Uploaded by Даша Арзянцева

курсова робота "Формування доходів підприємства "

advertisement
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства»
на тему
«Формування доходів підприємства на прикладі ПАТ «Хмельницькгаз»
Виконала:
Студентка 3 курсу факультету
управління та економіки
Науковий керівник:
к.е.н., доцент, доцент кафедри
Національна шкала ______
Кількість балів: _____
Оцінка: ECTS _____
Члени комісії:
(підпис)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(прізвище та ініціали)
2019
ЗМІСТ: ПЛАН
ВСТУП
2
РОЗДІЛ І. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ.
Крапки в
3
кінці не ставляться…на 3 курсі це вже треба знати )))
1.1. Суть та значення доходів.
3
1.2. Джерела утворення доходів підприємства.
7
1.3. Механізм формування і використання доходів.
11
РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ».
17
2.1. Характеристика діяльності ПАТ «Хмельницькгаз».
17
2.2. Структура доходів підприємства «Хмельницькгаз».
27
2.3. Фактори, які впливають на динаміку зміни доходів підприємства 30
«Хмельницькгаз».
РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО 34
ФОРМУВАННЯ
ТА
ВИКОРИСТАННЯ
ДОХОДІВ
НА
ПАТ
«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ».
ВИСНОВКИ
44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
47
ДОДАТКИ
49
2
ВСТУП
Оформити вступ належним чином
Актуальність. Незалежно від галузі діяльності, форми власності та інших
показників підприємства здійснюють свою діяльність з метою отримання доходу.
Тому, доходи підприємств набувають особливо важливого, ключового значення.
Обґрунтоване детальне визначення доходів у процесі управління ними необхідне
для здійснення їх подальшого обліку, аналізу та контролю, що є найважливішим
процесом для побудови системи управління.
Метою дослідження є дослідження сутності поняття «дохід» підприємства,
шляхів його формування та розподілення. Дивись методичку
Основними завданнями курсової роботи є:
- визначити суть та значення доходів;
- встановити джерела утворення доходів підприємства;
- вивчити механізм формування і використання доходів.
- дослідити процес формування доходів ПАТ «Хмельницькгаз»;
- надати характеристику діяльності ПАТ «Хмельницькгаз»;
- визначити структуру доходів ПАТ «Хмельницькгаз»;
- проаналізувати фактори, які впливають на динаміку зміни доходів ПАТ
«Хмельницькгаз».
- надати економічне обґрунтування пропозицій щодо формування та
використання доходів на ПАТ «Хмельницькгаз».
Об’єктом дослідження є джерела процеси формування доходів підприємства
на прикладі ПАТ «Хмельницькгаз»
Предметом дослідження є процес теоретичні та практичні аспекти
формування та використання доходів на підприємстві, виявлення факторів, що
впливають на зміну розробка заходів……….доходів ПАТ «Хмельницькгаз».
Методи дослідження. У роботі застосовані методи принципи аналізу і
синтезу, об'єктивності та системності, математичні методи та методи порівняння,
3
метод інформаційного аналізу, методи класифікації і моделювання, які дозволяють
змістовно проаналізувати предмет нашого дослідження. Див.методичку!!!
Джерельна база дослідження. В процесі написання курсової роботи були
використані наукові праці А. Сміта, К. Маркса,Дж. Мілля, Дж. Хікса, В. Парето, Л.
Вальраса, Ф. Найта, вони є у вас у списку??? І.О. Бланка, Н.М. Бондаря, Ф.Ф.
Бутинця, В.П. Грузінова, В.В. Кулішова, Л.Г. Мельника,В.І. Тітова та ін.
Використовувались дані фінансової звітності ПАТ «Хмельницькгаз», а також
електронні ресурси бібліотек, державних установ та офіційний сайт ПАТ
«Хмельницькгаз».
Це що? Перша курсова? Див.методичні рекомендації і зразок
4
РОЗДІЛ І. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ.
1.1. Суть та значення доходів
Оформлення!!!!
Свою діяльність всі підприємства, незалежно від галузі діяльності, форми
власності та ін. показників, здiйснюють з метою отримання доходу. Дохід –
поширене, часто застосовуване та, водночас, надзвичайно багатоаспектне поняття,
що вживається у різноманітних значеннях.
Термін «дохід» – економічне поняття, яке означає будь-яке надходження
грошових коштів або матеріальних цінностей, які мають грошову оцінку до
суб'єктів господарського життя.
У вузькому значенні дохід – це потік грошових надходжень в одиницю часу
(годину, тиждень, місяць, рік). Навідміну від багатства, яке втілюється у запасах
активів (будівлях, спорудах, знаряддях праці, цінних паперах, готівкових грошах
іт.ін.), дохід передбачає приплив грошей[4]. [4, с.???]
Дискусійним питанням серед представників різних економічних шкіл та течій,
незалежно від періоду їх досліджень, викликало поняття «дохід». Вчені-економісти
багатьох країн світу, різних напрямів наукових досліджень, висвітлювали поняття
«дохід» в найрізноманітніших аспектах. Різні погляди на визначення категорії
«дохід» представлено в таблиці 1.1.
Взагалі
краще
розглядати
тлумачення
доходу
з
погляду
економіки
підприємства, а не еконо.теорію..цю таблицю приведіть в порядок і перенесить у
додатки…
Таблиця 1.1
Тлумачення економічної сутності категорії «дохід» представниками різних
економічних шкіл
Економічні школи
1
Тлумачення економічної сутності категорії доходу
2
5
Класична
Джерело вигоди виявлялося не тільки на стадії виробництва
економічна теорія продукції у формі скорочення витрат, а й у процесі обміну
(У. Петті, А. Сміт, товарами у формі збільшення обсягу продажів. Звідси
випливало, що будь-яка суспільно корисна праця могла сприяти
зростанню доходу. Адам Сміт висловлював такі думки щодо
джерел доходів:
Продовження таблиці 1.1
Ж.Б.
Рікардо)
[?, с.??]
1
Сей,
2
Д.
Маржиналістська
економічна теорія
(Е. Бем-Баверк, Л.
Вальрас, У. Дже
вонс, В. Парето, І.
Фішер, Дж. Хікс)
[?, с.??]
Неокласична
маржиналістська
теорія (М. Блауг)
Кейнсіанська
економічна теорія
(Дж. М. Кейнс)
[?, с.??]
Неокласична
економічна теорія
(Дж. Кларк, А.
Пігу, Ф. Хайєк, Г.
Хаберлер) [?, с.??]
Марксистська
«Заробітна плата, прибуток і земельна рента є трьома
первісними джерелами будь-якого доходу, так само як і будьякої мінової вартості. Усякий інший дохід в остаточному
підсумку одержують з одного або іншого із цих джерел»
Ця економічна теорія досліджувала проблему формування
доходу не з боку пропозиції, через витрати, як це робила
класична школа, а з боку попиту, через ставлення людини до
речі, що виявляється у сфері особистого споживання й обміну.
Вихідним було положення про те, що на дохід впливають не
тільки особисті інтереси виробника, а й інтереси споживачів
товарів і послуг
Основний акцент економіст Марк Блауг робить власне на теорії
доходів з позиції макроекономіки, розвитку продуктивних сил і
виробничих відносин, не визнаючи теорію зарплати, прибутку,
ренти й відсотка основою цього питання
Кейнсіанська концепція розглядала як додаткове джерело
доходу мотиви поведінки індивідів: «виникнення й рух доходу
можуть бути пов'язані з поведінкою людей». Джон Мейнард
Кейнс стверджував, що економічна система має потребу в
державному регулюванні
Джон Бейтс Кларк дав пояснення створенню доходів. Вчений –
неокласик сформулював закон природного порядку: «Кожному
фактору – певна частка в продукті й кожному – відповідна ви
нагорода – ось природний закон розподілу». Висновок Джона
Кларка, що стосується розподілу створеної вартості, полягав у
тому, що дохід кожного фактора пропорційний кількості й
вартості його граничного продукту. Український вчений
Михайло Туган-Барановський, на основі теорії Джона Кларка,
розробив соціальну теорію розподілу, де вказав на два чинники,
від яких залежить заробітна плата: економічний та соціальний.
Економічний чинник – це зростання продуктивності суспільної
праці, соціальний – соціальна дієвість робочого класу. Дохід, що
заснований на експлуатації робітника капіталістом, – це
прибуток, а нетрудовий дохід, який випливає з використання
корисних властивостей землі – це рента
Марксистський підхід до формування доходів ґрунтується на
6
економічна теорія
(К.
Маркс,
Е.
Бернштейн,
Р.
Гільфердінг,
К.
Каутський) [?, с.??]
Джерело: [7]
Положення
теорії трудової доданої вартості. Відповідно до теорії Карла
Маркса, джерелом доходу є праця. У створенні нової вартості
бере участь тільки один фактор – робітник, власник робочої
сили. Інші види доходів є лише результатом неоплаченої праці
робітників.
(стандарт)
бухгалтерського
обліку
15
«Дохід»
визначає
методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації щодо
доходів підприємства та порядок її розкриття у фінансовій звітності.
Згідно
з
цим
положенням,
а
також
з
міжнародними
стандартами
бухгалтерського обліку, термін «дохід» означає збільшення економічної вигоди
протягом звітного періоду або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання
власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена [16].
Винятком є зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства.
Визначення поняття «дохід» в працях відомих вчених подано в табл. 1.2.
Таблиця 1.2
Тлумачення економічної сутності категорії «дохід» у сучасній науковій
літературі
Автор
Тлумачення економічної сутності категорії доходу
1
2
Бутинець
Ф.Ф. Як економічна категорія дохід (виручка) є потоком грошових
[4] сторінки
коштів та інших надходжень за певний період, отриманий від
продажу продукції, товарів, робіт, послуг.
Грузінов В.П. [9, Дохід підприємства складається з виручки від реалізації
с. 340]
продукції (робіт, послуг), основних засобів (зайвих) й іншого
майна підприємства, а також з доходів від позареалізаційних
операцій.
Волков О. [6, с. Дохід підприємства – це приріст суми грошей над їх витратами
364] сторінки
на спожиті в процесі виробництва засоби, який отримує
підприємство від реалізації новоствореної вартості.
Шмиголь
Н.М. Дохід підприємства – це збільшення економічних вигід
[18] сторінки
внаслідок надходження активів і/або погашення зобов'язань, що
приводить до зростання капіталу організації, за винятком
внесків учасників (власників майна), та отримане внаслідок
використання в господарському процесі залучених для цього
економічних ресурсів та конкурентних переваг в умовах
7
Камінська
[13]
сторінки
прийнятного рівня підприємницького ризику.
Т.Г. Доходами організації визнаються збільшення економічних вигод
протягом звітного періоду внаслідок надходження активів і / або
підвищення їх вартості, і / або зменшення зобов'язань, які
приводять до збільшення капіталу організації, за винятком
внесків власників.
Продовження таблиці 1.2
1
2
Біла О.Г. [2, с. 72] Грошові надходження від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) – це загальний дохід від основної діяльності
підприємства, його внесок у валовий внутрішній продукт країни.
Джерело: складено автором на основі [2, 4, 6, 9, 13, 18]. Це вже потвор
До або після таблиці варто зробити короткий огляд, дати власну думку – яке з
визначень вважаєте більш доцільним.
Отже, дохiд підприємства – це фінансові ресурси, що формуються в результаті
виробництва та реалізації товарів, забезпечують кругообiг основного та оборотного
капіталу. Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує
загальну суму коштів, яка поступає підприємству за певний період і, за
вирахуванням податкiв, може бути використана на споживання та інвестування.
Таке визначення в таблиці не наведене…в жодному з них немає «фінансових», немає
«кругообiг основного та оборотного».
І де значення доходів??? (див.назву пунтку)
1.2. Джерела утворення доходів підприємства
Велика увага в процесі аналізу фінансової діяльності підприємства припадає
на вивчення структури одержуваних доходів та динаміки формування прибутку.
Розмір доходів та їх
формованих у процесі діяльності
8
прідприємтва
є
найважливішим фактором, який має вплив на суму всіх видів прибутку
підприємства.
Доходами підприємства визнаються:
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображає
загальні надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без
вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків
(податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Цей показник ототожнюють з
показником виручка (доход) від реалізації продукції основної діяльності[8].
Основний вид дiяльності підприємства визначає операційну діяльність, мету
якої прирівнюють з метою створення підприємства. Вона є основним джерелом
доходу підприємства. Характер операційної діяльності підприємства визначається
специфікою сфери або галузі економіки, до якої вона належить.
Доходи від основної (операційної) діяльності – це виручка від реалізації
продукції (товарів, робіт та послуг), яка розраховується на основі обсягу
реалізованої продукції, виходячи з діючих цін (без ПДВ, акцизів, торгівельних та
збутових знижок). ПДВ, акцизний збір, мито та інші податки включаються до ціни,
але вони перераховуються до бюджету і не належать підприємству[8].
2.Інші операційні доходи включають суми інших доходів від операційної
діяльності підприємства, за вийнятком доходу (виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних
курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації
оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.
3.Дохід від участi в капіталі та інші фінансові доходи. Доход від участі в
капіталі відображає надходження, отримані від інвестицій в асоційовані, дочірні або
спільні підприємства, облік яких здійснюється методом участi в капіталі. Інші
фінансові доходи передбачають дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від
фінансових інвестицiй (крім доходів, які обліковуються за методом участі в
капіталі).
4.Інші доходи включають дохід від реалізації фінансових інвестицій,
необоротних активів і майнових комплексів; дохід від не операційних курсових
9
різниць та іншi доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не
пов'язані з операційною діяльністю підприємства. При цьому під звичайною
діяльністю розуміється будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції,
що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.
5.Надзвичайні доходи відображають:
– невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж,
техногенних аварій тощо), включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від
стихійного лиха та техногенних аварій без суми страхового відшкодування та
покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел;
– доходи від інших подій та операцій, які відповідають визначенню
надзвичайних [8]. сторінки
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку не визнаються
доходами такі надходження [?????]:
1) сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових
платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;
2) сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним
договором;
3) сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
4) сума авансової оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
5) сума завдатку під заставу або для погашення позики, якщо це передбачено
відповідним договором;
6) надходження, що належать іншим особам;
7) надходження від первинного розміщення цінних паперів [15].
Усі види доходів підприємства можна поділити за певними ознаками.
Класифікація доходів від реалізації продукції (товарів і послуг)наступна:
1.За характером отримання [????]:
– доходи, отримані від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто всі доходи
підприємства;
– позареалізаційні доходи – доходи із суми отриманих штрафів, проценти від
депозитів, дивіденди від акцій, облігацій та інших цінних паперів, прибуток
10
минулих періодів, виявлених у звітному періоді; суми курсових різниць за
валютними розрахунками і за операціями в іноземній валюті; інші доходи, що
безпосередньо не пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції [18]. сторінки
2.За видами діяльності:
– доход від виробничої діяльності – складається з виручки від реалізації всіх
видів товарної продукції, напівфабрикатів, відходів;
– доход від комерцiйної діяльності – суми від продажу товарів, від операцій з
тарою, надання платних додаткових послуг;
– доход від посередницької діяльності – суми комісійних винагород,
додаткової виручки від реалізації за посередницькі послуги;
– доход від інвестицiйно-кредитної діяльності – доходи від пайової участі у
спільних підприємствах, від надання майна в оренду і/або лізинг, дивіденди за
цінними паперами, відсотки від надання кредиту стороннім підприємствам;
– доходи від продажу майнових та інтелектуальних прав – суми, отримані від
реалізації майна підприємства, матеріальних обігових активів, нематеріальних
активів;
– інші доходи – включають суми штрафів, економічних санкцій та
відшкодувань збитків, доходи від соціально-побутової сфери підприємства
[7].сторінки
3.За місцем відображення:
– бухгалтерські доходи – доходи, що відображені у бухгалтерських
документах;
– приховані доходи – не відображені на рахунку реалізації, а саме цільові
кошти, отримані від інших підприємств для власних потреб підприємства,
безповоротна фінансова допомога та доходи від бартерних операцій [7].
Поняття валового доходу вткористовується задля цілей податкового обліку.
Валовий дохід – загальна сума доходів підприємства від усіх видів діяльності,
отриманого (нарахованого) протягом звiтного періоду в грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах.
До складу валового доходу включають:
11
– загальні доходи від реалізації товарів (робіт та послуг), в тому числі
допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи;
– доходи від реалізації цiнних паперів (крім операцій з їх первинного випуску
та операцій з їх кінцевого погашення);
– доходи від спільної діяльності та у вигляді процентів, роялті, володіння
борговими вимогами, доходи від лізингу;
– доходи від здійснення бартерних операцій (виходячи з договірної ціни такої
операції, але не нижче звичайних цін);
– суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої підприємством;
вартості товарів, що надані безоплатно підприємству;
– штрафи, пені та інші доходи [11].
висновок
1.3. Механізм формування і використання доходів
Один із найголовнiших показників фінансового стану підприємства, основне
джерело покриття здійснених підприємством витрат та формування прибутку – це
дохід.
Підприємство отримує доходи як від звичайної діяльності, так і в результаті
надзвичайних подій.
Прикладами звичайної діяльності є: виробництво та реалізація продукції,
розрахунки із постачальниками, покупцями та замовниками, працівниками,
податковими органами, банківськими установами, переоцінка вартості майна
підприємства, списання знецінених запасів матеріальних цінностей, економічні
санкції за порушення договірних зобов'язань або податкового законодавства тощо.
До надзвичайної діяльності підприємства відносять операції, які не
відбуваються часто або регулярно і відрізняються від звичайних операцій,
наприклад пожежі, стихійні лиха, техногенні аварії тощо [12, c. 183].
12
Звичайну дiяльність підприємства поділяють на операційну та іншу (у тому
числі фінансову та інвестиційну).
Формування доходу від кожного із видів діяльності має свої особливості (рис.
1.1).
Доходи підприємства від звичайної діяльності
Доходи від операційної
діяльності
Дохід (виручка)
від основної
діяльності
Доходи від іншої
діяльності
Інші
операційні
доходи
Доходи від
участі в
капіталу
Інші
фінансові
доходи
Інші
доходи
Рис. 1.1. Склад доходів підприємства від звичайної діяльності
Розглянемо
порядок
формування
доходу
від
операційної
діяльності
підприємства.
Дохід підприємства від операційної діяльності складається з доходу від його
основної діяльності та інших операційних доходів.
Основна діяльність підприємства має забезпечувати отримання доходів,
пов'язаних із виробництвом та збутом продукції (наданням послуг, виконанням
робіт), яких буде достатньо, щоб вiдшкодувати витрати виробництва й обігу, а
також для отримання певного прибутку.
Відповідно
до
П(С)БО
15
«Дохід»,
дохід
(виручка)
від
реалізації
продукції(товарів, інших активів)визнається в разі наявності наведених нижче умов:
13
- покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на
продукцію (товар, актив);
- підприємство не здійснює далі управління та контролю за реалізованою
продукцією (товарами, іншими активами);
- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічної
вигоди підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно
визначені [16].
У світовiй практиці для визначення доходу підприємства від реалізації
продукції застосовують касовий метод та метод нарахувань.
Доходом (виручкою) підприємства за певний, період при використанні
касового методу, вважається сума грошових коштів, яка надійшла вiд споживачів
продукції (робіт, послуг)впродовж зазначеного періоду до каси підприємства або на
розрахунковий рахунок за продукцію, яка була фактично відвантажена споживачам
(або за фактично здійснені та надані для них роботи і послуги).
При використанні метода нарахувань, доходом або виручкою підприємства за
зазначений період вважається вартість продукції (наданих послуг, виконаних робіт),
яка була відвантажена споживачам протягом певного періоду, незалежно від того,
чи поступила оплатау зазначений періоді чи ні. В Україні визначення доходів
підприємств здійснюється за методом нарахувань [14, c. 45].
Розмір самого доходу або виручки підприємства від реалізації продукції за
однакових умов залежить від кількостi та якості реалізованої продукції,
асортиментного ряду, розрахункової дисципліни й рівня цін реалізації.
Важливу роль дохід (виручка)від реалізації продукції відіграє у процесі
матеріального виробництва як одна з ланок нового кругообiгу коштів підприємства.
Від надходження доходу (виручки) залежать стійкість фінансового становища
підприємства, стан його оборотних коштів, розмір прибутку, своєчасність
розрахунків з бюджетом, позабюджетними фондами, банком, постачальниками,
робітниками та службовцями підприємства. Несвоєчасне надходження доходу
(виручки) призводить до затримки розрахунків, штрафів і санкцій, що має значний
14
негативний вплив на роботу підприємства-постачальника у вигляді втрати прибутку,
а й на функціонування суміжних підприємствах у вигляді перебоїв в роботі та
зупинки виробництва[18, c. 223].
Завершенням кругообігу коштів є надходження виручки на розрахункові
рахунки підприємства, початком нового кругообігу і стадією розподільних процесів
– її використання. На цій стадії формується дохідна база бюджетів різних рівнів і
тим самим забезпечуються загальнодержавні інтереси, а також утворюються власні
фінансові ресурси підприємства.
Виручка, що надходить на розрахунковий рахунок підприємства, відразу ж
використовується на оплату рахунків постачальників сировини, матеріалів, що
комплектують вироби, напівфабрикатів, запасних частин, палива, енергії. З виручки
здійснюють відрахування податків до бюджету, відрахування в позабюджетні
фонди, виплату заробітної плати у встановлений термін, відшкодовують знос
основних виробничих фондів, фінансують витрати, передбачені фінансовим планом.
[14, с.67]
Що стосується самого механізму формування чистого доходу(виручки) на
бухгалтерських рахунках підприємств, то він не є складним. З одного боку,
обліковуються надходження доходів, а з іншого – різного роду відрахування з
доходу. Сама схема формування чистого доходу підприємства наведена на рис.1.2.
702 «Дохід від реалізації товарів»
704 «Вирахування з доходу»
7021 «Дохід від реалізації товарів»
7041 «Вирахування з доходу за
товари, повернені покупцями»
7022 «Дохід від реалізації товарів
за дисконтними картками»
7023 «Дохід від реалізації товарів
зі знижками»
7042 «Сума знижок, наданих
покупцям»
7043 «Інші вирахування з доходу»
7024 «Дохід від реалізації товарів
в період розпродажу»
15
Рядок 035 форма №2 «Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів»
Рисунок 1.2. Схема формування чистого доходу від реалізації[13, с.212]
Виручка від реалізації продукції, не є доходом у повному розуміннi цього
слова,незважаючи на зовнішні ознаки (грошова форма, надходження коштів за
відвантажену
продукцію,
виконані
роботи,
надані
послуги,
регулярність
надходження, джерело різних платежів підприємства), бо з неї необхідно, перш за
все, відшкодувати здійснені витрати, виплатити заробітну плату. Залишкова частина
виручки набуде форми чистого доходу підприємства, тобто прибутку. Не можна
ототожнювати чистий дохід та прибуток В подальшому прибуток буде
розподілено і використано у відповідності до облікової політики підприємства.
Напрямки розподілу виручки показано на рис. 1.3.
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)
Відшкодування
матеріальних витрат та
зносу ОВФ
Заробітна плата та
відрахування на соціальні
потреби
Дохід від реалізації
Рисунок 1.3 – Скорочена схема розподілу і використання виручки від
реалізації продукції (робіт, послуг) [13, с.48].
Розподіл валового доходу на початковому етапі – це його коригування
(зменшення) на суми, які за своєю суттю, не є доходами підприємства, та на такі
суми доходу з яких вже сплачено податок на прибуток. Скоригований валовий
доход підприємств використовується за трьома основними напрямами:
- відшкодування валових витрат;
- формування фонду амортизаційних відрахувань;
- забезпечення оподатковуваного прибутку [ 4, c. 147].
16
Визначення
основних
напрямків
розподілу
результатів
діяльності
підприємства здійснюється з урахуванням:
- загальних потреб у сукупному доході за напрямками його використання та
формування цільової структури розподілу сукупного доходу;
- пріоритетності у використанні прибутку за окремими напрямками дiяльності
підприємства;
- розрахунку оптимального розміру резервного капіталу підприємства та
забезпечення його поповнення.
Процедури розподілу результатів діяльності підприємства безпосередньо
реалізують основну мету політики управління ними – підвищення рівня
прибутковості та отримання відповідного соціального ефекту. При цьому
розраховуються пропорції між поточними виплатами доходу на капітал і зростанням
сукупного доходу у майбутньому періоді [2, c. 144].
Питання визначення, формування і використання доходу (виручки) у
теоретичному
аспекті
підприємства
розглянуті
доволі
грунтовно.
Але,
є
необхідність в обґрунтуванні не тільки теоретичних, а й практичних знань.
Актуальність вивчення управління грошовими надходженнями підприємств з
практичної точки зору полягає у вивченні звітної документації виробничого
підприємства, що дає змогу визначити структуру та розподіл доходів.
Повна, точна, систематизована інформація дозволяє витзначити механізм
розробки стратегiї доходу підприємства щодо практики його формування, розподілу
та використання. Таку інформацію надає моніторинг.
Монiторинг доходу – це механізм постійного спостереження, аналiзу та
підготовки даних для прогнозування можливостей розвитку підприємств на власній
доходнiй основі.
Спостереження виступає вихідною базою, аналіз – центральним етапом, а
пiдготовка даних для оцінювання перспектив розвитку – завершальним етапом
процесу моніторингу дiяльності взагалі та доходу зокрема.
Для ухвалення остаточного рішення i затвердження розробленої стратегії
формування й розподілу доходу необхідно оцiнювати її дієздатності, щоб
17
заздалегідь виключити нездійсненні варiанти. При оцінюванні дієздатності стратегiї
необхідно установити, наскільки вона спроможна забезпечити виконання базової
стратегії і чи вписується вона в ринкову ситуацiю, чи враховує комерційний ризик і
способи його мінімізації [5, c. 73].
Для забезпечення дiєздатності стратегії доходу підприємств необхідно
постiйно вирішувати проблеми макро- і мікрорівня.
До проблем макрорівня відносяться такi: стабілізація темпів розвитку
економіки країни (регiону); забезпечення правових гарантій свободи дій та
підтримки підприємництва; зміцнення нацiональної грошової одиниці.
Відомі дві основнi можливості збiльшення прибутку: ріст обсягу випуску і
реалізації товарів (виторг) і зменшення витрат (собівартість), тому що прибуток у
загальному виді - це різниця між виторгом і собівартістю.
До внутрішньогосподарських проблем стратегічного планування доходу
підприємств можна віднести, по-перше, проблему врахування зовнішнього
економічного середовища підприємства; по-друге, вибір методу обґрунтування
стратегії стійкого збільшення доходів і розвитку підприємства на власній
інвестиційній основі; по-третє, розробку заходів щодо забезпечення стратегії
розвитку підприємства [18, c. 225].
Важливим чинником успішної діяльності підприємства є постійне зростання
його
доходів,
що
дозволяє
здійснювати
вiдтворювальні
процеси
шляхом
впровадження у виробництво новітніх технологій та вирішувати соціальні
проблеми, які виникають у його колективу.
Висновок по розділу
18
РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ».
оформення
2.1. Характеристика діяльності ПАТ «Хмельницькгаз».
ПАТ
«Хмельницькгаз»
–
одне
з
найпотужніших
високорозвинених
підприємств Хмельницької області, історія створення якого бере свій початок з 1956
року.
Місце знаходження Товариства – 29019, Україна, м. Хмельницький, Проспект
Миру, 41, код ЄДРПОУ – 05395598.
Публічне
акціонерне
Товариство
з
газопостачання
та
газифікації
«Хмельницькгаз» засноване на підставі наказу Державного комітету України по
нафті і газу від 14 березня 1994 року №124 шляхом перетворення державного
підприємства з газопостачання та газифікації «Хмельницькгаз» у публічне
акціонерне Товариство з газопостачання та газифікації «Хмельницькгаз» на підставі
Указу Президента України від 15 червня 1993 року «Про корпоратизацію
підприємств». Товариство є правонаступником державного підприємства
з
газопостачання та газифікації «Хмельницькгаз».1 березня 1997 року вiдбулися
першi загальнi збори акцiонерiв, якi пiдтвердили, АТ «Хмельницькгаз» вiдкрилося.
Щорiчно проводяться загальнi збори акцiонерiв на яких звiтують органи
управлiння та контролю Товариства. Злиття, подiлу, приєднання, перетворення,
видiлу за звiтний перiод не було.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 липня 2010р. змiнено назву
товариства «Вiдкрите акцiонерне товариство з газопостачання та газифiкацiї
«Хмельницькгаз» на «Публiчне акцiонерне товариство з газопостачання та
газифiкацiї «Хмельницькгаз» у зв'язку з приведеннямiї у вiдповiднiсть iз Законом
України «Про акцiонернi товариства».
На сьогоднішній день, головним завданням товариства є транспортування
природного газу. До складу ПАТ «Хмельницькгаз» входить головне підприємство та
19
18 районних структурних підрозділів, що обслуговують однойменні райони
Хмельницької області, крім м. Шепетівки та Шепетівського району. Річний обсяг
транспортування природного газу складає понад 700 млн.м.куб.; на обслуговуванні
товариства 3 тисячі юридичних осіб, серед яких найбільші промислові споживачі:
Славутський комбінат «Будфарфор», Теофіпольський цукровий завод, солодовий
завод «Оболонь». Із 487 тисяч домогосподарств, клієнтами компанії є більш як 400
тисяч сімей області. Підприємство експлуатує понад 17 тис. км газових мереж,
загальний рівень газифікації області складає 80%.
Метою діяльності підприємства є:
 здійснення статутних завдань;
 забезпечення
безаварійної
експлуатації
систем
газопостачання,
забезпечення природним і зрідженим газом міст і інших населених пунктів області,
а також газових господарств, що знаходяться на обслуговуванні згідно укладених
договорів, отримання прибутку від усіх видів діяльності (торгової, фінансової та
іншої діяльності), дозволеної чинним законодавством України;
 одержання прибутку від усіх видів підприємницької діяльності, дозволеної
законодавчими актами України та передбаченої Статутом Товариства із метою
максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій
Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
Завданнями діяльності ПАТ «Хмельницькгаз» є:
 здійснення
транспортування
природного
газу
розподільними
трубопроводами до об’єктів промислового, комунального і побутового призначення
та населенню області;
 здійснення постачання природного газу за регульованим тарифом об’єктам
промислового призначення та населенню області;
 організація забезпечення споживачів зрідженим газом;
 здійснення своєчасного попередження локалізації та ліквідації аварійних
ситуацій, які загрожують здоров'ю та життю людей;
20
 виконання планових та позапланових робіт, пов’язаних із безперебійним та
безаварійним газопостачанням споживачів;
 надання на договірній основі послуг по продажу, установці, ремонту та
заміні, введенню в експлуатацію у встановленому порядку промислових та
побутових лічильників газу усіх типів, внесених до державного реєстру України і
дозволених до використання, що є у власності ПАТ, а також тих, що придбані
замовниками (споживачами);
 розробка
перспективних
планів
розвитку
системи
газопостачання,
відповідно до комплексного планування та забудови області;
 проведення навчання та надання послуг для отримання професійної освіти;
 проведення навчання пов’язаного з підготовкою, перепідготовкою та
підвищенням кваліфікації робітників та багато інших.
Предметом дiяльностi Товариства є забезпечення безаварiйної експлуатацiї
систем газопостачання природним i зрiдженим газом мiст i iнших населених пунктiв
областi, iншi види дiяльностi. Дiяльнiсть Товариства у 2017 роцi провадилися у
таких сферах: розподiл природного, нафтового газу i газу (метану) вугiльних
родовищ; забезпечення споживачiв зрiдженим газом; iнша дiяльнiсть (виконання
пусконалагоджувальних робiт, видача технiчних умов, виготовлення проектної
документацiї, технiчне обслуговування та ремонт газового обладнання та
газопроводiв за договорами, ремонт побутових та промислових лiчильникiв, iнших
робiт по ремонту, обслуговуванню газового обладнання тощо).
Отже, підприємство надає послуги з транспортування природного газу,
забезпечення зрідженим газом, послуги зі встановлення, ремонту, заміни, введення в
дію і експлуатацію газових лічильників усіх типів; розробляє і удосконалює
поточний і перспективний плани розвитку систем газопостачання районів області.
Також, у статуті товариства виділено більше двадцяти основних напрямків
діяльності підприємства, головними з яких є: експлуатація газових мереж, споруд,
обладнання і приладів природного і зрідженого газу; постачання природного газу за
регульованими та нерегульованими тарифами; транспортування природного газу
розподільчими трубопроводами; постачання та реалізація зрідженого газу, його
21
зберігання; контроль за якістю ізоляційних робіт; здійснення пуску газу до
газифікованих об’єктів та ін.
ПАТ «Хмельницькгаз» має розгалужену систему кадрового забезпечення. До
складу даної системи входять структурні підрозділи (служби) та апарат управління,
який здійснює управління службами. Також дана система вирішує питання
фінансового та виробничого характеру, здійснює нагляд та контроль за
підрозділами, координує роботу функціональних робітників, складає поточні і
стратегічні плани, веде статистичну і податкову звітності.
Організаційна
структура
управління
–
це
впорядкована
сукупність
взаємопов'язаних елементів, що знаходяться між собою у стійких взаємостосунках,
які забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого.
Елементами структури можуть бути як окремі працівники, служби так і
окремі ланки апарату управління, а взаємозв'язки між ними підтримуються через
горизонтальні і вертикальні зв'язки, які носять лінійний і функціональний характер.
В межах структури управління проходить управлінський процес, між учасниками
якого розподілені завдання і функції управління, і відповідно – права і
відповідальність за їх виконання.
Вищим органом управлiння ПАТ «Хмельницькгаз» є Загальнi збори
акцiонерiв. В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв контроль за
дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захист прав акцiонерiв виконує
Наглядова рада. Виконавчим органом Товариства,який здiйснює керiвництво його
поточною дiяльнiстю, є Правлiння.Кількісний склад Правління становить шість осіб
[20].
Перевiрка
господарсько-фiнансової
дiяльностi
Товариства
проводиться
Ревiзiйною комiсiєю Товариства. Матеріали перевірки комісія надає вищому органу
товариства. Комісія складається з шести членів. Ревізійна комісія має право
залучати
до
своєї
роботи
експертів,
аудиторські
організації.
Перевірки
здійснюються за дорученням вищого органу товариств спостережної Ради, за
власною ініціативою ревізійної комісії або на вимогу акціонерів.
22
Також до організаційної структури ПАТ «Хмельницькгаз» належать:
технічний директор, комерційний директор, директор з капітального будівництва,
фінансовий директор, директор з безпеки та ряд управлінь, які відповідають за
окремі напрямки діяльності товариства.
Крім того, до складу органiзацiйної структури ПАТ "Хмельницькгаз" входять
служби, вiддiли, лабораторiї, управлiння, районнi вiддiлення та дiльницi, сервiсний
центр по обслуговуванню iмпортного газового обладнання, центр обслуговування
клiєнтiв.
ПАТ «Хмельницькгаз» не має фiлiй. ПАТ «Хмельницькгаз» є єдиним
учасником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Хмельницькгаз збут», яке
створено згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «Хмельницькгаз» вiд 10 грудня
2014р. (протокол № 10/12-2014), дата державної реєстрацiї 15.01.2015р. [20].
Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством потребують спеціальн
ого дозволу чи ліцензії, здійснюються тільки після їх отримання.
Підприємство є юридичною особою і здійснює свою діяльність на підставі
чинного законодавства і статуту. Участь підприємства в асоціаціях, корпораціях,
концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не
суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам
України.
Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші
рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, фірмову марку та
торговий знак, які затверджуються Правлінням Товариства і реєструється відповідно
до чинного законодавства, та інші атрибути, необхідні для організації своєї
діяльності. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах
належного йому майна. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства і
несуть ризик збитків в межах вартості належних їм акцій.
Майно товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також
фінансових та інших активів, відображених в балансі акціонерного товариства.
Щодо впровадження нових технологiй, то, значна увага придiляється
впровадженню високоефективного дiагностичного обладнання задля неруйнiвного
23
контролю якостi газорозподiльних мереж, попередження виникнення аварiйних
ситуацiй та проведення технiчної дiагностики iснуючих газопроводiв, впровадження
комп’ютерних та супутникових технологiй, встановлення дублюючих вузлiв облiку
газу, оснащення вузлiв облiку газу – коректорами та обчислювачами об’єму газу.
ПАТ «Хмельницькгаз» є природною монополiєю у сферi розподiлу
природного газу на терiторiї Хмельницької областi та м. Хмельницького (крiм м.
Шепетiвки та Шепетiвського району). ТОВ «Хмельницькгаз збут» є постачальником
природного газу, на якого покладено спецiальнi обов'язки щодо постачання
природного газу побутовим споживачам та релiгiйним органiзацiям (крiм обсягiв,
що використовуються для провадження їх виробничокомерцiйної дiяльностi)
(Постанова КМУ вiд 01.10.2015 № 758).
Постановою НКРЕКП вiд 28.03.2017 № 417 «Про затвердження Плану
розвитку газорозподiльної системи ПАТ «Хмельницькгаз» на 2017-2026 роки»
передбачено
фiнансування
розвитку
гозорозподiльних
мереж
Товариства.
Основними постачальниками природного газу у 2017 роцi є ПАТ "Укртрансгаз",
РГК «Трейдiнг» [20].
Проведемо аналіз основних показників діяльності ПАТ «Хмельницькгаз» у
період 2015-2017 рр. Дані наведено у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Динаміка основних показників діяльності ПАТ «Хмельницькгаз»
за 2015-2017 рр.
№
з/п
1
1.
2.
Показники
2015 р.
2
Чистий дохiд
(виручка) вiд
реалiзацiї продукцiї,
робiт, послуг,
тис.грн.
Середньоспискова
чисельнiсть, осiб, у
3
2016 р.
у % до
абсол.
попер.
знач.
року
4
5
2017 р.
у % до
абсол.
попер.
знач.
року
6
7
1302938
2523879
193,7
2751528
109,2
2046
1837
89,78
1870
101,8
24
т.ч.
- робiтникiв
1980
1770
89,4
1804
101,9
Продовж.табл.2.1
1
2
3
4
5
6
7
Середньорiчний
виробiток, тис.грн.:
3.
- одного працiвника
1,48
0,54
36,49
1,02
188,9
- одного робiтника
658
1425,9
216,7
1525,2
106,7
Фонд оплати працi,
4.
80248,6
101834,2
126,9
122700,2
120,5
тис.грн.
Середньомiсячна
заробiтна плата
5.
3268,5
4619,6
141,3
5467,9
118,4
одного працiвника,
грн.
Собiвартiсть
6.
реалiзованої
1345466
2401121
178,5
2693400
112,2
продукцiї, тис.грн.
Чистий прибуток
7.
(збиток) всього,
(38802)
(10677)
27,5
(173125)
1621,5
тис.грн.
Валовий прибуток,
8.
0
122758
58128
47,4
тис.грн.
Витрати на 1 грн.
9.
реалiзованої
3,23
0,95
29,4
0,98
103,2
продукцiї, грн.
Рентабельнiсть
10.
продукцiї, робiт,
5,11
100
2,16
42,27
послуг, %
Рентабельнiсть
11.
96,84
105,11
108,5
102,17
97,2
витрат, %
Середньорiчна
залишкова вартiсть
12.
455658
472805
103,76
491513
103,96
основних засобiв,
тис.грн.
Фондовiддача,
13.
2,86
5,34
186,71
5,6
104,87
грн./грн.
Примітка. Розраховано автором за даними фінансової та статистичної звітності.
Аналізуючи основні показники діяльності ПАТ «Хмельницькгаз» за період
25
2015-2017 рр. можна зробити наступні висновки:
чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) у 2016 р. зрiс
-
порiвняно з 2015 р. на 93,7% та становив 2523879 тис. грн. , та продовжував
зростання у 2017 р. на 227649 тис. грн., що на 9,2% бiльше, нiж у 2016 р.;
у зв’язку із зростанням обягу реалізації газу поступово зростає й
-
чисельність персоналу ПАТ «Хмельницькгаз». Так, у 2015 р. на підприємстві
працювало 2016 чол., в 2016 р. їх кількість зменшилась на 209 чол., що пов’язано зі
скороченням транспортування газу, а вже у 2017 р. поступово зросла тастановила
1870 чол.
збільшення кількості персоналу та зростання обсягів
позитивно
впливають
на
показники
середньорічного
виробітку
реалізації
на
ПАТ
«Хмельницькгаз».
Середньорічний виробіток на підприємстві обчислюється за формулою [11]:
Всер 
де
Дохід від реалізації продукції
Ч ПВП
, тис.грн / чол. .
(2.1)
Ч ПВП – середньооблікова чисельність персонал, чол.
Проводимо розрахунки показників середньорічного виробітку працівників
ПАТ «Хмельницькгаз»у 2015-2017 рр.
В2015 
1302938
 658 тис.грн / чол.
1980
В2016 
2523879
 1425,9 тис.грн / чол.
1770
В2017 
2751528
 1525,2 тис.грн / чол.
1804
Як видно з розрахунків, показники середньорічного виробітку мають
позитивну динаміку, постійно зростають.
-
в звязку з поступовим підвищення середньої заробітної плати деяких
працівників виробничих професій, збільшується також фонд оплати праці на
підприємстві. Якщо у 2015 р. вона становила 3268,5 грн., то у 2016 р. – вже
4619,6 грн., а у 2017 р. зросла до 5467,9 грн., що на 18,4% вище аналогічного
показника 2016 р.
26
-
собівартість реалізованої продукції також має тенденцію до зростання з
1345466 тис. грн. у 2015 р. до 2693400 тис. грн. у 2017 р., поступово підвищуючись
на 1055655 тис. грн. у 2016 р. та на 292279 тис. грн. у 2017 р.
-
зростання чистого прибутку у 2016 р. на 28125 тис. грн. та зниження
рівня у 2017 р. на 162448 тис. грн., викликано тим, що підприємство відмовилось від
транспортування газу транзитними мережами ;
-
валовий прибуток також зрiс протягом 2015-2017 рр. з 0 тис. грн. до
58128 тис. грн. вiдповiдно. У 2016 р. порiвняно з 2015 р. зростання прибутку
становило 100%, а у 2017 р. – скоротилося до 47,4%. Цей показник мав позитивну
тенденцiю у 2016 р., та помiтно зменшився у 2017 р. що свідчить про доволі
повільний розвиток підприємства, велику заборгованість з боку споживачів та
держави у вигляді субсидій
-
витрати на 1 грн. реалізованої продукції мають незначні коливання. У
2015 р. вони становили 3,23 грн. на 1 грн. реалізованої продукції, тоді як
скоротились до 0,95 грн. у 2016 р., та зросли на 3,2% у 2017 р.
-
також збільшується частка оборотних активів з 87631 тис грн. у 2015 р.
до 141569 тис. грн. у 2017 р.
-
рентабельність продукції розраховується як відношення прибутку від
реалізації продукції (робіт, послуг) до витрат на її виробництво та збут і
характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основної
діяльності.
Р
ВП
 100%
С ТП
,
де ВП – валовий прибуток, грн;
СТ – повна собівартість товарної продукції, грн. [23];
Проаналізуємо рентабельність продукції в динаміці.
У 2015 р. ПАТ «Хмельницьгаз» не мало валового прибутку.
Р2016 
122758
 100%  5,11%
2401121
Р2017 
58128
 100%  2,16%
2693400
27
(2.2)
Як можна прослідити, рентабельність продукції скоротилась на 2,95% у 2017
р. порівняно з 2016 р. Але, загалом високе значення рентабельності продукції
характеризує стабільне ринкове положення ПАТ «Хмельницькгаз».
-рентабельність витрат розраховується як відношення чистого прибутку
підприємства до собівартості продукції (робіт, послуг) і характеризує ефективність
витрат підприємства.
-
Рп 2015 
1302938
 100%  96,84%
1345466
-
Рп 2016 
2523879
 100%  105,11%
2401121
-
Р2017 
2751528
 100%  102,17%
2693400
У період 2015-2017 рр. спостерігається зростання рентабельності витрат. У
2016 р. порівняно з 2015 р. вона скоротилась на 8,27%, а у 2017 р. порiвняно з 2016
р. Спостерiгається скороченння на 2,94%. Показник має негативну тенденцію, але,
загалом ПАТ «Хмельницькгаз» вдало використовує свої грошові витрати.
-
фондовіддача (Фв) є основним із загальних показників та показує віддачу
від кожної гривні, укладеної в основні засоби, наскільки ефективно вони
використовуються на підприємстві [11]:
Фв 
Дохід від реалізації тис.грн
,
тис.грн
ОФ ср
,
(2.3)
де ТП – обсяг товарної продукції, грн.;
ОФ ср– середньорічна вартість основних фондів, грн.
Наведемо розрахунки:
Ф2015 
1302938
 2,86 тис.грн
тис.грн
455658,8
Ф2016 
2523879
 5,34 тис.грн
тис.грн
472805
Ф2017 
2751528
 5,6 тис.грн
тис.грн
491513
Аналізуючи динаміку фондовіддачі на ПАТ «Хмельницькгаз» можна зробити
висновок, що показник має сталу позитивну динаміку та зростає з року в рік.
28
Для розрахунку показника фондовіддачі необхідно обчислити середньорічну
вартість основних засобів за формулою [11]:
ОЗ ср 
ОЗ п.п  ОЗ к.п
, тис. грн .
2
(2.4)
Так, середньорічна вартість основних засобів у період 2015-2017 рр.
становила:
ОЗ 2015 
452746  458571
 455658,8 тис. грн
2
ОЗ 2016 
458571  487039
 472805 тис. грн
2
ОЗ 2017 
487039  495987
 491513 тис. грн
2
Як видно з розрахунків вартість основних засобів у 2016 р. збiльшилась
вiдносно 2015 р. на 17146,2 тис.грн., та у 2017 р. зросла на 18708 тис. грн., що вказує
на модернiзацiю та розвиток ПАТ «Хмельницькгаз».
Варто додати причинно-наслідкові зв’язки між показниками, а не лише
констатація їх зміни
Проаналізуваши основні показники діяльності ПАТ «Хмельницькгаз», можна
зробити висновок, що підприємства стрімко розвивається у сфері забезпечення
безаварiйної експлуатацiї систем газопостачання природним i зрiдженим газом мiст
i iнших населених пунктiв областi, iншi види діяльності. Усі проаналізовані
показники мають позитивні динаміку, крім показника валового доходу, який
залежить від погашення заборгованості населення та держави.
2.2. Структура доходів підприємства «Хмельницькгаз»
Доходи вiд звичайної дiяльностi вiдображаються в бухгалтерському облiку
вiдповiдно до вимог до П(С)БО № 15 "Дохiд".
29
Доходи звiтного перiоду визнаються пiд час збiльшення активу або зменшення
зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання
капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства) за умови, що оцiнка доходу
може бути достовiрно визначена. Облiк доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (робiт,
послуг) ведеться окремо по кожному виду дiяльностi, а саме:
-доходи по розподiлу природного газу;
-доходи по постачанню природного газу;
-доходи по реалiзацiї скрапленого газу;
-доходи по iншим видам робіт[16].
У 2015-2017роках установлений прiоритетним господарський вид сегмента.
Звiтним є такi види господарського сегмента:
- розподiл природного газу;
- постачання природного газу.
Проаналізуємо
основні
показники
доходу
(виручки)
на
прикладі
бухгалтерської звітності ПАТ «Хмельницькгаз». Для аналізу використаємо форму
№2 «Звіт про фінансові результати». Повна інформація з форми № 2 наведена у
додатку Б. Показники зведені у таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Основні показники доходу ПАТ «Хмельницькгаз»
№
з/п
1
1.
2.
Показники
2015 р.
2
Чистий дохід
(виручка) від
реалізації продукції,
робіт, послуг,
тис.грн.
Собівартість
реалізованої
продукції, тис.грн.
3
2016 р.
у % до
абсол.
попер.
знач.
року
4
5
2017 р.
у % до
абсол.
попер.
знач.
року
6
7
1302938
2523879
193,7
2751528
109,2
1345466
2401121
178,5
2693400
112,2
30
3
2
3
Валовий прибуток,
тис.грн.
Інші операційні
доходи
Інший сукупний
дохід після
оподаткування
(42528)
122758
-
58128
47,4
79884
14829
18,56
13276
89,53
8955
-1605
-
301
18,75
31
Продовження талб. 2.2
Сукупний дохід (сума
4
рядків 2350, 2355 та
-35070
-12282
35,02
-172824
1,4
2460)
Чистий прибуток
7.
(збиток) всього,
(38802)
(10677)
27,5
(173125)
1621,5
тис.грн.
Примітка. Розраховано автором за даними фінансової та статистичної звітності.
Видно з таблиці 2.2., у 2015 роцi пiдприємство було збитковим. Поступово, у
2016 р. валовий прибуток зрiс на 122758 тис. грн., а у 2017 р. скоротився на 52,6%.
Основним доходом ПАТ «Хмельницькгаз» є реалізація та розполід
природного газу, тому, як видно з таблиці, інші доходи підприємства мають
негативну тенденцію, а чистий прибуток має негативну тенденцію до постійного
зменшення.
Я думаю тоді варто спочатку проаналізувати витрати, а тоді вже
прибуток
У своїй фінансовій звітності підприємство відображає розмір різних видів
прибутку: валового прибутку, прибутку від операційної діяльності, прибутку від
звичайної
діяльності,
чистого
прибутку.
Але
найголовнішим
показником
ефективності діяльності підприємства є чистий прибуток, тобто прибуток, з якого
здійснено відрахування різних видів податків та враховано усі види доходів.
Показники, необхідні для формування чистого прибутку зведені в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Динаміка прибутку ПАТ «Хмельницькгаз» у 2015-2017 рр.
№
з/п
Показники
2015 р.
1
2
3
2016 р.
у % до
абсол.
попер.
знач.
року
4
5
32
2017 р.
у % до
абсол.
попер.
знач.
року
6
7
1.
Чистий дохід
(виручка) від
реалізації продукції,
робіт, послуг,
тис.грн.
1302938
2523879
193,7
2751528
109,2
Продовження талб. 2.3
1
2.
3
4
5
6
2
Собівартість
реалізованої
продукції, тис.грн.
Валовий прибуток,
тис.грн.
Прибуток від
операційної
діяльності
Прибуток від
звичайної діяльності
до оподаткування
Чистий прибуток
3
4
5
6
7
1345466
2401121
178,5
2693400
112,2
(42528)
122758
-
58128
47,4
(36615)
(4834)
13,2
(164797)
3409
(26157)
(10048)
38,41
(167473)
1666
(44025)
(10677)
24,25
(173125)
1621
Примітка. Розраховано автором за даними фінансової та статистичної звітності.
Як видно з таблиці 2.3 ПАТ «Хмельницькгаз» у перiод 2015-2017 рр. несе
збитки. Якщо у 2015 роцi збиток становив 44025 тис. грн., то у 2016 роцi вiн
зменшився до 10677 тис. грн., але у 20174 роцi чистий збиток збiльшився нiж на
1600% та становив 173125 тис. грн. Відповідна ситуація спостерігається у всіх
наведених показниках,що є негативною тенденцією.
Такий спад прибутку на підприємстві спричинено відсутністю погашення
заборгованостей безпосередніми споживачами газу, а також заборгованістю
держави перед ПАТ «Хмельницькгаз» з погашення субсидій, наданих споживачам.
2.3. Фактори, які впливають на динаміку зміни доходів підприємства
«Хмельницькгаз»
33
Розподіл прибутку підприємством після його отримання можна поділити на
кілька етапів. На першому етапі відбувається розподіл прибутку між підприємством
та державою, для забезпечення державних потреб і потреб підприємств, у
пропорційному відношенні та має важливе значення. Пропорції розподілу прибутку
між державою (бюджетом) і підприємством складаються під впливом податкової
політики держави щодо суб’єктів господарювання. Ця полiтика реалізується в сумі
податків,
що
сплачуються
за
рахунок
прибутку,
у
визначенні
об’єктів
оподаткування, ставках оподаткування, у порядку надання податкових пільг.
На другому етапі відбувається розподіл і використання прибутку, що
залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На
цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для
фінансування відповідних витрат.
Дохід (виручка)від реалiзації продукції, товарів, робіт, послуг та його розмір є
головним джерелом формування фінансових ресурсів підприємства та базою для
визначення ефективність діяльності та перспектив розвиткупідприємства.
Але, показник доходу (виручки) може бути також використиний для аналізу
фінансового стану підприємства, аналізу виробництва та реалізації продукції.
За допомогою даних щодо розміру виручки можна оцінювати ділову
активність підприємства. Виручка є одним з найбільш широко використовуваних
показників для оцінки ділової активності.
Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку
таких основних показників (коефіцієнтів):
1.
коефіцієнта оборотності активів;
2.
коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості;
3.
коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості;
4.
коефіцієнта оборотності основних засобів (фондовіддачі);
5.
коефіцієнта оборотності власного капіталу. [13, с.104]
Фiнансування дiяльностi товариства здiйснювалося за рахунок власних
коштiв. Стан майна характеризується такими даними: залишкова вартiсть основних
34
засобiв (фондiв) на 31.12.2015р. склала 458571 тис.грн., знос - 231876 тис.грн.;
незавершене будiвництво - 8449 тис.грн.; нематерiальнi активи залишковою
вартiстю - 746 тис.грн., знос - 1830 тис.грн. У порiвняннi iз 2014 р. загальна сума
нематерiальних та матерiальних необоротних активiв зменшилась на 92899 тис.грн.
Станом на 31.12.2016 р.залишкова вартiсть основних засобiв (фондiв) склала 487039
тис.грн., знос - 252527 тис.грн.; незавершене будiвництво - 11003 тис.грн.;
нематерiальнi активи залишковою вартiстю - 759 тис.грн., знос - 2161 тис.грн. У
порiвняннi iз 2015 р. загальна сума нематерiальних та матерiальних необоротних
активiв зменшилась на 50118 тис.грн. На 31.12.2017 р. склала 495987 тис.грн., знос 276374 тис.грн.; незавершене будiвництво - 16729 тис.грн.; нематерiальнi активи
залишковою вартiстю - 568 тис.грн., знос - 2600 тис.грн. У порiвняннi iз 2016 р.
загальна сума нематерiальних та матерiальних необоротних активiв зменшилась на
42057 тис.грн.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) характеризує обсяг
поточних зобов'язань по кредитах i розрахунках, який можливо погасити за рахунок
усiх мобiлiзованих коштiв. Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.15 р. становив
1,01; станом на 31.12.16 р. становив 0,96; на 31.12.17 р. становив 0,88. Теоретичне
значення 1,0 - 2,0.
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi розраховується як вiдношення найбiльш
лiквiдних оборотних засобiв (грошових засобiв та їх еквiвалентiв, поточних
фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов'язань
пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати
поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами.
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.15р. становив 0,99; станом на 31.12.16р.
становив 0,96; на 31.12.17 р. становив 0,88. Теоретичне значення цього коефiцiєнту–
0,6-0,8.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових
засобiв та їх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв пiдприємства може
бути сплачена негайно. Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.15 р. становив 0,03;
35
на 31.12.16 р. становив 0,03; на 31.12.17 р. становив 0,01. Теоретичне значення цього
коефiцiєнту не менше 0,2-0,3.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї), розраховується як вiдношення
власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому
вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть.
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.15 р. становив 0,45 (у порiвняннi станом на
31.12.14р. 0,65); на 31.12.15 р. становив 0,13; на 31.12.17 р. становив 0,05, у той час
як теоретичне значення коефiцiєнта становить 0,25-0,5.
Коефiцiєнт покриття балансу характеризує те, наскiльки лiквiднi кошти
покривають зобов'язання. Теоретичне значення - 2,0 - 2,5. Зазначений коефiцiєнт
станом на 31.12.15 р. становив 0,04 (у порiвняннi станом на 31.12.14р. - 0,16); станом
на 31.12.16 р. становив 0,04; на 31.12.17 р. становив 0,01.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого
прибутку (збитку) пiдприємства до середньорiчної вартостi активiв i характеризує
ефективнiсть використання активiв пiдприємства. Теоретичне значення - >0.
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.14 р. становив -0,05, а станом на початок
року -0,02; станом на 31.12.16 р. становив -0,01, а станом на початок року -0,05;
станом на 31.12.17 р. становив -0,09, а станом на початок року -0,01.
Результати проведеного аналiзу свiдчать про задовiльний фiнансовий стан
Товариства.
За
коефiцiєнтами
абсолютної
лiквiдностi
та
грошової
платоспроможностi у Товариства недостатньо грошових коштiв для негайного
погашення заборгованостi.
Ви маєте аналізувати фактори, що впливають на доходи, а робити навпаки –
аналізуєте те, на що впливає дохід….пошукайте в інтернеті факторні моделі –
методами елімінування (але саме на доходи, а не на прибутки) і застосуйте
Доречі ви не виконали пункти індивідуального завдання на практику:
- проаналізувати показники рентабельності основних видів продукції/послуг за
2015-2017 рр.;
- визначити основні проблеми формування доходів ПАТ «Хмельницькгаз».
36
РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ НА ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»
Дохід від реалізації продукції відiграє важливу роль у оцінці фінансового
стану підприємства та є одним з джерел фінансових надходжень.
Тому, актуальність дослідження шляхів формування та використання доходів
на ПАТ «Хмельницькгаз» полягає у тому, що удосконалення системи формування
доходу та збільшенні його обсягу, ПАТ «Хмельницькгаз» може спричинити
покращення фінансового становища.
Оптимізація грошових надходжень ПАТ «Хмельницькгаз» необхідна задля
забезпечення ефективності функціонування. Оптимізацію грошових надходжень
слід розглядати як у короткостроковому, так й у довгостроковому періодах.
У короткостроковому періоді оптимізувати грошові потоки можна з
використанням «системи прискорення-уповільнення платіжного обороту». ПАТ
«Хмельницькгаз» розробляються заходи, спрямованi на прискорення грошових
надходжень
і
уповільнення
їх
виплат.
Особливу
увагу
варто
приділяти
прискореному погашенню дебіторської заборгованості. В Україні понад 70-90 %
дебіторської
заборгованості
на
підприємствах
припадає
на
дебіторську
заборгованість за розрахунками за поставлену продукцiю [19, с.78].
Але, у 2018 роцi ПАТ «Хмельницькгаз» протранспортував бiля 670 млн.м.куб.
блакитного палива, що на 7,5% менше, нiж у 2017 роцi. Серед усiх споживачiв лише
пiдприємства ТКЕ та релiгiйнi органiзацiї збiльшили використання енергоносiя, iншi
категорiї вiдчутно зменшили його споживання.
Зокрема, побутовi споживачами (населення) використали менше природного
газу на 9,3%, промисловiсть - на 12,8 %, бюджетнi установи та органiзацiї – на
3,3 %. Водночас, споживання газу виробниками теплової енергiї за 2018 рiк зросло в
порiвняннi з 2017 роком на 2,% i склало 131,4 млн м куб.. Вiдтак, i релiгiйнi
органiзацiї показали прирiст споживання газу на 3,6% за рiк.
37
Найбiльша частка споживання газу в регiонii надалi припадає на населення.
Загалом ПАТ «Хмельницькгаз» побутовим споживачам у 2018 роцi доставлено 367
млн куб. м блакитного палива, що становить 55 % вiд загального обсягу [20].
Отже, в 2018 році висока вартість та недоступність споживачеві газу вплинула
на значне скорочення обсягів його споживання. Крім того, зменшення числа
отримувачів субсидій, які також почали використовувати енергоносiй економніше в
зв’язку із зміною державою соціальних норм та, відповідно, виділених розмірів
державної допомоги.
В свою чергу, негативно впливає на технічний стані газотранспортної системи
області, загальною протяжнiстю понад 17 тис. км, стала тенденція до зменшення
обсягів споживання газу. Адже, ПАТ «Хмельницькгаз» критично не вистачає
коштiв, що надходять з тарифу на розподiл газу на виконання всiх першочергових
заходiв. Вiдтак, з 0,71 грн., з 1 куб.м. газу, що було транспортовано, ПАТ
«Хмельницькгаз» також не може виплачувати достойну зарплату працiвникам та
стримати масовий вiдтiк квалiфiкованих спецiалiстiв. Заробiтна плата на ПАТ
«Хмельницькгаз» є значно нижчою середньої по промисловостi областi (5436 грн.
порiвняно з понад 10000 грн.) та в Українi вцiлому.
Отжe, у короткостроковому періоді досягнуте прискорення залучення коштiв
може бути за рахунок наступних заходів:
1.
забезпечення часткової або повної передоплати за наданий газ для
великих споживачів;
2.
прискорення інкасації простроченої дебіторської заборгованості з
населення та держави;
3.
використання
сучасних
форм
рефінансування
дебіторської
заборгованості – обліку векселів, факторингу, форфейтинга.
Певну політику щодо зростання грошових надходжень у довгостроковому
періоді кожне підприємство має проводити у процесі здiйснення фінансовогосподарської діяльності. Це можливо в результаті:
1.
з метою збільшення обсягу власного капіталу – залучення стратегічних
інвесторiв;
38
2.
додаткової емісії акцій;
3.
продажу
частини
(або
всього
обсягу)
фінансових
інструментiв
інвестування;
4.
продажу (або здавання в оренду) обладнання, яке не використовується.
Однією з найважливіших функцій управління грошовими коштами є
оптимізацiя грошових потоків підприємства, яка спрямована на підвищення їх
ефективності
в
майбутньому
періоді.
Найважливішими
завданнями,
якi
вирішуються в процесі цього етапу управління грошовими потоками, є:
1.
максимізації рівня їх фінансової рентабельності;
2.
мінімізації їх вартості;
3.
мінiмізації рівня фінансових ризиків. [1, с.68]
В силу невизначеності ряду вихiдних передумов, планування грошових
потоків підприємства в розрізі різних їх видів може носити тільки прогнозний
характер. Нестабільного податкового законодавства в Україні, інфляція та
девальвація національної валюти можуть скорегувати прогнозі показники. Тому,
при різних сценаріях розвитку вихiдних факторів, планування грошових потоків
здійснюється у формі різноманітних планових розрахунків необхідних показників.
Складання на визначенні періоди бюджетів руху грошових коштів підприємства є
ефективним інструментом планування грошових потоків підприємства.
Об'єктом забезпечення ефективного контролю грошових потоків ПАТ
«Хмельницькгаз» є:
1.
виконання встановлених планових завдань з формування обсягу коштів
та їх витраті за плановими напрямками;
2.
рівномiрність формування грошових потоків у часі;
3.
ліквiдність грошових потоків у часі та їх ефективність.
Формування грошових потоків підприємства, до яких відноситься і дохід
(виручка), залежить від багатьох факторів, як внутрішніх, так і зовнішнiх.
Підвищення суми чистого грошового потоку підприємства може бути
забезпечене за рахунок здійснення наступних основних заходів:
1.
зниження суми постійних витрат;
39
2.
зниження рівня змінних витрат;
3.
здійснення ефективної податкової політики, що забезпечує зниження
рівня сумарних податкових виплат;
4.
використання методу прискореної амортизації основних засобів;
5.
скорочення
періоду
амортизації
використовуваних
ПАТ
«Хмельницькгаз» нематеріальних активів;
6.
продажу невикористовуваних видів основних засобів і нематеріальних
активів;
7.
посилення претензійної роботи з метою повного і своєчасного стягнення
штрафних санкцій. [13, с.52]
Стосовно збільшення безпосередньо грошових потоків, слід розробляти
стратегію збільшення доходу, який являється основним джерелом збільшення
вхiдних грошових потоків.
Для визначення стратегічного розміру доходу на ПАТ «Хмельницькгаз»на
наступний рік, слід, в першу чергу, спрогнозувати темп зростання обсягу продажу
протягом року та прибуток із продажу.
Пошук резервів росту прибутку на наступний рік є дуже важливим моментом
при обґрунтуванні стратегії формування прибутку підприємства.
Важливою рисою ефективної діяльності підприємств є самофінансування.
Самофінансування – здатність підприємства з зароблених засобів не тільки
відшкодовувати виробничi витрати, але і фінансувати розширення виробництва,
рішення соціальних задач. Самофiнансування здійснюється за рахунок прибутку й
амортизації. Однак у процесі нагромадження обсяг прибутку піддається зменшенню
за рахунок податків і рiзних платежів із прибутку. У кінцевому рахунку,
залишається нерозподілений прибуток. З нерозподіленого прибутку й амортизації
формуються основні джерела самофінансування підприємства.
Потреби ПАТ «Хмельницькгаз» у власних фiнансових ресурсах для
формування й ефективного використання всіх господарських засобів, розширення
виробництва і поліпшення соціально-культурної сфери пiдприємства повинні
40
задовольнятися, в першу чергу, за рахунок грошових надходжень від власної
діяльності.
Основним
напрямком
покращення
самофінансування
підприємства
є
збільшення його доходу. Збільшувати дохiд можна за допомогою багатьох факторів.
Наприклад, можна збільшити ціну на надані послуги. Проте цей варіант не завжди
може пройти, оскільки на сучасному етапі розвитку нашої країни підприємства не
мають достатньо грошових коштів, щоб заплатити ще більшу суму за послуги
використання газу.
Але, ПАТ «Хмельницькгаз» має збитки дiяльностi з доставки газу, якi
зростають через неадекватнiсть встановлених державним регулятором – НКРЕКП
тарифiв на розподiл газу. Тариф для ПАТ«Хмельницькгаз» не покриває
обґрунтованих витрат газорозподiльної компанiї. Найбiльшою проблемою є рiзниця
у вартостi газу для технологiчних потреб.
Тарифом, встановленим НКРЕКП для ПАТ «Хмельницькгаз» передбачено, що
компанiя купуватиме на ринку газ для виробничо-технологiчних та власних потреб
за цiною 5958,67 грн./тис.куб. м. (без ПДВ). При цьому, якщо у 2017 роцi фактична
середньорiчна цiна складала 8033,68 грн./тис.куб. м. (без ПДВ), то вже у 2018 роцi
середньомiсячна цiна становить 10864,14 грн./тис. куб. м. (без ПДВ). З урахуванням
того, що витрати на придбання газу для технологiчних потреб складають 44,3 % вiд
всiєї тарифної виручки, ця рiзниця в цiнi стала головною причиною отримання
збиткiв.
Водночас, продовжують зростати інші статті витрат, пов’язані з діяльністю
компанії. Наприклад, вартість паливно-мастильних та інших матеріалів, необхідних,
в першу чергу, для роботи аварійно-диспетчерської служби ПАТ «Хмельницькгаз»
та інших служб, з початку року зросла на 5 %, а за 2017рік - на 16 % [20].
Наслідками такої тарифної політики для газової компанії є борги перед
постачальниками технологічного газу, дефіцит фінансування на виконання
першочергових
експлуатаційних
завдань та значний відтік кваліфікованих
спеціалістів.
41
Наразі, дисбаланси за минулі періоди можуть бути усунуті виключно за
рахунок встановлення в тарифі компенсацій збитків попередніх періодів в розмірі
190 млн.грн.
Державний регулятор НКРЕКП не змінював тариф для ПАТ «Хмельницькгаз»
з початку 2017 року. Компанія неодноразово проводила відкриті слухання щодо
перегляду
тарифу
на
розподіл
газу
та
надавала
розрахунки
економічно
обґрунтованих витрат. Однак, звернення не враховані у нинішньому тарифі, що не
дозволяє навіть підняти мінімальні зарплати працівникам. Тож задля повноцінного
функціонування, ПАТ «Хмельницькгаз» сподівається на затвердження НКРЕКП
беззбиткового тарифу та компенсації понесених збитків.
Отже, важливим резервом для покращення самофiнансування підприємства є
скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. Причин
росту кредиторської заборгованості є багато. Основною з них є відсутність коштів
по оплаті своїх зобов'язань. Проте ПАТ «Хмельницькгаз» може штучно збільшити
свою заборгованість. Це відбувається при умові, якщо в країні намiтилась ситуація,
що спричиняє ріст інфляції. При такій умові ПАТ «Хмельницькгаз» може завідома
збільшити свою кредиторську заборгованість з метою віддати через деякий час ту ж
саму суму заборгованості. Цей варіант можливий лише за умови, що ціни за надані
ПАТ «Хмельницькгаз» послуги зросли, а сума заборгованостi не змінилась (або
зросла в незначній мірі).
З дебіторською заборгованістю складається інша ситуація. В сучасних умовах
господарювання в Україні, в основному, зростання дебiторської заборгованості
відбувається з причин, які пов’язані з проблемою взаємних неплатежів між
підприємствами, тобто, з використанням неефективних методів розрахунків між
підприємствами на сучасному етапі.
Самооплатність
є
ще
одним
важливим
фактором
у
роботі
ПАТ
«Хмельницькгаз». Самооплатність – здатність підприємства покривати свої видатки
(витрати) результатами реалізації послуг, забезпечуючи тим самим повторюваність
виробництва в незмінних масштабах. Самооплатнiсть – це невід'ємний момент
42
самофінансування.
У
процесі
досягнення
самооплатності
зважуються
дві
найважливіші для ПАТ «Хмельницькгаз» проблеми:
1.
тому
Боротьба зі збитковістю. ПАТ «Хмельницькгаз» хронічно зазнає збитків,
потрібен
комплекс
заходів
для
фінансового
оздоровлення
(санації)
підприємства. Цей комплекс включає:
-
реалізацію невикористаних матеріалів, невстановленого устаткування;
-
модернізацію виробництва;
-
інтенсифікацію праці працівників і завантаження устаткування;
-
упровадження прогресивних форм організації праці.
2.
Підвищення прибутковості. ПАТ «Хмельницькгаз» не тільки повинен
покривати свої видатки доходами, але і бути рентабельним, тобто отримувати
прибуток.
Якщо витрати і штрафи в істотній мірі залежать від підприємства, то податки,
що сплачуються ПАТ «Хмельницькгаз», – це зовнішні умови господарювання.
Податкова система, що діє на сучасному етапів України, доволі громіздка та
диференційована на державний і місцевий рівні. ПАТ «Хмельницькгаз» повинно
сплачувати на першому рівні: податок із додаткової вартості, акцизи на окремі види
і групи товарів, відрахування на покриття витрат по геологорозвідувальних і
геолого-пошукових роботах по корисним копалинам; прибутковий податок із
юридичних і фізичних осіб, податок на транспортні засоби, державний збір, податок
на видобуток природних ресурсів у виді акцизів, акцизи на бензин, моторне паливо,
газ, податок на майно підприємства, плату за воду, що забирається промисловими
пiдприємствами з водогосподарчих систем.
На другому рівні – місцеві податки: податок на будівлі, помешкання і
спорудження, земельний податок, промисловий податок, збір за реєстрацію
підприємницької діяльності фізичних осіб, податок на рекламу та ін.
Безперечно, аналіз прибутковості – найголовніший фактор в удосконалюванні
механізму формування і розподіли доходів ПАТ «Хмельницькгаз». Прибуток –
показник ефективності діяльності будь-якої комерційної організації. Тому постiйний
43
контроль за прибутком від усіх напрямків діяльності є важливою функцією
управління.
Залежно від того, яку тактику і стратегію обере керівництво ПАТ
«Хмельницькгаз» повістю залежить фінансовий стан Товариства. Детальний аналіз
фінансового станудає змогу виявити вже наявні і потенційні резерви ПАТ
«Хмельницькгаз» в цій області. Аналіз фінансового стану зазвичай проводиться
методами фінансової ревізії.
Максимизація
прибутку
виступає
безпосередньо
головною
метою
виробництва в будь-якій галузі національної економіки. Підприємства, проте,
можуть зштовхуватися з особливими ситуаціями, які потребують вирішення
першочергових проблем, що не укладаються в напрямок максимизації прибутку, або
навіть таких, що викликають протиріччя з цією ціллю.
В залежності від часу, який затрачається на зміну кількості використовуваних
у виробництві ресурсів, виділяють короткостроковий і довгостроковий періоди в
діяльності підприємства. Короткостроковий період – той, протягом якого ПАТ
«Хмельницькгаз» не може змінити свої виробничі потужності. У цей період ПАТ
«Хмельницькгаз» в змозі домагатися змін лише в інтенсивності використання цих
потужностей – через ресурси (сировина, паливо, енергія, жива праця тощо), що
піддаються швидкому коригуванню.
Фахiвцi ПАТ «Хмельницькгаз» в рамках пiдготовки до опалювального перiоду
2018-2019 рр. провели обстеження понад 90% газогонiв та 100% газорегуляторних
пунктiв. Вартiсть цих заходiв склала 20 млн. грн. Це забезпечить стабiльну доставку
природного газу до понад 400 тис сiмей та бiля 3 тис. пiдприємств та установ
Хмельниччини.
Фахiвцi ПАТ «Хмельницькгаз» провели капiтальний ремонт та замiну 13 км
газопроводiв, встановили нове обладнання на 11 газорозподiльних пунктах та 19
ШРП. Ремонти були проведенi на 19 ГРП та ШРП, 91 установцi електрохiмзахисту
газопроводiв вiд корозiї. В зв’язку з сезоннiстю надходження коштiв та
недосконалою системою тарифних надходжень, ПАТ «Хмельницькгаз» не має
можливостi виконувати влiтку необхiднi роботи в повному обсязi [20].
44
Впродовж мiжопалювального перiоду спiвробiтники ПАТ «Хмельницькгаз»
провели випробування 850 км пiдземних газопроводiв. Наразi, всi без виключення
газорозподiльнi пункти, запiрнi пристрої та станцiї катодного захисту пройшли
планове технiчне обслуговування.
Довгостроковий період – такий, що достатній для зміни кількості всіх що
залучаються ресурсів, включаючи виробничі потужності. Короткостроковий і
довгостроковий періоди не є чітко визначеними інтервалами, однаковими для всіх
галузей. Останні різняться, насамперед, за можливостями зміни виробничих
потужностей, а не по тривалості. Суть розходження між періодами складається в
можливості зміни виробничих потужностей. У рамках короткострокового періоду
неможливо ввести в експлуатацію нові потужності, але можливо підвищить ступінь
їх використання. У межах довгострокового періоду можна розширити виробничі
потужності. Розподіл на два періоди має велике значення при визначенні стратегії і
тактики фірми в максимізації прибутку.
Впродовж 2013-2017 років ПАТ «Хмельницькгаз» скерував 55 млн. грн. у
модернізацію та реконструкцію газових мереж області. На 2018 рік передбачалоись
інвестиції в розмірі 162 млн. грн. Газорозподільна компанія майже в два рази
збільшила капіталовкладення, щоб забезпечити безперебійне та безаварійне
функціонування газових систем.
За останні п’ять років фахівці ПАТ «Хмельницькгаз» замінили 62 км
газопроводів
вартістю
13,2
млн.
грн,
модернізували
та
оновили
139
газорозподільних та шафних пунктів на суму понад 11 млн. грн., замінено 318
засобів електрохімічного захисту газогонів - на 15 млн. грн. Для порівняння в 2008 –
2013 роках сума інвестицій складала лише 32 млн. грн.
В газорозподільних пунктах встановлено 11 систем телеметрії, які дають
можливість
цілодобово
відслідковувати
роботу
систем
газопостачання
та
попереджувати виникнення аварійних ситуацій [20].
Щоб ПАТ «Хмельницькгаз» мало можливість ефективно функціонувати і
розвиватися, йому насамперед потрібна стабільність грошового доходу, достатньої
для розрахунку з постачальниками, кредиторами, своїми робітниками, місцевими
45
органами влади, державою. Після розрахунків і виконання зобов'язань необхідний
ще і дохід, обсяг якого повинний бути, принаймні, не нижче запланованого. Але
фінансова стабільність не зводиться тільки до платоспроможності. Для досягнення і
підтримки фінансової стабільності важливі не тільки абсолютні розміри прибутку,
скільки щодо обсягу капіталу й обсягу виручки, тобто показники рентабельності.
Зростання доходу і прибутків, що сприяє нарощуванню рентабельності,
підвищенню стійкості підприємства, зменшенню можливості його банкрутства,
раціональний лише до визначених меж, оскільки, як правило, високу рентабельність
ринкових позицій забезпечують, діючи з підвищеним ризиком. У цьому випадку
зростають потенційні можливості збитків, а в наступному і банкрутства.
Це все не пропозиції…це констатація проблем…але в 3 розділі мають бути
пропозиції…наприклад, ви кажете зменшення дебіторської заборгованості – так,
підходить…то візьміть і запропонуйте конкретні заходи щодо її зменшення
(наприклад, застосування факторингу)..кажете 100% передплата –з пропонуйте
заходи
(наприклад
купівля
карточок,
але
тоді
відповідні
зміни
до
лічильників)…обрахуйте витрат на реалізацію цих заходів і порівняйте з
результатами
В результаті аналізу проблем оптимізації доходу можна сказати, що ПАТ
«Хмельницькгаз» повинно розробляти стратегію власного розвитку з урахуванням
напрямків збільшення доходу і прибутку. На формування доходу від реалізації
розподільчих послуг впливають багато факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх.
Узагальнюючи вище сказане, можна визначити, що основними напрямами
збільшення доходу є збільшення обсягів реалізації послуг, підвищення якості
газопостачання та інші. Також важливим є правове регулювання з боку держави,
встановлення оптимальних ставок тарифів.
46
ВИСНОВКИ
Див.зразок
Серед науковців не сформувалося єдиної думки щодо економічної сутності
поняття «дохід», визначення особливостей формування доходів підприємств в
процесі їх операційної діяльності. Це зумовлює необхідність поглиблення
теоретичних досліджень економічної сутності доходів з операційної діяльності
підприємств.
Термін «дохід» – економічне поняття, яке означає будь-яке надходження
грошових коштів або матеріальних цінностей, які мають грошову оцінку до
суб'єктів господарювання.
Проаналізувавши сутність та значення доходів можна зробити висновок, що
дохід підприємства – це фінансові ресурси, що формуються в результаті
виробництва та реалізації товарів, забезпечують кругообіг основного та оборотного
капіталу. Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує
загальну суму коштів, яка поступає підприємству за певний період і, за
вирахуванням податків, може бути використана на споживання та інвестування.
При аналізі фінансової діяльності підприємства велика увага приділяється
розгляду структури одержуваних доходів та динаміки формування прибутку.
Доходи підприємства визнаються дохід (виручка) від реалізації продукції, інші
операційні доходи, доход від участі в капіталі та інші фінансові доходи, інші
доходи. Доходи також класифікують за характером отримання, видами діяльності та
місцем відображення.
Дохід є одним з найголовніших показників фінансового стану підприємства,
основним джерелом покриття здійснених підприємством витрат та формування
прибутку як від звичайної діяльності, так в результаті надзвичайних подій.
Важливим чинником успішної діяльності підприємства є постійне зростання його
доходів, що дозволяє здійснювати відтворювальні процеси шляхом впровадження у
виробництво новітніх технологій та вирішувати соціальні проблеми, які виникають
у його колективу.
47
У другому розділі курсової роботи було проаналізовано діяльність ПАТ
«Хмельницькгаз».
ПАТ
«Хмельницькгаз»
–
одне
з
найпотужніших
високорозвинених підприємств Хмельницької області, головним завданням якого є
транспортування природного газу, забезпечення зрідженим газом, послуги зі
встановлення, ремонту, заміни, введення в дію і експлуатацію газових лічильників
усіх типів; розробляє і удосконалює поточний і перспективний плани розвитку
систем газопостачання районів області.
Проаналізувавши основні показники діяльності ПАТ «Хмельницькгаз», можна
зробити висновок, що ПАТ «Хмельницькгаз» постійно впроваджує новітні
технології – високоефективне дiагностичне обладнання задля неруйнiвного
контролю якостi газорозподiльних мереж, попередження виникнення аварiйних
ситуацiй та проведення технiчної дiагностики iснуючих газопроводiв, а також
впроваджує комп’ютерні та супутникові технологiї, встановлює дублюючі вузли
облiку газу, проводить оснащення вузлiв облiку газу коректорами та обчислювачами
об’єму газу. Впродовж 2013-2017 років ПАТ «Хмельницькгаз» скерував 55 млн. грн.
у модернізацію та реконструкцію газових мереж області. На 2018 рік передбачались
інвестиції в розмірі 162 млн. грн. Газорозподільна компанія майже в два рази
збільшила капіталовкладення, щоб забезпечити безперебійне та безаварійне
функціонування газових систем.
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв.
Результати проведеного аналiзу свiдчать про задовiльний фiнансовий стан ПАТ
«Хмельницькгаз».
За
коефiцiєнтами
абсолютної
лiквiдностi
та
грошової
платоспроможностi у Товариства недостатньо грошових коштiв для негайного
погашення заборгованостi.
Проте, ПАТ «Хмельницькгаз» має постійні збитки діяльності з доставки газу
зростають через неадекватність встановлених державним регулятором - НКРЕКП
тарифів на розподіл газу. Тариф для ПАТ «Хмельницькгаз» не покриває
обґрунтованих витрат газорозподільної компанії. Найбільшою проблемою є різниця
у вартості газу для технологічних потреб. Наслідками такої тарифної політики для
ПАТ «Хмельницькгаз» є борги перед постачальниками технологічного газу, дефіцит
48
фінансування на виконання першочергових експлуатаційних завдань та значний
відтік кваліфікованих спеціалістів.
В зв’язку з тим, що ПАТ «Хмельницькгаз» є монополістом на ринку
розподілення газу у м. Хмельницькому та Хмельницькій області, крім м.Шепетівки
та Шепетівського району, та зважаючи на постійну його збитковість, єдиним
можливим шляхом підвищення доходу Товариства є виключно встановлення в
тарифі компенсацій збитків попередніх періодів в розмірі 190 млн.грн.
ПАТ «Хмельницькгаз» також може запровадити забезпечення часткової або
повної передоплати за наданий газ для виробничих споживачів;прискорення
інкасації простроченої дебіторської заборгованості;використання сучасних форм
рефінансування дебіторської заборгованості.
Ще одним шляхом стабілізації фінансового стану ПАТ «Хмельницькгаз» є
реалізація невикористовуваних видів основних засобів і нематеріальних активів,
додатковий випуск акції, який не проводився за останні роки.
49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Бандурка О.М. Фінансова діяльністьпідприємств: Підручник / Бандурка
О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:
Либідь. - 2002. – 384 с.
2.Біла О.Г. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / О.Г. Біла. – Львів:
Вид-во «Магнолія 2006», 2008. – 383 с.
3. Бойчик М.І., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства: Підручник.–
Львів: Сполом. - 1998. – 212 с.
4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік / Ф.Ф. Бутинець. –
Житомир: ПП «Рута», 2006. – 832 с.
5. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник.- К.:НІОС.- 2000.-416с.
6. Волков О.И. Экономика предприятия: учебник / под ред. проф. О.И.
Волкова. – М.: Изд-во ИНФРА-М, 1997. – 416 с.
7. Грабовецький Б. Є. Фінансовий аналіз та звітність : навч. посіб. / Б. Є.
Грабовецький, І. В. Шварц. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 281 с.
8. Гриньова В.М., Коюда В.О.Фінанси підприємств: Навч. посібник. – 3-тє
вид., стер. – К.: Знання-Прес. – 2006. – 423 с.
9. Грузинов В.П. Экономика предприятия (предпринимательская): учебник. –
Изд. 2-е / В.П. Грузинов. – М.:Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 795с.
10. Економічна енциклопедія. У трьох томах. – Т. 1 / за ред. С.В. Мочерного та
ін. – К.: Вид.центр «Академія», 2002. – 863 с.
11. Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств:
[Навчальний посібник] / І.П. Житна, А.М. Нескреба. – К.: Вища школа, 1992. – 191 с.
12. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец.
вищ. навч. закл. — К.-2002. – 365 с
50
13. Камінська Т.Г. Взаємозв'язок доходів і витрат як категорій оціночних
характеристик руху капіталу в обліку / Т.Г. Камінська // Науковий вісник НУБіП
України: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НУБіП України, 2010. – Вип. 154.
14. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Короткий теоретикометодологічний курс. Навчальний посібник / В.М. Мельник. – Х.: «Кондор», 2003. –
128 с.
15. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід», затверджений
від
01.01.2012
р.
/[Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_025, вільний.
16.
Положення
(стандарт)
бухгалтерськогообліку
затверджененаказомМіністерствафінансівУкраїнивід
зізмінамитадоповненнями
[Електроннийресурс]
29.11.1999
//
15
«Дохід»,
р.
Режимдоступу:
№290,
http://
zakon.rada.gov.ua/, вільний.
17. Федорович Р.В. Теорія економічного аналізу: Підручник для ВНЗ / Р.В.
Федорович. – Т.: Економічна думка, 2002. – 522 с.
18. ШмигольН.М. Економічна суть доходів та доходності в системі управління
підприємством / Н.М. Шмиголь // Державатарегіон: наук.-виробн. журнал. – Сер.:
Економікатапідприємництво.
–
Запоріжжя:
Вид-
воКласичногоприватногоуніверситету. – 2009. – № 7. – С. 221-225.
19.
Інтернет-ресурс;
Режим
доступу:
http://www.smida.gov.ua/reestr/?kod=05762269&tab=2&lang=ua
20. Інтернет-ресурс; Режим доступу: https://km.104.ua оформлення!!!
Не бачу сучасних статей, підручники – також цих авторів є більш сучасні
версії
51
ДОДАТКИ
52
Download