексіївно, можна мені піти в дитячий
садок, я змерз?
Вихователька запропонувала Шурику звернутися до
капітана:
— Товаришу капітан,— сказав Шурик,— дозволь*
те мені піти з корабля.
Вова твердим голосом відповів:
78
— Забороняю!
Шурик беззаперечно скорився і зійшов з корабля на
берег разом з іншими лише тоді, коли корабель
повернувся з походу.
4. Розкрийте зміст таких висловлювань про гру:
а) «Гра є школою моралі, але не моралі в уявлен
ні, а моралі в дії» (Д. Ельконін).
б) «Дитячі ігри — наслідування серйозної діяльно
сті дорослих. Наслідування? Ні, щось багато більше і
пінніше» (Я. Корчак).
в) «Гра — дзеркало суспільства» (Ю. Фучік).
IIІ. Програмовані завдання.
1. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є:
а) навчальна діяльність;
б) гра;
в) спілкування з ровесниками;
г) зображувальна діяльність.
2. Класичним віком сюжетно-рольової гри є:
а) дошкільний вік;
б) ранній вік.
3. У якому рядку названо всі структурні компонен
ти сюжетно-рольової гри?
а) Зміст, іграшки, ролі, правила, ігрові дії.
б) Іграшковий матеріал, гравці, сюжет, зміст, пра
вила.
в) Сюжет, зміст, ролі, правила, ігрові дії.
г) Іграшки, іграшковий матеріал, ролі, сюжет, пра
вила.
д) Ігрові відносини, правила, зміст, ролі, іграшки.
4. У якій з нижчеподаних відповідей названо лише
характерні особливості сюжетно-рольових ігор молод
ших дошкільнят?
а) Діти дотримуються правил в іграх, ігрові дії є
досить розгорнутими, ролі часто змінюються, перед
початком гри діти домовляються, в які ігри гратимуть,
гра триває 16 хв.
б) Самі діти добирають потрібні для гри іграшки,
перед початком гри домовляються, в яку саме гру і
як будуть гратися, в іграх бере участь від 5 до 10—15
чоловік, ігри колективні.
в) Ігри відтворюють зовнішню сторону окремих
предметних дій дорослих, в іграх є зачатки задуму,
нескладний сюжет, ролі, які часто змінюються і під79
казуються предметами, що випадково потрапляють під
руку; діти граються поруч.
IV. Дослідження в дитячому садку.
Поспостерігайте за сюжетно-рольовими іграми і
проаналізуйте їх.
На основі спостережень складіть характеристику
ігрової діяльності дітей (конкретної групи, віку).
а) Що стимулювало дітей до гри (розповідь вихо
вателя, екскурсія, іграшка, власні спостереження І
т. д.)?
б) Сюжети і зміст ігор.
в) Як довго тривала гра?
г) Скільки дітей брали участь у грі? Які ролі бра
ли на себе? Який ступінь самостійності виявляли при
розподілі ролей?
д) Якими іграшками чи іграшковим матеріалом
користувалися діти в своїх іграх?
є) Чи дотримувались правил ігор? ж) У чому значення
ігор для психічного розвитку дітей?
Зображувальна діяльність
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Назвіть продуктивні види діяльності дошкільників.
2. Яка діяльність зветься зображувальною?
3. Як саме дошкільник своїми малюнками відбиває
своє ставлення до зображеного ним на малюнку?
4. Опишіть психологічні особливості зображувальної діяльності молодших дошкільників. Наведіть приклади.
5. Дайте порівняльну психологічну характеристику
зображувальної діяльності середніх і старших дошкільників.
6. Розкажіть про вплив зображувальної діяльності на
психічний розвиток дітей дошкільного віку.
II. Програмовані завдання для контролю і самоконтролю.
1. У якому рядку дається характеристика зображувальної діяльності старших дошкільників?
а) Діяльність близька до гри, дітей цікавить сам
80
процес діяльності, діти здатні помічати власні недоліки у
малюнках і в малюнках товаришів.
б) Діяльність самостійна, не пов'язна з грою, дітей
приваблює результат малювання, діти дотримуються
пропорцій в своїх малюнках і природних фарб, аналііують власні роботи.
в) Діяльність переплітається з ігровою, переходить
у гру, дітей приваблює результат малювання, діти
ідатні помічати недоліки у власних роботах і в малюн
ках інших дітей.
г) Діяльність не зв'язана з ігровою, діти дотриму
ються пропорцій у своїх малюнках, дітей найбільше
цікавить процес малювання, діти помічають хороші й
погані сторони чужих і власних малюнків.
2. Виберіть найбільш точну оцінку вихователем ди
тячих малюнків:
а) Вова неправильно намалював будинок.
б) Будинок намальовано неправильно, Вово.
в) У будинку двері й вікна не намальовані на од
ному рівні, Вово.
3. Яке заняття проведено методично правильно?
а) — Діти, куди ми недавно ходили з вами на ек
скурсію?
— Що ми бачили на лузі?
— Які квіти вам сподобалися?
Яке небо було в той день? Яка стояла погода? Що
красивого ви бачили на лузі?
— Діти, ось такий красивий луг, який вам так спо
добався, ви і будете малювати,— так повідомила тему
і мету заняття Галина Костянтинівна.
б) Таке ж заняття в іншій старшій групі провела
Валентина Григорівна після екскурсії на луг.
— Діти, куди ми ходили на екскурсію? Що ви там
бачили? Уважно подивіться на мій малюнок і послу
хайте, як треба малювати ромашку, жовтець та інші
польові квіти.
Діти неохоче слухали пояснення своєї виховательки,
а деякі з них навіть пошепки розмовляли.
4. Поясніть описані нижче прагнення дівчинки.
Катруся полюбляє дивитися, як її мама щось малює їй
в альбом. Часто дошкільниця просить маму намалювати
хлопчика. Та не було випадку, щоб дівчинка щось не
домалювала. Хлопчику Катруся домальовувала великі
ґудзики на сорочці, шар, який він тримав
4
935
81
у руці. Біля будинку художниця малювала квіти, дерева
тощо. Цікаво, що квіти, кущі досягали вікон другого
поверху.
5. Оцініть аналіз заняття, проведений Ніною Олек
сандрівною в старшій групі.
— Віро, ти намалювала цікавий малюнок. Недаремно
він так сподобався дітям.
— Альошо, чий малюнок тобі найбільше сподобався? Чим саме?
— Сергій! Мені не подобається твій малюнок.
— Діти, ви можете зрозуміти, що намалювали Сашко
і Олексійко? Я ніяк не можу зрозуміти. Певно, вони й
самі не знають, що вони хотіли передати своїми
малюнками. Сміх і тільки.
Сашко і Олексійко були ображені.
6. У якій групі вихователька так закінчила заняття?
— Коля, порівняй свою роботу із зразком. Від
міть, що так, а що і не так намальовано.
III. Завдання для дослідження в дитячому садку.
1. Дослідіть малюнки дітей за задумом у різних
вікових групах. Поясніть, чим зумовлений зміст дитячих
малюнків.
2. Дослідіть, якими переважно кольорами користуються молодші та старші дошкільники.
Навчальна діяльність
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Дайте визначення навчальної діяльності. Назвіть і
охарактеризуйте її основні компоненти.
2. У чому полягає підготовка дітей до навчальної
діяльності під час дидактичних ігор? Наведіть приклади.
3. Чим навчання дітей дошкільного віку в дитячому
садку відрізняється від систематичного шкільного
навчання?
4. Що є спільного між навчанням дошкільників у
дитячому садку і навчанням учнів у школі?
5. Яку роль відіграє навчальна діяльність у психічному розвитку дошкільників?
6. Яке значення має наведений нижче підсумок заняття в старшій групі дитячого садка?
82
— Що ми сьогодні нового вивчили? Що повторили?
Як працювали всі діти на занятті? Що можна сказати про
старанність Вані? Як працювала Інна? Оленко, що ти
можеш сказати про свою роботу з математики?
II. Програмовані завдання для самоконтролю.
1.
Знайдіть правильне твердження.
Сформованими ознаки навчальної діяльності ви
ступають:
а) у середніх дошкільників;
б) у старших дошкільників;
в) на кінець дошкільного віку;
г) у початкових класах школи.
2. Знайдіть правильну характеристику навчальної
діяльності старших дошкільників.
а) Діти сприймають вказівки, інструктаж вихова
теля, порівнюють свою роботу з роботою товаришів —
у такий спосіб здійснюють самоконтроль. Серйозно
ставляться до навчання.
б) Діти виявляють пізнавальне ставлення до зав
дань навчального характеру, готовність їх виконува
ти. Уважно слухають вказівки педагога і відповіді то
варишів, можуть виправити їх. Якщо їм щось стає
незрозумілим, звертаються до товаришів.
в) Діти свідомо сприймають вказівки вихователя
щодо змісту і способів роботи на занятті, керуються
ними в своїй роботі. їх самооцінка в основному об'єк
тивна. Звіряють свою роботу із зразком вихователя.
Пишаються набутими знаннями, вміннями.
г) Ознаки навчальної діяльності ще нестійкі.
Трудова діяльність
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Укажіть на своєрідність трудової діяльності дітей
дошкільного віку. Чим вона відрізняється від праці
дорослих?
2. Розкажіть про роль гри у підготовці дитини до
праці.
3. З'ясуйте розвиток суспільних мотивів трудової
діяльності у дітей протягом дошкільного віку. Наведіть
приклади.
4*
83
4. Охарактеризуйте розвиток трудової діяльності у
дітей протягом дошкільного віку.
5. Поясніть вислів А. С. Макаренка: «Радянське
виховання не можна собі уявити як виховання нетрудове».
6. Які завдання трудового виховання покликана
виконувати вихователька дитячого садка?
II. Психологічно обгрунтуйте свої відповіді на ряд
запитань.
1. Як ви будете реагувати на такі міркування од
ного з батьків?
«Я сам не проти сумлінного ставлення до праці. Я —
трудівник. Але дитина? Навіщо мені синова праця?
Відчутної допомоги сім'ї п'ятирічний син не дасть. Та й
взагалі, мій син ще встигне потрудитись. Хочу
забезпечити моїй дитині щасливе дитинство».
2. Що повинна робити вихователька, щоб зміцнювати
у дітей бажання працювати і приносити користь своєю
працею іншим людям?
3. Як вихователька має поставити працю дітей в
садку, щоб виконувати пораду В. О. Сухомлинського:
«Треба виховувати в дітях почуття радості праці, без!
нього неможливе життя»?
4. Дайте психологічну характеристику трудової діяльності дошкільника за таким її описом:
Костик охоче разом з дітками працює на городі. Він
старанно виполює бур'янці, намагається не наступити на
моркву, що росте на грядці.
Через п'ять хвилин хлопчик став обривати листочки з
кожного вирваного бур'янчика й пускати їх на воду, якою
з лійки поливав моркву. Коли бур'янців не стало, почав
виривати й морквинки. У воду полетіли маленькі
листочки з молодої моркви. Костик з великим
задоволенням спостерігав, як швидко плавають у воді
листочки.
Коли до грядки підійшла Ольга Павлівна, то від
моркви, яку сіяли діти з підготовчої групи, не залишилось й сліду (за В. К- Котирло).
5. У якій групі відбувалися описані нижче події?
Чому діти не послухалися няні і відразу ж виконали
трудове доручення виховательки?
Час вже обідати, а на підлозі валяються розкидані
дітьми іграшки. Лунає голос Надії Петрівни — няні:
84
— Чого іграшки валяються на підлозі! Ану, швид
ше приберіть, покладіть іграшки на свої місця!
Діти не виконують її розпорядження, їм це нецікаво.
Підходить Поліна Вікторівна й каже:
— Шофери! Відвезіть свої машини в гараж для ре
монту. А ви, Люся, Ася, укладіть своїх «дочок» спати,
бо вони стомились.
І діти кинулись до іграшок. У групі було наведено
порядок.
6. Які особливості трудової діяльності виявили діти за
таким описом:
На узліссі біля великих дубів метушаться дітлахи.
Спішать зібрати побільше жолудів. Тут немає байдужих.
Сяють оченята, розгорілись щоки.
Алла та Інна, висипавши з своїх кошиків у великий
спільний мішок зібрані ними жолуді, радісно вигукують:
— Ох, і багато ж їх!
А Боря поважно додає:
— Це ж скільки дубів виросте! І всі великі, гарні!
Подякують нам люди!
Олесик підхопив:
— Нашими жолудями засадять цілий ліс! От ми —
молодці!
Давайте ще збирати жолуді! І закипіла дружна
робота!
III. Дослідження в дитячому садку.
Поспостерігайте за трудовою діяльністю обраної
вами дитини. Виявіть її психологічні особливості.
Список рекомендованої літератури
Дошкільна
педагогічна психологія/За ред. Д. Ф.
Ніко-лснка.— К., 1971.— С. 24—29.
Д о ш к о л ь н а я педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г.
Саморуковой —М., 1983 —С. 102—106; 117—120; 124—128.
3 у б а л і й Н. Завтра — школярі // Дошк. виховання.— 1985.— №
10.— С. 4—5.
К р у п с ь к а Н. К. Педагогічні твори: В 10 т.—К., 1965—
1967.— Т. 6. Роль гри в дитячому садку.— 1965.—С. 334—335; Про
іграшки для дошкільнят.— С. 342—345.
М а к а р е н к о А. С. Лекции о воспитании детей.— М, 1952.—
С. 9—18; 41—46.
Щ е р б а к о в а К. 3 опорою на загальний розвиток.— Допік,
них.— 1985.— № 2.— С. 4—5.
85
Тема 3. УМОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ДОШКІЛЬНИКА
І. Запитання і завдання до теми.
1. Укажіть умови розвитку особистості дошкільника.
Що входить у зміст поняття становлення особистості
дитини?
2. Розкрийте роль спілкування з дорослими у формуванні особистості дошкільника.
3. Назвіть і охарактеризуйте форми спілкування
дошкільників з дорослими.
4. Дайте характеристику спілкування дошкільників з
ровесниками. З'ясуйте його роль у становленні
особистості дитини.
5. Як позначається місце дитини в групі на становленні її особистості? Яку роботу має проводити вихователь з дітьми високого і низького соціального статусу?
6. Розкрийте вплив ігрової, навчальної і трудової
діяльності на становлення особистості дитини дошкільного віку.
7. Як педагог у спілкуванні з малюками має задовольняти їхню потребу в співробітництві, а з старшими
вихованцями — потребу у взаєморозумінні і співпереживанні? Наведіть приклади.
8. Охарактеризуйте засвоєння моральних норм і
правил поведінки дошкільниками, довільність їх поведінки як одне з новоутворень у розвитку особистості.
9. Які найбільш важливі новоутворення в розвитку
особистості дітей дошкільного віку? Охарактеризуйте їх.
10. Дайте психологічну характеристику поведінки
дітей за вказаним нижче описом. Які поради щодо
виховання окремих дітей ви дали б їхній виховательці?
Костик охоче збирається в садок. І ось очікувана
зустріч з дітками.
— Костик прийшов! Прийшов Костик! — закричали
хлопчаки.
— Костик, давай гратись з нами в школу! В моряків!
— Костик, хочеш яблуко? На цукерку! Бери!
У групі закипіла робота. Хлопчики будують корабель. Костик покрикує на товаришів, визначає кому ким
бути, що кому робити.
З сльозами на очах відходить від гравців Вова.
Костик виключив його з гри, заявивши: «Рульові в
окулярах не бувають».
Непомітно в групу заходить Максимко. Полохливо
озирається на всі боки і прямує до Костика. Ніхто з діток
не звертає ніякої уваги на прибулого.
— Костик, я тобі значки приніс. Приймеш мене?
Візьми значки.
— Прийму. Нехай квитки перевіряє,— звертається
Костик до дітей.— А ти ще казки обіцяв. Завтра принеси,
а то не будеш з нами гратись.
На прогулянці в пісочниці знову навколо Костика
юрмляться дітлахи. Вони будують довгий підземний хід
та ще й фортецю з високими стінами. Натхненно
працюють Костик, Олежка, Юрко, Аня і Вова. Допомагають їм Руслан і Оленка.
Максимка ж ніхто до гри не запрошує. Стоїть він і
сумно споглядає, як цікаво граються його однолітки.
Швидко крокує до пісочниці Андрійко. Проте, на
жаль, усі роботи між дітьми вже розподілені. Не хочуть
діти мати справу з Андрієм. Андрійко непомітно
наближається до товаришів і руйнує збудоване ними,
пускає в хід кулаки... Гра зіпсована. І так буває через
Андрія щоразу.
її. Дослідження в дитячому садку.
1. Дослідіть міжособистісні відносини дітей в групі
обраної вами дитини. Вивчення проведіть методом
вибору товариша в дії («Привітай товариша зі святом») .
2. З'ясуйте, що забезпечує популярність дитини в
групі. Підберіть для цього відповідний метод.
Список рекомендованої літератури
К о л о м и н с к и й Я. Л. Психология взаимоотношений в малых
группах.—Минск, 1976.—С. 130—161; 201—211.
Л и с и н а М. И. Как и почему маленькие дети общаются со
взрослыми / Дошк. восп.— 1977.—№ 6.—С. 55—61.
Л и с и н а М. И. и др. Развитие общения со сверстниками у
дошкольников // Дошк. восп.—1985.— № 3.—С. 47—52.
П а н ь к о Е. Воспитатель и его влияние на формирование самооценки дошкольников//Дошк. восп.— 1986.— № 2.— С. 39—41.
Р о я к А. Эмоциональное благополучие ребенка в группе детского сада// Дошк. восп.— 1977.—№ 2.—С. 12—19.
87
86
I
Тема 4. РОЗВИТОК МОТИВІВ ПОВЕДІНКИ І
ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ У
ДОШКІЛЬНИКІВ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Що таке мотив і мета поведінки? Наведіть приклади.
2. Дайте загальну характеристику основних типів
мотивів поведінки дошкільнят.
3. Опишіть духовні потреби дошкільників. Чим вони
найбільше цікавляться? Який характер мають їхні
інтереси?
..
4. Розкажіть про розвиток мотивів поведінки у дітей
протягом дошкільного дитинства.
5. Назвіть і опишіть основні мотиви поведінки молодших дошкільників. Наведіть приклади.
6. У дітей якого віку і за яких умов мотивом поведінки з'являється бажання зайняти своє місце в колі
товаришів, прагнення бути на висоті вимог дитячого
колективу?
7. З'ясуйте, якими новими за своїм змістом мотивами
поведінки керуються старші дошкільники на відміну від
молодших дітей. Наведіть приклади.
Охарактеризуйте рівень розвитку соціальних мотивів
поведінки та діяльності старших дошкільників.
8. Назвіть найважливіше новоутворення в сфері
мотивації поведінки дітей дошкільного віку.
9. Охарактеризуйте процес формування супідрядності мотивів поведінки у дітей дошкільного віку. Наведіть приклади.
10. Розкажіть, які правила поведінки і як саме ЇХ
засвоюють діти.
11. Дайте характеристику оцінкам, які дають діти
різного дошкільного віку своїм ровесникам, літературним героям, їхнім вчинкам і якостям. Наведіть приклади.
12. Що таке самосвідомість та яку роль вона відіграє
в розвитку особистості дітей дошкільного віку?
13. Охарактеризуйте розвиток самооцінки своєї поведінки, особистісних рис та якостей дошкільниками.
Яку роль у розвитку особистості дитини відіграє критична самооцінка — одне з новоутворень дітей дошкільного віку?
38
14. Яким має бути оцінне ставлення вихователя в
роботі з дітьми? Яку роль воно відіграє в розвитку
особистості дошкільника?
15. Що є більш дійовим в роботі з дошкільниками:
заохочення чи покарання? Обгрунтуйте свою відповідь.
II. Розв'яжіть психологічні задачі.
1. Поясніть мотиви поведінки хлопчика за таким
її описом.
Сашко з великим задоволенням грається з кубиками в
своєму іграшковому куточку. В цей час у дверях
з'являються однолітки. Хлопчики запрошують його піти
на вулицю погратись. А з кухні виходить бабуся і
просить внука допомогти їй помити посуд.
Як же повів себе Сашко? Сашко швидко поклав всі
кубики на місце, навів порядок в іграшковому куточку і
хутко кинувся на кухню допомагати бабусі. Перемивши
посуд, дошкільник прожогом побіг до товаришів
гратись. Останні його слова в кімнаті були такими:
«Нарешті перемито посуд! А тепер можна і на вулицю...»
2. Назвіть мотиви поведінки Сергійка. Який під
хід виховательки доцільний в цьому і в подібних ви
падках?
Діти граються у хованки. Сергійко стоїть обличчям
до дерева, а діти ховаються. Раптом випадково погляд
Сергійка зупиняється на жучку, що повзе з-під кори. В
одну мить жучок опиняється в руці хлопчика. Він сідає
на траву і починає розглядати жучка.
— Сергійко, шукай! Можна! — лунають голоси товаришів, які сховались.
Сергійко чує, але продовжує розглядати жучка.
(За Т. М. Куриленко, Г. Г. Петроченко)
3. Поясніть особливості вчинків Віти.
Віта прийшла вранці в дитячий садок і принесла з
собою дві великі цукерки. Побачивши Наталочку, вона
охоче простягла їй одну цукерку.
Через кілька хвилин Віта підбігла до Наталочки,
вирвала з її рук ляльку, якою та гралася. Дошкільниця
заплакала. їй було шкода іграшки.
Добре, що в цей момент підійшла Віра Василівна і
поклала край сварці.
4. Чим керувався Павлик у своєму вчинку?
89
Павлик разом з Ігорем, вийшовши на прогулянку,
вирішив спускатись з гірки на санчатах. Та Павлик
раптом помітив Зою, яка лежала на снігу й плакала.
Хлопчик швиденько кинувся до дівчинки, допоміг їй
піднятись і струсити сніг з шубки та шапки. Павлик
тугіше зав'язав шарф Зої, підняв їй комірець.
Валентина Іванівна — Вихователька ясельної групи,
в якій була Зоя, запитала у хлопчика: «Це твоя
сестричка?» П'ятирічний дошкільник здивовано глянув
на виховательку і відповів: «Ні, не сестричка. Зоя ще
дуже маленька, а я вже великий. Маленьким треба
завжди допомагати». І побіг до Ігоря.
5. Чому виховательці довелося нагадати Іринці про
її доручення? В якій групі дитсадка була дівчинка?
Стояв літній погожий день. Вихованці дитячого садка
обідали в саду. Алла Павлівна дала Ірині серветки, щоб
вона їх розклала діткам на столики. Маленька Іринка,
проходячи майданчиком, побачила м'яч. Вона тут же
поклала серветки на траву, а сама стала гратися з м'ячем.
Довелось Аллі Павлівні нагадати своїй вихованці про
її завдання.
6. Дайте аналіз поведінки Альоші.
Альоша дуже любив гратись з машинами. Та прийшовши вранці в дитсадок, не застав жодної улюбленої
іграшки.
Раптом помітив Таню, яка тримала за мотузок молоковоз. Рушив до дівчинки, але за два кроки до неї
несподівано зупинився. Альоша ніби почув, як тільки
вчора вихователька говорила: «Хороші товариші ніколи
не відбирають іграшок у дітей...» Хлопчик ще хвилинку
постояв мовчки і, махнувши рукою, побіг геть.
7. Чому хлопчики враз послухалися Ольгу Пет
рівну?
У молодшій групі було малувато санчат. Катались в
основному хлопчики. Дівчатка мовчки дивились на них.
Ольга Петрівна, побачивши таку картину, сказала
хлоп'ятам:
-—Ви — сильні. А сильні катають слабших.
І хлопчики з великим задоволенням стали катати
дівчаток.
8. Оцініть правильність педагогічного прийому ви
ховательки середньої групи, v .■:..■ , --;• ,
90
Надійка відмовилась після обіду допомагати черговим прибирати посуд з столів. Любов Андріївна задумалась, як змусити дівчинку прийти на допомогу
черговим.
— Доведеться тобі розказати всій групі, чому ти
так робиш,— промовила вона Надійні.
Надійка заплакала і з сльозами на очах відповіла:
—
Не треба, я зараз буду допомагати дівчаткам.
З цими словами вона кинулась збирати брудні та
рілки. Няня була вдячна своїй спритній помічниці.
9. Чи правильно зробила Раїса Максимівна?
Раїса Максимівна, зайшовши в групу, побачила,
що Ліда відкручує голову новій ляльці і гнівно вигукнула: «Що ти робиш?» Я забороняю тобі навіть підходити до іграшок, раз ти не вмієш поводитися з ними».
Ліда крізь сльози шепотіла: «Я так хотіла довідатись,
як лялька говорить «мама...»
10. Поясніть висловлювання Ані.
— Я один раз хороша, другий раз погана. Часто
б'юся з дівчатками. Майя краща від мене. Вона добра,
ніколи нікого не кривдить. Але я добре малюю. Тан
цюю я поганенько.
11. Поспостерігайте за поведінкою молодших ї
старших вихованців дитячого садка і з'ясуйте, якими
мотивами вони найчастіше керуються в своїй поведінці.
12. Дослідіть засвоєння моральних уявлень і їх
реалізацію в поведінці молодших і старших дошкільників.
Список рекомендованої літератури
В є н г є р Л. А., М у х и н а В. С. Развитие мотивов поведения и
формирование самосознания ребенка//Дошк. восп.—• 1973.— № 8 —
С. 38—43.
Э м о ц и о н а л ь н о е развитие дошкольника / Под ред. А. Д.
Кошелевой.— М., 1985.—С. 30 — 43.
Л і с і н а М. І. Що діти знають про себе // Дошк. виховання.—
1981.—№ П.—С. 6—7.
Н р а в с т в е н н о е воспитание дошкольников в семье/Под ред.
В. К. Котырло.—К., 1985.—95 с.
М у х и н а В. С. Психология дошкольника.— М., 1975.— 239 с.
О с т р о в с к а я Л. Ф. «Хорошо» и «плохо» — азбука нравственности// Дошк. восп.— 1978.—№ 3.—С. 75—81.
91
Тема 5. РОЗВИТОК ПОЧУТТІВ У
ДОШКІЛЬНИКІВ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте зав
дання.
1. Охарактеризуйте емоційну сферу дітей дошкільного віку. В чому виявляється емоційність дошкільників?
2. Які почуття властиві дошкільнятам на відміну від
переддошкільників? Чим відрізняються емоції дошкільників від емоцій переддошкільників?
3. Розкрийте роль спілкування з дорослими і з ровесниками в розвитку почуттів дошкільників.
4. Опишіть розвиток інтелектуальних почуттів у
дітей протягом дошкільного віку. Чому дидактичні ігри і
заняття розвивають у дітей названі почуття?
5. Розкажіть про розвиток естетичних почуттів дошкільників. З якого переважно віку діти починають
помічати красу природи і достуних їм творів мистецтва?
Наведіть приклади.
6. Охарактеризуйте розвиток моральних почуттів у
дітей протягом дошкільного віку. Наведіть приклади.
7. Які зміни відбуваються в емоційній сфері дошкільників?
8. Опишіть розвиток почуття власної гідності у дошкільників. Чому необхідно зважати на нього в роботі з
дітьми та виховувати його у дітей?
9. Які помилки у вихованні дошкільників приводять
до переростання почуття власної гідності у такі негативні
риси характеру, як егоїзм, себелюбство?
10. Розкрийте розвиток у дітей почуття сорому. За
яких умов воно виявляється?
11. Охарактеризуйте розвиток гуманних почуттів
(симпатія, співчуття, жаль) у дітей дошкільного віку.
Чому до їх виховання у дітей необхідно ставитись дуже
відповідально?
12. Розкажіть про розвиток у дошкільників таких
особливостей їх почуттів, як глибина, стійкість, контроль над почуттями.
13. Опишіть, як діти оволодівають виразом почуттів
за допомогою слів, інтонацій, міміки.
92
II. Виконайте для самоконтролю вказані нижче
програмовані завдання.
1. Дошкільники діють переважно під впливом:
а) розуму;
б) розуму й волі;
в) волі;
г) почуттів.
2. Які з наведених нижче почуттів властиві молод
шим дошкільникам?
а) Здивування при зустрічі з невідомим, новим.
б) Страх при зустрічі з новим, невідомим.
3. Основи естетичного розвитку закладаються:
а) в молодшому шкільному віці;
б) в старшому дошкільному віці;
в) в дошкільному віці.
4. У якому дошкільному віці виявляється почуття
власної гідності у взаємовідносинах з ровесниками?
а) У молодшому.
б) У середньому.
в) У старшому.
5. Дітям якого дошкільного віку соромно за свій
поганий вчинок перед дорослими і перед ровесниками?
а) Молодшого.
б) Середнього.
в) Старшого.
6. У якому дошкільному віці емоції сорому пере
творюються в стійкі почуття, які часто виступають уже
мотивом поведінки дитини?
а) У молодшому.
б) Середньому.
в) У старшому.
III. Проаналізуйте і поясніть наведені нижче дум
ки.
1. Чи погоджуєтесь ви з думкою К. Д, Ушинського
про те, що саме дошкільне дитинство є початком інтимної історії людської душі — історії її почуттів. Поясніть свою відповідь.
2. Поясніть твердження В. О, Сухомлинського про те,
що емоційно невихована дитина — це потенціальний
егоїст, що в дитинстві людина повинна пройти емоційну
школу — школу виховання добрих почуттів.
3. Вдумливо прочитайте наведені нижче висловлювання та скажіть, як керуватися ними в роботі з дітьми.
93
(
а) «Якомога більше гумору... але не нудних пов
чань» (М. Горький).
б) «Сміхом не треба розкидатися — це разюча
зброя» (М. Кольцов).
4. Як слід розуміти рядки із вірша К. Симонова
«Родина»?
Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке,
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что осталось вдалеке,
Ты вспомнишь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспомнишь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.
IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте відповіді на запитання.
1. Чи згодні ви з поданим нижче міркуванням бать*
ків? Обгрунтуйте свою відповідь.
Дітям слід дозволяти цілковито віддаватися на волю
своїх емоцій і бурхливо виявляти їх.
2. Назвіть почуття, які переживала Оксанка, за та
ким описом:
Оксанка, прийшовши додому, повідомила: «Мамо, я
так рада, я вже вмію читати слово «мама»! Віра Петрівна
сказала, що ми незабаром вивчимо всі букви. Я багато
знаю віршів про мам і бабусь! Скоро буду читати
книжки».
3. Укажіть, які найвищі людські почуття виявляли
діти. Скільки може бути їм років?
Дітлахи, вийшовши на прогулянку, побачили, як іній
прикрасив дерева, кущі. Вони в захопленні вигукували:
«Ой, яка краса! Наче в казці. Кучеряві дерева стоять як
зачаровані. Небо дуже красиве, блакитне, трохи
зеленкувате. По ньому пливуть білі хмаринки, як білі
пір'їнки. Сніг, наче білою ковдрою, вкрив і кущі, і
дерева».
4. Поясніть переживання дошкільниці.
«Моїй Галі пішов лише п'ятий рік, а вона вже
жорстокою росте у нас,— скаржився батько Вірі Петрівні.— Вдома вона тягає собаку за хвоста, мучить кішку.
Уявіть собі, що Галя ні сльозинки не пролила, коли
померла її бабуся, яку вона дуже любила, а вчора
94
гірко плакала, коли довідалась, що мама викинула її
стареньку ляльку».
5. Охарактеризуйте почуття Олі.
Оля побачила, що біля дерева стоїть зажурений
Максимко. З розмови з'ясувалось, що хлопчик тужить за
батьком, який лежить в лікарні. Оля підійшла до
Максимка, погладила його по голові й сказала: «Не
журись! Батько поправиться і знову буде вдома». Дівчинка охоче віддала ровесникові всі цукерки, які їй вчора
привезла бабуся з Москви. Коли Максимко почав
частувати Женю цукерками, Оля згадала, що навіть не
покуштувала жодної з них.
6. Уважно прочитайте текст і дайте оцінку педаго
гічним прийомам першої і другої виховательок.
Весело проходить прогулянка в середній групі. Галя
грається м'ячем. Побіг Павлик, вирвав м'яч із рук
дівчинки, штовхнув її, і вона впала. По доріжці покотився
м'яч. Його швидко схопив Павлик і почав гратися ним.
— Віддай м'яч, Павлику, не можна забирати іграшки
у дітей,— сказала молода вихователька і пішла собі далі.
Галя продовжувала лежати на землі, а діти стояли
навколо неї й дивились, як плаче їхня ровесниця.
Підійша Олександра Юр'ївна — друга вихователька
— і сказала: «Діти, Галя забилась, їй боляче. Допоможіть
Галинці встати і обтруситись, поправте одяг на ній. Асю,
дай Галі свою ляльку, щоб вона трохи погралась з нею».
Галинка заспокоїлась. Павлик попросив вибачення у
дівчинки й став старанно обтрушувати її плаття. «От які
хороші діти в групі. Вони не залишають товариша в біді,
втішають його»,— похвалила дітей Олександра Юр'ївна.
7. Чому почервонів Ярослав? Охарактеризуйте йо
го почуття.
Якось Ярослав побачив, що Олег грається з маленькою новою машиною, і попросив показати йому її:
«Боїшся? Я ж тільки подивлюсь, не заберу».
Олег подумав хвилинку і простягнув Ярославом і
руку, на долоні якої лежала машинка. Ярослав рвучко
вихватив іграшку і прожогом кинувся в спальню. М;і
ленький Олежка заплакав. І враз Ярослав згадав, як
ш>
(
а) «Якомога більше гумору... але не нудних пов
чань» (М. Горький).
б) «Сміхом не треба розкидатися — це разюча
зброя» (М. Кольцов).
4. Як слід розуміти рядки із вірша К. Симонова
«Родина»?
Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке,
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что осталось вдалеке,
Ты вспомнишь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспомнишь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.
IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте відповіді на запитання.
1. Чи згодні ви з поданим нижче міркуванням бать
ків? Обгрунтуйте свою відповідь.
Дітям слід дозволяти цілковито віддаватися на волю
своїх емоцій і бурхливо виявляти їх.
2. Назвіть почуття, які переживала Оксанка, за та
ким описом:
Оксанка, прийшовши додому, повідомила: «Мамо, я
так рада, я вже вмію читати слово «мама»! Віра Петрівна
сказала, що ми незабаром вивчимо всі букви. Я багато
знаю віршів про мам і бабусь! Скоро буду читати
книжки».
3. Укажіть, які найвищі людські почуття виявляли
діти. Скільки може бути їм років?
Дітлахи, вийшовши на прогулянку, побачили, як іній
прикрасив дерева, кущі. Вони в захопленні вигукували:
«Ой, яка краса! Наче в казці. Кучеряві дерева стоять як
зачаровані. Небо дуже красиве, блакитне, трохи
зеленкувате. По ньому пливуть білі хмаринки, як білі
пір'їнки. Сніг, наче білою ковдрою, вкрив і кущі, і
дерева».
4. Поясніть переживання дошкільниці.
«Моїй Галі пішов лише п'ятий рік, а вона вже
жорстокою росте у нас,— скаржився батько Вірі Петрівні.— Вдома вона тягає собаку за хвоста, мучить кішку.
Уявіть собі, що Галя ні сльозинки не пролила, коли
померла її бабуся, яку вона дуже любила, а вчора
94
гірко плакала, коли довідалась, що мама викинула її
стареньку ляльку».
5. Охарактеризуйте почуття Олі.
Оля побачила, що біля дерева стоїть зажурений
Максимко. З розмови з'ясувалось, що хлопчик тужить за
батьком, який лежить в лікарні. Оля підійшла до
Максимка, погладила його по голові й сказала: «Не
журись! Батько поправиться і знову буде вдома». Дівчинка охоче віддала ровесникові всі цукерки, які їй вчора
привезла бабуся з Москви. Коли Максимко почав
частувати Женю цукерками, Оля згадала, що навіть не
покуштувала жодної з них.
6. Уважно прочитайте текст і дайте оцінку педаго
гічним прийомам першої і другої виховательок.
Весело проходить прогулянка в середній групі. Галя
грається м'ячем. Побіг Павлик, вирвав м'яч із рук
дівчинки, штовхнув її, і вона впала. По доріжці покотився
м'яч. Його швидко схопив Павлик і почав гратися ним.
— Віддай м'яч, Павлику, не можна забирати іграшки
у дітей,— сказала молода вихователька і пішла собі далі.
Галя продовжувала лежати на землі, а діти стояли
навколо неї й дивились, як плаче їхня ровесниця.
Підійша Олександра Юр'ївна ~ друга вихователька— і
сказала: «Діти, Галя забилась, їй боляче. Допоможіть
Галинці встати і обтруситись, поправте одяг на ній. Асю,
дай Галі свою ляльку, щоб вона трохи погралась з нею».
Галинка заспокоїлась. Павлик попросив вибачення у
дівчинки й став старанно обтрушувати її плаття. «От які
хороші діти в групі. Вони не залишають товариша в біді,
втішають його»,— похвалила дітей Олександра Юр'ївна.
7. Чому почервонів Ярослав? Охарактеризуйте йо
го почуття.
Якось Ярослав побачив, що Олег грається з маленькою новою машиною, і попросив показати йому її:
«Боїшся? Я ж тільки подивлюсь, не заберу».
Олег подумав хвилинку і простягнув Ярославові
руку, на долоні якої лежала машинка. Ярослав рвучко
вихватив іграшку і прожогом кинувся в спальню, Me
ленький Олежка заплакав. І враз Ярослав згадав, як
Ш,
а) «Якомога більше гумору... але не нудних пов
чань» (М. Горький).
б) «Сміхом не треба розкидатися — це разюча
зброя» (М. Кольцов).
4. Як слід розуміти рядки із вірша К. Симонова
«Родина»?
Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке,
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что осталось вдалеке,
Ты вспомнишь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспомнишь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.
IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте відповіді на запитання.
1. Чи згодні ви з поданим нижче міркуванням бать
ків? Обгрунтуйте свою відповідь.
Дітям слід дозволяти цілковито віддаватися на волю
своїх емоцій і бурхливо виявляти їх.
2. Назвіть почуття, які переживала Оксанка, за та
ким описом:
Оксанка, прийшовши додому, повідомила: «Мамо, я
так рада, я вже вмію читати слово «мама»! Віра Петрівна
сказала, що ми незабаром вивчимо всі букви. Я багато
знаю віршів про мам і бабусь! Скоро буду читати
книжки».
3. Укажіть, які найвищі людські почуття виявляли
діти. Скільки може бути їм років?
Дітлахи, вийшовши на прогулянку, побачили, як іній
прикрасив дерева, кущі. Вони в захопленні вигукували:
«Ой, яка краса! Наче в казці. Кучеряві дерева стоять як
зачаровані. Небо дуже красиве, блакитне, трохи
зеленкувате. По ньому пливуть білі хмаринки, як білі
пір'їнки. Сніг, наче білою ковдрою, вкрив і кущі, і
дерева».
4. Поясніть переживання дошкільниці.
«Моїй Галі пішов лише п'ятий рік, а вона вже
жорстокою росте у нас,— скаржився батько Вірі Петрівні.— Вдома вона тягає собаку за хвоста, мучить кішку.
Уявіть собі, що Галя ні сльозинки не пролила, коли
померла її бабуся, яку вона дуже любила, а вчора
94
( гірко плакала, коли довідалась, що мама
викинула її стареньку ляльку».
5. Охарактеризуйте почуття Олі.
Оля побачила, що біля дерева стоїть зажурений
Максимко. З розмови з'ясувалось, що хлопчик тужить за
батьком, який лежить в лікарні. Оля підійшла до
Максимка, погладила його по голові й сказала: «Не
журись! Батько поправиться і знову буде вдома». Дівчинка охоче віддала ровесникові всі цукерки, які їй вчора
привезла бабуся з Москви. Коли Максимко почав
частувати Женю цукерками, Оля згадала, що навіть не
покуштувала жодної з них.
6. Уважно прочитайте текст і дайте оцінку педаго
гічним прийомам першої і другої виховательок.
Весело проходить прогулянка в середній групі. Галя
грається м'ячем. Побіг Павлик, вирвав м'яч із рук
дівчинки, штовхнув її, і вона впала. По доріжці покотився
м'яч. Його швидко схопив Павлик і почав гратися ним.
— Віддай м'яч, Павлику, не можна забирати іграшки
у дітей,— сказала молода вихователька і пішла собі далі.
Галя продовжувала лежати на землі, а діти стояли
навколо неї й дивились, як плаче їхня ровесниця.
Підійша Олександра Юр'ївна — друга вихователька
— і сказала: «Діти, Галя забилась, їй боляче. Допоможіть
Галинці встати і обтруситись, поправте одяг на ній. Асю,
дай Галі свою ляльку, щоб вона трохи погралась з нею».
Галинка заспокоїлась. Павлик попросив вибачення у
дівчинки й став старанно обтрушувати її плаття. «От які
хороші діти в групі. Вони не залишають товариша в біді,
втішають його»,— похвалила дітей Олександра Юр'ївна.
7. Чому почервонів Ярослав? Охарактеризуйте йо
го почуття.
Якось Ярослав побачив, що Олег грається з маленькою новою машиною, і попросив показати йому її:
«Боїшся? Я ж тільки подивлюсь, не заберу».
Олег подумав хвилинку і простягнув Ярославові
руку, на долоні якої лежала машинка. Ярослав рвучко
вихватив іграшку і прожогом кинувся в спальню, Ми
ленький Олежка заплакав. І враз Ярослав згадав, як
<)!>
недавно він подібно повівся з Зоєю. Ярослав відчув, що
почервонів.
(За Т. М. Куриленко і Г. Г. Петроченко)
8. Які почуття викликала у дітей Людмила Микола
ївна?
Людмила Миколаївна, побачивши на підлозі ведмедика з відірваною лапою, пригорнула його до себе й
сказала: «Хто тебе, ведмедику, скривдив і кинув?
Потерпи трохи, зараз вилікую твою лапу».
Вихователька взяла голку з ниткою і при всіх своїх
маленьких вихованцях полагодила іграшку. Всім ма*
лятам захотілося гратися з ведмедиком.
(За Т. М. Куриленко і Г. Г. Петроченко)
9. Чому плакала Юля?
Після обіду настав тихий час. Ось уже всі вихованці
старшої групи заснули. Раптом Зіна, що тільки сьогодні
вперше прийшла в садок, згадала про матір, батька, про
свій дім і заплакала.
Юля, ліжко якої стояло поруч, стала втішати новеньку дівчинку.
В цей момент в спальню зайшла Валентина Григорівна й запитала:
— А ви чому піднялись?
— Зіна плаче,— тихо відповіла Юля.
— Я сама розберусь,— гнівно вигукнула вихователька.—Це тебе не стосується, швидше лягай в ліжко!
Коли ввечері прийшли батьки за Юлею, Валентина
Григорівна поскаржилась на їхню дочку, яка немовби
сама не спала і дітям не давала. Юля, почувши це,
плакала і в садку, і по дорозі додому та й вдома.
10. Дайте оцінку діям Люби та її матері.
Люба з великим задоволенням малює фарбами осінь.
У цей час лунає голос матері: «Залиш свою мазню і йди
вечеряти».
— Це — не мазня! Я не піду вечеряти... Я не пі ду.—
вигукнула дівчинка.
— Ах, ти так...—Мама швидко схопила малюнк і
зім'яла їх.
— Не чіпай! — закричала крізь сльози Люба.
11. Які почуття переживала Зоя?
96
Під час прогулянки Зоя зліпила сніжний колобок,
який вона вирішила взяти з собою додому. Вдома дій
чинка забула про нього. Схаменувшись, Зоя ВИЯВИЛА
на місці, де лежав колобок, трошечки водички. На очах у
дошкільниці виступили сльози: їй стало шкода свого
колобка.
Через хвилинку жаль дівчинки змінився здивуванням.
Зоя вголос подумала: «Що ж сталося з колобком?» І
тут же сама собі відповіла: «Знаю, знаю, сніг розтанув».
На обличчі Зої можна було прочитати почуття радості, задоволення своєю здогадкою.
(За Т. М. Куриленко і Г. Г. Петроченко)
12. Дайте характеристику почуттів хлопчика.
Як тільки Вітя прокинувся після сну і ледве встиг
підняти голову від подушки, він вигукнув:
— Мамо, дивись, як красиво!
Сонячне проміння заглянуло в кімнату й освітило
тюльпани і кришталеву вазу, яка дивно іскрилася і
блищала. Вітя підскочив і, стоячи в ліжку, продовжував
повторювати:
— Подивись, подивись, мамо, як красиво! Цс со
нечко їх прикрасило. Вчора вони не були такими крл
сивими.
(За Т. Маркоаою)
13. Чому Коля так вчинив?
Після сну Руслан кличе Колю погратися у моряків.
Очі у Колі спалахують і він каже:
— Пішли!
Проте тут же зупиняється, хвилиночку мовчить, а
тоді невесело говорить: «Пізніше я зможу погратися з
тобою, а зараз мені не можна — всі вийдуть із спальні, а я
з Світланкою повинен перевірити, чи всі ліжка охайно
застелені».
І з цими словами хлоп'я приступило до виконання
обов'язків чергового.
14. Охарактеризуйте почуття Катрусі.
Чотирирічна Катруся погано їла під час сніданку.
— Чому ти так погано їси? — звернулась Антоніна
Петрівна до дівчинки.— Доведеться тебе перевести в
ясельну групу. Хай малюки навчать тебе швидше й
охайніше їсти.
97
Катруся почервоніла й враз почала швидко їсти. Вона
закінчила сніданок разом з усіма дітками.
(За Т. М. Куриленко і Г. Г. Петроченко)
15. Проаналізуйте виховну роботу Людмили Іванівни.
Діти катались на гойдалці. Сергійко впав.
— Дітки, бачите, Сергійко впав, забив ногу. Ио
му боляче, він плаче. Давайте допоможемо йому підвестися.
— От молодець Петрик, що допоміг Сергійкові.
Йому самому було б важко піднятись.
Людмила Іванівна підійшла до Сергійка, обняла і
запевнила, що зараз нога перестане боліти.
V. Завдання для дослідження в дитячому садку.
1. Вивчіть естетичні почуття дошкільників у різних
вікових групах дитячого садка під час музичних занять,
зображувальної діяльності, в ході спостережень за при
родою.
Поспостерігайте за естетичними почуттями дитини,
обраної вами для написання психологічної характеристики.
2. Опишіть випадки симпатії, співчуття, жалю у
ставленні до дорослих, ровесників, літературних героїв
досліджуваної вами дитини.
3. Зафіксуйте вияви почуття сорому в обраної ва ми
дитини.
4. Опишіть роботу вихователя по розвитку у дітей
почуття власної гідності, почуття сорому і гуманних
почуттів.
5. Вивчіть характерні особливості почуттів дошкіль
нят. Для цього прочитайте їм емоційно насичене оповідання і спостерігайте за реакцією дітей.
Список рекомендованої літератури
В є н г є р Л. А., М у х и н а В. С. Развитие чувств дошколыш
ка//Дошк. восп.—1973.—№ 10 — С. 39—44.
В о с п и т а н и е нравственных чувств у старших дошколыш
ков/Под ред. А. В. Виноградовой.—М., 1980.—С. 11—22.
Э м о ц и о н а л ь н о е развитие дошкольника / Под род. А. Д.
Кошелевой.—Мм 1985.—С. 44—38.
Ф е д о с е е в а Л. От добрых чувств к добрым поступкам// Дошк.
восп.— 1977.— № П.—С. 55—61.
Ш а к у р о в Р. X. Самолюбие детей.— М., 1969.— 175 с.
Тема 6. РОЗВИТОК ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ У
ДОШКІЛЬНИКІВ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Розкажіть про місце і роль імпульсивних і вольових дій в поведінці дошкільників. Наведіть приклади.
З'ясуйте довільність поведінки — одне з новоутворень
дітей 3—6 років.
2. Охарактеризуйте розвиток цілеспрямованості дій
протягом дошкільного віку. Вкажіть, які цілі ставить
перед собою старший дошкільник? Наведіть приклади.
3. Опишіть розвиток вольових дій, зв'язаних з боротьбою мотивів. Наведіть приклади.
4. З'ясуйте роль внутрішнього мовлення у плануванні
й регуляції поведінки дошкільнят.
5. У яких напрямах відбувається розвиток вольових
дій дітей дошкільного віку?
6. Назвіть вольові якості, які особливо серйозно
треба виховувати у дітей перед їх вступом до школи.
Поясніть свою відповідь.
7. Поясніть, чому гра є для дошкільників школою
волі. Підтвердіть прикладом.
8. Як потрібно проводити заняття в садку, щоб вони
сприяли розвитку дитячої волі?
II. Знайдіть більш точні відповіді на запитання.
1. Яка відповідь є правильною?
У дошкільників:
а) переважна більшість дій — вольові;
б) співіснують імпульсивні дії з вольовими;
в) переважають імпульсивні дії, які виникають під
безпосереднім впливом емоцій та бажань.
2. У якому рядку йдеться про молодшого дошкіль
ника?
а) У своїх діях і вчинках керується близькими, зро
зумілими цілями, які він ставить перед собою.
б) У своїх діях переслідує ті близькі, привабливі
цілі, які ставить перед ним дорослий.
в) Його вчинки позбавлені мети і мотивації.
3. Діти якого дошкільного віку утруднюються при
виконанні словесної інструкції дорослих, часто роблять
те, що їм хочеться, а не те, що їм задано дорослими?
а) Молодшого.
99
б) Середнього.
в) Старшого.
4. Найдійовішим мотивом для середнього дошкілі.
ника є:
а) слово, дане самою дитиною;
б) заборона дорослої людини;
в) чекання обіцяної нагороди;
г) очікуване покарання.
5. З якого дошкільного віку дитина починає керу
вати своїми психічними процесами?
L
а) 3 молодшого.
б) 3 середнього.
в) 3 старшого.
6. У якому рядку міститься правильне твердження
про старшого дошкільника?
а) Боротьба мотивів не завжди закінчується вибо
ром більш важливого мотиву.
б) При боротьбі мотивів переважають
почуття,
емоції.
в) При боротьбі мотивів переважає розсудливість.
7. З якого дошкільного віку мовлення виконує
функцію регуляції і планування?
а) 3 молодшого.
б) 3 середнього.
в) 3 старшого.
III. Проаналізуйте тексти і дайте відповіді на запитання.
1. Про яку сторону дитячої психіки говорить ука
заний нижче факт? Для дітей якого віку він характер
ний?
Дитина вдарилася об ріг шафи і заплакала від болю.
Мама подмухала на забите місце, поцілувала і сказала,
що взяла біль весь собі. Дитина заспокоїлась.
(За Г. О; Люблінською)
2. Оцініть рівень розвитку волі Шурика. Чи варто
було його карати?
П'ятирічний Шурик зібрався разом з матір'ю й
старшою сестрою в гості до улюбленого дядька. Відвідини дядька Борі завжди були привабливими: хлопчик
ріс без батька.
Мати звеліла синові зачекати біля будинку і нікуди не
ходити. Шурик обіцяв виконати розпорядження ма-
100
тері. Та коли вона вийшла на ґанок, біля дому сина не
було. Покликала, але Шурик не відгукнувся. Мати
розсердилась:
— Негідний хлопчисько! Мабуть, знов побіг з дітлахами до сусіднього двору.
Мати була впевнена, що син разом з своїми товаришами бігає зараз на сусідньому подвір'ї. Вона подумала, що за неслухняність треба обов'язково покарати сина, і пішла без нього, попрохавши бабусю
доглянути за дитиною.
Коли Шура довідався, що мати пішла в гості сама,
без нього, він гірко заплакав.
— Я так хотів до дядька Борі,— повторював він
крізь сльози.
— Я так хотів...
— Чому ж ти пішов, дурненький? — картала його
бабуся. Але Шура не міг їй цього пояснити, він тільки
гірко плакав, а вночі не міг заснути.
— І до цього часу,— розповідає мати,— син не за
був цієї історії.
(За Т. Марковою)
1
3. Дайте аналіз описаних нижче дій дошкільника.
Йде заняття з малювання в старшій групі дитячого
садка «Ялинка». Ваня уважно вислухав інструкцію
Людмили Іванівни про те, що треба малювати і як саме;
зразу ж приступив до роботи. Продовжуючи малювати,
промовив:
— Буду малювати осінь. Намалюю, як птахи від
літають у теплі краї. Намалюю зелену ялинку, а бе
різку — з жовтим листям. Траву теж намалюю жовтим
олівцем. Не забуду намалювати сіре небо.
Та через кілька хвилин голосно заявив:
— Ні, не буду малювати кольоровими олівцями,
візьму краще фарби й стану ними малювати...
4. Знання яких особливостей дошкільників
допомогли Тамарі Львівні у правильному виборі
педагогічних прийомів впливу на дітей?
Стояв чудовий зимовий день. Йшов густий лапатий
сніг. Вихованці середньої групи вийшли на прогулянку
й стали милуватися красою зимового пейзажу.
Валя стоїть біля дверей і боїться йти по сніговій
стежці. Як не вмовляла вихователька її пройти, за1
0
певняючи, що снігу не так вже й багато, дівчинка не
зрушила з місця.
Тоді Тамара Львівна нагадала, що в кінці саду стоїть
зліплена старшими дітьми снігова баба, й запропонувала
вирушити до неї. Валя сміливо покрокувала разом з
дітьми.
Не всі діти наважились спускатись на санчатах з
гірки. Тамара Львівна сказала своїм підопічним: «Діти,
наш садок хоче придбати нові великі санчата. Коли я
побачу, що ви сміливі, не боїтесь спускатись з гірки, то
замовлю вам санчата і ви будете кататись на них».
Зразу ж всі дітлахи почали дружно спускатись з
гірки. Навколо залунав веселий дитячий сміх.
5. Поясніть поведінку Костика за таким описом:
Костик стрімголов біжить по асфальтовій доріжці
садка і раптом, зачепившись за щось, падає. Через кілька
хвилин встає, а в очах сльози. Хлопчики й дівчатка вже
готові прийти товаришу на поміч. Костик не плаче,
простягає руку виховательці, щоб змастила ранку йодом.
З сльозами на очах говорить: «Я не плачу. Я —
мужчина».
(За В. К- Котирло)
6. Якої вольової якості бракує Славку?
П'ятирічний Славко хоче щось подарувати своєму
другу Димі. Але що саме — він ніяк не може вирішити.
Нарешті він витягує з ящика іграшкову машину і шаблю.
Повертів їх у руках, пом'явся і підійшов до батька.
— Тату, що мені подарувати Димі?
— Що хочеш, те й даруй,— відповів батько.
— Але ти скажи, що краще.
— Я не знаю, який подарунок Димі більше сподобається. Тобі це краще знати, ти ж з ним кожен день
граєшся,— відповів батько синові.
— Ні, ти мені скажи, що подарувати,— настоюваи на
своєму Слава.
Батько ж категорично відмовився допомогти синові.
Чому?
7. Чи розділяєте ви точку зору матері Юри?
Юра разом з дорослими збирав ягоди. Не поклавши в
рот жодної ягоди, він набрав повну склянку. Хтось
запитав у нього: «Ти не любиш ягід?»-—«Ні, 102
дуже люблю. Ніхто не їсть, то й я не їм. Всі збирають на
варення, і я»,— відповів Юра.
— Хай би їв,— сказав тато мамі.
— Ні, відповіла вона тихенько... добре, що він може... Цьому не можна зава,жати, а ягід ми йому дамо
вдома.
(За Л. Ф. Островською)
8. Оцініть доцільність прийому впливу Аркадія Гайдара на сина.
«Одного разу поверталися ми з прогулянки пізно
ввечері,— згадує Тимур Гайдар.— Було темно, і маленький перелісок, що стояв на дорозі до дому, здавався
лісовими хащами. Зовсім страшно стало мені, і я взяв
батька за руку.
— Еге, Тимурчику! Та ти, здається, злякався? —
спитав він.
— Ні, татку, я не злякався. Мені тільки трішечки
лячно.
— Ну, тоді йди один он до того повороту. Стій там
і чекай мене, не озираючись.
Було страшно, але показати себе боягузом перед
батьком я не міг і пішов уперед по дорозі. Дійшов до
повороту, зупинився, чекаю. Темно довкола. В кущах
щось хруснуло, але я стою твердо. Батько, підійшовши
до мене, садовить мене на плече».
9. Проаналізуйте і оцініть вольові дії дошкільників.
Гаряча пора у вихованців підготовчої групи: менш
ніж десять днів залишилось до випускного ранку, а
костюми не закінчили шити, декорації тільки почали
готувати. Вчора домовилися з Олександрою Михайлівною, що сьогодні трійка дітей розмалюють фарбою вже
вирізані дітьми на тому тижні силуети дерев. Боря,
Павлик, Ваня водять великими пензликами по декорації,
придивляючись до намічених контурів.
Закінчивши розмальовувати крони, хлопці переходять до стовбурів. І тут виявляється, що коричнева фарба
висохла. Довелось збігати в групу, принести води і
підготувати потрібну до вжитку фарбу.
Вбігає захеканий Василько:
— Хлопці, гайда грати в футбол: наша команда
програє,— вигукував він.
103
певняючи, що снігу не так вже й багато, дівчинка не
зрушила з місця.
Тоді Тамара Львівна нагадала, що в кінці саду стоїть
зліплена старшими дітьми снігова баба, й запропонувала
вирушити до неї. Валя сміливо покрокувала разом з
дітьми.
Не всі діти наважились спускатись на санчатах э
гірки. Тамара Львівна сказала своїм підопічним: «Діти,
наш садок хоче придбати нові великі санчата. Коли я
побачу, що ви сміливі, не боїтесь спускатись з гірки, то
замовлю вам санчата і ви будете кататись на них».
Зразу ж всі дітлахи почали дружно спускатись з
гірки. Навколо залунав веселий дитячий сміх.
5. Поясніть поведінку Костика за таким описом:
Костик стрімголов біжить по асфальтовій доріжці
садка і раптом, зачепившись за щось, падає. Через кілька
хвилин встає, а в очах сльози. Хлопчики й дівчатка вже
готові прийти товаришу на поміч. Костик не плаче,
простягає руку виховательці, щоб змастила ранку йодом.
З сльозами на очах говорить: «Я не плачу. Я —
мужчина».
(За В. /С. Котирло)
6. Якої вольової якості бракує Славку?
П'ятирічний Славко хоче щось подарувати своєму
другу Димі. Але що саме — він ніяк не може вирішити.
Нарешті він витягує з ящика іграшкову машину і шаблю.
Повертів їх у руках, пом'явся і підійшов до батька.
— Тату, що мені подарувати Димі?
— Що хочеш, те й даруй,— відповів батько.
— Але ти скажи, що краще.
— Я не знаю, який подарунок Димі більше сподобається. Тобі це краще знати, ти ж з ним кожен день
граєшся,— відповів батько синові.
— Ні, ти мені скажи, що подарувати,— настоював на
своєму Слава.
Батько ж категорично відмовився допомогти синові.
Чому?
7. Чи розділяєте ви точку зору матері Юри?
Юра разом з дорослими збирав ягоди. Не поклавши в
рот жодної ягоди, він набрав повну склянку. Хтось
запитав у нього: «Ти не любиш ягід?» —«Ні,
102
дуже люблю. Ніхто не їсть, то й я не їм. Всі збирають на
варення, і я»,— відповів Юра.
— Хай би їв,— сказав тато мамі.
— Ні, відповіла вона тихенько... добре, що він може... Цьому не можна зава,жати, а ягід ми йому дамо
вдома.
(За Л. Ф. Островською)
8. Оцініть доцільність прийому впливу Аркадія Гайдара на сина.
«Одного разу поверталися ми з прогулянки пізно
ввечері,— згадує Тимур Гайдар.— Було темно, і маленький перелісок, що стояв на дорозі до дому, здавався
лісовими хащами. Зовсім страшно стало мені, і я взяв
батька за руку.
— Еге, Тимурчику! Та ти, здається, злякався? —
спитав він.
— Ні, татку, я не злякався. Мені тільки трішечки
лячно.
— Ну, тоді йди один он до того повороту. Стій там
і чекай мене, не озираючись.
Було страшно, але показати себе боягузом перед
батьком я не міг і пішов уперед по дорозі. Дійшов до
повороту, зупинився, чекаю. Темно довкола. В кущах
щось хруснуло, але я стою твердо. Батько, підійшовши
до мене, садовить мене на плече».
9. Проаналізуйте і оцініть вольові дії дошкільників.
Гаряча пора у вихованців підготовчої групи: менш
ніж десять днів залишилось до випускного ранку, а
костюми не закінчили шити, декорації тільки почали
готувати. Вчора домовилися з Олександрою Михайлівною, що сьогодні трійка дітей розмалюють фарбою вже
вирізані дітьми на тому тижні силуети дерев. Боря,
Павлик, Ваня водять великими пензликами по декорації,
придивляючись до намічених контурів.
Закінчивши розмальовувати крони, хлопці переходять до стовбурів. І тут виявляється, що коричнева фарба
висохла. Довелось збігати в групу, принести води і
підготувати потрібну до вжитку фарбу.
Вбігає захеканий Василько:
— Хлопці, гайда грати в футбол: наша команда
програє,— вигукував він.
103
Дружна трійка мовчки перезирається і рішуче заявляє:
— Ні, нікуди ми не підемо. Бачиш, скільки ще у
нас роботи? Василько кривиться. «Е,— тягне він,— і
вчора із-за ваших декорацій мало погралися в моря
ків... і зараз знову...»
Проте Боря, Павлик і Ваня не міняють свого рішення.
— Іди краще звідси,— говорять вони.— Не зава
жай нам!
10. Проаналізуйте поведінку Оленки і оцініть висловлювання дорослих щодо шляхів виховання дітей.
Тихо, затишно в сквері. Раптом тишу розриває ве
реск,
і
— Купи, сказала, купи! — кричить Оленка, яка ле
жить на доріжці біля лавки.
Мати, підійшовши до дочки, каже їй: «Не кричи,
встань!»
— Не встану, купи, купи морозива! — повторюва
ла мала.
З сусідніх лавок чути голоси:
— Тож дитина просить, чого не купити?!
— Отак недовго і нерви дитині зіпсувати!
— Вибивати дурощі треба палицею, а то на голову
сядуть!
Іван Іванович спокійно підійшов до Оленки і суворо
сказав: «Ану, замовкни: заважаєш людям». Олен-ка
підіймає голову, здивовано дивиться на нього.
— Встань зараз,— продовжує дядя.
Дівчина підводиться і, посміхаючись, говорить:
— Я хотіла морозива. Мені мама завжди все робить,
коли я заплачу.
— Ти в садочок ходиш? — запитав Іван Іванович.
— Я люблю наш садочок. Я в садочку хороша. Не
хочу, щоб діти сміялися з мене.
11. Дайте пояснення поведінки Лариси. Якої позитивної вольової якості їй бракує?
Лариса сиділа вдома й гралася з своєю маленькою
хворою сестричкою, як і обіцяла мамі. Дівчаткам було
весело вдвох. Вони розглядали картинки із книжок, що їх
нещодавно привіз батько із Ленінграда.
Раптом в дверях з'явилась Аліна з великим красивим
м'ячем. Подружка й запропонувала Ларисі піти з нею на
вулицю погратися.
104
Не хотілося п'ятирічній Ларисі іалишіТИ КІОр)
Іринку. І все ж вона послухалася Аліііу. Им иулиці
Ларисі зовсім не було весело. Перед її очима був ол.ч
гальний погляд улюбленої маленької сестрички. 1.1
Лариса продовжувала гратись з м'ячем, поки мати
їм-покликала Аліну додому.
12. Проаналізуйте описаний нижче факт. Покажіть,
які особливості волі та інших психічних процесів виявилися в ньому. З'ясуйте, для якого періоду в розвитку
дитини вони характерні.
Повернувшись після літнього відпочинку з села, Костик і Михайлик взялися будувати криницю. Вони
склали з брусків зруб і почали припасовувати коловорот,
на який в справжньому колодязі намотується вірьовка,
коли тягнуть відро з водою. Однак круглий брус, що
повинен бути коловоротом, ніяк не лежав на зрубі, він
повертався, зісковзував, падав. Криниця не виходила.
Діти незабаром кинули роботу.
(За Г. Люблінською)
IV. Дослідження волі дошкільників в дитсадку.
1. Поспостерігайте за вольовими діями обраної нами
дитини і вкажіть характерні особливості їх.
2. Опишіть рівень розвитку цілеспрямованості дитини.
3. Вивчіть випадки наполегливості у досягненні мсти
обраної вами дитини. Оцініть їх.
Запропонуйте дітям скласти з будматеріалу складну
будівлю. Зверніть увагу, як дитина долає труднощі при
виконанні завдання, як часто відволікається від його
виконання, чи доводить справу до кінця, чи просить у
виховательки або в товаришів допомогти їй.
4. Опишіть досвід виховательки своєї групи по вихованню дитячої волі.
5. Напишіть розгорнутий план консультації батькам
на одну з таких тем: «Як боротися з вередуванням дітей»,
«Що таке впертість, які її причини та як боротися з
нею?», «Виховання волі дошкільників у сім'ї».
Список рекомендованої літератури
Б о ж о в и ч Л. И. Правильно организовать жизнь // Семья и
школа.— 1981,—№ 2,—С. 36—39.
В і к о в а психологія/За ред. Г. С. Костюка.— К., 1976.— С.
125—128.
К о т ы р л о В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников.—К., 1971,—195 с.
105
Тема 7. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ У
ДОШКІЛЬНИКІВ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. За яких умов мова і мовлення успішно розвиваються у дітей дошкільного віку?
2. У яких напрямах відбувається розвиток мовлення у
дітей протягом дошкільного віку?
3. Які звуки важко вимовляються молодшими дошкільниками? Чим це пояснити?
4. На який вік припадає усвідомлення звукового
складу слів, здатність виділяти слова в реченні, проводити звуковий аналіз слів завдяки спеціальому навчанню? Яке це має значення для підготовки дитини до
школи?
5. Що таке фонематичний слух? Яка його роль у
розвитку дитячого мовлення?
6. Як відбувається збагачення словникового запасу в
дітей протягом дошкільного віку? Вкажіть, який запас
слів у дітей на початку і в кінці дошкільного віку. Оцініть
багатство словникового запасу в дітей напередодні
вступу їх до школи.
7. Що таке чуття мови і яку роль воно відіграє В
розвитку мовлення і мови дошкільників?
8. Як розуміти думку К. Д. Ушинського про те, що не
у мовних звуків тільки вчиться дитина, вивчаючи рідну
мову, а й п'є духовне життя і силу з рідного слова?
9. У чому своєрідність засвоєння граматичної будови
рідної мови дошкільниками?
10. Охарактеризуйте сутність ситуативного мовлення
дітей дошкільного віку.
11. Яке мовлення називається зв'язним? Розкажіть
про його розвиток у дітей дошкільного віку.
12. Укажіть, в якому віці мовлення дошкільників
виконує функцію: а) спілкування, б) планування, в)
регуляції поведінки?
13. Які види мовлення властиві дітям напередодні
вступу їх до школи?
14. Розкажіть, чим мовлення середніх дошкільників
відрізняється від мовлення молодших дошкільників?
106
15. Охарактеризуйте мовлення старших дошкільників.
16. Яку роль у розвитку мовлення дошкільників
відіграють різні види діяльності?
II. Розв'яжіть психологічні задачі.
1. Яку форму мовлення використала Валя? Діти
якого дошкільного віку можуть справлятись з анало
гічним завданням? Обгрунтуйте свою відповідь.
У групу привели Павлика, який довго хворів. Діти
стали в коло, щоб пограти в рухливу гру.
Віра Яківна каже:
— Валя, розкажи Павлику, як треба грати, які правила
цієї гри.
Дівчинка так пояснила зміст і правила гри, що виховательці не було потреби її поправляти чи доповнювати.
2. Яку функцію виконує мовлення Тетянки?
Ввечері Тетянка тихо сидить за столом і пошепки
промовляє: «Зараз я намалюю ведмедика, розфарбую
його, а потім виріжу. Буде у мене нова іграшка».
III. Дослідження мовлення дітей в дитячому садку.
1. Опишіть особливості мовлення молодших і середніх дошкільників.
2. Запишіть відповіді на ваші запитання і розповіді
дітей дошкільного віку досліджуваної вами групи.
Зверніть увагу на звукову культуру мови, побудову речень, словник дітей.
Список рекомендованої літератури
В і к о в а психологія/За ред. Г. С. Костюка.—К., 1976.— С.
118—120.
Ч у к о в с к и й К. От двух до пяти.— К., 1988.— 365 с.
Тема 8. СЕНСОРНИЙ РОЗВИТОК
ДОШКІЛЬНИКІВ
1. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Що таке сенсорний розвиток дитини? Який його
зміст?
2. Опишіть розвиток чутливості основних аналізаторів дітей протягом дошкільного віку.
107
3. Розкрийте роль мови в розвитку дитячих відчуттів
і сприймань.
4. Розкажіть про розвиток орієнтування дошкільників у властивостях і якостях предметів.
5. Покажіть, що формування перцептивних дій (дій
сприймань) і засвоєння сенсорних еталонів — основа
сенсорного розвитку дитини дошкільного віку.
6. Що таке сенсорний еталон? Які сенсорні еталони
засвоюються дошкільниками в дитячому садку? Наведіть
приклади.
7. Як середній дошкільник обстежує нові об'єкти на
відміну від молодшого? Наведіть приклади.
8. Розкажіть про обстеження нових об'єктів старшим
дошкільником. Наведіть приклади.
9. Розкажіть про сприймання простору дошкільниками.
10. Охарактеризуйте сприймання малюнків, картинок
дошкільниками. З якими труднощами зустрічаються діти
при їх сприйманні?
11. Складіть розповідь середнього і старшого дошкільника в ході дидактичної гри «Мандрівка по кімнаті».
12. Як пояснить дорогу з дитячого садка додому
середній дошкільник? Старший?
13. Діти якого дошкільного віку можуть визначити
словесно розміщення предмета лише у відношенні до
себе? Щодо себе й інших предметів? Наведіть приклади.
14. Чому вихователь, показуючи й називаючи нову
геометричну фігуру, пропонує дітям до п'яти років обстежити її таким чином: взяти в ліву руку, вказівним
пальцем правої руки обвести фігуру по контуру, стежачи
поглядом за рухами пальців і одночасно називаючи
геометричну фігуру?
15. Які просторові ознаки і відношення предметів
інтенсивно розвиваються у дошкільників? Що діти легше
усвідомлюють: напрям вгору-вниз, уперед-назад чи
вправо-вліво? Чому?
16. Чому вихователь під час ранкової гімнастики в
молодшій і в середній групах користується дзеркальним
показом?
17. Розкрийте мету, суть і зміст сенсорного виховання
та його значення для психічного розвитку дошкільників.
108
18. Які види діяльності відіграють провідну роль у
розвитку рухових відчуттів дітей? Наведіть приклади.
19. Які вимоги до сенсорних процесів ставить шкіл і.
не навчання?
20. Розкажіть про спостережливість середніх і
старших дошкільників.
21. Поясніть вислів В. О. Сухомлинського: «Наочність — стежка пізнання і світло, що осяває
цю
стежку».
22. Назвіть новоутворення, характерні для розвит
ку пізнавальної сфери дошкільників. Охарактери
зуйте їх.
II. Програмовані завдання для самоконтролю.
1. Що є наслідком підвищення чутливості аналіза
торів?
а) Визрівання аналізаторів.
б) Вправляння.
в) Засвоєння дітьми людського чуттєвого досвіду,
яке відбувається в процесі їхньої діяльності.
2. З'ясуйте, коли дошкільники роблять значно мен
ше помилок у розрізненні кольорів?
а) Коли виділяють їх за назвою.
б) Коли співвідносять їх відтінки практично, до
бираючи однакові за даним зразком.
3. У яких описах сприймання йдеться про способи
обстеження предмета старшим дошкільником?
а) Знайомлячись з новим об'єктом, дитина відразу
ж починає діяти з ним, маніпулювати ним, а потім по
чинає обмацувати його.
б) Дитина сприймає перцептивне завдання і, зна
йомлячись з новим об'єктом, починає планомірно й по
слідовно розглядати його, описувати його помітні оз
наки.
4. Дошкільникам якого віку властиве емоційне, активне сприймання, коли діти прагнуть потримати предмет у руках, погратися з ним? Для них характерні
недиференційованість, злитність образів сприйманих
предметів.
5. З якого віку дошкільники можуть вести спостереження за вказівкою дорослих?
6. Діти якого дошкільного віку можуть орієнтуватись
у відстані на основі зорового сприймання?
109
7. Переважну роль у розвитку уявлень про про
сторові відношення між предметами і вміння їх відзначати відіграє:
а) дидактична гра;
б) трудова діяльність;
в) навчальна діяльність;
г) продуктивна діяльність.
НІ. Проаналізуйте подані тексти і дайте відповіді
на поставлені запитання.
1. Чим пояснити даний факт?
У вестибюлі дитячого садка, у вольєрі, жило двог;
папуг. Усі діти молодшої групи мали можливість їх
добре розглянути. Однак, коли на занятті зайшла мова
про птахів, дітлахи не змогли розповісти, якого кольору
пір'ячко, який дзьоб, які в них лапки і т. д.
(За Т. М. Куриленко і Г. Г. Петроченко)
2. Оцініть методику проведення спостережень у
старшій групі садка.
У кінці зими Марія Данилівна принесла в групу
зрізані гілочки тополі та поставила їх у вазу з водою.
Ранньою весною вони зазеленіли. Вихователька роздала на столи дітям зелені гілочки і запропонувала
уважно їх розглянути. Потім вихованцям були поставлені такі запитання:
— Що ви бачите на гілочках? Якої форми бруньки?
Якого вони кольору?
— Діти,— звернулась далі Марія Данилівна до своїх
підопічних — обережно доторкніться до бруньки і
скажіть, яка вона на дотик.
— Чим вона пахне?
Як розміщені бруньки на гілці?
— А що знаходиться в бруньках?
— Доторкніться до листочків, проведіть легенько по
них пальцем і скажіть, яка у них поверхня.
— Якого вони кольору?
— Ще раз уважно розгляньте бруньки, які вже
розпустились, і ті, що не розпустились. Однакові вони чи
ні? Чим же вони різняться між собою?
— А тепер розкажіть все, що ви узнали про бруньки. 3.
Проаналізуйте особливості організації спостережень
дітей різними вихователями та їх ефективність.
Вихователька старшої групи організувала екскур110
сію в ліс. По дорозі зупинились на невеликій галявині,
вкритій травою і квітами.
— Діти,— звернулась вихователька до них,— ми а
вами повинні розгадати одну цікаву таємницю: дові
датись, чи однакова кількість бджіл і метеликів в лісі
і на галявині і чому. Будьте уважні, до всього при
дивляйтесь, але не топчіть квітів. Погляньте на цю
галявину. Чому вона видається такою пістрявою? Яко
го кольору переважають тут квіти? Зберіть два букети
так, щоб у кожному було по дві квітки, які ви бачите.
Понюхайте, як вони пахнуть? Подивіться, скільки тут
метеликів, бджіл.
У лісі теж збирали букети і розповідали, якого кольору квіти тут ростуть, як вони пахнуть.
Після цього дітям були поставлені такі запитання:
— Чи однакові квіти за забарвленням ростуть у лісі і
на галявині?
— Які з квітів краще пахнуть?
— А
тепер
розгадайте
таємницю:
де
ж
більше бджіл і метеликів і чому?
(За Н. Ф. Яришевою)
А ось як проходило спостереження в молодшій групі:
— Діти, до нас хтось прийшов у гості. Хто це? (Ня
ня занесла в групу курчат.)
Вихователька показувала і називала: голову курчатка,
дзьоб, очі, лапи. Говорила, що курчатка жовті, пухнасті,
м'які, їхнє тіло вкрите пухом.
Потім діти годували курчат і слухали, як вони стукають дзьобиками.
4. Поясніть, у якому випадку і чому саме розповіді
деяких дітей були повнішими і точнішими за інші.
Експериментатор показує дитині картинку і говорить:
«Подивись добре, усе запам'ятай, потім докладно мені
розкажеш».
Після розгляду картинку прибирають і дитині пропонують ряд запитань, спрямованих на з'ясування повноти і точності сприймання.
В іншому випадку, показуючи дитині картинку, експериментатор вимагає не тільки добре подивитись і все
запам'ятати, а й заздалегідь орієнтує сприймання дитини
попередніми запитаннями. Потім як і в першо111
му випадку, картинку прибирають і дитині пропону ють
ряд запитань для з'ясування повноти і точное
сприймання.
(За А. В. Ценською
5. Дайте
характеристику
психічній
діяльност
Юрка.
Дітлахи вийшли на прогулянку. Радісні й гомінливі,
вони з'юрмилися довкола молодої яблуньки. Воіім
користувалася у дітей особливою увагою, оскільки цього
року на ній уперше з'явились плоди.
Мало не кожного дня, приходячи в дитсадок, дівчатка
й хлопчики підбігали до своєї яблуньки й уважно
розглядали, які ж зміни відбувались з нею. Юрко
повідомив всім ровесникам і своїй улюбленій виховательці про те, що на верхній гілці зовсім однакові діг
яблучка, що в одному яблучку вже почервонів бік.. Такі
заяви він тепер робив буквально кожного дня пі час
прогулянки.
(За Т. М. Куриленко і Г. Г. Петроченко)
6. У чому своєрідність сприймання картинки серед
нім дошкільником?
Юрко розглядав малюнок, на якому зображено
спортсмена, що стрибає через трапецію. П'ятирічний
хлопчик дав таке пояснення малюнкові: «Цей дядя
підняв ноги».
Побачивши на іншому малюнку двох дорослих, і яких
один на передньому плані, а другий — на задньо му,
вважав, що це татко йде з сином по вулиці.
7. З'ясуйте, яку мету переслідувала виховательк.'і,
саме так починаючи заняття. Яку особливість сприїї
мань дошкільників вона врахувала?
На початку заняття Ганна Іванівна повідомила, що
прочитає оповідання С. Маршака «Повість про непі
домого героя».
— Які казки, оповідання С. Маршака ви знаєте?
— Яке оповідання ми недавно читали?
— Хто написав «Кошеня»?
— Про кого говориться в цьому оповіданні?
— Чим вам сподобався Вася?
— Які ще оповідання про сміливих людей ми чи
тали?
І тільки після цієї вступної бесіди вихователька
запропонувала дітям уважно слухати «Повість про невідомого героя», щоб могли пояснити, яким буй невідомий герой.
IV. Завдання для дослідження в дитячому садку
сенсорної сфери дітей дошкільного віку.
1. Вивчіть особливості розвитку орієнтації дошкіль
ників різного віку у властивостях предметів.
Необхідний матеріал: фрукти, варені овочі, м'які і
тверді іграшки, різнокольорові олівці — різні за висотою
і товщиною, різні геометричні фігури, запис різних за
характером звуків на магнітофонній стрічці і т. д.
Підберіть метод дослідження.
2. Дослідіть точність розрізнення кольорів дітьми.
Необхідний матеріал: кружечки червоного, рожевого,
оранжевого, малинового, синього, блакитного, фіолетового, зеленого, коричневого, білого, чорного, сірого
кольорів.
а) Покажіть дітям по черзі кружечки і запропо
нуйте знайти предмети такого самого кольору.
б) Показуйте по черзі кружечки, а дітям запропо
нуйте називати їх колір.
в) Розкладіть перед дітьми кружечки і запропо
нуйте кожній дитині підняти кружечок, називаючи
його колір.
На основі проведених експериментів зробіть висновок про рівень розвитку зорових відчуттів у дошкільників різного віку: 1) чи вміють вони користуватися
еталонами кольорів; 2) чи знають діти назви кольорів і чи
вміють знаходити колір за його назвою.
3. Вивчіть рівень розвитку сприймання простору
молодшими і середніми дошкільниками.
З цією метою проведіть у групі дидактичну гру
«Мандрівка по кімнаті» і гру «Що змінилось?»
4. Поспостерігайте за сприйманням дошкільниками
малюнків і картинок.
5. З програми навчання І виховання дітей в дитячому
садку виберіть дидактичні ігри, вправи, спрямовані на
розвиток у дітей зорових, слухових, дотикових,
смакових, нюхових і інших видів відчуттів.
6. Опишіть досвід вихователя дослідної групи по
розвитку відчуттів і сприймань у дітей дошкільного віку.
5
935
113
112
І
7. Вивчіть роботу вихователя по організації сприймання дітьми дошкільного віку нових об'єктів природи
на занятті в різних вікових групах садка.
Список рекомендованої літератури
В і к о в а психологія/За ред. Г. С. Костюка.—К., 1976.— С.
105—110.
П р о с к у р а Е . В. Развитие познавательных способностей дошкольника / Под ред. Л. А. Венгера.— К., 1985.— С. 21—29.
П с и х о л о г и я детей дошкольного возраста / Под ред. Д. В.
Эльконина.—М., 1964.—352 с.
С е н с о р н о е воспитание в детском саду / Под ред. Н. Н. Под.
дьякова, В. Н. Аванесовой.— М., 1981.— 192 с.
Т е м а 9. РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ У
ДОШКІЛЬНИКІВ І ПСИХОЛОГІЯ
РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ
ї. Дайте відповіді на запитання і виконайте заїдання.
1. Охарактеризуйте наочно-дійове, образне і логічне
мислення дітей дошкільного віку.
2. Розкрийте збагачення змісту мислення протягом
дошкільного віку. Поясніть, від чого воно залежить.
3. Яке новоутворення з'являється в мисленні старшого дошкільника? Наведіть приклади.
4. Діти якого саме дошкільного віку ставлять такі
запитання: «Куди летить дим? Чому Місяць світить
тільки вночі? Звідки взялася гора? Річка? Куди біжать
хмарки? Чому бабусям і дідусям треба уступати місця в
автобусі?» і т. д.
5. Згадайте, які запитання ви чули від дошкільнят.
Про що свідчать дитячі запитання? Поясніть свою
відповідь.
6. Поясніть, який взаємозв'язок існує між мисленням і
мовленням у дошкільників? Обгрунтуйте свою відповідь.
7. Чим можна пояснити, що діти, які відвідують ди
тячий садок, перед школою легко в умі розв'язуюіі. такі
приклади: 6—4 = 2, 7+2 = 9 і т. д., а діти, що не ходили в
садок, при розв'язанні подібних прикладі» користуються
паличками чи пальцями.
8. Про яку характерну особливість мислення до
шкільників говорив К. Д. Ушинський: «Дитина мцілить...
формами, барвами, звуками, відчуттями взагалі,
• 114
і той даремно і шкідливо силував би дитячу природу, хто
захотів би змусити її мислити інакше»?
9. Які закономірності розвитку мислення дітей мав
на увазі Я. А. Коменський, коли говорив, що варто
було б починати навчання не з словесних тлумачень
про речі, а з реальних спостережень за ними?
10. Покажіть на прикладах роль навчання в розвитку
мислення дітей дошкільного віку.
11. Доведіть істинність слів К. Д. Ушинського про
те,~щЬ дітей треба вести в природу, якщо ми хочемо
навчити їх мислити, і думку В. О. Сухомлинського про
те, що кожна подорож у природу є уроком мислення для
дітей.
12. Як треба відповідати на дитячі запитання?
13. Розкрийте роль гри, трудової діяльності в розвитку мислення дітей.
14. Як треба проводити заняття в садку, щоб вони
сприяли розвитку мислення дошкільників?
15. Які вимоги до розвитку мислення у дітей ми
ставимо, готуючи їх до шкільного навчання?
II. Програмовані завдання
1. У якому рядку міститься твердження радянських
психологів?
а) Мислення дітей до семи років алогічне.
б) Мислення дітей до семи років логічне.
2. Діти якого дошкільного віку можуть розв'язу
вати доступні їм задачі в умі?
а) Молодшого.
б) Середнього.
в) Старшого.
3. Дошкільники якого віку здатні назвати відмін
ні та схожі якості, наприклад, рослин і тварин, диких
ї свійських тварин?
а) Молодшого.
б) Середнього.
в) Старшого.
4. У якому рядку йдеться про мислення молодшого
дошкільника?
а) Діти розв'язують задачі практичними пробами.
б) Діти розв'язують задачі, уявляючи ситуацію й
мислено комбінуючи її елементи.
в) Діти намагаються осмислювати задачу і спосо
би її розв'язання в самому процесі дії.
5*
115
5. У молодшого дошкільника є родові поняття?
а) Так.
б) Ні.
6. З якого дошкільного віку розвивається у дітей
образне мислення?
а) 3 молодшого.
б) 3 середнього.
в) 3 старшого.
7. Яке мислення за видом дає змогу дитині з роз
різних картинок відразу складати цілу фігуру людини,
а із кубиків побудувати такий міст, щоб під ним міг
пропливати пароплав із високою трубою, і т. д.?
а) Наочно-дійове.
б) Наочно-образне.
в) Словесне.
8. Діти якого дошкільного віку так розповідають
про лисичку: «Лисичка — дикий звір, вона живе у лі
сі, у неї великий пухнастий хвіст, має гостру мордочку,
руда; вона любить їсти півня чи курку, швидко бігає,
зайці її бояться...»?
а) Молодшого.
б) Середнього.
в) Старшого.
9. До якого виду мислення сензитивний дошкільний
вік?
а) Наочно-дійового.
б) Наочно-образного.
в) Логічного, словесного.
10. У якому
рядку міститься
правильна
відпо
відь?
У дошкільному віці діти переходять:
а) від наочно-образного до наочно-дійового мис
лення;
б) від наочно-дійового до словесного мислення;
в) від образного до словесного мислення.
III. Розв'яжіть психологічні задачі.
1. Про які співвідношення мислення і мови дошкільника свідчить такий приклад?
«Васса Нилівна... написала, що «прикута до ліжкі
хворої матері» і сподівається побачитись з Арка дієм
Івановичем тільки восени в Самарі.
Микита так і уявив собі цю Вассу Нилівну: сидиті
висока похмура жінка в сірій кофті, з шнуром від го
116
динника, і одна нога її прикована ланцюгом до ніжки
ліжка».
(О. Толстой. Дитинство Микити)
2. Проаналізуйте роботу мислення дошкільника
Юрка.
Юрко намагається полагодити візок. Спочатку він
просто прикладає колесо до краю візка поруч з кінцем
осі. Після багатьох спроб колесо випадково напинається
на кінець осі, що стирчить. Візок може їхати. Юрко
задоволений. Вихователька каже:
— Молодець, Юрко, сам полагодив візок. Як це ти
зробив?
— Полагодив. От, бачите! — показує, як крутиться
колесо.
— Як це ти зробив, покажи! (Вихователька непомітним рухом скидає колесо.)
Юрко знов прикладає його до візка, але тепер уже
швидше надягає на вісь.
— От і полагодив,— радісно заявляє хлопчик, про
те знову не може сказати, як він це зробив.
(За Г. Люблінською)
3.
Поясніть мислительну діяльність Сашка.
Сашка запитали: «Цвях потоне чи плаватиме, ко
ли його кинути у воду?»
Сашко відповів: «Потоне. Коли ми були на річці, все
кидали у воду і бачили, як цвяхи тонули, а палички
плавали».
4. Поясніть відповідь Михайлика.
Олена Петрівна запитала у Михайлика: «Михайли-ку,
зайчик — хижа тварина чи ні?»
Хлопчик дав таку відповідь: «Хижі — це лисичка,
вовк, лев, сова. Вони їдять тварин. Зайчики живуть у лісі,
їдять капусту, моркву, травичку, кору з дерев. Зайчики —
не хижі».
5. Охарактеризуйте роботу мислення Лесика.
Лесик бачить, що на шафі стоїть коробка з його
улюбленими іграшками. Як її дістати? Переконавшись,
що не може дотягтися до неї рукою, обдумує, як це
зробити. Спочатку він звертає увагу на табуретку, але не
бере її, промовляючи: «Вона дуже низька». Потім
дивиться на стілець і говорить уголос: «Він вищий, але й
з нього не дістану».
117
Роздумує ще деякий час, а потім ставить стілець, на
нього табуретку. І іграшки в його руках.
6. Які особливості мислення виявили діти? В якій
групі відбувалось це заняття? Дайте обгрунтовані відповіді.
На занятті з розвитку мовлення і ознайомлення з
природою вихователька запропонувала дітям уважно
розглянути чучела синички, ластівки й сказати, що вони
зроблять (побіжать чи полетять), рятуючись від ворогів.
Друге запитання було таке: «Хто швидше літає:
ластівка чи синичка, і чому?»
Діти як на перше, так і на друге запитання дали
правильну відповідь.
(За М. М. Поддьяковим)
7. Про які особливості мислення дошкільників
свідчить такий факт? Як слід враховувати ці особливості
на заняттях в дитячому садку?
Шестирічній Наталочці мама задала таку задачку:
«Летіли чотири пташки, сіли на дерева. Сіли по одній —
пташка зайва, сіли по двоє — дерево зайве. Скільки було
дерев?»
Наталочка кілька разів повторила задачу, але розв'язати її не змогла.
Тоді мама вирізала з паперу три дерева і чотири
пташки. Дівчинка правильно і швидко розв'язала задачку.
Чи можна в підготовчій групі всі аналогічні задачі
унаочнювати? Поясніть свою думку.
(За Т. М. Куриленко, Г. Г. Петроченко)
8. Проаналізуйте запитання дівчинки і скажіть,
скільки їй може бути років. Дайте обгрунтовану від
повідь.
Батько Лілі записав запитання, які ставила йому його
донька, годуючи рибок в акваріумі: «Чи є у рибок вуха?
Як вони чують? Чи розуміють, що ми говоримо? Як вони
сплять? Куди лягають спати? Чи п'юп. воду? Чи є у них
язик?» та ін.
9. Проаналізуйте й оцініть методику проведений
заняття з погляду активізації й розвитку дитячого
мислення за таким описом:
а) Вихователька в ході заключної бесіди про осі и і.
118
у старшій групі поставила своїм вихованцям понад 15
запитань. Серед них в основному були такі: «Яка зараа
пора року? Назвіть осінні місяці. Яким стало небо? Яке
листя на деревах? Чи часто йдуть дощі? Чи красиво зараз
в парках, садах? Чому в садах залишилось мало пташок?
Як одяглись люди?»
(За Г. О. Люблінською)
б) Ранньою весною вихователька, прийшовши з
дітками в поле, сказала: «Ми зараз познайомимось
з новою квіткою. Ось вона (показує). Понюхайте її і
скажіть, як вона пахне. Бачите, яке в неї яскраве за
барвлення? Постоїмо тихенько і побачимо, хто до неї
прилетить».
Коли до квітки прилетіли бджоли, вихователька
сказала: «Квітка ця зветься медуницею, бо її люблять
бджоли, які дають багато меду». Діти повторили назву
нової квітки.
в) У підготовчій групі після повідомлення теми і
мети заняття вихователька поставила дітям такі пи
тання:
— Діти, як звуться дерева, намальовані на картині?
— Як розташовані гілочки у сосни? У ялинки?
— Як зветься ця частина дерева?
— Чим вкритий стовбур?
(На столах у дітей лежать куски кори. Діти їх уважно
розглядають.)
— У якого дерева кора більш гладенька? Якого
кольору кора у сосни? У ялинки? Чим схожі ці дерева?
Чим вкриті гілочки дерев? Чи однакові гілочки у цих
дерев? Що є характерним для ялинки? Яке дерево —
сосна? Чим відрізняються сосна і ялинка від інших
дерев? Чому сосна і ялинка звуться хвойними дерева
ми? Назвіть хвойні дерева.
10. Проаналізуйте й оцініть відповіді виховательок на
дитячі запитання.
Валя: «Сонечко дуже велике, а чому здається нам
таким маленьким?»
О л ь г а В а с и л і в н а : «Маленьким воно здається
тому, що знаходиться дуже далеко від нас. Усі предмети
здалеку здаються маленькими».
Вова (п'ятирічний хлопчик) запитав: «А як земля
крутиться?» І почув у відповідь: «Вово, ти молодець,
119
що задаєш таке цікаве запитання. Підеш до школи і все
узнаєш. А от зараз зрозуміти це явище тобі ще важко».
Іншого разу, спостерігаючи за деревами восени, Вова
звернув увагу на китиці червоної горобини, на те, що ягід
поменшало, а на землі їх не було.
— Куди поділися ягоди? — запитав він.
Ольга Василівна запропонувала йому розв'язати це
питання самому.
— Чому сонечко буває жовтим і червоним?— спитав
Толик у виховательки.
— Що ти завжди закидаєш мене своїми запитаннями? Навіщо тобі цро це знати? Іди краще
гратися,—-відповіла Віра Володимирівна.
(За Т. М. Куриленко, Г. Г. Петроченко) IV.
Дослідження мислення дітей в дитячому садку.
1. Вивчіть співвідношення образного і логічного
мислення середніх і старших дошкільників.
Запропонуйте дітям розв'язати дві задачі без малюнка, а потім з малюнком. Порівняйте швидкість і
правильність розв'язання задач без унаочнення і з
унаочненням.
2. Вивчіть зміст мислення дітей різного дошкіль
ного віку.
Проведіть дидактичну гру «Що предмет про себе
розповідає?»
Вихователь, в разі утруднень відповіді дітей, має
ставити їм такі навідні запитання: «Що це таке? До яких
предметів належить? Для чого він? Де його ви готовлено
чи вирощено? Якої він форми, величини? Якого кольору?
Смаку?» і т. д.
Указати, які ознаки (зовнішні, другорядні' чи впу
трішні, істотні) були названі.
Цим же дітям дайте сюжетні картинки і на осноиі їх
відповідей дослідіть здатність дітей знаходити причини і
наслідки, різні складні взаємозв'язки між об'ек тами.
3. Складіть конспект бесіди з розвитку мовлення 1
ознайомлення з природою, яка включала б роботу з
розвитку мислення дітей дошкільного віку.
4. Напишіть тези доповіді на тему: «Робота вихо
вателя з розвитку мислення у старшій групі дитячою
садка».
120
5. Усі запитання дитини, за якою ведете спостереження в садку, проаналізуйте щодо розвитку її мислення.
Список рекомендованої літератури
В і к о в а психологія / За ред. Г. С, Костюка.-— К., 1976.— С.
115—118.
П о д д ь я к о в Н. Н. Мышление дошкольника.— М., 1977.— С.
78—89; 133—147.
П р о с к у р а Е. В. Развитие познавательных способностей дошкольника / Под ред. Л. А. Венгера.— К., 1985.— С. 33—38.
Тема 10. РОЗВИТОК УВАГИ У ДОШКІЛЬНИКІВ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Дайте загальну характеристику уваги дітей дошкільного віку.
2. Назвіть основний вид уваги дошкільників. Які
види уваги у молодшого дошкільника? Старшого? Наведіть приклади.
3. Розкажіть про розвиток видів і властивостей уваги
у дітей протягом дошкільного віку.
4. Дайте характеристику уваги молодшого дошкільника. Чим відрізняється увага середнього дошкільника
від уваги молодшого? Старшого від середнього?
5. Чому молодші дошкільники не можуть, наприклад,
одночасно слухати вірш і малювати?
6. Доведіть провідну роль навчання і виховання в
розвитку уваги дітей дошкільного, віку.
7. Дайте характеристику стійкості уваги дітей дошкільного віку. Чим зумовлена стійкість дитячої уваги?
8. Поясніть думку К. Д. Ушинського про те, що увага
учнів є термометром гідності викладання.
9. Як слід проводити заняття в дитячому садку, щоб
вони збуджували і підтримували увагу дітей?
Поясніть, чому необхідно проводити фізхвилинку,
чому питання треба ставити дитячому колективові, а не
окремим дітям. Чому пусті хвилини є недопустимими на
занятті? Чому слід урізноманітнювати види діяльності і
методи навчання на занятті? Яким має бути зміст
заняття?
10. Розкажіть про роль ігор, навчання, трудової
діяльності в розвитку уваги дітей дошкільного віку.
Наведіть приклади.
121
11. Як боротися з неуважністю дітей? Які поради
дасте батькам, у яких діти відзначаються неуважністю?
12. Які вимоги треба ставити до уваги дошкільників,
готуючи їх до шкільного навчання?
II. Виконайте програмовані завдання для самоконтролю. Знайдіть серед відповідей найбільш точну і
поясність її.
1. Які види уваги властиві молодшим дошкільни
кам?
а) Післядовільна і довільна.
б) Мимовільна.
ч
в) Довільна.
г) Мимовільна і довільна.
д) Післядовільна і мимовільна.
2. У дітей дошкільного віку:
а) провідним видом уваги є мимовільна, довільна
слаборозвинена;
б) провідним видом є довільна увага;
в) нема довільної уваги, є лише мимовільна;
г) мимовільна і довільна увага діє однаковою мі
рою.
3. У старших дошкільників:
а) довільна увага стійкіша, ніж мимовільна;
б) мимовільна увага стійкіша, ніж довільна;
в) стійкість мимовільної і довільної уваги одна
кова.
4. На яких заняттях найнижча стійкість уваги до
шкільників?
а) На музичних заняттях.
б) На заняттях з малювання, ліплення, конструю
вання.
в) На заняттях, де розучується вірш, діти займа
ються рахунком чи складають творчі розповіді.
5. Чи здатні середні дошкільники одночасно роз
глядати картину і слухати розповідь педагога за
нею?
а) Так.
б) Ні.
6. У якому рядку міститься правильна думка?
Активна розумова праця на занятті:
а) підтримує увагу дітей;
б) не підтримує уваги дітей.
122
7. Які властивості уваги потрібні дитині, для того
щоб перейти від гри під час дитячого ранку до заняття?
а) Стійкість уваги.
б) Розподіл уваги.
в) Спрямованість і зосередженість.
г) Переключення уваги.
III. Проаналізуйте описані нижче ситуації і дайте
відповіді на запитання.
1. Дайте оцінку наведеному нижче заняттю з погляду
забезпечення на ньому дитячої уваги.
Віра Іванівна відразу ж після сніданку розпочала
заняття з математики в старшій групі садка «Калинка» в
такий спосіб.
— Діти, швидше кінчайте свій сніданок і готуйтесь до
заняття. Хто ще не кінчив їсти? Швидше!
— У нас заняття з математики. Сядьте зручно. Ми
повторимо з вами відомі вам геометричні фігури, будемо
знаходити в кімнаті предмети прямокутної і квадратної
форми. Юра, ти чому ще не на своєму місці? Повторимо
лічбу до 7.
— Вова, які сторони у квадрата? Покажи! Вова, ти
показав чотирикутник, а треба було показати квадрат.
Ось він (показує).
Боря, будь уважним! Таня, покажи предмети квадратної форми. Стіл теж квадратний, чому не показала і
його? Діти, як ви сидите на занятті? Тихо!
Приблизно в такий спосіб проходило заняття далі.
2. Чому Лариса і Таня нічого не дізнались про птахів,
про які розповідала вихователька?
Знайомлячи дітей з перелітними птахами, я повісила
на дошку картинку з зображенням багатьох птахів.
Пояснюючи про ластівку, я почула голоси Лариси і
Тані (показуючи на картинку, вони голосно говорили):
— Поглянь, який хвостик красивий.
— А ось та пташка: який у неї довжелезний дзьобик і
груди які зелені.
— А ця, яка малюсінька. Поглянь-но, Таню!
— Яка?
— Та ось та, на гілці.
— Бачу, це, мабуть, вівчарик. А ось журавель.
123
Поки дівчатка розглядали вівчарика і журавля, я
розповідала про шпака, про жайворонка... Та Лариса і
Таня так нічого і не дізналися про цих птахів, бо, не
слухаючи моєї розповіді, розглядали собі птахів,
намальованих на картинці.
(За Е. Ш. Натанзон)
3. Яких заходів мала вжити вихователька до Вані?
На занятті в старшій групі всі дошкільники уважно
слухали розповідь Інни Василівни про службових собак,
а Ваня задумався і не чув, про що розповідала1
вихователька.
4. Охарактеризуйте увагу старших дошкільників.
а) В осінню негоду діти охоче грали в гру «Не про
пусти ні слова». Євгенія Семенівна читала дітям ціка
ве оповідання, а вони піднімали руки, почувши ім'я
одного із героїв. Ті діти, які пропускали такий момент,
платили фант.
Переважна більшість дітей були уважними і не
програвали. Яка особливість їхньої уваги допомагала в
цьому?
б) Ці ж діти понад 25 хвилин уважно складали з
кольорової мозаїки відомі їм геометричні фігури, доби
раючи із змішаних деталей потрібні за кольором
формою.
І весь час у групі панувала цілковита тиша. Діти
працювали напружено, не відволікаючись.
5. Чому педагоги провітрюють групову кімнату перед заняттям, перевіряють, чи правильно розставлені
стільчики для дітей?
6. Чому кожне заняття має розпочинатись і закінчуватись точно за режимом групи?
7. У яких групах і як саме вихователь повідомляє
дітям мету заняття?
8. Які прийоми навчання широко використовують
досвідчені вихователі для підтримання уваги дітей?
9. Яким має бути зміст заняття, щоб діти були на
ньому уважними?
10. Як треба ставити запитання дітям на занятті, щоб
вони сприяли уважності дітей?
11. Якими повинні бути підсумок і аналіз заняття,
щоб вони сприяли розвитку дитячої уваги?
124
IV. Завдання для дослідження в дитячому садку.
1. Проведіть спостереження за увагою дітей на занятті й опишіть зовнішні прояви їхньої уваги.
2. Вивчіть рівень розвитку розподілу уваги в середніх і старших дошкільників.
Запропонуйте дітям одночасно розкладати кольорові
олівці в коробочки (червоні — в маленьку, жовті — у
велику) і розказувати улюблену відому казку.
Показником розподілу уваги будуть: правильність
розкладання олівців, обсяг виконаної роботи, якість
розповіді, час, відведений на виконання завдання.
3. Поспостерігайте за увагою дитини (вашої піддослідної) на занятті ї підрахуйте кількість відволікань.
Проаналізуйте залежність відволікань від змісту і
методів навчання
4. Опишіть застосовані вихователем способи активізації дитячої уваги на занятті. Дайте їм оцінку.
120.
Список рекомендованої літератури
В і к о в а психологія/За ред. Г. С. Костюка.—К., 1976.— С,
В о л к о в а Н. Внимание детей во время занятий//Дошк.
восп.— 1971.—№ 12.—С. 6—10.
Тема 11. РОЗВИТОК ПАМ'ЯТІ У
ДОШКІЛЬНИКІВ
І. Запитання і завдання для контролю і самоконтролю.
1. Назвіть зміни, які відбуваються в сфері пам'яті
дітей протягом дошкільного віку.
2. Дайте загальну характеристику пам'яті дошкільників.
3. Охарактеризуйте розвиток мимовільної і довільної
пам'яті дошкільників. Яке значення має мимовільне
запам'ятовування в навчанні дітей дошкільного віку? За
яких умов воно більш продуктивне, ніж довільне
запам'ятовування?
44. Чим способи запам'ятовування старшого дошкільника відрізняються від способів запам'ятовування
середнього дошкільника?
5. З'ясуйте виникнення і розвиток у дітей дошкільного
віку мнемічних дій.
125
6. Розкажіть про розвиток образної і словесно-логічної пам'яті у дітей протягом дошкільного віку. Пригадайте думку К. Д. Ушинського з цього приводу.
7. Чим пояснюється з фізіологічного боку легкість,
швидкість і міцність запам'ятовування дошкільників?
Наведіть приклади дитячих згадувань і впізнавань,
які свідчать про міцність дитячої пам'яті.
8. Розкажіть про розвиток уявлень у дітей протягом
дошкільного віку. Наведіть приклади.
9. Які вимоги до пам'яті дітей ставляться перед
вступом їх до школи?
II. Програмовані завдання.
1. Провідним видом пам'яті дошкільника є:
а) довільна пам'ять;
б) мимовільна пам'ять.
2. З якого віку в дошкільників з'являється здат
ність керувати, володіти своєю пам'яттю?
а) 3 молодшого дошкільного віку.
б) 3 середнього дошкільного віку.
в) 3 старшого дошкільного віку.
3. Укажіть правильне твердження.
Протягом усього дошкільного періоду:
а) довільне запам'ятовування більш продуктивне,
ніж мимовільне;
б) мимовільне запам'ятовування більш продуктив
не, ніж довільне;
в) продуктивність мимовільного і довільного запа
м'ятовування однакова.
4. У якому рядку йдеться про середнього дошкіль
ника?
а) Дитина не тільки приймає поставлені дорослим
мнемічні цілі, але й сама їх ставить, коли цього вима
гають умови діяльності; у неї є спеціальні дії, спря
мовані на запам'ятовування і відтворення.
б) У дитини немає спеціальних мнемічних дій, за
пам'ятовування і відтворення здійснюються мимовіль
но в процесі повсякденної діяльності; діти сприймають
мнемічну ціль, поставлену перед ними з боку дорослих
людей.
5. У дітей якого дошкільного віку спостерігаються
прояви самоконтролю?
а) Молодшого.
126
б) Середнього.
в) Старшого.
6. Дітям якого віку однаково дається запам'ято
вування як наочного, так і словесного матеріалу?
а) Молодшого.
б) Середнього.
в) Старшого.
7. У дошкільників якого віку помітна різниця в про
дуктивності запам'ятовування наочного і словесного
матеріалу?
а) Молодшого.
б) Середнього.
в) Старшого.
8. Деякі психологи вважають, що дітям до семи
років недоступне смислове запам'ятовування.
а) Погоджуєтесь з цією точкою зору.
б) Не погоджуєтесь з цією точкою зору.
Чому?
9. Який обсяг запам'ятовування у старших дошкіль
ників?
а) Із 10—15 предметів чи їх зображень діти від
творюють не більше чотирьох і не більше двох слів
з одноразового пред'явлення.
б) Діти можуть відтворити 7—8 предметів чи кар
тинок із 10—15 і п'ять-шість слів із такої ж кількості.
III. Розв'яжіть психологічні задачі.
1. Поясніть, як зветься у даному випадку особли
вість дитячої пам'яті? В чому її сутність? Дітям якого
віку вона властива?
П'ятирічна Іринка побувала з батьками в захоплюючій подорожі по Дніпру на пароплаві від Києва до
Канева. Але, повернувшись додому, вона ніби забула про
все, що бачила.
Лише через значний проміжок часу, без будь-яких
нагадувань з боку дорослих, вона на малюнку зобразила
Дніпро біля Канева, затоплені дерева, пристань,
пароплави, «чоловічків» — екскурсантів та їх шлях від
пристані до пам'ятника і музею Т. Г. Шевченка на горі і
назад до пароплава.
(За В. І. Лвраменко)
2. Якого віку міг бути Сергійко?
Сергійко, приїхавши в гості до бабусі, попросив у
127
неї іграшкового зайчика, з яким він грався біля ялинки
два роки тому.
Свого зайчика хлопчик не бачив протягом усього
цього часу, бо не був на селі у бабусі.
3. Чому трирічний Руслан не впізнав свого батька,
який був у відрядженні понад рік?
4. Дайте пояснення наведеному факту.
В лікарні Нью-Йорку вмирав тяжкохворий. Дитинство він провів в Італії, юність — у Франції, потім довго
жив у США. І ось що цікавого. Як тільки він захворів,
розмовляв англійською мовою; коли йому стало дуже
погано, він забув англійську мову і почав говорити
французькою. В день своєї смерті хворий говорив
виключно італійською.
5. Оцініть завдання, які давались вихованцям стар
шої групи з погляду розвитку дитячої пам'яті:
а) вдома розкажете казку своїм рідним;
б) сьогодні будемо малювати те, що кожен з вас
бачив цікавого у вихідний день;
в) пригадайте, які оповідання ми читали про
зиму?
В яких віршах йшлося про зимові явища? Хто нам їх
прочитає?
6. Про які особливості дитячої пам'яті говорить
поведінка Віті?
П'ятирічний Вітя одного разу вередував, вигадував
різні причини, аби тільки залишитись вдома. Але мама
все ж таки повела сина в дитячий садок.
Коли Вітя підходив до «Ялинки», у нього зовсім
зіпсувався настрій, він ледве йшов, похнюпивши голову.
— Вітя, дивись, он твоя колишня вихователька Ніна
Йосипівна гуляє з дітьми. Пам'ятаєш, ти ходив до неї в
групу два роки тому?
— Знаю,— незадоволено протягнув хлопчик.— Вчора
вона у нас була замість Олени Максимівни. От я і не хочу
йти в садок. Я вчора зразу згадав, як вона мене тоді
замкнула одного в спальні.
Мати зрозуміла: Вітя не забував два роки, як його
несправедливо покарала Ніна Йосипівна. Він тоді з
сльозами розповідав, як він відчував себе скривдженим і
як йому було страшно у великій спальні. Не пустував він
на занятті, а лише щось запитав у виховательки і почув у
відповідь: «Як ти мені набрид з своїми
128
запитаннями! Підеш у спальню і сидітимеш там, поки не
закінчиться прогулянка...»
7. Як вихователь має проводити підсумок заняття в
старших групах? Яке значення цього підсумку для
розвитку дитячої пам'яті?
8. Чому вихователь перед заучуванням вірша докладно з'ясовує з дітьми його зміст?
9. Чому вихователь старших вихованців звертається
до дітей з закликом: «Діти, будьте уважними, слухайте
уважно оповідання, бо будете його зараз же переказувати»?
10. Чому досвідчені вихователі ніколи не пропонують дітям відразу ж після святкового ранку малювати те,
що їх найбільше вразило на ньому, сподобалось їм?
11. Чому музичний керівник повинен не тільки описувати ті чи інші танцювальні рухи, а й обов'язково
показувати їх малюкам?
12. Чому забезпечення технічними засобами навчання сприяє міцності запам'ятання і розвитку пам'яті
дітей дошкільного віку?
13. Поясніть особливості відтворення Люди.
Пухнаста ялинка стоїть серед кімнати, даруючи густі
лісові пахощі, сяє вогнями, виблискує напрочуд
яскравими іграшками.
Ні на хвилинку не замовкає весела дітвора. Скільки
пісень, хороводів, віршів приготували діти!
Щасливі, збуджені поверталися батьки з своїми
дітьми додому. Ольга Дмитрівна, яка не змогла побувати
на дитячому ранку, стала запитувати у своєї доньки, як
пройшло свято, що їй особисто найбільше сподобалось.
Несподівано для всіх Люда мовчала: не могла дати
відповідь на жодне мамине запитання, ніби й не була на
ранку й не танцювала навколо чарівної ялинки.
І ось дивна річ. Через кілька днів Люда радо про все
розповіла, хоча її ні про що й не розпитували. Мама
довідалась, яким був Дід Мороз, Снігуронька, який
красивий вигляд мав зал. Та найдокладнішою виявилася
розповідь про свій виступ перед усіма глядачами.
IV. Завдання для дослідження в дитячому садку.
І. Дослідіть ефективність мимовільного та довільного
запам'ятовування дітей різного дошкільного віку.
129
У першій серії дослідження дітям пропонується розкласти десять картинок на п'ять груп: «клумба», «дитячий садок», «кухня», «город», «двір», а після цього
опитують їх, що було зображено на картинках.
У другій серії перед тими ж дітьми ставиться пряме
завдання — запам'ятати картинки (десять) в кожній з
зазначених груп. У результаті дослідження порівнюють
продуктивність мимовільної і довільної пам'яті в різних
вікових групах.
2. Дослідіть продуктивність запам'ятовування на
очного і словесного матеріалу дошкільниками.
Метод дослідження підберіть самі.
3. Вивчіть точність і повноту уявлень дітей серед
ньої і старшої груш
З цією метою запропонуйте дітям на занятті розповісти про їхні улюблені іграшки.
Бажано ставити навідні запитання: Що це за іграшка?
Якого вона кольору, розміру? Як ти граєшся з нею? Куди
ти її ховаєш після гри?
Розповіді дітей запишіть. Попросіть їх принести ці
іграшки в садок і показати. На основі звіряння розповіді й
самої іграшки зробіть висновок про точність і повноту
уявлень дитини.
4. Вивчіть запам'ятовування дошкільниками пред
метів залежно від їхньої діяльності (навчальної, ігро
вої, практичної).
Дитині пропонується запам'ятати п'ять предметів,
зображених на малюнках (навчальна дія). У другій серії
досліду дитина повинна запам'ятати таку ж кількість
предметів з метою «купити» ці предмети в «магазині»
(ігрова дія).
У третій серії діти запам'ятовують предмети, з якими
вони діють, виконуючи доручення з самообслуговування, догляду за квітами (практична дія).
Враховується кількість запам'ятованих слів і порівнюється продуктивність пам'яті залежно від діяльності
дитини.
Список рекомендованої літератури
В і к о в а психологія/За ред. Г. С. Костюка.— К., 1976.—
С. 111—113.
И с т о м и н а 3. М. Развитие памяти.— М., 1978.— С.26—62.
Л ю б л і н с ь к а Г. О. Дитяча психологія,—К., 1974.— С.
173—188.
130
Тема 12. РОЗВИТОК УЯВИ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Поясніть думку І. Гете: «Діти — маленькі винахідники: з усього вміють зробити все».
2. Які зміни відбуваються в уяві дітей за роки дошкільного дитинства?
3. Опишіть розвиток відтворюючої і творчої уяви
дітей дошкільного віку. Наведіть приклади.
4. Розкажіть про характерні особливості витворів
дитячої уяви. Наведіть приклади.
5. Чому вихователь під час заняття з малювання чи з
ліплення за задумом у молодшій і в середній групах
запитує у вихованців, що вони хочуть малювати і стежить
за тим, щоб вони не забували про свійзадум?
6. Чому не треба читати дітям страшні оповідання?
7. Як з віком змінюється ставлення дошкільників до
витворів уяви? Обгрунтуйте свою відповідь.
8. Поясніть залежність уяви дошкільників від їхнього
досвіду.
9. Чи розділяєте ви думку про те, що з віком уява
дітей послаблюється, тьмяніє, втрачає жвавість і багатство?
10. Доведіть
справедливість
думки
В.
О.
Сухомлин-ського про те, що без казки, без гри уява
дошкільника не може жити.
11. Яку роботу треба проводити в дитячому садку І в
сім'ї для розвитку дитячої уяви?
12. Яку мету переслідували вихователі Київського
дитячого садка № 407, створюючи «Країну чудес»,^ де
вміщено поробки, іграшки-саморобки, виготовлені дітьми і їхніми батьками, організовуючи традиційні виставки
«Природа і фантазія»?
13. Розкажіть про роль самостійної художньої діяльності в розвитку дитячої уяви. Наведіть приклади.
II. Виконайте подані нижче програмовані завдання.
1. У яких дошкільників за віком уява потребує опо
ри в предметних діях?
а) Молодших, б) Середніх, в) Старших.
2. З якого дошкільного віку уява починає виявля
тися в мовних актах?
131
а) 3 молодшого.
б) 3 середнього.
в) 3 старшого.
3. У якому рядку йдеться про уяву молодших дошкільників?
а) Уява яскрава, відтворююча, довільна, виступає
як самостійна психічна діяльність.
б) Уява творча, довільна, підтримується зовнішні
ми діями.
в) Уява відтворююча, мимовільна, підтримується
зовнішніми діями, яскрава.
г) Дитина відрізняє уявлюване від дійсного, уява
творча.
ч
III. Розв'яжіть психологічні задачі.
1. Яку особливість дитячої уяви так добре врахував
К. Маркс?
Елеонора, старша дочка К. Маркса, згадує, що піс- ' ля
знайомства з морськими оповіданнями вона заявила, що
хоче стати «капітаном корабля» і спитала батька, чи не
можна їй «переодягтись хлопчиком» і найнятись на
військовий корабель. Батько не заперечував, але порадив
нікому про свій план не говорити, а маму попросити
пошити їй матроський костюм.
2.
Поясніть причину страху в Світлани.
І
Іван Григорович прочитав Світлані перед сном каз
ку про Бармалея. Дівчинка довго не могла заснути в
ту ніч.
— Дивись, татку, в темному кутку сидить Бармалей.
Я його боюсь.
Що повинен був зробити батько в такому випадку?
І
3. Які особливості уяви дошкільника виявилися у
спогадах В. Короленка про дитячі ігри? Скільки років
могло бути тоді майбутньому письменникові? Чому ви
так думаєте?
В. Короленко описує, як він з братом грався в дитинстві в подорож. Забравшись у стару карету, вони
просиджували в ній годинами, зовнішньо нічого не
роблячи. Хлоп'ята уявляли собі далекі країни, які відвідували, небезпечні пригоди, які їм доводилося переживати в дорозі, тощо.
4. Дайте пояснення розповіді Маринки про вигада
ного братика і реакцію педагога на неї.
Маленька Маринка живе вдвох з матір'ю. Дошкіль132
ниця дуже любить менших від себе діток, охоче грається
з ними.
Якось, прийшовши в дитячий садок, Маринка радо
повідомила, що у неї з'явився маленький кумедний
братик. Вона розповідала, що Павлик часто плаче, а вона
його заспокоює, співає йому пісні...
Катерина Харитонівна, яка була свідком цієї розповіді, сказала: «Дітки, чули, яке хороше оповідання
придумала наша Маринка про братика і про себе, як
дбайливу люблячу сестричку?»
А згодом підійшла до Маринки, обняла її й пошепки
промовила: «Буде в тебе братик, почекай тільки, трохи
підрости».
Щаслива дівчинка побігла до діток гратися.
5. Оцініть зауваження виховательки, які вона зробила
в старшій групі в кінці заняття з ліплення на тему
«Собачка».
— Аню, ти виліпила дуже маленьку голову в собаки.
— Сашко, чому ти виліпив собаку, який тримає в
зубах кістку? Яке завдання я вам дала?
— Сергійко, а ти що зліпив? Велику вівчарку і цу
ценя. Ну, і діти у мене в групі! — жалілась Алла Ан
дріївна.
6. Дайте оцінку описаним нижче діям батьків.
а) ...Діти назбирали трісочок і почали робити ракету.
Найкраща вийшла в Андрійка. Радості хлопчика не було
меж. З нетерпінням чекав він батька. І коли той прийшов,
відразу до нього:
— Тату, ось! — простяг сяючий Андрійко долоньку,
на якій лежала, на думку сина, ракета.
— Викинь зараз це сміття! — розгнівано сказав
батько.
Андрій інстинктивно заховав іграшку за спину. Він
опустив очі і стояв насупившись, а за ним, тісно збившись зграйкою, його друзі.
— Дядю, це ракета,— нерішуче пояснив хтось із
хлоп'ят,
Але тато видер з рук «ракету» і розтоптав...
б) — Чуєте, як спритно малий фантазує! Так хитрюга
далеко піде! Коли нас вдома не було, з'їв усю
сметану.
—Це не я,— сказав він,— це кішка з'їла!
(За Л, Подоляк)
133
в) Моя п'ятирічна донька часом таке вигадає, що й
дорослий не зумів би. Ми соромимо її, буває, не при
ховую, і шльопанців інколи надаємо, не допомагає!
(За Л. Подоляк)
г) У день Радянської Армії в один із дитячих сад
ків завітали солдати.
Після зустрічі з захисниками Вітчизни Олег заявив
матері, що він сидів на руках у «батька» і що той скоро
буде жити з ними, як колись, коли він був зовсім
маленьким. Запевнив, що у вихідний день «батько»
принесе йому автомат. Щастю хлопчика не було меж.
— Ну і брехун ти у мене, Олег! Ні, що ти брешеш! —
з гнівом накинулась на сина мати.
— Я зустрівся з «батьком», він мій і буде жити зі
мною,— вів далі крізь сльози Олежка.
IV. Дослідження уяви дошкільників у дитячому
садку.
1. Вивчіть яскравість і жвавість відтворюючої уяви
дітей. Для цього прочитайте дошкільникам новий,
доступний для них вірш і запропонуйте їм передати його
зміст в малюнку.
2. Дослідіть багатство і яскравість творчої уяви
старших дошкільників. З цією метою починайте читати
їм оповідання з цікавою зав'язкою і зупиніться в тому
місці, де відбувається найбільше наростання подій.
Запропонуйте дітям самим придумати кінець оповідання.
3. Опишіть досвід роботи вихователя з розвитку дитячої уяви.
Список рекомендованої літератури
В і к о в а психологія / За ред. Г. С. Костюка.—К., 1976.— С.
113—115.
М у х и н а В. С. Детская психология.—М., 1985.—С. 257— 262.
У ш и н с ь к и й К. Д. Вибрані педагогічні твори: В 2 т.— К.,
1983.—Т. 1.—С. 293—301.
134
Тема 13. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДІТЕЙ ДО
ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Назвіть основні компоненти психологічної готовності дитини до навчання в школі.
2. Дайте характеристику мотиваційної готовності
дитини до шкільного навчання.
3. Розкрийте сутність емоційно-вольової готовності
дитини до школи.
4. Охарактеризуйте розумову готовність дітей до
навчання в школі.
5. З'ясуйте, в чому полягає вміння дошкільників
вчитися.
II. Розв'яжіть психологічні задачі.
1. Про яку складову частину психологічної готов
ності до школи свідчить наведений нижче фрагмент
бесіди з Аллою?
— Алло, тобі хочеться піти до школи?
— Дуже хочеться.
— Чому?
— Там вчитимуть читати, писати.
— А для чого треба вміти читати, писати?
— Вчитися треба, щоб все знати. Хочу стати ученицею, ходити до школи.
— А що ти робитимеш вдома, коли прийдеш з школи?
— Після школи книжки читатиму, уроки робитиму, а
потім піду гратися з дівчатками.
(За Г. Люблінською)
2. Про яку складову частину психологічної готов
ності до школи говорить учителька першого класу?
— Діти після дитячого садка приходять до школи
із знаннями правил поведінки, дисциплінованими. Во
ни здатні давати належну оцінку вчинкам товаришів
та об'єктивно оцінювати власну поведінку. Випускни
ки дитсадків мають необхідні навички культурної по
ведінки. Ці діти відзначаються досить розвиненими
почуттями відповідальності й обов'язку.
3. Який компонент психологічної готовності до шко
ли не сформовано в Руслана?
135
Руслан охоче співає, добре малює, любить фізкультуру. На час вступу до школи міг читати.
Перші два тижні шкільних занять минули благополучно. А на третій, коли при підготовці до уроків зустрівся з труднощами, хлопчик засумував. Вдома без
постійної допомоги з боку батьків не міг виконувати
домашні завдання.
4. Деякі вчителі скаржаться на вихователів дитячих
садків за те, що вони недостатньо навчають дітей
вчитись. Чого ж бракує завтрашнім учням?
5. Надмірна регламентованість, зайва опіка і допомога дітям з боку вихователів дитячих садків — основна
причина того, що далеко не в усіх випускників садка
розвинені самостійність, наполегливість, а також довільні
психічні процеси — сприймання, увага, пам'ять, здатність
володіти собою. Такі діти не спроможні обходитися без
додаткових вказівок і персонального опікування.
На яку сторону готовності дітей до навчання в школі
має звернути серйозну увагу вихователь підготовчої
групи?
6. Чи розділяєте впевненість Лідії Олексіївни в то
му, що її донька повністю підготовлена до школи?
Дайте обгрунтовану відповідь.
— Я спокійна за свою Юлю. Вона вміє читати,
писати. Лічити вона навчилась до ста. Що ж їй ще треба?
7. Які поради ви дасте батькам тих дітей, які перед
школою мало спілкуються з ровесниками, вдома звикли
до того, що батьки їх пестять, поспішають задовольняти
всі їхні бажання, примхи? Дайте обгрунтовану відповідь.
8. Чому у вчителів початкових класів особливу тривогу викликають діти, які на уроках абсолютно нічим не
цікавляться? Дайте обгрунтовану відповідь.
9. Яка ланка психологічної готовності дитини до
школи допомагає їй виконувати правила і вимоги
шкільного життя? В чому вона полягає?
10. Які комунікативні якості потрібно виховувати у
дітей перед вступом їх до школи, котрі допомогли б їм
влитись у колектив класу?
11. Які вимоги ставляться на уроці до розвитку мовлення дитини? Яким воно має бути за своїм розвитком у
дітей перед вступом їх до школи?
136
12. На які сторони розвитку мислення дітей повинні
звертати особливу увагу вихователі, готуючи своїх
підопічних до шкільного навчання? Дайте обгрунтовану
відповідь.
13. Чому, готуючи дітей до школи, необхідно розвинути у них довільну увагу, довільне запам'ятовування і
відтворення? Поясніть свою відповідь.
14. Яким має бути сприймання простору у дітей
напередодні вступу їх до школи? Обгрунтуйте свою
відповідь.
15. Поясніть можливі причини того, що в частини
випускників дошкільних закладів нестійка увага, вони
не вміють зосереджуватись, їхня поведінка відзнача
ється значною імпульсивністю. Які поради ви дали б
вихователям, що недостатньою мірою підготували сво
їх випускників до шкільного навчання?
Психологічні особливості
шестирічних дітей
І. Поясніть указані нижче твердження, думки.
1. Важливо не упустити відповідальну пору в ста
новленні людини і створити для її розвитку в дитинстві
найсприятливіші умови. Навчання якраз і виявляється
таким видом діяльності, який служить цій благородній
справі — повноцінному і гармонійному розвитку ди
тини.
Можна з упевненістю стверджувати, що навчання з
шести років є розумною і корисною справою для дітей.
(За І. Зверевым)
2. Дитинство — найважливіший період людського
життя, не підготовка до майбутнього життя, а справж
нє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того,
яке було дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі
роки, що ввійшло до її розуму і серця з навколишньо
го,— від цього значною мірою залежить, якою люди
ною стане сьогоднішній малюк.
(За В. Сухомлинським)
3. Коли думаєш про дитячий мозок, уявляєш ніжну
квітку троянди, на якій тремтить крапля роси. Яка обе
режність і ніжність потрібні для того, щоб, зірвавши
137
квітку, не зронити краплю. Ось така обережність потрібна нам щохвилини.
(За В. Сухомлинським)
4. Перш ніж давати знання, треба навчити думати,
сприймати, спостерігати.
(За В. Сухомлинським)
5. Свідома дитина має бути підготовлена до сприй
мання навчання як соціально значущої діяльності, -#акої ж важливої, як праця дорослих.
(За В. Котирле)
Психологічна готовність шестирічних дітей
до навчання в школі
І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.
1. Що мав на увазі І. Зверев, доктор психологічних
наук, коли говорив, що мозок шестирічної дитини
FO-товий до засвоєння доступної інформації в процесі систематичного навчання?
2. Для шестиліток властивий досить високий рівень
розвитку здібностей, зв'язаний з розвитком органів чуття.
В чому виявляються ці здібності?
3. Які особливості психіки, зокрема мислення, мовлення, дають можливість шестиліткам вчитись читати і
писати? Дайте повну відповідь.
4. Розкажіть про особливості пам'яті дітей шестирічного віку. Наведіть приклади.
5. Укажіть, що є найхарактернішим для уваги шестиліток.
II. Психологічні основи навчання шестиліток.
1. Чим має відрізнятись режим для наймолодших
учнів від установленого в школі? Дайте вичерпну відповідь.
2. Чи можна застосовувати в підготовчих класах
досвід роботи з першокласниками без змін? Поясніть
свою відповідь.
3. Чому гра повинна займати чільне місце в усій
навчальній діяльності шестиліток? Чи розділяєте ви
думку Д. Б. Ельконіна про те, що шестиліткам треба дати
можливість вволю награтися в школі?
4. Чи погоджуєтесь з думкою І. Зверева про те, щоб
діти на уроках рідної мови або математики грались з
ляльками чи з іншими іграшками? Дайте обгрунтовану
відповідь.
5. Яка система взаємовідносин між дітьми і вчителем
допустима в першому класі: та, що склалась в дитячих
садках, чи та, що панує в школі? Поясніть свою відповідь.
6. Чому шестилітки в класі не одержують домашніх
завдань?
7. Чому індивідуальний підхід до шестирічних уч
нів психологи розглядають як важливу умову успіш
ного навчання?
III. Практичні завдання.
1. Для вивчення навчальних успіхів і психічного
розвитку шестирічних дітей використайте систему зав
дань, розроблену О. В. Скрипченком і Н. Ф. Скрипченко (див. журн. «Початкова школа», 1979, № 5; с. 61—
66).
2. Уважно опрацюйте книжку Ш. А. Амонашвілі
«Здравствуйте, дети» і дайте відповіді на запитання:
а) чому Амонашвілі наполягає на тому, щоб уся
педагогіка початкового навчання була гуманістичною,
оптимістичною? Який зміст він вкладає в ці поняття?
б) у чому полягає, на думку Ш. А. Амонашвілі, сут
ність дисципліни шестирічних дітей?
в) спробуйте виділити в книзі 10 запитань, пов'яза
них з організацією роботи в підготовчому класі, на які
дається категорична відповідь «ні» або «так».
г) чи згодні ви з думкою Ш. А. Амонашвілі, що
справжній сучасний педагог — це не той, хто «підштов
хує своїх вихованців до того, до чого сам уже не має
надії бути причетним, а той, хто «прибув» з майбут
нього, щоб надихнути їх і повести за собою в це май
бутнє, навчити їх стверджувати ідеали майбутнього».
д) якими професійно необхідними психологічними
рисами повинен володіти учитель шестилітніх учнів?
<
138
139
Список рекомендованої літератури
А с т а х о в А. И. Шестилетние в стране знаний//Сов. педагогика.— 1981 — № 10.—С. 97—100.
В е н г е р Л. А. Воспитание психологической готовности к систематическому обучению//Дошк. восп.— 1985.— № 7.— С. 43—46.
К о с о л а п о в а Н. В. Нам пишут//Нач. шк.— 1980.— № 8.— С.
44.
М а р т ы н о в а С. С. и др. О преемственности в работе дет» ского
сада и школы //Нач. шк.— 1980.— № 6.— С. 5—6.
Мухина В. С. Детская психология.— М., 1985.— С. 262— 268.
Н а с т у п н і с т ь у навчально-виховній роботі дитячого садка/Упоряд. 3. Н. Борисова,—К., 1985.—С. 33—56.
П р о с к у р а Е. В. Развитие познавательных способностей
дошкольника / Под ред. Л. А. Венгера.—К., 1985.—С. 85—110.
ЗМІСТ
Передмова .......................................................................................
ЧАСТИНА ПЕРША. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
.
З
.
6
Тема
1. Предмет, методи І завдання психології ...
Тема 2. Особистість ....................................................................
Тема 3. Міжособистісні відносини ............................................
Тема 4. Загальна характеристика діяльності ....
Тема 5. Увага ...............................................................................
Тема 6. Мовна діяльність ...........................................................
Тема 7. Відчуття і сприймання ................................................
Тема 8. Пам'ять ...........................................................................
Тема 9. Мислення
. .................................................................
Тема 10. Уява ...................................................................................
Тема 11. Почуття , ~* ..................................................................
Тема 12. Воля...................................................................................
Тема 13. Темперамент ....................................................................
Тема 14. Характер ...........................................................................
Тема 15. Здібності ...........................................................................
6
11
14
16
20
23
24
29
34
39
43
48
54
57
60
ЧАСТИНА ДРУГА. ВІКОВА І ПЕДАГОГІЧНА ПСИ
ХОЛОГІЯ ..............................................................................
Р о з д і л І. Загальні питання дитячої психології
...
Тема
1. Предмет дитячої психології
......
Тема 2. Методи дитячої психології ............................................
Тема 3. Основні закономірності психічного розвитку
.
Р о з д і л II. Психологічні особливості розвитку дитини в
немовлячому і ранньому віці .....
Тема 1. Період новонародженості .............................................
Тема 2.
Характеристика немовляти
.....................
Тема 3. Характеристика раннього віку ..................................
Р о з д і л III. Психологічні особливості розвитку дитини в
дошкільному віці..................................................
Тема
1. Загальна характеристика дітей дошкільного віку ..... 75
Тема 2. Становлення і розвиток гри як провідної діяль
ності. Інші види діяльності ............................................................
Тема 3. Умови розвитку особистості дошкільника
.
. . 86
Тема 4. Розвиток мотивів поведінки і формування само
свідомості у дошкільників .............................................................
64
64
64
64
66
69
69
70
71
75
76
88
141
Тема
Темі
Тема
Тема
Тема
5. Розвиток почуттів у дошкільників
.
.
.
6. Розвиток вольової сфери у дошкільників
.
7. Розвиток мовлення у дошкільників .
.
.
8. Сенсорний розвиток дошкільників
.
.
.
9. Розвиток мислення у дошкільників і психологія
розумового виховання ........................................
Тема 10. Розвиток уваги у дошкільників ..............................
Тема 11. Розвиток пам'яті у дошкільників ...................... .
Тема 12. Розвиток уяви..........................................................
Тема 13. Психологічна готовність дітей до шкільного на
вчання ..........................................................
.92
99
і об
.107
114
121
125
131
135
К14
Казарновська Г. Б., Долинна О. Гї.
Загальна, вікова і педагогічна психологія: 36.
завдань.— К.: Вища шк., 1990.— 142 с ISBN
5-11-001865-0
0303030000-036
К ______________ 5 _ 90
М211(04)—90
ББК 88.8fl7id
Уче б н о е п о с о б и е
Казарновская Анна Борисовна
Долинная Александра Прокофьевна
ОБЩАЯ, ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ
Сборник заданий
Допущено Министерством
народного образования УССР
в качестве учебного пособия для педагогических
училищ
Киев «Выща школа» На
украинском языке
ч
Художній редактор /. Г. Сухенко
Технічний редактор Н. Ю. Морозова
Коректор О, С, Дзюба
ИБ
№
13331
Здано до набору 28.04.89. Підписано до друку 09.01.90. Формат 84X108lJ82,
Папір друк. № 2. Гарнітура літературна. Високий друк. Умови, друк. арк. 7,56.
Умови, фарбовідб. 7,71. Обл.-вид. арк. 7,25. Тираж 21000 пр. Вид. № 7584. Зам.
935. Ціна 20 к.
Видавництво «Вища школа», 252054, м. Київ-54, вул. Гоголівська, 7
Білоцерківська книжкова фабрика, 256400, м. Біла Церква, вул. Карла Маркса,
4
І
Download