Uploaded by Александра Головко

2018 Раб. прогр. СПЗ

advertisement
1.
Найменування
показників
Кількість кредитів 4
Модулів – 2
Змістових модулів – 4
Загальна кількість
годин – 120
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Галузь знань,
напрям підготовки,
освітньокваліфікаційний
рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання
повна
скорочена
Спеціальність
15 Автоматизація
та
приладобудування
Напрям
151
"Автоматизація та
комп'ютерноінтегровані
технології"
Спеціалізація Мережеві технології
та комп'ютерна
техніка"
заочна форма
навчання
повна
скорочена
нормативна
Рік підготовки:
2
1
3/1
Семестр
2
2
Лекції
30
Практичні
Тижневих годин
для денної форми навчання:
аудиторних -60
2 семестр - 4
самостійної роботи
студента – 60
Освітньокваліфікаційний
рівень - бакалавр
Лабораторні
30
Самостійна робота
60
2 семестр – 60/60
Вид контролю:
2 семестр - залік
Вид контролю:
2 семестр - залік
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить:
для денної форми навчання –
60 год/60 год
для денної форми навчання -скорочена –
60 год/60 год
2.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Системне програмне забезпечення» є однією з головних дисциплін, яка
надає базові знання студентам спецізації " Мережеві технології та комп'ютерна
техніка " у галузі проектування та реалізації системних програм та компонентів
системного програмного забезпечення. Метою викладання курсу є вивчення
студентами взаємозв'язку між архітектурою ЕОМ та системними програмами,
надання студентам базових знань з системного адміністрування, проектування
та розробки системного програмного забезпечення. Вміння програмувати
відіграє важливу роль не тільки при створенні програмних продуктів, а також
при роботі і налагодженні програмного забезпечення. Ефективність даної
роботи залежить від вмінь відповідальної особи чітко визначити поставлену
проблему та знайти оптимальні шляхи її розв'язання. "Системне програмне
забезпечення" - це дисципліна, що розкриває не тільки методологію створення
програмного забезпечення для комп'ютерних систем, а також розкриває основні
труднощі, які виникають під час створення подібних програм, та шляхи їх
вирішення. Потреба в знаннях, які отримає студент під час вивчання цієї
дисципліни, для спеціалістів напряму 151 " Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології " не визивають сумніву, тому що коректно збудоване та
правильно налагоджене системне програмне забезпечення дозволяє підвищити
ефективність роботи як локальних так і мережних комп'ютерних систем.
Основною метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових
концепцій, понять, методів та технологій проектування та реалізації системного
програмного забезпечення на підставі засвоєння алгоритмів, що покладені в
основу операційних систем, алгоритмів системних служб, алгоритмів обробки
інформації різних типів даних (голосової, графічної, символьної інформації),
вивчення принципів реалізації системного програмного забезпечення
операційних середовищ та систем з використанням сучасних технологій
програмування на мовах програмування в рішенні інженерно-технічних та
науково-дослідних задач на залізничному транспорті.
Завдання навчальної дисципліни. Одержання студентами знань щодо
внутрішнього устрою та алгоритмам роботи основних компонентів операційної
системи Windows . У результаті вивчення навчальної дисципліни студент
повинен :
• знати:
− o Засоби синхронізації й тупики;
− o Керування віртуальною пам’яттю;\
− o Основні інструменти автоматизації роботи в Windows, LINUX ;
− o Роботу з файловою системою;
• вміти:
- ставити та вирішувати задачі, які виникають в процесі проектування та
налагоджування системних програмних засобів;
- розрізняти основні функції ОС;
- керувати задачами;
- здійснювати планування та диспетчеризацію задач;
- керувати пам’яттю;
- керувати файлами;
- керувати процесами;
- керувати пристроями вводу – виведення;
− розрізняти і вміти використати сучасні ОС;
3.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Структура системного програмного забезпечення.
Базові поняття програмування.
Тема 1. Мета та задачі курсу. Основні поняття та структура системного
програмного забезпечення. Состав, структура й основні функції системного й
прикладного програмного забезпечення.
Тема 2. Основні поняття програмування на прикладі мови С++. Принципи
побудови програми. Основні команди. Взаємодія з препроцесором Механізми
перенаправлення вводу/виводу, умовного виконання команд
Змістовий модуль 2. Операційні системи, основні функції, режими, їх
взаємодія з апаратною частиною
Тема 3. Апарнатне забезпечення.
. Апаратне забезпечення, BIOS, POST, IDE, SATA. Архітектура комп’ютера
ASCII-Unicode Розрядні системи.
Тема 4. Поняття операційної системи, її функції. Основні функції операційної
системи. Поняття операційного середовища, ообчислювального процесу,
ресурсу. Діаграма станів процесу. Основні види ресурсів. Класифікація
операційних систем.
Змістовий модуль 3. Управління потоками та процесами у операційних
системах.
Тема 5. Функції операційної системи Windows.
Призначення операційної системи. Типи операційних систем. Інтерфейс
програмування додатків Win32 API. Убудовані ОС. Хостові ОС , вірт. машин,
uостьові ОС/
Тема 6. Управління потоками і процесами .
Поняття потоку. Контекст, стан потоку. Диспетчеризація та планування
потоків. Поняття потоку у Windows. Створення і завершення потоків.
Поняття процесу у Windows. Створення і завершення процесів.
Змістовий модуль 4. Управління пам'яттю, даними та пристроями
введення-виведення
Тема 7. Управління пам’яттю.
Пам'ять і відображення, віртуальний адресний простір. Простий безперервний
розподіл і розподіл з перекриттям. Розподіл статичними й динамічними
розділами. Розділи з фіксованими й рухливими границями. Сегментна,
сторінкова й сегментно-сторінкова організація віртуальної пам'яті. Розподіл
оперативної пам'яті в сучасних ОС для ПК.
Тема 8. Управління файлами.
Командний інтерпретатор Cmd.exe. Внутрішні команди, підтримувані
інтерпретатором Cmd.exe, і утиліти командного рядка. Організація та функції
файлової системи. Робота з файлами у Windows. Операції з файлами та їх
даними. Іменування, створення, відкриття, закриття, видалення файлів.
Атрибути файлів. Файли-проекції. Особливості використання файлів-проекцій.
4.
Назви
змістових
модулів і
тем
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
денна форма(скорочена)
усього
у тому числі
л
п лаб
інд
с.р.
РГР
1
2
3
4
5
6
7
Модуль 1.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Тема 1
8
2
0
0
6
Тема 2
24
6
0
12
6
Разом за
32
8
0
12
0
12
змістовим
модулем:
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Тема 3
14
4
0
2
8
Тема 4
12
2
0
0
0
10
Разом за
26
6
0
2
0
18
змістовим
модулем:
Модуль 2.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
Тема 5
14
4
0
2
8
Тема 6
12
4
0
0
8
Разом за
26
8
2
0
16
змістовим
модулем:
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.
Тема 7
14
4
0
2
8
Тема 8
22
4
12
6
Разом за
36
8
0
14
0
14
змістовим
модулем:
Кількість годин
заочна форма (повна)
усього
у тому числі
л
п
лаб інд
КР
8
9
10
11
12
с.р.
13
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарські заняття не передбачено.
6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичні заняття не передбачено.
7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п
Назва заняття
1
2
Розподіл за формами
навчання
денна
заочна
повна скорочена
3
7.
Програмування на С++ лінійних та розгалужених
обчислювальних процесів. Підготовка програм.
Програмування на С++ лінійних обчислювальних процесів.
Виконання програм на комп′ютерах.
Програмування на С++ розгалужених обчислювальних процесів.
. Виконання програм на комп′ютерах
Програмування на С++ простих та вкладених арифметичних
циклічних обчислювальних процесів. Підготовка програм..
Програмування на С++ простих арифметичних циклічних
обчислювальних процесів. Виконання програм на комп′ютерах.
Програмування на мові C++ алгоритмів обробки одновимірних
та двовимірних масивів. Підготовка програм.
Програмування на мові C++ алгоритмів обробки одновимірних
масивів. Виконання програм на комп′
8.
Знайомство з інтерпретатором команд CMD.exe.
Знайомство з текстовим редактором AkelPad.
2
9.
Створення каталогів і файлів. Призначення атрибутів
файлам. Сортування файлів за атрибутами.
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
11.
Резервне копіювання за допомогою сценаріїв.
Архівування файлів з умовою.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12.
Знайомство з WSH. Створення сценаріїв VBScript. (4
год)
2
13.
Створення інтерактивних сценаріїв. Використання
умовних виразів, циклів.(4 год)
2
14.
Створення сценаріїв запуску додатків.
2
15. 1 Виконання операцій з файлами за допомогою
сценаріїв.
2
Всього годин:
30
4
5
8. САМОСТІЙНА РОБОТА
№
з/п
1
2
3
4
Кількість годин
денна
заочна
повна
скорочена
Назва теми
Стандартні типи даних. Об’ява та ініціалізація змінних.
Вирази, елементарні конструкції. Препроцесор мови С++,
директиви препроцесора. Структура програми
Оператор множиного вибору в С++ Оператори break;
continue; return
Реалізація вкладених циклів Одновимірні масиви в С++
Двовимірні масиви в С++
Работа з файлами зовнішніх данних в С++ Запис в файли
результатів. Потоки виведення даних
Паралельні процеси
5
Разом
12
12
12
12
12
60
9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
1. Виконання завдань для самостійної роботи.
2. Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання.
10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Використання персональних комп’ютерів, локальної мережі, та
навчально-методичного забезпечення кафедри для виконання лабораторних
робіт з дисципліни. Використання локальної мережі академії для виконання
тестування. Використання довідкової системи в ОС Windows.
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Дисципліна має два модуля, які охоплюють матеріал усіх тем.
Підсумковий контроль – залік (повна форма навчання), іспит (скорочена
форма навчання), який оформляють за результатами контролю двох модулів
упродовж семестру.
Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою з урахуванням
Положення про впровадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу (тимчасовим) в УкрДАЗТ, контролюючи якість
виконання:
•
контроль опитування у вигляді тестів на ПЕОМ або письмових
тестів
(загалом 40 балів);
•
поточний контроль індивідуальних завдань під час аудиторної та
самостійної роботи, усне та письмове опитування, перевірка виконання
курсової роботи (загалом 60 балів).
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності
Оцінка
ECTS
90 – 100
А
Оцінка за національною шкалою
для іспиту, курсового проекту (роботи), практики
відмінно
для заліку
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
В
С
D
Е
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни
добре
зараховано
задовільно
не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Т1
15
Т5
15
Поточне тестування та самостійна робота
Модуль №1
Т2
Т3
15
15
Модуль № 2
Т6
Т7
15
15
Сума
Т4
15
60
Т8
15
60
Разом
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
За виконання курсової роботи
Підсумкове модульне опитування у вигляді тестів на ПЕОМ або
письмових тестів – 40 балів (розподіл балів надано в НМКД). В кожнрму модулі
отримуємо максимум 60+40=100 балів.
13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. НМКД з дисципліни.
2. Ілюстративні матеріали.
3. Тестові завдання з контрольного
підсумкового контролю.
опитування,
поточного
та
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
БАЗОВА
1. Бантюков С.Є. Використання інтегрованого середовища BORLAND C++
для розв'язання інженерно – технічних задач. Конспект лекцій з дисципліни
"Комп'ютерна техніка та програмування", частини 1,2. – Х.: УкрДАЗТ, 2006.
2. Cmd.exe — http://ru.wikipedia.org/wiki/Cmd.exe.
3. Командная строка Cmd — http://www.windowsfaq.ru/content/view/243/57/
3. Попов А. В.. Командная строка и сценарии Windows —
http://www.intuit.ru/department/os/compromtwin/2/
4. Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з
дисципліни «Алгоритмізація і програмування» для студентів 1-го курсу
факультету АТЗ. /Болотов О.Б., Чаленко О.В./ -УкрДАЗТ, 2009, №438.
5. Таненбаум Э., Бос Х. Т18 Современные операционные системы. 4-е изд.
— СПб.: Питер, 2015. — 1120 с.: ил. — (Серия «Классика computer science»).
ДОПОМІЖНА
1. Павловская Т.А. С/С++ Программирование на языке высокого уровня.
С.Петербург, 2003.
2. Глушаков С.В. и др. Язык программирования С++. –Х.: Фолио, 2003.
15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Технічне, програмно-математичне та методичне забезпечення кафедри ОТ та СУ.
2. НТБ УкрДАЗТ (Харків, пл. Феєрбаха, 7)
3. Медіатека УкрДАЗТ (Харків, пл. Феєрбаха, 7)
4. ХДНБ ім. В.Г. Короленка (Харків, пров. Короленка 18)
5. Харківський ЦНТЕІ (Харків, просп. Гагаріна, 4)
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:
Головко О.В., доцент кафедри "ОТ та СУ", к.т.н., доцент
Download