Uploaded by elinaplokhushko2004

lektsia 4

advertisement
Лекція 4
Тема: Система управління охороною праці в організаціях туристичної
діяльності.
Мета:
Суть, зміст і структура управління охороною праці в туристському
комплексі
Управління охороною праці - це підготовка, ухвалення і реалізація рішень
по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувальнопрофілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження
здоров'я та працездатності людини в процесі праці.
Система управління охороною праці (СУОП) є органічною складовою
частиною загальної системи управління діяльністю підприємства і сприяє
використовуванню резервів, підвищенню продуктивності праці та якості
продукції.
Об'єктом управління охороною праці є діяльність функціональних служб
і структурних підрозділів підприємства по забезпеченню безпечних 1
здорових умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках і на
підприємстві в цілому.
Загальне керівництво охороною праці на будь-якому рівні здійснює
керівник, безпосередньо - головний інженер, а за його відсутності - перший
заступник керівника підприємства. Організаційно-методичну роботу по
управлінню охороною праці, а також підготовку управлінських рішень і
контроль за їх реалізацією виконує служба охорони праці.
Нормативною базою СУОП є основи законодавства України з охорони
праці,
нормативні
господарства,
і
документи,
стандарти
що
стосуються
підприємств.
У
житлово-комунального
житлово-комунальному
господарстві України діє "Положення про організацію управління охороною
праці, яке розповсюджується на всі підвідомчі підприємства і організації..
Управління охороною праці здійснюється шляхом реалізації таких функцій:
організації та координації робіт в галузі охорони праці: планування робіт з
охорони праці: контролю за станом охорони праці та функціонуванням СУОП:
обліку, аналізу й оцінки стану охорони праці; ухвалення рішень з охорони
праці; стимулювання робіт з охорони праці.
Управляючою частиною системи (суб'єктом управління) є керівники,
головні Інженери (або перші заступники керівника) І служба охорони праці.
Досягнення мети охорони праці створити безпечні, нешкідливі,
сприятливі умови праці обумовлює наявність ефективної системи управління
нею від нижчої до найвищої ланки в структурах туристського комплексу.
Управління охороною праці - це підготовка, прийняття і реалізація рішень
щодо
здійснення
організаційних,
технічних,
санітарно-гігієнічних
1
лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров'я і
працездатності людини в процесі праці. Будь-яка система управління має
об'єкт, яким керують, і орган, який керує.
У процесі управління цей орган одержує різноманітну Інформацію про
стан керованого об'єкта та зовнішнього середовища, в якому перебуває 1 з
яким пов'язаний керований об'єкт. На основі цієї інформації орган, що керує,
приймає рішення, за якими виконавчий орган здійснює належні дії щодо
керованого об'єкта. Часто керуючий І виконавчий органи об'єднуються в єдине
поняття - суб'єкт управління, тоді систему управління можна уявити такою,
яка складається з двох підсистем: правової та керуючої (рис. 2.1). Головною
метою системи управління охороною праці є: запобігання виробничого
травматизму,
професійних
забезпечення
безпеки
і
виробничо-обумовлених
виробничих
процесів,
захворювань,
обладнання,
створення
оптимальних умов для високопродуктивної та якісної праці.
Ця мета досягається виконанням визначених функцій управління, тобто
комплексом взаємопов'язаних дій. що здійснюються суб'єктом управління
цілеспрямовано на об'єкт управління.
Державне управління охороною праці в Україні здійснюють: Кабінет
Міністрів України; Державний комітет України з нагляду за охороною праці;
міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади: місцева
державна адміністрація, місцеві ради народних депутатів.
Усі ці ланки діяльності в системі управління охороною праці діють згідно
зі своїми повноваженнями, визначеними Законом України "Про охорону
праці..
Об'єктом управління в системі управління охороною праці є діяльність
функціональних служб і структурних підрозділів конкретних керівників та
інженерно-технічних працівників підприємств щодо забезпечення безпечних,
нешкідливих та сприятливих умов праці на робочих місцях, виробничих
ланках, у цехах і на підприємстві в цілому. Управління охороною праці
передбачає виконання таких функцій:
організацію та координацію робіт стосовно охорони праці:
- планування робіт з охорони праці;
- контроль стану охорони праці та функціонування системи управління
охороною праці на підприємствах;
- облік, аналіз і оцінка показників стану охорони праці. Нормативною і
методичною основою системи управління охороною праці є:
- законодавчі акти про працю та її охорону;
- постанови і розпорядження з охорони праці Міністерства України або
інших відомчих органів управління;
- постанови вищих ланок профспілкових організацій з питань охорони
праці:
- нормативно - технічна документація.
Нормальне функціонування і вдосконалення системи управління
охороною праці можливе лише за наявності інформації про стан об'єкта
управління. Інформація має надходити у вигляді кількісних і якісних
показників, що характеризують стан охорони праці на окремих робочих
місцях, ділянках підприємств. Мета управління охороною праці на
підприємствах туристського комплексу досягається шляхом вирішення таких
основних завдань:
- навчання працюючих з питань охорони праці;
- забезпечення безпеки виробничих процесів та обладнання будівель і
споруд;
- нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці .їх відповідність
нормативним вимогам;
- забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, санітарним
і спеціальним одягом:
- забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку:
- організація лікувально-профілактичного та санітарно-побутового
обслуговування працюючих;
- професійний відбір працівників з окремих спеціальностей. Вирішення
завдань управління охороною праці має бути забезпечене взаємодією всіх
структурних підрозділів, служб і фахівців, які визначаються керівником
підприємства, функції структурних підрозділів і служб. Посадові обов'язки
керівних та інженерно-технічних працівників щодо виконання завдань
управління охороною Праці встановлюються на місцях на всіх рівнях
управління
туристських
комплексів,
виходячи
конкретних умов діяльності установи підприємства,
із
структури,
штатів
Download