Uploaded by Тетяна Бабій

6 тема 1 питання

advertisement
Фінансові рішення, їх розробка,
прийняття та реалізація
Для управління організацією необхідно правильний розвиток та
своєчасне прийняття безлічі фінансових рішень. Саме фінансові
рішення, прийняті керівниками будь-який організації, визначають як її
діяльності, а й можливість сталого розвитку в швидко змінюється.
Підприємництво в наші дні може бути без ризику, приймати він ризик
підприємця змушує невизначеність господарської ситуації, невідомість
умов політичної та економічної обстановки і перспективи зміни цих
умов. Чим більший невизначеність ситуації після ухвалення
фінансового рішення, тим вища і рівень ризику. Тому ризик обов'язково
має бути розрахований до максимально припустимого краю.
Фінансове рішення – такий вибір альтернативи, здійснений
керівником у його посадових повноважень і компетенції і
направлений замінити зростання прибутку організації
Керування передбачає здійснення суб'єктом керування низки
послідовних операцій
Фінансове рішення є творчим процесом,
в якому поєднуються професійні знання,
функціональні обов'язки керівника чи
менеджера, математичний підхід, фінансові розрахунки,
логіка, психологія, воля, мотивація, інтереси, емоції.
Теорії прийняття рішень описують закономірності процесу
рішень, технології та методи прийняття рішень.
Виокремлюють три концептуальні підходи до прийняття
рішень:
 концепція математичного вибору рішень (нормативний
підхід);
 якісно-предметна концепція (дискриптивний підхід);
комплексна (змішана) концепція.
Відповідно до теорії систем організація
розглядається як взаємозалежна система,
що в однаковій мірі поєднує технічні та
соціальні компоненти. Тому важливо
враховувати вплив на розробку та
реалізацію фінансових управлінських
рішень усіх взаємопов'язаних елементів,
залежностей від усіх учасників цього
процесу — розробників, керівників,
виконавців.
Відповідно до концепції людських
відносин важливо враховувати економічні
стимули, а не тільки соціальнопсихологічні потреби учасників процесу
підготовки та реалізації рішень.
Основою успішного
функціонування суб'єкта
господарювання
(організації як
взаємозалежної системи)
є робота керівника, яка
складається з великої
кількості послідовних
процедур та операцій.
Функції керівника
фінансової служби
суб'єкта господарювання,
керівників відділів,
центрів відповідальності
такі:
Виконання рішень передбачає оцінку досягнутих результатів
за тим самим переліком контрольних показників та порівняння
їх значення з прогнозним. Величина відхилень є індикатором
ефективності процесу розробки, вибору та реалізації фінансових
рішень, а отже, — ефективності фінансового менеджменту.
Фінансовий менеджмент має особливий об'єкт управління —
фінанси суб'єкта господарювання, тобто його капітал, активи,
доходи, видатки, ризики, прибуток, податки, інвестиції, грошові
потоки. Для оцінки ефективності господарювання, ефектів та
ефективності фінансового менеджменту застосовується значна
кількість індикаторів — абсолютних та відносних показників.
Фінансові рішення є оптимальні засоби використання обмежених обсягів
грошових ресурсів для ефективного і результативного досягнення мети,
завдань, які організацією. На розробку й терміни прийняття фінансових
рішень необхідно використовувати актуальну, достовірну, достатню і
точну інформацію. Обличчя, яка набирає фінансові рішення, має мати
фахових знань і навички у цій сфері, або залучати до прийняття
фінансових рішень експертів, наприклад, фінансових аналітиків.
Безліч фінансових рішень приймається за умов ризику, оскільки зовнішня
середовище є нестабільної. І рівень ризику має враховуватись після
ухвалення фінансових рішень на ролі найважливішого чинника.
Приймати фінансові рішення без поспіху, використовуючи максимальний
обсяг інформації, беручи до уваги можливі ризики та розглядаючи усі
наявні варіанти допоможе фінансове планування. А вибір оптимального
варіанта фінансового рішення можна здійснити з урахуванням певних
критеріїв прийняття ризикового рішення. Їх формулювання залежить від
цій ситуації, показників, необхідні здобуття права
охарактеризуватирисковую ситуацію з різних сторін, використовуючи
оперативно що надходить інформацію про зміну умов довкілля.
Дякую за увагу!!!
Download