Uploaded by Yana Kolesnikova

культура всё

advertisement
національний характер – це сталі особистісні риси та чесноти, характерні для
специфічного світосприйняття, поведінки та мислення людей певної національності.
етнічна ідентичність – це самоусвідомлення своєї приналежності до окремої культурно
визначеної спільноти
обряд – це певна послідовність стереотипних дій, що мають магічне юридично-побутове
чи ритуально-ігрове значення для виконавців
побут етносу – це способи виробництва, поселення, знаряддя праці, господарські та
житлові будівлі, кухня, одяг, прикраси, сімейні та громадські стосунки
національність - етнічна спільнота з утвердженими груповими правами у межах певної
політичної системи
традиція - досвід у формі соціально організованих стереотипів певного народу, який
етнічна спільнота всотує і відтворює.
Етнос - населення з власною назвою, міфами про спільне походження, спільною
історичною пам'яттю, спільною культурою, відчуттям «батьківщини» та усвідомленням
своєї єдності
Нація - має спільні культурні риси, почуття єдності та солідарності, чітке усвідомлення
національної ідентичності та історичну пам'ять
етногенетична ніша – це цілісність з єдиною мережею комунікацій з особливими
природно-географічними та соціокультурними характеристиками
Концепцію світової культури підтримували Тейяр де Шарден, Вернадський, Швейцер
Кирило-Мефодіївські братчики просували концепцію конфедерації слов'янських
народів, демократизму й християнської моралі
За Кулішем, причина злиднів українців - забуття власних традицій
Ідеал майбутнього українського народу і його сьогодення Шевченко висловив у
художніх різножанрових творах.
Європоцентричну концепцію розвитку української культури підтримували
Костомаров, Драгоманов, Франко, Хвильовий
За Драгомановим, центр українського національного руху - Галичина
За Франко Україна - суверенна одиниця «у народів вольних колі», а українська
культура - «посередниця між сходом і заходом, між півднем і північчю».
За Грушевським, українську історію рухають народні маси
Донцов започаткував теорію інтегрального націоналізму
За Чижевським, самосвідомість національної культури втілюється у філософії
Культура - людський спосіб співжиття
Цивілізація - рівень суспільного розвитку; синонім культури; ступінь соціальнокультурного розвитку, наступний за варварством
оброблення, вирощування - первісне значення слова "культура"
протилежні поняття - згідно з Бєрдяєвим, культура і цивілізація
артефакт - створений людиною, суспільством продукт культури
парадигма - комплекс цінностей та практичних правил у певній області культури
структуру культури вивчає морфологія культури
ментальність - сукупність образів і символів, які відображають уявлення конкретного
соціуму про довкілля, що зумовлює мотиви поведінки людей
персоналістичний - український культурний менталітет
серце - системі цінностей української культурної традиції домінує
субкультура - сукупність специфічних цінностей та звичаїв в межах культури
_________________________________________
У давньогрецькому мистецтві домінували краса, гармонія, грація, витонченість,
ідеалізація
У давньоримському мистецтві домінували сила, могутність, масивність, утилітаризм,
реалізм
первісна культура характеризується такими рисами, як: універсальність,
самодетермінація, синкретизм, гомогенність, антропоморфізм, панування міфу
антична культура характеризується такими рисами як: демократизм, агональність,
інтерактивність, космологізм й антропоцентризм
Процес виникнення людини - антропогенез
Свідомість архаїчної людини - міфологічна
міф - символічні уявлення людей про світ; створені наївною вірою, колективним
художньо-образним мисленням і утілені в оповідання про богів і культурних героїв
тотемізм - віра в те, що усе існуюче від дерев до людей має першопредка, який охороняє,
захищає, визначає характер і зовнішній вигляд, забезпечує добробут своїх нащадків
магія - віра в те, що певною послідовністю слів, рухів, маніпуляцій з речами або
речовинами можна вплинути на закони природи
фетишизм - віра в те, що звичайні предмети мають приховані надприродні властивості
впливати на закони природи
анімізм - віра у вічну здатність людини відчувати, переживати, сприймати світ, навіть
після знищення тіла
Перші пам'ятки Трипільської культури, городища і кургани скіфської епохи, а також
археологічні культури східних слов'ян досліджував - В. Хвойка
На теренах України залишили по собі пам'ятки давні: греки
У слов'янській міфології бог весняної плодючості, розвитку природи та дітонародження
Ярило
У слов'янській міфології бог родючості, блискавки й грому, війн і воїнства Перун
Ідеал людини в античній культурі герой
фізичні змагання; мистецтво диспуту як уміння відстоювати власні докази; освітній
принцип, націлений виховати лідера; вистава як діалог хору й акторів - античний агон
архітектурні стилі Античності - доричний; іонічний; корінфський;
На чорноморському узбережжі свою назву зберегло давньогрецьке місто Феодосія
Найпопулярнішим давньогрецьким героєм у культурі античного Причорномор'я був:
Геракл
Праслов'янські культури І-V ст. Зарубинецька, Черняхівська, Київська;
Пектораль з Товстої Могили, гребінь із Солохи, срібна ваза з Чортомлику - це шедеври
художньої культури скіфів
Залишки театру в Північному Причорномор'ї збереглися в Херсонесі
Поширенню в Північному Причорномор'ї та Криму греко-римської культури та
християнства на початку нашої ери сприяли готи
неолітична революція - перехід до продуктивної (виробляючої) культури
полісна демократія - всі громадяни піклуються про інтереси суспільства і беруть участь
у роботі суверенних зборів
анімалізм - вірування, за яким треба шанувати тварин, убиваючи перепрошувати,
жертвувати ними заради добробуту людини
аніматизм - вірування в те, що все, що існує, має почуття, наміри, мету, ставлення до
людей
До Володимирівського пантеону входили Перун, Велес, Сварог, Мокоша, Дажбог
божества скіфів Папай, Табіті, Арей, Діва
амазонки - найчастіше зображалися на античній кераміці Пн Причорномор'я
______________________________________
Князь Володимир Святославович наказав киянам охреститися
Місто, де, за легендою, хрестився князь Володимир, - це Херсонес / Корсунь
Апостол Андрій Первозванний, за легендою, на місці сучасного Києва установив хрест
Князеві Володимиру, за легендою, німці пропонували прийняти їхню релігію
Перед хрещенням киян Володимир, за легендою, наказав покарати «кумира» Перуна укинути у воду
На землях, де, за легендою, засновано Київ, жили поляни
Захопивши Київ, варяги, за літописом, убили князів Аскольда, Діра
За літописом, князь Олег призначив особливу роль Києву - «матері городам руським»
Ім'я Щека в Києві має гора
Ім'я Либіді в Києві носить ріка
Першу в Київській Русі школу заснував князь Володимир Святий
Перша заснована в Київській Русі школа розташувалася у церкві святого Василя
Першу в Київській Русі бібліотеку заснували в Софійській лаврі
Перша в Європі школа для дівчат була заснована в Андріївському монастирі
Чимала кількість цих археологічних знахідок свідчить про розповсюдженість освіти в ХІХІІІ віках на нашій території писал
З «Повчанням» звертається до своїх нащадків князь Володимир Мономах
«Слово Данила Заточника» - це заклик шанувати освіченість, а не походження
«Слово про похід Ігоря» - це заклик до князів - єднатися
«Слово про Закон і Благодать» - це заклик пишатися своєю країною - рівною серед
рівних у християнському світі.
Походження слов'янства пояснює «Повість минулих літ»
«Двосвітність», історизм, символізм, універсалізм середньовічне світосприйняття
Найвідоміше і найбільше сіверянське поселення на території Харківської області Донецьке городище
Як єдиний народ з власною самосвідомістю українці сформувалися наприкінці XІІ - на
початку XІІІ століття, назвавши себе русини
Панування релігії та церкви (теоцентризм) і літочислення від моменту створення світу
середньовічна культура
Містицизм - віра в надприродні дива як релігійний світогляд
Клерикалізм - домінування церкви
Культури східнослов'янських племен напередодні утворення Київської держави
Райковецька, Волинцивська, Роменська
Найпевнішим шляхом розповсюдження християнства в Русі вважають південний (від
греків)
рік хрещення Русі 988
Забудовуючи Київ, князі намагалися перевершити Константинополь
Руське середньовіччя, на відміну від західного, не визнавало за рицарську чесноту
хизування вбранням
Воїнські доблесті князя Святослава оспівує - Повість минулих літ
_______________________________________
Термін «Рінашименто» (відродження в мистецтві) вперше використав Дж. Вазарі
Видатний вчений-гуманіст XV ст., доктор астрономії, філософії та медицини, ректор
Болонського університету Ю. Дрогобич
Найвищого рівня в українській ренесансній полемічній літературі XVI ст. досяг І.
Вишенський
У XVІ ст. він заслужив на назви «Русинський Демосфен» та «сучасний Цицерон» С.
Оріховський
Ренесанс - це перехідна епоха в європейській культурі XIV-XVI ст.
Доба Ренесансу намагалася відродити традиції Античності
Мистецтво використовувало функцію універсальної форми пізнання світу в культурі
Відродження
Основа формування ренесансного гуманізму - класична антична спадщина
Реформація обумовила етико-релігійну спрямованість північного гуманізму
Ідеальна особистість Ренесансу універсал
Теорії природного права, суспільного договору, освіченої монархії в українській культурі
XVI ст. розробляли C. Оріховський і П. Русин
Серед українських гуманістів епохи Відродження Ю. Дрогобич, С. Оріховський, Г.
Смотрицький, П. Русин
Центром гуманістичного руху в період раннього українського Відродження був Київ
Зразком для вітчизняних архітекторів епохи Відродження був давньоримський
Пантеон
Принцип спільного блага (блага народу) характеризує ренесансний гуманізм
Вітчизняна шкільна драма у XVI ст.представлена містеріями, міраклями, мораліте,
інтермедіями
Українську художню культуру стилю ренесанс передусім представляє література
У вертепній драмі доби Ренесансу виступали ляльки (маріонетки)
Першим українським друкованим твором вважається Апостол
Відстоювали ідею незалежності світської влади від церковної, невтручання церкви в
державні справи українські гуманісти
Новий вітчизняний ренесансний герой: сильна особистість, що мужньо долає перешкоди
й самовіддано захищає рідну землю козак
Антропоцентризм, раціональність, світський характер, індивідуалізм, утвердження
свободи совісті – це ренесансний світогляд
Вільна, вольова, інтелектуальна людина, яка створює саму себе, прагне щастя в земному
світі – це ідеальна особистість Ренесансу
Рішуче виступали проти аскетизму, вважаючи за необхідне встановлення гармонії між
душею й тілом, насолоду життям у всіх його проявах – гуманісти
Реформація - рух проти католицької церкви у 16 ст.
"Тримовна людина" - знавець грецької, латини та єврейської мови - це ідеал культури
українського Ренесансу
Твори українських гуманістів XV-XVI ст. написані мовами українською, латиною або
польською
Ранній український гуманізм формувався під впливом Візантії та Італії
Головною рушійною силою історичного розвитку і суспільного прогресу вітчизняні
гуманісти вважали мудрість, розум і освіту
Петро Красовський, Павло Римлянин, Петро Барбон - видатні ренесансні архітектори
Механістичну модель світу створила культура Нового часу
Просвітництво характеризується вірою у могутність та безмежні можливості розуму, у
прогрес науки та освіти, що створюють умови для економічного добробуту й творчого
саморозвитку людини
Мистецтво асиметрії, грайливих, жартівливих, химерних почуттів та еротичної тематики
- рококо
освіта, релігія, друкарство, археологія, архітектура - сфери інтересів Петра Могили
Р.Дідро, Ж.-Ж.Руссо, Ф.Вольтер - краса і добро все більше зближуються через
посередництво істини - вважали просвітителі
І.Гізель, Я.Козельський, Г.Кониський - Українські просвітителі Нового часу
Григорій Грабянка, Самійло Величко, Самовидець - козацькі літописці, що
формували національну самосвідомість в українській культурі Нового часу
Українську церковну музику у XVIII ст. творили М.Березовський Д.Бортнянський,
А.Ведель
ідея Просвітництва - рівність усіх перед Богом, законом, іншими людьми
Просвітницький реалізм, бароко, класицизм, рококо, сентименталізм художні напрями
Нового часу
Античність - епоха, дух якої воскресив класицизм XVII-XVIII ст.
Росія - держава, в якій жили і творили Лосенко, Левицький, Боровиковський, Мартос,
Козловський - митці Нового часу
Рене Декарт - Раціоналізм як напрям філософської думки Нового часу заснував
Лазар Баранович - Український культурний діяч Нового часу
Григорій Сковорода - вчив, що через працю за покликанням («сродна» праця як ідеал
щастя) розкривається природа людини, закладені в ній добрі начала.
Рушійною силою в розвитку суспільства є боротьба освіченості з неуцтвом - вважав
Петро Могила Феофан Прокопович
Засновником та фундатором Києво-Могилянської колегії у 1632 був український та
молдавський державний і культурний діяч
Антонович визначав «другою золотою добою» української художньої культури епоху,
коли гетьманував Іван Мазепа
Микола Гоголь яскраво зобразив життя та ідеали козаків у художньому творі «Тарас
Бульба»
Поетами й усними літописцями, що оспівували бойову славу козацької України, були
Кобзарі
Козак - український соціальний ідеал Нового часу
"Знання - сила" - заклик Нового часу
«Обставини не мають значення, уся суть - у характері» сказано про героя Нового часу
Вислів: «Я - м'яч несталого щастя, образ рухомості та зерцало несталості життя
людського» характеризує стиль бароко
Класицизм XVII-XVIII ст. воскресив дух Античності
дієвий герой Ідеал людини Нового часу
партесний спів Український багатоголосий спів
ірраціоналізм властивий українському бароко
внутрішній особистісний конфлікт український бароковий портрет втілює
Місію творення нової вітчизняної культури ХІХ ст. взяла на себе українська
інтелігенція
За висловом Миколи Зерова, «піонер культури на Україні» - Пантелеймон Куліш
Романтично-християнською програмою для Кирило- Мефодіївського братства була
"Книга буття українського народу"
Перша збірка українських народних пісень, видана М.Цертелєвим у 1819 р. "Досвід
збирання старовинних малоросійських пісень"
Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький відігравали провідну роль у
діяльності гуртка "Руська Трійця"
Місто, де на поч. 80-х рр. ХІХ ст. було створено першу українську професійну
театральну трупу, Полтава
Напрями українського мистецтва ХІХ ст. символізм, імпресіонізм, ампір, модерн,
романтизм, реалізм
Жанр соціально-побутової повісті створив у вітчизняній літературі І.Нечуй-Левицький
Перша українська театральна постановка новітнього часу (1819 р.) "Наталка
Полтавка"
Автор першої української опери «Запорожець за Дунаєм» С.Гулак-Артемовський
Українські передвижники М.Ярошенко, К.Трутовський, М.Пимоненко, О.Литовченко
Покоління «Молодої України» (Іван Франко) сповідувало культ краси
«Цілий світ виблисне в миті, що зникає, буря уміститься в краплі дощу, трагедія цілого
життя - в єдиному погляді» - сказано про стиль імпресіонізм
Імпресіонізм в українському мистецтві започаткувала М.Башкирцева
Будинок з химерами архітектора Владислава Городецького (по вул. Банковій у м. Києві) зразкок архітектурного стилю модерн
Пам'ятники садово-паркового мистецтва «Софіївка» та «Олександрія» розташовані у:
м.Умань, м.Біла Церква
Психологічно-порівняльну школу в мовознавстві ХІХ ст. створив О.Потебня
Кропивницькі – це діячі українського театру ХІХ ст.
Художні твори «У неділю рано зілля копала», «Царівна», «Земля» написала
О.Кобилянська
«Наукове товариство імені Шевченка» (НТШ) створене у 1873 р.
стилю романтизм властиві мрійливість, героїзація, ідеалізація минулого і прагнення
змін +концепція двосвітності - протилежності ідеалу й дійсності, людини і суспільства
модерн художній стиль, якому притаманні манірність, стилізаторство і символіка
Головні форми духовної самосвідомості культури ХІХ ст. мистецтво, мораль,
філософія
Філософські системи Ф. Шеллінга та І. Фіхте підґрунтя стилю романтизм
вперше презентують ідею єдності теоретичного та історичного підходів до змісту
культурних явищ праці Гегеля
«Як син селянина, вигодуваний твердим мужицьким хлібом, я відчував себе
зобов'язаним віддати свою працю цьому простому народові» слова І.Франка
Імпресіонізм суб'єктивно відображає миттєвості буття
Реалізм відображає життя у формах самого життя
Модерн тяжіє до естетизації середовища
П.Чубинський автор національного гімну «Ще не вмерла Україна»
М.Вороний під гаслами модернізму першим в українській літературі виступив на
сторінках «Літературно-наукового вісника» (1901 р.) поет
Концепцію елітарної культури створив Ортега-і-Гассет
Мистецький напрям (поч. ХХст.), спрямований у майбутнє, з культом техніки,
поетизацією життя мегаполісів футуризм
База українського модернізму традиції народного мистецтва та фольклор
О.Мурашко, М.Котляревська, М.Бойчук художники ХХ ст.
постулює ідею хаосу, випадковості, плинності реального світу, непідвладного
впорядкованості: модерністська модель світу
толерантність, плюралістичність, антитоталітаризм і водночас - втрата традиційних
цінностей, орієнтація на споживацький світогляд, запозичення інформаційних технологій
риси культури постмодернізму
український постмодернізм є самобутнім явищем щодо західного виростає на ґрунті
відродження змістів національної традиції
Масова культура пов'язана з процесами формування споживацького світогляду людей
В українській радянській архітектурі 20-х - початку 30-х рр. домінував: конструктивізм
Процес формування єдиного всепланетного людства у ХХ ст. зазначається терміном
глобалізація
Напрями художньої культури, що мають відношення до модернізму експресіонізм,
фовізм
Автор лозунга «Геть від Москви!» в укр. культурі ХХ ст. М. Хвильовий
Представники філософії постмодернізму Лакан, Ліотар, Дерріда.
Постмодернізм оперує поняттями бріколаж; гіпертекст; пастиш; палімпсест
Представниками «Станіславського феномену» в українській культурі є письменники:
Андрухович, Іздрик, Пашковський, Прохасько
Представник постмодернізму в українському театрі, автор низки скандальних вистав
Андрій Жолдак
визначення «Післячорнобильська бібліотека» метафора українського постмодернізму
«Біблія українського фемінізму» - роман «Польові дослідження українського сексу»
О.Забужко
Представники молодшого покоління українських постмодерністів С. Жадан, Л.Дереш
Особливістю розвитку української національної культури ХХ ст. визначна роль
політичного чинника
постулює ідею хаосу, випадковості, плинності реального світу, непідвладного
впорядкованості: модерністська модель світу
Відтворення душевного життя, переживань, асоціацій в модерністичній літературі ХХ ст.
потік свідомості
Ми - спеціалісти з бунту кредо сюрреалістів
М.Семенко Теоретик і засновник 1-го літер. об'єднання укр.-х футуристів
Мета політики українізації в 1920-ті рр. - 1) висунути кадри корінної національності;
2)підвищити якість освіти українською у навчальних закладах
«Неокласики» української літератури О. Слісаренко, В. Ярошенко, М. Терещенко
Для представників «теорії боротьби двох культур» українська культура відстала,
селянська
"Плуг" Перша з масових літературних організацій в Радянській Україні, створена в
Харкові,
Авангардисти - О.Екстер, О.Богомазов, В.Єрмилов, К.Малевич
Поетичну хвилю українського кіно представляють Р.Балаян,С.Параджанов,
Ю.Ільєнко, К.Муратова
В.Стус, М.Вінграновський, І.Драч, Д.Павличко, Л.Костенко видатні українські поети
Ліна Костенко – автором «Маруся Чурай»
На концепцію літературного угруповання Бу-Ба-Бу вплинула теорія карнавалізації
М.Бахтіна
Українська письменниця, перекладач, автор праць з історії фемінізму О.Забужко
Слобідська Україна територіально - частина Бєлгородської, Воронезької, Курської,
Луганської, Сумської і Харківської обл.
діалог культур притаманний культурі Слобожанщини
половці народ, про боротьбу з якими йдеться у "Слові у полку Ігоревім"
скіфи народ, прикрасам якого властивий звіриний стиль
харцизи так у 17-18 ст. на Слобожанщини називали розбійників
Катерина ІІ наказала закрити Святогірський монастир
Харківський колегіум - перший вищий навчальний заклад Слобожанщини
добронравіє (етика) і поетика предмет, який Сковорода викладав у Харківському
колегіумі
1805 - рік відкриття Харківського університету
Харьковский еженедельник перша у підросійській Україні газета
1816 - рік появи перших журналів у підросійській Україні
Ілля Слатин - слобожанський музика
Сергій Васильківський жив у др.пол. ХІХ - поч. ХХ ст.
Є.Васильєв і А.Тон збудували дзвіницю Успенського собору
Держпром - зразок конструктивізму
Березіль назва театру Курбаса
"Слобожане. Історично-етнографічна розвідка" - книга М.Сумцова
вівторок, четвер гарні дні для початку будівництва хати на Слобожанщині
комин печі місце, якого слобожани торкалися рукою після похорон
червоний пояс розстеляли на хвіртці слобожани, коли переганяли худобу до нового
двору
І.Мар'яненко та А.Бучма - відомі харківські актори, режисери
О.Вишня працював у Харкові
Д.Безперчий; П.Левченко; М.Беркос; М.Ткаченко харківська школа живопису др.
пол. ХІХ - поч. ХХ ст.
У с. Пархомівка на Харківщині є унікальний художній музей
Павло Харитоненко український промисловець і меценат другої пол. ХІХ - поч. ХХ ст.
Василь Каразін засновник Харківського університету
О.Довженко у Харкові у 1920-ті рр. працював художником у газеті
Сергій Жадан сучасний харківський поет і прозаїк
Олексій Бекетов архітектор
Гнат Хоткевич, музикант, письменник, театральний діяч - випускник ХПІ
Приклад «українського модерну» у Харкові - будинок Худ. училища (теп. старий
корпус Академії дизайну та мистецтв).
І.Рєпін Наймогутніший представник укр. передвижництва (з Чугуєва), автор картин
«Бурлаки на Волзі»; «Не чекали»
Download