Uploaded by діана чаплінцева

Питання до іспиту (1)

advertisement
Питання до іспиту
1. Донаукові психологічні знання.
2. Поняття про психологію як науку про виникнення, функціонування і
розвиток психіки.
3. Об’єкт, предмет психології.
4. Становлення предмета психології.
5. Етапи становлення психології як науки.
6. Анімістичні погляди первісних людей.
7. Психологія як вчення про душу.
8. Погляди стародавніх мислителів (Геракліта, Демокрита, Платона,
Аристотеля), відкриття нервів Герофілом і Еразістратом у 3 ст. до н.е.
Погляди Плотіна і Августина на поняття свідомості.
9. Психологія як вчення про свідомість.
10.Відкриття Декартом рефлекторної природи поведінки.
11.Поняття про рефлекс.
12.Погляди Гоббса, Спінози, Локка, вклад Лейбніца (поняття про безсвідоме,
перцепцію і апперцепцію).
13.Поняття про рефлекторну дугу.
14.Метод інтроспекції.
15.Психологія як вчення про поведінку.
16.Біхевіоризм.
17.Визначення психології як науки.
18.Поняття про психіку.
19.Основні функції психіки.
20.Світ психічних явищ.
21.Психічні процеси, психічні стани, психічні властивості.
22.Психіка і свідомість.
23.Структура свідомості.
24.Самосвідомість.
25.Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини.
26.Мозок і психіка.
27.Будова і властивості нервової системи.
28.Будова нейрону (тіло, дендрити, аксон), поняття про синапс.
29.Будова головного мозку, представлення чуттєвих поверхонь і органів руху
у мозку.
30.Функціональна асиметрія півкуль головного мозку.
31.Локалізація психічних функцій у корі головного мозку.
32.Три блоки мозку (енергетичний; прийому, переробки і збереження
інформації; програмування, регуляції і контролю) і їх основні функції.
33.Рефлекторна природа психіки.
34.Вчення про рефлекторну природу психіки І. М. Сєченова.
35.Три рефлекторні ланки (вплив зовнішнього світу на мозок; мозкові
процеси, де виникає психічне; рух у відповідь).
36.Вчення про вищу нервову дiяльнiсть І. П. Павлова.
37.Види рефлексів (безумовні та умовні).
38.Рефлекторна дуга (П. К. Анохін і М. О. Бернштейн).
39.Закони вищої нервової діяльності (іррадіації і концентрації збудження і
гальмування; взаємної індукції процесів збудження і гальмування;
позитивна індукція; негативна індукція).
40.Вчення про дві сигнальні системи.
41.Динамічна стереотипія в роботі мозку.
42.Потреби як джерело активності.
43.Види потреб.
44.Активність як загальна характеристика живих істот.
45.Якісна відмінність діяльності людини і поведінки тварини.
46.Поняття про діяльність.
47.Діяльність та імпульсивна поведінка.
48.Структура діяльності: мотив, ціль, дії.
49.Мотиви як спонукання до діяльності.
50.Дії, операції, рухи.
51.Їх види.
52.Інтеріоризація та екстеріоризація дій.
53.Керування дією та контроль за нею.
54.Освоєння діяльності.
55.Чинники продуктивності формування навичок.
56.Закономірності формування навичок.
57.Взаємодія навичок.
58.Інтерференція та індукція навичок.
59.Навички та вміння.
60.Уміння як використання знань та навичок для досягнення мети діяльності.
61.Звичка як потреба виконання навички.
62.Взаємодія навичок та виникнення умінь.
63.Формування звичок та їх роль в поведінці особистості.
64.Основні види діяльності (гра, учіння, праця) і їх розвиток у людини.
65.Психологічна характеристика цих видів.
66.Поняття про спілкування та його види.
67.Багатоплановий характер спілкування.
68.Єдність спілкування і діяльності.
69.Функції спілкування.
70.Структура спілкування.
71.Види спілкування.
72.Форми спілкування.
73.Спілкування як обмін інформацією.
74.Комунікативна сторона спілкування.
75.Невербальна і вербальна комунікації.
76.Мовлення як процес спілкування за допомогою мови, його фізіологічні
механізми і розвиток у дітей.
77.Функції мовлення.
78.Вимоги до мовлення педагога.
79.Особливості педагогічного спілкування.
80.Спілкування як міжособова взаємодія.
81.Інтерактивна сторона спілкування.
82.Роль та рольові очікування у процесі спілкування.
83.Основні засоби впливу в процесі спілкування (зараження, навіювання,
наслідування, переконування).
84.Спілкування як розуміння людьми один одного.
85.Перцептивна сторона спілкування.
86.Механізми соціальної перцепції (ідентифікація, рефлексія, каузальна
атрибуція, стереотипізація, ефект "ореола").
87.Зворотній зв’язок у спілкуванні.
88.Групи та їх класифікація у психології (малі, великі; реальні, умовні;
офіційні, неофіційні; розвинені, малорозвинені; дифузні, асоціації,
корпорації).
89.Явище конформізму, нонконформізму.
90.Типологія груп за їх рівнем розвитку.
91.Колектив як вища форма розвитку групи.
92.Ознаки колективу.
93.Відмінність колективу від інших груп.
94.Проблема становлення колективу.
95.Міжособистісні стосунки у групах і методи їх виявлення. Диференціація в
групах і колективах.
96.Суть соціометрії, референтометрії.
97.Інтеграція в групах і колективах.
98.Адаптація, індивідуалізація, інтеграція.
99.Поняття про особистість у психології.
100. Співвідношення
понять
"людина",
"індивід",
"особистість",
"індивідуальність". Сучасні теорії особистості.
Download