Документ Microsoft Word

advertisement
Завдання для самоперевірки до розділу II. «Електричні явища. Електричний струм»
Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм
1. На рисунку зображено чотири пари кульок, підвішених на шовкових нитках. На якому рисунку зображено
кульки, заряджені однойменними зарядами?
а) на рисунку а.
2. На якому рисунку резистори 1 і 2 з’єднані послідовно?
б) на рисунку б.
3. Істинне твердження:
в) кулька 1 заряджена негативно, кулька 2 — позитивно.
4. Установить відповідність між елементом електричного кола та його позначенням на схемі:
1 — В, 2 — А, 3 — Д, 4 — Г.
5. Установіть відповідність між приладом і фізичною величиною, яку ним вимірюють:
1 — Б, 2 — Д, 3 — В, 4 — А.
Амперметр — сила струму;
Вольтметр — напруга;
Омметр — опір;
Динамометр — сила.
6. На цоколі електричної лампи ліхтарика написано: «4,4 В; 0,22 А». Яким є опір нитки розваження лампи під
час світіння?
7. Яким є опір ніхромового дроту завдовжки 20 см і з площею поперечного перерізу 2 мм2?
8. 1 — Б, 2 — В, 3 — Г, 4 — А.
Хімічна енергія перетворюється на електричну — акумулятор.
Електрична енергія перетворюється на механічну — електродвигун.
Електрична енергія перетворюється па теплову — нагрівач.
Світлова енергія перетворюється па електричну — фотоелемент.
9. За 10 с через ділянку кола пройшов електричний заряд 15 Кл, при цьому електричне поле на ділянці
виконало роботу 315 Дж. Установіть відповідність між фізичними величинами та їх значеннями в одиницях
СІ:
1 — В, 2 — А, 3 — Б.
10. Як за допомогою позитивно зарядженої провідної кульки 1 зарядити негативно таку саму незаряджену
кульку 2, не збільшуючи й не зменшуючи заряду кульки 1?
Необхідно заземлити незаряджену кульку 2, піднести до неї, не торкаючись, кульку 1. Під дією електричного
поля позитивно зарядженої кульки 1 та завдяки явищу електростатичної індукції заземлена незаряджена
кулька 2 набуде негативного заряду.
11. Як змінилася відстань між двома точковими зарядами, якщо сила їх взаємодії зменшилась у 16 разів?
12.
13.
14.
15.
Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах
1. У газах вільні заряджені частинки можуть з’явитися в результаті:
в) дії зовнішнього іонізатора.
2. Очистку металів за допомогою електролізу називають:
г) рафінування.
3. 1 — Д, 2 — Б, 3 — А, 4 — В.
Дуговий розряд — зварювальний апарат.
Іскровий розряд — запальна свічка.
Коронний розряд — блискавковідвід.
Тліючий розряд — газорозрядна лампа.
4. На рис. 1 схематично зображено три дроти, що виготовлені з різних матеріалів і приєднані до джерела
струму. Довжини дротів, а також площі їхніх поперечних перерізів однакові. У якому дроті виділяється
найбільша кількість теплоти:
в) ніхромовому.
Q = I2Rt, так як ρм < ρс < ρн, то Rм < Rс < Rн тому Qм < Qс < Qн.
5. У провіднику протягом 10 с протікав електричний струм силою 0,3 А. Яку роботу виконав струм, якщо
напруга на кінцях провідника була 4 В?
г) 12 Дж. А = U • I • t, А = 4 В • 0,3 А • 10 с = 12 Дж.
6. Сила струму в нагрівальному елементі електричної праски становить 5 А, опір елемента — 40 Ом. Яка
кількість теплоти виділяється в нагрівальному елементі за 5 хв?
в) 300 кДж. Q = I2Rt, Q = (5 А)2 • 40 Ом • 300 с = 300 кДж.
8. Під час сріблення виробу за 1 год на катоді виділилося 2 г срібла. Якою приблизно була сила струму в
процесі сріблення?
в) 0,5 А. m = kIt,
9. Три резистори з’єднані в електричне коло. Скільки теплоти виділиться в колі за 2 с, якщо сила струму в
резисторі 1 дорівнює 1 А, а опір кожного резистора становить 2 Ом?
10.
Download