Загрузил Даня Супрун

Тести відповіді

Реклама
1. Хто першим відніс поняття «культура» до духовної діяльності, назвавши «культурою
душі» філософію?
а) І. Кант;
б)Сенека;
в) Ціцерон.
2. Оберіть правильні формулювання поняття «культура»:
а) пропас і наслідок творчої діяльності людини;
б) творення нових матеріальних і духовних цінностей;
в) високий рівень споживання;
г) програмна діяльність орієнтована на впорядкування дійсності, протистоянні ентропії;
д) діяльність, спрямована на виживання.
3. Перше наукове визначення поняття «культура» (культура — сукупність «знань,
вірувань, мистецтва моральності, законів, звичаїв та деяких інших здібностей та звичок,
засвоєних людиною як членом суспільства») належить:
а) І. Гердеру;
б) Л. Вайту;
в) Б. Тейлору;
г) О. Шпенглеру;
д) К. Юнгу.
4. Вперше у науковий вжиток термін «культурологія» ввів:
а) І. Гердер;
б) Л.Вайт;
в) В. Тейлор;
г) О. Шпенглер;
д) К. Юнг.
5. Яка форма свідомості домінувала в якій культурній добі
а) Відродження;
2) мистецтво;
б) XX ст.;
3) політика;
в) XIX ст.;
4) мораль;
г) доба Просвітництва;
5) наука;
д) Середньовіччя;
1) релігія;
6. Коли вияв національної культури стає надбанням світової:
а) коли вія належно розрекламований;
б) коли ним оволоділа вся національна спільнота;
в) коли цінності, розвинені в ній, стають досягненням усього людства.
7. Яка установка в культурі більш важлива для розвитку мистецтва:
а) додержання норми, стильових стандартів;
б) відхилення від стандарту;
в) прагнення поєднати стандарт і нову форму.
8. Оберіть правильне визначення категорії «динаміка культури»:
а) боротьба у культурному процесі різних смаків, поглядів, ідей та форм;
б) зміна форм, стилів, перехід від однієї культурної системи до іншої (можливий і ренесанс, і
занепад);
в) рух у бік розвитку шляхом трансформацій.
9. Яке поняття, введене Л. Гумільовим, означає пристрасне, непоборне прагнення людей
до здійснення своїх ідей, цілей, ідеалів; те, що є основою всіх історичних діянь:
а) синкретизм;
б) пасіонарність;
в) харизма;
г) пантеїзм.
10. Культура, виконує кілька життєво важливих функцій, головною з яких є:
а) оборонна;
б) регулятивна;
в) функція соціалізації.
11. Важливими стратегічними чинниками виживання нового виду стали:
а) «інститут батьківства»;
б) поява стандартизованих знарядь добування їжі;
в) зміна стратегії продовження роду;
г) прямоходіння;
д) війни між зграями.
12. Культурогенез став можливим завдяки (зазначте усі можливі варіанти):
а) здатності працювати з інформацією (знаходити її та зберігати);
6) виникненню нової форми життєдіяльності — суспільства;
в) розвитку інтелекту;
г) свідомому прагненню домінувати серед інших видів;
д) формуванню мистецтва як найдоступнішої форми засвоєння знань;
є) моральним регулятотором.
13. Хто із вчених дивився на життя людини крізь призму двох основних, на його думку,
інстинктів — сексуального (інстинкт Еросу, або продовження життя) і руйнівного (інстинкт
Танатоса, або смерті):
а) К. Юнг
б) З. Фрейд;
в) Ф. Ніцше.
14. За антропологічною концепцією культури поява; культури зумовлена:
а) первинними, похідними та інтегративними потребами людства;
б) розвитком релігія філософії, позитивної науки;
в) боротьбою за виживання в умовах дикої природи.
15. Що таке «артефактний світ»:
а) створені людиною матеріальні та духовні цінності;
б) природний світ, що оточує людину;
в) біосфера.
16. Основоположником вчення про культурні архетипи як «колективне несвідоме» є:
а) Сократ;
б) А. Адлер;
в) К. Юнг.
17. О. Шпенглер вважав, що життєвий цикл кожного типу культури складається з трьох
етапів, перший з яких є періодом дитинства і нагромадження сил, другий — періодом
виявлення і здійснення всіх потенцій, періодом інтенсивної творчості. Що відповідає третьому
етапу:
а) період створення шедеврів мистецтва і великих відкриттів у науці;
б) агонія культури, розклад усіх елементів культури;
в) період занепаду, період цивілізації, за якого творчість змінюється безпліддям, становлення
— окостенінням.
18. Хто автор терміна «фаустівська культура»:
а) Г. Гете;
б) О. Конт;
в) О. Шпенглер;
г) П. Сорокін;
д) І. Кант.
19. Ігрову природу культури, діяльність-гру обґрунтували (зазначте усі можливі
варіанти):
а) Г.-Г. Гадамер;
б) К. Керепьї;
в) Й. Хейзинга;
г) X. Ортега-і-Гассет;
д) Г. Гессе.
20. Що зумовлює формування нової культурної епохи:
а) соціально-культурні зміни у певному культурному регіоні;
б) нова культуротворча ідея;
в) поява генерації художніх чи наукових геніїв.
21. Які категорії культурології стосуються діалогу культур (зазначте усі можливі
варіанти):
а) культурна інтеграція;
б) акультурація;
в) культурний шок;
г) мультикультуралізм;
д) культурна самобутність.
22. Які категорії культурології у своєму змісті відображають проблеми включення
особистості у культурний простір:
а) інкультурація особистості;
б) культурна ідентифікація;
в) культурна маргінальність;
г) культурна картина світу.
23. Національна культура, на думку Д. Антоновича, у своїй структурі містить:
а) побутову, професійну, елітарну культуру;
б) народну культуру та «культуру інтелектуальної верстви»;
в) низьку, високу, масову культуру.
24. Як називається культура? що осмислює сама себе:
а) історія культури;
б) культурологія;
в) філософія культури.
25. Яку форму мав перший людський колектив?:
а) стада;
б) племені, до складу якого входили роди;
в) союзу племен.
26. Що характерне для людини, на відміну від її попередників, на драбині біологічної
еволюції?:
а) вона є часткою природи і живе у царині неусвідомлюваної гармонії;
б)вона знає чимало про навколишній світ;
в) вона свідомо знає, що знає дещо про світ і може цим скористатися.
27. Які культурні епохи охоплює первісність?:
а) дикість і цивілізація;
б) дикість і варварство;
в) варварство і цивілізація.
28. В який період з’явився перший людський колектив?:
а) палеоліт (кам’яний вік);
б) бронзовий вік;
в) залізний вік.
29. Гомогенність як риса культури — це однорідність:
а) біологічна;
б) прав і обов’язків у межах колективу;
в) як брак субкультур.
30. Первісний синкретизм — це нерозчленованість:
а) життя і мистецтва;
б) звичаїв — побутових і ритуальних, пісні і танку, звіра реального і зображеного перед
полюванням на малюнку;
в) людей за віком.
31. Як виживав вид Homosapiens у кризових ситуаціях:
а) не докладаючи власних зусиль;
б) переходячи до іншої біологічної ніші;
в) змінюючи «правила гри» з природою, а для цього людина думала і приймала рішення.
32. Що змусило первісних людей перейти від стихійного користування природним до
керованого:
а) неможливість прогодуватися, маючи кам’яні знаряддя праці, тій кількості людей, що вже
була;
б) бажання розбагатіти;
в) прагнення більшої влади для вождів.
33. На зміну культурі каменю приходить культура обробітку якого металу?:
а) міді;
б) заліза;
в) бронзи.
34. Типами людських жител є (зазначте усі можливі варіанти):
а) печера;
б) чум;
в) курінь;
г) барліг;
д) нора;
е) юрта.
35. Як називається процес виникнення і розвитку людини як соціокультурної істоти:
а) культурогенез;
б) «первісне людське стадо»;
в) антропогенез;
г) антропосоціогенез.
36. Який етап кам’яного періоду вважають часом революційного переходу від
біологічної еволюції до культурної?:
а) палеоліт;
б) мезоліт;
в) неоліт.
37. Якими є особливості первісної культури?:
а) толерантність, плюралізм, категоричний моральний імператив;
б) гомогенність, синкретизм, система табу;
в) гетерогенність, гуманність, релігійність.
38. Анімізм — це віра:
а) у надприродні властивості матеріальних речей;
б) у родинний зв’язок між групою людей і певним видом рослин чи тварин;
в) в одуховленість усього сущого.
39. Визначте для кожного основного етапу розвитку культури стародавніх слов’ян
період його існування:
а) П—V ст. н. е.;
3) черняхівський.
б) 25 тис. років до н. е.;
2) мізинський
в)II — IVтис. до н. е.;
1) трипільський;
40. Що означають слова герменевтика Г-.Г. Гадамера: «міфи — суть реалізовані
відповіді, за допомогою яких людське буття постійно розуміє себе»?:
а) міфи повідомляють істини у прямому розумінні слова;
б) коли утворювалися міфи, люди мали інший апарат мислення;
в) образне мислення завдяки символізації здатне відтворювати істини буття і завдяки цьому
допомагати розумінню його.
41. Гегель назвав міфи «педагогікою людського роду». Чого можуть навчити Боти і
Герої, які часто у своїй поведінці порушують усі «табу»?:
а) боятися вищих сил;
б) дотримуватися усталених моральних норм;
в) мудро ставитися до природи, шанувати автономну силу світу.
42. В якій археологічній культурі на території України було відкрито тип поселення, в
якому проживало 20—30 осіб?:
а) зарубинецька;
б) черняхівська;
в) катакомбна.
43. У якому стародавньому похованні на території України знайдено велику золоту
нагрудну прикрасу — пектораль?:
а) Товста могила;
б) Золотий курган;
в) Кам’яна могила.
44. Як можна пояснити стародавнє вшанування духів померлих предків?:
а) уявленням, що духи предків панують над життям роду;
б) «історичною пам’яттю»;
в) вірою, що предки не пішли назавжди, а живуть десь поруч.
45. Які картинні галереї є пам’ятками мистецтва мисливців первісності?:
а) Альтаміра, Ла-Феррасі, Фон де Гом, Ласко;
б) Сикстинська капела, Прадо, Ермітаж;
в)Гіза, Фіви, Луксор.
46. Палеолітична Венера — це:
а) давньогрецька скульптура красуні;
б) стилізоване скульптурне зображення жінки в культурі первісного суспільства;
в) міфологічна богиня кохання.
47. Тотемізм — це віра:
а) у надприродні властивості матеріальних речей;
б) у родинний зв’язок між групою людей і певним видом рослин чи тварин;
в) у різноманітних духів, душу як двійника тіл.
48. Що символізують кромлехи:
а) тип поховань;
б) ритуальну споруду, яка моделює космос первісних людей;
в) оборонну споруду.
49. Фетишизм — це віра:
а) у надприродні властивості матеріальних речей;
б) у родинний зв’язок між групою людей і певним видом рослин чи тварин;
в) в одуховленість усього сущого.
50. «Культурний герой» міфології — це:
а) сміливець, що переміг у важкій битві;
б) переможець олімпійських змагань;
в) узагальнювальний образ «рятівників» від страшних небезпек, а також тих, хто навчив
добувати вогонь, ремеслувати, споруджувати житло тощо.
51. У Межиріччі протягом трьох тисячоліть (з кінця IV тис. і до н. е.) виникали,
розквітали і гинули держави Шумеру, Аккаду, Ассирії, Урарту. Що спричиняло державну й
етнічну нестабільність цього найдавнішого осередку культури?:
а) «відкритість» території, спустошливі повені, їх непередбачуваність, несталість клімату;
б) недостатня турбота про обороноздатність;
в) етнолінгвістична ситуація (часта зміна державних мов).
52. Яка ідея, сприйнята іншими народами, лежить в основі шумерської культури?:
а) служіння богам;
б) служіння добробуту правителя;
в) служіння власному добробуту.
53. Яким знаком шумерського письма позначалося слово «Бог»?:
а) зірка;
б) півмісяць;
в) квадрат.
54. Які сприятливі фактори визначали постійний розвиток месопотамської культури?:
а) наявність шкіл-академій (едубба), бібліотек, храмів, ремісництва;
б) періодична зміна домінуючих етносів;
в) прихід грецької цивілізації (з А. Македонським).
55. Як збиралися бібліотеки в Шумері та Вавилонії?:
а) писці переписували книги по всій території Месопотамії;
б) книги переписували учні на заняттях;
в) письменні люди переписували свої ж твори.
56. Яким архітектурним формам віддавалася перевага в Месопотамії?:
а) грецькій ордерній системі;
б) невисоким міцним спорудам;
в) високій архітектурі прямих фори.
57. «Епос про Гільгамеша» — це:
а) ассирійський цикл про романтичні пригоди;
б) поетично-філософський твір з песимістичним настроєм;
в) пам’ятка шумерської словесності; гімн славним діянням людей.
58. Другим із семи чудес світу, яке належить вавилонській культурі, є:
а) мавзолей у Галікарнасі;
б) «висячі сади» Семіраміди;
в) Колос Родоський.
59. Зикурат — це:
а) царський палац;
б) міський мур (чотири комплекси зубчатих стій із вежами, які позначали сакральний кордон
м. Вавилона);
в) висока східчаста храмова вежа зі святинями-вівтарями у культурі Шумера.
60. Як називається одне а найбільш давніх і повних (282 статті) зведень законів, що
дійшли до наших днів?:
а) закони Ману;
б) закони Хаммурапі;
в) закони Солона.
Скачать