Uploaded by Анастасия Погорелая

Регулювання ліквідності банків України

advertisement
Регулювання ліквідності банків
України за допомогою економічних
нормативів
Підготувала:
студентка 4 курсу
спец. 6508/1, групи №2
Погоріла Анастасія
Ліквідність банку
• Здатність банку забезпечити своєчасне
виконання
своїх
грошових
зобов’язань,
яка
визначається
збалансованістю
між
строками
і
сумами
погашення
розміщених
активів
та
строками
і
сумами
виконання зобов'язань банку, а також
строками та сумами інших джерел і
напрямів
використання
коштів
(надання кредитів, інші витрати)
НБУ встановив ряд обов’язкових
економічних нормативів ліквідності
- Норматив миттєвої ліквідності (Н4)
- Норматив поточної ліквідності (Н5);
- Норматив короткострокової ліквідності (Н6).
Відповідно до чинного законодавства та
інструкції «Про порядок регулювання
діяльності банків в Україні», затвердженої
постановою Правління НБУ від 28 серпня
2001 р. № 368.
Ліквідність банку знаходиться в обернено
пропорційному зв’язку із прибутковістю.
Комерційний банк вважається ліквідним, якщо
суми його наявних коштів і інших ліквідних
активів, а також можливості швидко мобілізувати
кошти з інших джерел достатні для своєчасного
погашення боргових і фінансових зобов'язань.
Чим більше активів банк тримає в ліквідній
формі, тим менша їх частина залишається для
отримання доходів, і навпаки.
• На ліквідність балансу банку впливає
структура його активів: чим більше частка
першокласних ліквідних коштів у загальній
сумі активів, тим вище ліквідність банку
Ліквідність балансу банку оцінюється за
допомогою
розрахунку
спеціальних
показників, що відбивають співвідношення
активів і пасивів, структуру активів.
Норматив миттєвої ліквідності
Норматив
миттєвої
ліквідності
(Н4)
розраховується
як
співвідношення
високоліквідних
активів
до
поточних
зобов’язань банку.
Норматив встановлює
мінімальний
необхідний
обсяг
високоліквідних
активів до поточних
зобов’язань.
Н4 – норматив миттєвої ліквідності;
Ав – високоліквідні активи;
Зпр – поточні зобов’язання
Динаміка нормативу миттєвої
ліквідності
Норматив поточної ліквідності
Характеризує
спроможність
банківської
установи
погашати
свої
зобов’язання
протягом одного місяця за допомогою
первинних та вторинних активів.
• Нормативне значення нормативу поточної
ліквідності (Н5) повинно становити не менше
40%.
Ап – поточні активи – всі активи первинної та вторинної ліквідності банківської
установи із кінцевим строком повернення 31 день.
Зп – поточні зобов’язання з кінцевим строком повернення до 31 дня .
Динаміка нормативу поточної
ліквідності
Норматив короткострокової ліквідності
Даний
показник
розраховується
як
співвідношення всіх активів до одного року
до зобов’язань до одного року банківської
установи. Даний показник відображає
мінімальний необхідний обсяг активів для
забезпечення своїх зобов’язань протягом
одного року.
Нормативне значення
даного показника
Ак – активи зі строком погашення до
одного року;
повинно становити не
Зк – зобов’язання зі строком погашення
до одного року
менше 60%.
Динаміка нормативу
короткострокової ліквідності
• Для уникнення кризи ліквідності заходом,
що сприяє збереженню і підвищенню
ліквідності банківської системи, є вивід
неплатоспроможних банків з ринку.
Станом на 26.03. 2019 року в
Україні діють 82 банки
•Завдяки політиці НБУ із стабілізації банківського
сектору довелося досягти високої ліквідності банків
•Провадження
банками
виваженої
політики
залучення коштів та їх використання в активних
операціях дозволить забезпечити відповідний рівень
ліквідної маси для подолання «короткострокових
шоків» в економіці та здійснен-ні активних операцій.
Download