Uploaded by zaxar vasilenko

фінансовий аналіз

advertisement
ВСТУП
В сучасних умовах економічної нестабільності суб’єкти господарювання
мають постійно змінювати та вдосконалювати власну організаційну структуру,
модернізувати виробничий процес, інвестувати кошти в інші проекти, тощо. Всі
вищезазначені заходи допомагають підприємствам успішно функціонувати на
ринку, уникати кризових явищ та загрози банкрутства. За для безпечного
функціонування підприємства керівництво повинне постійно здійснювати
моніторинг фінансового стану підприємства, щоб мати змогу діагностувати
наближення кризи.
Діагностика кризового стану відбувається на основі аналізу певних
фінансових показників та моделей, які відображають ефективність діяльності
певної сфери підприємства – ділової активності, операційної, фінансової,
інвестиційної діяльності, тощо.
За допомогою фінансового аналізу діяльності підприємства стає можливим
виявлення певних ознак погіршення фінансового стану підприємства за деякий
час до того, як вони почнуть негативно впливати на показники роботи
підприємства, також завдяки проведеному фінансовому аналізу можна винести
оцінку щодо ефективності використання тих чи інших ресурсів.
Актуальність даної роботи обумовлена тим, що близько 15% діючих
підприємств на території України знаходяться за межею прибутковості або на
межі банкрутства. Це зумовлено невмінням менеджменту здійснювати
діагностику щодо наближення підприємств до кризового стану, що, в свою чергу,
унеможливлює вжити завчасних заходів для попередження кризи або
банкрутства.
Серед вчених, які досліджували питання розробки технологій діагностики
кризового стану та банкрутства підприємства, були Проноза П.В., Берест М. М.,
Літвін Н. М., Терещенко О.О., Прохорова Ю.В., Брінь П.В., Штангрет A.M.,
Копилюк O.I., Бартон Л., Розенталь Ю., та ін.
Метою комплексної курсової роботи є узагальнення теоретичних засад та
розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення сучасних підходів до
діагностики кризових явищ та запобігання банкрутства підприємств.
Відповідно до зазначеної мети в роботі поставлені наступні завдання:
вивчити сутність поняття «криза», дослідити класифікаційні аспекти кризи
в діяльності підприємства;
розглянути банкрутство як результат розвитку кризових явищ на
підприємстві;
дослідити підходи до діагностики кризового стану підприємства;
надати загальну характеристику ПрАТ «Харківський плитковий завод»;
провести експрес-аналіз фінансового стану ПрАТ «Харківський плитковий
завод»;
розробити технологію аналізу та діагностики проблем, які можуть
призвести до кризи на підприємстві;
провести аналіз діяльності підприємства на предмет наявності кризових
явищ;
провести порівняльний аналіз підприємства з підприємствамиконкурентами за для визначення його місця на ринку;
обґрунтувати причини виникнення кризи (її відсутності) виконавши
розрахунок інтегрального показника;
надати рекомендації щодо усунення виявлених проблем, які можуть
призвести до кризових явищ на підприємстві ПрАТ «Харківський плитковий
завод».
Об’єктом комплексної курсової роботи є процес діагностики кризових
явищ в діяльності підприємств. Предметом курсової роботи виступають
теоретичні основи та методичні підходи до діагностики кризового стану та
розробки заходів щодо запобігання банкрутства.
В ході написання консультаційного проекту застосовуються такі методи
дослідження:
для визначення місця підприємства на ринку – метод порівняльного
аналізу, метод експертних оцінок;
для обґрунтування причин кризи на підприємстві– розрахунок
інтегрального показника.
1. Порівняльний аналіз ПрАТ «Харківських плитковий завод» з основними
конкурентами
Після виконання діагностики внутрішнього фінансового стану
та
порівняння отриманих результатів з існуючими нормативами, необхідно
визначити, яке саме місце займає ПрАТ «ХПЗ» серед подібних підприємств, які
також працюють на ринку будівельних матеріалів, а саме виготовляють
керамічну плитку. Основними конкурентами ПрАТ «ХПЗ» є ТОВ «АТЕМ
Групп», ПАТ «Зевс Кераміка», ТОВ «Церсаніт Інвест», ТОВ «Церсаніт Україна»,
ПП «Нота Кераміка» та ТОВ «Карпатська Кераміка».
Кожне з вищезазначених підприємств здійснює свою діяльність протягом
значного періоду часу та являє собою стабілізований бізнес, який займає певну
частку українського ринку та здійснює експорт товарів за кордон.
Наявність або відсутність ознак кризових явищ на підприємстві є однією з
основних характеристик його фінансового стану. Вона характеризує можливість
підприємства своєчасно та в повному обсязі розраховуватися зі своїми
зовнішніми та внутрішніми кредиторами. Однак в теорії фінансового аналізу
відсутній єдиний універсальний показник, за допомогою якого можливо було б
однозначно визначити рівень наближення чи віддалення підприємства від
кризового стану, що обумовлює актуальність подальших розробок у напрямку
удосконалення підходів до оцінки кредитоспроможності суб’єктів
господарювання. У даному зв’язку доцільним є застосування методу таксономії
для розробки узагальнюючого показника оцінки рівня наближення до кризи.
Таксономія – це наука, яка займається групуванням, класифікацією та
систематизацією спостережень.
Розрахунок таксономічного показника застосовують для зіставлення
об’єктів, які характеризуються великою кількістю ознак. У загальному вигляді
таксономія дозволяє вирішити проблему упорядкування багатовимірних об’єктів
або процесів відносно заданого нормативного вектора еталону.
Застосовуючи таксономічний аналіз, можна систематизувати та
узагальнити багатовимірний статистичний матеріал, який характеризує явище
або процес та отримати єдину кількісну характеристику або оцінку.
Головною метою використання методу таксономії є здобуття інформації
про наявність або відсутність однорідності в досліджуваній сукупності об’єктів,
про певні локальні згущення або розрідження і навіть «вільні простори» у цій
сукупності точок-об’єктів. Таксономічний показник може набувати значення в
інтервалі [0; 1] та має при цьому наступну інтерпретацію: окремий об’єкт
(процес) у даному періоді тим більше розвинутий, чим ближче значення
узагальнюючого показника до одиниці. З його допомогою можна оцінити
досягнутий у деякий період або момент часу «середній» рівень значення ознак,
що характеризують явище чи процес [4].
Процес побудування таксономічного показника складається з 6 етапів:
побудова матриці спостережень;
стандартизація елементів матриці спостережень;
формування матриці стандартизованих значень;
побудування вектора – еталону;
визначення відстані між елементами матриці та вектором – еталоном;
розрахунок коефіцієнта таксономії.
Кризовий стан на підприємстві – це зростання кількості взаємопов’язаних
кризових явищ, які призводять до незначного погіршення окремих показників
діяльності підприємства, але не спричиняють руйнації системи самозбереження [7].
Отже, для визначення підприємства, фінансовий стан якого є найбільш
віддаленим від кризового, було обрано 7 підприємств – ПрАТ «Харківський
плитковий завод», ТОВ «АТЕМ Групп», ПАТ «Зевс Кераміка», ТОВ «Церсаніт
Інвест», ТОВ «Церсаніт Україна», ПП «Нота Кераміка» та ТОВ «Карпатська
Кераміка».
Як інструмент аналізу використано метод таксономії, який дозволяє у
вигляді інтегральних показників рівня розвитку узагальнити фінансовий стан
підприємств, а отже зробити певні висновки щодо їх наближеності до кризового
стану, тобто ймовірності банкрутства.
За для визначення переліку показників для розрахунку таксономічного
показника, було обрано 17 моделей розрахунку ймовірності банкрутства, а саме:
модель Е.Альтмана, Г. Спрінгейта, R-модель, Р. Ліса, Д. Фулмера, Р. Таффлера,
О. Терещенка [5,6], А. Матвійчука, У. Бівера, Сайфуллина-Кадикова, Г. Савицької,
Давидової-Бєлікова, О. Зайцевої, Д. Дюрана, В. Ковалева та Ж. Лего [1-4].
Після визначення переліку складових, обраних для розрахунку моделей,
були обрані лише ті показники, які згадувались у моделях більше двох разів, які
й становили перелік коефіцієнтів для розрахунку таксономічного показника.
Всі вони так чи інакше характеризують структуру активів та пасивів
підприємства, і вказують на недоліки формування та використання фінансових
ресурсів підприємств.
Отже, були обрані наступні коефіцієнти – співвідношення нерозподіленого
прибутку та активів (К1), чистого доходу та активів (К2), оборотного капіталу і
валюти балансу (К3), чистого прибутку і власного капіталу (К4), власного
капіталу та зобов’язань (К5) [3].
Вихідні дані для аналізу зображено в табл. 1. Показники табл. 1 були
розраховані на основі фінансових звітів підприємств за 2018 рік (Додаток _).
Таблиця 1
Вихідні дані для розрахунку таксономічного показника
Підприємства
Показник
К1
К2
К3
К4
К5
ТОВ
«АТЕМ
ГРУП»
ПАТ «Зевс
Кераміка»
ТОВ
«Церсаніт
Інвест»
ТОВ
«Церсаніт
Україна»
ПП «Нота
Кераміка»
ТОВ
«Карпатська
Кераміка»
0,024
1,086
0,714
0,303
0,032
0,265
1,038
0,420
0,123
2,718
0
0,959
0,380
4,199
0,034
0
0,317
0,055
0,105
0,292
0
0,133
0,989
0
0
0
0,935
0,347
0
1,066
ПрАТ
«ХПЗ»
0,478
0,797
0,379
0,104
0,956
Далі значення наведених у табл.1 показників були стандартизовані.
Стандартизовані значення показників зображені в табл. 2.
Таблиця 2
Стандартизовані значення показників
Стандартизовані значення
Показник
К1
К2
К3
К4
К5
ТОВ
«АТЕМ
ГРУП»
ПАТ «Зевс
Кераміка»
ТОВ
«Церсаніт
Інвест»
ТОВ
«Церсаніт
Україна»
ПП «Нота
Кераміка»
ТОВ
«Карпатська
Кераміка»
-0,839
2,602
2,267
-0,698
-0,956
0,769
2,443
0,923
-0,878
2,724
-1,000
2,179
0,739
3,189
-0,953
-1,000
0,047
-0,747
-0,895
-0,599
-1,000
-0,560
3,528
-1,000
-1,000
-1,000
2,100
0,589
-1,000
0,460
ПрАТ
«ХПЗ»
2,195
1,643
0,733
-0,897
0,310
Виходячи з даних табл. 2 можна сказати, що значення показників були
стандартизовані задля нейтралізації різної їх природи й розмірності. Далі
необхідно визначити еталонні значення для всіх показників. Для цього необхідно
виконати розподіл їх на стимулятори та де стимулятори. В нашому випадку всі
коефіцієнти будуть стимуляторами, адже їх кількісний ріст позитивно впливає на
фінансовий стан підприємства та віддаляє його від кризового стану. Еталонні
значення показників представлені в табл. 3.
Таблиця 3
Еталонні значення показників
Показник
К1
К2
К3
К4
К5
Еталонне значення
Стимулятор
Стимулятор
Стимулятор
Стимулятор
Стимулятор
Як видно з табл. 3, всі показники стимулятори, а тому було обрано
показники із максимальним за аналізований період значенням. Далі були
розраховані евклідові відстані (табл. 4). Визначити відхилення фактичного
результату від можливого можна по евклідовій відстані шляхом зіставлення
існуючих значень показників з еталонними.
Дані, представлені в табл. 4, надають можливість проаналізувати
відхилення фактичного значення показника від еталонного, що, в свою чергу,
дозволяє визначити обсяг можливого підвищення рівня фінансового стану. Далі
було визначено інтегральні показники фінансового стану підприємств (табл. 5).
Таблиця 4
Евклідові відстані
Евклідова
відстань
dj
ТОВ
«АТЕМ
ГРУП»
ПАТ
«Зевс
Кераміка»
ТОВ
«Церсаніт
Інвест»
ТОВ
«Церсаніт
Україна»
ПП «Нота
Кераміка»
ТОВ
«Карпатська
Кераміка»
6,280
5,038
5,629
7,921
7,185
6,463
ПрАТ
«ХПЗ»
5,589
Таблиця 5
Інтегральний показник підприємств
Евклідова
відстань
Ir
ТОВ
«АТЕМ
ГРУП»
ПАТ
«Зевс
Кераміка»
ТОВ
«Церсаніт
Інвест»
ТОВ
«Церсаніт
Україна»
ПП «Нота
Кераміка»
ТОВ
«Карпатська
Кераміка»
0,508
0,605
0,559
0,379
0,437
0,494
ПрАТ
«ХПЗ»
0,562
У ТОВ «АТЕМ ГРУПП» у 2018 році співвідношення чистого доходу і
капіталу досягло еталонного значення, проте евклідова відстань цієї компанії є
досить суттєвою, що унеможливлює визначення її еталоном. ПАТ «Зевс
Кераміка» має найбільшу евклідову відстань, що вказує на те, що всі показники,
які були обрані для оцінки наближення підприємств до кризового стану,
приближені до еталону більше ніж у інших компаній.
ТОВ «Церсаніт Інвест» має також одну з найменших евклідових відстаней,
а також у 2018 році співвідношення чистого прибутку і власного капіталу
компанії досягло еталонного значення. ТОВ «Церсаніт Україна» має найбільшу
евклідову відстань з усіх компаній, що вказує на те, що з обраних підприємств
значення показників його фінансового стану було на максимальній відстані від
еталону.
ПП «Нота Кераміка» та ТОВ «Карпатська Кераміка» мають приблизно
однакові евклідові відстані, які мають середні для обраної групи значення.
ПрАТ «ХПЗ» має еталонне значення співвідношення нерозподіленого
прибутку та активів, а також його евклідова відстань одна з найменших у групі
(рис1).
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Евклідова відстань
Рис.1. Евклідові відстані підприємств
Інтегральні показники фінансового стану страхових компаній наведені на
рис. 2.
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
ТОВ "АТЕМ
ГРУП
ПАТ "Зевс
Кераміка"
ТОВ
"Церсаніт
Інвест"
ТОВ
"Церсаніт
Україна"
ПП "Нота
Кераміка"
ТОВ
ПрАТ
"Карпатська "Харківський
Кераміка"
плитковий
завод"
Інтегральний показник
Рис.2. Інтегральний показник фінансового стану обраних підприємств
Виходячи з рис.2, можна зробити висновок, що найбільше значення
інтегрального показника спостерігається у ПАТ «Зевс Кераміка», що вказує на
те, що значення показників його фінансового стану найбільш наближені до
еталону.
ПрАТ «Харківський плитковий завод» посів третє місце у рейтингу
віддаленості від кризового стану. Значення його інтегрального показника
становило 0,562.
Метою проведеного розрахунку інтегрального показника було формування
рейтингу підприємств за ознакою – віддалення до кризового стану, для
визначення місця, яке ПрАТ «ХПЗ» займає в індустрії. В процесі дослідження
було з’ясовано, що підприємство посіло 3-е місце за віддаленням від кризового
стану, найбільш віддаленим від кризи виявилось ТОВ «Зевс Кераміка», а
найближчим до неї – ТОВ «Церсаніт Україна», значення показників фінансового
стану підприємства виявились найбільш далекими від еталонних.
Отже у порівнянні з підприємствами, обраними до цієї групи, проблеми, які
були зазначені у попередніх підрозділах не мали суттєвого негативного впливу
на фінансовий стан підприємства, тому конкурентоспособність ПрАТ «ХПЗ»
знаходиться на досить високому рівні.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління :
монографія. / Клебанова Т. С. та ін. Харків: ВД ІНЖЕК, 2015. 271 с.
2. Панасенко О.В. Моделі оцінки і аналізу схильності підприємства до
банкрутства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11. Харків, 20014. 20 с.
3. Сметанюк О.А. Діагностика фінансового стану підприємства в системі
антикризового управління: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01.
Хмельницький, 2016. 20 с.
4. Степаненко О.П. Економіко-математичні моделі і методи антикризового
управління підприємством: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.03.02. Київ,
2015. 24 с.
5. Терещенко О.О. Антикризове управління фінансами підприємств: автореф.
дис. ... д. екон. наук: 08.04.01. Київ, 2015. 34 с.
6. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб.
Київ, 2000. 412 c.
7. Штангрет A.M., Копилюк O.I. Антикризове управління підприємством: Навч.
посібник - Київ: Знання, 2007. 335 с.
Download