Uploaded by Ольга Герук

робота в куточку природи

advertisement
Робота в куточку природи в ЗДО
Положення про куточок живої природи в дошкільному закладі
Виховне значення природи важко переоцінити. Спілкування з природою
позитивно впливає на людину, робить її добрішою, будить в ній кращу почуття.
Особливо велика роль природи у вихованні дітей.
В дошкільній установі дітей знайомлять з природою, з тими змінами, які
відбуваються в ній в різні пори року. На основі набутих знань формуються такі
якості, як реалістичне розуміння явищ природи, допитливість, вміння
спостерігати, логічно мислити, естетично, з цікавістю та любов’ю відноситись
до всього живого. Любов до природи, навички бережного відношення до неї,
турбота про живі істоти народжують не тільки інтерес до природи, але й
сприяють формуванню в дітей кращих рис характеру, таких, як патріотизм,
працелюбність, повагу до праці дорослих, які охороняють та примножують
природні багатства.
Познайомити дітей з природою, виховувати любов до неї допоможе куточок
природи дошкільного закладу, де утримують кімнатні рослини та деякі
тварини.
Жителів куточка природи діти бачать кожного дня, що полегшує роботу
вихователя, під його керівництвом діти систематично спостерігають та
доглядають за живими організмами. В процесі догляду за ними діти
отриму4ють уявлення про багатство рослинного та тваринного світу на землі,
про те, як ростуть та розвиваються рослини та тварини, які умови для них слід
створювати. Вихователь вчить дітей порівняльному аналізу: порівнюючи
тварин, знаходити подібність та відмінність між ними, спільне та різне в
рослин, допомагає помічати цікаві особливості зовнішнього вигляду, поведінки
тварин. Під час розглядання кімнатних рослин звертає увагу дітей на красу
квітів та листя, на те, як рослини, що знаходяться в груповій кімнаті, і добре
доглянутий акваріум прикрашають її. Все це сприяє формуванню в дітей
почуття прекрасного.
В процесі систематичного догляду за рослинами та тваринами вихователь
формує в дітей певні трудові навички, вчить уважно відноситись до мешканців
куточка, турбуватися про живі організми, укріплюючи таким чином в дітей
інтерес до природи, наполегливість за досягнені результати.
Плануючи роботу він повинен врахувати:
1. Загальні положення про куточок в дошкільному закладі.
2. Вимоги до куточка природи.
3. Зміст і організацію роботи дошкільників у куточку живої природи.
4. Охорону праці дітей.
5. Додатки:
- рослини, що рекомендуються для утримання в куточку природи;
- тварини, що рекомендуються для утримання в куточку природи;
- зимово-весняні посіви насіння і садіння цибулин в куточку природи.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Куточок живої природи є невід’ємною складовою частиною групових кімнат в
дошкільному закладі.
Куточок живої природи створюється для проведення навчальних і практичних
занять, передбачених Базовою програмою розвитку дитини «Я у Світі» (чи
інших програм, за якими працює дошкільна установа), здобуття поглиблених
знань, формування практичних умінь та навичок, організації дослідницької та
природоохоронної роботи дошкільників.
ІІ. ВИМОГИ ДО КУТОЧКА ПРИРОДИ
Відбір рослин та тварин для куточка природи здійснювати відповідно до
1.
Базової програми розвитку дитини «Я у Світі» (чи інших програм, за якими
працює дошкільна установа). Всі мешканці куточка природи повинні бути
досить різноманітними та цікавими для спостереження, невибагливими,
щоб праця по догляду за ними була доступною дітям дошкільного віку.
2.
В куточку природи слід поміщати в першу чергу рослин та тварин
характерних для кліматичного поясу, в якій розміщена установа. Куточки
старших дошкільників поповнюються тваринами і рослинами з інших
кліматичних зон. У всіх рослин та тварин, розміщених в куточку природи,
повинні бути яскраво виражені ознаки груп чи класу (наприклад, риби чи
птахи з типовими для цього класу будовою тіла та повадками). Потрібно
також враховувати вікові особливості дітей тієї групи, для якої підбирають
живі об’єкти: для молодшої і середньої груп – рослини і тварини, найбільш
типові за будовою, в старшій групі, крім цього, повинні бути об’єкти, в
яких типові ознаки виражені менш яскраво (наприклад, рослини, що мають
не тільки зелений колір листя, риби з округлою формою тіла і видавленими
плямами і т.д.).
3.
В куточках природи молодшої та середньої групи розміщувати
найвибагливіших мешканців, щоб діти були вспромозі доглядати за ними.
В куточках природи старших груп можуть бути рослини і тварини,
відповідно більш вимогливі до умов життя, їх за кількістю повинно бути
значно більше.
Підбираючи кімнатні рослини, слід врахувати такі особливості, якщо вікна
4.
виходять на південний бік, доцільно розміщувати світолюбиві рослини, в
приміщеннях з вікнами на північ – добре розвиваються тіневиносливі.
Одні мешканці куточка природи постійно знаходяться в групі, їх діти
5.
можуть спостерігати на протязі року. Це кімнатні рослини, птахи, риби,
ссавці. Вихователь на свій розсуд може внести в куточок і нові рослини, з
якими планує познайомити дітей, замінити рибок або птахів між
молодшою і середньою групами. Інші об’єкти розміщуються в куточку
природи на короткий час – на сезон, а іноді на його частину.
6.
При підборі мешканців куточка слід враховувати також особливості
природного оточення дошкільного закладу та вік дітей.
7.
Всі мешканці куточка природи розміщуються в відповідності з їх
біологічними особливостями та вимогами до умов в пере стінку, щоб на
нього не падало сонячне світло. Не можна зосереджувати різних мешканців
в одному місці групової кімнати, дітям важко в таких умовах спостерігати
за тваринами, виділяти при необхідності якогось одного мешканця з маси
інших. Слід враховувати також естетичні вимоги, різні кімнатні рослини і
акваріум з рибками повинні розміщуватись так, щоб прикрашати
приміщення групи, робити його привабливим, затишним.
8.
У куточку природи дошкільного закладу забороняється утримувати
отруйні рослини і тварини, продукти життєдіяльності яких є алергенами,
хворих тварин місцевої фауни (особливо ссавців), які можуть бути носіями
небезпечних для людини хвороб.
Для догляду за рослинами та тваринами куточка природи в групі повинен
9.
бути інвентар. Для догляду за рослинами – лійки, щіточки, миски, тази,
клейонки, ганчірки, палички для зрихлення землі; для догляду за
тваринами: тази, ганчірки, щітки.
Весь інвентар повинен знаходитись в куточку чергових, так само слід зберігати
клейончасті фартухи, які діти одягають під час роботи. Інвентар для догляду за
акваріумом слід розмістити в столі-шафі під ним, де можна зберігати банку з
кормом, щільно закриту кришкою. Весь робочий інвентар повинен мати своє
місце, лежати на полиці в певному порядку.
ІІІ. ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИКІВ В КУТОЧКУ
ЖИВОЇ ПРИРОДИ
1.
Основним напрямом діяльності дітей у куточку живої природи є
проведення систематичних спостережень за ростом і розвитком тварин і
рослин, проведення різноманітних дослідів згідно з навчально-виховними
програмами (плануванням) та організації дослідницької діяльності
дошкільнят.
2.
Навчально-виховна та пошуково-дослідницька робота в куточку живої
природи здійснюється відповідно плану, що складається на основі Базової
програми розвитку дитини «Я у Світі» (чи інших програм).
3. Вихователь відповідає за стан та умови утримання, зберігання рослин і тварин,
організацією навчально-виховної роботи з дітьми в куточку природи,
відповідає за створення і підтримання умов в куточку природи, які
відповідають правилам техніки безпеки та санітарно-гігієнічним вимогам.
4. Вихователь проводячи такі форми роботи в куточку природи як: заняття,
спостереження, дидактичні ігри, доручення, чергування, праця, повинен
забезпечити дотримання дітьми правил техніки безпеки і санітарногігієнічного режиму, а також безпечну експлуатацію і зберігання
обладнання, інвентаря та об’єктів рослинного і тваринного світу, що
утримують в куточку природи.
5. Під час навчально-виховного та пошукового досліду роботи чи догляду за
рослинами і тваринами куточка живої природи слід забезпечувати
раціональний режим праці та відпочинку дітей.
6. Для закріплення знань дітей про сезонні зміни в природі в куточках природи
всіх вікових груп, слід вести спеціальні календарі. В молодших та середніх
групах прості, де розміщуються нескладні ілюстрації, які відображають те,
що в даний період відбувається в природі, малюнки дітей і т.д. В старшій
групі дещо складніше. В них діти відмічають значками погоду
сьогоднішнього дня, малюнки дітей, що відображають стан природи в
даний момент, ілюстрації, які відображають те, що характерно для даної
кліматичної зони і т.д.
ІV. ОХОРОНА ПРАЦІ ДІТЕЙ
1.
Згідно з правилами внутрішнього розпорядку, що діють у дошкільних
закладах, з дітьми, які залучаються до проведення дослідницької роботи по
догляду за рослинами та тваринами в куточку природи, проводяться
відповідні бесіди та заняття.
2.
Інструкція з техніки безпеки розробляється вихователями та методистом і
затверджується завідувачем дошкільної установи. Діти можуть бути
допущені до роботи в куточок природи лише після проведення
вихователем бесіди чи занять, що дали дітям знання з правил техніки
безпеки.
3.
Навчально-дослідницьку роботу та догляд за рослинами і тваринами діти
здійснюють лише в присутності дорослого.
4.
Вихователь, який здійснює керівництво роботою дітей в куточку природи,
несе повну відповідальність за дотриманням трудового законодавства,
правил, норм, інструкцій з техніки безпеки та охорони праці.
КІМНАТНІ РОСЛИНИ,
рекомендовані для вирощування в куточку природи
Молодша група
Середня група
Старша група
Китайський
Бальзамін
Колеус
Бегонія (вічно квітуча,
Амариліс
розан
Фікус
клиноподібна)
Амазонська лілія
Традесканція
Бегонія Рекс
Пеларгонія
Клівія
Аспарагус
Калла
Фуксія
Цінерус, аспідістра
Хлорофітум
Герань запашна
ТВАРИНИ,
рекомендовані для догляду в куточку природи
Молодша
Середня група
Старша група
Риби:
Риби:
група
Риби:
- акваріумні - різновиди золотої рибки (крім - різновиди золотої рибки –
- карась
вуалехвіста і телескопа)
вуалехвіст, телескоп,
монетка та інш.
- золота рибка
Птахи:
Птахи:
- - канарейка
Птахи:
- - канарейка
- канарейка
Ссавці:
- - кролик
- - морська свинка
- - хвилясті папуги
Ссавці:
- - кролик
- - морська свинка
- - хом’як
Зимово-весняні посіви та садіння цибулі
в куточку природи
Вид і час роботи
Які рослини садять
Вікова
Форма
група
організації
праці
Висівання насіння (зима)
Садіння цибулі (зима)
Створення городу на
вікні (лютий)
Насіння вівса
Цибуля ріпчата
Коренеплоди
Цибулини
ІІ мол.гр.,
Заняття,
сер.гр.,
доручення,
стар.гр.
чергування
ІІ мол.гр.,
Заняття,
сер.гр.,
доручення,
стар.гр.
чергування
Старша
заняття
група
Насіння салату,
гороху
Посів квіткового насіння
для вирощування розсади
Садові (турецькі)
ІІ мол.гр.
Заняття
середня
Заняття
Боби настурції
(квітень)
Запашний горошок
Чорнобривці
група
Цинія, космея, айстри,
петунія, тютюн
старша
запашний
група
Заняття
Посів овочевого насіння
Помідори, огірки,
старша
для вирощування розсади
капуста
група
Заняття
(квітень)
Куточок природи у дитячому садку відіграє дуже важливу роль. Його
називають «маленькою лабораторією».
Робота у кутку природи багато чого навчить дитину.
Знання та навички, які отримують діти під час роботи та спостережень,
будуть повноцінними лише тоді, коли вони надаються дітям у певній
послідовності та розширюються поступово, починаючи з молодшої групи.
Для виховання у дітей турботливого ставлення до мешканців куточка
вихователю доведеться докласти певних зусиль. Педагог виховує звичку
працювати, спочатку разом з дорослими, а потім і самостійно.
Робота у куточку повинна пов'язуватися з іншими формами ознайомлення дітей
з природою.
У молодшій групі дітям прищеплюються трудові навички щодо догляду за
рослинами і тваринами. Вихователь доглядає рослини сам, але обов'язково у
присутності дітей, привертаючи увагу до своїх дій, пропонує подивитися, як
ллється вода з лійки, як вона поглинається землею. Деякі діти можуть
допомогти дорослому потримати лійку, налити у неї воду, витерти широкий
лист вологою ганчіркою тощо. У процесі роботи вихователь пояснює дітям, що
поливають рослини й витирають для того, щоб вони краще росли.
Доглядаючи у присутності дітей кімнатні рослини, вихователь систематично
привертає увагу дітей до рослин куточка, все частіше просить їх допомогти та
поспостерігати, використовуючи різні прийоми. Він пропонує погладити щільні
гладенькі листочки рослин, понюхати, помилуватися квітками герані, фуксії,
згадати, як називається ця квітуча рослина тощо.
Вносячи до групової кімнати нову квітучу рослину, вихователь роздивляється її
з малятами, повідомляє, як вона називається, потім ставить так, щоб діти могли
не раз підійти до неї й роздивитися.
Навесні зростання кімнатних рослин відбувається більш інтенсивно.
Вихователь показує дітям нові листочки, квітки, що розпускаються, частіше
просить дітей допомогти із поливом та витиранням листя, продовжує терпляче
навчати малят догляду за рослинами, стежить за тим, щоб допомагали всі діти,
а не тільки найбільш активні.
Наприкінці зими малята саджають цибулю. Кожна дитина саджає свою
цибулинку у ящик із землею (цибулини можна саджати майже впритул).
Вихователь пропонує дітям спочатку доторкнутися до землі
(вона м'яка) роздивитися свою цибулину. Потім кожна дитина робить
неглибоку ямуу, розташовує в ній свою цибулинку (росточком вгору), а потім
втискає її у землю — цибулинка повинна щільно сидіти у землі.
Ямка робиться неглибокою, щоб цибулина після натискання не повністю
сховалася у землю (вона на одну третину має залишитися під
землею). Цибулини краще добирати невеликі й такі, щоб швидше отримати
зелене листя. (Пір'ями називати їх не слід.) Якщо таких немає,
верхівки цибулини слід злегка зрізати гострим ножем, щоб викликати більш
інтенсивніший ріст.
У кінці квітня чи на початку травня проводиться висівання великого насіння
бобів, квасолі, настурції. Ці рослини можуть вирости й у кімнаті, якщо з
настанням теплих днів виставляти їх удень на відкрите вікно чи балкон.
Сіяти насіння дітей навчають на занятті. На столи ставлять ящики (ширина
приблизно 30 см, висота 12-15 см). У вологому, злегка ущільненому ґрунті
вихователь заздалегідь робить ямочки. За його вказівкою діти беруть по одній
насінині з тих, що лежать на тарілці й опускають в ямки, а потім закривають їх
землею. Кожна дитина повинна посіяти кілька насінин залежно від розміру
ящика. У подальшому дітей заохочують до спостережені за ростом рослин. Ці
спостереження зовсім нескладні: з'явилися зелені листочки, підросли, стали
більшими тощо. За відсутності дітей вихователі проріджує рослини й віддає
зелень птахам, кроликові.
У середній групі діти вже більш самостійні. Вони набули деяких знань та
навичок щодо догляду за рослинами й тваринами у куточку природи. Тепер
вони вже можуть під наглядом вихователя щоденно виконувати доручення:
поливати рослини, годувати рибок, птахів, рвати свіжу траву для кролика і
тощо.
Завдання вихователя — продовжувати формувати у дітей цікавість та любов
до природи, привчати їх турбуватися про тварин та рослини.
Догляд за рослинами на початку року здійснює вихователь у присутності дітей.
Поступово заохочує їх до посильної допомоги, показуючи, як наливати воду, як
тримати лійку, поливати, витирати листя, називає предмети за допомогою яких
здійснюється догляд, привчає дітей розкладати їх по місцях.
Спочатку під наглядом вихователя, а потім і самостійно, діти виконують
Доручення щодо догляду за рослинами — витирають велике листя рослини
поливають. У середині зими вже можна проводити спільне миття кімнатних
рослин із невеликими підгрупами дітей. «Подивіться,— говорить вихователь,—
на листочках пил. Необхідно обтерти їх вологою ганчіркою.» Ганчірки і таз із
теплою водою необхідно приготувати заздалегідь.
Вихователь доручає двом-трьом дітям обтирати рослини, решті пропонує
погратися, пояснивши, що наступного разу цю роботу виконуватимуть інші.
Горщики з рослинами вихователь ставить на лавочку або на підлогу, якщо
рослини високі.
Стіл, на якому стоїть таз, необхідно вкрити клейонкою.
Спочатку вихователь пропонує дітям подивитися, як обтирати листя; показує,
як проводити ганчіркою по листу в одному напрямку від черешка до кінчика,
інакше лист може зламатися. Потім діти закочують рукава, щоб не забруднити
їх. Вихователь кожному пропонує намочити ганчірку у тазу, віджати її,
покласти листочок на долоньку лівої руки, а якщо лист великий, покласти його
на всю ручку, й обережно витирати. Під час роботи вихователь уважно стежить
за кожною дитиною. Двом-трьом дітям можна доручити вимити піддони в
іншому тазу з теплою водою.
Після роботи витирають підлогу, перуть ганчірки та розвішують для висихання,
потім розставляють рослини на місця.
Оглядаючи рослини після роботи, вихователь запитує дітей: «Якими стали
рослини після того, як ми їх вимили?». Підводить дітей до висновку, що за
рослинами необхідно доглядати, тоді вони будуть добре рости та розвиватися.
Протягом зими діти висівають овес для кроликів та птахів, бо їм потрібен
зелений корм, як і малята, саджають цибулю, стежать за її зростанням,
обережно поливають, не заливаючи цибулин.
У дітей старшої групи значно розширюється обсяг знань завдяки
детальнішому знайомству з життям різноманітних рослин і тварин, а також в
результаті заохочення дітей до більш складних видів догляду за ними.
З деякими видам догляду за рослинами — поливанням, миттям листя,
видаленням сухого листя — діти ознайомилися у попередні роки. У старшій
групі дітей навчають новим прийомам догляду: розпушуванню,
обприскуванню, різним засобам очищення листя від пилу, навесні —
підживленню, пересаджуванню, розмноженню рослин. Вони повинні розуміти
значення кожного виду догляду за рослинами.
Поливання.
Одним із найбільш важливих і складних щодо засвоєння видів догляду за
рослинами є поливання. Дітей необхідно навчити не тільки правильно
поливати, а й визначати нестачу вологи у горщику за сухістю верхнього шару
землі.
На початку навчального року перед відновленням чергування у куточку
природи, необхідно повторити прийоми правильного поливання рослин.
Слід звернути увагу дітей на піддон та на водостічний отвір у дні горщика,
через який стікає зайва вода. Рослину не потрібно зливати, тому що разом із
водою з землі вимивається певна кількість потрібних рослині поживних
речовин, тому краще, що вона знову увібралася в землю.
Ніщо так не захоплює дітей як поливання. Інколи один черговий поллє рослину,
а інший поливає собі. Спостерігається й інше — діти бояться залити рослину, і
тому поливають її недостатньо або зовсім забувають полити. Рослина починає
усихати від нестачі вологи. Тому дуже важливо, особливо на початку року
стежити за роботою дітей.
У процесі догляду вихователь пояснює, що одні рослини, наприклад, примулу,
традесканцію, необхідно поливати часто, щоб земля була вологою, інші ж,
наприклад, алое, кактус навпаки,— тільки тоді, коли земля у горщику стане
зовсім сухою, деяких рослин (циперус) вода завжди повинна бути у піддоні.
Можна пояснити дітям, що є рослини, які взимку майже не потрібно поливати,
наприклад, кринум, амараліс, тільки зрідка наливати воду у піддон. Вони в цей
час не ростуть, а спочивають.
Усі знання, уміння діти засвоюють не одразу, а поступово.
Крім особливостей поливання рослин, необхідно враховувати період розвитку
(пору року), погоду, ступінь сухості приміщення. У період зростання (навесні й
улітку) рослини потребують рясного поливання, тобто більш частого; у період
спокою (восени й взимку) — помірного, більш рідкого. Але у жарко
натоплених кімнатах, особливо з паровим опаленням, коли земля у горщиках
швидко висихає, необхідно і взимку поливати рослини часто. Більше потрібно
поливати рослини під час цвітіння. Улітку корисно виносити рослини під дощ.
Рослинам зазвичай шкодить і надто часте поливання, і пересихання землі. У
першому випадку земля закисає листя жовтіє й відпадає. Тоді необхідно
пересадити рослину у менший горщик, обрізати загнилі корені й місця зрізу
присипати попелом. Якщо сильне пересихання, то вода не вбирається
пересохлою грудкою, а стікає стінками горщика. У цих випадках необхідно
поставити рослину у таз із водою, щоб вода доходила до країв горщика, і
тримати доти, доки земля не набереться водою через водостічний отвір (п'ятьшість годин).
Обприскування.
Для покращення росту рослини навесні та влітку необхідно її не тільки
поливати, а й щоденно обприскувати водою кімнатної температури. Дітей
можна навчити обприскувати рослини з пульвелізатора або за допомогою
розприскувача вставленого у пляшку. Спочатку вихователь обприскує рослину
сам у присутності дітей і поступово заохочує до цієї роботи дітей, черговихПотрібно стежити, щоб діти обприскували рослини акуратно. Рекомендується
поставити рослинку у таз чи на клейонку, розстелену на підлозі.
У літню спеку обприскувати рослини необхідно двічі на день. Слід пояснювати
дітям, що на сонці сприскувати рослини не можна, тому що на листі
з'являються опіки. Деякі рослини, листя яких вкривають ворсинки (бегонія
рекс, герань), обприскувати не можна.
У сухих приміщеннях для зволоження повітря необхідно і влітку, і взимку
ставити між рослинами посудини з водою: банки, глибокі блюдця, глечики.
Мета: уточнювати знання дітей про працю в куточку природи, їх послідовність;
закріплювати прийом розпушування; ознайомити дітей з новим видом догляду
– удобренням грунту; пригадати правила догляду за папугою; працювати
дружно, допомагати один одному; розвивати мовлення дітей, уміння
обгрунтовувати свої відповіді; виховувати любов і бережливе ставлення до
природи, бажання спостерігати ї доглядати за нею.
Словник: добриво (підживлення)
Обладнання: кімнатні рослини, клітка з птахом, клейонки, палички для
розпушування, щіточки, ганчірки, поливальниці, пакет з добривом, склянки з
розчином, корм для птаха; площинні зображення складових рослин, картки з
кімнатними рослинами.
Хід заняття
Вступна частина
1. Організаційний етап.
Наш садочок вітання шле вам щирі,
Всім тим, хто для дітей відкрив серця.
Нехай душа і розум будуть в мирі
І квітами встеляється життя.
Діти:
Доброго ранку, сонечко ясне!
Доброго ранку, небо блакитне!
Доброго ранку у небі пташки!
Доброго ранку тобі і мені!
Доброго ранку усім, хто тут є!
Ну що ж сідайте всі зручніше
І не шуміть, сидіть тихіше.
Заняття своє починаю
Всіх до уваги закликаю.
2. Мотивація навчальної діяльності.
– Скоро закінчаться осінні погожі дні, і зима, як господиня вступить в свої
права. А зараз ще запізнілий осінній лист де-не-де тримається з останніх сил на
гілочці і ніби шепоче: ”Жити, жити…“ І навіть найпізніші квіти втратили свою
колишню вроду. Але хоча надворі такий осінній пейзаж нам чомусь зовсім не
сумно.
– А чому?
– Так, бо в нас є чудовий куточок природи, який звеселяє нас, радує наше око,
створює хороший настрій та затишок.
– Але чи може залишатися наш куточок природи таким чепурненьким без
нашої допомоги, без нашої праці? Погляньте як весело цівкає папужка, мирно
плавають рибки, а які красиві рослини. Адже, у своєму куточку природи ми
працюємо щодня, по черзі підливаємо рослини, прибираємо клітки, даємо корм
рибкам. І сьогодні ми зібрались разом, щоб поповнити і вдосконалити свої
знання. А тепер до роботи.
3. Актуалізація опорних знань
(стукіт у двері)
– Хто це стукає до нас? Заняття вже почалося.
– Будь ласка, заходьте.
(заходять дівчатка з квітами на головах і танцюють таночок)
Хто ми такі? Ось вам загадка-підказка:
Виростаємо на віконці,
Розквітаємо на сонці.
Від водиці зеленіємо,
Усім діточкам радіємо.
(Кімнатні рослини)
– Так, це кімнатні квіти. Який гарний подарунок зробили вони нам. А тепер
наша черга віддячити їм, доглянувши за ними,але спочатку давайте пригадаємо
Що для росту рослини потрібно:
Цукерки, горіхи, фанта чи кола?
А може, солодощі обов’язково?
(Світло, поживний грунт, тепло, вода, гарний догляд тощо.)
4. Гра «Хочу все знати».
Я хочу зараз гру почати,
А гра називається “Хочу все знати” .
Про кімнатні рослини і догляд за ними.
Які у рослин квіти, стебла, коріння.
(Діти підходять до килимка, на якому хаотично розміщено площинні
зображення частин рослин: стебла, квіти, коріння, листя.)
Щось сталося з рослинами!
Не зрозуміло, де у них коріння, стебла, листя, квіти.
Складіть рослини швидше, діти!
(Діти складають рослину з частин.)
Навіщо рослинам коріння? Де воно знаходиться? (За допомогою корення

рослини закріплюються в грунті, поглинають поживні речовини. Корінь у
більшості рослин міститься під землею. У пошуках вологи корені рослин
можуть проникати на значну глибину.)

Навіщо рослинам стебла? (Стебло з’єднує корінь і листя. По стеблу
рухаються поживні речовини.)

Яку роль виконують листки? (У листках рослин утворюється кисень.)

Молодці! Справилися ви із цим завданням.
Основна частина
1. Розповідь вихователя про походження кімнатних рослин.

Діти, погляньте на наш куточок природи. Зверніть увагу на наші вазони,
адже вони постійно зелені.

Чому так відбувається? Як ви гадаєте? (У кімнатах рослинам тепло, люди
їх доглядають і т. д.)

Батьківщина цих рослин не Україна, а ті країни, де протягом року тепло.
А ми створюємо кімнатним квітам такі ж умови існування, які на їхній
батьківщині.

Ось послухайте цікаву казку.
Давним-давно жили король з королевою і юна принцеса. Дівчина мала добре
серце і ніжно любила зелені рослини. Та настала велика посуха, і майже всі
рослини загинули. А дівчинка захворіла… І наказав король усім мореплавцям і
мандрівникам привезти із-за моря цікаві рослини та насадити їх у
королівському саду. Хто найкращі виростить рослини, той і одружиться з
принцесою.
Багато принців привозили та садили, але земля настільки висохла, що рослини
гинули просто на очах. А принцеса все ставала далі сумнішою. І ось з’явився
добрий і вродливий юнак, хоча бідний. Біля його ніг у горщиках росли цікаві
рослини. Які він зібрав для милої принцеси з різних куточків землі. Це були
маленькі, але справжні рослини тропічних лісів Індії, Бразилії, пустель Африки,
Мексики, їм було дуже добре в кімнаті, їх постійно поливали. І вони
віддячували своєю красою. Принцеса дуже зраділа й одужала.
Молоді люди покохали один одного й одружилися. Зажили щасливо та мирно,
навчаючи своїх дітей любити ці незвичайні й казкові маленькі деревця,
правильно за ними доглядати, адже якісь із них люблять рости в сухішому
грунті, інші полюбляють багато світла, а ще інші – води. Дуже добре знати
їхнє походження і створювати для них умови, близькі до тих, у яких вони жили
на батьківщині.
– І як ви вже здогадалися, з тих часів люди стали прикрашати свої оселі
вазонами. Такі рослини є і у нашій групі. А ще, якщо їх дуже любити, вони не
тільки прекрасно розвиваються, а й розмовляють. Хочете підслухати їхню
розмову?
2. Презентація дітьми кімнатних рослин.
– У мене в руках є чарівна паличка, яку подарувала мені добра фея Природа, і
тільки я доторкнуся нею до рослини, як вона перетвориться на справжню
дівчинку чи хлопчика і дещо про себе розповість. Отже, слухайте…
(Вихователь торкається до сансев’єри – біля горщика під музику
з’являється дівчинка у зеленому платті із шапочкою рослини на голові).
Дівчинка Я зелена довга рослина! Як же мене звуть? Мене привіз для вас
принц із Африки, де я росту дуже величезна. Мені скрізь дуже добре, тільки
потрібно трішки світла, трішки тепла і трішки водички. А ще мене називають
щучим хвостом… Але чому? Я й не знаю…
(Вихователь демонструє ілюстрацію щуки і звертається до малечі)
-Діти, а хто скаже сансев’єрі, чому її називають щучим хвостом? (Бо у неї
видовжені листки із темними та світлими смугами, а це нагадує людям
забарвлення щуки).
(Грає музика. Вихователь торкається до горшка бегонії, і з’являється
дівчинка з шапочкою бегонії на голові і танцює та промовляє).
А я – бегонія краплиста! І прийшла до вас з тропіків. Бачите, які в мене
надзвичайно гарні листочки? Вони не просто зелені, їх прикрашають білі круглі
капельки. Правда, я гарна? А ще я можу цвісти чудовим рожевим суцвіттям.
Ось таким (показує). Правда, без різкого запаху. Зате дуже довго мої ніжні,
рожеві квіти звисають і радують око. Я не люблю так багато води, але
полюбляю легку, пухку землю і ще трішки люблю, щоб на мене падало сонечко,
але тільки трішки…
(Грає музика. Вихователь торкається паличкою хлорофітуму. З’являється
хлопчик у картатій сорочечці, на голові – шапочка хлорофітуму. Танцює
присядку. Малята плескають).
Я – хлорофітум! Маю довгі звисаючі стебла. Люблю багато води і сонця.
Я не лише прикрашаю куточок природи, але й добре очищаю повітря.
(Грає музика. Вихователь торкається до горшка пеларгонії, і з’являється
дівчинка з шапочкою пеларгонії на голові і танцює та промовляє).
Я – пеларгонія! В народі мене називають герань, калачик. Батьківщина –
Африка. Рекомендую завести мене вдома., бо я вважаюся оберегом дому.
(Грає музика. Вихователь торкається паличкою фікусу. З’являється
хлопчик з шапочкою фікусу на голові. Танцює присядку. Малята
плескають).
А я – фікус! Батьківщина моя – Індія. У мене деревовидне стебло, широкі,
товсті листки, темно-зеленого кольору. Люблю рости в теплому приміщенні,
щоб було багато світла. Обожнюю, коли мене збризкують, але хочу пити багато
води влітку.
– Рослини не тільки прикрашають наші кімнати, ще вони дуже корисні.
Наприклад, рослини також очищують повітря, і серед кімнатних рослин
є лікарські. Як і називаються ці рослини? Послухайте про кого йтиме мова.
Сік цієї рослини лікує всіх дітей від нежиті. Її листочки м’які і соковиті, мають
колючки на краях. (Алоє)
Листочки дрібненькі, ніби глянцеві, має лікарські властивості і протизапальну
дію. (Каланхоє)
3. Фізкультхвилинка
4. Дидактична гра «Назви квітку».

Гарні квіти в мене є, хто їх правильно назве?
(На столі виставлені кімнатні рослини в горщиках. Діти мають упізнати й
назвати, що це.)
-Так, молодці, ви впізнали всі квіти. А для чого потрібно вирощувати кімнатні
рослини, витрачати на них свій вільний час? (Бо вони прикрашають житло,
тішать, звеселяють нас, очищають повітря, а деякі навіть лікують).
5. Бесіда про порядок догляду за рослинами.
(діти називають прийоми і порядок догляду за рослинами)
– Що насамперед потрібно робити? (Розпушувати землю)
– А навіщо це потрібно робити? (Щоб добре проходила вода. Щоб корінню
було легше рости в розпушеній землі.)
– Чим ви розпушуєте землю? Чому паличками? (Щоб не поранити коріння)
– Як потрібно правильно розпушувати? Хто може показати?
(дитина виконує завдання, вихователь тримає горщик з рослиною похило,
щоб усі діти бачили )
- Погляньте, як правильно розпушувати: ближче до стебла неглибоко, а далі від
стебла – дещо глибше.
– А як слід правильно поливати рослини?
(Поливальницю слід тримати так, щоб носик торкався краю горщика, лити
треба воду поступово під корінці, а не на стебло та листя, як вода пройде до
піддонника, поливання слід припинити.)
– А щоб наші рослини краще росли і квітнули, їх потрібно підживлювати. Цю
роботу виконуватимуть чергові один раз на тиждень.
Для цього є спеціальне добриво-порошок. Але сипати порошок на землю не
можна, його заздалегідь потрібно розвести у воді. Таким розчином
підживлюють рослину один раз на тиждень після її поливання, щоб розчин
краще вбрався в грунт. На моєму столі стоять скляночки з розчином добрива. У
деяких склянках – половина розчину, а в деяких – по самі вінця. Після того, як
ви у своїх рослин протрете листя, розпушите землю, обприскаєте їх, візьміть у
мене склянки з добривом. Але кожний з вас має подумати, з якою кількістю
розчину він візьме стаканчик: повний або з половиною рідини ( якщо рослина
велика – повний, для рослини меншого розміру достатньо меншої кількості
розчину.)
Коли поллєте рослини добривами, поставте склянки на місце, приберіть свої
робочі місця, а рослини віднесіть туди, де вони стояли.
Отже:
Щоб рослини гарні були,
Треба турботливо їх доглядати,
Розпушувати землю та поливати.
Листячко збризкувати, мити та підживлювати.
І ви знаєте, як це все потрібно робити?
(Діти сидять на стільцях. На столах – кімнатні рослини, а на окремих столах
– поливальниці, палички для розпушування, щіточки, ганчірки, мисочки з
водою.)
6. Практична робота дітей.
Діти об’єднуються у пари і за бажанням обирають рослину для догляду.
Визначають, якого догляду потребує кожна рослина. За потреби поливають,
розпушують грунт, очищують листя від пилу за допомогою відповідного
інвентарю та підживлюють.
(Вихователь контролює їх діяльність, допомагає порадами, хвалить тих, хто
успішно може впоратися із завданням.)
7. Індивідуальна робота педагога з дітьми.
-Діти, квіти прикрашають наше життя. То хай їх на землі буде більше. І хай
серед них будуть обов’язково квіти, які виростили ви. Адже це дуже гарно.
Коли на тебе дивляться квіти, які ти сам посадив. Дивляться і ніби з вдячністю
промовляють: «Дякуємо тобі, друже!».
8. Фізкультхвилинка
Добре, добре працювали,
Але втоми все ж зазнали.
І щоб трішки відпочити,
Метелика вирішили до нас запросити.
(Лунає музика, залітає метелик).
Метелик: Діти, дружно всі вставайте, В гру з метеликом пограйте.
(Лунає музика, діти розбігаються по залу. Музика зупиняється. А діти стають
у коло, дитина. Яку впіймав метелик та з ним танцює).
-Метелику, а що це в тебе в руках?
Метелик: Подивіться діточки, що я вам приніс, ви знаєте що це? (Лимон)
– Так правильно, але він незвичайний. Я виростив його вдома на лимонному
деревці. Я дуже гарно за ним доглядав, поливав, підживлював, він стояв у мене
на сонячному підвіконнику. І ось він зацвів і дав свої плоди.
– А хто знає чим корисні плоди лимонного деревця? (Від простуди, для
зміцнення імунітету, смачний чай).
Хто мого чаю нап’ється
Той сили набереться.
Прошу вас, попийте мого чаю,
Вам всього найкращого бажаю.
Нехай у світі довго вам ведеться
І чайок мій лимонний п’ється.
(Метелик пригощає усіх чаєм).
Метелик: До побачення дітки! (метелик йде).
Вихователь: Діти, підійдіть до мене і ми приготуємо з вами чай з лимона,
поріжемо лимон, помістимо його в чайник з гарячою водою, нехай він
настоїться, коли настоїться ми його поп’ємо .
9. Міні – бесіда про догляд за папугою.
– Я хочу загадати вам загадку: Не сумую і не плачу,
бо такий я вже на вдачу.
Хоч у клітці я живу.
Я стрибаю і кричу.
Синій, жовтий та червоний,
я ще й різнокольоровий. (Папуга)
-Як називається наш папуга?
-Де повинна стояти клітка з папугою? (У світлому місці, а не на сонці)
-Чим потрібно годувати цього птаха? ( Зерновий корм, вітамінний та
мінеральний)
– Софійко, дістань корм для папуги. Зараз ми погодуємо нашого птаха. Але
спочатку перевіримо чи чиста годівниця.
-Тільки в чисту годівницю слід насипати корм. (Діти насипають корм)
-Що ще потрібно папузі? (Потрібно налити води)
-Щоразу напувалку слід мити і поповнювати чистою водою.
(діти миють напувалку та наливають води)
Заключна частина
Узагальнення і систематизація отриманих знань.
– Ми нагодували пташку, доглянули наші вазони. Чергові діти це робитимуть
щодня. Завтра черговими призначаю Еріка і Аню.
– Розкажіть, як потрібно доглядати за нашим папугою … ?
– А як ви доглядатиме за рослинами?
(Упродовж року вихователь стежить за тим, щоб діти добре ставилися до
тварин, рослин, птахів, працювали акуратно, дружно, доводили розпочату
справу до кінця).
Гра «Чарівна скринька»
(вихователь з’ясовує що сподобалося дітям, а що давалося важче)
Релаксація у Фіто-кафе.
-Ну а зараз нам час посмакувати чай з лимона.
(діти п’ють чай)
Підсумок заняття.
Діти, сьогодні ви гарно працювали, старались,
Доглянули наші вазони, папугу нагодували,
Розум свій знаннями збагатили,
Бо уважно слухали і гарно вчили.
Тож заняття це пройшло не марно,
Будемо навчатись старанно і гарно.
– Дякую за увагу. До побачення.
Download