Загрузил Тимон Пумба

№22

Реклама
1. Під рівнем рідини розуміється - границя, що розділяє рідину від газу або рідини
меншої щільності, розташованих вище
2. Розрізняють механічні рівнеміри до яких відносяться поплавкові, буйкові, гідростатичні. Всі
вони реалізують абсолютний метод вимірювання рівня, оснований на використанні різниці
густини речовин, що створюють межу розподілу.
Ще одним видом є акустичні рівнеміри трьох основних типів: локаційні рівнеміри,
рівнеміри поглинання, резонансні рівнеміри. Всі вони реалізуються різні фізичні явища,
пов’язані з розповсюдженням звуку в пружному середовищі.
До електричних рівнемірів відносять кондуктометричні, ємнісні та індуктивні. Принцип дії
таких рівнемірів заснований на різниці електричних властивостей рідин і газів.
До оптичних рівнемірів відносять візуальні рівнеміри з фіксацією межі розподілу рідинагаз і фотоелектричні рівнеміри, які використовують ефект відбиття світла від поверхні
рідини.
Теплові рівнеміри основані на використанні різниці температур рідин і пару газової суміші
над нею( дилатометричні рівнеміри) або різниці їх теплопровідностей ( терморезисторні
рівнеміри)
3. Вимірювання не залежать від:
Властивостей вимірюваного об'єкта, таких як:
 вага;
 провідність;
 в'язкість;
 діелектрична провідність;
 радіоактивні випромінювання;
 температурних змін всередині бака.
4. -Принцип роботи рівнемірів із зануреним поплавкомоснований на вимірюванні
виштовхувальної сили, яка діє на буйок, занурений в рідину і затриманий в певному
положені зовнішньою силою пружини.
-Принцип дії буйкових рівнемірів: при зміні рівня води в резервуарі на буйок діє
виштовхувальна сила, яка порушує стан рівноваги. Чим вищий рівень води, тим більше
буде занурений буйок у рідину і тим більша виштовхувальна сила. При порушенні
рівноваги буйок зміститься вгору, а важіль повернеться за годинниковою стрілкою в
мембрані. Важіль за рахунок гнучкого зв’язку поверне важіль і заслінка прикриє сопло
пневмопідсилювача. Тиск на виході підсилювача зростає і одночасно подається на сильфон
зворотного зв’язку, який, переміщуючи важіль через бігунок, частково відводить заслінку
від сопла.
-Принцип дії гідростатичних рівнемірів оснований на вимірюванні тиску стовпа рідини чи
виштовхуючої сили, яка діє на тіло, що занурюється у рідину.
-Принцип дії електричних рівнемірів оснований на перетворюванні рівня в електричний
сигнал, що вимірюється електроприладами.
-Принцип вимірювання кондуктометричними рівнемірами полягає в наступному: якщо до
двох електродів, опущених в апарат, підвести напругу і включити в коло електромагнітне
реле, то при заповненні електропровідною речовиною простору між електродами коло
замкнеться і реле спрацює.
-Принцип дії радіоізотопних рівнемірів. Електричний реверсивний двигун через черв'ячну
передачу обертає барабан, на який намотуються дві металеві стрічки. На кінцях стрічок
розміщене джерело випромінювання і приймач випромінювання, які знаходиться в одній
горизонтальній площині. Якщо змінюється рівень контрольованого середовища, то
змінюється положення джерела випромінювання; при цьому пучок променів в залежності
від рівня проходить вище або нижче рівня приймача. Приймач реєструє зміну
інтенсивності випромінювання і видає електричний сигнал на обертання двигуна
Ультразвуковий рівнемір. Поверхня речовина частково або повністю відбиває
ультразвуковий імпульс у напрямку рівнеміра. Відбитий сигнал перетворюється
приймачем рівнеміра і перетворюється в електричний сигнал. Час між випромінюванням і
прийомом імпульсу прямо пропорційний відстані між датчиком і поверхнею речовини.
-Фотоелектронні рівнеміри. Принцип дії таких рівнемірів оснований на перериванні
контролюючим середовищем світла, що йде від його джерела (освітлювача) і приймається
фотоприймачем.
Даний метод вимірювання рівня заснований на вимірюванні перепаду тисків
стовпів рідини в технологічній ємності і порівняльній посудині перетворювачем різниці
тисків. Плюсова камера вимірювального перетворювача 3, за допомогою імпульсної лінії
підключено до ємності 1, у якій виміряється рівень, мінусова до порівняльної посудини 2,
яка заповнюється тим же середовищем, що і технологічна ємність.
При відсутності рівня в технологічній ємності (1), на (–) і на (+) камери
вимірювального перетворювача впливають однакові стовпи рідини Н1+Н2, тобто перепад
тисків на вимірювальному перетворювачі буде рівний 0 кгс/см2, при цьому його вихідний
сигнал буде рівний 4мА і показання вторинного приладу будуть також рівнятися "0".
З появою в технологічній посудині рівня h, на (–) камеру вимірювального
перетворювача буде давити постійний стовп рідини Н2, а на (+) камеру буде давити стовп
рідини Н1=Н2+h, тобто вихідний сигнал вимірювального перетворювача буде
пропорційний перепаду тисків, а відповідно й рівню h.
5.
6
7 - Інструкція з охорони праці є документом, що встановлює для працівників
вимоги до безпечного виконання робіт.
- Знання Інструкції з охорони праці обов'язково для всіх працівників.
-Керівник структурного підрозділу зобов'язаний створити на робочому місці умови,
що відповідають Правилам охорони праці, забезпечити працівників засобами
захисту та організувати вивчення ними Інструкції. На кожному підприємстві повинні
бути розроблені і доведені до відома всього персоналу безпечні маршрути
проходження по території підприємства до місця роботи і плани евакуації на
випадок пожежі та аварійної ситуації.
- Кожен працівник зобов'язаний:
 дотримуватися вимог Інструкції;
 негайно повідомляти своєму безпосередньому керівнику, а при його
відсутності - керівника вищого рівня про нещасний випадок, і про всі


помічені ним порушення Інструкції, а також про несправності споруд,
обладнання та захисних пристроїв;
містити в чистоті і порядку робоче місце і обладнання;
забезпечувати на своєму робочому місці збереження засобів захисту,
інструменту, пристосувань, засобів пожежогасіння і документації з охорони
праці.
- За порушення вимог Інструкції працівник несе відповідальність відповідно до
чинного законодавства.
- До проведення вимірювань та випробувань електрообладнання допускаються
працівники не молодше 18 років, які пройшли попередній медичний огляд і не
мають протипоказань до виконання зазначеної роботи.
- Працівник при прийомі на роботу проходить вступний інструктаж.






Перед допуском до самостійної роботи працівник повинен пройти: навчання
за програмами підготовки за фахом;
первинний інструктаж на робочому місці;
перевірку знань інструкцій: з охорони праці;
з надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків на
виробництві;
щодо застосування засобів захисту, необхідних для безпечного виконання
робіт;
з пожежної безпеки.
- Для виробничого навчання працівникові повинен бути наданий строк, достатній для
ознайомлення з обладнанням, апаратурою, оперативними схемами і одночасного вивчення
необхідної для даної посади нормативної і технічної літератури.
- Допуск до самостійної роботи оформляється відповідним розпорядженням по структурному
підрозділу підприємства.
- Працівники, які не пройшли перевірку знань у встановлені терміни, до самостійної роботи не
допускаються.
- Працівник в процесі роботи зобов'язаний проходити:




повторні інструктажі - не рідше одного разу на квартал;
перевірку знань Інструкції з охорони праці та діючої Інструкції з надання першої допомоги
потерпілим від нещасних випадків на виробництві - один раз на рік;
медичний огляд - один раз в два роки;
перевірку знань Правил для працівників, що мають право підготовки робочого місця,
допуску, право бути виконавцем робіт, наглядачами або членом бригади, - один раз на рік.
-Працівникові повинні бути безкоштовно видано наступні засоби індивідуального захисту:
 комбінезон або костюм бавовняний - на 1 рік;
 рукавиці комбіновані індивідуальні - на 3 міс;
 каска захисна - на 2 роки; калоші діелектричні - чергові;
 рукавички діелектричні - чергові.
- Кожен працівник повинен знати, де перебуває аптечки і вміти нею користуватися.
Скачать