Uploaded by mazis

Силабус по дисциплине Производственная санитария

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Факультет агротехнологій та екології
Кафедра цивільна безпека
СИЛАБУС
з навчальної дисципліни
«Вступ до фаху»
(http://op.tsatu.edu.ua/course/vievv.nhp7id-397)
Викладач (і)
к.т.н., проф. Рогач Юрій Петрович
ЬИр ://\\л\ лу.tsatu.edu.ua/opbzh/people/rohach-iurij-petrovvch/
асистент, Скачок Вікторія Вікторівна
http://www.tsatii.edu.ua/opbzh/people/skachok-viktoriiaуікіогіупа/
кредитів
Загальна кількість годин
К ількість
4
120
Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Дисципліна «Вступ до фаху» спрямована на формування у
здобувачів рівня вищої основних принципів державної політики України з питань
цивільної безпеки, цивільного захисту та основ пожежної безпеки. Загальний огляд
етапів розвитку науки про захист людини від шкідливого та небезпечного впливу
техногенного виробничого середовища. Соціальний захист потерпілих в умовах
сучасного промислового виробництва
Метою вивчення дисципліни є опанування здобувачем основні принципів
державної політики України з питань цивільної безпеки, цивільного захисту та
основ пожежної безпеки.
Завдання полягає у набутті здобувачем знань, умінь і здатностей
(компетентностей) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з
обов’язковим урахуванням вимог цивільної безпеки та гарантуванням збереження
життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної
діяльності.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ
цивільного захисту, охорони праці; дотримання основних принципів здійснення
цивільного захисту та державної політики з питань охорони праці.
2
Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни
С п е ц іа л ь н іс т ь
2 6 3 « Ц и в іл ь н а
безп ек а»
Загальні
С п е ц іа л ь н і (ф а х о в і)
к о м п е т е н т н о с т і (З К )
к о м п е т е н т н о с т і (Ф К )
ЗК 1.
З д а т н іс т ь
зувати
свої
о б о в ’я зк и
р е а л і­
права
як
с у с п іл ь с т в а ,
і
ч лен а
у с в ід о м ­
Ф К 1.
ф у н к ц ій
Р е зу л ь т а т и н а в ч а н н я (Р Н )
У с в ід о м л е н н я
дер ж ав и ,
р е а л із а ц ії
цих
ф орм
ф у н к ц ій ,
РН 10.
В и зн ач ати
ф із и ч н і,
х ім іч н і,
б іо л о г іч н і т а п с и х о ф і з і о л о г і ч н і ш к ід л и в і
виробничі
чинники
та
а н а л із у в а т и
п р а в о в и х о с н о в ц в іл ь -н о г о
б е зп е ч н іс т ь в и р о б н и ч о г о у ста т к у в а н н я .
л ю в а т и ц ін н о с т і г р о м а ­
захи ст у,
Р Н 2 3 . П р а ц ю в а т и з р із н и м и д ж е р е л а м и
дянськ ого
дотрим ання
( в іл ь н о г о
дем ок р ати ч н ого)
охорони
п р и н ц и п ів
п р а ц і;
основни х
з д ій с н е н н я
с у с п іл ь с т в а т а н е о б х і д -
ц и в іл ь н о г о
за х и ст у
н іс т ь
дер ж авн ої
п о л іт и к и
його
розви тк у,
права,
стал ого
верховенства
прав
і
і н ф о р м а ц ії
на
ф із и ч н и х
і ел ек тр он н и х
н о с ія х , з о к р е м а , ін о з е м н о ю м о в о ю .
та
з
п и т а н ь о х о р о н и п р а ц і.
свобод
лю дин и і гром адянина в
У к р а їн і.
Орієнтовний перелік тем лекцій
Суспільство та розвиток суспільних виробничих відносин.
Концепція формування цілісної системи знань з питань
1.
2.
цивільної
безпеки.
3.
Стан цивільної безпеки та охорони праці в Україні.
4.
Засади державної політики в Україні із питань цивільної безпеки
5.
Основні принципи організації охорони праці. Організація менеджменту
з охорони праці на підприємстві.
6.
Базові основи законодавства з цивільної безпеки. Створення безпечних
для працівників умов праці..
7.
Міжнародні та державна концепції сталого розвитку суспільства та
забезпечення безпеки життя та праці.
8.
Основні поняття про виробничий травматизм та професійне
захворювання. Травматизм невиробничого характеру.
9.
Навчання у університеті на рівні бакалавр.
10. Навчання у університеті на рівні магістра.
11. Науковий розвиток фахівця після закінчення базового навчання в
університеті.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Орієнтовний перелік тем практичних занять
Закон України про охорону праці
Правове і нормативне регулювання охорони праці.
Державне управління охороною праці в Україні.
Умови праці в залежності від важкості трудового процесу.
Умови праці в залежності від напруженості трудового процесу.
Проведення навчання з питань охорони праці на підприємстві.
Політика курсу
Для одержання високого рейтингу необхідно виконувати наступні умови:
^ не пропускати навчальні заняття та не запізнюватися на них;
^ систематично брати активну участь у освітньому процесі;
^ чітко й вчасно виконувати навчальні завдання;
\ \
3
^
^
^
^
не займатися сторонніми справами на заняттях;
вислухувати відповіді товаришів, з повагою ставитися до думки інших
членів колективу, приймати участь у дискусіях;
вимикати мобільний телефон під час занять та під час контролю знань;
вчасно виконувати й здавати завдання для самостійної роботи;
у випадку невиконання завдань підсумкова оцінка знижується;
уникати проявів академічного плагіату.
Рекомендована література
1.
Основи охорони праці. Підручник / За ред. К.Н.Ткачука і М.О.
Халімовського.- К.: Основа, 2006. - 472 с.
2.
Охорона праці та промислова безпека / Ткачук К.Н., Зацарний
В.В., Сабарно Р.В. та ін. // За ред. К. Н. Ткачука і В.В. Зацарного: Навч.
посібн. - К.: Лібра, 2010. - 560 с.
3.
Безпека сталого розвитку України: побудова в умовах глобальних
викликів / [Ананьїн В. О. та ін.]; за ред. В. О. Ананьїна / Ін-т спец, зв’язку та
захисту інформації Нац. техн. ун-ту України ”КПІ”. - К. :ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”,
2009.-271 с.
4.
Гогіташвілі Г. Г., Карчевськ'і Є.-Т., Лапін В. М. Управління
охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. - К.:
Знання, 2007. - 367 с.
5.
Павлюк Ю,Е, Сирібний А,В„ Бадажданова 0,Ф. -Ризики
небезпечних об’єктів та методика іх оцінки ЛДУ БЖД. 2007-262 с.
6.
Юшко А.М, Н. Швець Н. М. Міжнародні соціальні стандарти:
навч. посіб. / авт.: А. М. Юшко, Н. М. Швець; за заг. ред. В. В. Жернакова. X.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2013. - 121 с.
Гарант освітньої програми
Мохнатко І.М.