Uploaded by nba.kotello

Фин. рез. Ф 2 ЛНР

advertisement
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство __________________________________________________________
за ЄДРПОУ
01
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за __________________ 20__ р.
Форма № 2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
премії підписані, валова сума
премії, передані у перестрахування
зміна резерву незароблених премій, валова сума
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
зміна інших страхових резервів, валова сума
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції
дохід від використання коштів за спеціальним режимом податку
на
додану вартість
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
у тому числі:
дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
Код за ДКУД
Код
рядка
За звітний
період
2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
3
2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
1801003
За
аналогічний
період
попереднього року
4
(
)
(
)
(
)
(
)
(
(
(
)
)
)
(
(
(
)
)
)
(
)
(
)
(
(
(
)
)
)
(
(
(
)
)
)
(
)
(
)
(
)
(
)
2121
2122
2123
2130
2150
2180
2181
2182
2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275
2290
2295
2300
2305
2350
2355
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
Код
рядка
За звітний
період
За
аналогічний
період
попереднього року
2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465
3
4
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом
Код
рядка
За звітний
період
За
аналогічний
період попереднього
року
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550
3
4
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник
Головний бухгалтер
Код
рядка
За звітний
період
За
аналогічний
період
попереднього року
2
2600
2605
2610
2615
2650
3
4
_____________
_________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)
_____________
__________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)
Download