Uploaded by Влад Войцешук

Фінансовий менеджмент. Модуль 1

advertisement
Контрольне завдання №1
1. Головна мета курсу “Фінансовий менеджмент” наступна:
а) навчити студентів керувати фінансовим механізмом;
б) сформувати у студентів цілісну систему знань про фінансові відносини в
господарському процесі, фінансовому механізмі, та технології управління
фінансовою діяльністю господарчого суб’єкта;
в) навчити студентів, та викладачів керувати грошима;
г) сформувати у студентів цілісну систему знань про проведення вигідних
фінансових операцій для досягнення прибутку
2. Фінансовий менеджмент базується на таких концепціях:
а) грошових потоків;
б) вартості грошей у часі;
в) операційного та фінансового ризиків;
г) ціни капіталу;
д) ефективного ринку.
3. Принцип “економічного компромісу” передбачає, що:
а) менеджер зважує отримані вигоди та фактичні витрати;
б) фірма йде на компроміс із конкурентною організацією;
в) за допомогою спеціального аналізу оцінюється фінансовий стан
підприємства.
4. Сфери прийняття управлінських рішень наступні:
а) виробнича діяльність, інвестиції;
б) фінансування, інвестиції;
в) інвестиції, фінансування, виробнича діяльність;
г) виробнича і господарська діяльність.
5. До внутрішніх факторів впливу на механізм фінансового менеджменту
можна віднести:
а) якість фінансової звітності;
б) рівень ведення управлінського обліку;
в) глибину та системність проведення фінансового аналізу;
г) наявність підготовлених фахівців з фінансового менеджменту.
д) усі раніше перераховані.
6. Головна мета фінансового менеджменту на великих підприємствах така:
а) максимізація ринкової вартості підприємства;
б) максимізація прибутку;
в) максимізація дивідендів
7.Виробничу діяльність складають такі елементи:
а) інвестиції, процес виробництва, реалізація;
б) ціни, обсягу продажу та витрат на продукцію;
в) вилучення вкладів, які вже не потрібні, виробництво, ціна, реалізація.
8. Фінансовий менеджмент – це:
а) система раціонального та ефективного використання капіталу, як механізм
управління рухом фінансових ресурсів;
б) цілеспрямована система, що регулює капітал підприємства;
в) замкнена система, в якій працюють фінансові менеджери.
9. Об’єктом управління у фінансовому менеджменті є:
а) кругообіг вартості;
б) фінансовий оборот, фінансові відносини;
в) фінансові ресурси та їхні джерела
10. Основні функції фінансового менеджменту:
а) планування, організація, мотивація, контроль;
б) формування грошових фондів; використання цих фондів; контроль за їх
формуванням та використанням;
в) нарощування капіталу, його розподілення, використання
11.Матеріальна основа фінансового менеджменту – це:
а) реальний грошовий обіг;
б) запаси;
в) позаоборотні активи;
г) оборотні активи.
12.Фінансові важелі – це:
а) прибуток;
б) дивіденди;
в) позики;
г) інформація;
д) проценти.
Контрольне завдання № 2
1.Фінансовий менеджмент можна розглядати, як:
а) орган управління;
б) систему економічного управління, орган управління, форму
підприємницької діяльності;
в) орган управління, форма підприємницької діяльності і інструмент для
накопичення капіталу.
2. Властивості елементів системи дозволяють зробити висновок що:
а) потрібно прагнути до фінансової стійкості системи в цілому;
б) необхідно підвищувати стійкість лише тих елементів, які є найважливішими
для підприємства;
в) нічого робити не потрібно
3. Рух контролюючих менеджерами ресурсів це:
а) поточні фонди;
б) ресурсні потоки;
г) фондові потоки.
4. Суб’єкт управління у фінансовому менеджменті – це:
а) фінансова дирекція;
б) фінансові відносини;
в) фінансові ресурси та їх джерела .
5. Функції суб’єкта управління:
а) планування і контроль;
б) прогнозування та стимулювання;
в) регулювання і координування;
г) організація.
6.Завдання фінансового менеджменту реалізуються через:
а) дію економічних законів;
б) функції об'єкта і суб'єкта управління;
в) діюче законодавство;
г) основні функції фінансів суб'єктів господарювання.
7.Структура фінансових служб підприємства залежить від:
а) розташування підприємства;
б) розміру підприємства;
в) змін чинного законодавства;
г) складності підприємства та виду продукції, яку випускають
8. На середніх підприємствах функції рахівництва виконують:
а) головний бухгалтер;
б) бухгалтерія;
в) менеджери середніх ланок;
г) молодші фінансові менеджери.
9. До зовнішніх факторів впливу на фінансовий менеджмент відносяться:
а) стабільність законодавства (зокрема податкового);
б) рівень економічної активності країни;
в) розвиненість фінансового ринку (кредитного, фондового, валютного);
г) рівень інфляції;
д) рівень податкового навантаження;
є) рівень конкуренції.
ж) усе вище вказане.
10. При виборі альтернативних можливостей потрібно:
а) проаналізувати економічну вигоду, як окремо для елементів,так і в цілому;
б) визначити вигоду в цілісній системі;
в) проаналізувати економічну вигоду, як відокремлено по елементах
11. Яке визначення стратегічної мети фірми є об’єктивнішим?
а) мінімізація витрат;
б) максимізація прибутку;
в) оптимізація грошового обігу;
г) забезпечення зростання добробуту власників;
д) підвищення фінансової стійкості фірми.
12. Що належить до фінансових методів?
а) прогнозування;
б) оподаткування;
в) стимулювання;
г) планування;
д) регулювання;
є) контроль.
Download