Uploaded by liya_vasilevna120799

преддипл. практика

advertisement
ПРОГРАМА
переддипломної практики для студентів
спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» з поглибленим вивченням фінансів
№
Знання, уміння і навички, що
Назва теми
з/п
формуються
1. Загальне ознайомлення з
Повинні знати:
базою практики
 Господарський кодекс України від
1.1 Знайомство зі Статутом
16.01.03р. № 436 – IV.;
підприємства
 Закон України «Про господарські
1.2 Знайомство з обліковою товариства»№1576-12 від 19.09.1991 р.
політикою підприємства
1.3 Ознайомлення з
Повинні вміти:
організацією роботи
Працювати зі статутом та іншими
фінансової служби
внутрішніми документами підприємства
підприємства
Види робіт
Скласти схеми:
1. Структури підприємства.
2. Загального
документообігу
на
підприємстві.
3. Структури
фінансового
відділу
(бухгалтерії)
4. Взаємозв’язок фінансового відділу
(бухгалтерії) з іншими підрозділами
підприємства
К-сть
днів
1
Вказати:
1. Форми власності і вид діяльності
підприємства.
2. Розмір Статутного фонду.
3. Найменування основних засновників
і їх частку у Статутному фонді.
2.
Власний капітал
підприємства
Повинні знати:
 Закон України «Про господарські
товариства»№1576-12 від 19.09.1991 р.;
 П(с)БУ №5 «Звіт про власний
капітал» затв. наказом Мінфіну України
від 31.03.1999 р.
1
1. Вказати загальну суму і розмір
складових
власного
капіталу
підприємства на підставі фінансових
документів звітного та попереднього
періодів.
2
Повинні вміти:
Аналізувати склад і зміни в структурі
власного капіталу
3.
Основні засоби
підприємства
Повинні знати:
 Податковий кодекс України від
02.12.2010р. № 2755 – VI.;
 П(с)БУ №7 «Основні засоби» затв.
наказом Мінфіну України №92 від
27.04.2000 р.
Повинні вміти:
 Нараховувати амортизацію основних
засобів;
 Оцінювати
забезпеченість
підприємства основними засобами, стан
та ефективність використання основних
засобів.
2
2. Використовуючи форму фінансової
звітності №4 «Звіт про власний капітал»
охарактеризувати зміни, які відбулися в
структурі власного капіталу протягом
попереднього і звітного періодів.
3. Додати звіт про власний капітал за 2
звітних періоди. Охарактеризувати види
власного
капіталу,
відобразити
їх
величини.
1. Вказати склад основних засобів
підприємства.
2. Спираючись на «Примітки до річної
фінансової звітності» (форма №5)
охарактеризувати зміни, які відбулись в
структурі основних засобів протягом двох
звітних періодів.
3. Вказати
методи
нарахування
амортизації
основних
засобів,
які
застосовуються
на
підприємстві.
Відобразити
порядок
нарахування
амортизації
в
бухгалтерському
і
податковому обліку.
4. Відобразити особливості визначення
справедливої вартості, а також порядок
здійснення переоцінки основних засобів.
5. Спираючись на фінансові документи
підприємства
визначити
показник
забезпеченості, стану і ефективності
використання основних засобів за 2
звітних періоди.
6. Додати відповідні документи.
2
4.
Оборотні засоби
підприємства
(поточні активи)
Повинні знати:
 П(с)БУ №9 «Запаси» затв. наказом
Мінфіну України №246 від 20.10.1999
р.;
 П(с)БУ
№10
«Дебіторська
заборгованість» затв. наказом Мінфіну
України №237 від 08.10.1999 р.
Повинні вміти:
 Нараховувати амортизацію основних
засобів;
Оцінювати забезпеченість підприємства
основними
засобами,
стан
та
ефективність використання основних
засобів.
5
Дохід підприємства
Повинні знати:
 П(с)БУ №15 «Дохід» затв. наказом
Мінфіну України №290 від 29.11.2000
р.;
 П(с)БУ №3 «Звіт про фінансові
результати» затв. наказом Мінфіну
України №287 від 31.03.1999 р.;
 Податковий кодекс України від
02.12.2010р. № 2755 – VI.;
3
1. Вказати склад поточних активів
підприємства (поточних активів).
2. Відобразити механізм нормування
оборотних коштів, який застосовується на
підприємстві.
3. Відобразити
особливості
бухгалтерського
обліку
виробничих
запасів (матеріальних цінностей), готової
продукції з додаванням відповідних
документів. Охарактеризувати методи
оцінки
вибуття
запасів,
які
застосовуються на підприємстві.
4. Провести
розрахунок
резерву
сумнівних
боргів
для
поточної
дебіторської заборгованості за товари,
роботи і послуги.
5. Розрахувати
показники,
що
характеризують стан і ефективність
використання оборотних коштів протягом
2-х звітних періодів.
6. Зробити відповідні висновки.
1. Спираючись на «Звіт про фінансові
результати» (форма №2) і «Примітки до
річної фінансової звітності» (форма №5)
вказати склад доходів підприємства за 2
звітних періоди. Розрахувати питому вагу
відповідних елементів доходів. Додати
відповідні фінансові документи.
2. Охарактеризувати
особливості
визначення величини доходу від наданих
послуг.
2
2
6
Витрати підприємства
6.1 Загальна характеристика
витрат
Повинні вміти:
 Обробляти
документи
бухгалтерського і податкового обліку.
3. Відобразити
особливості
формування
валових
доходів
у
податковому обліку підприємства.
Повинні знати:
 Податковий кодекс України від
02.12.2010р. № 2755 – VI.;
 П(с)БУ №16 «Витрати» затв. наказом
Мінфіну України №318 від 31.12.1999
р.
1. Спираючись на «Звіт про фінансові
результати» (форма №2) і «Примітки до
річної фінансової звітності» (форма №5)
вказати склад витрат підприємства за 2
звітних періоди. Розрахувати питому вагу
відповідних елементів доходів. Додати
відповідні фінансові документи.
2. Вказати особливості відображення в
бухгалтерському
обліку
постійних
загальновиробничих витрат.
3. Відобразити
особливості
формування
валових
витрат
у
податковому обліку підприємства.
Скласти:
1. Схему документообігу з розрахунків
з оплати праці.
2. Заповнити розрахункову відомість за
особами.
3. Виконати утримання із заробітної
плати.
4. Перевірити правильність проведення
розрахунків у розрахунковій відомості.
5. Скласти кореспонденцію рахунків
для бухгалтерського і податкового обліку.
6. Перевірити нарахування депонованої
заробітної плати.
7. Заповнити книгу обліку валових
Повинні вміти:
 Працювати
з
документами
бухгалтерського і податкового обліку.
6.2 Облік витрат на оплату
праці
Повинні знати:
 Інструкцію зі статистики заробітної
плати затв. Пр. МСУ №323 від
11.12.1995 р.;
 Порядок
нарахування
середньої
заробітної плати затв. Пост. КМУ №100
від 08.02.1995 р.;
 Податковий кодекс України від
02.12.2010р. №2755 – VI.
 Організацію
бухгалтерського
і
податкового обліку розрахунків з
оплати праці;
 Закон України «Про відпустки»
4
2
№504/96-ВР від 15.11.1996 р.;
7.
Фінансові результати
підприємства
доходів і валових витрат.
Повинні вміти:
 Нараховувати
заробітну
плату
(відрядну, погодинну);
 Проводити утримання із заробітної
плати.
Повинні знати:
 П(с)БУ №3 «Звіт про фінансові
результати» затв. наказом Мінфіну
України №87 від 31.03.1999 р.
Повинні вміти:
Аналізувати дані «Звіту про фінансові
результати»
8.
Оподаткування
підприємства
8.1 Податок на додану
вартість
8.2 Податок на прибуток
Повинні знати:
 Податковий кодекс України
02.12.2010р. № 2755 – VI.;
від
Повинні вміти:
Складати
податкові
документи,
аналізувати
стан
розрахунків
з
бюджетом
Повинні знати:
 Податковий кодекс України
5
від
1. Провести горизонтальний аналіз
«Звіту про фінансові результати» за 2
звітних періоди.
2. Провести вертикальний аналіз «Звіту
про фінансові результати», розрахувати
показники рентабельності за 2 звітних
періоди. Зробити відповідні висновки.
3. Розрахувати показники прибутку на
акцію. Провести аналіз відповідних
показників (для студентів, що проходять
практику)
Заповнити декларацію з ПДВ за 2-3
періоди. Вказати, спираючись на які
облікові документи складається форма
звітності,
які
фінансові
санкції
використовуються до платників за
порушення діючого законодавства з ПДВ
згідно Закону України «Про порядок
погашення зобов’язань податків перед
бюджетними і державними цільовими
фондами» №1281 від 20.02.2001 р.
Вказати:
1. Об’єкти оподаткування, ставки, ,
2
1
1
02.12.2010р. № 2755 – VI.;
Повинні вміти:
 Визначати базу оподаткування;
 Складати податкові документи і
аналізувати
стан
розрахунків
з
бюджетом.
8.3 Інші податки
9.
Використання
підприємством
банківських кредитів
Повинні знати:
-- Податковий кодекс України від
02.12.2010р. № 2755 – VI.;
Повинні вміти:
 Визначати базу оподаткування;
 Складати податкові документи і
аналізувати
стан
розрахунків
з
бюджетом
Повинні знати:
 Постанову НБУ «Про кредитування»
№246 від 28.09.1995 р.
Повинні вміти:
 Складати заявку на кредит;
6
пільги (якщо вони є), склад валових
доходів і витрат оподатковуваного
прибутку. Авансові внески, їх терміни,
методика
нарахування,
порядок
розрахунку і сплати податку на прибуток
за звітний період, складання декларації
про прибуток і терміни її надання до
органів
ДПІ.
Форми,
особливості
оподаткування прибутку.
2. Заповнити декларацію про прибуток
підприємства
за
звітний
період,
ознайомитись
із порядком
сплати
авансових платежів і суми податку на
прибуток,
вказати
особливості
розрахунку оподаткованого прибутку на
підприємстві.
1. Акцизний збір, плата за землю, збір
за використання водних ресурсів, місцеві
податки і збори, інші податкові платежі,
які оплачує підприємство.
2. Заповнити розрахунки за податками,
які
виплачує
підприємство,
в
установленій формі, вказати, спираючись
на які первинні документи вони
складаються.
1. Розглянути
склад
позикових
фінансових
ресурсів
підприємства
(кредиторська заборгованість, товарний
кредит, кредит по ЦБ, фінансовий
кредит).
2. Описати процес подачі заяви на
1
1
 Розраховувати кредитну ставку.
10. Фінансове планування
на підприємстві
Повинні знати:
 Порядок
складання
фінансового
плану підприємства
Повинні вміти:
 Працювати з документами, що
входять до складу фінансового плану
11. Фінансовий стан
підприємства
Повинні знати:
 Інформаційну базу і методологію
аналізу фінансового стану підприємства
Повинні вміти:
 Оцінювати
фінансовий
підприємства
7
стан
кредит, умови та порядок отримання
банківського кредиту.
3. Скласти структурно-логічну схему
оформлення кредитного договору. При
наявності описати дії нетрадиційних
форм кредитування (лізинг, факторинг).
Держкредитування
підприємства,
кредитування підприємства за рахунок
коштів
міжнародних
фінансовокредитних інститутів.
4. Скопіювати
діючий
кредитний
договір підприємства.
5. Розкрити сутність кредитування
підприємства в оборотні і основні кошти.
Описати порядок погашення банківського
кредиту підприємством.
1. Охарактеризувати
особливості
здійснення довгострокового, поточного і
оперативного фінансового планування на
підприємстві.
Вказати
методи
фінансового
планування,
які
використовуються на підприємстві.
2. Додати форми фінансових планів
підприємства (бюджетів)
1. Провести аналіз активів і джерел
підприємства за даними форми №1
«Баланс» за кілька звітних періодів.
2. Оцінити
платоспроможність
і
ліквідність підприємства.
3. Провести оцінку співвідношення
власних і залучених коштів підприємства.
2
2
4. Оцінити
показники
ділової
активності і рентабельності підприємства.
5. Проаналізувати відповідно до форм
фінансової звітності.
Складання звіту з
практики
Усього:
1
24
8
Download