Uploaded by v.e.r.o.c.k.a.35

Тести до дифзаліку

advertisement
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 1.
1. Що таке закриті джерела випромінювання?
А) Радіоактивні препарати поміщені в оболонку-фільтр або
знаходяться у такому фізичному стані, при якому не
відбувається їх розповсюдження у навколишнє середовище
Б) Кристалоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних
флаконах для радіонуклідної діагностики
В)Радіоактивні препарати здатні тропно (вибірково)
накопичуватись деякими тканинами
Г) Колоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних
флаконах для радіонуклідної діагностики
Д) Радіоактивні препарати, які знаходяться у такому
фізичному стані, при якому відбувається їх
розповсюдження у навколишнє середовище.
2. Вкажіть, при якому виді “застою” в легенях
спостерігаються перегородочні лінії Керлі?
А. Артеріальна гіпертензія;
Б. Гіперволіємія;
В. Портальна гіпертензія;
Г. Периферичний венозний “застій”;
Д. Синдром верхньої полої вени.
3. З якою метою застосовується радикальна програма
променевого лікування?
А) З метою повного знищення пухлинних елементів у зоні
первинного вогнища і зонах можливого регіонального
метастазування.
Б) З метою затримки росту пухлини і її розповсюдження,
зменшення синдромів здавлення суміжних органів,
зменшення больового синдрому
В) З метою повного знищення пухлинних елементів у зоні
первинного вогнища
Г) З метою повного знищення пухлинних елементів у
зонах можливого метастазування
Д) З метою зменшення больового синдрому.
4. Які рентгенологічні ознаки із перерахованих нижче
характерні
для
клапанного
типу
порушення
бронхіальної прохідності?
А. Збільшення прозорості легеневої тканини.
Б. Гомогенне затемнення легеневої тканини.
В. Збіднення легеневого рисунка.
Г. Розширення міжреберних проміжків.
Д. Зміщення органів середостіння на вдиху в бік пониженої
прозорості легеневої тканини і повернення до норми на
видиху.
5. Які зміщення середостіння характеризують наявність
рідини в плевральній порожнині?:
А. Зміщення в протилежний гомогенному затемненню бік.
Б. Зміщення в бік гомогенного затемнення.
В. Не спостерігається зміщення.
Г. Зміщення на вдиху в бік нормальної прозорості легеневої
тканини.
Д. Зміщення на вдиху в бік зниженої прозорості легеневої
тканини і повернення до норми на видиху.
6. Вкажіть, що найгірше візуалізується на МРТ?
А. Губчаста речовина кістки;
Б. Зв’язковий апарат;
В. Окістя;
Г. Кіркова речовина кістки;
Д. Ендост.
7. Що гласить правило Берганьє-Трібандо?
А) Низькодиференційовані пухлини є радіорезистентними
Б) Радіочутливість прямо пропорційна ступеню мітотичної
активності клітин і обернено пропорційна ступеню їх
диференціації.
В) Ступінь диференціації клітин не впливає на
радіочутливість.
Г) Ступінь мітотичної активності не впливає на
радіочутливість.
Д) Високо диференційовані пухлини є радіочутливими.
8. Як називається цей
пристрій?
А. Сцинтиляційний кристал.
Б. Коліматор.
В. Трансдюсер.
Г. Фільтр.
Д. Тубус.
9. Які рентгенологічні ознаки із перерахованих нижче
характерні для ателектазу легені?
А. Гомогенне затемнення легеневої тканини зі зміщенням
органів середостіння в бік затемнення.
Б. Гомогенне затемнення легеневої тканини без зміщення
органів середостіння.
В. збіднення легеневого рисунка.
Г. Збільшення прозорості легеневої тканини.
Д. Збільшення прозорості легеневої тканини зі зміщенням
органів середостіння в бік, протилежний ураженню.
10. Які зміни відповідного легеневого поля характерні
при повному порушенні бронхіальної прохідності:
А. Зниження прозорості легеневого поля.
Б. Підвищення прозорості легеневого поля.
В. Прозорість легеневого поля не змінюється.
Г. Гомогенне затемнення легеневого поля.
Д. Неоднорідне затемнення легеневого поля.
11. Вкажіть, яка із перерахованих променевих
ознак не характерна для пухлини шлунка:
А.Нерівність контуру тіні шлунка;
Б.Дефект наповнення;
В.Відсутність перистальтики у зоні ураження;
Г.Ригідність складок слизової оболонки шлунка;
Д.Обмежене випинання стінки шлунка.
16. Вкажіть, яка із перерахованих
рентгенологічних ознак характерна для пухлини
шлунка?
А. Збільшення тіні шлунка;
Б. Локальний гіпертонус шлунка;
В. Гіперсекреція;
Г. Дефект наповнення.
Д. Атрофія складок слизової оболонки.
12. Для оцінки поглинально-видільної функції
17. Чи можливо за допомогою ОФЕКТ печінки
печінки у хворого гострим гепатитом показані такі візуалізувати конкремент в жовчному міхурі?
А) Так.
методи:
А) Статична візуалізація печінки.
Б) Ні.
Б) Гепатобілісцинтиграфія.
В) Залежить від структури конкремента.
В) комп’ютерна томографія.
Г) Залежіть від апаратури
Г) магнітно-резонансна томографія.
Д) Усе невірно
Д) УЗД
13. Який променевий метод найбільш інформативний 18. Якi сцинтиграфічні ознаки характернi для
пiдковоподiбної нирки?
в діагностиці сечокамяної хвороби?
А) конвергенцiя нижніх полюсiв нирок з наявністю
А) Оглядова рентгенографія
перешийка.
Б) УЗД
Б) ослаблене накопичення РФП паренхiмою обох
В) МРТ
нирок.
Г) Динамічна реносцинтиграфія
В) наявнiсть перешийка при нормальному
Д) Термографія
розташуванні нирок.
Г) нерiвнiсть контурiв обох нирок.
Д) конвергенцiя верхніх полюсiв нирок з наявністю
перешийка.
14. Радіонуклідні томографічні дослідження
19. Чи можливо за допомогою УЗД виявити рак
молочної залози можуть бути проведені за
молочної залози?
А) Так, завжди.
допомогою:
А) Комп'ютерного томографа.
Б) Ні, потрібно провести мамографію чи МРТ.
Б) Магнітно-резонансного томографа.
В) В залежності від виду пухлини.
В) Рентгенівського томографа.
Г) В залежності від розмірів пухлини.
Г) Гама-камери.
Д) В залежності від структури пухлини.
Д) ОФЕКТ з системою обробки інформації.
15.
Для
якого
виду
рентгенотерапії 20. Смертельна доза при рівномірному
використовують промені Буккі?
опроміненні квантовими іонізуючими
А) Далекодистанційної поверхневої рентгенотерапії
випромінюваннями для людини складає:
Б) Далекодистанційної напівглибокої рентгенотерапії А. Доза в 1 Гр отримана всією поверхнею тіла.
В) Ультрам’якої рентгенотерапії
Б. Доза в 2 Гр отримана всією поверхнею тіла.
Г) Близькодистанційної рентгенотерапії
В. Доза в 6 Гр отримана всією поверхнею тіла.
Д) Нейтронної терапії
Г. Доза в 10 Гр отримана 50% поверхнею тіла.
Д. Доза в 20 Гр отримана 25% поверхнею тіла.
ЗАДАЧА:
У відділення променевої терапії необхідно доставити визначену кількість радіоізотопу 32Р.
Що випромінює 32Р?
В якій променевій терапії він використовується? Чому?
Який контейнер використовують для транспортування цього ізотопу?
Відповідь обґрунтувати.
ПИТАННЯ:
Які показання до рентгеноскопії?
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1. Який метод дослідження?
2. Що досліджується?
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 2.
1. Що таке відкриті джерела випромінювання?
6. Який РФП відноситься до гломерулярних
А) Радіоактивні препарати поміщені в оболонку-фільтр (визначення ШКФ)?
або знаходяться у такому фізичному стані, при якому
А. 99mTc-ДТПО.
не відбувається їх розповсюдження у навколишнє
Б. 99mTc-ДМСО.
середовище
В. 99mTc-ЕС.
Б) Кристалоїдні розчини радіофармпрепаратів у
Г. 131I-гіпуран.
скляних флаконах для радіонуклідної діагностики
Д. 123I-гіпуран.
В) Радіоактивні препарати, які знаходяться у такому
фізичному стані, при якому можливе їх
розповсюдження у навколишнє середовище і його
забруднення
Г) Колоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних
флаконах для радіонуклідної діагностики
Д) Радіоактивні препарати здатні тропно (вибірково)
накопичуватись деякими тканинами
2. З якою метою застосовується палліативна
1. 7. Які рентгенологічні ознаки із перерахованих
програма променевого лікування?
нижче характерні для цирозу легені?
А) З метою повного знищення пухлинних елементів у
А. Гомогенне затемнення легеневої тканини зі
зоні первинного вогнища і зонах можливого
зміщенням органів середостіння в бік затемнення.
регіонального метастазування.
Б. Негомогенне затемнення легеневої тканини без
Б) З метою затримки росту пухлини і її
зміщення органів середостіння.
розповсюдження, зменшення синдромів здавлення
В. Негомогенне затемнення легеневої тканини зі
суміжних органів, зменшення больового синдрому
зміщенням органів середостіння в бік затемнення.
В) З метою повного знищення пухлинних елементів у
Г. Гомогенне затемнення легеневої тканини без
зоні первинного вогнища
зміщення органів середостіння.
Г) З метою повного знищення пухлинних елементів у
Д. Збільшення прозорості легеневої тканини зі
зонах можливого метастазування
зміщенням органів середостіння в бік ураження.
Д) З метою зменшення больового синдрому.
3. Перерахуйте методи синтезу РФП:
а) у атомних реакторах
б) у циклотронах
в) у генераторах
г) правильно а) і в)
д) усі правильно
8. Визначте, при якому із перерахованих
захворювань спостерігається локальне
розширення висхідної частини аорти?
А. Стеноз устя аорти;
Б. Тетрада Фалло;
В. Дефект міжшлункової перегородки.
Г. Хронічний міокардит;
Д. Ексудативний перикардит.
4. Чіткі контури круглої тіні на рентгенограмі 9. В діагностиці пристінкових утворень грудної
органів грудної порожнини характерні для:
порожнини найбільш ефективним методом
А. Доброякісної пухлини.
дослідження є:
Б. Абсцесу легені.
А. Рентгеноскопія.
В. Вогнищевої пневмонії.
Б. Лінійна томографія.
Г. Закритої кісти легені або доброякісної пухлини.
В. Діагностичний пневмоторакс.
Д. Закритої кісти легені або туберкуломи.
Г. Рентгенографія.
Д. УЗД.
5. При варикозному розширенні вен стравоходу
рельєф його внутрішньої поверхні при слабкому
наповненні:
А.Не змінений;
Б.Представлений розширеними складками слизової;
В.Представлений ригідними складками;
Г.Атиповий.
Д.Представлений окремими овальними
просвітленнями.
10. Який променевий метод бажано
використовувати для дослідження
функціонального стану органів дихання?:
А. Рентгенографія.
Б. КТ.
В. Флюорографія.
Г. Вентиляційна сцинтиграфія.
Д. Перфузійна сцинтиграфія.
11. Іонізуюча здатність альфа - випромінювання в
тканинах складає:
А. 1-2 пари іонів на 1 мм пробігу.
Б. 1000-2000 пар іонів на 1 мм пробігу.
В. 10000-20000 пар іонів на 1 мм пробігу.
Г. 10000-20000 пар іонів на 1 см пробігу.
Д. 1000-2000 пар іонів на 1 см пробігу.
16. Вкажіть найбільш специфічний метод
діагностики пухлини печінки:
А) МРТ.
Б) КТ.
В) ОФЕКТ.
Г) ПЕТ.
Д) Радіоімуний аналіз: АФП, РЕА.
12. Яку патологію у стравоході допомагає визначити
методика Іванової-Подобєд:
А. Езофагіт.
Б. Дивертикули.
В. Рак.
Г. Сторонні тіла.
Д. Виразку.
17. З якого променевого методу починається
дослідження стану кісток і суглобів?
А) КТ.
Б) Рентгеноскопії.
В) МРТ.
Г) Рентгенографії в 2-х проекціях.
Д. Остесцинтиграфії.
13. При підозрі на рак молочної залози жінкам 30-40
років слід призначити:
А) Дуктографію.
Б) ПЕТ.
В) Мамографію.
Г) МРТ.
Д) УЗД.
18. Вкажіть найбільш інформативний
променевий метод діагностики пухлини мозку:
А) ПЕТ.
Б) КТ.
В) МРТ.
Г) ОФЕКТ.
Д) А та В.
14. Що говорить про наявність перелому кістки на
рентгенограммі?
А. Лінія затемнення, яка проходить від одного краю
кістки до протилежного.
Б. Лінія просвітлення, яка проходить від одного краю
кістки до протилежного.
В. Відшарування окістя.
Г. Зміщення уламків;
Д. А, Б, Г.
19. Які ознаки характерні для гострої фази
остеомієліту?
А. Набряк м’яких тканин;
Б. Наявність секвестрів;
В. Наявність лінійного периоститу;
Г. Остеосклероз;
Д. Голчастий періостоз.
15. Як змінюється радіочутливість тканин при
недостатній кількості кисню?
А) Підвищується.
Б) Знижується.
В) Підвищується в перші 30 хвилин.
Г) Не змінюється.
Д) Знижується в перші 30 хвилин.
20. УЗД печінки дозволяє отримати таку
інформацію:
А) Виявити наявність жовчокам,ної хвороби.
Б) Провести диференціальну діагностику між
первинною пухлиною печінки та метастатичним
ураженням.
В) Встановити ступінь цирозу печінки.
Г) Оцінити поглинально-видільну функцію
гепатоцитів.
Д)
Визначити
функцію
клітин
ретикулоендотеліальної системи.
ЗАДАЧА.
В якості екрану для захисту від бета-випромінювання використали просвинцьоване скло.
Чи вірно вибраний екран?
Відповідь обґрунтувати.
ПИТАННЯ:
Які показання до проведення лінійної томографії?
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1. Який метод дослідження?
2. Що досліджується?
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 3
1. Які поля (зони) опромінення включають при
6. Для чого застосовуються фільтри у
проведенні післяопераційного курсу променевої
рентгенотерапевтичному апараті?
А) Для збільшення проникаючої здатності променів
терапії у хворих на рак молочної залози ІІІ стадії?
А) Аксилярні лімфатичні вузли.
у тканини.
Б) Аксилярні, над-, підключичні лімфатичні вузли.
Б) Для формування поля опромінення.
В) Тільки післяопераційний рубець.
В) Для придання більшої однорідності пучку
Г) Післяопераційний рубець, над-, підключичні та
випромінювання.
аксилярні лімфатичні вузли.
Г) Для зміни напрямку рентгенівських променів.
Д) Над-, підключичні лімфатичні вузли.
Д) Для підведення оптимальної дози опромінення.
2. Для штучного контрастування при МРТ
7. На яку глибину може проникати ультразвук
використовують:
з частотою 2,5 МГц?
А. з,єднання технецію;
а) частота не використовується для медичної
Б. солі кальцію;
практики.
В. з,єднання гадолінію;
б) до 4-5 см
Г. ДТПО.
в) до 9-12 см
Д. ДМСА.
г) до 15-20 см
д) до 26 см
3. Яке зміщення органів середостіння та зміни 8. Для виявлення невеликої кількості рідини в
легеневого
поля
характеризують
наявність плевральній порожнині ефективною є:
А. Рентгеноскопія.
масивного плеврального випоту?:
А. Зміщення органів середостіння в протилежний Б.Рентгенографія.
гомогенному затемненню бік.
В. Томографія.
Б. Зміщення органів середостіння в бік гомогенного Г. Зонографія.
затемнення.
Д. Латероскопія.
В. Зміщення органів середостіння в бік неоднорідного
затемнення.
Г. Зміщення органів середостіння в протилежний
неоднорідному затемненню бік.
Д. Немає зміщення органів середостіння при
гомогенному затемненні легеневого поля.
4. Яке зміщення органів середостіння та зміни 9. Які органи і тканини пацієнта мають
легеневого
поля
характеризують
наявність потребу в
першочерговому захисті від
масивного легеневого запалення?:
іонізуючого випромінювання?
А. Зміщення органів середостіння в протилежний
а) щитоподібна залоза
гомогенному затемненню бік.
б) молочна залоза
Б. Зміщення органів середостіння в бік гомогенного
в) кістковий мозок, гонади
затемнення.
г) шкіра
В. Зміщення органів середостіння в бік неоднорідного д) кістки
затемнення.
Г. Зміщення органів середостіння в протилежний
неоднорідному затемненню бік.
Д. Немає зміщення органів середостіння при
гомогенному затемненні легеневого поля.
5. Що не можна виявити при УЗД печінки:
А) Цироз.
Б) Метастатичне ураження.
В) Пухлину.
Г) Оцінити поглинально-видільну функцію гепатоцитів.
Д) Каміння в жовчному міхурі.
10. Вкажіть, яка із перерахованих
рентгенологічних ознак з контрастуванням
сульфатом барію характерна для пухлини
шлунка?
А. Збільшення розмірів шлунка;
Б. Локальне випинання стінки шлунка;
В. Зменшення розмірів шлунка;
Г. Дефект наповнення.
Д. В та Г.
11. Для оцінки поглинально-видільної функції
16.
Який
променевий
метод
найбільш
печінки у хворого гострим гепатитом показані такі інформативний в діагностиці ділянок склерозу
променеві методи дослідження:
ниркової паренхіми?
А) Сцинтиграфія печінки.
А. МРТ
Б) Гепатобілісцинтиграфія.
Б. КТ
В) комп’ютерна томографія.
В. УЗД
Г) магнітно-резонансна томографія.
Г. ОФЕКТ з 99mTc-ДМСО
Д) УЗД
Д. ПЕТ.
12. УЗД: матка нормальних розмірів, контури чіткі, 17. Для профілактичного спостереження за
у розширеній трубі визначається ехонегативне
молочною залозою жінці 32 років доцільно
утворення округлої форми з чіткими рівними
провести:
А) Дуктографію.
контурами розмірами 30Х40 мм.
Б) Пневмокістографію.
Якому патологічному стану найбільш вірогідно
В) мамографію.
відповідає ця картина:
А. Рак
Г) магнітно-резонансну томографію.
Б. Абсцес
Д) УЗД
В. Кіста
Г. Нормальна вагітність
Д. Позаматкова вагітність.
13. Хто з персоналу відноситься до категорії А.
18. Внесистемна одиниця виміру експозиційної
А. Лікарі реанімаційного відділення.
дози в повітрі:
Б. Санітарка у відділенні дистанційної променевої
а) Рентген
терапії.
б) Рад
В. Лаборант рентгенологічного відділення.
в) Кл/кг
Г. Лікар ультразвукової діагностики.
г) Грей
Д. Санітарка лікарні, де розташовано рентгенологічне
д) Кюрі
відділення.
14. Стиснення (компресія) спинного мозку може
19. Для ехографічної картини гідроцефалії плода
бути обумовлена:
не характерно:
А. запальним процесом (паравертебральний абсцесс);
А. зменшення розмірів головки плода;
Б. дистрофічним ураженням;
Б. розширення шлуночкової системи;
В. первинним або вторинним пухлинним процесом;
В. збільшення розмірів головки плода;
Г. гострою спінальною травмою;
Г. відтиснення мозкової тканини до периферії;
Д. кожним з наведених захворювань.
Д. диспропорція розмірів головки та тулубаю
20. Визначте, який симптом не характерний
15. Якi сцинтиграфічні ознаки характернi для Lдля “легеневого” серця?
подібної нирки?
А. Гіпертрофія правого шлуночка;
А. конвергенцiя нижніх або верхніх полюсiв нирок.
Б. Гіпертрофія лівого шлуночка;
Б. атипове розташування лівої нирки з ротацією
В. Вторинна легенева гіпертензія;
нижнього полюсу і зрощенням верхнього полюсу з
Г. Дифузний пневмосклероз;
правою ниркою.
Д. Розширення висхідної частини аорти.
В. атипове розташування правої нирки з ротацією
нижнього полюсу і зрощенням верхнього полюсу з
лівою ниркою.
Г. атипове розташування лівої нирки з ротацією
верхнього полюсу і зрощенням нижнього полюсу з
правою ниркою.
Д. атипове розташування правої нирки з ротацією
верхнього полюсу і зрощенням нижнього полюсу з
лівою ниркою.
ЗАДАЧА.
У відділенні радіонуклідної терапії після лікування щитоподібної залози 131I залишилося 2 мл
радіопрепарату активністю 5500 МБк. Залишок препарату надійшов у сховище для розпаду. Який час
препарат повинен знаходитись в сховищі, якщо період напіврозпаду йоду складає 8,3 доби?
Що випромінює 131I?
Відповідь обґрунтувати.
ПИТАННЯ: які показання до проведення комп,ютерної томографії?
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1. Який метод дослідження?
2. Що досліджується?
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 4
1. Сформулюйте головний принцип променевої
6. Скільки складає припустима доза
терапії.
опромінення персоналу категорії Б в рік на
А) Максимальне опромінення пухлини і оточуючих її
Україні?
здорових тканин
А. 100 мЗв/рік.
Б) Опромінення пухлини гранично допустимою дозою
Б. 50 мЗв/рік.
В) Максимальне опромінення пухлини при
В. 20 мЗв/рік.
мінімальному опромінення оточуючих її здорових
Г. 2 мЗв/рік.
тканин
Д. 1 мЗв/рік.
Г) Оптимальне опромінення пухлини при
мінімальному опромінення оточуючих її здорових
тканин
Д) Мінімальне опромінення пухлини і оточуючих її
здорових тканин.
2. Визначте, який симптом не характерний для
7. Як називається ця
“легеневого” серця?
методика?
А. Гіпертрофія правого шлуночка;
а) 3-Д комп’ютерна
Б. Гіпертрофія лівого шлуночка;
томографія
В. Вторинна легенева гіпертензія;
б) 3-Д магнітноГ. Дифузний пневмосклероз;
резонансна томографія
Д. Розширення висхідної частини аорти.
в) ультразвукове
тривимірне сканування
г) доплерографія
д) сонографія
3. У якому режимі рентгенотерапії проводиться
лікування артрозу плечового суглобу?
А) Ультрам'яка рентгенотерапія
Б) Далекодистанційна напівглибока рентгенотерапія
В) Далекодистанційна поверхнева рентгенотерапія
Г) Близькодистанційна рентгенотерапія
Д) Далекодистанційна глибока рентгенотерапія.
4. Розширення і неструктурність коренів
легенів найбільш характерна:
А. Для хронічного бронхіту.
Б. Для збільшення лімфовузлів кореня.
В. Для центрального раку легені.
Г. Для венозного застою в легенях.
Д. Правильно б) та в).
5. Що означає M0 за класифікацією по системі TNM
при захворюванні на рак молочної залози?
А) Розмір первинного патологічного вогнища.
Б) Наявність збільшених регіонарних лімфатичних
вузлів.
В) Віддалені метастази відсутні.
Г) Недостатньо даних для оцінки наявності віддалених
метастазів.
Д) Гістологічну структуру пухлини.
8. Бронхоскопію слід проводити:
А. При ателектазі частки, сегмента.
Б. При гострій частковій, сегментарній пневмонії.
В. При ексудативному плевриті.
Г. При гострому абсцесі.
Д. При периферичному раці легені.
9. Найбільш важлива діагностична ознака
"шароподібних" утворень легенів:
А. Структура.
Б. Форма.
В. Розміри.
Г. Контури.
Д. Все перераховане.
10.
Який
з
перерахованих
РФП
використовується для перфузійної сцинтиграфії
легенів:
А. 99мТс-МАА.
Б. 67Ga –цитрат.
В. 133Хе.
Г. 131І-гіппуран.
Д. 131І-пірофосфат.
11. Найбільш інформативним променевим методом
діагностики функціональних порушень шлунка є:
А.УЗД;
Б.КТ;
В.МРТ;
Г.Подвійне контрастування шлунка;
Д.динамічна гастросцинтиграфія.
16. Для проведення дифдіагностики між
ехінококовою кістою печінки та злоякісної
пухлиною печінки серед променевих методів
дослідження найбільш інформативні:
А) ОФЕКТ.
Б) МРТ.
В) ПЕТ.
Г) КТ.
Д) УЗД.
12. Радіонуклідна гепатобілісцинтиграфія дозволяє
виявити:
А) Характер жовтухи.
Б) Дифузне ураження печінки.
В) Пухлину печінки.
Г) Порушення екскреторної функції гепатоцитів і
порушення функції жовчного міхура.
Д). Метастатичне ураження печінки.
17. Статична сцинтиграфія показана при підозрі
на такі захворювання:
А) Гострий холецистит.
Б) Цироз печінки.
В) Паразитарні кісти печінки.
Г) Абсцес печінки.
Д) Гепатит.
13. Який тип ренограми спостерігається при ХНН?
А. паренхіматозний
Б. рефлюксний
В. афункціональний
Г. обструктивний
Д. ізостенурічний
18. Які методи з нижче перерахованих
відносяться до методів зовнішнього
опромінення?
А) Далекодистанційна гамма-терапія
Б) Внутрішньопорожнинна терапія
В) Внутрішньотканинна терапія
Г) Метод інкорпорованих елементів
Д) Брахітерапія.
19. У розпізнаванні кісти та злоякісної пухлини
молочної залози серед променевих методів
дослідження найбільш інформативні:
А) термографічні.
Б) МРТ.
В) УЗД з доплер-ефектом.
Г) Радіоімуний аналіз
Д) дуктографія
20. Які джерела випромінювання відносяться
до відкритих?
А) Шовний матеріал
Б) Колоїдні розчини
В) Голки
Г) Кульки, зерна
Д) Гранули
14. Для профілактичного спостереження за
фіброміомою матки жінці 54 років доцільно
провести:
А) Сальпінгографію.
Б) Пневмосальпінгографіюграфію.
В) пункційну біопсію під контролем УЗД.
Г) магнітно-резонансна томографію.
Д) УЗД з доплером
15. Який вид зміщення уламків при переломі кістки
проявляється лінією затемнення (ущільнення
кісткової тканини)?
А. Вклинення уламків;
Б. Заходження уламків;
В. Зміщення уламків під кутом;
Г. Розходження уламків.
Д. А та Б.
ЗАДАЧА.
Чи можливе проведення лікування альфа-випромінюючим ізотопом?
Наведіть приклади альфа-випромінюючих ізотопів.
Де можуть використовуватися?
Відповідь обґрунтувати.
ПИТАННЯ: які показання до проведення магнітно-резонансної томографії.
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1. Який метод дослідження?
2. Що досліджується?
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 5
1. Вкажіть, яка методика променевої діагностики
найбільш інформативна в діагностиці
праволежачої аорти?
А. Рентгенографія;
Б. Аортографія;
В. Рентгеноскопія;
Г. Ехографія;
Д. Динамічна радіокардіографія.
6.
Який
з
перерахованих
РФП
використовується
для
ветиляційної
сцинтиграфії легенів:
А. 99мТс-МАА.
Б. 67Ga –цитрат.
В. 133Хе.
Г. 131І-гіппуран.
Д. 131І-пірофосфат.
2. Вкажіть, чим обумовлений симптом
“коромислоподібної” пульсації при мітральній
недостатності?
А. Підвищеним тиском у лівому передсерді;
Б. Гіпертрофією лівого передсердя;
В. Дилятацією лівого передсердя;
Г. Атеросклерозом;
Д. Регуртацією крові із лівого шлуночка у ліве
передсердя.
3. При тотальному затемненні,
яке супроводжується зменшенням легені,
в первшу чергу визначається:
А. Звуження міжреберних проміжків.
Б. Високе стояння діафрагми.
В. Зменшення вертикального розміру легені.
Г. Зміщення органів середостіння.
Д. Правильно а), б) та г).
4. Профілактичне флюорографічне обстеження
обовязкових контингентів населення
проводиться:
А. Один раз в 1 рік.
Б. Диференційовано - один раз в 2 роки.
В.
Диференційовано
при
сприятливій
епідеміологічній обставині по туберкульозу - один раз
в 3 роки.
Г. "загальне" – з віку 16 років раз на 2 роки.
Д. Один раз в 2 роки.
7. Яка програма променевої терапії
спрямована на часткове пошкодження
пухлинного вогнища?
А) Симптоматична
Б) Післяопераційна
В) Радикальна
Г) Субопераційна
Д) Паліативна
5. Яка
тривалість
радіонуклідного
динамічного дослідження нирок у дорослих?
А. 15 хвилин.
Б. 20 хвилин.
В. 30 хвилин.
Г. 1 година.
Д. 45 хвилин.
10. Визначте найбільш характерну ознаку
тонкокишкової непрохідності при оглядовій
рентгенографії органів черевної порожнини:
А.Чаші Клойбера в центральних відділах;
Б.Рівні рідини в периферичних відділах;
В.Вільний газ у черевній порожнині;
Г.Тіні конкрементів у черевній порожнині;
Д.Здуття окремих відділів кишківника.
8. Для виявлення бронхоектазів найбільш
інформативним
променевим
методом
дослідження є:
А. Рентгенографія.
Б. Томографія.
В. Бронхографія.
Г. Агіопульмонографія.
Д. Перфузійна сцинтиграфія.
9. Діагностичний пневмоперитонеум показан
при захворюваннях:
А. Легенів.
Б. Середостіння.
В. Діафрагми.
Г. Серця.
Д. Бронхів.
11. УЗД дозволяє отримати таку інформацію:
А) Встановити абсолютно точний діагноз.
Б) Дає точну диференціальну діагностику між кістою
печінки та пухлиною печінки.
В) Виявити пухлину печінки.
Г)
Оцінити
поглинально-видільну
функцію
гепатоцитів.
Д) Визначити функцію клітин ретикулоендотеліальної
системи.
12. Який із радіонуклідних методів більш
інформативний при підозрі на метастази в печінці?
А) Радіоімуний аналіз (АФП, РЕА).
Б) ОФЕКТ.
В) Статична сцинтіграфія печінки.
Г) ПЕТ.
Д) Динамічна сцинтіграфія печінки.
16. Яка послідовність виконання методик
дослідження печінки раціональна?
А) КТ, потім ОФЕКТ.
Б) ОФЕКТ, потім МРТ.
В) МРТ, потім ОФЕКТ
Г) УЗД, потім КТ або МРТ
Д) Послідовність не має значення.
17. Який із променевих діагностичних
методів використовується в першу чергу при
підозрі на пухлину щитоподібної залози?
А) КТ
Б) МРТ.
В) Радіоімуний аналіз.
Г) Сцинтиграфія.
Д) УЗД.
13. Який променевий метод є первинним при 18. На якій глибині від поверхні шкіри
дослідженні нирок з підозрою на пухлину?
знаходиться максимум іонізації при
А. ПЕТ
рентгенотерапії?
Б. МРТ
А) На глибині 0,5 см
В. КТ
Б) На поверхні шкіри
Г. УЗД
В) На глибині 1 см
Д. ОФЕКТ
Г) На глибині 4см
Д) На глибині 10 см
14. Як називается група методів
19. Для якої фази менструального циклу
рентгенологічного дослідження порожнини матки притаманні ці зміни у молочних залозах:
«спостерігається набряклість внутридольковой тканини;
з прямим введенням у її просвіт контрастної
вона широкопетльова, містить помірну кількість
речовини:
клітинних елементів. Число залозистих ходів збільшено;
А. Метросальпінгографія
просвіт їх широкий, місцями виявляються загиблі
Б. динамічна інфузійна кавернозографія
клітини, міоепителіальний шар набряклий,
В. пневмосальпінгографія
вакуолізований» ?
Г. Целіакографія
А) предменструальному періоду
Д. гістерографія
Б) менструальному.
В) післяменструальному періоду.
Г) ці зміни патологічні і виникають при
запаленнях молочної залози.
Д) інволюційному періоду.
15. Яка ультразвукова ознака не є характерною
20. В якій стадії гематогенного остеомієліту
для пухлини головного мозку?
не характерний остеосклероз?
А. гідроцефалія;
А. Гострій;
Б. кистозні утворення;
Б. Підгострій;
В. зміщення серединних структур;
В. Хронічній.
Г. наявність в паренхімі мозку асиметрично
Г. Рецидивуючий.
розташованих структур підвищеної або зниженої
Д. В усіх.
ехогенності;
Д. наявність порожнини прозорої перетинки.
ЗАДАЧА
У центрі експериментальної лабораторії встановлене джерело іонізуючого випромінювання.
Інтенсивність його випромінювання складає 400 МБк на відстані 2 метри. Як і в скільки зміниться
інтенсивність випромінювання при віддаленні від джерела випромінювання на 4 метри.
Відповідь обґрунтувати.
ПИТАННЯ: які показання до проведення динамічних радіонуклідних досліджень.
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1. Який метод дослідження?
2. Що досліджується?
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 6
1. Визначте, яку частоту ультразвуку
використовують для дослідження паренхіматозних
органів черевної порожнини?
А. 1,5 МГц;
Б. 2,5 МГц;
В. 3,5-5,0 МГц;
Г. 10,0-15,0 МГц;
Д. 30,0 МГц.
2. Який РФП відноситься до тубулярних
(визначення ШКФ)?
А. 99mTc-МАG3
Б. 99mTc-ЕС
В. 131I-гіпуран
Г. 123I-гіпуран
Д. Всі.
6. Визначте, при якому захворюванні легенів
формується хронічне легеневе серце?
А. Дифузний пневмосклероз;
Б. Вогнищева пневмонія;
В. Туберкулома;
Г. Периферичний рак легень;
Д. Стафілококова пневмонія.
7. При яких захворюваннях показано
проведення
курсу
далекодистанційної
рентгентерапії?
А) Рак стравоходу
Б) Артроз колінного суглобу
В) Запалення легень
Г) Метастази пухлини у головний мозок
Д) Бронхіт
3. Визначте, при якому захворюванні може
8. Вкажіть, при якому захворюванні стравохід
спостерігатися атрофія від тиску у кістках грудної на рівні дуги аорти в боковій проекції
клітки?
відхиляється допереду?
А. Мітральний стеноз;
А. Атеросклероз аорти;
Б. Аневризма аорти;
Б. Праволежача аорта;
В. Атеросклероз аорти.
В. Коарктація аорти;
Г. Аортальний стеноз;
Г. Уроджені звиви аорти;
Д. Тиреотоксичне серце.
Д. Загрудинний зоб.
4. Визначте, який з радіонуклідів використовується 9. На внутрішньолегеневе розташування
в якості мітки для макроагрегатів альбуміну пристінкового утворення вказує:
сироватки людини (МАА) для перфузійної А. Округла форма.
Б. Зміна форми в різних проекціях.
сцинтиграфії?:
А. 131І.
В. Чіткість контурів.
Б. 99мТс.
Г. Гострі кути з грудною стінкою в різних
67
В Ga..
проекціях.
Г. 123І.
Д. Тупі кути з грудною стінкою в різних
113
Д. In .
проекціях.
5. Системна одиниця виміру поглинутої дози
10. Визначте, які УЗ-симптоми характерні для
іонізуючого випромінювання:
накоплення рідини у порожнині перикарда?
а) Рентген
А. Підвищення амплітуди руху перикарда;
б) Рад
Б. Підвищення екскурсії епікарда;
в) Рентген /хв
В. Деформація камер серця;
г) Грей
Г. Анехогенне зображення простору навколо
д) Кюрі.
серця;
Д. Гіперехогенне зображення простору навколо
серця.
11.
Які
джерела
гамма
випромінювання
застосовуються для контактних методів променевої
терапії?
А) 32P
Б) 90Sr
В) 131I
Г) 60Со
Д) 198Au
16.
Яка
методика
радіонуклідного
дослідження дозволяє провести диференційну
діагностику первинно та вторинно зморщеної
нирки?
А. радіонуклідна ренографія
Б. динамічна реносцинтиграфія з 99mTc-ДТПО
В. статична реносцинтиграфія з 99mTc-ДМСО
Г. ПЕТ нирок
Д. Динамічна реносцинтиграфія з 99mTc-MAG3
12. Який принцип щодо конструктивних
особливостей ультразвукового датчика вірний?
А) чим нижча частота сканування, тим вища якість
візуалізації, і тим глибше проникнення
б) чим вища частота сканування, тим нижча якість
візуалізації, але тим більша глибина проникнення
в) чим вища частота сканування, тим вища якість
візуалізації, але тим менша глибина проникнення
г) чим нижча частота сканування, тим нижча якість
візуалізації, і тим менша глибина проникнення
д) глибина проникнення не залежить від жодного
перерахованого фактора.
17. Яка перевага застосування контактних
методів променевої терапії?
А) Підведення до пухлини мінімальної
вогнищевої дози рівної дозі у навколишніх
здорових тканинах.
Б) Підведення до пухлини оптимальної
вогнищевої дози більшої від дози у навколишніх
здорових тканинах
В) Підведення до пухлини вогнищевої дози значно
меншої від дози у навколишніх здорових тканинах
Г) Підведення до пухлини максимальної
вогнищевої дози рівної дозі у навколишніх
здорових тканинах
Д) Підведення до пухлини оптимальної
вогнищевої дози рівної до дози у навколишніх
здорових тканинах
13. Звичайна мамографія показана при підозрі на всі 18. До прямих КТ-ознак пухлин головного
захворювання, крім:
мозку відносять:
А) Гострий мастит.
А. об’ємне утворення у тканині головного мозку;
Б) Внутрішньопротоковий рак.
Б. зміщення структур середньої лінії;
В) Пухлина молочної залози.
В. Явища набряку головного мозку;
Г) Абсцес молочної залози
Г. Відкладення вапна;
Д) Кіста молочної залози.
Д. деформація шлуночкової системи.
14. Руйнування кіркової речовини є характерним
19. Для гідроцефалії характерна затримка
для остеогенної саркоми:
РФП після субарахноідального введення:
А. Дільки у дітей.
А. на 4 години;
Б. Невірно;
Б. на 12 годин;
В. Може бути, може не бути;
В. На 18 годин;
Г. Руйнується завжди;
Г. На 24 години.
Д. Тільки у дорослих.
Д. на 36 годин.
15. Для оцінки функціонального стану печінки у
20. Вкажіть основну сканографічну ознаку
хворого на абсцес доцільно провести:
хронічного гепатиту:
А. КТ
А. печінка зменшена в розмірах
Б. Динамічну гепатобілісцинтиграфію
Б. печінка незмінена в розмірах
В. МРТ
В. дифузно – нерівномірне накопичення РФП
Г. Обзорну рентгенографію органів черевної
Г. дифузно – рівномірно знижене накопичення
порожнини
РФП
Д. УЗД
Д. А та В.
ЗАДАЧА.
У центрі експериментальної лабораторії встановлене джерело гамма-випромінювання. Інтенсивність його
випромінювання складає 600 МБк на відстані 6 метрів. Як і в скільки разів зміниться інтенсивність
випромінювання при наближенні до джерела випромінювання на 3 метри.
Відповідь обґрунтувати.
ПИТАННЯ:
які показання до проведення ультразвукового дослідження.
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1. Який метод дослідження?
2. Що досліджується?
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 7
1. Визначте, який режим роботи використовується у
двовимірних ультразвукових апаратах для
дослідження нерухомих органів?
А. М-режим;
Б. М+В-режим;
В. Д-режим;
Г. В-режим;
Д. А-режим.
2. Визначте, для якого із названих процесів нирки
характерний інтенсивний ехосигнал, що дає
акустичну тінь?
А. Кіста;
Б. Пухлина;
В. Конкремент;
Г. Гідронефроз;
Д. Стара каверна.
3. Визначте, при яких захворюваннях характерна
відсутність пульсації по крайутворюючим дугам
серця?
А. Постінфарктний кардіосклероз;
Б. Мітральний стеноз;
В. Хронічний міокардит;
Г. Ексудативний перикардит;
Д. Тиреотоксичне серце.
4. Переваги рентгенографії перед рентгеноскопією:
а) більша роздільна здатність.
Б) дозволяє одержати зображення органів і патологічних
вогнищ в площині досліджуваного зрізу і дає чітке
зображення без нашарування вище і нижче
розташованих утворень.
В) дає можливість одержати точну кількісну
інформацію про розміри і щільність окремих органів,
тканин і патологічних утворень
г) є об’єктивним методом і документом.
6. Вкажіть, при яких захворюваннях
спостерігаються внутрішньосерцеві
звапнування?
А. Мітральний стеноз;
Б. Пухлина серця;
В. Тетрада Фалло;
Г. Гіпертонічна хвороба;
Д. Ексудативний перикардит.
7. Що означає T 1 – 4 за класифікацією по
системі TNM при захворюванні на рак
молочної залози?
А) Наявність віддалених метастазів
Б) Гістологічну структуру пухлини
В) Розмір первинного патологічного вогнища
Г) Метод призначеного лікування
Д) Наявність збільшених реґіонарних
лімфатичних вузлів.
8. Який РФП доцільно використовувати в
педіатричній практиці в оцінці функції нирок?
А. 99m
Tc-ДТПО
Tc-ДМСО
В. 99m
Tc-ЕС
Г. 131
I-гіпуран
Д. 123
I-гіпуран
Б. 99m
9. Який спосіб підведення дози застосовується
у хворих на рак молочної залози – на зону
первинного вогнища?
А) Ротаційний
Б) Секторний
В) Конвергентний
Г) Тангенційний
Д) Статичний
Д) А та Г.
5. Яка
основна
задача
ультразвукового
допплерівського дослідження нирок?
А. оцінка анатомо-топографічних особливостей нирок
Б. оцінка кровопостачання нирок
В. визначення ділянок склерозу ниркової тканини
Г. визначення стану чашково-мискового комплексу.
Д. Все.
10. Стійке дифузне звуження стравоходу
характерно для:
А.Езофагіту;
Б.Пухлини;
В.Опіків;
Г.Варикозного розширення вен;
Д.Ахалазії кардії.
11. По даним сонографії: печінка нормальних
16. Попередній діагноз: метастатичне ураження
розмірів, контури чіткі, в середині правої долі
печінки. Який метод променевої діагностики
визначається ехонегативне багатокамерне
найбільш доцільний для остаточного
утворення з нерівною товстою стінкою з ділянками визначення діагнозу?
А. ПЕТ
звапнення, навколо утворення тканина печінки
Б. МРТ
незмінена. Жовчний міхур без змін. Якому
патологічному стану найбільш вірогідно відповідає В. УЗД
Г. КТ
ця картина:
А.Полікістозне ураження
Д. РІА
Б.Абсцес печінки
В.Метастатичне ураження печінки
Г.Ехінококова кіста
Д.Звичайна кіста.
12. Який РФП відноситься до препаратів тривалої 17. Які з патологічних станів відносяться до
фіксації в нирках?
променевих реакцій?
А. 99mTc-ДТПО.
А) Індуративний набряк
Б. 99mTc-ДМСО.
Б) Гіперемія
99m
В. Tc-ЕС.
В) Променева виразка
Г. 131I-гіпуран.
Г) Променевий фіброз
123
Д. I-гіпуран.
Д) Променевий рак
13. Яка сучасна послідовність виконання методів 18. Назвіть ускладнення, характерні при
дослідження молочної залози раціональна в переломах кісток:
А. Наявність несправжнього суглоба;
виявленні раку?
А) КТ, потім мамографія.
Б. Надмірна кісткова мозоль;
Б) УЗД, потім термографія.
В. Недостатня кісткова мозоль;
В) МРТ, потім сцинтиграфія
Г. Неправильна репозиція відламків;
Г) УЗД, потім мамографія
Д. Все перераховане.
Д) УЗД, потім МРТ.
14. Способи підвищення радіочутливості (вкажіть 19. Рентгеноскопія ОЧП дає можливість
хибний):
визначити:
А. Оксигенотерапія (використання кисню під час А. Непрохідність кишківника.
сеансу опромінення).
Б. Сторонні рентгенпозитивні тіла.
Б. Оксигенорадіотерапія (опромінення в барокамері).
В. Наявність вільного газу у черевній порожнині.
В. Гіпоксирадіотерапія (вдихання гіпоксичної газової Г. Кокременти в жовчному міхурі.
суміші).
Д. Все перелічене.
Г. Терморадіотерапія (застосування СВЧ чи введення
пірогеналу).
Д. Гіпоглікемія (введення великих доз інсуліну).
15. Оглядова рентгенографія, в якій із названих
20. Хворий із попереднім діагнозом „кишкова
проекцій найбільш інформативна для основи
непрохідність”. Який метод променевого
черепу:
дослідження Ви виберете першим:
А. аксіальній;
А. КТ.
Б. прямій;
Б. Рентгенографію.
В. Бічній;
В. УЗД.
Г. Носо-лобовій;
Г. Сцинтиграфію.
Д. носо-підборідній.
Д. Рентгеноскопію.
ЗАДАЧА.
У центрі експериментальної лабораторії встановлене джерело гамма-випромінювання. Інтенсивність його
випромінювання складає 1800 МБк на відстані 6 метрів. Яка інтенсивність випромінювання буде при
збільшенні відстані до джерела випромінювання на 3 метри.
Відповідь обґрунтувати.
ПИТАННЯ:
Перерахувати рентгенологічні стадії артеріальної гіпертензії. Описати.
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1. Який метод дослідження?
2. Що досліджується?
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 8
1. Дайте визначення поєднано-променевому методу
лікування?
А) Використання променевого та хірургічного методів
лікування онкологічних хворих
Б) Використання хірургічного та хіміотерапевтичного
методів лікування
В) Використання променевого методу лікування в
поєднанні з хіміо- та гормонотерапією
Г) Поєднання двох різних методів променевого
лікування – дистанційного та одного із контактних
Д) Використання хіміо- та гормонотерапії для
лікування онкологічних хворих.
2. Визначте, які ультразвукові ознаки кісти нирки?
А. Округле анехогенне утворення з чіткими контурами
і дорзальним підсиленням УЗ;
Б. Округле гіперехогенне утворення;
В. Неправильної форми гіпоехогенне утворення;
Г. Лінійна анехогенна структура;
Д. Округле анехогенне утворення з чіткими контурами
без дорзального підсилення УЗ.
6. Вкажіть, яка методика променевого
дослідження має найбільше значення для
уточнення функціонального стану клапанного
апарату серця?
А. Рентгенокімографія;
Б. Ангіокардіографія;
В. Ехокардіографія;
Г. Дуплексна допплерографія;
Д. Динамічна радіокардіографія.
3. Які рентгенологічні ознаки із перерахованих
нижче характерні для крупозної пневмонії?
А. Гомогенне затемнення легеневої тканини зі
зміщенням органів середостіння в бік затемнення.
Б. Гомогенне затемнення легеневої тканини без
зміщення органів середостіння.
В. Збіднення легеневого рисунка.
Г. Збільшення прозорості легеневої тканини.
Д. Збільшення прозорості легеневої тканини зі
зміщенням органів середостіння в бік ураження.
4. Який метод променевого лікування
застосовується при ІІ стадії раку молочної залози
(операбельна форма)?
А) Самостійний.
Б) Комплексний.
В) Комбінований.
Г) Поєднано-променевий.
Д) Всі.
5. Складки слизової оболонки при екзофітній формі
раку шлунка:
А.Не змінені;
Б.Обриваються;
В.Ригідні;
Г.Нерівномірно потовщені;
Д.Потоншені.
8. Артрографія виконується:
А) без застосування будь-яких засобів
Б) із застосуванням йодвмістних контрастних
речовин або повітря
В) із застосуванням гадоліній-вмістних
контрастних речовин або повітря
Г) із застосуванням радіофармпрепаратів
Д) достатньо природньої контрастності структур,
які входять до складу суглобу, та індівідуального
підбору технічних умов виконання дослідження.
9. Симптом дефекту наповнення характерний
для:
А.Виразкової хвороби шлунка;
Б.Ендофітної форми раку шлунка;
В.Екзофітної форми раку шлунка;
Г.Хронічного гастриту;
Д.Перфорації виразки шлунку.
7. Вкажіть, обов’язковою ознакою якого пороку
є максимальне збільшення лівого передсердя?
А. Стеноз лівого атриовентрикулярного отвору;
Б. Недостатність мітрального клапану;
В. Недостатність аортального клапану;
Г. Стеноз вустя аорти;
Д. Звуження перешийка аорти.
10. Яка з променевих методик дослідження
допоможе оцінити функціональний стан печінки
та жовчовидільних шляхів:
А. КТ
Б. МРТ
В. Оглядова рентгенографія органів черевної
порожнини
Г. Термографія
Д. Динамічна гепатобілісцинтиграфія.
11. При сонографії в ІV сегменті печінки виявлено
округле утворення 4х6 см, з нерівними, нечіткими
країма; внутрішня структура однорідна —
гіпоехогенна;
Якому патологічному стану найбільш вірогідно
відповідає ця картина:
А. Первинна пухлина
Б. Абсцес печінки
В. Метастатичне ураження печінки
Г. Ехінококова кіста
Д. Крововилив.
12. Кіста нирки при УЗД це утворення:
А.ехопозитивне
Б.ехонегативне
В. анахогенне
Г. гіперехогенне
Д. все вірно.
13. Який метод діагностики потрібно провести в
наступному випадку: «У 30 літньої жінки протягом 6
місяців з соску виділяється рідина жовтуватого
кольору. Менструації з 20 років, нерегулярні, із
затримками до 20-25 днів, убогі. 3 аборти».
А. Сонографія
Б. Мамографія
В. КТ
Г. МРТ
Д. Радіоімунний аналіз.
14. Які кістки найбільш часто уражаються при
остеогенній саркомі?
А. Довгі;
Б. Короткі;
В. Пласкі.
Г. Повітроносні;
Д. Люба кістка в скелеті.
16. Що означає поняття радіочутливість?
А) Здатність організму, його систем і органів
сприймати дію іонізуючого випромінювання
Б) Стійкість організму, його систем і органів до дії
іонізуючого випромінювання
В) Різниця в радіочутливості між пухлиною і
здоровими тканинами
Г) Метод призначеного променевого лікування
Д) Здатність організму, його систем і органів не
реагувати на дію іонізуючого випромінювання.
17.
Який
із
радіонуклідних
методів
використовується при підозрі на метастази раку
молочної залози в печінну?
А) Радіоімуний аналіз АФП та РЕА.
Б) ПЕТ.
В) Статична сцинтіграфія печінки.
Г) Динамічна сцинтіграфія печінки.
Д) А та В.
18. Який шлях введення
радіофармацевтичного препарату невірний:
а) внутрішньовенний
б) у лімфатичні судини
в) внутріпухлинний
г) у спино-мозговий канал
д) підшкірний
19. Що таке ізотопи?:
А. це ядра атомів одного й того ж хімічного
елемента, які різняться числом нейтронів;
Б. це ядра атомів одного й того ж хімічного
елемента, які різняться числом протонів;
В. це ядра атомів різних хімічних елементів, які
мають однакове число нейтронів;
Г. це ядра атомів різних хімічних елементів, які
мають однакове число протонів;
В. це ядра атомів різних хімічних елементів, які
мають однакове число і нейтронів і протонів.
20. На якій глибині від поверхні шкіри
знаходиться максимум іонізації при гамматерапії?
А) На глибині 0,5 см
Б) На поверхні шкіри
В) На глибині 1 см
Г) На глибині 4см
Д) На глибині 10 см
15. Для яких патологічних процесів
нейросонографія малоінформативна?
А. субарахноідальні та субдуральні крововиливи
малих розмірів;
Б. ішемічні ураження головного мозку;
В. Геморрагічні ураження головного мозку
Г. Запальні захворювання головного мозку;
Д. гідроцефалія.
ЗАДАЧА.
При контролі персоналу, з’ясувалося, що маніпуляційна сестра відділення променевої терапії отримала
дозу 30 мЗв/рік.
Яка гранично-припустима доза для персоналу цієї категорії?
Ваші рекомендації?
Скільки існує категорій персоналу і які припустимі дози опромінення для кожної з них?
Відповідь обґрунтувати.
ПИТАННЯ: перерахувати рентгенологічні стадії венозного застою. Описати.
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1. Який метод дослідження?
2. Що досліджується?
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 9
1. Визначте, який порок серця супроводжується
гіпертрофією лівого шлуночка?
А. Мітральний стеноз.
Б. Стеноз устя аорти.
В. Недостатність трьохстулчастого клапану.
Г. Недостатність мітрального клапану;
Д. Недостатність аортального клапану.
2. Який метод променевого лікування не
відноситься до групи контактних методів?
А) Близькодистанційна рентгенотерапія
Б) Внутрішньопорожнинний
В) Аплікаційна бета терапія.
Г) Внутрішньотканинний.
Д) Інкорпорованними радіонуклідами.
3. Які з наведених видів зміщення органів
середостіння
та
зміни
легеневого
поля
характеризують наявність діафрагмальної грижі в
плевральній порожнині:
А. Зміщення органів середостіння в протилежний
неоднорідному затемненню бік.
Б. Зміщення органів середостіння в бік неоднорідного
затемнення.
В. Зміщення органів середостіння в бік гомогенного
затемнення легеневої тканини.
Г. Зміщення органів середостіння в протилежний
гомогенному затемненню бік.
Д. Немає зміщення органів середостіння при
неоднорідному затемненні легеневого поля.
4. В діагностиці утворень середостіння найбільш
інформативним променевим методом дослідження є:
А. Рентгеноскопія.
Б. КТ.
В. МРТ.
Г. Рентгенографія.
Д. УЗД.
5. Які випромінювання генеруються в лінійних
прискорювачах та бетатроні?
А) Протонне
Б) Рентгенівське
В) Гальмівне і швидкі електрони
Г) Гамма – випромінювання
Д) Дейтронне
6. Що означає поняття радіочутливість?
А) Здатність організму, його систем і органів
сприймати дію іонізуючого випромінювання
Б) Стійкість організму, його систем і органів до
дії іонізуючого випромінювання
В) Різниця в радіочутливості між пухлиною і
здоровими тканинами
Г) Метод призначеного променевого лікування
Д) Здатність організму, його систем і органів не
реагувати на дію іонізуючого випромінювання.
7. Визначте, яка методика є оптимальною для
уточнення локалізації звуження черевної аорти
і стану її колатералій?
А. Рентгенографія;
Б. Аортографія;
В. Комп’ютерна томографія;
Г. Ехографія (А-режим);
Д. Ангіокардіографія.
8. Який метод променевої діагностики
проводиться у режимі реального часу, дозволяє
використовувати багато площинне і багато
проекційне дослідження, спостерігати зміни
зображення залежно від проекції, швидко
змінювати площини зображення та рух рідини і
не несе променеве навантаження на пацієнта?
А) Рентгеноскопія
б) Комп'ютерна томографія
в) Ультразвуковий метод
г) Позитронна емісійна комп’ютерна томографія
д) Однофотонна емісійна комп’ютерна
томографія.
9. Чіткі контури круглої тіні на рентгенограмі
органів грудної порожнини характерні для:
А. Доброякісної пухлини.
Б. Абсцесу легені.
В. Вогнищевої пневмонії.
Г. Периферичного раку.
Д. Туберкуломи.
10. Для перфорації виразки 12-палої кишки
характерно:
А.Вільний газ у черевній порожнині;
Б.Підсилена перистальтика шлунка;
В.Відсутність рідини у шлунку.
Г.Відсутність газового пухиря;
Д.Збільшення розмірів шлунка.
11. Який метод променевої діагностики найбільш
доцільний для підтвердження діагнозу жовчокам’яна
хвороба?
А. КТ
Б. МРТ
В. Оглядова рентгенографія органів черевної
порожнини
Г. УЗД
Д. Статична гепатосцинтиграфія з колоїдом.
16. Який з радіонуклідних методів дослідження
допоможе провести диференційний діагноз між
цирозом та метастазами в печінку?
А. Визначення РЕА.
Б. Визначення АФП.
В. Динамічна гепатобілісцинтиграфія з ХІДА.
Г. Статична гепатосцинтиграфія з колоїдом.
Д. А, Б, Г.
12. Який тип ренограми спостерігається при
запальних ураженнях нирок?
А. паренхіматозний
Б. рефлюксний
В. гіпофункціональний
Г. обструктивний
Д. ізостенурічний
13. Який променевий метод застосовують перед
нефректомією для оцінки функції контрлатеральної
нирки?
А. Радіонуклідний
Б. МРТ
В. КТ
Г. УЗД
Д. екскреторна урографія
17. Якi методи найбiльш iнформативнi в
дiагностицi пухлин нирок?
А. непряма ренангіографія
Б. ОФЕКТ
В. КТ нирок
Г. УЗД
Д. Термографія.
18. Який із променевих діагностичних методів
використовується при підозрі на рак молочної
залози?
А) сцинтіграфія молочної залози
Б) МРТ
В) мамографія.
Г) КТ
Д) УЗД
14. З метою чіткої локалізації процесу молочна залоза
ділиться на __ квадранта:
А) 5
Б) 4
В) 3
Г) 2
Д) 10
19. Назвіть ознаки, характерні для неповного
вивиху:
А. Повна відсутність суглобової щілини;
Б. Клиноподібна деформація суглобової щілини;
В. Неповне зміщення суглобових поверхонь;
Г. Суглобова щілина не змінюється;
Д. Повне зміщення суглобових кінців.
15. Тінь внутрішньомозкової гематоми на КТ
підсилюється:
А. в перші години після крововиливу;
Б. в першу добу після крововиливу;
В. В перші 3 доби після крововиливу;
Г. В перший тиждень після крововиливу;
Д. не має тенденції до підсилення.
20. Різниця в радіочутливості тканин
злоякісної пухлини і оточуючій її здорової
тканини це:
А. Радіочутливий інтервал.
Б. Радіопровал чутливості.
В. Радіотерапевтичний інтервал.
Г. Дозо-часова різниця.
Д. Різниці в радіочутливості тканин злоякісної
пухлини і оточуючій її здорової тканини немає.
ЗАДАЧА:
У радіологічному відділенні для роботи з відкритими радіоактивними речовинами хвора на рак
щитоподібної залози отримала загальну дозу опромінення 175 мЗв.
Оціните правильність проведення лікування.
Скільки існує категорій хворих і які граничні норми медичного опромінення для кожної з них?
Відповідь обґрунтувати.
ПИТАННЯ: які переваги радіоімунологічного аналізу? Показання.
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1. Який метод дослідження?
2. Що досліджується?
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 10
1. Визначте, яка ехогенність незмінених яєчників?
А. Знижена;
Б. Підвищена;
В. Середня;
Г. Висока;
Д. Анехогенна.
6. Визначте, при яких захворюваннях
спостерігається артеріальна гіпертензія у
легенях?
А. Гіпертонічна хвороба;
Б. Гострий міокардит;
В. Відкритий артеріальний проток;
Г. Недостатність мітрального клапана;
Д. Ексудативний перикардит.
2. Яка відстань від джерела випромінювання до
поверхні шкіри хворого (ВДШ) при
далекодистанційному методі опромінення?
А) Від 0 до 1,5 см
Б) Від 1,5 до 30 см
В) Від 30 см до 2 м
Г) Джерело випромінювання знаходиться у тканині
пухлини
Д) Від 10 см до 30 см
3. Лінії Керлі-Б частіше виявляються:
а) в прикореневих ділянках
б) на верхівці.
В) в середньому поясі.
Г) в базальних відділах.
Д) в базальних периферичних відділах.
7. Найбільш інформативним променевим
методом в диференційній діагностиці
центрального раку легені є:
А. МРТ.
Б. Рентгенографія.
В. Лінійна томографія.
Г. ПЕТ.
Д. КТ.
4. Бронхографію слід проводити:
А. При ателектазі частки, сегмента.
Б. При гострій частковій, сегментарній пневмонії.
В. При ексудативному плевриті.
Г. При гострому абсцесі.
Д. При периферичному раці легені.
5. При ахалазії кардії характерна зміна просвіту
стравоходу:
А.Дифузне розширення;
Б.Дифузне звуження;
В.Супрастенотичне розширення;
Г.Локальне випинання стінки;
Д.Дефект наповнення.
8. Який метод променевого дослідження Ви
виберете первинним для виявлення змін
легеневої тканини у дорослого хворого на
вогнищеву пневмонію:
А. МРТ.
Б. Рентгенографію у прямій і правій боковій
проекціях.
В. УЗД.
Г. КТ.
Д. Перфузійну сцинтиграфію.
9. Локальне звуження стравоходу характерне
для:
А.Опіку;
Б.Езофагіту;
В.Пухлини;
Г.Ахалазії кардії;
Д.Варикозного розширення вен.
10. При хронічному гастриті складки слизової
оболонки шлунка:
А.Потоншені;
Б.Відсутні;
В.Потовщені;
Г.Не змінені
Д. Ригідні.
11. Які непрямі ультразвукові ознаки свідчать про
тонкокишкову непрохідність?
А.Відсутність просвіту кишки;
Б.Розширення просвіту кишки до 0,5см;
В.Розширення просвіту кишки більше 3см;
Г.Звуження просвіту кишки;
Д.Потовщення стінки кишки.
12. Визначення якої речовини радіоімунологічним
аналізом може підтвердити
діагноз „первинна
пухлина печінки”?
А. бета-2 мікроглобулін
Б. СА -19-9
В. пролактін
Г. гастрін
Д. АФП.
13. Для якого патологічного утворення нирки
характерна ознака “ультразвукової доріжки”?
А. кіста
Б. пухлина.
В. конкремент.
Г. ділянка склерозу.
Д. для всіх.
14. Якому захворюванню притаманна наступна
картина при сонографії: „матка нормальних розмірів,
без патологічних змін, знаходиться в типовому місті. У
порожнині утримується невелика кількість речовини
без акустичної доріжки” ?
А. Вагітність
Б. Гострий єндометрит
В. Хронічний сальпінгіт
Г. Патології нема
Д. Рак.
15. До 20-25 років в кістках переважають процеси:
А. Перетворення сполучнотканинного скелету в
хрящовий;
Б. Перетворення хрящового скелету в кістковий;
В. Процеси розрідження кісткової тканини;
Г. Закінчується формування скелету;
Д. Кістки не потерпають ніяких змін.
16. Вкажіть, яка із перерахованих променевих
ознак не характерна для пухлини шлунка:
А.Нерівність контуру тіні шлунка;
Б.Дефект наповнення;
В.Відсутність перистальтики у зоні ураження;
Г.Ригідність складок слизової оболонки шлунка;
Д.Обмежене випинання стінки шлунка.
17. Який РФП доцільно використовувати в
педіатричній практиці в оцінці функції нирок?
А. 99mTc-ДТПО.
Б. 99mTc-ДМСО.
В. 99mTc-ЕС.
Г. 131I-гіпуран.
Д. 123I-гіпуран.
18. При огляді молочної залози повинні бути
враховані усі особливості, окрім:
А) аномалії розвитку молочної залози;
Б) зміни форми і об’єму залози;
У) зміни кольору шкіри залози;
Г) зміни форми сосків;
Д) зміни піхвового трикутника
19. Назвіть найбільш характерну променеву
(рентгенівську) oзнаку кісткового абсцесу
Броді:
А. Порожнина, оточена зоною склерозу;
Б. Множинні вогнища деструкції;
В. Порожнина із секвестром;
Г. Ділянка остеосклерозу;
Д. Вогнища остеопорозу.
20. Визначте, які з перерахованих методів
променевої
діагностики
бажано
використовувати
для
дослідження
функціонального стану міокарду?:
А. Міокардіосцинтиграфія.
Б. КТ.
В. МРТ.
Г. Ехокардіографія.
Д. Енергетична доплерографія.
ЗАДАЧА. Хворий 45 років поступив до клініки зі скаргами на втомлюваність, загальну слабкість, різкий
сухий кашель. Кількість еритроцитів та гемоглобін крові низькі. Інші клініко-лабораторні показники
задовільні. На рентгенограмі праворуч визначається розширення кореня легені до 5-6 см, підвищення
інтенсивності, зникнення структури. Зовнішній контур тіні нечіткий, променистий. Яким захворюванням
обумовлена рентгенологічна картина?
Відповідь обґрунтувати.
ПИТАННЯ: який алгоритм променевого дослідження при підозрі на рак молочної залози?
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1. Який метод дослідження?
2. Що досліджується?
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 11
1. Визначте, для яких патологічних процесів у
новонароджених
нейросонографія
найбільш
інформативна?
А. Ішемічне ураження головного мозку;
Б. Геморагічне ураження головного мозку;
В.Субарахноідальні та субдуральні крововиливи;
Г. Гідроцефалія;
Д. Мікроцефалія.
6.
Визначте,
при
якому
спостерігається
відносна
трьохстулчастого клапана?
А. Гіпертонічній хворобі;
Б. Адгезивному перикардиті;
В. Хронічному легеневому серці;
Г. Хронічному міокардиті;
Д. Гіпертрофічної кардіоміопатії.
2. Визначте, у якому відділі аорти спостерігаються
мішкоподібні аневризми?
А. У висхідному;
Б. У перешийку;
В. У дузі;
Г. У низхідному;
Д. У черевному.
7. Визначте, при яких уроджених пороках серця
гіпертрофія правого шлуночка не
супроводжується легеневою гіпертензією?
А. Відкрита артеріальна протока;
Б. Дефект міжшлуночкової перегородки;
В. Дефект міжпередсердної перегородки;
Г. Гіпоплазія легеневої артерії;
Д.Стеноз легеневої артерії.
8. У хворого з інорідним тілом в лівому
головному бронху, яке повністю закриває його
просвіт, в час функціональних проб
середостіння:
А. Відклоняється праворуч.
Б. Відклоняється праворуч та вібрує.
В. Не переміщається.
Г. Вібрує.
Д. Відклоняється ліворуч.
9. Вкажіть, яка із перерахованих променевих
ознак характерна для виразки шлунка?
А.Збільшення тіні шлунка;
Б.Локальний гіпертонус шлунка;
В.Гіперсекреція;
Г.Дефект наповнення.
Д.Локальне випинання стінки «ниша».
3. Найбільш важлива діагностична ознака
«кільцеподібних» утворень легенів:
А. Товщина стінок.
Б. Наявність рідини.
В. Форма та розміри.
Г. А та В.
Д. А та Б.
4. Для пенетрації виразкової порожнини
характерно:
А.Відсутність газа у виразковій порожнині;
Б.Відсутність рідини у виразковій порожнині;
В.Відсутність контрасту у виразковій порожнині;
Г.Наявність двох або трьох шарів вмісту у виразковій
порожнині;
Д.Зменшення розмірів виразки.
5. Визначте найбільш характерну ознаку
товстокишкової непрохідності при оглядовій
рентгенографії органів черевної порожнини:
А.Чаші Клойбера в центральних відділах;
Б.Чаші Клойбера в периферичних відділах;
В.Вільний газ у черевній порожнині;
Г.Тіні конкрементів у черевній порожнині;
Д.Здуття окремих відділів кишківника
захворюванні
недостатність
10. Сцинтиграфічно: печінка деформована,
збільшена в розмірах, контури її нечіткі,
накопичення РФП вогнищево-нерівномірне, в
ділянках правої та лівої долі визначається
дефекти накопичення РФП з нечіткими
контурами 2-3 см в діаметрі. Селезінка
збільшена в розмірах, активно накопичує РФП.
Якому патологічному стану найбільш вірогідно
відповідає ця сцинтиграфічна картина:
А. Первина пухлина печінки
Б. Діскінезія жовчовидільних шляхів
В. Метастатичне ураження печінки
Г. Хронічний холецистит
Д. Цироз печінки
11. Попередній діагноз: напад печінкової кольки. Яка
з променевих методик дослідження допоможе
встановити остаточний діагноз:
А. УЗД
Б. КТ
В. МРТ
Г. Гепатобілісцинтиграфія
Д. ПЕТ.
12. Який тип ренограми спостерігається при
гідронефрозі?
А. паренхіматозний
Б. рефлюксний
В. гіпофункціональний
Г. обструктивний
Д. ізостенурічний
13. По даним сонографії: передміхурова залоза
збільшена, контури чіткі, у середині правої долі
визначається ехонегативне утворення, сечовий міхур
“правильної” форми. Якому патологічному стану
найбільш вірогідно відповідає ця картина:
А. Полікістозне ураження
Б. крововилив
В. Злоякісна пухлина
Г. простатит
Д. Звичайна кіста.
14. Яка із названих рентгенологічних ознак не є
характерною для туберкульозного артриту?
А. Періостальна реакція;
Б. Остеопороз;
В. Вогнища деструкції без чітких контурів;
Г. Зниження висоти рентгенівської суглобової щілини;
Д. Анкілоз суглобу.
15. Стиснення (компресія) спинного мозку може бути
обумовлена:
А. запальним процесом (паравертебральний абсцесс);
Б. дистрофічним ураженням;
В. Первинним чи вторинним пухлинним процесом;
Г. Гострою спінальною травмою;
Д. кожним з наведених захворювань.
16. УЗД: печінка нормальних розмірів,
контури чіткі, в правій долі визначається
ехонегативне утворення округлої форми з
чіткими рівними контурами і нерівною
товстою стінкою розмірами 30х40 мм, навколо
зона зміненої тканини. Якому патологічному
стану найбільш вірогідно відповідає ця
картина:
А. Первина пухлина печінки
Б. Абсцес печінки
В. Метастатичне ураження печінки
Г. Хронічний холецистит
Д. Цироз печінки
17. Який метод лікування застосовується при
ІІІ стадії раку молочної залози?
А) Паліативна променева терапія
Б) Комплексний
В) Комбінований
Г) Гормонотерапія
Д) Хірургічний
18. При сонографії у верхньовнутрішньому
квадраті правої молочної залози виявлено
округле гіпоехогенне утворення 4х6см,
з
рівними, чіткими країма; внутрішня структура
однорідна.
Якому
патологічному
стану
найбільш вірогідно відповідає ця картина:
А. Первинна пухлина
Б. Мастіт
В. Фіброз
Г. Звичайна кіста
Д. Крововилив.
19. Для опромінення застосовують різні види
фракціонування. Скільки Грей складають
середні фракції?
А) 2-2,5 Гр
Б) 3-4 Гр
В) 5-7 Гр
Г) 8-10 Гр
Д) 12-13 Гр
20. Яка ультразвукова ознака не є
характерною для пухлини головного мозку?
А. гідроцефалія;
Б. кистозні утворення;
В. Зміщення серединних структур;
Г. Наявність в паренхімі мозку асиметрично
розташованих структур підвищеної або зниженої
ехогенності;
Д. наявність порожнини прозорої перетинки.
ЗАДАЧА: На рентгенограмі органів грудної порожнини у хворого 69 років зліва на рівні ІІІ ребра
визначається кругла тінь діаметром 5 см із нечіткими контурами та наявністю просвітлення в центрі.
Внутрішній контур бугристий. Яким захворюванням може бути обумовлена описана рентгенологічна
картина?
ПИТАННЯ: який алгоритм променевого дослідження при підозрі на рак товстої кишки?
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1. Який метод дослідження?
2. Що досліджується?
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 12
1. Яка оптимальна разова вогнищева доза при 6. Якi з методiв найбiльш повно характеризують
лікуванні гострих запальних захворювань?
функцiональну можливiсть ниркової паранхiми i
А) 2,0 Гр
уродинамiку верхнiх сечових шляхiв?
Б) 0,5 – 0,75 Гр
А. екскретерна урографія.
В) 2,5 Гр
Б. УЗД.
Г) 1,0 Гр
В. нефросцинтиграфія.
Д) 0,15 – 0,25 Гр
Г. динамічна реносцинтиграфія (ДРСГ).
Д. КТ.
2. Яка речовина використовується для дослідження
кишківника:
А. Сульфат барію.
Б. Закис азоту.
В. Йодліпол.
Г. Тс-99м-пертехнетат.
Д. А та Г.
7. Вкажіть, для якого уродженого пороку серця
характерні узури ребер?
А. Стеноз устя аорти;
Б. Аортальна недостатність;
В. Дефект міжшлуночкової перегородки;
Г. Аневризма аорти;
Д. Коарктація аорти.
3. При легеневій гіпертензії в системі малого кола
кровообігу спостерігається:
А. Венозний застой.
Б. Западіння легеневої артерії.
В. Різке збільшення легеневої артерії.
Г. Лінії Керлі.
Д. Наявність рідини в плевральній порожнині.
8. Які переваги КТ над МРТ при дослідженні
кісток і суглобів:
А) оцінка змін, пов'язаних саме з кісткою,
звапнуванням або окостенінням кістково-м'язової
системи
Б) відсутність променевої нагрузки на пацієнта
В) більша інформативність при дослідженні
зв'язкового апарату
Г) оцінка змін при захворюваннях кісткового мозку
Д) при діагностиці пухлин кісток
9. Для прободіння виразки хактерно:
А.Вільний газ у черевній порожнині;
Б.Підсилена перистальтика шлунка;
В.Відсутність рідини у шлунку.
Г.Відсутність газового пухиря;
Д.Збільшення розмірів шлунка.
4. З якою метою проводиться дистанційна
променева терапія при лікуванні ІІІ-ї стадії раку
шийки матки?
А) Підведення мінімальної дози на шляхи регіонарного
метастазування
Б) Підведення оптимальної дози до первинного
патологічного вогнища
В) Підведення оптимальної дози на первинне
патологічне
вогнище
і
шляхи
регіонарного
метастазування
Г) Підведення оптимальної дози на шляхи регіонарного
метастазування
Д) Підведення мінімальної дози на первинне
патологічне вогнище і шляхи регіонарного
метастазування.
5. Яким методом доцільніше виявляти камені у
жовчних протоках:
А. Сонографія
Б. Холеграфія
В. КТ
Г. МРТ
Д. термографія
10. При варикозному розширенні вен стравоходу
рельєф внутрішньої поверхні стравоходу:
А.Не змінений ;
Б.Представлений розширеними складками
слизової;
В.Представлений ригідними складками;
Г.Атиповий.
Д.Представлений окремими овальними
просвітленнями.
11. Визначення якої речовини радіоімунологічним
аналізом може підтвердити
діагноз „первинна
пухлина шлунку”?
А. бета-2 мікроглобулін
Б. СА -19-9
В. пролактін
Г. АФП (альфа-фето-протеїн).
Д. РЕА (раково-ембріональний антиген).
16. Як називается група методів
рентгенологічного дослідження жовчних
шляхів з прямим введенням в їхній просвіт
контрастної речовини:
А. Холецистографія
Б. Холеграфія
В. Холангіографія
Г. Целіакографія
Д. Холесцинтиграфія.
12.
Який
променевий
метод
є
найбільш 17. Що означає MХ за класифікацією по системі
інформативним в діагностиці аплазії нирки?
TNM при захворюванні на рак молочної залози?
А. ОФЕКТ
А) Гістологічну структуру пухлини
Б. МРТ
Б) Наявність віддалених метастазів
В. КТ
В) Наявність збільшених регіонарних лімфатичних
Г. УЗД
вузлів
Д. ПЕТ
Г) Недостатньо даних для оцінки наявності
віддалених метастазів (хворий обстежується)
Д) Розмір первинного патологічного вогнища
13. Показанням до КТ кістково-м'язової системи не
18. Який метод променевої діагностики
буде:
застосовують при підозрі на норицю?
А) травми, особливо складні переломи або
А) Рентгенографія.
пошкодження суставів
Б) Лінійна томографія.
Б) ускладнення переломів
В) Комп'ютерна томографія.
В) інтервенційні процедури
Г) Фістулографія.
Г) з'ясування стану кісткового мозку
Д) Магніто-резонансна томографія.
Д) планування операцій, післяопераційне спостереження
14. Який метод променевої діагностики найбільш
доцільний для підтвердження діагнозу рак
передміхурової залози?
А. КТ
Б. МРТ
В. Оглядова рентгенографія органів черевної
порожнини
Г. УЗД
Д. радіоімуний аналіз PSA.
15. Яке гібридне радіонуклідне дослідження
представлено?:
А. Сцинтиграфія/КТ.
Б. ОФЕКТ/КТ.
В. ПЕТ/КТ.
Г. ПЕТ/МРТ.
Д.
ОФЕКТ/МРТ.
19. Яка із названих ознак дозволяє відрізнити
ревматоїдний артрит від туберкульозного?
А. Множинність і симетричність ураження
суглобів;
Б. Рівномірний розповсюджений остеопороз;
В. Крайова деструкція суглобових поверхонь
кісток;
Г. Деструкція в місцях прикріплення суглобової
капсули;
Д. Остеосклероз.
20. Від чого залежить період напіврозпаду?
А. Від температури.
Б. Від тиску.
В. Від вологості.
Г. А та Б.
Д. Не залежить не від чого.
ЗАДАЧА: У чоловіка 40 років раптово піднялася температура до 39о. Озноб, головний біль, біль у боку, що
посилюється при глибокому вдиху, задишка, кашель. ШОЕ-ЗОмм/г, На R-грамі затемнення без чітких
контурів, посилення легеневого малюнка, корені розширені. Через 10 днів після антибактеріальної та
протизапальної терапії рентгенологічно спостерігається позитивна динаміка. Назвіть найбільш імовірний
діагноз ?
ПИТАННЯ: який алгоритм променевого дослідження при підозрі на рак шлунку?
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1.
Який метод дослідження?
2. Що досліджується?
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 13
1. Яка енергія випромінювання застосовується на
лінійному прискорювачі при проведенні
променевого лікування?
А) 0,5 МеВ
Б) 2,0 МеВ
В) 1,5 МеВ
Г) 10 – 25 МеВ
Д) 4,0 МеВ
2. Вкажіть, що є непрямим симптомом артеріальної
гіпертензії ?
А. Гіпертрофія лівого шлуночка;
Б. Гіпертрофія правого шлуночка;
В. Гемосидероз;
Г. Лінії Керлі;
Д. Розширення судинного пучка.
3. На зовнішньолегеневе розташування
пристінкового утворення вказує:
А. Округла форма.
Б. Зміна форми в різних проекціях.
В. Чіткість контурів.
Г. Гострі кути з грудною стінкою в відповідній
проекції.
Д. Тупі кути з грудною стінкою в відповідній
проекції.
4. Для дослідження паренхіматозних органів
черевної порожнини у тучних пацієнтів яку частоту
ультразвуку використовують?
а) До 1,5 МГц
б) 1,5 - 3,0 МГц
в) 10,0 - 15,0 МГц
г) 15,0 - 25,0 МГц
д) 30,0 - 150,0 МГц
5. Який з
рентгенологічних
методів використано
для дослідження
органів дихання:
А. Рентгенографія.
Б. Флюорографія.
В. Рентгеноскопія.
Г. КТ.
Д. Лінійна томографія.
6. Які променеві реакції відносяться до
місцевих?
А) Реакції, які виникають в найближчих до місця
опромінення органах
Б) Реакції, які виникають у найбільш чутливих
органах і тканинах
В) Реакції, які виникають тільки на шкірі
Г) Реакції, які виникають в місці дії іонізуючого
випромінювання.
Д) Реакції, які виникають тільки в опроміненому
органі
7. Контрастні засоби для МРТ містять іон:
А. Гадолінію (Gd 3+).
Б. Марганцю (Mn).
В. Заліза (Fe).
Г. по,вязані з молекулою-носієм.
Д. Ca.
8. Великі розміри круглої тіні з чіткими
контурами на фоні незміненої легеневої
тканини рентгеногічно характерні для:
А. Злоякісної пухлини.
Б. Абсцесу легені.
В. Закритої кісти легені.
Г. Доброякісної пухлини.
Д. Вогнищевої пневмонії.
9. Для виявлення вільного газу у черевній
порожнині первинним променевим методом є:
А.Оглядова рентгенографія у горизонтальному
положенні хворого на спині;
Б.Оглядова рентгенографія у горизонтальному
положенні хворого на лівому боці;
В.Оглядова рентгенографія у вертикальному
положенні хворого;
Г.Подвійне контрастування;
Д.КТ.
10. Як називаеться променеве дослідження
при якому хворому вводять внутрішньовенно
РФП, що захоплюється з крові гепатоцитами:
А. Холецистографія
Б. Гепатографія.
В. Гепатобілісцинтигиафія.
Г. Гепатосцинтиграфія.
Д. Холесцинтиграфія.
11. Якому захворюванню притаманна наступна
картина при сонографії: „єдине ізольоване
ехонегативне утворення округлої форми з чіткими
рівними контурами і тонкою стінкою на мало
зміненому печінковому тлі”
А. Абсцес печінки
Б. Доброякісна пухлина печінки
В. Злоякісна пухлина печінки
Г. Кіста печінки
Д. Метастатичне ураження.
12. Який променевий метод є найбільш
інформативним в діагностиці кісти нирки?
А. радіонуклідний
Б. МРТ
В. КТ
Г. УЗД
Д. екскреторна урографія.
13. Найбільш інформативним променевим методом
дослідження
"маленького"
(<2см)
круглого
утворення в легені є:
А. МРТ.
Б. Рентгенографія.
В. Низькодозова КТ.
Г. УЗД.
Д. Лінійна томографія.
16. Хто відноситься до категорії В?
А. Лікарі реанімаційного відділення
Б. Реєстратор у відділенні променевої терапії
В. Лаборант рентгенологічного відділення
Г. Лікар радіонуклідної діагностики
Д.
Санітарка
лікарні,
де
розташовано
рентгенологічне відділення.
17. Який пухлинний маркер визначається
радіоімунним методом при пухлинах нирок?
А. раково ембріональний антиген
Б. альфа фетопротеїн
В. бета-2-мікроглобулін
Г. хоріонічний гонадотропін
Д. тимідинкіназа.
18.
Визначення
якої
речовини
радіоімунологічним
аналізом
може
підтвердити
діагноз „первинна пухлина
молочної залози”?
А. бета-2 мікроглобулін
Б. СА -19-9
В. пролактін
Г. гастрін
Д. інсулін
14. Яка з названих ознак не є характерною для
19. Яка з названих ознак характерна для
туберкульозного артриту?
остеоми:
А. Рівномірний остеопороз;
А. Вогнище затемнення з чіткими контурами;
Б. Деструкція кісткової тканини;
Б. Гіперостоз;
В. Руйнування суглобових поверхонь;
В. Дрібновогнищеві звапнування;
Г. Множинність і симетричність ураження суглобів;
Г. Вогнища деструкції;
Д. Губчасті секвестри.
Д. Лінійний періостит.
15. До непрямих ознак перелому основи черепа
20. Скільки складає припустима доза
відносять:
опромінення персоналу категорії А в рік на
А. розходження черепних швів;
Україні?
Б. затінення повітроносних пазух;
А. 100 мЗв/рік
В. субдуральна гематома;
Б. 50 мЗв/рік
Г. епідуральна гематома;
В. 20 мЗв/рік
Д. внутрішньомозкова гематома.
Г. 2 мЗв/рік
Д. 1 мЗв/рік
ЗАДАЧА: У хворого М., 70 років із гострою задишкою, болем у грудній клітці, цианозом виконано
перфузійну пульмоносцинтіграфію, за даними якої накопичення радіофармпрепарату не визначається в V
сегменті лівої легені. Про що свідчать ці дані?
ПИТАННЯ: який алгоритм променевого дослідження при підозрі на рак щитоподібної залози?
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1. Який метод дослідження?
2. Що досліджується?
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 14
1. Який метод дослідження печінки є первинним?
а) рентгенологічний;
б) УЗД;
в) КТ;
г) МРТ;
д) радіонуклідний.
6. Який з променевих методів використано в
цьому випадку:
А. Оглядова рентгенографія.
Б. Лінійна томографія.
В. КТ.
Г. Рентгенографія зі сульфатом барію.
Д. Сцинтиграфія з 99мТс-пертехнетатом.
2. Які рентгенівські ознаки свідчать про аневризму
аорти:
А. Немає змін аорти.
Б. Розширення аорти.
В. Подовження аорти.
Г. Локальне випинання аорти.
Д. Зменшення діаметру аорти.
3. Зміщення середостіння в здоровий бік
характерно для:
А. Раку легені.
Б. Ексудативного плевриту
В. Прогресуючої легеневої дистрофії.
Г. Хронічної пневмонії.
Д. Ателектазу.
4. Вкажіть, яка із перерахованих променевих ознак
не характерна для пухлини шлунка:
А.Нерівність контуру тіні шлунка;
Б.Дефект наповнення;
В.Відсутність перистальтики у зоні ураження;
Г.Ригідність складок слизової оболонки шлунка;
Д.Обмежене випинання стінки шлунка.
7. Яка середня активність гломерулярних РФП
на дослідження у дорослих?
А. 1 МБк/кг
Б. 2 МБк/кг
В. 3 МБк/кг
Г. 4 МБк/кг
Д. 5 МБк/кг
8. При кардіоспазмі характерна зміна просвіту
стравоходу:
А.Дифузне розширення;
Б.Дифузне звуження;
В.Супрастенотичне розширення;
Г.Локальне випинання стінки;
Д.Дефект наповнення.
9. Яким методом доцільніше виявляти камені у
жовчних протоках:
А. Сонографія
Б. Холеграфія
В. КТ
Г. МРТ
Д. термографія
5. Як називаеться променеве дослідження при
якому хворому вводять внутрішньовенно РФП, що
захоплюється з крові зірчастими ендотеліальними
(купферовскими) клітками:
А. Гепатосцинтиграфія
Б. Гепатографія
В. Гепатобілісцинтигиафія
Г. Целіакографія
Д. Холесцинтиграфія
10. Для вивчення форми "круглої" тіні в
легенях доцільні:
А. Рентгенограма в прямій проекції.
Б. Рентгенограма в бічній проекції.
В. Рентгенограми в скісних проекціях.
Г. Рентгеноскопія.
Д. Всі відповіді правильні.
11. Який метод лікування злоякісних пухлин
застосовують при наявності віддалених метастазів?
А) Комплексний
Б) Хірургічний
В) Гормонотерапія
Г) Хіміотерапія
Д) Комбінований
12. Рентгенологічно: на маммограмі лівої молочної
залози, зробленої при дуктографії відзначається
помірна жирова інволюція тканини залози, а також
видна тінь розширеної молочної протоки. У протоці
виділяються множинні округлі дефекти наповнення.
Який діагноз найбільш ймовірний?
А. Рак молочної залози
Б. Кіста молочної залози
В. Рак Педжету,
Г. Внутрішньопротоковий рак молочної залози,
Д. Мастит
13. Попередній діагноз: «множинні метастази раку
молочної залози у кістяк». Який з променевих
методів дослідження допоможе підтвердити
попередній діагноз більш достовірно:
А. Рентгенографія
Б. ПЕТ
В. МРТ
Г. ОФЕКТ
Д. КТ
14. Як змінюється кіркова речовина при злоякісних
пухлинах кісток?
А. Стоншується за рахунок здуття кістки;
Б. Розривається;
В. Стовщується
Г. Не міняється;
Д. Розволокнюється.
16. З якою метою застосовується радикальна
програма променевого лікування?
А) З метою повного знищення пухлинних
елементів у зоні первинного вогнища і зонах
можливого метастазування.
Б) З метою затримки росту пухлини і її
розповсюдження, зменшення синдромів
здавлення суміжних органів, зменшення
больового синдрому
В) З метою повного знищення пухлинних
елементів у зоні первинного вогнища
Г) З метою повного знищення пухлинних
елементів у зонах можливого метастазування
Д) З метою зменшення больового синдрому
17. Дифузний рак молочної залози об’єднує
наступні форми, крім:
А. Набряково-інфільтративну
Б. Панцирну.
В. Бешихоподібну.
Г. рак Педжету
Д. Маститоподібну.
18. Яка з названих ознак характерна для
остеоми:
А. Вогнище затемнення з чіткими контурами;
Б. Гіперостоз;
В. Дрібновогнищеві звапнування;
Г. Вогнища деструкції;
Д. Лінійний періостит.
19. Що лежить в основі отримання
диференційованого зображення головного
мозку новонародженого:
А. ехогенність;
Б. звукопровідність;
В. напрямок фронту датчика;
Г. ехогенність, багатоплощинність дослідження,
наявність акустичного вікна;
Д. ехогенність та звукопровідність.
15. Тінь внутрішньомозкової гематоми на КТ
20. До непрямих КТ-ознак пухлин головного
підсилюється:
мозку не відносять:
А. в перші години після крововиливу;
А. явища набряку головного мозку;
Б. в першу добу після крововиливу;
Б. відкладання вапна;
В. в перші 3 доби після крововиливу;
В. деформація шлуночкової системи;
Г. в перший тиждень після крововиливу;
Г. наявність об’ємного утворення;
Д. не має тенденції до підсилення.
Д. зміщення структур середньої лінії.
ЗАДАЧА: У хворого 20 років на флюорограмі органів грудної клітки виявлена патологічна тінь біля 4 см в
діаметрі, однорідної структури з чіткими контурами, яка розташована в верхньому відділі заднього
межистіння. Скарги відсутні, аналіз крові, сечі в нормі. Яке додаткове обстеження найбільш ефективне для
уточнення діагнозу?
ПИТАННЯ: який алгоритм променевого дослідження при підозрі на рак головного мозку?
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1. Який метод дослідження?
2. Що досліджується?
3. 3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 15
1. За допомогою якого датчика отримане це
зображення ?
а) лінійного датчика
б) секторного датчика
в) конвексного датчика
г) біпланового,
комбінованого
д) радіального
2. Визначте, які аневризми аорти найбільш трудно
розпізнаються рентгенологічним методом?
А. Мішкоподібна;
Б. Грибоподібна;
В. Дифузна;
Г. Дочірня;
Д. Розшарована.
6. Визначте, чим відрізняється розширення
кореня легені за рахунок великих гілок
легеневої артерії від збільшених лімфатичних
вузлів?
А. Інтенсивністю тіні кореня легені;
Б. Ступеню розширення кореня легені;
В. Хвилястістю зовнішнього контуру;
Г. Підсиленою пульсацією;
Д. Звапнуванням.
7. Який рентгенологічний метод зображено на
малюнку?
а) рентгенографія
б) рентгеноскопія
в) телерентгенографія
г) фоюорографія
д) лінійна томографія
3. Які рентгенологічні ознаки із перерахованих
нижче характерні для пневмотораксу:
А. Гомогенне затемнення легеневої тканини зі
зміщенням органів середостіння в бік затемнення.
Б. Просвітлення легеневого поля без зміщення органів
середостіння.
В. Збіднення легеневого рисунка.
Г. Просвітлення легеневого поля зі зміщенням органів
середостіння в протилежний бік.
Д. Просвітлення з затемненням легеневого поля без
зміщення органів середостіння.
4. При хронічному езофагиті складки слизової
оболонки:
А.Нерівномірно потовщені;
Б.Не змінені;
В.Ригідні;
Г.Потоншені;
Д.Обриваються.
5. Для виявлення морфологічних змін товстої
кишки найбільш ефективна:
А. Іригоскопія (туге заповнення, дослідження рельєфу
слизової оболонки і подвійне контрастування).
Б. Пероральне дослідження товстої кишки із барієвою
завіссю.
В. Пероральне дослідження товстої кишки
водорозчинними йодвмісними контрастними
препаратами.
Г. Оглядова рентгеноскопія черевної порожнини.
Д. Іригоскопія в умовах гіпотонії.
8. Визначте, чим відрізняється розширення
кореня легені при артеріальній гіпертензії від
збільшення лімфатичних вузлів?
А. Закругленістю зовнішніх контурів ;
Б. Поліциклічністю контурів ;
В. Інтенсивністю тіні кореня легені;
Г. Розширенням сегментарних артерій;
Д. Звапнуванням.
9. Гіпоплазія легеневої артерії проявляється:
А. Збідненням легеневого рисунка.
Б. Підсиленням бронхо-легеневого рисунка.
В. Деформацією легеневого рисунка.
Г. Відсутністю легеневого рисунка.
Д. Локальним підсиленням легеневого рисунка.
10. Який променевий метод використано для
дослідження органів грудної порожнини:
А. Комп,ютерна томографія.
Б. Сонографія.
В. Перфузійна сцинтиграфія.
Г. Термографія.
Д. МРТ.
11. Якому захворюванню притаманна наступна
картина при сонографії: „визначаються
ехонегативні чи ехопозитивні утворення, що
розташовуються на мало зміненому печінковому
тлі” ?
А. Первина пухлина печінки
Б. Абсцеси печінки
В. Жовчокам’яна хвороба
Г. Хронічний холецистит
Д. Метастатичне ураження
12. Який тип ренограми
гіпоплазії нирки?
А. паренхіматозний
Б. рефлюксний
В. афункціональний
Г. обструктивний
Д. ізостенурічний
16. Якому захворюванню притаманна
наступна картина при сонографії: „ єдине
ізольоване гіперехогенне утворення округлої
чи овальної форми з чіткими контурами й
однорідною структурою на мало зміненому
печінковому тлі” ?
А. Абсцес печінки
Б. Доброякісна пухлина печінки
В. Злоякісна пухлина печінки
Г. Хронічний холецистит
Д. Метастатичне ураження
спостерігається при 17. Що можна сказати по цих рентгенограмах:
А. Рентгенпозитивне стороннє тіло у трахеї.
Б. Рентгенпозитивне стороннє тіло у стравоході.
В. Рентгеннегативне стороннє тіло у трахеї.
Г.Рентгеннегативне стороннє тіло у стравоході.
13. УЗД: матка збільшена, деформована, у товщі
міометрію біля дна визначається ехонегативне
утворення округлої форми з нерівними контурами
розмірами 30х40 мм, навколо зона зміненої тканини.
Якому патологічному стану найбільш вірогідно
відповідає ця картина:
А. Рак
Б. Абсцес
В. Кіста
Г. Нормальна вагітність
Д. Позаматкова вагітність
14. Назвіть переломи, характерні в більшості
випадків для дитячого віку:
А. З розходженням уламків;
Б. Перелом стегнової кістки в області хірургічної
шийки;
В. Переломи по типу “зеленої гілки”;
Г. Із зміщенням уламків під кутом;
Д. Травматичний епіфізіоліз.
15. Оглядова рентгенографія, в якій із названих
проекцій найбільш інформативна для кісток
обличчя:
А. носо-лобовій;
Б. прямій;
В. носо-підборідній;
Г. бічній;
Д. аксіальній.
Д. Норма.
18. Скільки разів під час вагітності слід
проходити ультразвукове обстеження?
А. обмежень німа
Б. на початку3-4 тиж. і в кінці вагітності 37-38
тиж.
В. у середені щоб довідатись стать дитини
Г. У випадках підозри на якусь патологію
ультразвукову діагностику слід стільки разів,
скільки буде потрібно для підтвердження
патології чи скасування підозри
Д. краще взагалі не робити
19. Який симптом є початковим при
туберкульозному спондиліті на стандартних
рентгенограмах?
А. Паравертебральний абсцес;
Б. Руйнування замикаючої пластинки;
В. Зниження висоти міжхребцевого диска;
Г. Розширення міжхребцевого диска;
Д. Остеопороз хребців.
20. Для яких патологічних процесів
нейросонографія малоінформативна?
А. субарахноідальні та субдуральні крововиливи
малих розмірів;
Б. ішемічні ураження головного мозку;
В. геморрагічні ураження головного мозку;
Г. запальні захворювання головного мозку;
Д. гідроцефалія.
ЗАДАЧА: Хворій 18 років була проведена субтотальна струмектомія з нагоди злоякісної карциноми
щитоподібної залози. Через 2 місяці виникла підозра на наявність метастазів у легені. Який з променевих
методів потрібно використати в цьому випадку?
ПИТАННЯ: який алгоритм променевого дослідження при підозрі на остеогенну саркому?
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1.
Який метод дослідження?
2.
Що досліджується?
3.
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 16
1. Визначте, при якому захворюванні
спостерігається максимальне подовження дуги
лівого шлуночка?
А. Мітральний стеноз;
Б. Мітральна недостатність;
В. Тетрада Фалло;
Г. Стеноз трьохстулчастого клапана;
Д. Аневризма дуги аорти.
6. Вкажіть, коли спостерігається однобічне
тотальне збіднення легеневого (судинного)
рисунка?
А. Гіпоплазія легеневої артерії;
Б. Тетрада Фалло;
В. Дефект міжпередсередньої перегородки;
Г. Стороннє тіло в лівому бронху;
Д. Пневмосклероз.
2. Зміни легеневої паренхіми біля круглої тіні на 7. Визначте, що не властиво постінфарктній
рентгенограмі органів грудної порожнини не аневризмі серця?
А. Деконфігурація тіні серця;
характерні для:
А. Доброякісної пухлини.
Б. Обмежені плевроперикардіальні спайки;
Б. Абсцесу легені.
В. Парадоксальна пульсація;
В. Вогнищевої пневмонії.
Г. Фіксація серця у середостінні;
Г. Закритої кісти легені .
Д. Звапнування стінки лівого шлуночка.
Д. А та Г.
3. Зміщення трахеї можливе:
8. Заповнену солітарну кісту слід
А. При трахеальних пухлинах.
диференціювати зо всіма перерахованими
Б. При паратрахеальних пухлинах.
утвореннями, крім:
В. При лімфаденіті.
А. Паразитарної кісти.
Г. При трахеіті.
Б. Доброякісної пухлини легені.
Д. При метастазах в паратрахеальні лімфовузли.
В. Осумкованого міжчасткового плевриту.
Г. Периферичного раку.
Д. Туберкульоми.
4. Радіоактивність – це:
9. В яких стадіях запального процесу
А. Здатність ядер деяких елементів змінюватись.
протипоказано проведення променевої терапії
Б. Здатність ядер деяких елементів до самосвовільному непухлинних захворювань?
перетворенню в інші ядра з випусканням іонізуючого
А) гостра
випромінювання.
Б) пiдгостра
В. Здатність ядер деяких елементів до самосвовільному В) хронiчна
змінювати свій заряд.
Г) в усіх
Г. Здатність ядер деяких елементів до самосвовільному Д) ні в якій.
перетворенню в інші ядра з поглинанням
випромінювання.
Д. Здатність ядер деяких елементів розпадатися з
утворенням іонізуючого випромінювання.
5. При доброякісних пухлинах стравоходу складки
слизової оболонки:
А.Рівномірно потовщені;
Б.Обгинають пухлину;
В.Обриваються у її краю;
Г.Деформовані;
Д.Нерівномірно потовщені.
10. Для хвороби Крона характерні наступні
УЗ-ознаки:
А.Звуження просвіту декількох ділянок кишки,
потовщення стінки до 8-12мм;
Б.Розширення кишки, посилення перистальтики;
В.Потовщення стінки одного з відділів кишки до
20-40мм, звуження просвіту;
Г.Розширення кишки, послаблення
перистальтики;
Д.Накопичення рідини в просвіті кишки.
11. Якому захворюванню притаманна наступна
16. Який із променевих діагностичних методів
картина при сонографії: „у ІІ сегменті лівої долі
використовується в першу чергу при підозрі на
печінки спостерігається ехонегативна ділянка
первинну пухлину печінки?
А) Динамічна сцинтіграфія печінки;
неправильної форми та нерівномірної щільності з
Б) Комп’ютерна томографія.
нерівними та нечіткими контурами і
В) Радіоімуний аналіз;
навколишньою зоною у вигляді ехонегативного
Г) Холангіографія;
розпливчастого ободка” ?
А. Абсцес печінки у стадії очищення
Д) УЗД
Б. Ехінококова кіста у стадії розгорнутих проявів
В. Злоякісна пухлина печінки з розпадом
Г. Доброякісна пухлина печінки
Д. Метастатичне ураження (М2-3)
12. Недоліки рентгеноскопії у порівнянні з 17. За допомогою якого датчика отримане це
рентгенографією:
зображення?
а) менша роздільна здатність.
а) лінійного датчика
б) дозволяє оцінити функціональний стан органів.
б) секторного датчика
в) поліпозиційність
в) конвексного датчика
г) є суб’єктивним методом.
г) біпланового,
д) А та Г.
комбінованого
д) радіального
13. Як називаеться контрастне рентгенологічне
дослідження лімфатичних судин малого тазу?
А. лімфографія
Б. ілєокаваграфія
В. спонгіографія
Г. Целіакографія
Д. кавернозографія
14. Для якого з названих захворювань характерна
деструкція кістки з наявністю секвестру?
А. Туберкульоз;
Б. Остеомієліт;
В. Хондрома;
Г. Остеогенна саркома;
Д. Ревматоїдний артрит.
15. Зона інфаркту головного мозку через 10-15
годин на КТ має вигляд:
А. ділянки підвищеної щільності з чіткими контурами;
Б. ділянки підвищеної щільності з нечіткими
контурами;
В. ділянки зниженої щільності з розмитими контурами;
Г. ділянки зниженої щільності з чіткими контурами;
Д. ділянки, яка не відрізняється за своєю щільністю від
оточуючої мозкової тканини.
18. Яким методом доцільніше виявляти вади
розвитку плоду:
А. Сонографія
Б. Термометрія
В. КТ
Г. ОФЕКТ
Д. Радіоімунний аналіз
19. Які секвестри найбільш характерні для
туберкульозу кісток?
А. Губчасті;
Б. Кіркові;
В. Тотальні;
Г. Центральні;
Д. Змішані.
20.
Які
джерела
бета-випромінювання
застосовуються для контактних методів
променевої терапії?
А) 32P
Б) 192Ir
В) 137Cs
Г) 60Со
Д) 99mТс.
ЗАДАЧА: Хворий., 64 років, зі скаргами на задишку, біль у правому боці, серцебиття, що поступово
нарастають протягом доби. Об'єктивно визначаються цианоз шкіри обличчя та кистей, тахікардія, тимпанит
та послаблення дихання над правою легеньою. На оглядовій рентгенограмі грудної клітки виявлено
просвітлення правого легенового поля зі зміщенням середостіння вліво. Яка патологія найбільш вірогідна у
даного пацієнта?
ПИТАННЯ: який алгоритм променевого дослідження при підозрі на метастатичне ураження скелету?
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1.
Який метод дослідження?
2.
Що досліджується?
3.
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 17
1. Оберіть тип датчику
А. Лінійний
Б. конвексний
В. секторний
Г. радіальний
Д. біпланарний
6. Системна одиниця еквівалентної дози є:
А. Грей.
Б. Зіверт.
В. Кулон.
Г. Рентген.
Д.Грей/кг.
2. Цифрова флюорографія має такі позитивні
якості, крім однієї:
а) зображення може бути виведено на екран монітора
б) зменшення променевого навантаження
в) зменшення витрат на плівку
г) зменшення витрат на хімічну обробку
д) отримання збільшеного зображення
7. Визначте, який радіус дуги відхилення
контрастованого стравоходу характерний для
недостатності мітрального клапану?
А. Малий;
Б. Середній;
В. Великий;
Г. Незначний;
Д. Не зміщується;
8. Множинні фокуси септичної
метастатичної пневмонії рентгенологічно
відрізняються від метастазів злоякісної
пухлини:
А. Кількістю.
Б. Локалізацією.
В. Формою тіні.
Г. Динамікою процесу.
Д. Всім перерахованим.
9. Абсолютним протипоказанням до
проведення МРТ органів грудної порожнини:
А. Гострий запальний процес в легенях.
Б. Тяжкий стан пацієнта.
В. тиреотоксикоз 3-4 ступеня.
Г. Металева конструкція в ділянці органів грудної
порожнини (металеві кліпси після операції, водії
серцевого ритму, електричні нейростимулятори).
Д. Наявність гіпсової пов’язки на грудній клітині.
10. Якому захворюванню притаманна
наступна картина при статичній сцинтиграфії
печінки з колоїдом: „Печінка збільшена в
розмірах. Краї нечіткі. Відзначається дифузнонерівномірно знижене накопичення РФП,
особливо в лівій долі (“бліда ліва
доля”).Помірна спленомегалія і накопичення
РФП (++).” ?
А. Холецистит
Б. Гепатит
В. Цироз
Г. Метастатичне ураження
Д. Інфаркт печінки
3. Між вогнищевим туберкульозом та вогнищевою
пневмонією диференційну діагностику вирішує:
А. Розміри вогнищ.
Б. Контури вогнищ.
В. Відсутність петріфікатів.
Г. Динаміка процесу.
Д. А та В.
4. Який ефект виникає при непрямому впливі ІВ ?
А. Іонізація.
Б. Порушення.
В. Радіоліз.
Г. Утворення радикалів.
Д. Дія радикалів на неушкоджені молекули.
5. Якому захворюванню притаманна наступна
картина при сонографії: „єдине ізольоване
гіперехогенне утворення округлої чи овальної
форми з чіткими контурами й однорідною
структурою на мало зміненому печінковому тлі” ?
А. Абсцес печінки;
Б. Доброякісна пухлина печінки;
В. Злоякісна пухлина печінки
Г. Хронічний холецистит;
Д. Метастатичне ураження
11. Який з методів променевої діагностики є
16. Показання до проведення КТ органів грудної
інформативнішим при диференційній діагностиці
тромбоемболії відгалужень легеневої артерії:
А. Рентгенографія.
Б. КТ.
В. МРТ.
Г. Перфузійна та вентиляційна сцинтиграфії.
Д.УЗД.
порожнини:
А. Гостре запалення верхніх дихальних шляхів.
Б. Легенева кровотеча.
В.
Підозра
на
наявність
природжених
артеріовенозних аневризм.
Г. Наявність позитивних рентгенологічних даних,
які дозволяють запідозрити пухлину.
Д. Тромбоемболія відгалужень легеневої артерії.
12. Попередній діагноз: рак тіла матки.
17. Якому патологічному стану може відповідати
Для уточнення діагнозу доцільно спочатку ця картина:
А. Первина пухлина печінки
провести:
А. ОФЕКТ
Б. Абсцес печінки
Б. визначення пухлинних маркерів (СА-125) у крові,
В. Жовчокам’яна хвороба
В. УЗД,
Г. Хронічний холецистит
Г. гістерографію,
Д. Метастатичне ураження
Д. МРТ
13. Чи характерним є здуття кістки при саркомі
18. З яким РФП можливо одночасне обстеження
Юінга?
нирок i скелету:
А. Характерно;
А. ДТПО.
Б. Не характерно;
Б. Пірофосфат.
В. Може бути, може не бути;
В. ДМСО.
Г. Буває завжди;
Г. Гіпуран.
Д. Не буває ніколи.
Д. МІБІ.
14. Скільки потрібно зберігати РФП у сховищі до
19.
Який променевий метод є найбільш
повного його розпаду, якщо його період
інформативним в діагностиці тазової дистопії
напіврозпаду складає 6 годин?
нирки?
А. 60 годин.
А. радіонуклідний
Б. 6 діб.
Б. термографія
В. 60 діб.
В. КТ
Г. 600 годин.
Г. УЗД
Д. 6 годин.
Д. екскреторна урографія
15. При яких локалізаціях злоякісної пухлини 20. При яких локалізаціях пухлини можна
застосовують
бета-аплікаційний
метод застосовувати поєднано-променевий метод
опромінення?
лікування?
А) Рак молочної залози
А) Рак шлунку
Б) Рак щитоподібної залози
Б) Рак товстого кишківника
В) Рак рогівки ока
В) Рак молочної залози
Г) Остеогенна саркома стегна
Г) Мієломна хвороба
Д) Рак шийки матки
Д) Лімфогрануломатоз
ЗАДАЧА: У хворої 45 років на оглядовій рентгенограмі органів грудної порожнини справа паратрахеально
виявлені множинні утворення розмірами від 1 до 3 см в діаметрі. Скарги на покашлювання та відчуття задухи
при незначних фізичних навантаженнях. В анамнезі рак молочної залози після радикальної терапії 5 років
назад. Діагноз: пролонгація хвороби, метастатичне ураження легень. Яку тактику для терапії Ви оберете?
ПИТАННЯ: який алгоритм променевого дослідження при підозрі на рак нирки?
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1.
Який метод дослідження?
2.
Що досліджується?
3.
3. Вірогідний діагноз?
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З «РАДІОЛОГІЇ»
Варіант № 18
1. Найбільш характерною ознакою розриву 6. Розпад при периферичному раці буває частіше:
А. Центральний.
легені є:
А. Підшкіряна емфізема.
Б. Ексцентричний.
Б. Гідропневмоторакс.
В. Многофокусний.
В. Пневмомедіастінум.
Г. Відсутній.
Г. Пневмоперитонеум.
Д. Ексцентричний та многофокусний.
Д. Пневмоторакс.
2. Показання до проведення радіонуклідного
7. Який променевий метод є найбільш інформативним
дослідження органів грудної порожнини:
в діагностиці тазової дистопії нирки?
А. Підозра на судинний ґенез патологічних змін в А. радіонуклідний
легенях або зміни в середостінні.
Б. термографія
Б. Оцінка альвеолярної вентиляції та перфузії при В. КТ
різній патології дихальної та серцево-судинної систем. Г. УЗД
В. Виявлення утворення в легенях, яке розташоване Д. екскреторна урографія
біля стінки грудної порожнини, середостіння або над
діафрагмою.
Г. Наявність позитивних рентгенологічних даних, які
дозволяють запідозрити пухлину легенів, середостіння,
плеври, грудної стінки.
Д. Необхідність уточнення стану лімфатичних вузлів
по ходу великих судин середостіння, надключичних та
підпахвинних.
3. З якою періодичністю слід проходити
профілактичну маммографію жінкам з групи
ризику ?
А. за появи клініки
Б. щоквартально
В. один раз у два роки
Г. один раз на рік
Д. молочну залозу краще взагалі не
опромінювати
4. В якому відділі скелету найчастіше
локалізується хондрома?
А. В пласких кістках;
Б. В коротких кістках;
В. В довгих кістках;
Г. В любому відділі скелету хрящового
походження;
Д. Повітроносних кістках.
5. Для раку Пенкосту характерно:
А. Розташування тіні в області верхівки легені.
Б. Розташування тіні в області кореня легені.
В. Наявність доріжки до кореня.
Г. Наявність порожнини розпаду.
Д. Розташування тіні в області верхівки легені в
сполученні з деструкцією ребра.
8. На маммограммі лівої молочної залози, зробленої з
дуктографією відзначається помірна жирова
інволюція тканини залози, а також тінь розширеної
молочної протоки. Сосок втягнутий з тяжем
фіброзної тканини. Який діагноз?
А. Рак молочної залози
Б. Кіста молочної залози
В. Рак Педжету,
Г.Внутрішньопротоковий рак молочної залози
Д. Мастит
9. Які критерії вибору РФП:
А. Тропність до органів і тканин для відображення їх
стану при дослідженні;
Б. Доступність (легкість приготовлення);
В. Короткий період напіврозпаду (декілька хвилин годин);
Г. γ-випромінювання з енергією 100-300 кеВ і
мінімальне променеве навантаження;
Д. Все перераховане.
10. Симптом дефекту наповнення характерний для:
А.Виразкової хвороби шлунка;
Б.Ендофітної форми раку шлунка;
В.Екзофітної форми раку шлунка;
Г.Хронічного гастриту;
Д.Перфорації виразки шлунку.
11. Якому захворюванню притаманна наступна
картина при сонографії: „єдине ізольоване
ехонегативне утворення округлої форми з чіткими
рівними контурами і тонкою стінкою на мало
зміненому печінковому тлі”
А. Абсцес печінки
Б. Доброякісна пухлина печінки
В. Злоякісна пухлина печінки
Г. Хронічний холецистит
Д. Метастатичне ураження
12. Показання до рентгенологічного дослідження
органів грудної порожнини:
А. Кашель, виділення харкотиння.
Б. Підвищення температури тіла, задишка, біль у
грудях.
В. Підвищення температури тіла, немотивована
слабкість.
Г. Задишка, біль у грудях.
Д. Всі вірні.
13. Який із променевих діагностичних методів
використовується при підозрі на метастази раку
молочної залози в печінку?
А) Радіоімуний аналіз.
Б) Ангіографія печінки.
В) Статична сцинтіграфія печінки.
Г) Холангіографія.
Д) Динамічна сцинтіграфія печінки.
14. Чи характерним є ураження при гематогенному
остеомієліті “зони росту” довгих кісток у дітей?
А. Характерно;
Б. Не характерно;
В. Може бути, може не бути;
Г. Ураження “зони росту” не буває ніколи;
Д. Буває завжди.
16. Якому захворюванню притаманна наступна
картина при комп’ютерній томографії:
„визначається рівномірне збільшення печінки,
відзначатися невелика неоднорідність
зображення. Дещо збільшена селезінка.
Жовчний міхур знаходиться у типовому місті
,звичайної форми та розмірів”?
А. Холецистит
Б. Гепатит
В. Цироз
Г. Метастатичне ураження
Д. Інфаркт печінки
17. Який тип датчика використовується у
даному дослідженні?
А. лінійний
Б.
конвексний
В.
секторний
Г.
радіальний
Д.
біпланарний
18. Яка послідовність виконання методик
дослідження молочної залози раціональна?
А) КТ, потім мамографія.
Б) УЗД, потім МРТ.
В) МРТ, потім сцинтиграфія
Г) УЗД, потім мамографія
Д) Послідовність не має значення.
19. Назвіть найбільш характерний
рентгенологічний симптом хронічного
остеомієліту Гарре:
А. Деструкція;
Б. Веретеноподібний гіперостоз;
В. Секвестр;
Г. Лінійний періостит;
Д. Патологічний перелом.
15. Збільшення розмірів турецького сідла є
20. “Мас-ефект” (зміщення сусідніх структур
ознакою:
головного мозку) не можна встановити за
А. гідроцефалії;
допомогою:
Б. крововиливу у мозок;
А. краніографії;
В. аденоми гіпофізу;
Б. КТ;
Г. абсцесу головного мозку;
В. МРТ ;
Д. гіпертензійного синдрому.
Г. ехоенцефалографії;
Д. ангіографії церебральних судин.
ЗАДАЧА: На прицільній рентгенограмі висхідного відділу шлунка на межі тіла і антрального відділу в його
тіні видно великий дефект наповнення з нерівними, але чіткими контурами. Дефект наповнення доходить до
контуру малої кривизни. В ділянці дефекту складки слизової оболонки не простежуються. Вони замінені
вибуханням неправильної форми, на поверхні яких і між ними є дрібні накопичення контрастної маси.
ПИТАННЯ: який алгоритм променевого дослідження при підозрі на рак легені?
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:
1.
Який метод дослідження?
2.
Що досліджується?
3.
3. Вірогідний діагноз?
Download