Uploaded by makskubar72

реферат

advertisement
РЕФЕРАТ
На тему:”Психологічна теорія З. Фрейда”
Вик: Кубарич М.Р.
Викл:Бокшан А.М.
Класичний психоаналіз розроблений З. Фрейдом. Важливу його
складову становить теорія особистості, в якій запропоновано
структурну модель особистості відповідно до трирівневого
трактування психіки. Ці рівні – свідомий, досвідомий та
несвідомий. Думки, відчуття, переживання, що їх актуально
усвідомлює людина, становлять свідомий рівень її психіки.
Досвідоме охоплює весь досвід особистості, що легко
переходить у сферу свідомого. Несвідоме – найглибша й
найбільш важлива для розуміння особистості сфера психіки. До
неї належать інстинкти, потяги, бажання, інші утворення, перехід
яких у сферу свідомого викликає почуття загрози, тривоги,
неспокою. Ці несвідомі психічні утворення виявляються у
прихованій або символічній формі (сновидіння, помилкові дії,
жарти, оговори). Саме цей рівень переважно і визначає
поведінку особистості.
Відповідно до фрейдистського тлумачення психіки, структура
особистості утворена з трьох компонентів: Id (латинський
займенник Воно), що позначає вроджені біологічні потреби
людини, Ego (латинський займенник Я), що становить зону
конфлікту і примирення між біологічним (Воно) та соціальним
(зверх Я), Superego (з латин. – зверх Я), що охоплює засвоєні
людиною соціальні норми, традиції, цінності тощо. "Воно" цілком
входить у сферу несвідомого, "Я" та "Зверх Я" функціонують на
всіх трьох рівнях психіки.
"Воно" виступає енергетичною базою особистості і належить до
первинних процесів. Вроджені несвідомі й незадоволені
утворення
"Воно" викликають хворобливу психічну напругу і підштовхують
особистість до їх задоволення, що призводить до розрядки
напруги та приносить полегшення. "Воно" діє за принципом
задоволення. У процесі розвитку особистості, її прилучення до
суспільства частина "Воно" переходить в "Я".
Сфера "Я" належить до вторинних процесів і підпорядкована
принципу реальності, що спрямований на попередження
передчасної інстинктивної розрядки напруги. За допомогою
реалістичного мислення та інших розумових процесів у сфері "Я"
формуються механізми адаптації особистості до середовища,
його вимог (так звані захисні механізми). З одного боку, "Я"
забезпечує самозбереження, а з іншого – дозволяє особистості
узгоджувати впливи зі сфери "Воно" із вимогами середовища.
Сфера "Зверх Я" – це засвоєні особистістю соціальні норми (табу,
заборони, правила, цінності, ідеали тощо) як результат процесу
ідентифікації з близькою дорослою людиною своєї статі. Важливі
компоненти "Зверх Я" – совість та "Я-ідеал".
Водночас, при засвоєнні соціальних норм у дітей формується так
званий Едипів комплекс, який складається із суперечливих
почуттів, що їх дитина переживає стосовно близького дорослого,
з яким ідентифікується.
Згідно з 3. Фрейдом, людина конфліктна за своєю природою.
Між всіма складовими особистості існує нестійка рівновага, що
виникає внаслідок узгодження суперечностей у змісті та
спрямуванні їх розвитку. У ній від народження борються два
протилежних інстинкти, що визначають її поведінку. Такими
інстинктами є ерос (сексуальний інстинкт, інстинкт життя і
самозбереження) і Танатос (інстинкт смерті, агресії, деструкції й
руйнування). Ця боротьба виявляється в амбівалентності
людських почуттів, у їх суперечливості. Амбівалентність почуттів
посилюється суперечністю соціального буття і доходить до стану
конфлікту, який виявляється в неврозі. Основні внутрішні
суперечності особистості виникають між рівнями "Воно" і "Зверх
Я", які регулює і розв'язує рівень "Я". Якщо "Я" не вдається
подолати суперечність між "Воно" і "Зверх Я", то у людини
виникають глибокі переживання, що характеризують внутрішній
конфліїст.
Фрейд розкриває такі механізми захисту від них, як проекція,
раціоналізація, витіснення, регресія і ін.. Основним механізмом
він вважає сублімацію, тобто перетворення сексуальної енергії
людини в інші види її діяльності, у тому числі у творчість.
Поведінка у теорії мотивації Фрейда зумовлюється вродженими
інстинктами, спрямована на їх задоволення. Вплив інстинктів на
поведінку може бути як відкритим, так і прихованим. Інстинкт –
вроджений стан енергетичної активації організму, що штовхає
його до своєї розрядки. Основою розвитку особистості і
людського суспільства виступає енергія інстинкту життя – лібідо.
Фрейд запропонував періодизацію психосексуального розвитку
особистості з п'ятьма стадіями: оральною, анальною, фалічною,
латентною і генітальною.
Теорія особистості З. Фрейда мала численних послідовників,
найбільш відомими з яких є А. Адлер, К.Г. Юнг, А. Фрейд, К. Хорні .
Download