Uploaded by nslavinskyi

Охорона праці (2)

advertisement
ТЕМА 1 ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Завдання 1
Пояснити значення цифрових позначень НПФЩП 85.11-1.06-70 “Правила обладнання, експлуатації та
техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень”
Задання 2
Пояснить значення цифрових НПАОП 85.0-3.01.88 “Галузеві норми безплатної видачі спец одягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту....
ЗАДАЧА 1
Представник спеціально уповноваженого органу віконавчої влади з охорони праці перевіряв стан
охорони праці на машинобудівному промисловому підприємстві, на якому 526 осіб. При перевірці було
встановлено, що функції служби охорони праці на даному підприємстві в порядку сумисництва виконує
інженер-технолог.Раніше він працював на іншому підприємстві на посаді інженера з охорони праці і
має відповідну підготовку з охорони праці. Зчасу останньої перевірки у нього знань у нього пройшло 5
років
Вкажіть:
1. Порушення вимог з охорони праці, що були допущені на цьому підриемстві.
2. Необхідні заходи для приведення стану охорони праці на підприемстві у відповідність з
законодавством
ЗАДАЧА 2
Працівником служби охорони праці промислового підприемства був проведений первинний інструктаж
з охорони праці особи, яка працевлаштувалась на дане підприемство. Після прийняття на роботу
робітник видразу приступив до виконання своїх трудових обов’язків і пропрацював після цього 1 рік і 2
місяці. За цей період ніяких інструктажів з ним не проводилось.
Вкажіть:
1.Види інструктажів з охорони праці,які повинен був отримати за цей період даний працівник і
необхідні терміни їх
2.Осіб, які повинні проводити ці інструктажі проведення.
ТЕМА 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ А ЗАКЛАДАХ
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Задача 1
До штату служби охорони праці МОЗ України були зараховані 3 спеціалісти, з яких 1 має вищу
медичну освіту і стаж роботи 4 роки в тому числі 1 рік на посаді інженера з охорони праці
Вкажіть:
1.Вкажіть наявність чи відсутність порушень законодавства про охорону праці прі організації служби
охорони праці МОЗ України
2.Назвіть документ, в якому введені вимоги до служби охорони праці МОЗ України
3.Вкажіть
до
якого
виду
служб
МОЗ
України
відноситься
дана
служба.
Задача 2
Під час перевірки службою охорони праці дотримання вимог охорони праці в гуртожитку були виявлені
порушення.За результатом перевірки працівником служби .........
Вкажіть:
1.Вкажіть правомірність такого рішення проректора ВНЗ.
2.Назвіть документ, в якому наведені права і обов’язки працівників служби охорони праці
3.Вкажіть особу, відповідальну за дотримання вимог охорони праці та пожежної безпеки у гуртожитку
Задача 3
Під час перевірки службою охорони праці дотримання вимог охорони праці в стоматологічній клініці
було встановлено, що медична сестра кабінету лазерного лік. Ротової порожнини ........... працює в
цьому кабінеті 7 місяців
Вкажіть:
1.Вкажіть наявність чі відсутність порушень законодавства про охорону праці в даному випадку.
2.Назвіть основний документ, який регламентує, який регламентує проведення навчання і перевірку
знань з охорони праці в ЗОЗ.
3.Вкажіть, яким чином фіксується проходження працівником того чи іншого виду інструктажу з
охорони праці та назвіть види інструктажу з охорони праці, які повинна пройти медсестра лазерного
кабінету.
ТЕМА 3 ГІГІЄНА ТА ФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ.ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ
ПРАЦІ
Задача 1
У лікаря – хірурга середня величина енерговитрат упродовж робочого дня становить 270 Дж/с. При
вивченні функціонального стану його організму встановлено: середня частота серцевих скорочень
(ЧСС) на зміну становить 85 за 1 хв.; мязова витривалість до кінця робочої зміни зменьшилось на 25%,
обсяг оперативної памяті – на 20%, латентний період простої та складної зоровомоторної реакції
збільшився віжповідно на 25 і 35 %, а час концентрації уваги - на 30%.
Завдання.
Дайте оцінку напруженості фізіологічних функцій лікаря під час його роботи за шкалою ДУ “Інститут
медицини праці АМН України”.
Задача 2
Тривалість робочого дня лікаря – стоматолога становить 6 годин, щільність завантаження робочого часу
роботою – 90 %. Середнє значення ЧСС (показник втоми) під час роботи – 95 уд/хв., під час відпочинку
– 75 за 1 хв. Гранично допустима величина середньо-змінної ЧСС – 100 уд/хв (відповідає роботі
середньої важкості).
Завдання.
Розрахуйте необхідний загальний час регламентованих перерв на відпочинок для запровадження
раціонального режиму праці та відпочинку лікаря – стоматолога.
Задача 3
Медична сестра хірургічного відділення разом із санітаркою вручну перекладають хворих, яким було
проведене хірургічне втручання під загальною анестезією, з операційного столу на медичне ліжко. У
процесі вони піднімають хворих приблизно на висоту 10 см, далі рухають хворого по горизонталі на 65
см і опускають на ліжко. Всього за робочу зміну медична сестра разом із санітаркою вионують вказану
роботу 6 разів, середня вага, яку переміщає кожна працівниця за один раз складає 35 кг.
Завдання.
Розрахуйте виконану роботу окремої медичної працівниці ( в джоулях) за робочу зміну.
ТЕМА 5 ПРОФЕСІЙНІ ШКІДЛИВОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВЯЗКІВ
ЛІКАРЯ
1-е заняття
Завдання 1
1. Охарактеризуйте психофізіологічні, фізичні, хімічні та біологічні шкідливі чинники, що можуть
діяти на лікарів – хірургів під час проведення оперативних втручань .
2. Охарактеризуйте зміни в стані здоровя лікарів – хірургів, що можуть виникати під дією
шкидливих виробничих чинників.
3. Запропонуйте профілактичні заходи, спрямовані на запобігання негативного впливу шкідливих
виробничих чинників на організм лікарів – хірургів.
Завдання 2
1. Охарактеризуйте психофізіологічні, фізичні, хімічні та біологічні шкідливі чинники, що можуть
діяти на лікарів – стоматологів.
2. Охарактеризуйте зміни в стані здоровя лікарів – стоматологів, що можуть виникати під дією
шкидливих виробничих чинників.
3. Запропонуйте профілактичні заходи, спрямовані на запобігання негативного впливу шкідливих
виробничих чинників на організм лікарів – стоматологів.
ТЕМА 4 НЕЩАСНІ ВИПАДКИ ПРИ АВАРІЇ У ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ
ЗАКЛАДАХ ЇХ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК
Задача 1
У поліклініку до хірурга доставлена потерпіла Петрова О.В., яка працює прибиральницею….
Задача 2
У стаціонарі лікувального закладу виникла пложежа через замикання проводів.Смертельно травмовано
одного підсобного….
Задача 3
Працівниця поліклініки з невідомих причин прийняла велику (як вона потім повідомила)дозу
ліків,у результаті чого…..
ТЕМА 6 ГІГІЄНА І ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРАЦІ І СТАНУ ЗДОРОВЯ МЕДИЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
Задача 1
Проводилось санітарно-гігієнічне оцінювання умов праці і характеру…….
Задача 2
Лікар хірург-ортопед чотири дні на тиждень проводить операції з використанням……
ТЕМА 7 ГІГІЄНА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
Задача 1
Медичний працівник С., 19-ти років,що має середню спеціальну освіту…..
Завдання 1,2
Запропонуйте профілактичні заходи спрямовані на запобігання……
Задача 2
Молодша медична сестра рентгенівського кабінету більше половини робочого дня.....
ТЕМА 8 ОХОРОНА ПРАЦІ В ОКРЕМИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ЗАКЛАДІВ
ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ТА ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
Задача 1
Кабінет ультразвукоої діагностики знаходиться на 2 поверсі поліклініки. У кабінеті площею….
Задача 2
Лікар-стоматолог працює сидячи 55-60% робочого часу, а решту часу…..
Задача 3
Випускники медичного університету (23 роки) працевлаштовуються….
ТЕМА 9 НЕБЗПЕЧНІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В РОБОТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІ
Задача 1
На обличчя лікаря,який обстежував пацієнта випадково……
ТЕМА 10 ОСНОВИ БЕЗПЕКИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Задача 2
У реанімаційному відділені лікарні м. Полтави,що розташована на 4 поверсі….
Задача 3
На території районної лікарні знаходиться міжаптечна база ліків та виробів…..
ТЕМА 11 ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК,ПІДЛІТКІВ ТА ОСІБ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП В
ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ
Задача 1
Випускник загальноосвітньої середньої школи 17-ти років бажає працевлаштуватись…..
Задача 2
У фізіотерапевтичному кабінеті поліклініки працюють 3 медсестри. В кабінеті встановлено три
апарати…..
Задача 3
3 медсестри працюють у відділенні променевої терапії, в якому розташованно 4
фізіотерапевтичних апарати…..
Задача 4
Лікар-офтальмолог центру первиної медико-санітарної допомоги (жінка 23 років)….
ТЕМА 12 СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Задача 1
Визначитикоефіцієнт частоти потерпілих,смертельних випадків,нащасних випадків за даними МОЗ.
Викор. табл № 1..
Задача 3
Визначіть питому вагу(частку.відсоток) професійних захворювань…
Download