Загрузил Frolenkova Yuliia

6-А,6-Б Календарный план 2020

Реклама
Календарно-тематичне планування уроків біології для 6-А, 6-Б класів на
2020-2021 навчальний рік
(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)
№
з\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6-А
6-Б
Тема уроку
Вступ. (4 год)
Тема 1. Клітина (10 год)
Біологія – наука про життя.
Науки, що вивчають життя. Методи
вивчення організмів.
Основні властивості живого.
Різноманітність життя (на прикладах
тварин, рослин, грибів, бактерій).
Поняття про Віруси.
Клітина - одиниця живого. Історія
вивчення клітини.
Лупа. Мікроскоп. Пр. робота1.
Будова світлового мікроскопа та
робота з ним.
Будова клітини на світлооптичному
та електронно-мікроскопічному
рівнях. Пр. робота 2.Виготовлення
мікропрепаратів шкірки луски цибулі
та розгляд її за допомогою оптичного
мікроскопа.
Будова рослинної клітини. Лаб.
дослідження1Будова клітини листка
елодеї.
Будова рослинної і тваринної
клітини Лаб. Дослідження2Рух
цитоплазми в клітинах листка елодеї.
Надходження речовин у клітину.
Утворення нових клітин.
Ріст клітин.
Основні положення клітинної теорії.
Домашнє
завдання
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Узагальнення вивченого з теми:
§
Клітина
Тема 2. Одноклітинні організми. ( 8 §
год)
Евглена зелена, амеба, інфузорія §
одноклітинні тварини (середовища
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
існування, процеси життєдіяльності,
будова, роль у природі).
Лаб.дослідження3Спостереження
інфузорій
Хвороби людини, що викликаються
одноклітинними тваринами (на
прикладі малярійного плазмодія і
дизентерійної амеби).
Хламідомонада, хлорела –
одноклітинні рослини (середовища
існування, процеси життєдіяльності,
будова, роль у природі).
Дріжджі – одноклітинні гриби.
Бактерії – найменші одноклітинні
організми. Будова, поширення,
розмноження бактерій. Роль бактерій
у природі та значення в житті
людини.
Вольвокс - колоніальний організм.
Губка та ульва (зелений морський
салат) - багатоклітинні організми.
Міні-проект (за вибором)
Чому скисає молоко?
Корисний йогурт.
Живі фільтри.
Узагальнення вивченого з теми:
Одноклітинні організми
Тема 3. Рослини ( 20 год)
Рослина – живий
організм.Фотосинтез як характерна
особливість рослин.
Живлення (мінеральне, повітряне)
рослин.
Дихання рослин.
Рухи рослин.
Будова рослини. Органи рослин.
Клітини рослин.Тканини рослин.
Узагальнення вивченого з теми:
Рослини
Контрольна робота №1
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Л/р – 3
П/р – 2
К/р – 1
31
32
33
34
35
36
37
38
Тема 3. Рослини (продовження)
Корінь: будова, основні функції
(поглинання води та укріплення у
ґрунті). Лаб. дослідження 4Будова
кореня;
Пагін. Його будова,
Лаб. дослідження5Будова пагона.
Пагін : основні функції
(фотосинтез,газообмін, ріст,
випаровування води, транспорт
речовин).Лаб. дослідження 6Будова
бруньки;
Різноманітність та видозміни
вегетативних органів. Лаб.
дослідження 7. Будова цибулини,
кореневища, бульби картоплі,
коренеплоду (на прикладі моркви);
Розмноження рослин: статеве та
нестатеве. Вегетативне розмноження
рослин.
Квітка - орган статевого
розмноження.Лаб. дослідження
8Будова квітки.
Суцвіття.
Запилення.Запліднення.
§
§
§
§
§
§
§
§
39
Насінина.Лаб. дослідження 9Будова §
насінини
40
Плід, поширення плодів.Лаб.
дослідження10 Будова плода
Поняття про класифікацію рослин.
Міні-проект (за вибором):
Листопад.
Квіти і комахи.
Рослини мандрівники.
Рослини хижаки.
Узагальнення вивченого з тем:
Рослини
Тема 4. Різноманітність рослин
§
Водорості (зелені, бурі, червоні,
діатомові)
§
41
42
43
44
§
§
§
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Лаб. дослідження 11Будова зелених
нитчастих водоростей
Мохи.Лаб. дослідження12 Будова
моху.
Папороті, хвощі, плауни.Лаб.
дослідження 13 Будова папоротей.
Міні-проект (за вибором)
Як утворився торф і кам’яне вугілля?
Викопні рослини.
Голонасінні.Лаб. дослідження 14
Будова голонасінних.
Покритонасінні (Квіткові).
Покритонасінні (Квіткові).Пр.
робота 3. Порівняння будови мохів,
папоротей та покритонасінних
(квіткових) рослин.
Екологічні групи рослин (за
відношенням до світла, води,
температури).
Пр. робота 4. Визначення видів
кімнатних рослин, придатних для
вирощування в певних умовах.
Життєві форми рослин.
Рослинні угруповання.
Значення рослин для існування життя
на планеті Земля.Значення рослин
для людини. Сільськогосподарські
рослини.
Екскурсія. Різноманітність рослин
свого краю
Узагальнення вивченого з теми:
Різноманітність рослин
Тема 5. Гриби (9 год)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
56
Особливості живлення грибів.
57
Особливості будови грибів: грибна
§
клітина, грибниця, плодове тіло.Лаб.
дослідження 15Будова шапинкових
грибів.
Особливості будови грибів: грибна §
клітина, грибниця, плодове тіло.
Лаб. дослідження 16 Будова
цвілевих грибів (за
допомогоюоптичного мікроскопа)
58
§
59
60
61
62
63
64
65
Розмноження та поширення
грибів.Пр. робота 5Розпізнавання
їстівних та отруйних грибів своєї
місцевості.
Групи грибів: симбіотичні –
мікоризоутворюючі шапинкові
гриби; лишайники;
Сапротрофні – цвільові гриби;
паразитичні (на прикладі
трутовиківта збудників мікозів
людини).
Значення грибів у природі та житті
людини.
Міні-проект
Гриби у біосфері та житті людини.
Узагальнення
Будова та життєдіяльність організмів
Контрольна робота №2
Вивчення рослинних угруповань
§
§
§
§
§
§
§
Л/р –
П/р –
К/р –
Скачать