Загрузил KYNDE

про адаптацію 5 класу, 2017

Реклама
Довідка
про адаптацію учнів 5 класу до навчання в
основній ланці Луганської загальноосвітньої школи
у І семестрі 2016 – 2017 навчального року
Відповідно до річного плану роботи школи на 2016 – 2017 навчальний рік протягом жовтня – грудня 2016 року у школі здійснювався класно – урочний контроль за процесом адаптації до нових умов навчання учнів 5 класу. Практичний
психолог Лисиціна Г.В. провела діагностику рівня адаптації учнів 5 класу до навчання у середній ланці школи. (Аналітичний звіт додається)
Адміністрація школи відвідала уроки у 5 класі, під час яких досліджувався
рівень навченості та вихованості школярів, провела анкетування серед учнів 5
класу та їх батьків з метою з’ясування особливостей проходження адаптаційного
етапу.
У 5 класі навчається 11 учнів: 7 хлопців та 4 дівчини. На початку навчального
року прибув 1 учень – Назаренко Назар, на довготривалому лікуванні перебуває
Салій Гліб. Класний керівник – Бойко Ірина Сергіївна.
Початок навчання учнів в основній школі є серйозним випробуванням для всіх
учасників навчально-виховного процесу: дітей, педагогів, батьків. Труднощі, з
якими стикаються учні 5 класу, пов’язані насамперед, з переходом на предметне
навчання. Адже звичні вимоги одного чи кількох вчителів, змінилися великою
кількістю вимог різних вчителів – предметників, зросло навчальне навантаження,
застосовуються нові форми та методи навчання. Усе це впливає на успішність
учнів, яка залежить як від їхніх індивідуальних особливостей та рівня готовності,
так і від ефективності реалізації принципу наступності та перспективності між
початковою та основною ланками освіти.
На поведінку та рівень знань учнів 5 класу впливають психічні та фізіологічні
особливості. Оскільки у цей період нервова система дітей недосконала, деякі учні
класу періодично стають роздратованими, збудженими, не здатними до самоконтролю.
Аналіз рівня знань дітей у І семестрі 2016 – 2017 навчального року показав, що
відносно легко переступили поріг 5 класу Штурмак Артур, Копань Анна, Ісак
Анастасія. Ці учні можуть досить детально переказувати текст, висловлюють власні думки і судження, дають оцінку своїм діям, досягненням, виявляють навчально-пізнавальну активність, самостійність.
Деяким п’ятикласникам ще потрібен час для усунення недоліків у навчанні та
поведінці. Мають труднощі в адаптації до основної школи Бєлоглазов Павло та
Москотова Олена. Ці діти повільно включаються в роботу, не встигають виконувати класні завдання, повільно читають і пишуть.
Аналіз відвіданих уроків, контрольних робіт свідчить, що в оцінюванні навчальних досягнень у 5 класі, у порівнянні з початковою школою, значних розбіжностей не спостерігається. Майже всі учні продовжують навчатися на тому рівні,
на якому і навчалися.
Моніторинг навчальних досягнень учнів 5 класу (І семестр) у порівнянні з
класом (Річна)
Предмет
4
Високий
рі- Достатній рі- Середній
рі- Початковий рівень
вень
вень
вень
К – ть %
К -ть
%
К -ть
%
К –ть %
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл.
Українська мова
Математика
Англійська мова
Природознавство
3
3
30 30 2
2
20 20 5
5
50 50 -
-
-
-
2
1
20 10 2
4
20 40 6
4
60 40 -
1
-
10
1
1
10 10 2
2
20 20 7
6
70 60 -
1
-
10
3
3
30 30 3
4
30 40 4
3
40 30 -
-
-
-
Більшість учнів класу навчається на достатньому та середньому рівнях. Знизився
рівень навчальних досягнень у порівнянні з підсумками початкової школи: з української мови та літератури у Коваленко Романа та Ніколаєнка Дмитра; з математики у Ісак Анастасії; з англійської мови у Бєлоглазова Павла. Серед причин
зниження успішності вчителі називають погану концентрацію уваги учнів, невміння себе контролювати, несистематичне виконання домашніх завдань. У той
же час для деяких учнів характерне підвищення рівня навчальних досягнень, так
Москотова Олена підвищила рівень знань у І семестрі 5 класу з української мови,
Абаімова Юлія - з математики, Барліт Єгор – з природознавства.
Дані анкетування свідчать, що для дітей цікаві такі предмети: українська мова та
література, англійська мова, зарубіжна література, математика, інформатика,
природознавство, трудове навчання та фізкультура. У той же час найскладнішими вважають математику та англійську мову, для двох учнів складним є трудове навчання, одна учениця має труднощі при вивченні російської мови. Пози-
тивне ставлення до школи мають 100% опитуваних дітей і батьків. У 5 класі учням подобаються нові предмети, нові вчителі, класний керівник, двоє п’ятикласників знайшли нових друзів. 56 % школярів бачать школу і, особливо, уроки тим
місцем де вони можуть показати свої здібності і досягнення. У той же час найбільшу тривогу у 67% учнів 5 класу викликає також школа, зокрема оцінки, які
вони отримують.
Інтелектуальний розвиток особистості залежить від пізнавальної мотивації. У
ході діагностики було виявлено, що тільки 20% (Копань А., Ісак А.) учнів мають
високий рівень шкільної мотивації, 6 (60%) – середній рівень, 2 (20%) учні – Ніколаєнко Д., Бєлоглазов П. _ низький рівень мотивації.
При анкетуванні батьків було з’ясовано, що 71% батьків не помітили зниження
загальної успішності своїх дітей у 5 класі та вважають, що кількість домашніх
завдань для п’ятикласників є достатньою. Більшість учнів витрачає на виконання
домашніх завдань від 1 до 2 годин, троє учнів витрачають на самоосвіту 3 - 4
години . Батьки 50% дітей допомагають їм, постійно або періодично, виконувати
завдання вдома. В усіх батьків налагоджено контакт з класним керівником і тому
вони отримують достатню та вичерпну інформацію про шкільне життя своїх дітей.
Кожній дитині вкрай важливо бути визнаною колективом та друзями. Зміна соціального середовища є складним моментом особистісного розвитку. Кожна дитина повинна самоствердитися, бути частиною колективу класу. Проведені соціометричні дослідження показали, що в класі є лідери (Копань А., Штурмак А.),
яких діти обирали найчастіше. Один з учнів за результатами соціометрії має статус «ізольованого» (Ніколаєнко Д.). За результатами анкетування цей учень має
також низький рівень соціальної адаптації. Занепокоєння викликає той факт, що
дитина почуває себе непотрібним у класі, не має друзів, вважає, що ніхто з учнів
та вчителів не прийде на допомогу, а більшість дітей класу взагалі не бажають,
щоб цей учень з ними навчався. Інші учні показали середній (70%) та високий
(20%) рівні соціальної адаптації. У класі напружені міжособистісні стосунки,
50% опитаних учнів вважають(і їх це турбує), що клас не дуже дружний. Тому
виникають конфлікти, які розв’язуються з допомогою класного керівника, вчителів, шкільного психолога та адміністрації школи.
Зміна вікового середовища також є причиною певних труднощів. У початковій
школі вони були випускниками і вважалися найстаршими, а в основній стали наймолодшими. У 5 класі учні більше втомлюються. У ході дослідження виявлено
50% дітей з високим рівнем тривожності та 50% - з середнім рівнем тривожності.
Соціальний стрес переживають 2 (20%) дітей – Бєлоглазов П. та Ніколаєнко Д.
Великий страх самовираження відчувають 2 досліджуваних – Копань А. і Москотова О. Цим дітям властиві негативні емоційні переживання ситуацій, пов’язаних
з необхідністю саморозкриття, пред’явлення себе іншим, демонстрації своїх
справжніх можливостей.
Страх ситуації перевірки знань відчуває у 60% учнів (Штурмак А., Москотова О.,
Копань А., Абаімова Ю., Барліт Є., Ісак А.). Це переживання стану тривоги в ситуації перевірки (особливо публічної) знань, досягнень, можливостей.
Страх не відповідати очікуванням навколишніх відчуває 1 учень – Штурмак А.
Такі діти орієнтовані на значимість інших в оцінці результатів, вчинків, думок.
Вони відчувають тривогу з приводу оцінок, можливий страх запізнення до
школи, панічно бояться помилитися при підготовці домашнього завдання, особливо під впливом батьків.
Низький фізіологічний супротив стресу мають Бєлоглазов П. та Барліт Є. Це підвищує ймовірність неадекватного, деструктивного реагування на тривожний фактор середовища.
Шкільну бібліотеку відвідують всі учні класу. Найактивнішими читачами є Штурмак А., Копань А., Ісак А. Основна частина літератури, яку опрацювали учні
протягом вересня – грудня, відповідає навчальним програмам зарубіжної та української літератури: казки, легенди, міфи.
Виходячи з вище зазначеного можна вважати, що адаптація учнів 5 класу у 2016
– 2017 навчальному році пройшла задовільно.
За результатами вивчення стану адаптації учнів 5 класу в основній школі рекомендовано:
1. Вчителям-предметникам:
1.1 ураховувати вікові та індивідуальні психологічні особливості учнів 5
класу;
1.2 використовувати у своїй роботі принцип наступності між початковою та
основною школою;
1.3 запобігати груповій критиці дитини або її діяльності, а також порівняння
її помилок з успіхами інших учнів;
1.4 порівнювати якість роботи дитини тільки з її попередніми результатами;
1.5 надавати емоційну підтримку учням словами, поглядом, жестами; демонструвати віру в успіх дитини, акцентувати увагу на успіхах, перемогах;
1.6 підтримувати і заохочувати прояви активності в роботі на уроці у скутих,
сором’язливих, тривожних дітей, підвищувати їхній статус у класі;
1.7 посилити мотиваційну складову уроку, впроваджувати у своїй роботі засоби стимулювання та заохочення дітей до пізнавальної діяльності;
1.8 розвивати рефлексивні уміння учнів, формувати навички самоконтролю та
самооцінки;
1.9 застосовувати різні види, форми та стратегії для залучення до співпраці
батьків для вироблення однакових поглядів на процес розвитку, виховання
та навчання.
2. Класному керівнику:
2.1 до 01 лютого 2017 року провести з учнями 5 класу тренінг «Твої однокласники – твоя друга сім’я»; постійно працювати над згуртуванням дитячого
колективу;
2.2 будувати спілкування в некритичній формі, формуючи адекватну самоо цінку;
2.3 піднімати статус ізольованого та ігнорованого учня (давати доручення, стимулювати, схвалювати його досягнення, створювати умови для співпраці з
однокласниками);
2.4 продовжувати співпрацювати з учителями-предметниками, батьками учнів,
практичним психологом, бібліотекарем;
2.5 провести години спілкування, бесіди, ділові ігри, тренінги, пов’язані з школою і проблемами вихованців, направлені на формування впевненої пове дінки, подолання агресивності та грубої поведінки.
3. Практичному психологу продовжувати психолого-педагогічний супровід
п’ятикласників.
4. Шкільному бібліотекарю у лютому-березні 2017 року провести бібліотечні
уроки в 5 класі щодо заохочення учнів до позакласного читання.
5. Заступникам директора продовжити спостереження за умовами адаптації учнів
5 класу; ознайомити педагогічний колектив з підсумками на педагогічній раді у
травні 2017 року.
Скачать