Uploaded by Daria Kovalenko

2 5287429878990245525

advertisement
3 питання в білеті ( два теоретичних та одне практичне)
Перелік теоретичних питань:
1. Розкрити методику виконання вправи demi plie та grand plie у
народно-сценічному танці.
Муз супровід може бути у характері укр., рос., білорус., іспан.,
циганського та схід. Танцю
Муз. розмір- 2\4,3\4,4\4
2. Визначити методи навчання хореографічним рухам на заняттях з
класичного танцю.
словесні методи - розповідь-пояснення, бесіду, лекцію.
наочні методи - ілюстрація, демонстрація
Ілюстрація - допоміжний метод при словесному методі, її значення
полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки. Засоби
ілюстрації (картинки, таблиці, моделі, муляжі, малюнки тощо) є
нерухомими, вони мають «оживати» в розповіді вчителя.
практичні методи: досліди, вправи, навчальна праця. Лабораторні та
практичні роботи, твори, реферати учнів
Ці методи не несуть нової навчально-пізнавальної інформації, а служать
лише для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні
раніше набутих знань. Більшість дітей активніше сприймають практичні
методи, ніж словесні.
Індивідуальний метод
3. Розкрити методику виконання вправи demi plié та grand plié по I,II,V
позиціям ніг у класичному танці.
Plie - загальноприйняте французька назва для руху ніг,
яке по-російськи позначається словом "присідання".
Plie виповнюється на п'яти позиціях; спочатку воно робиться в
половинному розмірі - demi-plie, а потім переходять на grand plie, або
велике присідання, але не раніше, ніж буде добре засвоєно demi-plie.
Plie притаманне всім танцювальним рухам, воно зустрічається в
кожному танцювальному раз, йому потрібно приділити особливе
увагу при виконанні екзерсису.
При вивченні plie необхідно дотримуватися таких правил:
розподіляти вагу тіла не тільки рівномірно на обидві ноги, але і на обидві
ступні, т. е. налягаючи на передню частину ступні, що ми часто
помічаємо у студентів, які мають природний ікс (генувальгум). Вивчають
plie, яквесь екзерсис, у палки, тримаючись за неї однією рукою.
Як при demi-plie, так і при великому plie надзвичайно важливо
посилено відкривати коліна, т. е. дотримуватися повної виворотність всій
ноги, причому особливо треба стежити за верхньою частиною від стегна
доколіна. Коліно згинається завжди у напрямку до носку.
4. Проаналізувати виразні засоби народно – сценічного танцю.
Виражальні засоби
• Жест- мистецтво виразити почуття і думкок у рухах
• Міміка- мистецтво виразити почуття і думки рухами м’язів обличчя
• Пантоміма – мистецтво виразити почуття засобами міміки і жесту
• Пластика
• Темп і ритм
• Композиція
• Малюнок
• Костюм і реквізити
• Гармонійні рухи і пози
Рух, жест, міміка народилися на зорі людської цивілізації у первісній
пантомімі і танцях. Маючи одні джерела - виражальні можливості людського
тіла, вони розвиваються у найтіснішій єдності.
Перехід від танцю до пантоміми, і навпаки, зумовлюється танцювальною
пантомімою та образним танцем. Це найвизначніший здобуток сучасної
хореографії. Пантоміма в сучасній балетній хореографії, особливо на музику
сучасних композиторів, є невід'ємною частиною танцю, відмічала постанова.
Пантоміма переходить у танець, як танець непомітно, саме це надає і
пантомімі, і танцю великої драматичної виразності та свідомості дії.
Жести у різних видах мистецтв - драмі, пантомімі, хореографії - мають свої
характерні ознаки, зумовлені специфікою виконання.
У танці не може бути довільних жестів; у кожному закладено певний
емоційний смисл, що відтворює настрій, почуття людини. Таким чином,
жести ідуть від логіки поведінки героя в тій чи іншій життєвій ситуації, і
вона, ця логіка, зумовлю логіку сценічної дії.
Осмисленість, образна цілеспрямованість, дієвість і, разом з природність основні риси хореографічного жесту, мистецтво танцю не приймає
випадкових, не умотивованих дією, тим паче, що останні перетворюють
танцюриста на живий манекен, порушуючи природний розвиток Подій і
відповідних до його рухів.
Жести можуть бути обумовлені національною, соціальне приналежністю і
навіть певною професією. Скажімо, в танцювальній композиції П.Вірського
"Моряки флоту України" вдало відтворено не тільки широкі жести моряків, а
їхню специфічну ходу, у танці "Вишивальниці" - рухи - вже дівчатвишивальниць.
5. Розкрити методику виконання вправи battement tendu jetes вперед,
вбік, назад з I та з V позицій у класичному танці.
Battement tendu jete [Батман тандю жете] - відведення з кидком на висоту
25 °, 30 ° або 45 ° і приведення витягнутої ноги, за всіма правилами
Battement tendu. Рух виконується тільки по I і V позиціях. Кілька
Battement tendu jete поспіль в заданому напрямку фіксують одну
точку.Battement-tendu-jete-вперед. Рух виконується рівномірно, точка
фіксується за рахунок різкого кидка ноги. Обидві ноги сильно натягнуті.
Корпус підтягнутий.Battement-tendu-jete-назадBattement tendu jete
виробляє рухливість тазостегнового і гомілковостопного суглобів, силу
ніг.
Вивчається в I позиції лицем до палиці в сторону. Музичний розмір 2/4.
6. Схарактеризувати види хореографічної пам’яті. У зошиті
7. Розкрити методику виконання вправи battement tendu вперед, вбік,
назад
з
I
та
з
V
позицій
у
класичному
танці.
Battements tendus simples (прості) виконуються з I і V позицій вперед, в
сторону і назад, музичний розмір 4/4 і 2/4. Спочатку вивчення йде в
повільному темпі, окремо, з зупинками. Відкривання і закривання
витягнутої ноги відбувається рівномірно. У закінченій формі battements
tendus акцент руху падає на момент повернення ноги в I або V позицію. Під
час руху стегно працюючої ноги повинно бути виворотність і підтягнутим в
тазостегновому суглобі. Стегна тримаються рівно. Спочатку battements
tendus вивчаються особою до палиці в I позиції з відведенням правої ноги
в сторону * і повторюються в цьому напрямку від чотирьох до восьми разів.
Потім виконуються з лівої ноги. Далі вправа розучується вперед (з однієї й
іншої ноги) і назад. Battement tendu [Баттман тандю] - відведення і
приведення витягнутої ноги, але не відділить носок від статі, в сторону,
вперед і назад. Рух виховує правильність руху ноги в трьох напрямках, дає
поняття про натягнутості ноги: від стегна до кінчиків пальців. Музичний
розмір 2/4. Рух може виконуватися по I і V позіціям.Battement tendu вбокПрі
виконанні Battement tendu корпус підтягнутий на стегнах. Вага тіла
рівномірно розподіляється по всій поверхні опорної ноги. Носком в підлогу
упиратися не можна. Нога повертається у вихідну позицію по прямій лінії,
поступово опускаючи п'яту. Коліна при виконанні Battement tendu не
розслабляються і не згинаються в процесі всього руху в будь-якому
напрямку. Battement-tendu-назадПервоначально вивчається в I позиції
лицем до палиці, на 4 такту по 2/4. Далі рух провчає на 2 такту 2/4, потім
однією рукою за палицю. Пізніше вводиться поворот голови в бік при
виконанні Battement tendu вперед і назад, при русі в сторону - голова en
face (анфас). Battement tendu комбінується з demi plie, releve en face і з
поворотом на 180 °, passé в I позиції, battement tendu pour le pied, tour c V і
II позицій, port de bras, demi rond de jambe par terre.
8. Проаналізувати
анатомічно-фізіологічні
основи
діяльності
танцівника. зошит
9. Розкрити методику виконання вправи кругообертального руху у
народно - сценічному танці rond de jembe par terre.
Rond de jambe par terre - «коло ногою по землі». Вправа rond de jambe par terre
виконується не тільки носком і п'ятою, але так само скошеної зовнішньою
частиною стопи. sur le Рух розвиває виворотність тазостегнового суглоба, а
особливо для гомілковостопного суглоба. Основне завдання, навчити руху в
скошеному положенні стопи працюючої ноги, і різкого підведенню ноги на coude-pied. Rond de pied par terre - мета цього руху та ж що і rond de jambe, тільки
в цій вправі посилюється робота гомілковостопного суглоба.
10. Проаналізувати особливості методики виконання battement fondu у
класичному танці.
Battement fondu [Баттман фондю] (тающее движение) – сгибание
работающей ноги в положение sur le cou-de-pied при одновременном demi
plie на опорной ноге и разгибание работающей ноги в любом направлении
при одновременном подъеме их demi plie. Все элементы движения
выполняются плавно и слитно.При исполнении движения вперед рабочая
нога закрывается в положение условное sur le cou-de-pied спереди путем
отведения колена в сторонуОткрывается нога вперед пяткой, сохраняя
выворотность в колене. При исполнении движения назад рабочая нога
закрывается в положение sur le cou-de-pied сзади, сохраняя выворотность в
колене. Открывается нога назад за вытянутым носком.Изучается движение
на полной стопе с открытием работающей ноги носком в пол.
Усложняется движение полупальцами опорной ноги в открытом
положении работающей на 45°. Так же battement fondu может исполняться
с открытием работающей ноги на 90°.Battement fondu комбинируется с
многими другими движениями (rond de jambe en l’air, pas tombe,battement
frappe и др.)
Музыкальный размер 2/4, медленно.Существует разновидность battement
fondu — battement double fondu (двойное fondu). Исполняется по всем
правилам battement fondu, но добавляется второе demi plie на опорной ноге
с работающей в положении sur le cou-de-pied. Музыкальный размер
4/4.Battement fondu и battement double fondu развивают силу,
выворотность, эластичность ног.
11.Порівняти методику виконання вправ українського танцю:
«колупалочка», «вірьовочка» у середній та старшій групах
хореографічного колективу.
12.Класифікувати методику стрибків класичного танцю за технікою
виконання. Зошит з класики
13.Розкрити методику виконання вправи rond de jambe enl’air у
класичному
танці.
Rond de jambe en l'air [Ронд де Жамба анліер] - працює нога в повітрі описує
еліпс гомілкою від коліна. Працююча нога на вступ відкривається в сторону на
45 ° з V позиції. en dedansРаботающая нога, згинаючись в коліні, описує
дугоподібну лінію назад і підводиться до опорної ноги в положення «у ікри».
Далі, без будь-якої затримки, витягаючи в коліні, вона повертається у вихідне
положення, описуючи дугообразную лінію вперед en dehors або в зворотному
напрямку en dedans. Рух розвиває рухливість колінного суглоба, зміцнює
зв'язки. Рух також виконується на 90 °. Вводиться як елемент в adagio. В цьому
випадку нога згинається на рівні коліна опорної ноги. Музичний розмір 4/4
(плавно).
14. Визначити особливості методики викладання хореографії у дітей
різних вікових груп.
Особливості методики проведення хореографічних занять з дітьми дошкільного
віку (3-6 років): − заняття мають проводитися лише із застосуванням ігрових методів
навчання та будуватися на основі сюжетної лінії; − з метою виховання самостійності,
активності, уяви, фантазії, творчої ініціативи під час виконання завдань, етюдів,
танців дітям треба надавати більшої самостійності, ініціативи; створювати таку
атмосферу, щоб вони повною мірою могли проявити свої бажання та вміння; −
допомагати дітям осягнути простір, орієнтуватися в ньому; − навантаження мають
бути незначними та помірної інтенсивності; − розвивати образне мислення і пам'ять
(рухову, зорову, слухову), а разом з цим і усвідомлення рухів; − послідовно
розвивати гнучкість, ураховуючи особистісні можливості дитини; − використовувати
комбінований вид занять; − будувати заняття емоційно, різнопланово, постійно
змінювати види завдань та розташування дітей; − використовувати доступну музику
образного характеру, надавати пріоритет роботі з акомпаніатором; 102 − не
перебільшувати тривалість занять: 3-4 р. – 15-20 хв.; 4-5 р. – 20- 25 хв.; 5-6 р. – 30-35
хв.). Заняття складається з трьох частин: підготовчої (вправи та рухи динамічного
характеру, що впливають на весь організм: ходьба, біг, стрибки), основної
(розучування рухів у ігрових завданнях, вправи партерної гімнастики та ін.) та
заключної (музично-ритмічні ігри, творчі завдання, танці-ігри, релаксація) частин.
Вправи розподіляються з урахуванням підвищення фізіологічного навантаження
основної частини заняття. У підготовчій частині поєднуються вправи прості за
координацією, малі за амплітудою, що виконуються в повільному та помірному
темпі; поступове збільшення кількості рухів і темпу призводить до посилення
навантаження в основній частині; у заключній частині навантаження поступово
знижується. Музичний супровід повинен бути доступним для сприйняття дитини.
Заняття під живий акомпанемент мають велике значення в розвитку
музичнохореографічних здібностей дітей.
Особливості методики проведення хореографічних занять з дітьми молодшого
шкільного віку (6-10 років). Заняття проводяться в груповій та індивідуальній формі
й тривають 45-60 хвилин. Група має налічувати не більше 20 дітей. Поступово поряд
з комбінованим видом занять до навчання включаються інші в залежності від
напряму роботи колективу. Заняття повинні будуватися на різному матеріалі, який
подобається дітям, оскільки одноманітна діяльність стомлює їх. Не слід довго
затримувати увагу дітей на одному русі, тому що вона в них нестійка. Між
частинами заняття треба робити паузи, щоб переключити увагу дітей. Кожна
складова заняття повинна містити повторення попереднього і виклад нового
матеріалу з обов’язковим його закріпленням. На занятті дітям треба повідомляти,
що саме вони сьогодні робитимуть, чому мають навчитись, зосередити їхню увагу на
досягненні поставленої мети. Новий матеріал краще подавати в невеликому обсязі,
з наростанням рівня складності, повторюючи його до свідомого засвоєння дітьми.
Слід підбирати не дуже складні рухи до ігор, етюдів, танців, хороводів, чергуючи
моменти пожвавлення із спокоєм. При розучуванні рухів, які за змістом і формою
повинні збігатися з музикою, педагог показує дітям, якими засобами їх можна
краще опанувати і виразно, невимушено виконувати під музику. З перших занять
педагог повинен встановити порядок, дисципліну в колективі і стежити за їх
дотриманням. Це привчає дітей до зібраності, самостійності, крім того вони мають
усвідомити, що відвідування занять – обов’язок кожного.
Особливості методики проведення хореографічних занять з дітьми середнього
шкільного віку (11-14 років). Хореографічний колектив, який відвідують діти 5-8
класів, відрізняється згуртованістю та танцювальною підготовкою. Заняття треба
будувати на більш складному матеріалі, ніж у попередній віковій групі, у значно
швидшому темпі, оскільки в дітей краща координація рухів і вони мають здібності
засвоїти більш складні танцювальні комбінації та рухи. Побудова занять з підлітками
така ж, як і з молодшим школярами, змінюється лише підбір танцювальних вправ,
рухів, комбінацій. Репертуар хореографічних постановок має відповідати цій віковій
категорії.
Особливості методики проведення хореографічних занять з дітьми
старшого шкільного віку (15-17 років).
Заняття з будь-якого виду хореографії з учнями 9-11 класів ставлять перед
керівниками гуртків особливі завдання. Молодь за своїм загальним та фізичним
розвитком наближена до дорослих, тому вимагає особливого підбору
танцювального матеріалу, форм і методів роботи. У цьому віці слід ретельно
підходити до вибору тематики танцювального репертуару. Продовжується робота
над гармонійним фізичним розвитком, поставою, витонченістю та спритністю рухів,
вимогливість до точності знань і виразності в освоєнні танцювальних вмінь і
навичок. У цій віковій групі вихованці здатні отримувати більше теоретичних та
практичних знань з мистецтва танцю. Важливе спільне відвідування з керівником
хореографічних концертів, балетних вистав, тематичних кінофільмів з подальшим
обговоренням, участь у конкурсах, фестивалях, майстер-класах і семінарах з різних
видів хореографії тощо
15.Розкрити методику виконання вправи III por de bras в класичному
танці.
III форма Port de bras. port de bras IIIІзучается en face, вихідна позиція ніг I,
руки розкриваються в II позицію. Виповнюється на 8 тактів по ¾. Одночасно з
нахилом корпусу вперед обидві руки опускаються в підготовче положення. У
міру випрямлення корпусу руки з I позиції піднімаються в III. При збереженні
III позиції рук корпус перегинається назад. Одночасно з випрямленням
корпусу руки розкриваються в II позицію. Погляд супроводжує праву руку.
16.Проаналізувати особливості побудови та структури уроку народносценічного танцю.
Уклін Уклін розпочинає заняття з будь-якого уроку. Значення уклону в танці. Уклін –
це знак привітання та пошани. Приклади українського танцювального уклону
(ритуальний уклін "хліб-сіль", уклін жіночий з рукою на грудях (на намисто); уклін
чоловічий з рукою до серця і та інші).
Уклін; Позиції ніг, положення рук, корпусу, голови і плечей; Екзерсис біля станка;
Робота на середині зали; Етюди.
Урок народно-сценічного танцю складається із трьох частин: вправи біля станка;
рухи і комбінації на середині залу; навчальні етюди на танцювальному матеріалі
народних танців, які готуються до постановки. Вправи народно-сценічного
екзерсису спрямовані на вироблення якостей, необхідних для розвитку
танцювальної техніки. Кожен рух екзерсису має своє призначення і виконує певні
функції. На початку уроку, перед народно-сценічним екзерсисом, рекомендується
проводити невеличку розминку. У молодших класах це переважно маршові рухи,
скоординованіз роботою рук: марш танцювальним кроком (по колу чи фігурній) на
всій ступні, на півпальцях, біг по колу, боковий галоп, підскоки. У середніх та
старших класах можна використовувати різні нескладні гімнастичні вправи, які
виконують або стоячи, або лежачи на підлозі. Ця попередня розминка повинна
займати не більше 5–7 хвилин. Наприкінці кожного уроку 3–5 хвилин необхідно
залишити на вправи, які заспокоюють дихання і повертають м’язи в стан відносного
покою – повільні рухи корпусу і рук. Час, відведений на різні частини уроку,
змінюється в залежно від року навчання і завдань, які стоять перед колективом. У
період формування колективу велику частину часу займає екзерсис біля станка –
приблизно 2/3 кожного заняття. До кінця першого року навчання – вже 1/2 частину
уроку.
17.Розкрити особливості методики виконання вправи pas assemble
вбік у класичному танці.
Стрибок з однієї на дві.
Pas assemble [Па Асамблеї] - з французького «зібрати». Існує два види цього
стрибка: великий (Grand) і маленький (Petit). Petit pas assemble [Пті па
Асамблеї] по II позиції ніг. Початкове положення - V позиція ніг, права нога
попереду, épaulement croise [епальман круозе]. Demi plie [Демі пліє], вага
тіла переноситься на праву ногу. Потім, відбувається поштовх правою ногою
для стрибка, ліва нога викидається в сторону на 45 °. Права нога в момент
стрибка різко витягується перпендикулярно підлозі. На максимальній висоті
стрибка ліва нога починає підтягуватися до правої. У момент приземлення
ліва нога закривається у V позицію вперед. Рух повторюється з іншого ноги.
Руки, як правило, зберігають підготовчу позицію. Або, на стрибок
відкриваються в II знижену позицію, а при приземленні рука, відповідна
робочої нозі, закривається в знижену I позицію. Друга рука залишається в II
позиції. При наступному стрибку рука з I позиції відкривається в II позицію.
Далі, руки працюють відповідно до правил першого стрибка.
18.Схарактеризувати
етапи
розучування
фольклорного
хореографічного номеру.
19. Розкрити методику виконання вправи grand battement jette в
екзерсисі
народно-сценічного
танцю.
Це великий батман, розвиває витривалість і м'язовий корсет. Grand battement
jeté передбачає кидок ноги на висоту 90 градусів і навіть вище, але на
початковому етапі краще обмежитися прямим кутом.
Рух допускає відхилення корпусу на опорній нозі вперед, коли робоча
нога робить помах назад, і навпаки - корпус нахиляється назад при підйомі
ноги вперед. Коли відбувається підйом ноги в сторону, корпус повинен
залишатися в тому ж положенні.
19.Порівняти
особливості
професійної діяльності балетмейстера в
колективі класичного та народно – сценічного танцю.
20.Розкрити методику виконання дрібних вистукувань у різних
національних характерах на уроках народно – сценічного танцю.
Вистукувальний рух широко поширений в багатьох народносценічних танцях: росіян, татарських, іспанських і ін. В основі лежать
удари: всією стопою, каблуком, підлозі пальцями. При початковому
проучіваніі комбінації на вистукування не повинні бути ритмічно
складними, але слід домагатися ритмічного малюнка, чіткості удару і
збереження
пози.
21.Визначити основну мету та завдання хореографічного мистецтва.
Мистецтву хореографії теж властива багатофункціональність, яка проявляється в
естетичній, психофізіологічній, виховній, освітній, пізнавальній, інформативній,
комунікативній, соціально-емоційній, мотиваційній, організуючій,
просвітницькій, культурологічній, культуротворчій, гедоністичній, релаксаційній
та інших функціях.
Із розмаїттям функцій пов'язаний розвивальний потенціал мистецтва танцю та
його педагогічний вплив на дитину. Так, хореографія не може конкретно, як
поетичне слово, виражати думки людини. Але вона через музику і виражальну
пластику, через зміст і сюжет з особливою силою впливає на емоції та почуття,
отже — стає засобом виховання особистості загалом. Естетичний вплив як
провідний наголошує на загальнолюдській, гуманній значущості естетичного
переживання хореографічного мистецтва дітьми, тобто переживання за
категоріями краси, піднесеності, добра, гармонії, вишуканості, пропорції, симетрії,
асиметрії, ритму тощо.
22.Розкрити методику виконання вправи battement tendu №1 екзерсису
народно - сценічного танцю.
23.Проаналізувати принципи складання комбінацій екзерсису біля
опори
у
класичному
танці.
1. Принципи побудови комбінацій Визначення мети і завдань вправи. Поступовість
викладання матеріалу, відповідність програмним вимогам. Логічність поєднання
окремих елементів у одній комбінації. Підбір музичного оформлення, його
відповідність завдання та характеру вправи. Технічне опанування комбінації.
24. Розкрити
народно
«Абертас»
методику виконання обертів на середині зали на уроках
–
сценічного
танцю.
Муз.р-р 2/4
И.П.:
III свободная поз. ног, руки в п.п.
Preparation :
Руки в подготовительном положении (п.п.)-опущены вниз. Занимает 2 такта (Т)
1Т
1-и- руки из п.п. перевести в I позицию (поз.), взгляд направлен на пр.кисть, наклон
головы слегка влево;
2-и-из I поз.руки раскрыть во II (ладони вверх), взглядом проводить движение
пр.руки, голову повернуть вправо.
2Т
1-и-пр.н. поставить epaulment(эпольман) croiser (круазе) в точку зала №8 через
полупальцы (п/п) на всю стопу,согнуть в колене на demi plie (деми плие).
Л.н.согнутую в колене прижать сзади на sur le coup de pied (сюр ле ку де пье).
Корпус направлен в точку зала №8. Лев.рука остается вытянутой в сторону, правую
согнуть в локте и прижать слегка к грудной клетке;
2-и-л.н.поставить сзади на всю стопу на деми плие, пр.н.открыть в сторону на 25° с
вытянутым коленом и стопой, корпус en face (ан фас), взгляд в точку зала №1,
пр.руку открыть в сторону во поз (ладноь развернуть вниз).
Одно вращение занимает 1Т, исполняется на «за такт» (количество поворотов
зависит от возраста детей):
1Т
-и- пр.ногой сделать demi rond (деми ронд) назад с вытянутой стопой;
1- сделать соскок на п/п л.ноги на demi plie (деми плие), пр.ногу согнуть в колене и
прижать сзади л.ноги на sur le coup de pied (сюр ле ку де пье). Взгляд удерживать в
направлении точки №1 зала, корпус в это время поворачивается на 90° вправо, шея
ровная;
-и- переступить на п/п пр.ноги на demi plie (деми плие), л.ногу приподнять от пола
2- сделать доворот корпуса на 90°(корпус повернуть en fase –ан фас- в точку №1
зала). Одновременно сделать выпад на всю стопу л.ноги на demi plie (деми плие),
пр.ногу с вытянутой стопой и коленом открыть в сторону на 25 , голову повернуть
прямо.
Следить за тем, чтобы во время исполнения не было прыжка на опорной ноге, а все
исполнялось на соскоке-на одном уровне в demi plie (деми плие), и за полным
поворотом корпуса, иначе открывание ноги не будет происходить точно в сторону.
25.Схарактеризувати особливості методики виконання основних рухів
на основі лексики танців Закарпаття.
26.Розкрити методику виконання вправи pas assemble вперед та назад
у
класичному
танці.
Pas assemblè вперед. 1. Однією рукою за паличку. П'ята позиція ніг. 2. Demipliè. 3. ковзнути стопою ноги вперед на висоту 25 °. Одночасно сильно
відштовхнутися опорною ногою від підлоги, витягнувши ноги в повітрі. 4.
Зібрати ноги в п'яту позицію перед приземленням. 5. Приземлитися в п'яту
позицію
в
demi-pliè.
6.
Витягнути
ноги
в
колінах.
Pas assemblè назад.1. Однією рукою за паличку. П'ята позиція ніг. 2. Demipliè. 3. ковзнути стопою ноги назад на висоту 25 °. Одночасно сильно
відштовхнутися опорною ногою від підлоги, витягнувши ноги в повітрі. 4.
Зібрати ноги в п'яту позицію перед приземленням. 5. Приземлитися в п'яту
позицію в demi-pliè. 6. Витягнути ноги в колінах.
27.Схарактеризувати функції хореографічного мистецтва. (21)
28.Розкрити методику виконання піруетів en dehors et en dedans у
класичному
танці.
При розучуванні Тour з п'ятої позиції дотримуються всі основні правила,
описані в попередніх уроках. Спина підтягнута. Тяжкість корпусу переноситься
строго на опорну ногу. Ноги зберігають виворотність положення. Високі
напівпальці в опорній нозі і добре натягнутий підйом в робочій.
Tours з п'ятої позиції en dehors 1. Положення корпусу épaulement croisée,
п'ята позиція ніг, руки в підготовчій, поворот голови в бік попереду стоїть ноги.
2. Відкрити руки в сторону другої позиції. 3. Руки через підготовчу позицію
піднімається в першу. Голова в легкому нахилі. Погляд в кисті рук. 4.
Одночасно з розворотом корпусу en face, виконати demi-pliè. Рука, з боку
попереду стоїть ноги, зберігає першу позицію. Рука, з боку ззаду стоїть ноги,
відкривається в другу позицію. Голова прямо. 5. вискакує на високі
полупальци ноги, що знаходиться в п'ятій позиції ззаду. Нога, що знаходиться
в п'ятій позиції спереду приймає положення умовного cou-de-pied. Руки
збираються в першу позицію. Виконуватися сам tour. Після закінчення
обертання в цьому положенні треба затриматися. 6. Нога з умовного cou-depied опускається на напівпальці в щільну п'яту позицію позаду. Положення
корпусу épaulement croisée. 7. Опуститися в demi-pliè. Руки відкриваються в
другу позіцію.Поворот голови в бік ноги, що знаходиться спереду. 8. Витягнути
коліна. Руки закриваються в підготовчу позицію. Голова в бік попереду стоїть
ноги.
Вправа
розучується
з
обох
ніг.
Tours з п'ятої позиції en dedans 1. Положення корпусу épaulement croisée,
п'ята позиція ніг, руки в підготовчій, поворот голови в бік попереду стоїть ноги.
2. Відкрити руки в сторону другої позиції. 3. Руки через підготовчу позицію
піднімається в першу. Голова в легкому нахилі. Погляд в кисті рук. 4.
Одночасно з розворотом корпусу en face, виконати demi-pliè. Рука, з боку
попереду стоїть ноги, зберігає першу позицію. Рука, з боку ззаду стоїть ноги,
відкривається в другу позицію. Голова прямо. 5. вискакує на високі
полупальци ноги, що знаходиться в п'ятій позиції спереду. Нога, що
знаходиться в п'ятій позиції ззаду приймає положення умовного cou-de-pied.
Руки збираються в першу позицію. Виконуватися сам tour (якщо на лівій нозі вліво, якщо на правій нозі - вправо). Після закінчення обертання затриматися
на високих полупальцах опорної ноги, зберігши робочу ногу в положенні
умовного cou-de-pied. 6. Нога з умовного cou-de-pied опускається на
напівпальці в щільну п'яту позицію попереду. Положення корпусу épaulement
croisée. 7. Опуститися в demi-pliè. Руки відкриваються в другу позіцію.Поворот
голови в бік ноги, що знаходиться спереду. 8. Витягнути коліна. Руки
закриваються в підготовчу позицію. Голова в бік попереду стоїть ноги. Вправа
розучується з обох ніг.
29. Визначити розділи драматургічного плану при постановочній роботі над
хореографічним номером.
Композиційна побудова хореографічного номеру складається з 5 частин відповідних
законам драматургії:
1. Експозиція – перша поява дійової особи, знайомство з дійовою особою,або з
групою дійових осіб. Експозиція може бути розгорнутою, довгою або короткою.
Дає характеристику дії (час і місце), дійових осіб. Повинні бутизаявлені усі дійові
особи.
2. Зав’язка – частина танцю, де персонажі вступають в дію, де між дійовими
особами визначаються їх взаємовідносини, визначається конфлікт.
3. Розвиток дії – поступове наростання, напруження дії, виникнення ряду
взаємовідносин, які призводять до найвищого напруження. Розвиток дії може мати
один або декілька ступенів наростання.
4. Кульмінація – найвище напруження дії танцю, де повністю розкривається його
тема та ідея.
5. Розв’язка – розв’язання конфлікту, завершення драматургічної побудови танцю.
30.Розкрити методику виконання вправи pas de bourree у класичному
танці.
Pas de bourrée [Па де бурэ] — переступание ног. Движение названо в честь старинного
французского танца — Бурре. Pas de bourrée [Па де бурэ] бывает с переменой и без
перемены ног, а также с поворотом (en tournant [ан турнан]). Переступание обычно
сопровождается положением стопы Sur le cou-de-pied [Сюр ле ку-де-пье] спереди или
сзади. Движение делается максимально выворотно. Изучается лицом к станку, на
музыкальный размер 4/4. Далее, исполняется на середине из положения Épaulement
[Эпальман], на музыкальный размер 2/4 и 3/4.
31.
Схарактеризувати типи уроків хореографії.
Основною формою організації процесу навчання є урок.
Залежно від педагогічних завдань уроки хореографії можна класифікувати на:
1.
2.
3.
Навчальний
Тренувальний
Контрольний
4. Розминковий
5. Показовий
Навчальний урок. Основне завдання даного виду уроку - освоєння окремих елементів і з’єднань.
Одночасно з цим вирішуються завдання фізичного розвитку, виховання музикальності, виразності.
Навчальний урок притаманний переважно для підготовчого періоду тренування.
Характерними особливостями його є використання роздільного методу проведення вправ з
багаторазовим повторенням їх і розчленуванням з’єднань на окремі компоненти, виконання низки
підготовчих вправ, що підводять до відточення рухів.
У багаторічній підготовці даний вид уроку знаходить найбільше застосування на етапах
початкової, спеціальної та поглиблено-спеціальної підготовки при освоєнні нових композицій.
Тренувальний урок. Головне завдання цього виду уроку - підготовка організму до майбутньої
роботи, а також збереження досягнутого рівня спортивної майстерності. Такий урок можна
застосовувати замість вільних вправ або як окремий вид тренувального заняття. В останньому
випадку підбір і дозування вправ спрямовані на вирішення завдань спеціально-рухової підготовки,
вдосконалення виразності, музикальності, пластики рухів.
У порівнянні з повчальним уроком тренувальний є більш вузько, насичується елементами
обов'язкової і довільної програми, скорочується за часом за рахунок зменшення кількості вправ,
проведення їх серійно-потоковим методом.
Контрольний урок. Завдання цього уроку - підведення підсумків освоєння чергового розділу
хореографічної підготовки. Наприклад, після освоєння елементів класичного танцю провести
"відкритий урок", виставляючи оцінку (за п'ятибальною чи дванадцятибальною шкалою) кожному
учню. Можливе проведення контрольного уроку у вигляді прийому нормативів, включаючи
елементи хореографії в тести з технічної підготовка (наприклад, виконання повороту на 360 °).
Розминковий урок. У період безпосередньої підготовки до змагань рекомендується виконувати
стабільний комплекс вправ, мета якого - розігрів організму і зняття зайвої психологічної
напруженості (збудження або, навпаки, загальмованості)! Цьому сприяють звичні, індивідуально
підібрані вправи, які в міру засвоєння студенти або спортсмени виконують самостійно
(індивідуальна розминка).
Показовий урок. Головне в такому уроці - це видовище, яка буде визначатися оригінальністю
підібраних вправ, зміною темпу, характеру рухів, узгодженістю роботи і високим індивідуальною
майстерністю учнів.
32.Розкрити методику виконання вправи grand battement jettes у всіх
напрямках
у
класичному
танці.
Grand battment jete [Гранд баттман жете] (великий кидок ноги) Спочатку слід
провчити правильний кидок ноги в усіх напрямках, потім - домагатися
збільшення висоти броска.Grand battment jete-вбокПоложеніе корпусу і стегон
зберігається як і в інших battment (jete, releve lent і т. Д.) .Ізучается рух по I і V
позиціях . У положенні обличчям до палиці вивчають прийом в сторону і назад.
Рух вперед провчає, тримаючись однією рукою за палку.Во час виконання
руху корпус, руки, голова і опорна нога не реагують на кидок. Тільки при кидку
назад корпус подається злегка вперед одночасно з ногою і так само
повертається обратно.Музикальний розмір - 2/4.
33.Визначити етапи роботи при засвоєнні характерних рухів стилю
сучасної хореографії contemporary dance.(розповісти про сучасний
танець)
Сучасний танець
Джаз-модерн — один з напрямів сучасної зарубіжної хореографії, який
зародився на початку XX ст. в США і Німеччині. Термін «Танець
модерн» з'явився в США для позначення сценічної хореографії, яке
відкидає традиційні балетні форми. Увійшовши до вживання, витіснив
інші терміни (вільний танець, дунканизм, танець босоніжок,
ритмопластический танець, виразний, экспрессионистский, абсолютний,
новий художній), які виникали в процесі розвитку цього напрямку.
Спільним для представників танцю модерн, незалежно від того, до якої
течії вони належали й у який період проголошували свої естетичні
програми, був намір створити нову хореографію, відповідно їхньої
думки, духовним потребам людини XX століття. Основні її принципи:
відмова від канонів, втілення нових тем та сюжетів оригінальними
танцювально-пластичними засобами. У прагненні до повної
незалежності від традицій представники Т.м. прийшли, зрештою, до
прийняття окремих технічних прийомів, у протиборстві з якими
зародився новий напрямок. Установка на повний відхід від традиційних
балетних форм на практиці не змогла бути до кінця реалізована.
Контемпорарі-денс - стиль сучасного сценічного танцю, що розвинувся
зі стилів модерного та постмодерного танцю.
Для контемпорарі характерна відмова від традиційних атрибутів балету,
робота на підлозі. Танець цього стилю часто виконують босоніж.
Contemporary dance (контемпорарі) - напрям сучасного танцю, який
зародився на початку 20 століття в США в результаті бажання
танцівників знайти нові засоби виразності на відміну від догм класичного
танцю і легковажності естрадного танцю. Contemporary dance передбачає
велику кількість різних технік щодо роботи з тілом, диханням,
свідомістю. Ось лише деякі з них: техніка Уїльяма Форсайта, Хосе
Лімона, Сьюзен Кляйн, Мерса Каннінгема, release based techniques техніка, заснована на релізі, автором якої є Джоан Скіннер, flying low техніка роботи з підлогою та над підлогою, родоначальник її - Девід
Замбрано та ін. Але загалом можна сказати, що техніка контемпорарі
ґрунтується на гармонійному синтезі східної техніки (йога, айкідо, цигун
тощо) й класичного західного танцю. Може скластися враження, що в
контемпорарі існує величезна різноманітність форм руху. Частково це
так, але все-таки можна виділити базові рухи цього напряму, принципи
роботи з тілом і принципи руху: - дихання та його зв'язок із рухом; гармонійне вибудовування тіла (основою слугують техніка Александера,
метод Фельденкрайза, техніка релізу, ідеокінез, основи Бартенієфф); розрізнення роботи м'язів і роботи суглобів; - робота з вагою,
гравітацією, центром тяжіння; - використання інерції; - робота з
навколишнім простором і часом. Чим же contemporary dance
відрізняється від інших напрямів сучасного танцю? Передусім увагою до
внутрішніх відчуттів танцівника, до змісту самого руху та якості
танцюючого, до його взаємодії з простором, партнером, часом. У
сучасному світі contemporary dance займаються не лише професійні
танцівники, але й люди, які не мали раніше до танців жодного стосунку.
Для них це змога вивчити можливості й особливості свого тіла та відчути
тонкощі руху, можливість танцювати й імпровізувати.
34.Розкрити методику виконання вправи battement tendu jettes у
народно
–
сценічному
танці.
Battement tendu jete (па тандю жете). Подібно battement tendu в характерному
екзерсиси існують кілька видів battement tendu jete (далі - b.t.j.) Вони
відрізняються від класичного b.t.j. одночасної активною роботою обох ніг. В
цілому всі види b.t.j. розвивають силу м'язів ніг, різкість рухів ніг, а також - їх
натягнутість. Battement tendu jete sample (сампли з фр. - простий): звичайний
вид b.t.j. (Як в класиці). Battement tendu jete з рliе на опорній нозі. Battement
tendu jete з рliе і підйомом п'яти опорної ноги. Battement tendu jete на рliе з
ударом п'яти опорної ноги. Battement tendu jete з підйомом на полупальци
опорної ноги. Battement tendu jete зі скороченням стопи. Battement tendu jete з
опусканням
на
каблук.
муз. Р.-2\4. В хар-рі білорус, рос, укр, грузин.,італ., іспан. т
35.Проаналізувати значення партерного екзерсису на уроках
хореографії у 1 – 4 класах початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних
закладів.
36.Розкрити методику виконання вправи battement developpe в
класичному танці.
Battement developpe [Баттман девлоппе]
Работающая нога из V позиции поднимается по опорной ноге, через положение
условного sur le cou de pied до положения retire (у колена). Затем работающая нога
раскрывается в заданном направлении от колена и опускается обратно в V
позицию. Исполняется энергично и легко.
При движении из V позиции спереди – работающая нога скользит вытянутым
носком по опорной ноге, не прижимаясь к ней. При движении из V позиции сзади –
работающая нога скользит пяткой по опорной ноге, носок отведен назад.
Во время исполнения движения бедра остаются предельно выворотны.
Движение способствует выработке шага, укрепляет силу мышц.
Музыкальный размер 4/4.
37.Порівняти методичні компоненти постановочної роботи над
сюжетними та безсюжетними хореографічними номерами.
Сюжетний танець має конкретний зміст, обумовлений сюжетом та фабулою. Сюжет
(від франц. sujet – предмет) – хід подій, розвиток дії, що намітилась у фабулі. Фабула
(від лат. fibula – басня, казка) – коротке, послідовне викладення подій, фактів, дії
героїв у художньому творі. Сюжетна лінія розкривається у хронологічній або
логічній послідовності, простежуються вчинки й стосунки героїв, характери
персонажів, суттєві риси життєвого процесу. Для розкриття того чи іншого образу
необхідно використати пантоміму, особливо коли героїв декілька. Безсюжетний
танець – танець, в якому відсутній сюжет як послідовне розгортання подій.
Безсюжетний танець виражає виключно вміст музики, має більш абстрактний зміст.
Більше уваги приділяється хореографічній лексиці та малюнкам. У безсюжетних
номерах пантоміма використовується мінімально. Так як танець є абстрактним, то і
розкрити свій зміст повинен через логічно використану лексику та малюнки. І
сюжетні, і безсюжетні танці мають однакову композиційну побудову відповідно до
законів драматургії. Але розвиток дії у безсюжетних танцях характеризується
прискоренням темпу музики, збільшенням динаміки звучання.
38.Розкрити особливості методики виконання battement tendu jette
(вправа на розвиток рухливості ступні ) у народно-сценічному танці.
(34)
39.Розкрити зміст методу вправ та його значення в освітньому процесі.
(Практичний метод) у зошиті!!!
40.Розкрити методику виконання preparation до вправи rond de jembe
par
terre
у
класичному
танці.
Перша позиція ніг. Корпус підтягнутий. Одна рука на паличці, інша в
підготовчій позиції, голова повернута уздовж плеча в клас, погляд прямо в
сторону поверненою голови. Temps relevé par terre en dedans, або préparation
для rond de jambe par terre. 1. Через такту музики робимо як-би «вдих» рукою,
виконуючи першу частину nuance. 2. Виконати Demi-plié одночасно з
виконанням другої частини nuance. Голова злегка опускає підборіддя,
проводжаючи руку поглядом. 3. Зберігаючи Demi-plié в опорній нозі,
ковзаючим рухом витягнути робочу ногу назад носком в підлогу. Рука, не
затримуючись у підготовчій позиції, відкривається в першу. Голова нахилена
вухом до плеча, протилежний від руці. Погляд в кисть руки. 4. Опорна нога,
випрямляючи в коліні, виростає з Demi-plié. Одночасно, робоча нога
переводиться з положення носком в підлогу ззаду в положення носком в
підлогу в сторону по дузі максимально натягнутою і виворотного ногою, як в
Demi rond de jambe par terre en dedans. Рука з першої позиції відкривається в
другу. Голова з положення «вухом до плеча» повертається в клас, перевівши
погляд у тому ж напрямку. 5. Положення зберігається. У комбінації для
розучування, при багаторазовому повторенні, робоча нога, витримавши паузу
в положенні носком в підлогу в сторону, закривається в першу позицію.
Схарактеризувати методичні компоненти хореографічної системи
А.Я.Ваганової.
Агріппіна Ваганова народилася в Санкт-Петербурзі. З 1888 року навчалася в Імператорській
танцювальній школі у Є. П.
Соколової, О. О. Облакова, Л. І. Іванова, К. О. Вазем, А. Х. Йогансон, П. А. Гердта. По її
закінченні в 1897 була прийнята в кордебалет Маріїнського театру, через кілька років
отримала статус солістки.
Вагановій блискуче вдавалися окремі сольні варіації, наприклад, в балеті Деліба «Коппелія»,
за що її прозвали «королевою варіацій». В 1910-ті роки, незадовго до закінчення кар'єри,
почала виконувати головні партії. Маріус Петіпа, однак, не цінував її виконавської
майстерності. У його щоденниках можна зустріти такі записи: «Г-жа Ваганова жахлива. На
балет не йду…»
Покинувши сцену в 1916 році, Ваганова зайнялася викладанням, після революції —
в Петроградському хореографічному училищі. Розробила власну педагогічну систему,
засновану на ясності та осмисленості техніки, строгості постановки корпусу, позицій рук і
ніг. «Система Ваганової» зіграла визначальну роль у розвитку балетного мистецтва 20
століття. Серед її учнів — Марина Семенова, Галина Уланова, Надія Базарова, Наталія
Дудинська, Ольга Моїсєєва, Майя Плісецька, Алла Осипенко та багато інших видатних
балерини 20 століття.
Книга Ваганової «Основи класичного танцю», в якій вона детально викладає свої педагогічні
погляди, була вперше видана в 1934, витримала кілька перевидань і перекладена на багато
мов світу. До самої смерті Ваганова також була хореографом в Кіровському (Маріїнському)
театрі. Померла Агрипина Яківна 5 листопада 1951 а в Ленінграді. Похована
на «літераторських містках» Волковського кладовища Санкт-Петербурга.
Ваганова — Народна артистка РРФСР (1934), лауреат Сталінської премії за 1946. В 1957 у
Ленінградському хореографічному училищу було присвоєно її ім'я (нині Академія російського
балету).
41.
42.Розкрити особливості методики виконання рухів українського
танцю «бігунець» та «pas jette» (зальотний крок).
43.. Визначити послідовність виконання вправ екзерсису класичного
танцю біля станка.
44.Розкрити методику виконання рухів російського танцю: «вірьовочка»,
«моталочка», «вистукування».
45.Схарактеризувати принципи добору музичного супроводу до вправ
різних видів хореографії.
46.Розкрити особливості методики виконання положення ноги sur le cou de
pied у класичному танці.
47.Проаналізувати етапи роботи над постановкою дитячого танцю
«Полька».
48. Розкрити методику виконання вправи pas jette у класичному танці.
Pas jeté - це стрибок з двох ніг на одну ногу. 1. Положення корпусу у палички
віч-на-паличці двома руками за паличку. П'ята позиція ніг. Поворот голови в
бік попереду стоїть ноги. 2. Demi-plié 3. Попереду стоїть нога (робоча)
ковзаючим рухом виноситься в сторону другої позиції. Одночасно ззаду стоїть
(опорна) нога відштовхується від підлоги. Голова повертається прямо. 4. У
повітрі, в максимальній точці стрибка, носок опорної ноги дивиться в підлогу,
робоча нога відкрита на 45 °. Обидві ноги максимально натягнуті і
виворотність. Корпус рівний і спокійний. 5. Під час повернення на підлогу,
робоча нога стає опорної, приземляючись на підлогу всією стопою. Опорна
нога стає робочої, приймаючи положення умовного Sur le cou-de-pied. Голова
повертається в бік, відповідну нозі знаходиться на умовному Sur le cou-depied. 6. Коліна витягуються і одночасно з положення умовного Sur le cou-depied, нога опускається стопою на підлогу в п'яту позицію.
49.Схарактеризувати особливості добору музичного супроводу до уроку
народно-сценічного
танцю.
https://cult.bobrodobro.ru/12395
50.Розкрити методику виконання вправи adagio у народно – сценічному
танці.
51.Проаналізувати особливості виконання рухів українського танцю:
«припадання», «упадання» дітьми молодшого шкільного віку.
52.Розкрити методику виконання вправи battement fondu у народно–
сценічному танці.
53.Проаналізувати методики виконання піруетів по діагоналі у
класичному танці.(тур на дедан і шене)
54.Розкрити особливості методики виконання battement developpe на demi
plié у класичному танці.
55.Проаналізувати етапи роботи при вивченні українського народного
танцю «Гопак» дітьми старшого шкільного віку.
56.Розкрити методику виконання вправи battement relevelend у класичному
танці.
Battement relève ’prestado [Баттман релеве лянт] - с франц.
медленный подъем ноги. Исходное положение I или V позиция ног.
Музыкальный размер 4/4, темп adagio [адажио]. Рабочая нога
медленно открывается приемом battement tendu [баттман тандю] в
заданном направлении. Без остановок начинает медленно
подниматься вверх на 90º или выше. Нога фиксируется в
максимальной точке. Далее, нога так же медленно опускается и
закрывается в исходную позицию. Корпус на протяжении всего
упражнения вперед или в сторону остается прямым и подтянутым.
При исполнении battement relève ’prestado [баттман релеве лянт]
назад, корпус слегка подается вперед.
57.Проаналізувати принципи складання комбінації adagio на середині зали
у класичному танці.
58.Розкрити методику виконання пози класичного танцю arabesques.
Арабески (Arabesque) в класичному танці Arabesque (арабеск) - позиція, в якій
танцівник балансує на одній нозі, в той час як друга витягнута назад.
Arabesque - один з найвідоміших і поширених елементів балету. У російській
школі класичного танцю існує 4 види Арабески, але цю позу можна
нескінченно варіювати. I і II арабеск - ноги в положенні efface. 1-ий арабеск рука, відповідна опорної нозі, витягнута вперед, голова спрямована до неї,
інша рука відведена в сторону, кисті звернені долонями вниз, корпус злегка
нахилений, але спина увігнута (це відноситься і до ін. видам Арабески. 2-ий
арабеск - вперед спрямована рука, соответствующаяподнятой нозі, ін.
відведена в сторону і іноді видніється з-за спіни.Голова повернута до глядачів
III і IV арабеск - ноги в положенні croise. 3-ий арабеск - відповідна піднятою
нозі рука спрямовується вперед, до неї спрямований погляд, інша рука
відведена в сторону. 4-ий арабеск - попереду рука, протилежна піднятою нозі.
корпус розгорнуто спиною до зрітелю.Лінія руки переходить в лінію плечей і
продовжується іншою рукою.
59.Проаналізувати особливості методики виконання обертів на середині
зали, по діагоналі та по колу у народно-сценічному танці.
Перелік практичних питань:
1. Розробити фрагмент уроку класичного танцю ( вправи біля опори) для
дітей середньої вікової групи хореографічного колективу.
2. Розробити фрагмент уроку народно – сценічного танцю (вправи біля
опори) для учнів 4 класу початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів.
3. Розробити фрагмент уроку сучасного танцю
(крос, пересування в
просторі) для учнів 4 класу початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів.
4. Розробити фрагмент уроку народно – сценічного танцю ( вправи на
середині зали) для дітей старшої вікової групи колективу народного
танцю.
5. Розробити фрагмент уроку класичного танцю ( вправи на середині зали)
для дітей старшої вікової групи хореографічного колективу.
6. Розробити фрагмент уроку народно - сценічного танцю (розігрів) для
дітей середньої вікової групи хореографічного колективу.
7. Розробити фрагмент уроку класичного танцю ( вправи на середині зали)
для дітей молодшої вікової групи хореографічного колективу.
8. Розробити фрагмент уроку сучасного танцю (Комбінація в стилі джазмодерн) для учнів 4 класу початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів.
9. Розробити фрагмент уроку українського танцю ( вправи на середині
зали) для дітей молодшої вікової групи хореографічного колективу.
10.Розробити фрагмент уроку класичного танцю (розігрів) для учнів 1
класу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
11.Розробити фрагмент уроку українського танцю (вправи на середині
зали) для дітей старшої вікової групи хореографічного колективу.
12.Розробити фрагмент уроку сучасного танцю (розігрів) для дітей старшої
вікової групи хореографічного колективу.
13.Розробити фрагмент уроку народно-сценічного танцю (вивчення
комбінації танцю «Мазурка»)
для учнів 2 класу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладів.
14.Розробити фрагмент уроку українського танцю (вправи на середині
зали) для дітей середньої вікової групи хореографічного колективу.
15.Розробити фрагмент уроку сучасного танцю (імпровізація) для учнів 4
класу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
16.Розробити фрагмент уроку народно – сценічного танцю (вправи на
середині зали) для учнів 3 класу початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів.
17.Розробити фрагмент уроку українського танцю (вправи біля опори) для
учнів 4 класу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладів.
18.Розробити фрагмент уроку сучасного танцю (ізоляція) для дітей
старшої вікової групи хореографічного колективу.
19.Розробити фрагмент уроку класичного танцю (комбінації на середині
зали) для дітей середньої вікової групи хореографічного колективу.
20.Розробити фрагмент уроку народно – сценічного танцю (вправи біля
опори) для учнів 2 класу початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів.
21.Розробити фрагмент уроку народно - сценічного танцю (комбінації на
середині зали) для дітей молодшої вікової групи хореографічного
колективу.
22.Розробити фрагмент уроку українського танцю (вивчення комбінації
танцю «Гуцулка») для учнів 4 класу початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів.
23.Розробити фрагмент уроку сучасного танцю (вправи для хребта) для
дітей середньої вікової групи хореографічного колективу.
24.. Розробити фрагмент уроку народно - сценічного танцю (біля опори)
для дітей середньої вікової групи хореографічного колективу.
25.Розробити фрагмент уроку народно - сценічного (всі види обертів) для
дітей старшої вікової групи хореографічного колективу.
26.Розробити фрагмент уроку класичного танцю (біля опори) для учнів 4
класу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
27.Розробити фрагмент уроку українського танцю (вправи біля опори) для
учнів 1 класу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладів.
28.Розробити фрагмент уроку класичного танцю (стрибкова частина) для
учнів 2 класу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладів.
29.Розробити фрагмент уроку ритміки (партерні вправи) для дітей
молодшої вікової групи хореографічного колективу.
30.Розробити фрагмент уроку сучасного танцю (всі види обертів) для учнів
4 класу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
3.Тема: наприклад, клас.т. вивчення фондю
Мета: опанування вправи жете
Хід уроку...
1 розігрів
Download