Загрузил Тимон Пумба

22

Реклама
1. Рівнем називають висоту заповнення технологічного апарата робочим середовищем:
рідиною або сипким матеріалом. Рівень є технологічним параметром, інформація про який
потрібна для контролю та керування виробничим процесом. Рівень вимірюють в одиницях
довжини.
2. Розрізняють механічні рівнеміри до яких відносяться поплавкові, буйкові, гідростатичні. Всі
вони реалізують абсолютний метод вимірювання рівня, оснований на використанні різниці
густини речовин, що створюють межу розподілу.
Ще одним видом є акустичні рівнеміри трьох основних типів: локаційні рівнеміри,
рівнеміри поглинання, резонансні рівнеміри. Всі вони реалізуються різні фізичні явища,
пов’язані з розповсюдженням звуку в пружному середовищі.
До електричних рівнемірів відносять кондуктометричні, ємнісні та індуктивні. Принцип дії
таких рівнемірів заснований на різниці електричних властивостей рідин і газів.
До оптичних рівнемірів відносять візуальні рівнеміри з фіксацією межі розподілу рідинагаз і фотоелектричні рівнеміри, які використовують ефект відбиття світла від поверхні
рідини.
Теплові рівнеміри основані на використанні різниці температур рідин і пару газової суміші
над нею( дилатометричні рівнеміри) або різниці їх теплопровідностей ( терморезисторні
рівнеміри)
3.
4. -Принцип роботи рівнемірів із зануреним поплавкомоснований на вимірюванні
виштовхувальної сили, яка діє на буйок, занурений в рідину і затриманий в певному
положені зовнішньою силою пружини.
-Принцип дії буйкових рівнемірів: при зміні рівня води в резервуарі на буйок діє
виштовхувальна сила, яка порушує стан рівноваги. Чим вищий рівень води, тим більше
буде занурений буйок у рідину і тим більша виштовхувальна сила. При порушенні
рівноваги буйок зміститься вгору, а важіль повернеться за годинниковою стрілкою в
мембрані. Важіль за рахунок гнучкого зв’язку поверне важіль і заслінка прикриє сопло
пневмопідсилювача. Тиск на виході підсилювача зростає і одночасно подається на сильфон
зворотного зв’язку, який, переміщуючи важіль через бігунок, частково відводить заслінку
від сопла.
-Принцип дії гідростатичних рівнемірів оснований на вимірюванні тиску стовпа рідини чи
виштовхуючої сили, яка діє на тіло, що занурюється у рідину.
-Принцип дії електричних рівнемірів оснований на перетворюванні рівня в електричний
сигнал, що вимірюється електроприладами.
-Принцип вимірювання кондуктометричними рівнемірами полягає в наступному: якщо до
двох електродів, опущених в апарат, підвести напругу і включити в коло електромагнітне
реле, то при заповненні електропровідною речовиною простору між електродами коло
замкнеться і реле спрацює.
-Принцип дії радіоізотопних рівнемірів. Електричний реверсивний двигун через черв'ячну
передачу обертає барабан, на який намотуються дві металеві стрічки. На кінцях стрічок
розміщене джерело випромінювання і приймач випромінювання, які знаходиться в одній
горизонтальній площині. Якщо змінюється рівень контрольованого середовища, то
змінюється положення джерела випромінювання; при цьому пучок променів в залежності
від рівня проходить вище або нижче рівня приймача. Приймач реєструє зміну
інтенсивності випромінювання і видає електричний сигнал на обертання двигуна
Ультразвуковий рівнемір. Поверхня речовина частково або повністю відбиває
ультразвуковий імпульс у напрямку рівнеміра. Відбитий сигнал перетворюється
приймачем рівнеміра і перетворюється в електричний сигнал. Час між випромінюванням і
прийомом імпульсу прямо пропорційний відстані між датчиком і поверхнею речовини.
-Фотоелектронні рівнеміри. Принцип дії таких рівнемірів оснований на перериванні
контролюючим середовищем світла, що йде від його джерела (освітлювача) і приймається
фотоприймачем.
5. Даний метод вимірювання рівня оснований на вимірюванні перепаду тиску в
технологічній ємності і врівноважу вальній посудині перетворенням різниці тисків.
Основними елементами вимірювання рівня в відкритих ємностях є плюсова камера
вимірювального перетворювача, завдяки імпульсній лінії підключена до ємності в якій
вимірюється рівень, та мінусова камера підключена до врівноважувальної посудини, яка
заповнюється тим самим середовищем що й технологічна ємність
Скачать