Uploaded by nvm17

Зразок Торговый менеджмент

advertisement
4.1. Назва. ТОРГОВЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби.
1. Герасимчук З. В. Організація та технологія торгівлі: навч. посіб. /
З. В. Герасимчук, Л. Л. Ковальська, І. М. Вахович. – Луцьк :
«Надстир’я», 2015. – 324 с.
2. Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг. навч. посіб. – К.:
Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.
3. Чурсіна, Л. А. Менеджмент в торгівлі : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна,
Г. А. Тіхосова, О. М. Літвінова; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон :
Вишемирський В. С., 2013. – 109 с.
4. Levy M. Retailing Management / Michael Levy, Barton Weitz; 8th ed. –
McGraw-Hill Education, 2011. – 704 p.
5. Berman B.R. Retail Management: A Strategic Approach / Barry R.
Berman, Joel R. Evans; 12th ed. – Pearson, 2012. – 624 p.
Заплановані навчальні заходи та методи викладання.
Поєднання традиційних та інноваційних методів навчання: проблемні
лекції, практичні завдання з використанням інформаційних технологій,
презентацій,
розв’язання
розрахунково-аналітичних
задач
та
ситуаційних вправ, методу кейс-стаді, виїзні заняття, самостійна робота
студентів.
Методи оцінювання:
 поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань,
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових задач та ситуаційних
вправ, захист індивідуальних та групових проектів);
 підсумковий контроль (екзамен).
Мова навчання та викладання. Українська.
Download