Загрузил Катерина Крылова

програма "взаемодействие вируса и клетки"_магистры

Форма № Н - 3.04
Затверджено Вченою Радою ОНУ
імені І.І. Мечникова
від “___” ___________ 20 12 р. №___
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
________________________________________________________________
(повна назва вищого навчального закладу)
Кафедра мікробіології, вірусології і біотехнології
_____________________________________________________________
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор
___________________________
“______”_______________2012 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ВІРУСІВ І КЛІТИНИ
(шифр і назва навчальної дисципліни)
напряму підготовки___0704 Біологія_________________________________________
(шифр і назва напряму підготовки)
для спеціальності _8.04010203 Вірусологія _________________________
(шифр і назва спеціальності (тей)
спеціалізації_____________ ________________________________________________
(назва спеціалізації)
інституту, факультету ______біологічного____________________________________
(назва інституту, факультету)
Кредитно-модульна система
організації навчального процесу
2012 – 2013
«Механізми взаємодії вірусу і клітини». Робоча програма навчальної
(назва навчальної дисципліни) дисципліни для студентів за напрямом підготовки Біологія, за
спеціальністю 8.04010203 вірусологія.- 8 с.
Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).
Крилова Катерина Дмитрівна, канд. біол. наук
Панченко Микола Микитович, канд. біол. наук, доцент
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри мікробіології, вірусології і біотехнології
біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
______________________________________________________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________2012 р.
Завідувач кафедрою
_______________________ (Іваниця В. О)
(підпис)
(прізвище та ініціали)
“_____”___________________ 2012 р.
Схвалено методичною нарадою біологічного факультету
Протокол № ___ від. “____”________________2012 р.
Голова
_______________(Ружицька О. М.)
(підпис)
(прізвище та ініціали)
2
Опис навчальної дисципліни
«Механізми взаємодії вірусу і клітини» 2012-2013 н.р.
Найменування
показників
Кількість кредитів –
1,5
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Варіативна
Напрям підготовки
0704 Біологія__
(шифр і назва)
Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання не
заплановано
Рік підготовки:
1-й
1-й
Спеціальність
(професійне
спрямування):
8.04010203 Вірусологія
Семестр
1-й
Загальна кількість
годин – 54
1-й
Лекції
20 год.
-
Практичні, семінарські
Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента –
Освітньокваліфікаційний рівень:
Магістр
-
-
Лабораторні
-.
Самостійна робота
34 год.
–
ІНДЗ: -.
Вид контролю: модульний
контроль, іспит
3
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою дисципліни є ознайомлення студентів з фундаментальними
аспектами і молекулярними механізмами взаємодії вірусу і клітини, методами
дослідження цих процесів.
Завданням дисципліни є надання майбутнім фахівцям теоретичних знань
стосовно біології вірусу в організмі-хазяїні та ознайомлення з молекулярними
основами створення ефективних противірусних стратегій.
Після вивчення дисципліни студент повинен знати:
- цитопатичні ефекти вірусної інфекції;
- шляхи використання молекул і апаратів клітини-хазяїна для зборки
вірусної частки;
- шляхи формування «Вірусних фабрик» для реплікації нуклеїнових
кислот і зборки часток;
- механізми клітинної відповіді на вірусну інфекцію;
- шляхи подолання вірусом клітинної відповіді.
Вивчивши матеріал, дисципліни студент повинен вміти:
- охарактеризувати основі етапи взаємодії вірусу з клітиною-хазяїном;
- перелічити основні методи, що застосовуються для дослідження цих
механізмів;
- описати можливі механізми дії противірусних препаратів.
2. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Взаємодія бактеріофагів з клітинами бактерій.
Тема 1. Проникнення бактеріофагів в клітини бактерій.
Введення. Історія дослідження взаємодія вірус-клітина. Особливості
проникнення в клітину грампозитивних і грамнегативних бактерій.
Тема 2. Проникнення бактеріофагів родин Myoviridae, Podoviridae,
Syphoviridae.
Фаг Т4, Т7, λ. Молекулярна будова рецепторів до фагів Т4, Т7, λ. Молекулярний
механізм проникнення. Затримка проникнення/реплікації фагової ДНК.
Тема 3. Перехід на фогоорієнтований метаболізм.
Передранні гени. Ранні гени. Пізні гени. Ферменти. Сигма-фактори. Інгибування
трансляції бактеріальної ДНК. Морфогенез вірусних часток. Лізис клітин.
Змістовий модуль 2. Взаємодія бактеріофагів з тваринними клітинами.
Тема 1. Впізнавання вірусами клітини-хазяїна.
Будова рецепторів. Проникнення. Фьюзинг. Будова фьюзинг-білку.
Кислотозалежний і кислотонезалежний фьюзинг.
Тема 2. Позаклітинні мішені для вірусної транскрипції та/або реплікації.
Механізми проникнення Вірусний геном. Організація клітинного ядра.
Транспорт крізь нуклеарні пори. Транспорт у везикулах. Реплікація в цитоплазмі,
на цитоскелеті.
Тема 3. Захват апарату транскрипції клітини.
4
Інгибування клітинної транскрипції. Механізми підтримки високого рівня
транскрипції вірусних часток: пакування вірусної РНК-полімерази, активатора
транскрипції, використання енхансерного білку, активація пізніх вірусних генів.
Тема 4. Регуляція клітинного апарату переносу сигналів.
Захват апарату процесінгу РНК. Захват апарату транспорту РНК.
Тема 5. Захват апарату трансляції клітини.
Оптимізація синтезу вірусних білків. Антагонізм синтезу клітинних білків.
Фактор ініціації трансляції
в інфікованих клітинах. Фактор елонгації в
інфікованих клітинах. Деградація клітинної мРНК.
Тема 6. Захват апарату реплікації ДНК клітини. «Вірусні фабрики».
Інгибування реплікації ДНК клітини-хазяїна. Підтримка рівня синтезу вірусної
ДНК в клітині. Зборка в цитоплазмі. Зборка в ядрі. Зборка РНК-вмісних вірусів.
Зборка ваккциніа вірусів. Зборка герпесвірусів.
Тема 7. Вірус і клітинна відповідь на інфекцію.
Інтерферон. Апаптоз. Визначення цитопатичного ефекту. Цитопатична дія
вірусів простого герпесу (ВПГ/HSV). Цитопатична дія вірусу імунодефіциту
людини (ВІЛ/HIV).
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів і тем
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л п лаб інд ср
л п лаб інд ср
1
2
3 4 5
6 7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Взаємодія бактеріофагів з клітинами бактерій.
Тема 1.
Проникнення
бактеріофагів в
6
2
4
клітини бактерій
Тема 2.
Проникнення
бактеріофагів
6
2
4
родин Myoviridae,
Podoviridae,
Syphoviridae.
Тема 3. Перехід на
фогоорієнтований
7
2
5
метаболізм.
Разом за змістовим
14
6
13
модулем 1
Змістовий модуль 2. Взаємодія бактеріофагів з тваринними клітинами.
5
Тема 1.
Впізнавання
вірусами клітинихазяїна.
Тема 2.
Позаклітинні
мішені для вірусної
транскрипції та/або
реплікації
Тема 3. Захват
апарату
транскрипції
клітини
Тема 4. Регуляція
клітинного апарату
переносу сигналів
Тема 5. Захват
апарату трансляції
клітини
Тема 6. Захват
апарату реплікації
ДНК клітини.
«Вірусні фабрики»
Тема 7. Вірус і
клітинна відповідь
на інфекцію
Разом за змістовим
модулем 2
Усього годин
5
2
3
5
2
3
5
2
3
5
2
3
5
2
3
5
2
3
5
2
3
40
14
21
54
20
34
5. Теми семінарських занять
Семінарськи заняття під час проведення спеціального курсу навчальним
планом не передбачені.
6. Теми практичних занять
Практичні заняття під час проведення спеціального курсу навчальним планом
не передбачені.
7. Теми лабораторних занять
Лабораторні заняття під час проведення спеціального курсу навчальним
планом не передбачені
8. Самостійна робота
Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу
виконується у бібліотеці, навчальних аудиторіях і лабораторіях, комп'ютерних
класах, а також в домашніх умовах. Самостійна робота студентів під час вивчення
6
даного спеціального курсу включає теоретичну підготовку з окремих тем
спеціального курсу, що вивчаються в порядку самостійної роботи
9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання
навчальним планом не заплановане
10. Методи навчання
Студенти знайомляться зі статтями у спеціальних виданнях, розв’язують
проблемні ситуації, працюють в мережі Інтернет. Під час лекцій застосовується
словесний та наочний методи навчання.
11. Методи контролю
Поточне оцінювання студентів здійснюється під час опитування студентів
на семінарських заняттях, лекціях.
Модульний контроль з кожного змістового модуля здійснюється за
допомогою письмової контрольної роботи.
Підсумкове оцінювання – результат сумарного контролю.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
для заліку
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль
Змістовий модуль № 2
№1
Т1
Т2
Т3
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
10
10
10
10
10
10
Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів
10
10
10
Сума
Т7
100
10
для екзамену
Підсумковий
тест
Сума
(екзамен)
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий
модуль 1
Т1 Т2 Т3
5
Змістовий модуль 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
5
5
5
5
5
5
5
Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів
5
5
50
100
7
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82 – 89
75 – 81
64 – 74
60 – 63
35 – 59
0-34
Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е
Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре
зараховано
задовільно
FX
незадовільно з
можливістю повторного
складання
F
незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
13. Методичне забезпечення
1. Тексти лекцій та методичні посібники:
Крилова К. Д., Панченко М. М. Механізми взаємодії вірусу і клітини. Тексти
лекцій, Комп. варіант. 2012. с.
2. Ілюстративний матеріал: презентації.
14. Рекомендована література
Базова
1. David M. Knipe, Peter M. Howley. Fundamental virology. Fourth edition., 2001.
2. Allan Granoff, Robert G. Webster. Encyclopedia of virology. 2000.
Допоміжна
1. Walker J. M., Rapley R. Molecular Biology and Biotechnology, 2000, 2002.
15. Інформаційні ресурси
1. Кафедра мікробіології і вірусології ОНУ, інші кафедри біологічного
факультету.
2. Наукова бібліотека ОНУ.
Автор
К. Д. Крилова
М. М Панченко.
8