ГИДРОКСИ- И ОКСОКИСЛОТЫ

Реклама
ГИДРОКСИИ
ОКСОКИСЛОТЫ
Гидроксикислоты – соединения,
содержащие карбоксильную и
гидроксильную группы
• Бывают алифатические и ароматические
(фенолокислоты)
CH2 COOH
OH
HOOC CH CH COOH
OH OH
ãèäðî êñèýòàí î âàÿ
(ãëèêî ëåâàÿ)
2,3-äèãèäðî êñèáóòàí äèî âàÿ
(âèí í àÿ)
HO
COOH
HO
OH
2-ãèäðî êñèáåí çî éí àÿ
(ñàëèöèëî âàÿ)
COOH
HO
3,4,5-òðèãèäðî êñèáåí çî éí àÿ
(ãàëëî âàÿ)
По взаимному расположению СООН и
ОН групп бывают -, -, -, - и т.д.
ÑÍ
3

CH COOH
OH
 ãèäðî êñèï ðî ï àí î âàÿ
(ì î ëî ÷í àÿ)

HOH2C CH2 CH2 COOH
 - ãèäðî êñèáóòàí î âàÿ

ÑÍ 2 CH2 COOH
Î Í
 - ãèäðî êñèï ðî ï àí î âàÿ


HOOC CH CH2 COOH
OH
ÿáëî ÷í àÿ
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
• 1) Образование лактонов – внутренних
сложных эфиров гидроксикислот.
• Образуются при нагревании в кислой
среде путем внутримолекулярной
этерификации с образованием 5-ти или
6-ти членного цикла.
• Легко вступают - и -гидроксикислоты,
т.к. образуются устойчивые циклы
Лактоны входят в состав эфирных масел
дягеля лекарственного, содержатся в
мускусах, молоке и молочных продуктах
ÑÍ
 ÑÍ
ÑÍ
2
2
2
ÑÎ Î Í
Î Í
o
t
H
ÑÍ
ÑÍ
ÑÍ
2
2
Ñ
2
Î
 - áóòèðî ëàêòî í
O
+
H2O
2) Образование лактидов – циклических
эфиров, построенных из двух или более
остатков гидроксикислот. Характерно для гидроксикислот
ÑÍ
3

CH COOH
OH
OH
Í Î Î Ñ CH CH3

Î
o
t
Î
ÑÍ
3
+
H
ÑÍ
3
Î
ëàêòèä
Î
2 Í 2Î
3) Внутримолекулярная дегидратация
– приводит к образованию С=С связи.
Характерна для -гидроксикислот
ÑÍ
3

ÑÍ
Î Í
CH2 COOH
to
H
ÑÍ
3
ÑÍ
CH COOH
áóòåí -2-åí î âàÿ êèñëî òà
(êðî òî í î âàÿ)
+
Í 2Î
4) Кипячение -гидроксикислот с конц.
H2SO4
• Реакция приводит к отщеплению
муравьиной кислоты с образованием
альдегидов или кетонов
ÑÍ
3

H2SO4 (98%)
CH COOH
CH3 CH
to
O
OH
ýòàí àëü
+
HCOOH
ì óðàâüèí àÿ
êèñëî òà
5) Ацилирование ОН-группы
COOH
OH
O
CH3C Cl
COOH
+
NaOH
O C CH3
O
NaCl
H2O
àöåòèëñàëèöèëî âàÿ ê-òà
(àñï èðèí )
ÑÍ
3
CH COOH (CH3CO)2O
OH
CH3COOH
ÑÍ
3
CH COOH
O C CH3
O
àöåòèëì î ëî ÷í àÿ ê-òà
ОКСОКИСЛОТЫ – соединения,
молекулы которых содержат СООН и
оксо-группу С=О
(альдегидо- или кетокислоты)
• Многие из них являются важными
метаболитами, участвуют в обмене
веществ.
• Биологическая роль -оксокислот –
промежуточные соединения в
биосинтезе -аминокислот в живых
организмах
Î
Í Ñ ÑÎ Î Í
ÑÍ
î êñî ýòàí î âàÿ
(ãëèî êñàëåâàÿ)


Í Î Î Ñ Ñ ÑÍ
Î
3

Ñ ÑÎ Î Í
Î
ÑÍ
2-î êñî ï ðî ï àí î âàÿ
(ï èðî âèí î ãðàäí àÿ)
3

Ñ ÑÍ
Î
2
ÑÎ Î Í
3-î êñî áóòàí î âàÿ
(àöåòî óêñóñí àÿ)

2
ÑÎ Î Í
î êñî áóòàí äèî âàÿ
(ù àâåëåâî óêñóñí àÿ)
ÑÍ
3
Ñ ÑÍ
Î
2
ÑÍ
2
4-î êñî ï åí òàí î âàÿ
(ëåâóëèí î âàÿ)
ÑÎ Î Í
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
• Проявляют многие свойства
карбоновых кислот, альдегидов и
кетонов:
• образуют соли, сложные эфиры,
амиды (по СООН группе)
• Образуют оксимы, гидразоны и
гидроксинитрилы (по С=О группе)
• Имеют и специфические свойства
Декарбоксилирование оксокислот
• А) -оксокислоты
ÑÍ
3

Ñ ÑÎ Î Í
Î
2-î êñî ï ðî ï àí î âàÿ
(ï èðî âèí î ãðàäí àÿ)
H2SO4 (ð-ð)
o
t
ÑÍ
3
Î
Ñ Í
ÑÍ
3
ÑÎ Î Í
+
ÑÎ
H2SO4 (êî í ö.)
o
t
+
ÑÎ
2
Б) -оксокислоты
ÑÍ
3

Ñ ÑÍ
Î
2
ÑÎ Î Í
3-î êñî áóòàí î âàÿ
(àöåòî óêñóñí àÿ)
to
ÑÍ
3
Ñ ÑÍ
Î
àöåòî í
3
+
ÑÎ
2
В) - и -оксокислоты

4
5
ÑÍ
3
3
3
Ñ ÑÍ
Î
2
to
2
1
ÑÍ
ÑÎ Î Í
2
HO
2
to
4
CH3
O
5
1
O
ãèäðî êñèëàêòî í
3
o
t
H2O
5
CH3
3
2
+
4
O
1
O
5
CH3
í åí àñû ù åí í û å ëàêòî í û
2
4
O
1
O
Скачать