Uploaded by Андрей Свинаренко

Метод. практ 2 курс (частина 1)

advertisement
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра «Філологія»
Методичні вказівки
(частина 1)
для практичних занять з дисципліни
«Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів
спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» (Освітня програма
«Експлуатація суднових енергетичних установок») денної та заочної
форм навчання
Одеса - 2021
2
Методичні вказівки підготували Лелет Ірина Олександрівна – доцент
ОНМУ, доцент кафедри “Філологія” Одеського національного морського
університету та Шерстюк Ольга Ігорівна – к.т.н., доцент, доцент кафедри
«Філологія» Одеського національного морського університету
Методичні вказівки ухвалені кафедрою «Філологія» ОНМУ “27”
серпня 2021 року (протокол № 1)
Рецензенти:
к.пед.н., доц. Москалюк О.В. (кафедра «Філологія», Одеський
національний морський університет)
к.ф.н., доц. Корнєлаєва Є.В. (кафедра «Філологія», Одеський
національний морський університет)
Методична розробка складається з шести тем, які включають у себе
адаптовані науково-технічні тексти для вивчаючого читання, лексикограматичні вправи з розвитку навичок та вмінь усної та письмової мови.
Метою методичної розробки є введення до мови спеціальності на основі
відпрацювання
лексико-граматичних
структур
англійської
мови;
накопичення мінімуму термінології для читання спеціальної літератури та
усного мовлення; здобуття навичок читання за спеціальністю для наступної
практичної роботи.
3
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА…………………………………………………….................….....4
Тема 1. Головні частини дизельного двигуна. The Main Parts of a Diesel
Engine. Яку роботу виконують головні частини двигуна. What Work the Parts
of an Engine Perform. ……………………………..................................................5
Тема
2.
Як
працює
дизельний
двигун.
How
a
Diesel
Engine
Works......................................................................................................................11
Тема 3. Робота двохтактного двигуна. The Work of a Two-Stroke
Engine.....................................................................................................................14
Тема
4.
Зарядження.
Supercharging.
Вприскування
палива.
Fuel
Injection...................................................................................................................18
Тема 5. Спалювання. Combustion.........................................................................25
Тема 6. Змазка. Lubrication...................................................................................29
Рекомендована література....................................................................................33
4
ПЕРЕДМОВА
«Англійська мова (за професійним спрямуванням)» є складовою
частиною дисциплін циклу професійної підготовки спеціальності 271
«Річковий
та
морський
транспорт»
(ОП
“Експлуатація
суднових
енергетичних установок”). Методична розробка складається з 6 розділів, які
містять різноманітні тексти
та вправи галузі
суднової енергетики:
презентація нової лексики (термінологічного словника); підбір лексичних
відповідностей в двох мовах; переклад групи слів, словосполучень та речень
у двох мовах.
В результаті освоєння даного теоретичного матеріалу студент повинен:
- перекладати англомовні професійні тексти українською мовою,
користуючись двомовними термінологічними словниками та вести бесіду з
тем «Суднові дизельні двигуни» та «Системи забезпечення роботи двигуна»,
англійською мовою;
- обговорювати пов’язані зі спеціалізацією питання, для досягнення
порозуміння зі співрозмовником;
- знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відео- інформацію, що
міститься в інструкціях та інших англомовних галузевих матеріалах (як
друкованому, так і в електронному вигляді);
- аналізувати англомовні джерела інформації.
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Англійська
мова (за професійним спрямуванням)» допоможуть студентам вільно
орієнтуватися
та
доречно
користуватися
термінологією
із
суднової
енергетики та вдосконалювати англомовну комунікативну компетентність
майбутніх морських інженерів у професійно орієнтованому спілкуванні.
5
ТЕМА 1. ГОЛОВНІ ЧАСТИНИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА. THE MAIN
PARTS OF A DIESEL ENGINE.
ЯКУ РОБОТУ ВИКОНУЮТЬ
ГОЛОВНІ ЧАСТИНИ ДВИГУНА. WHAT WORK THE PARTS OF AN
ENGINE PERFORM.
Text 1
The Main Parts of a Diesel Engine
The main parts of a diesel engine are: the cylinder, the piston, the connecting
rod, the crankshaft, valves or ports, the fuel pump and the nozzle.
In the cylinder the piston moves up and down and makes strokes. The piston
is connected to a mechanism which controls its motion and is called a crank
mechanism. The crank mechanism consists of a shaft which turns or revolves in
bearings and has a crank which turns in a circle when the shaft revolves, and a
connecting rod which connects the crank to the piston. Through the intake valves
or ports air is delivered into the cylinder. A spray nozzle or a fuel injector delivers
fuel oil. It is injected in the form of a finely divided spray by a pump which is
called a fuel injection pump.
Words
diesel engine
cylinder, n
piston, n
crank, n
crankshaft, n
crank mechanism
shaft, n
connect, v
connecting rod
fuel oil
fuel pump
intake valve
port, n
nozzle, n
inject, v
injection, n
injector, n
stroke, n
move, v
motion, n
bearing, n
consist of, v
revolve, v
rotate, v
deliver, v
д.в.з.
циліндр
поршень
мотиль, кривошип
колінчастий вал
кривошипний механізм
вал
з'єднувати
шатун
паливо
паливний насос
впускний клапан
вікно
сопло
впорскувати
впорскування, розпорошення
форсунка
хід, такт /поршня/
рухатися
рух
підшипник
складатися з
обертати/ся/
обертати/ся/
подавати /паливо/
6
spray, n, v
divide, v
струмінь; розбризкувати, розпорошувати
подрібнювати, ділити
LEXICAL EXERCISES
I. Complete the following sentences:
1. In the cylinder the piston ....
2. Air is delivered into the cylinder through ....
3. Fuel oil is delivered into the cylinder by .....
4. Fuel oil is injected through ....
5. The crank mechanism consists of ....
6. The connecting rod transmits the motion of the piston to the ....
7. The crank mechanism controls ....
8. The connecting rod connects ....
II. Replace the underlined verbs by the verbs given below:
1. The piston moves up and down in the cylinder.
2. The crank mechanism has a shaft, a crank, a connecting rod.
3. The fuel injector delivers the fuel oil into the cylinder.
4. The shaft revolves in bearings.
5. The crank turns in a circle while the shaft rotates.
(consist of, go, inject, rotate, turn).
III. Answer the following questions:
1. What are the main parts of a diesel?
2. What are the working parts in a diesel?
3. What does the crank mechanism consist of?
4. What does the crank mechanism control?
5. Where does the piston move up and down?
6. What does the connecting rod connect?
7. What is air delivered into the cylinder through?
8. What is fuel oil delivered through?
IV. Put questions to the following sentences:
1. The air is compressed to a high pressure by the piston.
2. The piston is connected to a crank mechanism.
3. Air is delivered into the cylinder through the intake valve.
4. Fuel oil is delivered by a pump.
5. Fuel is delivered into the cylinder through the fuel nozzle.
6. This pump is called a fuel injection pump.
7. A crank mechanism controls the motion of the piston.
8. A crank mechanism consists of a shaft, a crank and a connecting rod.
9. A connecting rod connects the crank and the piston.
10. A fuel injector delivers fuel oil.
11. The piston moves up and down in the cylinder.
7
12. A shaft turns in bearings.
Grammar: Passive Voice
Examples:
1 .The piston is connected to the crank mechanism.
2. The intake and the exhaust valves are located in the cylinder head.
GRAMMAR EXERCISES
I. Change the sentences according to the model:
Model: The fuel pump injects finely divided fuel into the cylinder.
Finely divided fuel is injected into the cylinder by the fuel pump.
1. The fuel injector delivers oil.
2. The crank mechanism controls the work of the piston.
3. The pump compresses oil.
4. A cylinder head closes the top end of the cylinder.
5. The hot gases press the piston downward.
6. The frame and the bedplate hold the cylinder, the crankshaft and main
bearings together.
7. The piston covers ports when it is at the top dead centre.
8. The connecting rod connects the piston and the crank.
9. The connecting rod transmits the motion of the piston to the crankshaft.
10. We call it a fuel injection pump.
II. Fill up the blanks with the verbs in the Passive:
1. The piston .... to a crank mechanism.
2. Fuel oil .... by a pump.
3. Fuel oil .... into the cylinder through the fuel nozzle.
4. Air ....into the cylinder through the intake valve.
5. The intake and the exhaust valves .... in the cylinder head.
6. The burnt gases .... through the exhaust valves.
III. Translate into English:
1. Поршень рухається вгору та вниз.
2. Поршень робить такти.
3. Поршень рухається у циліндрі.
4. Поршень з'єднується із кривошипним механізмом.
5. Кривошипний механізм складається з валу, кривошипу та шатуна.
6. Вал обертається у підшипниках.
7. Кривошип повертається.
8. Шатун з'єднує кривошип та поршень.
9. Кривошипний механізм контролює рух поршня.
8
10. Повітря подається у циліндр.
11. Форсунка подає паливо до циліндра.
12. Паливо подається у формі добре розпорошеного струменя.
Text 2
What Work the Parts of an Engine Perform
Now when we know the main parts of an engine we must learn what work
each diesel part performs.
The heart of an engine is the cylinder where the fuel is burnt and the power is
developed. The cylinder head closes the top end of the cylinder to make space
where the air is compressed and the gases are confined while they are burning and
expanding.
The piston moves up and down in a cylinder. It compresses the air charge.
When the gases are burning and expanding the piston receives the pressure of the
gases. The connecting rod transmits the motion of the piston to the crankshaft. The
main bearings support the crankshaft and permit it to rotate. Valves or ports admit
air and discharge the burnt or exhaust gases. The frame and the bedplate are used
to hold the cylinder, the crankshaft and main bearings together.
The fuel injection pump is used to deliver fuel into the cylinder and the fuel
injection nozzle is used to divide the fuel into a fine spray as it enters the cylinder.
Words
perform, v
charge, n,v
discharge, v
expand, v
develop, v
receive, v
get. v
spray, v, n
as
enter, v
permit, v
pressure, n
cylinder head
confine, v
transmit, v
support, v
exhaust gases
frame, n
bedplate, n
admit, v
compress, v
виконувати
заряд; заряджати, завантажувати
випускати
розширювати/ся/
розвивати, виробляти
отримувати
отримувати
розпорошувати; струмінь
(зд.) коли
вступати до
дозволяти
тиск
кришка циліндра
обмежувати
передавати
підтримувати
відпрацьовані гази
рама
станина
впускати /паливо, повітря/
стискати
LEXICAL EXERCISES
9
I. Complete the following sentences:
1. In the cylinder the fuel is burnt and the power ....
2. When the gases are burning and expanding, the piston ....
3. Intake valves or ports are used ....
4. The frame and the bedplate hold....
5. The motion of the piston is transmitted by ....
7. The fuel injection nozzle divides the fuel into ....
8. The fuel injection pump is used ....
II Make up 6 sentences using the verbs:
Move, transmit, deliver, rotate, is used, is connected.
III. Answer the following questions:
1. Where is the fuel burnt?
2. What is developed in the cylinder while the fuel is burning?
3. What does the cylinder head close the cylinder for?
4. What does the piston compress?
5. When does the piston receive the pressure of the gases?
6. What does the connecting rod transmit the motion of the piston to?
7. What are the frame and the bedplate used for?
IV. Put questions to the following sentences:
1. The fuel is burnt in the cylinder.
2. The power is developed in the cylinder.
3. The cylinder head closes the top end of the cylinder.
4. The motion of the piston is transmitted by the connecting rod.
5. The fuel injection pump is used to deliver the fuel into the cylinder.
6. The frame and the bedplate support all the parts of an engine.
Model: What is the cylinder head used for?
It is used to close the top end of the cylinder.
Ask and answer similar questions about:
1) an intake valve;
2) an exhaust valve;
3) a fuel injection pump;
4) a fuel injection nozzle;
5) a piston.
V. Translate into English:
1. Ми знаємо основні частини двигуна.
2. Кожна частина двигуна виконує роботу.
3. Циліндр – серце двигуна.
4. Паливо спалюється у циліндрі.
5. Кришка закриває верхню частину циліндра.
6. Повітря стискується.
10
7. Гази обмежуються у цьому просторі.
8. Гази горять, розширюються.
9. Поршень рухається вгору та вниз у циліндрі.
10. Поршень стискає повітряний заряд.
11. Поршень одержує тиск газів.
12. Шатун передає рух поршня колінчастого валу.
13. Рамові підшипники підтримують колінчастий вал.
14. Вони дозволяють колінчастому валу обертатися.
15. Клапана чи вікна впускають повітря.
16. Вони випускають згорілі або відпрацьовані гази.
17. Рама та станина утримують циліндр, колінчастий вал та рамові
підшипники.
18. Паливний насос подає паливо до циліндра.
19. Паливна форсунка розпорошує паливо.
20. Паливо надходить у циліндр.
Grammar: The Infinitive
/Обставина мети/
Examples:
1. To deliver fuel into the cylinder we must use the fuel injection pump.
2. Valves or ports are used to admit air into the cylinder.
GRAMMAR EXERCISES
I. Fill up the blanks with the necessary Infinitives:
1. In the cylinder the piston moves up and down .... strokes.
2. .... fuel into the cylinder the fuel pump is used.
3. The fuel nozzle is used .... the fuel into a fine spray as it enters the cylinder.
4. .... the main parts of an engine together the frame and the bedplate are used.
5. .... the air into the cylinder we use intake valves or ports.
(to make, to divide, to deliver, to admit, to hold)
II. Change sentences according to the model:
Active
Passive
The piston compresses the air charge. The air charge is compressed by the piston.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
The cylinder head closes the top end of the cylinder.
The connecting rod transmits the motion of the piston.
The frame and the bedplate hold the main parts of an engine together.
A spray nozzle delivers fuel.
Fuel injection pump compresses fuel oil.
Valves or ports discharge the burnt gases.
Intake valves admit air.
11
ТЕМА 2. ЯК ПРАЦЮЄ ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН. HOW A DIESEL
ENGINE WORKS.
Text
How a Diesel Engine Works
In the engines of four-stroke cycle there are four working strokes occupying
two complete revolutions of the crankshaft. These four strokes are:
The Intake Stroke. The piston is at the top of the cylinder (top dead centre
t.d.c.) being ready to take in a charge of air. The inlet valve is opened, the exhaust
valve is closed. The crankshaft is turning. Turning to the right and down, the shaft
pulls down the connecting rod and the rod pulls down the piston.
The piston goes down and takes in air into the cylinder through the intake
valve. When the piston comes to the bottom of its stroke (bottom dead centre b.d.c.), the intake valve closes. The cylinder is now full of fresh air.
The Compression Stroke. During this stroke the crankshaft is turning to the
left and upward. And the connecting rod pushes the piston upward. The piston
moves upward compressing the air charge. Since all valves are closed, the air
doesn't escape. The air charge is forced into a smaller space. This increases the
pressure of the air and its temperature. When the piston comes to the top centre, the
air occupies only 1/16 of its original space and its temperature rises to 1,000°F.
The Power Stroke. Now fuel oil is sprayed through the fuel injector into the
hot compressed air. The air is so hot that it automatically ignites the oil. The oil
burns producing more heat and pressure. This pressure pushes the piston down on
the power stroke. The piston goes down. The motion of the piston is transmitted by
the connecting rod to the crank. The force on the crank makes the crankshaft turn.
Before the piston comes to the bottom centre, the exhaust valve is opened. The
burnt gases begin to escape through the exhaust valve. This is the end of the power
stroke.
The Exhaust Stroke. The cylinder is still full of burnt gases. When the piston
rises it pushes out the remaining gases through the exhaust valve. When the piston
is at the top center all the burnt gases are exhausted from the cylinder. The exhaust
stroke is completed and the engine is ready to begin another cycle.
top dead centre (t.d.c.)
bottom dead centre (b.d.c.)
working stroke
intake stroke
compression stroke
power stroke
exhaust stroke
occupy, v
charge, n, v
revolution, n
down = downward, prep
Words
верхнє крайнє положення (верхня мертва точка)
нижнє крайнє положення (нижня мертва точка)
робочий хід
такт впуску
такт стиснення
такт горіння-розширення (робочий такт, хід)
такт випуску
займати
заряд; заряджати
оборот
тягнути, тягнути
12
pull, v
up = upward, prep
reach, v
space, n
rise (rose, risen), v
complete, v, adj
make, v
heat, n, v
remain, v
increase, v
original, adj
produce, v
ignite, v
force, n
draw in (drew, drawn), v
push, v
oil, n
still
вниз
вгору
досягати
простір
піднімати(ся)
завершувати, (зд.) повний
(зд.) змушувати
тепло; нагрівати
залишатися
збільшувати
початковий
запалювати(ся)
виробляти
сила; нагнітати
всмоктувати
штовхати
(зд.) паливо
(зд.) все ще
LEXICAL EXERCISES
I. Answer the following questions:
1. How many working strokes are there in a four-cycle engine?
2. What is the first stroke called?
3. Where is the piston at the beginning of the intake stroke?
4. What valve is opened (is closed) during the intake stroke?
5. When does the piston compress the air charge?
6. When are the intake and the exhaust valves closed?
7. When is fuel delivered into the cylinder?
8. Why does fuel ignite automatically?
9. When do the burnt gases escape from the cylinder?
10. When does the temperature of the air increase?
II. Replace the underlined words by their synonyms:
1. During the compression stroke the piston moves upward compressing the air
charge.
2. The burnt gases escape from the cylinder through the exhaust valve.
3. Fuel oil is sprayed through the fuel injector.
4. The burnt gases leave the cylinder through the exhaust valve.
5. During the intake stroke the cylinder is ready to take in a charge of air.
6. When the piston rises it pushes out the remaining gases.
III. Put questions to the following sentences:
1. Four working strokes occupy two revolutions of the crankshaft.
2. During the compression stroke the piston compresses the air charge.
13
3.
4.
5.
6.
The burning process produces heat
The burnt gases escape from the cylinder through the exhaust valve.
Fuel oil is sprayed through the fuel injector into the hot compressed air.
The motion of the piston is transmitted by the connecting rod to the crank.
IV. Translate into English:
1. У цих двигунах - чотири робочі такти поршня.
2. Чотири робочих такту поршня займають два повні обороти коленвала.
3. Робочі такти: такт впуску, стискування, горіння-розширення (робочий
хід), такт випуску.
4. Під час такту впуску поршень знаходиться у верхній мертвій точці.
5. Впускний клапан відкривається.
6. Випускний клапан закрито.
7. Колінвал починає повертатися.
8. Поршень рухається вниз.
9. Повітря втягується через впускний клапан у циліндр.
10. Коли поршень підходить до нижньої мертвої точки, впускний клапан
закривається.
11. Циліндр наповнений свіжим повітрям.
12. Під час такту стиснення поршень рухається нагору.
13. Поршень стискає повітряний заряд.
14. Усі клапани закриті.
15. Тиск та температура повітря збільшується.
16. Починається робочий хід.
17. Паливо подається через форсунку у гаряче, стиснене повітря.
18. Паливо запалюється.
19. Температура та тиск у циліндрі збільшується.
20. Поршень під тиском рухається вниз.
21. Рух поршня передається шатуном на мотиль.
22. Він змушує колінвал повертатися.
23. Відкривається випускний клапан.
24. Відпрацьовані гази виходять через випускний клапан.
25. Під час такту випуску поршень піднімається.
26. Поршень виштовхує гази, що залишилися.
27. Коли поршень знаходиться у верхній мертвій точці, всі гази виходять
із циліндра.
28. Такт випуску закінчено.
29. Двигун готовий розпочинати наступний такт.
V. Give a short characteristic of:
the intake stroke,
the compression stroke,
the power stroke,
the exhaust stroke.
14
Grammar: The Present Participle
Examples:
l. The piston is connected to a mechanism controlling its motion.
2. Moving upward the piston pushes out the remaining gases through the
exhaust valve.
GRAMMAR EXERCISES
I. Find all sentences with the Present Participle in the text.
II. Replace the subordinate clauses by the Participle Constructions:
Model 1: There are four working strokes which occupy two complete
revolutions of the crankshaft.
There are four working strokes occupying two complete
revolutions of the crankshaft.
1. The piston is connected to a mechanism which controls its motion.
2. The pressure which forces on the top of the piston pushes it down on the
power stroke.
3. A two-cycle engine uses a blower which takes in air from the atmosphere
and delivers it to an air chamber.
4. The gases which expand gradually lose pressure and become cool.
Model 2: When the piston moves upward it compresses the air charge.
Moving upward the piston compresses the air charge.
1. When the shaft turns to the right and down it pulls down the connecting
rod and the rod pulls down the piston.
2. When the piston goes down it takes in air into the cylinder.
3. As the piston is at the top centre it is ready to take in a charge of air.
4. As the air is very hot it automatically ignites the oil.
ТЕМА 3. РОБОТА ДВОХТАКТНОГО ДВИГУНА. THE WORK OF A
TWO-STROKE ENGINE.
Text
The Work of a Two-Stroke Engine
A two-stroke cycle is completed in two strokes: the compression and the
power strokes, or one revolution of the crankshaft, while a four-stroke cycle has
two revolutions. The operations to remove the burnt gases and to fill the cylinder
with a fresh charge of air in a two-stroke engine are performed near the bottom
dead centre by means of a separate air pump or a blower, which takes in air from
the atmosphere and delivers it into an air chamber.
There are two exhaust valves in the cylinder head of a two-stroke engine
15
instead of one intake and one exhaust valves as it is in a four-cycle engine. To
deliver air into the cylinder a row of holes or ports is cut in the cylinder wall.
These intake ports are closed by the piston when it is at the top of its stroke but
they are opened when the piston is near the bottom of its stroke. The ports are
connected to the blower outlet by the air chamber. When the piston is at the bottom
of its stroke the intake ports and the exhaust valves are open. A slightly
compressed air enters the cylinder through the intake ports and pushes out the
burnt gases, left from the previous cycle through the exhaust valves.
When the piston is about a quarter of the way up, the exhaust valves and the
intake ports are closed. The exhaust gases are blown out. Now the cylinder is full
of fresh air. The rest of the upward stroke is a compression stroke which
compresses the air into a small space at the top.
Before the piston reaches its top dead centre the fuel nozzle delivers a spray
of fuel into the chamber full of hot compressed air. Ignition and expansion take
place as in a four-cycle engine, and the piston goes down on its power stroke.
When the piston is about three quarters of the way down, the exhaust valves open
and the burnt gases begin to escape. As the piston continues to go down it opens
the intake ports and fresh air is blown into the cylinder.
This air, which has a slightly higher pressure than the hot gases in the
cylinder, pumps out the hot gases through the valves. This operation is called
scavenging. The air which is admitted is called scavenge air and the ports through
which the scavenge air is admitted are called scavenge ports.
After the operation of scavenging, the cylinder is full of fresh air, the piston is
at the bottom dead center and the cycle is completed, all in one revolution. The
compression and the power strokes of a two-cycle engine are not much different
from the strokes of a four-cycle engine. The exhaust and intake actions take place
nearly together and in a much shorter time.
In a two-cycle engine the piston cannot push the exhaust gases out, they are
blown out by the air under pressure. Air is not admitted into the cylinder by the
piston, it is forced in.
instead of, prep
row, n
hole, n
by means of
scavenge, v
scavenging
remove, v
blower, n
blower outlet
slightly, adv
blow out
in order to
force in, v
Words
замість
ряд
отвір
за допомогою
продувати
продування
відводити, видаляти
повітродувка
отвір повітродувки
злегка
виштовхувати
для того щоб
нагнітати
16
fill with, v
chamber, n
наповнювати
камера
LEXICAL EXERCISES
I. Complete the following sentences:
1. A two-stroke cycle is completed ...
2. Air is delivered into the cylinder during ...
3. In order to deliver air into the cylinder ports are ...
4. The exhaust valves are located in ...
5. The ports are closed when ...
6. The ports are connected to the blower outlet by ....
7. The burnt gases begin to escape when ...
8. The cylinder is full of fresh air when ...
9. The exhaust gases begin to escape when ...
10. When the piston goes down it opens the intake ports and fresh air...
11. The air with a slightly higher pressure than the pressure of the hot gases in
the cylinder pumps out ...
II. Answer the following questions:
1. How many strokes does a two-cycle engine perform?
2. What are they called?
3. During what stroke is air delivered into the cylinder?
4. How is air delivered into the cylinder?
5. What is air delivered through?
6. Where are the intake ports located?
7. What are ports cut for in the cylinder wall?
8. When are the ports closed (opened)?
9. What are the ports connected to the blower outlet by?
10. How are the burnt gases pushed out of the cylinder?
11. When do the exhaust gases begin to escape?
12. What do they escape through?
13. What air is called scavenge air?
III. Put all possible questions to the following sentences:
1. An air pump is used to fill the cylinder with a fresh charge of air.
2. A two-stroke engine completes the cycle in two strokes.
3. To deliver air into the cylinder a row of ports is cut in the cylinder wall.
4. The exhaust gases begin to escape from the cylinder.
5. A connecting rod transmits the motion of the piston to the crankshaft.
IV. Speak about:
the construction of a two-stroke engine,
the compression stroke,
the power stroke.
17
V. Translate into English:
1. Двотактний цикл завершується за два такти або один оберт
колінчастого валу.
2. У чотиритактного двигуна чотири такти.
3. Окремий повітряний насос забирає повітря із атмосфери.
4. Повітряний насос подає повітря у повітряну камеру.
5. У двотактному двигуні два випускні клапани в кришці циліндра.
6. У чотиритактному двигуні один випускний та один впускний клапан.
7. У двотактному двигуні є вікна у циліндрах для подачі повітря.
8. Вікна з'єднані з повітряною камерою.
9. Повітря надходить у циліндр через впускні вікна і виштовхує згорілі
гази через випускні клапани.
10. Циліндр наповнений свіжим повітрям.
11. Паливо подається до камери, наповненої гарячим стисненим повітрям.
12. Запалювання та розширення відбувається як у чотиритактному
двигуні.
13. Відкриваються випускні клапани.
14. Гази, що згоріли, починають виходити.
15. Свіже повітря впускається у циліндр.
16. Впускається повітря називається продувним повітрям.
17. Вікна, через які впускається продувне повітря, називаються
продувними вікнами.
18. У двотактному двигуні поршень не може виштовхувати відпрацьовані
гази.
19. Гази, що згоріли, видуваються повітрям під тиском.
20. Повітря не всмоктується поршнем в циліндр, воно нагнітається.
Grammar: The Infinitive
/Функції у реченні/
Examples:
1. Підмет:
To work by the method of a two-stroke operation is the advantage of a twocycle engine.
2. Іменна частина присудка:
The idea of a two-cycle engine is to complete the cycle in only two strokes.
3. Обставина мети:
To fill the cylinder with a fresh charge of air an air pump is used.
4. Означення:
The piston to move in a cylinder compresses the air charge and receives the
pressure of the gases when they are burning and expanding.
GRAMMAR EXERCISES
18
I. Find the sentences with the Infinitives in the text. Define the functions of the
Infinitives.
II. Insert the necessary Infinitives and define their functions:
1. ... air into the cylinder a row of holes is cut in the cylinder wall.
2. The two-cycle engine is used ... the cycle in two strokes of the piston.
3. When the exhaust valves are opened the exhaust gases begin ... from the
cylinder.
4. The holes or ports ... in the cylinder wall deliver air into the cylinder.
5. The air ... a higher pressure pushes the hot gases through the valves.
6. The function of the fresh air is ... the hot gases through the valves.
7. ... gases from the cylinder there are exhaust valves in the cylinder head.
ТЕМА 4. ЗАРЯДЖЕННЯ. SUPERCHARGING. FUEL INJECTION.
Text 1
Supercharging
The principle of supercharging is in supplying more air to the combustion
chamber than the atmospheric pressure permits.
When more air and fuel burn in the cylinder, more power is received from the
engine.
By fitting a special device the necessary amount of air is supplied into the
cylinder. This device is called a supercharger. A supercharger is an air pump that
takes air out of the surrounding atmosphere, compresses it to a higher pressure and
delivers it to the inlet valve or port of an engine.
Thus, we get an engine of greater power for the same dimensions and almost
the same weight.
Experiments show that by supercharging a diesel the power output is
increased from 20 to 80 per cent over the normal rating. In order to increase the air
pressure in a four-stroke engine, the air charge is pushed in by higher pressure,
produced by a separate air pump or a supercharger. When a supercharger is applied
to a four-stroke engine, the main change required in the engine design, is a change
in the timing of the intake and exhaust valves. The two valves are designed to be
opened simultaneously from about 80 to 160 degrees. The selection depends upon
the normal engine speed.
A two-stroke engine usually has a blower to obtain scavenge air and its
supercharging is obtained by increasing the amount and pressure of scavenging air.
In addition, a slight change of the exhaust and scavenge timing is made in order to
retain more scavenge air at the beginning of the compression stroke.
supercharger, n
supercharging
combustion chamber
permit, v
Words
нагнітач, повітродувка, компресор
продування
камера згоряння
дозволяти, допускати
19
power output
rating
fit, v
device, n
dimension, n
weight, n
change, v, n
retain, v
timing
slight, adj
in addition
supply, v
surround, v
require, v
apply, v
selection, n
simultaneously, adv
obtain, v
depend on, v
in order to
normal, adj
same, adj
design, v, n
вихідна потужність
потужність
встановлювати
пристрій, прилад
розмір
вага
змінювати; зміна
утримувати
регулювання
невеликий, незначний
на додаток, крім того
подавати, забезпечувати
оточувати
вимагати
застосовувати
вибір (зд. перемикання)
одночасно
отримувати
залежити від
для того щоб
нормальний, звичайний
однаковий
конструювати, призначати; проект, конструкція
LEXICAL EXERCISES
I. Complete the following sentences according to the text:
1. The principle of supercharging is in supplying more air to …
2. The more air and fuel burn in the cylinder, the more …
3. By using a supercharger, the necessary amount of air …
4. A supercharger takes air …
5. A supercharger compresses the air to …
6. A supercharger delivers ...
7. A supercharged engine gets greater power for the same …
8. To increase the air pressure in a four-stroke engine, the air charge …
9. To obtain scavenge air in a two-stroke engine a …
10. In a two-stroke engine supercharging is obtained by ...
II. Replace the underlined words by their synonyms:
1. The more air and oil burn in the cylinder the more power is obtained from
the engine.
2. To increase the air pressure in a four-stroke engine, the air charge is
forced in by a higher pressure generated by a blower.
3. A two-stroke engine has a blower for receiving scavenge air.
4. A supercharger gets air out of the surrounding atmosphere, compresses it
20
to a higher pressure and passes it to the valve or port of an engine.
5. A slight change of the exhaust and scavenge regulating is made in order to
keep more scavenge air at the beginning of the compression stroke.
III. Answer the following questions:
1. What is the principle of supercharging?
2. What does supercharging increase?
3. How is the power output of a diesel increased?
4. What device is used for supercharging?
5. What is a supercharger?
6. What is the function of a supercharger?
7. What is a blower in a two-stroke engine used for?
8. How is supercharging obtained in a two-stroke engine?
IV. Put all possible questions to the following sentences:
1. Supercharging supplies more air to the combustion chamber.
2. The necessary amount of air is supplied into the cylinder by a
supercharger.
3. A supercharger takes in air from the atmosphere.
4. A blower of a two-stroke engine obtains scavenge air.
5. A two-stroke engine has a blower to obtain scavenge air.
V. Give nouns corresponding to the following verbs:
Press, inject, spray, ignite, supercharge, compress, blow, select.
VI. Speak about:
1) a supercharger,
2) supercharging in a two-stroke engine,
3) supercharging in a four-stroke engine.
VII. Translate into English:
1. Продування двигуна використовується для подачі більшої кількості
повітря в камеру згоряння.
2. Для продування двигуна використовується спеціальний пристрій.
3. Цей пристрій називається компресором (нагнітачем).
4. Він забирає повітря з атмосфери, стискає його і подає в двигун.
5. Потужність двигуна збільшується продуванням.
6. При використанні нагнітача у конструкції чотиритактного двигуна
потрібна зміна регулювання клапанів.
7. Впускні та випускні клапани конструюються для одночасного
відкривання від 80 до 1600 градусів.
8. У двотактному двигуні для отримання продувного повітря
використовується повітродувка.
9. Продування досягається збільшенням кількості та тиску продувного
повітря.
21
10. Що являє собою продування двигуна?
11. Що використовується для збільшення кількості та тиску продувного
повітря?
12. Що являє собою нагнітач?
13. Який пристрій використовується для продування двотактного
двигуна?
14. Який принцип продування двигуна?
15. Яка функція компресора?
16. Яке призначення продування?
17. Яка зміна в регулюванні впускних та випускних клапанів?
Grammar: The Gerund
Examples:
1. Supercharging increases the engine power.
/підмет/
2. By compressing the air charge we raise the temperature of the air.
/обставина способу дії/
3. Burning is the process of uniting fuel with oxygen in the air.
/означення/
GRAMMAR EXERCISES
I. Substitute the Infinitives by the Gerunds:
Model: A spray nozzle is used to deliver oil in the form of a fine spray into the
cylinder.
A spray nozzle is used for delivering oil in the form of a fine spray into the
cylinder.
1. The air charge is compressed to increase the air temperature.
2. The temperature of the air must be high enough to ignite the particles of the
injected fuel.
3. A supercharger is fitted to increase the power of an engine.
4. A two-stroke engine has a blower to obtain scavenge air.
5. The air charge is pushed into the cylinder to increase the air pressure in a
four-stroke engine.
6. The two valves are designed to stay open simultaneously for about 80 to 160
degrees.
7. A slight change of the exhaust and scavenge timing is made to retain more
scavenge air at the beginning of the compression stroke.
Text 2
Fuel Injection
The function of the fuel injection mechanism is to put the correct amount of
fuel into the cylinder of the engine at the proper time under the right pressure and
22
to ensure good mixing the air and the fuel for complete burning.
At present there are three principal methods of mechanical injection:
1. Direct injection or open combustion chamber method.
2. Pre-combustion chamber method.
3. Air turbulence method.
1. During the direct injection method the fuel is injected directly into the
combustion chamber through a spray nozzle and under sufficient pressure. It is
done in order to carry the fuel particles into the mass of the compressed air, the
injector being fitted into the cylinder head.
The loss of heat during the compression is a minimum, the delay combustion
period being short. This method of fuel injection gives better starting from the
cold.
2. With a pre-combustion chamber method the cylinder head has a smaller
combustion chamber communicating with the cylinder head through a neck.
The compressed air circulates in this chamber, at a certain moment the fuel
being injected into the chamber. The fuel immediately begins to ignite. The
mixture of burning and unburnt fuel passes from the pre-combustion chamber into
the cylinder through the communicating neck.
3. The air turbulence method is used in several types of engines.
This method provides efficient atomizing and mixing the fuel particles with
the air at the end of the compression stroke. As the volume of the injected fuel is
very small in comparison with the volume of compressed air, the holes in the
nozzle must be very fine and numerous. The pressure required to obtain the
necessary penetration of the fuel must be very high and the sprays must have a
sufficient depth of penetration to reach all the compressed air in the cylinder head.
direct injection method
pre-combustion chamber method
air turbulence method
sufficient, adj
particle, n
amount, n
loss, n
delay combustion period
smooth, adj
neck, n
mixture, n
provide, v
insure, v
atomizing
in comparison with
numerous, adj
penetration, n
depth, n
Words
метод прямого упорскування
метод передкамерного сумішоутворення
вихрокамерний метод сумішоутворення
достатній
частка
кількість
втрата
період затримки спалаху
плавний
канал
суміш
забезпечувати
забезпечувати
розпилення
у порівнянні з
численний
проникнення
глибина
23
проходити
pass, v
LEXICAL EXERCISES
I. Complete the following sentences according to the text:
1. The principal methods of mechanical injection are called ...
2. During the direct injection method the fuel ...
3. The fuel is injected into ...
4. The injector is fitted into ...
5. The direct injection method gives ...
6. The cylinder head is communicated with the combustion chamber through
...
7. The compressed air circulates in ...
8. The fuel immediately ...
9. The air turbulence method provides ...
10. The volume of the injected fuel is ...
11. Therefore the holes in the nozzle must ...
12. The pressure required to obtain the necessary penetration of the fuel ...
II. Answer the following questions:
1. What is the function of the fuel injection mechanism?
2. What is the first method of mechanical injection called?
3. What is the fuel injected into with direct injection?
4. What is the fuel injected into combustion chamber through?
5. Where is the injector fitted?
6. Why is the fuel injected under pressure?
7. What is the advantage of the direct injection method?
8. What is the second method of injection called?
9. What does the cylinder head contain with the second method?
10. Where does the compressed air circulate?
11. When does the fuel begin to ignite?
12. Where does the mixture of burning and unburnt fuel pass from?
13. What does the mixture go into the cylinder through?
14. What does the air turbulence method provide?
15. Why must the holes in the nozzle be very fine and numerous?
III. Put all possible questions to the following sentences:
1. 1. During the direct injection method the fuel is injected directly into the
combustion chamber through a spraying nozzle.
2. 2. The air turbulence method provides efficient atomizing and mixing
the fuel particles with the air.
3. 3. The mixture of burning and unburnt fuel passes from the precombustion chamber into the cylinder through the communicating neck.
IV. Give a short characteristic of:
24
direct injection method;
pre-combustion chamber method;
air turbulence method.
V. Translate into English:
1. Функція механізму упорскування палива під тиском - подавати необхідну
кількість палива в циліндр двигуна у певний час.
2. Функція механізму упорскування палива - забезпечувати змішування
повітря та палива для повного згоряння.
3. Існують три методи механічного упорскування.
4. При методі прямого упорскування паливо під тиском подається
форсункою безпосередньо в камеру згоряння.
5. Форсунка встановлюється на кришці циліндра.
6. Паливо під тиском впорскується в стиснене повітря.
7. Втрата тепла під час стиснення повітря є мінімальною.
8. Період затримки займання палива короткий.
9. При методі передкамерного сумішоутворення головка циліндра має
невелику передкамеру спалаху.
10.Предкамера займання з'єднана з основною камерою згоряння каналом.
11. У певний момент паливо впорскується в передкамеру.
12. Паливо негайно запалюється.
13. Суміш палива, що горить і незгоріло, надходить в циліндр по каналу.
14.У деяких типах двигунів використовується вихрекамерний метод
сумішоутворення.
15.Цей метод забезпечує гарне розпилення палива та змішування його зі
стисненим повітрям.
16. Перевагою двигуна з вихорекамерним методом сумішоутворення є
ефективне і повне згоряння палива, що подається.
Grammar: The Absolute Participle Construction
Examples:
1. Each cylinder is provided with a separate injection pump, an injection
pump delivering fuel under pressure into the cylinder.
2. The delay combustion period being short, the loss of heat during the
compression is a minimum.
GRAMMAR EXERCISES
I. Translate the given sentences paying attention to the Absolute Participle
Construction. Make up two sentences as in the model.
Model:
The injection nozzle has only one hole, the injection pressure being
approximately 1500 lbs per sq. in.
25
The injection nozzle has only one hole. The injection pressure is
approximately 1500 lbs per sq. in.
1. The injection nozzle is that part of the injection system through which the
fuel enters the combustion chamber, the type and the shape of it influencing
the pressure, penetration and mixing of the injected fuel with air.
2. A two-stroke cycle is completed in one revolution of the crankshaft, it
requiring two revolutions.
3. The heart of an engine is the cylinder, the fuel being burnt and the power
being developed in it.
4. Many engines operate on the four-stroke cycle completed in four strokes
of the piston, the engines of two-stroke cycle operating on a cycle completed
in two piston strokes.
5. In a vertical diesel the cylinder stands upright, the piston moving up and
down.
6. The two valves in a four-stroke engine are designed to be opened
simultaneously from about 80 to 160 degrees, the selection depending upon
the normal engine speed.
7. The compressed air circulates in the combustion chamber, the fuel being
injected into the chamber at a certain moment.
8. The loss of heat during the compression is a minimum, the delay
combustion period being short.
9. Four-stroke cycle events being completed, the cycle is repeated.
10. Each of the four-stroke cycle events taking place during one stroke of the
piston, the cycle is called a four-stroke cycle.
11. The piston passes bottom dead center, the second or compression stroke
beginning.
12. A two-stroke engine has two strokes, we avoiding the intake and the
exhaust strokes.
13. The fuel is badly atomized, some fuel of the oxygen being not utilized.
14. The volume of the injected fuel being very small in comparison with the
volume of the compressed air, the holes in the nozzle must be very fine and
numerous.
15. The piston being at the bottom of its stroke, the intake ports and the
exhaust
valve are open.
16.The piston being near the top of the compression stroke, the fuel is injected
into the air in the combustion chamber.
ТЕМА 5. СПАЛЮВАННЯ. COMBUSTION.
Text
Combustion
Combustion is a chemical reaction in which certain elements of the fuel
combine with oxygen of the air increasing the temperature of the gases. The main
combustible elements are carbon and hydrogen. There are two general methods of
burning the fuel in an engine cylinder:
26
1. Combustion at constant volume and
2. Combustion at constant pressure.
Combustion at constant volume means that during combustion the volume
doesn't change and that all the heat energy developed by the fuel goes into an
increase of the gas temperature and pressure.
The rate of combustion is so high that the piston has no time to move during
combustion. Such combustion is obtained when the |piston is at the top center.
The advantage of this method is a high thermal efficiency. Its disadvantage is
a sudden increase of pressure and the resulting noisiness of the engine.
During combustion at constant pressure the temperature increases at such a
rate that the pressure increase counteracts the volume increase and the pressure
doesn't change. The heat energy generated by the fuel goes partly into an increase
of the gas temperature and partly into producing outside work.
During combustion at constant pressure the fuel is burnt gradually. The
pressure attained at the end of the compression stroke is maintained during the
greater part of the combustion event. Its advantage is smooth running and a more
even torque produced by an engine.
High-speed diesel engines operate on a cycle which is approximately a
combination of the above two methods.
combustion, n
combustible, adj
during, prep
mean, v
combine, v
certain, adj
oxygen, n
carbon, n
hydrogen, n
at constant volume
at constant pressure
rate, n
such, adj
obtain, v
advantage, n
disadvantage, n
thermal efficiency
sudden, adj
noisiness, n
counteract, v
influence, n
generate, v
attain, v
maintain, v
Words
горіння, спалювання
горючий
під час
значить, означати
з'єднувати/ся/
певний
кисень
вуглець
водень
при постійному обсязі
при постійному тиску
зд. швидкість
такий
отримувати
перевага
недолік
тепловий к.к.д.
раптовий, різкий
шум
протидіяти, врівноважувати
вплив
утворювати
досягати
підтримувати, обслуговувати
27
torque, n
even, adj
approximately, adv
gradually, adv
smooth, adj
обертаючий момент
зд. плавний, рівномірний
приблизно
поступово
плавний, гладкий
LEXICAL EXERCISES
I. Complete the following sentences:
1. Combustion is a chemical reaction in which the fuel …
2. The main combustible elements are ...
3. There are two general methods of ...
4. These two methods are ...
5. Combustion at constant volume means that …
6. All the heat energy developed by the fuel goes into ...
7. The rate of combustion ...
8. The piston has no time ...
9. The advantage of this method is ...
10. Its disadvantage …
11. Combustion at constant pressure means …
12. The pressure increase counteracts ...
13. During combustion at constant pressure the pressure …
14. The heat energy generated by the fuel ...
II. Answer the following questions:
1. What is combustion?
2. What does combustion increase?
3. What are the main combustible elements?
4. How many methods of combustion are there?
5. What are they called?
6. What does combustion at constant volume mean?
7. What does the heat energy go into?
8. What is the heat energy developed by?
9. Is the rate of combustion high or low?
10. What is the advantage of combustion at constant volume?
11. What is the disadvantage of this method?
12. During what method does the pressure increase counteract the volume
increase?
13. Does the pressure change during combustion at constant pressure?
14. How is the fuel burnt?
15. What pressure is maintained during the greater part of the compression
stroke?
III. Put questions to the following sentences:
28
1. Fuel combines with oxygen of the air.
2. Heat energy developed by the fuel increases the gas temperature and
pressure.
3. The rate of combustion is very high.
4. The piston doesn't move.
5. The pressure attained at the end of the compression stroke is maintained
during the greater part of the combustion event.
6. The fuel is ignited by the compressed air.
IV. Give a short characteristic of:
combustion at constant volume,
combustion at constant pressure.
V. Translate into English:
1. Горіння – це хімічна реакція.
2. Головними горючими елементами палива є вуглець та водень.
3. Вуглець та водень з'єднуються з киснем повітря.
4. Існують два способи спалювання палива у циліндрі двигуна.
5. Це – горіння при постійному обсязі та горіння при постійному тиску.
6. Під час горіння за постійного об'єму обсяг не змінюється.
7. Збільшуються температура та тиск.
8. Швидкість горіння дуже висока.
9. Поршень не рухається.
10. Він знаходиться у верхній мертвій точці.
11. Перевагою цього методу спалювання є високий тепловий к.к.д.
12. Недоліки його – різке збільшення тиску та шум двигуна.
13. Під час спалювання палива при постійному тиску різко підвищується
температура.
14. Тиск не змінюється.
15. Під час спалювання при постійному тиску паливо горить поступово.
16. Тиск, отриманий у такті стиснення, підтримується під час горіння.
17. Перевагою спалювання палива за постійного тиску є плавна робота двигуна.
18. Двигун виробляє рівномірний крутний момент.
Grammar: The Past Participle
Examples:
1. The heat energy developed by fuel increases the gas temperature and
pressure.
2. The fuel is ignited by the compressed air.
GRAMMAR EXERCISES
I. Find in the text all sentences with Past Participles.
II. Connect the two given sentences into one using the Past Participle:
29
Model: Fuel generates heat energy. The heat energy is used to increase the
temperature of the gas and to produce outside work.
Fuel generates heat energy used to increase the temperature of the gas
and to produce outside work.
1. A diesel engine uses fuel. Fuel is injected into the cylinder in a finely
divided state.
2. Combustion takes place at such a high rate that the piston doesn't move
during such combustion. Such combustion is obtained when the piston is at
the top center.
3. The advantage of this method of fuel combustion is a high thermal
efficiency. High thermal efficiency is received during combustion at constant
volume.
4. A two-stroke engine has a blower. A blower is used for obtaining
scavenge air.
5. The necessary amount of air is supplied into the cylinder by a special
device. This device is called a supercharger.
6. The piston pushes the gases through the exhaust valve. The exhaust valve
is opened when the piston is at the bottom centre.
7. The advantage of the combustion at constant pressure is smooth running
and a more even torque. Torque is produced by an engine.
III. Insert Present or Past Participle of the verbs given in brackets:
1. All the heat energy ... by the fuel goes into an increase of the gas
temperature and pressure. (to develop)
2. The fuel is burned so that the pressure ... at the end of the compression
stroke is maintained during the greater part of the combustion event. (to
attain)
3. The advantage of combustion at constant pressure is a smooth running
engine ... a more even torque of an engine. (to produce)
4. There are four working strokes ... two complete revolutions of the
crankshaft. (to occupy)
5. A ... engine develops 20 per cent more power than an ordinary diesel of
the same type. (to supercharge)
6. The necessary amount of air is supplied into the cylinder by a special
device ... a supercharger. (to call)
ТЕМА 6. ЗМАЗКА. LUBRICATION.
Text
Lubrication
The aim of lubrication is to make the rubbing surfaces operate with as little
friction as possible and so reduce wear to a minimum and obtain the maximum
30
power out of the burnt fuel. Good lubrication is one of the main factors for
satisfactory engine work.
Every moving part must be lubricated to ensure a lasting oil film which
prevents metal-to-metal contact. There are three general methods of lubrication:
1. Mechanical force feed lubrication;
2. Circulating lubrication;
3. Splash lubrication.
During mechanical force feed lubrication oil is delivered to all points from
one or more mechanical lubricator units. The number of individual pumps in
each unit is determined by the number of points to be lubricated. At each feed
point there is a check valve preventing oil from draining or blowing back.
The second method of lubrication may be divided into lubrication by gravity
and by pressure circulation. Gravity lubrication is seldom used in modern engines.
At present all engines are lubricated by pressure circulation method. Pressure
delivers oil to all bearings and gears or chain-drivers. From the main bearing the
oil passes through holes in the crankshaft to the connecting rod bearings and
through the connecting rod to the wrist pin or crosshead.
During the splash lubrication method the crankcase is filled with oil. The
rotating cranks dip into the oil and spray it over bearings and cylinder walls.
Valves and other parts are lubricated by hand oiling, but cylinders are sometimes
oiled by mechanical lubrication.
prevent, v
lubrication, n
ensure, v
film, n
lasting film
metal-to-metal contact
mechanical force feed lubrication
circuiting lubrication
splash lubrication
unit, n
determine, v
blow back
lubrication by gravity
gear, n
chain-driver, n
wrist pin, n
crosshead, n
dip, v
crankcase, n
Words
запобігати
мастило
забезпечувати
плівка
міцна плівка
сухе тертя
механічна змазка під тиском
циркуляційна змазка
змазка розбризкуванням
установка, агрегат
визначати
втягуватися
змазка самопливом
зубчата передача
ланцюгова передача
поршневий палець
крейцкопф
занурювати
картер
LEXICAL EXERCISES
31
I. Complete the sentences according to the text:
1. The aim of lubrication is to make ...
2. Good lubrication is one of the main factors for...
3. Good lubrication reduces ...
4. Every moving part must receive oil to ...
5. The oil film prevents ...
6. The first method of lubrication is called ...
7. During mechanical lubrication the oil is ...
8. The oil is delivered to all points from ...
9. The number of individual pumps in each unit is determined by …
10. There is a check valve at ...
11. A check valve prevents oil from ...
12. The second method of lubrication may be divided into …
13. All modern engines are lubricated by ...
14. From the main bearings the oil passes through holes in the crankshaft to ...
15. Through the connecting rod the oil passes to ...
16. During the splash lubrication method the crankcase is ...
17. The rotating cranks dip into the oil and ...
II. Answer the following questions:
1. What is necessary for good work of an engine?
2. What is lubrication used for?
3. What must lubricating oil ensure?
4. How many methods of lubrication are there?
5. What parts is oil delivered to with mechanical lubrication?
6. What is there at each feed point?
7. What methods is circulating lubrication divided into?
8. Which method are modern engines lubricated by?
9. What parts of a diesel are lubricated by hand oiling?
III. Put all possible questions to each sentence:
1. The check valve prevents oil from draining.
2. Nearly all engines are lubricated by pressure circulating method.
3. Pressure delivers oil to all bearings.
4. Lubrication ensures the rubbing surfaces to operate with little friction.
5. Lubrication reduces wear of the engine parts to a minimum.
IV. Give a short characteristic of:
mechanical force feed lubrication,
circulating lubrication,
splash lubrication.
V. Translate into English:
1. Призначення змазки - зменшувати тертя і знос частин, що рухаються.
2. Змазка необхідна для нормальної роботи двигуна.
32
3. Змазка повинна забезпечувати міцну масляну плівку.
4. Ця плівка запобігає сухому тертю.
5. Існує кілька методів змазки.
6. Це – механічна змазка під тиском, циркуляційна та змазка
розбризкуванням.
7. При механічній змазці під тиском масло подається одним або декількома
мастилами (мастильними пристроями).
8. Кількість точок для змазки визначає кількість насосів кожного
змащувального пристрою.
9. Контрольний клапан запобігає стіканню олії.
10. В даний час всі двигуни використовують циркуляційну змазку.
11. Масло подається тиском на всі підшипники.
12. З головного підшипника через отвори в колінвалі масло проходить на
підшипник верхньої головки шатуна.
13. Через шатун масло проходить до поршневого пальця або крейцкопфу.
14. Для клапанів має використовуватися ручна змазка.
15. Масло повинно подаватися до двигуна через фільтри тонкого очищення (a
fine filter).
16. Тут воно може розподілятися (to distribute) для змазки всіх підшипників,
охолодження (cooling) поршнів, форсунок, приводу випускних клапанів,
систем управління та ін.
17. Різні секції системи змазки можуть використовувати масло при різних
тисках.
18. Масло, що є відпрацюваним, зливається в піддон картера.
19. Через сітчасті фільтри грубої очистки (a strainer) масло самопливом
надходить у зливну цистерну.
20. Вода повинна видалятися з масла.
Grammar: Modal Verbs + Infinitive Passive
Examples:
1. The second method of lubrication may be divided into lubrication by
gravity and by pressure circulation.
2. Lubrication oil must be received by every moving part to ensure a lasting
oil film.
GRAMMAR EXERCISES
I. Change from Active into Passive and translate into Ukrainian:
1. A diesel engine must use fuel oil.
2. Pressure must deliver oil to all bearings and gears.
3. A supercharger must compress air to a higher pressure.
4. A cam can open and close the inlet valve mechanically.
5. The crankshaft must return power to the piston.
6. The piston of a two-cycle engine must cover and uncover the ports at
certain positions.
33
7. Marine diesel engines may use sea water, fresh water or lubricating oil for
cooling.
8. To ensure a uniform turning moment engine constructors must provide a
fly-wheel.
9. The cams must operate various valves.
Рекомендована література
1. Богомолов О.С. Manual of English for marine mechanical engineers:
Second edition, revised and completed. Підручник. Одеса: Фенікс, 2016.
264 с.
2. Богомолов О.С. Англійська мова для машинної команди транспортних
суден. Навчальний посібник. Одеса: Фенікс, 2003. 208 с.
3. Лелет І.О. Суднові турбіни. Методична розробка. Одеса: ОНМУ, 2006.
44 с.
4. Лисенко В.О. Новий морський технічний словник. Київ: ООО «ИП
Логос», 2002. 544 с.
Download