Uploaded by Олександр Чатов

Силабус легка атлетика (технічні види)

advertisement
Легка атлетика (технічні види)
Офіційно про предмет
Бакалавр
Освітній ступінь
01 Освіта/Педагогіка
Галузь знань
017 Фізична культура і спорт
Спеціальність
Освітньо-кваліфікаційна програма
Кількість кредитів
Рік навчання
Семестр
Обов'язковий предмет
Компонент
освітньої
програми
Мова викладання Українська
Денна форма навчання
Формат
навчальної
дисципліни
Коротко про викладача
Чатов Олександр Валерійович,
Викладач
студент магістратури
навчальної
дисципліни
Контактна
інформація
e-mail:
Garridomoreno98@gmail.com
тел. 0937604765
Консультації
Консультуватися можна за
номером телефоном у вайбері.
Опис дисципліни
Обсяг курсу
Денна форма навчання
40 годин аудиторних
(з них: 10 годин лекцій;
32 годин практичних занять,
110 години самостійної
роботи
Предмет “Легка атлетика” тісно
пов'язана з предметами:
● Анатомія людини
● Біомеханіка
● Фізіологія
● ТіМФВ
Метою навчальної дисципліни є
ознайомлення та формування
навичок технічних видів з
легкої атлетики
Електронний ресурс.
Передумови
вивчення
навчальної
дисципліни
Мета навчальної
дисципліни
Навчальний
контент
Перелік тем
навчальної
дисципліни
Поради з
успішногонавчанн
яз дисципліни
1.Історія
розвитку
та
теоретичні основи виконання
технічних елементів.
2.Теоретичні основи виконання
технічних елементів.
3.Основи
техніки
метання
молота.
4.Основи
техніки
метання
спису.
5.Основи
техніки
метання
диску.
6.Основи техніки штовхання
ядра.
7.Основи техніки стрибків у
довжину та потрійним.
8.Вдосконалення
техніки
виконання в технічних видах
легкої атлетики.
Відвідування
занять
є
обов’язковим
компонентом
оцінювання,
за
яке
нараховуються
бали.
За
об’єктивних
причин
(наприклад,
хвороба,
міжнародне
стажування)
навчання може відбуватись в
Рекомендованідже
релаінформації
онлайн формі за погодженням з
керівником курсу.
Рекомендована література
1. Беляк О.И., Коняхин М.В.,
Боровая В.А. Легкая атлетика.
Метание диска Гомель:
Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины
(ГГУ), 2017. — 24 с.
2. Воронін Д.М. Аналіз
показників фізичної та
технічної підготовленості
штовхальників ядра/ Д.М.
Воронін, Я.С. Свищ, В.Р.
Західний//Фізична культура,
спорт та здоров’я нації: зб.
наук. пр. Вінницького держ.
пед. ун-ту імені Михайла
Коцюбинського.- Вінниця,
2015.- Вип. 17.-С. 387-391.
3. Врублевский Е.П.,
Масловский Е.А. Легкая
атлетика. //
Учебнометодическое пособие. Пинск: ПолесГУ, 2010. - 244 с.
4. Гацко О. В., Дерека Т. Г.,
Гнутова Н. П. Легкоатлетичні
вправи : навч. посіб. Київ :
Київ. ун-т ім. Б. Грінченка,
2017. 217 с.
5. Колот А.В. Удосконалення
технічної майстерності
висококваліфікованих
спортсменів у легкій атлетиці //
Теорія і методика фізичного
виховання. – 2016. - № 3. – С.
12-20.
6. Костюкевич В.М. «Теорія і
методика спортивної
підготовки у запитаннях і
відповідях»: Навчальнометодичний посібник / В.М.
Костюкевич. – Вінниця:
Планер, 2016. – 159 с.
7. Легка атлетика: Навчальна
програма для дитячо-юнацьких
спортивних шкіл,
спеціалізованих дитячоюнацьких спортивних шкіл
олімпійського резерву, шкіл
вищої спортивної майстерності
та спеціалізованих навчальних
закладів спортивного профілю /
Бобровник В. І., Совенко С. П.,
Колот А. В. – К.: Логос, 2019. –
192 с.
Download