Uploaded by elenalihomanova5

Програма предмету за вибором - історико-побутовий танець

advertisement
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 4
Програма
з предмету за вибором:
«Історико – побутовий танець»
для хореографічних відділень початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)
Автор упорядник:
викладач вищої категорії
хореографічного відділення
ЗДШМ № 4
Лихоманова Олена Юріївна
м. Запоріжжя
2016
Зміст
1. Пояснювальна записка
 Вступ
 Ідея програми
 Актуальність і педагогічна доцільність
 Принцип розвиваючого навчання
 Мета і завдання дисципліни
 Характеристика структури курсу та особливості організації
навчально-виховного процесу
 Розрахунок годин на вивчення предмету
 Види контролю по дисципліні
 Компетенції учнів які формуються в результаті вивчення
дисципліни
2. Зміст навчального матеріалу
 Орієнтовний тематичний план
 Основні завдання предмета, орієнтовний зміст практичних завдань
(до кожного року навчання)
3. Бібліографія
Пояснювальна записка
Вступ
Історико-побутовий танець, поряд з класичним і народно – сценічним, є
частиною світової хореографічної культури. Цей вид танцю зіграв велику
культурно-історичну роль, він став сполучною ланкою між народним танцем і
професійною сценічною хореографією, заклав основу формування класичного
танцю.
Навчаючись на хореографічному відділенні шкіл естетичного виховання,
учні отримують знання в єдино - організованій системі, покликання якої дати
додаткову освіту і естетичне виховання засобами хореографії.
У системі хореографічної освіти дисципліна «Історико-побутовий танець»
є багатофункціональною, вона заснована на вивченні кращих зразків
історичного танцю і дає можливість учням практично пізнавати розвиток
танцю на композиціях з середньовіччя до початку XX століття.
2
Розвиваючись на основі народного танцю, історико-побутовий танець несе
в собі стиль і манеру виконання танців минулого і є засобом сценічної
виразності, художньо-образної характеристики різних історичних епох в
хореографічних постановках.
Навчальний предмет «Історико-побутовий танець» направлений на
виховання у дітей інтересу і любові до танцю та мистецтва в цілому, на
опанування основ виконання
історичного танцю, на ефективний
індивідуально-особовий розвиток дитини і розкриття її творчих здібностей. А
також на укріплення здоров’я учнів, на формування в них відчуття прекрасного
та інших естетичних якостей, на розвиток емоційного сприйняття і виразності.
Дана програма наближена до навчально-виховного процесу шкіл
естетичного виховання і до традицій, досвіду і методів навчання, що склалися
в хореографічній освіті.
Ідея програми - забезпечення ефективного полікультурного спілкування;
ознайомлення учнів з найбільш важливими подіями з життя даної епохи,
домінування традиційної народної культури, з костюмами і прикрасами
минулих часів та стильовими особливостями танців.
Актуальність і педагогічна доцільність. Навчальний предмет «Історикопобутовий танець» є дисципліною, яка спрямована на вивчення і розуміння
історичного розвитку хореографії. Дає уявлення про стильові особливості і
манеру виконання танців різних епох, виховує культуру виконавської
майстерності. Особливістю даної розробки є включення до програмного
матеріалу вивчення побутових танців України, що забезпечує залучення учнів
до більш глибокого пізнання національної спадщини, та дбайливого
збереження національних традицій, звичаїв, свят та обрядів.
Принцип навчання - полягає в поєднанні теоретичних і практичних
занять. Викладач повинен слідувати дидактичним принципам навчання:
послідовності, поступовості, доступності, наочності в опануванні навчального
матеріалу. Весь процес має бути побудований від простого до складного і
враховувати індивідуальні особливості учнів: інтелектуальні, фізичні, музичні і
емоційні дані та рівень їх підготовки.
Мета і основні завдання навчальної програми
предмету за вибором «Історико-побутовий танець»
Мета програми:
- розширення обізнаності та світогляду,
побутовими танцями різних епох і стилів;
3
знайомство
з
історико-
- опанування техніки і манери виконання танців різних епох і стилів та
побутових танців України;
- комплексне естетичне виховання особистості учнів за допомогою
танцю;
- розвиток творчих здібностей;
- Розвиток духовного світу учнів, формування особистісного відношення
до мистецтва.
Завдання програми:
- опанування техніки виконання танцювальних комбінацій і композицій,
складених на основі вивчених рухів;
- розвиток координації, пластичності, музичності, танцювальності,
акторської
виразності виконання танцювальних комбінацій і
композицій;
- виховання «відчуття пози»;
- опанування елементарних навичок парного танцю і вміння виконувати
заданий танцювальний малюнок, орієнтуватися в просторі;
- вивчення історико-побутових танців XVI - XX століть;
- вивчення побутових танців України
- виховання сценічної культури;
- формування навичок поведінки і культури спілкування, ввічливості,
уміння поводитися в суспільстві;
- опанування стилю епохи, манери поведінки людей, вираження їх
відносин за допомогою хореографічних рухів;
- на рівні вимог програми оволодіння технікою виконання окремих
елементів і танців в цілому
Для досягнення поставленої мети і реалізації завдань предмету
використовуються наступні методи навчання:
- словесний (пояснення, розбір, аналіз);
- наочний (якісний показ, демонстрація окремих частин і всього руху;
перегляд відеоматеріалів з виступами видатних танцівниць, танцівників,
танцювальних колективів);
- практичний (ділення цілого твору на дрібні частини для більш
ретельного опрацювання );
- аналітичний (порівняння і узагальнення, розвиток логічного мислення);
- емоційний (підбір асоціацій, образів, створення художніх вражень)
Запропоновані методи роботи є найбільш продуктивними при реалізації
мети і поставлених завдань дисципліни та засновані на перевірених методиках.
4
Характеристика структури курсу
та особливості організації навчально-виховного процесу
Розробка цього курсу розрахована на 5років реалізації.
Варіативна чистина запропонованої програми складається у межах 30 %
від загального обсягу навчального курсу. Частини навчальних циклів
вказуються самостійно викладачем. Обсяг, перелік і послідовність змісту
програмного матеріалу формуються відповідно до психофізичного розвитку,
рівня підготовки учнів та специфіки умов навчально-виховного процесу
школи.
Урок історико-побутового танцю проводиться у формі групового заняття з
навантаженням 1 година на тиждень.
При підготовці до уроку необхідно враховувати такі чинники, як:
- об'єм матеріалу;
- міра його складності;
- послідовність в процесі освоєння танцювальної лексики і технічних
прийомів танцю;
- особливості класу, як виконавського колективу
Розрахунок годин на вивчення предмету
рік навчання
Тривалість
уроку (година)
кількість
годин на
тиждень
кількість
тижнів
1
1
1
35
2
1
1
35
3
1
1
35
4
1
1
35
5
1
1
35
Загальна кількість годин для вивчення курсу з предмету
загальна
кількість
годин
35
35
35
35
35
175
Види контролю по дисципліні
Оцінка якості реалізації програми " Історико - побутовий танець "
включає
поточний контроль успішності, проміжну і підсумкову атестацію
учнів.
Поточний контроль успішності здійснюється на кожному занятті за
допомогою опитування учнів та спостереження за практичною роботою, при
цьому об'єктом контролю є: правильність виконання, технічність, активність. За
підсумками заняття виставляються оцінки в журнал.
Проміжна атестація проводиться у формі контрольних уроків в кінці
навчального року. Контрольні уроки включають розгорнуті композиції,
5
створені на основі вивченого матеріалу, тривалістю 64 - 128 музичних тактів.
План контрольного уроку складається викладачем відповідно до зростаючої
складності вивченого матеріалу. Завданнями є: виявити рівень засвоєння
учнями програми, визначити зміну в рівні розвитку творчих здібностей за
даний період. Оцінюється правильність виконання: технічна, активність, знання
теоретичної і практичної частини.
Підсумкова форма контролю - в кінці п'ятого року вивчення курсу
проводиться підсумковий залік, який включає виконання основних вправ,
комбінацій та етюдів навчального курсу. Учні повинні володіти технікою,
стилем і манерою виконання історико-побутових танців; знати композиції
побутових танців України.
Компетенції учнів
які формуються в результаті вивчення дисципліни
Рівень підготовки учнів є результатом опанування програми предмету
«Історико-побутовий танець», який визначається формуванням комплексу
знань, умінь і навичок. По закінченню вивчення курсу учні повинні
знати:
- термінологію історико-побутового танцю;
- історію виникнення і еволюційного розвитку побутових танців
минулих епох;
- композиції танців різних століть;
- методику виконання окремих рухів;
- особливості стилю, характеру і манери виконання рухів танців
різних епох;
- культуру спілкування в танці і сценічної поведінки;
- форми і стилі старовинної музики;
- особливості костюма побутових танців минулих епох
вміти:
- володіти технікою, стилем і манерою виконання, характерними для
тієї або іншої епохи;
- вірно, точно, виразно і музично виконувати рухи, комбінації, етюди,
танцювальні композиції різних епох.
- опанувати навички застосування танцювального костюму, його
деталей і аксесуарів;
- володіти навичками виконавської та акторської майстерності
6
демонструвати:
- високу сценічну культуру;
- володіння технікою історико-побутового танцю;
- емоційність і артистичність виконання;
- передавати стиль, манеру, характер виконання рухів танців різних
епох та побутових танців України;
- культуру сценічної поведінки і спілкування в танці (запрошення на
танець, уклони);
- естетичність і скульптурну виразність поз
Зміст навчального матеріалу
1.
2-й
3-й
4-й
Основні танцювальні елементи (у застосуванні до
історико - побутового танцю)
2. Приклади танцювальних композицій історикопобутового танцю
3. Побутовий танець в Україні
Загальна кількість годин
1. Основні танцювальні елементи (у застосуванні до
історико - побутового танцю)
2. Приклади танцювальних композицій історикопобутового танцю Середньовіччя
3. Побутовий танець в Україні
Загальна кількість годин
1. Основні танцювальні елементи (у застосуванні до
історико - побутового танцю)
2. Приклади танцювальних композицій історикопобутового танцю епохи Відродження та VІІІ століття
3. Побутовий танець в Україні
Загальна кількість годин
1. Основні танцювальні елементи (у застосуванні до
історико - побутового танцю)
2. Приклади танцювальних композицій історикопобутового танцю ХІХ століття
3. Побутовий танець в Україні
7
практичних
1-й
Назви тем
17
-
17
4
-
4
14
-
10
-
14
35
10
9
-
9
16
-
9
-
16
35
9
10
-
10
16
-
9
-
16
35
9
12
-
12
14
-
14
всього
№
з/п
теоретичних
кількість годин
рік
навчання
5-й
Загальна кількість годин
1. Основні танцювальні елементи (у застосуванні до
історико - побутового танцю)
2. Приклади танцювальних композицій історикопобутового танцю
3. Побутовий танець в Україні
Загальна кількість годин
4
1
35
5
15
-
15
15
-
15
35
В Орієнтовному тематичному плані не зазначено годин для вивчення
теорії. Теоретичні пояснення про форми і стилі старовинної музики,
особливості костюма побутових танців минулих епох відбуваються під час
практичних занять протягом навчального року.
Основні завдання предмету, орієнтовний зміст практичних завдань
(до кожного року навчання)
Перший рік навчання
Орієнтовні річні вимоги
Вивчення танцювальних елементів історико-побутового танцю; простих
комбінацій та танцювальних етюдів; розвиток координації рухів , пластичності
і м'якості виконання ; формування первинних навичок спілкування партнерів ;
знайомство з поняттями ансамблю і графічного малюнку танцю.
Орієнтовний зміст практичних завдань
Основні танцювальні елементи
1. Постановка тулуба, голови, рук, ніг
2. Позиції рук і ніг у застосуванні до історико-побутового танцю
3. Кроки :
- побутовий;
- танцювальний ( легкий );
- вивчення кроків на різні музичні розміри , темпи і ритми .
4. Положення рук , прийняті в історико - побутовому танці :
- « за спідничку » у дівчаток ;
- підготовче положення рук;
- положення рук за спиною у хлопчиків
5. Pas degage
6. Поклони і реверанси хлопчиків і дівчаток на 4/4 , 2/4 і 3/4:
- в ритмі вальсу на чотири такту;
8
- в ритмі полонезу на два такту;
- в ритмі польки на два і один такт ( уклін );
- в ритмі падеграс на один такт
7. Положення рук в парі :
- положення променаду;
- хрестоподібне положення;
- за дві руки , стоячи обличчям до обличчя ( ІІ позиція );
- за одну руку , стоячи обличчям до обличчя ( ІІІ позиція )
8. Галоп:
- соло і в парі з I прямої позиції
9. Подвійний ковзний крок pas chassе
10. Полька :
- підготовча вправа на « за тактовий підскок »;
- па польки з просуванням вперед;
- найпростіші комбінації в парі
11. Pas balancе :
- на місці з боку в бік;
- в поєднанні з уклоном і реверансом ( соло і в парі)
Приклади танцювальних композицій історико-побутового танцю
1. Падеграс
Побутовий танець в Україні
1. Гра «Печу, печу хлібчик»
2. Хоровод «А ми просо сіяли»
3. Хоровод-гра «Ой у полі жито»
4. Хоровод-гра «Мак»
5. Хоровод-гра «Зайка» або «Загороджу річку»
6. Хоровод-гра «Пташка»
7. Хоровод-гра «Де ти кицьку ходила»
Другий рік навчання
Орієнтовні річні вимоги
Вивчення більш складних елементів історико - побутового танцю;
опрацювання техніки і виразності виконання; робота над розвитком музичноритмічних навичок; вивчення нових композицій танців; вироблення навичок
спілкування в парі; розвиток вміння орієнтуватися в просторі.
9
Орієнтовний зміст практичних завдань
Основні танцювальні елементи
1. Реверанси і поклони Середньовіччя
2. Ковзний крок pas glissе по I і III позиціях на 2/4; 3/4
3. Pas balancе:
- з невеликим просуванням вперед і назад;
- з поворотом на 90 ° і 180 °
4. Рas chassé
- I, II, III, IV форми;
- з поворотом вправо, вліво;
- double chassé.
5. Полька :
- па польки на місці вперед назад;
- па польки з просуванням назад;
- па польки бічне;
- па польки бічне з dos-a-dos
6. Основний жіночий хід - pas couru
Приклади танцювальних композицій історико-побутового танцю
1. Бранль
- Простий бранль;
- Подвійний брань
- Веселий (селянський) бранль
2. Фарандола
- перша фігура «Равлик»;
- друга фігура «Мости»;
- третя фігура «Лабіринт»
Побутовий танець в Україні
1. Побутовий танець «Метелиця» (перша, друга);
2. Побутова форма танцю «Козачок» (перший, другий);
3. Побутова форма танцю «Гуцульський козачок»;
4. «Гуцулка»;
5. «Коломийка» (перша)
10
Третій рік навчання
Орієнтовні річні вимоги
Продовження вивчення більш складних танцювальних елементів і нових
танців; оволодіння прийомами обертання; початок освоєння стилю менуету;
робота над технікою, стилем і характером виконання полонезу і польки;
формування уявлення і систематизація знань про засоби виразності в танці;
формування понять про танцювальний етикет, взаємовідносин пані та кавалера
в танці; розвиток артистичності.
Основні танцювальні елементи
1. Pas balance:
- вперед і назад;
- з різними port de bras
2. Легкі кроки з зупинкою в різних позах
3. Рas de zephire
4. Рas de bourrée - balancé
5. Pas balancé –– менуэт
6. Основний крок монтаньяра
7. Основний крок Куранты;
8. Основний крок Павани
9. Основний крок менуету - pas menuet;
10. Па Полонеза
11. Рas de basque
12. « Голубець ( coup de talon ) з просуванням в сторону
13. Полька :
- бокове pas польки з обертанням в парі по колу;
- ускладнена композиція польки з використанням pas glissé,
галопу , кроків, поклонів, різних port de bras
Приклади танцювальних композицій історико-побутового танцю
1. Простіша композиція польки
2. Полонез — простіша композиція
3. Повільний менует
4. Сарабанда
Побутовий танець в Україні.
1. Роман
2. Побутовий танець «Метелиця» (третя, четверта)
3. Побутова форма танцю «Козачок» (третій, четвертий)
4. «Коломийка» (друга)
5. Полька плескач
11
Четвертий рік навчання
Орієнтовні річні вимоги
Вивчення нових танців; робота над технікою, стилем і характером
виконання вальсу, полонезу, менуету; розширення уявлень про танцювальний
етикеті на прикладі французької кадрилі; подальший розвиток в учнів почуття
ансамблю.
Основні танцювальні елементи
1. Реверанси і поклони XVIII століття:
- основні положення рук дами , постановка корпусу;
- основні положення рук кавалера , постановка корпусу;
- основні положення рук і корпусу дами та кавалера в парі;
- реверанси дами та кавалера
2. Елементи класичного танцю, які використовуються в танцях XVIII
століття:
- pas glissade;
- pas emboite;
- pas assemble;
- pas jete;
- changement de pied;
- pas coupe;
- pas de bourree;
3. Рas grave
4. Танцювальні елементи вальсу:
- вальсова доріжка;
- pas вальсу з обертанням по колу соло;
5. Поклони і реверанси на 2/4 для французької кадрилі
6. Вивчення малюнка chaîne і використання його в композиціях
7. Бічний підйомний крок ( pas elevé )
8. Танцювальні елементи менуету:
- balance - menuet в поєднанні з реверансом;
- рas menus;
- кроки менуету в бік
Приклади танцювальних композицій
1. Фигурний вальс вільної композиції, складений з вальсової доріжки
й pas balance
2. Французька кадриль (1-3 фігури)
3. Полонез - ускладнена форма
4. Комбінований вальс
5. Полька-мазурка – простіша форма
12
Побутовий танець в Україні
1. Верховинське коло
2. Дрібушечки
3. Полька «Подолянка»
4. Варіант «Красилівської кадрилі»
П’ятий рік навчання
Орієнтовні річні вимоги
Вдосконалення всього вивченого матеріалу; поглиблення роботи над
особливостями стилю і характеру менуету; освоєння стилю гавоту; вивчення
нових танців; дбайливе вивчення зразка класичної спадщини на матеріалі
історико - побутового танцю (відео); систематизація вмінь та навичок з
історико - побутового танцю .
Основні танцювальні елементи
1. Реверанс и поклоны
- реверанс в сторону;
- реверанс на croisee;
- реверанс з rond;
- уклін кавалера
2. Па вальсу по лініях та по колу с обертанням в парах
3. Історико - побутовий танець в балетах класичної спадщини ( відео):
- «Танець з подушечками » з балету С. Прокоф'єва « Ромео і
Джульєтта» в хореографії Л. Лавровського;
- сюїта історико - побутових танців з балету «Спляча красуня»
(постановка Ф. В. Лопухова
Приклади танцювальних композицій
1. Менуэт скорый
2. Французська кадриль (4-6 фигури)
3. Бальная мазурка.
4. Алеман
5. Вальс-миньон
6. Лансье.
Побутовий танець в Україні
1. Балабинская полька
2. Хортичанка
13
3.
4.
5.
6.
Гопак-коло
Иванківська кадриль
Українська кадриль «Дев’ятка»
Волинянка
Бібліографія
Видання українською мовою
1. Боримська Г.В. Самоцвіти українського танцю. – К.: Мистецтво, 1974.
– 190 с.
2. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю – К.: Муз.
Україна, 1990. – 150 с.
3. Вiрський П.П. Українські народні танці. – К.: Наукова думка,
1962. – 630 с.
4. Гуменюк А.І. Народне хореографічне мистецтво України. – К.: Наукова
думка, 1963. – 236 с.
5. Гуменюк А.І. Українські народні танці. – К.: Наукова думка,
1969. – 608 с.
6. Ніколаєва Т. Історія українського костюма. – К.: Либідь,1996. – 176 с.
7. Чміль В.А. Танці Запорізького краю в обробці З. Сизоненка. –
Мелітополь: ООО «Видавничий будинок ММД», 2005. – 340 с.
Видання російською мовою
1. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. – М.: Искусство,
1993. - 382 с.
2. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности.
3-е изд., доп. – М.: Рипол Классик, 2005. - 306 c.
3. Ивановский Н.П. Бальный танец XVI – XIX вв.-Л. – М.: Искусство, 1948.
4. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. – Минск: Современная
литература, 2000. – 494 с.
5. Воронина И.А. Историко-бытовой танец. М. 1980.
6. Кветная О.В. Историко-бытовой танец в репертуаре хореографических
коллективов. – М., 1981
7. Фадеева С.Л. Неугасова Т.Н. Теория и методика преподавания
классического и историко-бытового танцев. СПб., 2000.
14
Нотна література
1. Академія танцю. Історико-побутовий танець. Репертуар концертмейстера.
Спб., 2002.
2. Альбом класичного вальсу. Видання 2-е./ укладач і редактор К.С.Сорокін.
–М., 1987.
3. Бальні танці для фортепіано. / Укладач Г.Салов. –Видавництво 2-е. –Київ,
1956.
4. Музика бальних танців. Для фортепіано. / Укладач Л.І.Мінаєва.-спб.,
2003.
5. Музична хрестоматія для уроків історико-побутового танцю. /укладач
Е.Крупкина, І.Вороніна. –М., 1971.
6. Від гавоту до фокстроту: Ілюстрована антологія танцювальної музики для
фортепіано. Укладач Т.Комаровськая, В.Шарай.-випуськ 1-3, -М., 2003.
2010.
7. Танцювальний салон XXвека. П'єси для фортепіано. / Редактор-укладач
В.Г.Соловьев. –СПб., 2004.
8. Ентеліс Н. Пушкінський бал з описом традицій і справжніми танцями. –
СПб., 2001
15
Download