Загрузил Nikita Nikityuk

Модернізм 10 клас

Реклама
Модернізм як
літературно –
мистецький напрям
кінця ХІХ – початку
ХХ століття
Тема уроку:
http://presentation-creation.ru/
Модернізм як літературно – мистецький напрям
наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття
Наприкінці ХІХ століття
розпочалася епоха
глобальних змін у світовій
літературі й культурі,
пов‘язаних передусім із
принципово новим
розумінням мистецтва та
його зіставленням з
людським буттям.
http://presentation-creation.ru/
Модернізм як літературно – мистецький напрям
наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття
Мистецтво втратило функцію
наслідування життя,
звільнилося від соціальної
залежності, головними його
ознаками стали свобода
самовиявлення митця та
активне новаторство в галузі
художньої творчості.
http://presentation-creation.ru/
Модернізм як літературно – мистецький напрям
наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття
На межі ХІХ-ХХ століття
відбулася зміна мистецьких
форм. Романтизм і реалізм
відійшли на другий план,
поступилися місцем новому
– модернізму, який став
естетичним вираженням
духовного перевороту й
домінував до останньої
третини ХХ століття.
http://presentation-creation.ru/
Модернізм як літературно – мистецький напрям
наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття
Література модерізму ввібрала
філософські й моральні проблеми
доби, збагатила художній досвід
людства новими течіями й
стилями. Але формуванню
модернізму й оформленню його
як цілісної художньої системи
передував перехідний період, що
отримав назву “ декаданс”
http://presentation-creation.ru/
Втекти
У світ краси,
мрії,
екзотики,
містики
Мотиви
Декаданс
Сум
Відчай
Розчарування
Песимізм
Теми
Згасання життя
Емоційна вразливість
як джерело
витончених переживань
Представники
Поль Верлен
Теофіль Готьє
Шарль Бодлер
Особливості поетики
Поєднання різних напрямів,
течій, стилів
“покоління, яке співає і плаче”
http://presentation-creation.ru/
Франсуа Арман Сюллі-Прюдом «Тут, на землі»
Тут, на землі так хутко в'януть квіти
I замовкає скоро любий спів пташини, —
А в царстві мрій моїх весна і первоцвіти
I ллються співи щохвилини.
Тут, на землі, де все нудне і тлінне,
На мить, одну лиш мить хвилюють почування,
А в царстві мрій моїх росте чуття незмінне
I з поцілунками кохання.
Тут, на землі, в задушливій пустині,
I приязнь, і любов оплакують тужливо, —
А в царстві мрій моїх вони, як дві богині,
Сміються ясно і щасливо.
Переклад М. Вороного
http://presentation-creation.ru/
Художні опозиції в поезії “Тут, на землі”
“На землі” (реальний світ)
“Царстві мрій” (ірреальний
світ)
“хутко в'януть квіти...”
“весна і первоцвіти...”
“I замовкає скоро любий спів
пташини...”
“I ллються співи щохвилини...”
“все нудне і тлінне,
На мить, одну лиш мить хвилюють
почування...”
“росте чуття незмінне
I з поцілунками кохання...”
“в задушливій пустині...”
“як дві богині...” (I приязнь, і любов)
“I приязнь, і любов оплакують
тужливо...”
“Сміються ясно і щасливо...”
Висновки
Ірреальний світ у “царстві мрій” поета сповнений життя, музики, кохання,
вічного блаженства. Саме цей світ, а не реальний хвилює митця і є наповнює
особливим змістом його творіння. “Поезія є вираженням через людське
мовлення таємничого смислу всіх граней людського буття” (Стефан Маларме).
http://presentation-creation.ru/
Поняття модернізм
Модернізм - загальна назва напрямів мистецтва та літератури
кінця XIX - поч. XX ст., що відображували кризу буржуазної
культури і характеризували розрив із традиціями реалізму та
естетикою минулого.
Загальні риси модернізму
• особлива увага до внутрішнього світу особистості;
• проголошення самоцінності людини та мистецтва;
• надання переваги творчій інтуїції;
• прагнення відкрити нові ідеї, що перетворять світ за
законами краси і мистецтва;
• розуміння літератури як найвищого знання, що здатне
проникати у найінтимніші глибини існування особистості і
одухотворити світ;
• пошук нових засобів у мистецтві (метамова, символіка,
міфотворчість тощо);
http://presentation-creation.ru/
Етапи модернізму
Ранній модернізм
Зрілий модернізм
Символізм
Імпресіонізм
Неоромантизм
Імажизм
Акмеїзм
Футуризм тощо
http://presentation-creation.ru/
Неоромантизм
Артур Конан Дойл
Леся Українка
Неоромантизм (від грец. nеоs —
новий і романтизм) — стильова течія
модернізму, визначальною рисою якої
є спроба подолання розриву між
ідеалом та дійсністю завдяки могутній
силі особистості, здатної перетворити
бажане на дійсне. Виникла в літературі
на межі XIX—XX ст.
http://presentation-creation.ru/
Імпресіонізм
Клод Моне, Гранд-канал,
1908
Імпресіоні́зм (від фр. impression —
враження) — мистецька течія у живописі, а
також в літературі та музиці, котра виникла
в 1860-х роках та остаточно сформувалася
на початку 20 століття у Франції.
У літературі представниками
імпресіонізму були брати Гонкур, Гі де
Мопассан, Поль Верлен, М.
Коцюбинський, М. Вороний та інші.
http://presentation-creation.ru/
Символізм
Символізм (фр. symbolisme, з грец. симболон —
знак, ознака, прикмета, символ) — літературномистецький напрям кінця ХІХ — початку XX ст.
Одна з течій модернізму, напрям у поезії, де
використовується художній символ замість
образу, що відтворює певне явище.
Представники
символізму:
Поль Верлен,
Моріс
Метерлінк,
Рільке, О. Блок та
інші
Виник у
Франції в 60
– 70 рока
ХІХ ст.
http://presentation-creation.ru/
Домашнє завдання
1
Вивчити визначення модернізму
2
Ознайомитися з інформацію про
життя і творчість Шарля Бодлера.
3
Виразно читати поезії «Альбатрос»,
«Відповідності, «Вечорова гармонія».
4
Виписати у зошити визначення сугестії,
символу
http://presentation-creation.ru/
Використані джерела:
• О.М. Ніколенко. Зарубіжна
література. Підручник для 10
класу - Київ. “ Грамота”, 2018.
• М.І. Мещерякова. ЗЛ в схемах і
таблицях. 5 – 11 класи. – Х.:
Гімназія; ТМ Країна мрій, 2002.92с.
• Інтернет – джерела для
загального користування у
вільному доступі
http://presentation-creation.ru/
Скачать