Загрузил Галина Гуренок

klitina

Реклама
дсумГеникове
Клітинний рівень
заняття
майстер-групи
листопада
Я тобою пишаюся!
Цитологія − наука про будову і функції клітини.
Клітина − універсальна структурно-функціональна одиниця усього живого,
якій характерні усі ознаки життя:
- ріст – кількісні зміни організму (збільшення розміру, маси);
- розвиток – якісні зміни організму;
- розмноження - здатність відтворювати собі подібних;
- обмін речовин й енергії в організмі чи в клітині з навколишнім середовищем
(живлення, дихання, виділення);
- рух - це зміна положення організму чи його частин у просторі;
- подразливість - реакція організму на дію зовнішніх і внутрішніх подразників.
Р. Гук - виявив клітинну структуру, ввів поняття «клітина».
А. Левенгук - відкрив мікроскоп.
Р. Броун - відкрив клітинне ядро.
Т. Шванн, М. Шлейден - сформулювали основи клітинної теорії.
В. Флемінг - відкрив мітотичний поділ тваринних клітин.
Методи цитологічних досліджень
Метод світлової мікроскопії - досліджуються тільки мертві клітини; використання
світлового мікроскопа.
Метод електронної мікроскопії - дослідження об’єктів за допомогою пучка
електронів; більше збільшення, ніж у світловій мікроскопії.
Метод мічених ізотопів - визначаємо місце та перебіг біохімічних процесів у
клітині.
Положення сучасної клітинної теорії
- Клітина - елементарна одиниця будови й розвитку всіх живих організмів.
- Клітини всіх одноклітинних і багатоклітинних організмів подібні за походженням,
будовою, хімічним складом, основними процесами життєдіяльності.
- Кожна нова клітина утворюється тільки в результаті поділу материнської клітини.
- У багатоклітинних організмів, які розвиваються з однієї клітини (спори, зиготи
тощо), різні типи клітин формуються завдяки виконанню різних функцій і утворюють
тканини.
- Із тканин складаються органи, які тісно пов’язані між собою й підпорядковані
системам регуляції.
дсумГеникове
заняття
майстер-групи
листопада
Клітина складається з 3 основних
елементів:
1. оболонка: надмембранний комплекс,
мембрана, підмембранний комплекс;
2. цитоплазма: гіалоплазма, органели і
включення.
3. ядро.
Я тобою пишаюся!
Мембрана:
1. ліпіди (фосфоліпіди):
- молекули ліпідів розміщені у вигляді подвійного
шару, їхні полярні гідрофільні «головки» обернені
до зовнішнього та внутрішнього боків мембран,
а гідрофобні неполярні «хвости» − всередину.
2. білки: поверхневі і внутрішні;
3. вуглеводи: глікопротеїди, гліколіпіди.
Функції мембран:
1. бар'єрна;
2. ферментативна;
3. сигнальна;
4. транспортна;
5. забезпечення
міжклітинних контактів.
дсумГеникове
заняття
майстер-групи
листопада
Надмембранний комплекс:
Підмембранний комплекс:
1. у рослин - клітинна стінка з
- мікротрубочки і мікрофіламенти
целюлози;
(цитоскелет).
2. у грибів - клітинна стінка з хітину;
3. у бактерії - клітинна стінка з
муреїну;
4. у тварин - глікокалікс.
Види транспорту
Транспорт великих частинок:
А. ендоцитоз - в клітину:
1. фагоцитоз - поглинання твердих часток;
2. піноцитоз - поглинання рідких часток;
Б. екзоцитоз - з клітини.
Транспорт молекул йонів:
А. активний - рух з меншої концентрації у більшу і витрачається енергія;
Б. пасивний - з більшої концентрації у
меншу і не витрачається енергія.
Інша класифікація:
А. проста дифузія - рух за градієнтом
концентрації, самостійний;
Б. полегшена - рух за допомогою білків;
В. осмос - рух води.
Я тобою пишаюся!
ЯДРО
- це частина еукаріотичних клітин, центр спадкової і генетичної інформації.
Функції: 1. зберігає спадкову інформацію і передає її дочірним клітинам під час поділу;
2. регулює біохімічні, фізіологічні та морфологічні процеси в клітині.
Основна функція ядерця біосинтез рибосом.
Хромосоми - ДНК + ядерні
білки.
1. Хроматида;
2. Центромера
(первинна
перетяжка);
3. Мале плеча;
4. Довге плече.
дсумГеникове
заняття
майстер-групи
листопада
1. Хроматин;
2. Ядерце;
3. Зовнішня мембрана;
4. Ядерні пори;
5. Оболонка (каріолема);
6. Внутрішня мембрана.
Каріотип − сукупність хромосом еукаріотичної клітини.
Диплоїдний набір хромосоми - сукупність хромосом, притаманна
соматичним клітинам, в якій всі характерні для даного біологічного виду
хромосоми представлені попарно. Це число зазвичай позначається як "2n"
Гаплоїдний набір хромосом - це кількість хромосом у ядрі клітини, що
становить один повний хромосомний набір. Це число зазвичай позначається як
"n", де n означає кількість хромосом.
У людини всіх хромосом 46.
У людини гаплоїдне число виражається як n = 23, оскільки гаплоїдні клітини
людини мають один набір з 23 хромосом. Існує 22 набори аутосомних
хромосом (або нестатевих хромосом) і один набір статевих хромосом.
Будова цитоплазми:
1. Гіалоплазма - прозорий розчин органічних і неорганічних сполук у воді.
Функція: об'єднує всі клітини структу­ри + транспортна.
2. Включення - непостійні структури, є у твердому або рідкому стані. Наприклад: краплини (жир).
Я тобою пишаюся!
3. Органели:
а) двомембранні:
- мітохондрії;
- пластиди.
б) одномембранні:
- ЕПС;
- КГ;
- лізосоми;
- пероксисоми;
- вакуолі. в) немембранні:
- рибосоми;
- клітинний центр;
- цитоскелет.
Мітохондрія:
- енергетична функція − синтез АТФ;
- має власні білки, РНК, ДНК.
Ендоплазматична сітка:
- агранулярна ЕПС складається тільки з
мембран;
Функція: синтез жирів і вуглеводів і
детоксикаційна.
- гранулярна ЕПС, до мембран прикріплені
рибосоми.
Функція: синтез білків.
Пластиди:
- є хлоропласти (зелені) - фотосинтез;
- є хромопласти (червоні);
- є лейкопласти (безбарвні).
Комплекс Гольджі:
- складається з цистерн і пухирців.
Функції:
- накопичує і виводить речови­ни, що
синтезуються в ендо­плазматичній
сітці;
- утворює лізосоми.
Лізосоми - це пухирці.
- функція: внутрішньоклітинне
травлення.
Вакуоля - містить клітинний сік,
регулює вміст води.
Пероксисоми - розщеплюють
перекис водню.
Рибосоми:
- є мала і велика субодиниція.
Функція: біосинтез білка.
Клітинний центр (тільки у тварин):
- складається з 2 центріолей.
Функція: поділ клітини (формування
веретена поділу).
Цитоскелет (мікротрубочки і
мікрофіламенти) - опора і рух.
Скачать