E W K

Реклама
HJ=:GBA:PBY
H;T?>BG?GGUOG:PBC
E
WDHGHFBQ?KDBC
BKHPB:EVGUCKH<?L
Distr.
GENERAL
TRANS/SC.1/2003/1/Add.1
7 August 2003
RUSSIAN
Original: FRENCH
?<JHI?CKD:Y WDHGHFBQ?KD:Y DHFBKKBY
DHFBL?LIH<GMLJ?GG?FMLJ:GKIHJLM
JZ[hqZy]jmiiZihZ\lhfh[bevghfmljZgkihjlm6K)
>_\yghklhk_^vfZyk_kkby 28-hdly[jy]h^Z
imgdlEih\_kldb^gy
KH=E:KH<:GB? LJ?;H<:GBC D:K:[email protected]>MG:JH>GUO :<LHFH;BEVGUO I?J?<HAHDBBOH;E?=Q?GBY
>hihegbl_evgucijhlhdhedD>I=IjhlhdheihWH>dD>I=
AZibkdZk_dj_lZjbZlZ
HagZdhfb\rbkvkij_^eh`_gb_fih^hihegbl_evghfmijhlhdhemdD>I=
ij_^klZ\e_gghfmijZ\bl_evkl\hf=_jfZgbbTRANS/SCF_`^mgZjh^guckhxa
Z\lhfh[bevgh]hljZgkihjlZFK:Li_j_^Ze\k_dj_lZjbZlkhh[s_gb_dhlhjh_
ijb\h^blkygb`_
_______
GE.03-23270 (R) 180903 190903
TRANS/SC.1/2003/1/Add.1
page 2
KHH;S?GB?
[email protected]>MG:JH>GH=H KHXA::<LHFH;BEVGH=HLJ:GKIHJL:FK:L
Bamqb\ijh_dl^hihegbl_evgh]hijhlhdheZdD>I=jZajZ[hlZggucij_^klZ\bl_e_f
ijZ\bl_evkl\Z=_jfZgbbTRANS/SCDhfbkkbyihxjb^bq_kdbf\hijhkZf
FK:L\oh^_k\h_]hk_fv^_kyliylh]hkh\_sZgbykhklhy\r_]hky\IjZ]_fZy
2003 ]h^Z
ijbreZd\u\h^mqlhj_ZebaZpbyijh_dlZ=_jfZgbbihlj_[m_li_j_kfhljZ
Dhg\_gpbbD>I=^eyq_]hg_h[oh^bfhkh]eZkb_g_f_g__^h]h\Zjb\Zxsboky
klhjhgHgZ\ukdZaZeZkvaZijbgylb_^hihegbl_evgh]hijhlhdheZ
ij_^mkfZljb\Zxs_]h[he__ijhklmxijhp_^mjm
Bgufbkeh\ZfbDhfbkkbyihxjb^bq_kdbf\hijhkZfFK:Lh[t_^bgyxsZy
ij_ih^Z\Zl_e_cljZgkihjlgh]hijZ\ZZ^\hdZlh\bxjbklh\ijb[ebabl_evghba
30 ZkkhpbZpbc-qe_gh\FK:Lhl^Z_lij_^ihql_gb_ijh_dlmij_^klZ\e_gghfm
XGB>JM:dhlhjuc\hlebqb_hlijh_dlZ=_jfZgbbg_lj_[m_li_j_kfhljZDhg\_gpbb
D>I=
Ihkms_kl\mijh_dlXGB>JM:^hihegy_lDhg\_gpbxD>I=dZdwlhbf_ehf_klh
b\kemqZ_IjhlhdheZ]h^ZdDhg\_gpbbD>I=Ke_^m_lgZihfgblvqlhgZlhl
fhf_glDhg\_gpbyD>I=g_ij_^mkfZljb\ZeZi_j_\h^ahehlh]hnjZgdZ\f_klgu_
\ZexluIjhlhdhe ]h^ZmkljZgbewlhlijh[_emijhklb\ijhp_^mjmhkms_kl\e_gby
Dhg\_gpbbD>I=ihkdhevdm\j_amevlZl_\\_^_gbyiZjbl_lZf_`^mahehlufnjZgdhfb
KIAh[e_]qbekyijhp_kkbkqbke_gbyjZaf_jZ\haf_s_gby^eyhlijZ\bl_ey]jmaZLZdbf
h[jZahfgh\h_iheh`_gb_g_ih^iZ^Zehih^^_ckl\b_ijhp_^mjuij_^mkfhlj_gghc\
klZlv_Dhg\_gpbbD>I=
Ijh_dl=_jfZgbblj_[m_lbaf_g_gbykh^_j`ZgbyDhg\_gpbbD>I=ihkms_kl\mqlh
\uau\Z_lg_h[oh^bfhklvijbf_g_gbyijhp_^mjuij_^mkfhlj_gghc\klZlv_
Ke_^m_llZd`_gZihfgblvqlh\hlebqb_hlijh_dlZ=_jfZgbbZ\lhjuijh_dlZ
XGB>JM:jmdh\h^kl\h\Zebkvj_r_gbyfbbkihevah\Zggufbg_^Z\gh^ey
Dhg\_gpbb DHLBN`_e_agh^hjh`gucljZgkihjlb<ZjrZ\kdhcdhg\_gpbb\ha^mrguc
ljZgkihjl
_______
Скачать