Uploaded by Вікторія Береська

006247041 2

advertisement
ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ
ПРОБЛЕМИ
ВИКОРИСТАННЯ
ІННОВАЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ…………………………………………………………………………..5
1.1. Сутність та класифікація інноваційних технологій у педагогічному
процесі………………………………………………………………………..5
1.2. Комп’ютерні та проектні технології у навчанні іноземних мов………….8
Висновки до розділу 1…………………………………………………………………16
РОЗДІЛ 2. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОЦІ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ……………………………………………………..17
2.1. Використання мультимедійних посібників та інтернет-ресурсів на уроці
англійської мови……………………………………………………………17
2.2. Опис уроків англійської мови із використанням інновацій……………..21
Висновки до розділу 2…………………………………………………………………29
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………..30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ………………...32
ВСТУП
Освіта – одна з найважливіших сфер людської діяльності та визначальний
фактор розвитку людської цивілізації. У багатьох країнах світу давно розуміють,
що майбутнє за тією цивілізацією, яка максимально забезпечить розвиток
інтелектуального та творчого потенціалу для своїх громадян. У сукупності з
наукою, суспільно-політичними інститутами, ЗМІ та культурою освіта виступає
важливим фактором створення високоефективної економіки, ключовим засобом
формування
громадянського
суспільства.
В
умовах
глобалізації,
нових
геополітичних змін у світі перед освітою постають нові виклики, вирішення яких
має надзвичайно велике значення не тільки для освіти майбутнього, а й для
розвитку суспільства в цілому.
Необхідною
умовою
використання
інформаційних
технологій
є
реформування системи освіти, розробка нових дидактичних і концептуальних
засад освіти. Головними напрямами цього процесу мають стати:
 створення предметно-орієнтованих навчально-інформаційних середовищ,
які дозволяють використовувати мультимедіа, системи гіпермедіа, електронні
підручники тощо;
 освоєння
для
обміну
інформацією
засобів
масової
комунікації
(комп’ютерної мережі, телефонного, телевізійного, супутникового зв’язку);
 ознайомлення з правилами «навігації» в інформаційному просторі;
 розвиток дистанційної освіти.
В умовах глобалізації істотно підвищується вивчення іноземних мов.
Вивчення іноземних мов з використанням інноваційних технологій якісно
перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднати в межах
класичної освіти: навчання, працевлаштування, планування кар’єри, безперервну
освіту.
У процесі навчання іноземній мові найбільш доцільно використання, в першу
чергу, тих методів, при яких: в учнів розвивається бажання до творчої,
3
продуктивної праці; учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів і мотивують
власну поведінку.
Актуальність даного дослідження визначає поступову зміну традиційних
методів навчання на інноваційні.
Предметом дослідження є використання інноваційних технологій на уроках
при вивченні іноземної мови.
Об’єктом дослідження є інноваційні методи навчання на сучасному етапі
вивчення іноземної мови.
Мета роботи полягає у дослідженні сучасних методів викладання іноземної
мови.
Згідно з метою поставлені такі завдання:
1.
дослідити значення використання нових методів навчання на
уроках англійської мови, зокрема місця зміст та класифікацію інноваціних
технологій у навчальному процесі;
2.
описати використання комп’ютерних та проектні технології у
навчанні іноземних мов;
3.
охорактеризувати використання мультимедійних посібників та
інтернет-ресурсів на уроках англійської мови;
4.
описати методи та прийоми використання інноваційних методів
навчання під час вивчення англійської мови.
Структура курсової роботи визначена логікою викладу та містить два
розділи, підрозділи, висновки та список використаних інформаційних джерел.
4
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1.1. Сутність та класифікація інноваційних технологій у педагогічному
процесі
Входження України в європейську освітню систему, підпорядковану домаганням Болонського процесу, поставили перед освітою завдання формувати професіоналів такого напрямку, які здатні системно і мобільно думати, брати на себе проблемні рішення по ухваленню стратегії навчання, виготовляти принципово нові
ідеї, застосовуючи всілякі області знань. З'являється потреба розробки нових підходів, інноваційних технологій навчання іноземних мов, якісно нового інвентарю
проектування сучасної професійної освіти, спрямованого на зміну відношення викладача до власної роботи.
Швидке становлення інноваційних технологій на сучасному етапі розвитку
освіти стає передумовою масштабних освітніх реформ, які перетворюють виховання на плідний сектор економіки. У Національній доктрині розвитку освіти вказано, власне що в Україні повинен забезпечуватися прискорений, випереджальний
інноваційний розвиток освіти методом оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових основ економіки, передових науково-технічних досягнень [25].
Поліпшення навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі сполучається з впровадженням різноманітних педагогічних технологій, сутність яких науковці оцінюють з різних сторін.
Перш ніж розглянути сутнісні ознаки інноваційних педагогічних технологій
в школі, з'ясуємо головне поняття «інновація». Поняття «інновація» містить латинське походження і в перекладі означає нововведення, оновлення, зміна, новий погляд, створення якісно нового. Часом інновацією називають впровадження популярного з малозначними змінами. Інновації вважаються предметом особливої навчальної діяльності людини, яка не задоволена класичними критеріями, способами,
5
методами і прагне не лише тільки новизни змісту реалізації власних зусиль, а перш
за все якісно прогресивних та важливих результатів [20].
Розглянемо більш докладно визначення терміна “технологія”.
Технологія (від грецького techne – мистецтво, професіоналізм, вміння і логія
- наука) – сукупність методів і методик отримання, обробки та переробки сировини,
матеріалів.
Український педагогічний словник під редакцією С. Гончаренко поняття «технологія навчання» (за визначенням ЮНЕСКО) позиціонує як «системний метод
створення, використання і визначення всього процесу навчання і засвоєння знань з
урахуванням технічних і людських ресурсів і їх взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію освіти».
Педагогічна технологія - це галузь педагогіки про розвиток, навчання та виховання особистості на базі позитивних загальнолюдських якостей і досягнень педагогічної думи, а ще основ інформатики.
Тлумачать сутність педагогічної технології і через призму її етимологічного
сенсу – галузь педагогіки про педагогічний професіоналізм, якою володіє майстерпедагог і яка вважається його власним досягненням на базі особистого досвіду і
особистих індивідуальностей [8].
Елементами структури технології навчання є:
а) концептуальна основа;
б) змістовна частина, яка включає:
- постановку, уточнення, формулювання цілей (загальних і конкретних) щодо
досягнення результатів;
- зміст навчального матеріалу;
в) процесуальна частка, до складу якої входять відповідні складові: організація навчального процесу відповідно до поставлених цілей;
- способи і форми навчальної роботи школярів і роботи викладачів;
- управління навчальним процесом (оцінка поточних підсумків, коригування
результатів навчання, відповідно до встановлених цілей);
- завершальна оцінка підсумків.
6
Педагогічним технологіям притаманні всі характеристики системи: логіка
процесу, зв'язок частин, структурна і змістовна єдність, соціо і природодоцільність,
напруженість та швидкість всіх процесів.
До своєрідних характеристик педагогічних технологій, які розрізняють їх від
інших технологій відносяться:
- концептуальність (передбачає опору технології на певну наукову теорію або
ж систему уявлень);
- діагностичне визначення цілей і результативності (полягає в гарантованому
досягненні цілей, дієвих підсумках при відповідних витратах для досягнення конкретного зразка навчання);
- економічність (виражає якість, яка гарантує запас навчального часу, оптимізацію праці викладача і отримання запланованих підсумків у найбільш оптимальні терміни);
- алгоритмічність, проектованість, єдність, маневреність (передбачає легке
відтворення певної технології будь-яким викладачем в будь-якому навчальному закладі);
- коригованість (можливість постійного оперативного зворотного зв'язку, по
черзі націленого на виразно конкретні цілі);
- візуалізація (передбачає впровадження аудіовізуальної та електронно-обчислювальної техніки, а ще конструювання і використання всіляких дидактичних матеріалів і унікальних наочних посібників).
Педагогічна технологія – це не просто вивчення в сфері застосування технічних засобів вивчення або ж комп'ютерів; це навчання, яке ведеться з метою виявлення основ і розробки способів оптимізації освітнього процесу шляхом аналізу
моментів, що підвищують освітню ефективність, конструювання та використання
методыв і матеріалів, а ще оцінки способів, які використовуються [18].
Нарешті, під педагогічною технологією потрібно сприймати комплект операцій по конструюванню, формування та контролю знань, умінь, здібностей і відносин відповідно до висунутої мети.
7
Таким чином, на рисунку 1 представлена класифікація інноваційних педагогічних технологій, які використовуються у навчанні школярів.
Рис.1. Класифікація інноваційних педагогічних технологій
1.2. Комп’ютерні та проектні технології у навчанні іноземних мов
Одним
з
найважливіших
моментів
становлення
освіти
вважається
впровадження передових технологій при викладанні іноземної мови. Ключовими
якостями впровадження у виховання передових технологій вважаються:
- технологізація всіх видів навчання;
- впровадження передових комп'ютерних та мережевних технологій;
- зростання і широке застосування передових інформаційно-освітніх
технологій [13].
У наш час стали активно впроваджуватися в навчальний процес передові та
перспективні інформаційні технології, такі як впровадження Інтернет-ресурсів,
8
навчальних комп'ютерних програм. Це визначило важливі перебудови в сфері
освіти, які як правило зачепили і вивчення іноземної мови в школі. Комп'ютери
дуже швидко зайшли в наше життя і, як наслідок, i в процес вивчення іноземної
мови, трохи потіснивши традиційні способи і змусивши педагогів іноземних мов
вирішувати проблеми, про існування яких кілька десятків років назад ні один
мовознавець навіть і не підозрював. Як наслідок, з'являється інша проблема: не всі
педагоги виявляються готовими до широкого застосування комп'ютерів у вивченні
іноземних мов.
Є деяка кількість підстав: для початку – це невміння скористатися
комп'ютером, а, по-друге – це непорозуміння, як його можна застосувати на уроках.
Використання комп'ютерів на уроках іноземної мови надзвичайно збільшує
напруженість навчального процесу. При навчанні з впровадженням компютерної
техніки засвоюється значно більша кількість матеріалу, чим це робилося за той же
час в умовах звичайного навчання. Крім того, навчальний матеріал при
застосуванні компютера засвоюється краще та швидше ніж будь-якого іншого. З
підтримкою комп'ютерів можливо значно швидше з'ясувати пізнання і здібності
школярів, так як виповнюється одночасне випробування всіх учнів. Однією з
переваги перевірки знань учнів з підтримкою комп'ютерів є те, власне що школяр
відчуває себе більш впевнено і демонструє власні справжні пізнання. У той час,
коли учень відповідає перед учителем і класом, по певних визначених критеріях
(страху перед аудиторією, різними комплексами – наприклад, відповісти невірно),
він не в змозі продемонструвати власні максимальні знання та вміння. Практика
зарекомендувала, власне, що при застосуванні інформаційних технологій, а
вірніше, компютерної техніки на уроках іноземної мови, зростає увага школярів до
дослідження певного предмета, вони зацікавлені в представленому матеріалі і
діяльно
роблять
запропоновані
доручення.
Впровадження
інформаційних
технологій розкриває широкі можливості як для вчителя так і для учня [24].
Для вчителя використання комп'ютерів на уроках – це поліпшення навчання,
ймовірність надати більше матеріалу, неупереджено оцінити пізнання учнів,
9
важливо підвищіти зацікавленість учнів і чудово підготувати дітей до цієї
життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.
Сучасні педагогічні технології такі, як вивчення матеріалу у співпраці,
проектна технологія, впровадження перспективних інформаційних технологій,
Інтернет-ресурсів можуть допомогти втілити в життя особистісно-орієнтований
підхід в навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з
урахуванням можливостей учнів, їх підготовки та навченості, схильностей і т . ін.
[23]
Як демонструє практика, з усіх існуючих засобів вивчення комп'ютери
кращим чином «вписуються» в структуру навчального процесу, найбільш повно
задовольняють дидактичним вимогам і максимально наближають процес навчання
англійської мови до реальних умов. Комп'ютери можуть розуміти свіжу
інформацію, певним чином обробляти її і брати на себе укладення, можуть
запам'ятовувати необхідні дані, відтворювати пересуваються зображення, тримати
під контролем роботу цих технічних засобів вивчення, як синтезатори мови,
відеомагнітофони, магнітофони. Комп'ютери значимо розширюють можливості
педагогів по індивідуалізації вивчення навчального матеріалу на уроках та
активізації пізнавальної роботи школярів в навчанні англійської мови, дають
можливість максимально пристосувати процес навчання до індивідуальних
особливостей учнів. Будь-яка особистість, навчаючись, отримує можливість
працювати у власному темпі, тобто вибирати для себе відповідні розмір і швидкість
засвоєння матеріалу [26].
Впровадження комп'ютерних технологій вважається одним з шляхів
збільшення інтенсифікації процесу навчально-пізнавальної роботи школярів на
уроках іноземної мови. Зокрема, при дослідженні англійської мови досить дієвими
визнані проектні технології. Проектні технології передбачають конкретну
сукупність навчально-пізнавальних засобів і діяльності учнів. У проектній роботі
учні залучаються в створену викоадачем пошукову навчально-пізнавальну роботу.
Здійснено висновки про те, власне, що аналіз теоретичних основ використання
комп'ютерних технологій в системі посиленого вивчення іноземним мовам
10
демонструє, власне, що виразно простежується ефективність формування
інформативної компетенції школярів в дослідженні іноземних мов в школі.
Нинішній період становлення освіти в Україні характеризується відходом від
спільної уніфікації та стандартизації педагогічного навчального процесу. Зараз
здійснюється активне переосмислення цінностей, дослідження перспективних ідей
в доктрині і практиці навчання і виховання. Впровадження інноваційних процесів
має на увазі перевірку і оцінку введених учителями передових методів, створення
умов для їх успішної розробки і використання. Досить швидке становлення
інформаційних технологій, становлення онлайн-технологій з їх зростаючим
впливом на всі сторони діяльності людини в суспільстві, відкрив нові можливості
в сфері освіти. У світі є тенденція злиття освітніх і інформаційних технологій і
складання на цій основі перспективних засобів та методів навчання іноземної мови,
заснованих на застосуванні технологій інтернет-ресурсів. Неможливо не
погодитися, власне, що ефективність навчання безпосередньо залежить від ступеня
наближення процесу передачі знань, складання умінь і здібностей відповідно до
дійсних умов і їх практичного використання [32].
Даний стан інноваційних технологій загальноприйнятий фахівцями з
психології та дидактів
і реалізується в навчанні іноземним мовам в
комунікативному напрямку, згідно з яким іншомовна мовленнєва діяльність
розглядається не лише тільки як завдання, а й як засіб вивчення. Зрештою,
впровадження компютерної техніки не єдине, власне, що сприяє продуктивності
його застосування при формуванні комунікативних здібностей. Є нагальна потреба
та можливість застосувати комп'ютер і як дієвий засіб активізації мнемических
можливостей дітей методом суггестивного впливу на нервові структури мозку. Цей
вплив виконується при допомозі комп'ютерного моделювання комунікативної
ситуації як способ формування комунікативного ядра у свідомості учнів.
Впровадження технічних засобів вивчення навчального матеріалу вважається
одним з шляхів збільшення інтенсифікації процесу навчально-пізнавальної
діялльності учнів. Як демонструє практика, комп'ютери сприяють індивідуалізації
11
навчання та активізації пізнавальної роботи школярів, дають можливість їм
обирати кращу швидкість засвоєння матеріалу [18].
До переваг навчання з використанням копютерних технологій можливо
віднести ті, що, для початку, при комп'ютерному навчанні дають можливість дітям
засвоювати значно більше матеріалу, ніж при традиційному; по-друге, комп'ютер
дозволяє продемонструвати власні реальні знання та уміння учнів, які на
конкретних
підставах
психічного
характеру
не
мають
можливостей
продемонструвати власні реальні пізнання під час класичних аудиторних занять;
по-третє, комп'ютерний контроль знань школярів дозволяє більш неупереджено
оцінити знання та уміння учнів і доволі значним чином зберегти час вчителя, тому
що під час такого контролю перевіряються знання всіх учнів, присутніх на занятті.
І, врешті-решт, комп'ютер накопичує статистичну інформацію, яка дозволяє
вчителеві аналізувати якість знань будь-якого учня. Як правило, на уроках
іноземної
мови
комп'ютер
застосовується
для
проведення
навчальних
демонстрацій, дистанційного вивчення, розшуку необхідної інформації в мережі
Інтернет, контролю знань дітей з підтримкою комп'ютерних досліджень [32].
Однією з технологій, що забезпечує особистісно-орієнтоване виховання і
навчання, є метод проектів, так як він практично вбирає в себе і інші сучасні
технології, наприклад, навчання в співробітництві.
Метод проектів – це спосіб досягнення дидактичної мети через детальну
розробку проблеми, яка повинна завершитися цілком реальним, практичним
результатом.
Головна ідея полягає в наступному: з великим захопленням виконується
учнем тільки та діяльність, яка обрана їм самим вільно. Підсумком роботи учня над
проектом може бути як ідеальний продукт (зроблений на основі вивчення
інформації умовивід, висновки, сформовані знання), так і продукт матеріальний
(альбом) [30].
Цілі проектної технологій:
1. Сприяти підвищенню особистої впевненості у кожного учасника
проектного навчання:
12
-дозволить
кожному
учневі
побачити
себе
людиною
здатною
і
компетентною;
-розвивати у кожного позитивний образ себе та інших;
-розвивати в учнів уміння реально оцінювати себе.
2. Розвивати в учнів «командний дух»; надихати дітей на розвиток такого
необхідного соціального досвіду, як комунікабельність і вміння співпрацювати.
3. Забезпечити механізм розвитку критичного мислення дитини, вміння
шукати шлях вирішення поставленого завдання.
4. Розвивати в учнів дослідницькі вміння (виявлення проблем, збір
інформації і т.д.) спостереження, вміння будувати гіпотези, узагальнювати,
розвивати аналітичне мислення.
Спільна робота над проектом дозволяє кожному не тільки виконувати
посильну для нього завдання, а й вчитися навичкам спільної праці в колективі, коли
необхідно вислухати партнера, прийняти або не прийняти його точку зору,
аргументувати свій вибір. Тобто кожному проявити своє «я», розповісти про себе,
про свої думки, оцінити, що твоя точка зору комусь цікава і цікавий ти сам як
особистість. Тут ми вже бачимо прояв «Я-фактора», вольової саморегуляції,
вибірковості особистості.
Робота над проектами розвиває уяву, фантазію, творче мислення,
самостійність та інші особистісні якості. Вчителю необхідно пояснити учням мету
завдання. Учням потрібно допомогти вибрати проект, який відповідає їх інтересам
і рівню мовної підготовки. Учні мають право запропонувати свій власний проект,
якщо жоден із запропонованих їм не цікавий [26].
Проектне навчання може бути:
-індивідуальним, тобто коли кожен учень самостійно готує проект від його
початку і до кінця: всі зібрані матеріали являє класу і захищає перед класом свій
проект;
-командний (груповим), тобто коли клас ділиться на групи (команди) з
підготовки проекту.
Командний спосіб має наступні правила і принципи:
13
1. У команді немає лідерів; всі члени команди рівні;
2. Команди не змагаються;
3. Між усіма членами команди доброзичливі відносини, вони повинні
отримувати задоволення від спілкування один з одним при виконанні проектного
завдання;
4. Кожен член команди впевнений в собі;
5. Всі члени команди повинні проявляти активність і вносити свій вклад в
загальну справу;
6. Відповідальність за кінцевий результат несуть всі члени команди, які
виконують проектне завдання.
Учасникам спільного проекту слід допомогти розподілити ролі і пояснити,
що загальний успіх залежить від внеску кожного учасника. Робота над проектом
починається на уроці під керівництвом вчителя, триває будинку, а презентація
проекту здійснюється на наступному уроці. Важливо організувати роботу над
проектом, створивши максимально сприятливі умови для розкриття та вияву
творчого потенціалу учасників [22].
Особливу увагу слід приділити презентації проекту, яка повинна
здійснюватися, як правило, на уроці англійською мовою. При роботі над першим
проектом бажано, щоб сам учитель представив свій проект як приклад. Якщо в
паралелі кілька класів, можна організувати виставку кращих проектів, щоб їх могли
побачити і оцінити учні інших класів, вчителі, батьки.
Дуже важливо організувати роботу над проектом, створивши максимально
сприятливі умови для розкриття та вияву творчого потенціалу учнів. Для цього
необхідно переконатися, що тема проекту підходить для всіх учасників групи,
згідно їх захопленням і темпераменту.
Необхідно переконати їх використовувати різноманітні способи роботи:
графічне написання, оформлення, добірку ілюстрацій і фотографій, а в разі потреби
– аудіо або музичне оформлення.
Важливо також і те, що в роботі над проектом діти вчаться співпрацювати, а
навчання в співробітництві виховує в них такі моральні цінності, як
14
взаємодопомога, бажання і вміння співпереживати, формуються творчі здібності та
активність учнів, тобто йде нерозривний процес навчання і виховання.
Метод проектів формує і вдосконалює загальну культуру спілкування і
соціальної поведінки в цілому і призводить учнів до практичного володіння
іноземною мовою. Метод проектів є складовою частиною навчання англійської
мови школярів на початковому етапі, так і при подальшому оволодінні ім. Однією
з головних завдань навчання іноземних мов є рішення такої важливої проблеми, як
розвиток самостійної роботи учнів, орієнтування їх на активне творче засвоєння
матеріалу, вміння логічно мислити і оперативно приймати самостійно рішення. Як
показує досвід роботи, уроки, присвячені країнознавчої тематики, сприяють
підтримці інтересу у школярів до предмету «іноземна мова», вдосконалення у них
мовних навичок і умінь, збагачення учнів новою інформацією про країну
досліджуваної мови. В ході підготовки до таких уроків повторюється
страноведческий матеріал попередніх років навчання, залучаються джерела, що
містять додаткову інформацію про країну досліджуваної мови, здійснюються
міжпредметні зв'язки [19].
Проектне навчання – корисна альтернатива класно-урочної системи, але аж
ніяк не повинно витісняти її. Кожен проект співвідноситься з певною темою усного
мовлення. В основі проекту лежить якась проблема. Щоб її вирішити, учням
потрібно не тільки знання мови, а й володіння великим обсягом різноманітних
предметних знань. Діти повинні володіти певними інтелектуальними, творчими і
комунікативними вміннями. Змінюється і роль учнів у навчанні, тобто вони стають
активними учасниками процесу. Так як метод проекту передбачає при реалізації
дотримання певного алгоритму і поєднання різних видів діяльності, таким чином,
на різних етапах здійснення проекту виконується відповідний елемент проектної
діяльності.
15
Висновки до розділу 1
У розділі розглянуто визначення терміна «технологія». Технологія (від
грецького techne - мистецтво, професіоналізм, вміння і логія - наука) – сукупність
методів і методик отримання, обробки та переробки сировини, матеріалів.
Також охарактеризовано педагогічні технології як галузь педагогіки про
розвиток, навчання та виховання особистості на базі позитивних загальнолюдських
якостей і досягнень педагогічної думи, а ще основ інформатики.
В сучасній педагогіці елементами структури технології навчання є:
а) концептуальна основа;
б) змістовна частина, яка включає;
в) процесуальна частка, до складу якої входять відповідні складові:
організація навчального процесу відповідно до поставлених цілей.
У наш час стали активно впроваджуватися в навчальний процес передові та
перспективні інформаційні технології, такі як впровадження Інтернет-ресурсів,
навчальних комп'ютерних програм. Це визначило важливі перебудови в сфері
освіти, які як правило зачепили і вивчення іноземної мови в школі.
Сучасні педагогічні технології такі, як вивчення матеріалу у співпраці,
проектна технологія, впровадження перспективних інформаційних технологій,
Інтернет-ресурсів можуть допомогти втілити в життя особистісно-орієнтований
підхід в навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з
урахуванням можливостей учнів, їх підготовки та навченості, схильностей і т . ін.
Однією з технологій, що забезпечує особистісно-орієнтоване виховання і
навчання, є метод проектів, так як він практично вбирає в себе і інші сучасні
технології, наприклад, навчання в співробітництві.
Метод проектів формує і вдосконалює загальну культуру спілкування і
соціальної поведінки в цілому і призводить учнів до практичного володіння
іноземною мовою. Метод проектів є складовою частиною навчання англійської
мови школярів на початковому етапі, так і при подальшому оволодінні ним.
16
РОЗДІЛ 2. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОЦІ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
2.1. Використання мультимедійних посібників та інтернет-ресурсів на уроці
англійської мови
Аналіз наукової літератури [6-9] дозволив відзначити відповідні методи застосування мультимедійних посібників та інтернет-ресурсів на уроці англійської
мови.
На сьогоднішній день мультимедійні технології являють собою один з напрямків інформаційних технологій, які найбільш динамічно розвиваються. Це, в першу
чергу, пояснюється тим, власне що мультимедіа – це взаємодія зорових і аудіоефектів під керуванням інтерактивного програмного забезпечення з впровадженням
передових технічних і програмних засобів. Вони з'єднують слово, звук, графіку,
фото, відео в одному цифровому поданні.
Мультимедійні
навчальні
програми
мають
багато
переваг
перед
традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовної
діяльності і поєднувати їх в різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні
явища, сформувати лінгвістичні здібності, створювати комунікативні ситуації,
автоматизувати мовні і мовні дії, а також забезпечують можливість обліку ведучої
репрезентативної системи, реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію
самостійної роботи школяра [13].
У мультимедійних навчальних програмах з англійської мови можна
використовувати різноманітні методичні прийоми, які дозволяють проводити
ознайомлення, тренування і контроль. Питально-відповідні завдання ставляться до
різновиду вправ стимул-реакція. Взаємодія включає множинний вибір і «відкриту
відповідь», при яких той, якого навчають вводить свою відповідь через клавіатуру.
Завдання подібного типу успішно використовуються при закріпленні граматики,
словника, а також для проведення контролю.
17
Конструювання тексту. На екрані з'являється текст, потім пропонуються різні
вправи по його відновленню: розстановка знаків пунктуації; розстановка абзаців
тексту в правильному порядку; відновлення слів, позначених в тексті точками (той,
якого навчають може вводити слова, змагаючись з комп'ютером або з партнером).
За допомогою вправ даного типу можна системно розібрати структуру тексту на
всіх рівнях: морфеми, слова, словосполучення, пропозиції, текст з одиниць різної
складності.
Робота над вимовою. Програми для роботи над вимовою виконують кілька
функцій: звуковідтворення, повтор, виведення на екран спектрограми, показ на
екрані артикуляції органів мовлення і пояснення як правильно вимовляти звук.
Ефективність подібних систем пов'язана з візуальними можливостями
комп'ютера як мультимедійного засобу, а також з використанням спеціальних
експертних систем, заснованих на комп'ютерних методах аналізу і обробки
природної мови.
Диктант. У даних вправах учневі пропонується ввести через клавіатуру
слово, словосполучення чи речення, які прозвучали. Використовуючи функції
управління звуком, школяр може прослухати дане слово, словосполучення чи
речення кілька разів. Після введення, відповідь можна порівняти з правильним
варіантом [22].
Необхідно відзначити, що за допомогою сучасних мультимедійних
технологій з'явилася можливість розширити спектр подання навчального матеріалу
в порівнянні з традиційними. Наприклад, наявність мережевого комп'ютерного
терміналу дозволяє: здійснювати пошук довідкового матеріалу в локальній і
глобальній мережі; знаходити найостаннішу інформацію з різних галузей знань;
організовувати інтерактивне спілкування з носіями мови; візуалізувати навчальний
матеріал різними способами; створювати власні презентації іноземною мовою з
використанням різноманітних засобів.
Крім цього, важливо відзначити зміщення фокусу навчання з групового на
індивідуальне, яке характеризується диференційованим особистісно-орієнтованим
18
підходом, що дозволяє зняти психологічні труднощі навчання. Таким чином, в
навчальному процесі відбувається перерозподіл функцій учня і вчителя.
Так, при традиційному підході викладачеві належить провідна роль, яка
полягає в інформуванні та контролі, учень же пасивно засвоює знання, що
викладаються з їх подальшим відтворенням. В процесі переорієнтації на
інтерактивне навчання обидва учасники навчального процесу є практично
рівноправними. Вчитель стає помічником-консультантом, а учень отримує
можливість взяти на себе відповідальність за придбання знань і, отже, займає
активну пізнавальну позицію.
У цих умовах неминуче відбувається перегляд сформованих сьогодні
організаційних форм навчальної роботи: збільшується частка самостійної
індивідуальної і групової роботи дітей, на зміну традиційному уроку з
переважанням пояснювально-ілюстративного методу навчання приходить урок
інтерактивний, в якому збільшено обсяг практичних і творчих робіт пошукового та
дослідницького характеру [26].
Слід також зазначити, що використання новітніх технологій надає як
вчителеві, так і учневі ряд переваг:
1) можливість поєднання образного і логічного способів освоєння
інформації;
2) активізація освітнього процесу за рахунок посилення наочності;
3) інтерактивна взаємодія, що дозволяє, в певних межах, управляти
представленням інформації, індивідуально змінювати налаштування;
4)
можливість
створення
віртуального
середовища,
максимально
наближеною до природних умов;
5) візуалізація складних схем, внутрішніх процесів і явищ при використанні
тривимірної комп'ютерної анімації; залучення відеофрагментів і обширного
ілюстративного матеріалу; це перетворює навчання в захоплюючий процес і сприяє
підвищенню мотивації дітей;
6) гнучкість і інтеграція різних типів мультимедійної навчальної інформації;
19
7)
стаючи
активним
учасником
навчального
процесу,
в
якому
використовуються мультимедійні технології (мережеві технології, електронні
посібники та ін.), учень з об'єкта стає суб'єктом комунікативного спілкування з
вчителем, що розвиває самостійність і творчість в його навчальної діяльності [30].
Мультимедійні технології навчання все більше стають невід'ємною частиною
навчального процесу в системі вищої освіти. Однак застосування новітніх медійних
засобів і технологій для навчання учнів іноземної мови пов'язане з низкою
суперечностей:
1. Високий рівень розвитку комп'ютерних технологій, що використовуються
в навчанні іноземних мов, не відповідає низькому рівню застосування даних
технологій в реальному навчальному процесі окремих навчальних закладів. Крім
того, дане питання недостатньо розроблене і висвітлене у спеціальній літературі.
2. Навчальний процес у школах необхідно оптимізувати за допомогою
високоефективних засобів навчання іноземним мовам.
Однак зміст багатьох мультимедійних навчальних програм не відповідає
Державному освітньому стандарту з іноземних мов для загальноосвітніх
навчальних закладів.
3. Процес переходу від традиційних форм навчання до нових інноваційним
проходить повільно і нерівномірно, старі форми існують одночасно з появою,
становленням і розвитком нових форм навчання, побудованих на застосуванні
мультимедійних технологій навчання [25].
У висновку хотілося б підкреслити, що використання мультимедійних
програм не виключає традиційні методи навчання, а гармонійно поєднується з
ними на всіх етапах навчання: ознайомлення, тренування, застосування, контроль.
Але різноманітне використання мультимедійних засобів дозволяє не тільки
багаторазово підвищити ефективність навчання, але і підвищити мотивацію
студентів, стимулювати подальше самостійне вивчення англійської мови [5].
Включення
сучасних
інформаційних
технологій
в
освітній
процес
безсумнівно сприяє підвищенню якості освіти. Проте, слід визнати, що рівень
інформатизації навчальної і виховної діяльності загальноосвітніх закладів
20
залишається ще досить низьким. В даний час впровадження інформаційних
технологій і мережі Інтернет в навчальний процес загальноосвітніх шкіл
відбувається в обмеженому обсязі і не завжди адекватно відповідає робочим
планам і програмам. Найбільш важливими завданнями є: розвиток різноманітних
форм дистанційного навчання та створення електронних бібліотек та освітніх баз
даних, модернізація і розвиток існуючої мережевої інфраструктури, збільшення
пропускної здатності використовуваних каналів [18].
2.2. Опис уроку англійської мови із використанням інновацій
Розвиток продуктивної навчальної діяльності, автономії і креативності учня
вимагає, щоб викладач був сам автономним, креативним і здатним до гнучкості,
професійної адаптованості і постійному творчому пошуку. Сучасні продуктивні
технології в галузі навчання іноземної мови орієнтовані на «учня-дослідника»,
рефлексивного користувача.
У навчальному процесі варто активно використовувати проектну технологію
адже завдяки цьому збільшується можливість впровадження педагогічних
технологій, що базуються на використанні проблемних завдань і деяких прийомів
з технології критичного мислення.
Дані технології відносяться до особистісно-орієнтованим, які можна
розглядати як продуктивні і забезпечують самовизначення і самоорганізацію,
самонавчання учня в процесі діяльності і самореалізацію учня як мовної
особистості в процесі оволодіння і використання мови.
Завдяки названим технологіям, вдається залучати учнів в інтерактивну
діяльність на уроках англійської мови, поставити кожного учня в центр
навчального процесу, зробити його активним суб'єктом діяльності вчення,
організувати його творча взаємодія з іншими учнями, дати можливість
реалізуватися як особистості, надати навчальному процесу реальну практичну
спрямованість. Усвідомлений і відчутний практичний результат, продукт, так чи
інакше оформлений при вирішенні значущої проблеми, взятої з реального життя і
21
яким можна поділитися з іншими. Урок не повинен бути одноманітним і
монотонним, методи і прийоми повинні сприяти активізації ініціативи і творчого
самовираження, повинні мати місце оздоровчі моменти (фізкультхвилинки, гумор,
похвала).
Урок
слід
закінчувати
спокійно,
не
затримувати
учнів,
не
перевантажувати домашнім завданням. Учням варто пропонувати застосувати
наявні знання в області англійської мови, а також з ряду інтегрованих предметів:
літератури, історії, географії [3].
Підвищення ефективності навчання англійської мови має відбуватися також
завдяки вмілому поєднанню різних методів і прийомів навчання. Так,
використовуючи в навчальному процесі деяких прийомів з технології критичного
мислення, вдається залучати учнів в інтерактивну діяльність на уроках англійської
мови, розвивати їх творчий потенціал, щоб вони змогли застосувати отримані
знання в подальшому житті і легко адаптуватися в навколишньому світі. Залучені
в процес критичного мислення, вони самостійно добувають знання, разом
висувають ідеї, використовують набуті знання і вміння в нових ситуаціях
повсякденного життя, творять, навчаються формулювати власні думки та ідеї,
ставитися з повагою до думки інших.
Серед методичних прийомів, найбільш часто вживаних, можна назвати
наступні: «кластер», «мозковий штурм», «сінквейн», «вчимося разом», «ажурна
пила», «зигзаг», «інсерт», «5w», «Diamond ».
Важливо, щоб учителі не виправляли помилки в кінцевому варіанті проекту.
Для цього слід запропонувати учням підготувати й показати для перевірки
спочатку чернетку проекту. Таким чином, помилки будуть знайдені, і заключний
варіант проекту не матиме виправлень.
Зразки завдань для проектних робіт, які останнім часом найбільше можливо
використовуати:
1. «Книга погоди» («A weather book»). Діти виготовляють картки, де
малюють схематичне зображення різних видів погоди, складають ці картки в
конверти, які наклеюють на спеціальні зошити або блокноти – «книги погоди». Під
час уроку усно з’ясовується, яка погода надворі за допомогою карток (учні
22
розкладають відповідні картки на парті, а вчитель на дошці) і фіксується опис
погоди в «книгах».
2. Проекти «Навчаємось вчитися» («Learning to learn») з практичними ідеями
та порадами щодо роботи над мовою (вивчення слів, правил, робота з словниками
та посібниками, читання оригінальної літератури, підготовка до екзаменів тощо).
Результати такої роботи оформлюються у вигляді яскравих пам’яток.
3. Анкетування, інтерв’ю, дослідження на тему, що вивчається. Результат
такої роботи оформлюється у вигляді таблиць із висновками та постерів) (survey,
quiz).
4. Аудіо-екскурсія по місту (створення сценарію, запис тексту екскурсії,
прослуховування запису однокласниками).
5. Проектні роботи, які стосуються тем «Я, моя родина, мої друзі», «Учень та
його оточення», «Зовнішність»:

розповідь про себе з опорою (для учнів початкового та середнього етапу
навчання), де опора виготовляється у вигляді шестикутників, складених у
своєрідну «квітку», де на кожній «пелюстці» учень має розкрити певне
питання (своє ім’я, вік, місце проживання, школа, шкільні друзі, домашні
тваринки, уподобання тощо);

«Родинні дерева»;

«Говорять зірки» («Stars talking») – біографічні дані про знаменитість (робота
оформлюється у вигляді реферату або постеру, учень має бути готовий
відповідати на запитання однокласників, до участі у своєрідному інтерв’ю);
6. Проектні роботи для більш старших школярів з вищим рівнем знання мови
на тему «Біографія» можуть бути «A life story», «Personal details», «Personality
Questionnaire» тощо.

«Transform your teacher», «A new image» (де беруться фотографія особи «до»
та «після» перевтілення, - учні змінюють імідж тієї чи іншої людини);

розклад уроків англійською мовою.
23
7. Досить цікаві проектні роботи, які мають вигляд рекламних постерів
(планування вечірки, реклама гуртків чи клубів за інтересами, рекламні постери до
фільмів тощо).
8. «Створи свою власну музичну групу» (до теми «Музика та музичні
інструменти»).
9. Різні види проектних робіт до теми «Їжа та продукти» («Здорова їжа»,
«Сплануй обід», «Мій улюблений рецепт» тощо).
Все вищезазначене свідчить про те, що, не дивлячись на часте
використовування завдань з розробки проектів як в підручниках для середніх шкіл,
так й в різних додаткових посібниках, не можна казати, що всі аспекти
використання даного методу достатньо проаналізовані в навчальній літературі,
особливо в контексті рішення виховних завдань засобами іноземної мови.
Під час навчання виникає цілий ряд проблем, які пов'язані з низькою
мотивацією навчальної діяльності, нерівномірністю загальної підготовки учнів. Як
зацікавити? Що зробити?
В розвитку зацікавленості до предмета не можна покладатися тільки на зміст
виучуваного матеріалу, уникаючи залучення учня до активної діяльності. А
пробудити таке прагнення можна, запропонувавши цікаву і важливу проблему
(саме метод проектів дозволяє перейти від засвоєння готових знань до їх
усвідомленого набуття). Новизна підходу полягає в тому, що учням дається
можливість самим конструювати зміст спілкування, починаючи з першого заняття
роботи над проектом.
Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів:
індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують у визначений термін. Цей метод
органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Метод проектів завжди
припускає розв'язування якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку,
використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого, інтегрування
знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей.
Індивідуальні та групові проекти розвивають здібності учнів: пошукові,
творчі та ін. Тому важливим етапом є планування та підготовка до виконання
24
проекту. Викладачу потрібно розробити план проектної роботи і продумати
систему комунікативних вправ, яка забезпечуватиме її мовний рівень. Учні повинні
вільно володіти активною лексикою і граматикою в рамках навчальної теми, перед
тим як переходити до обговорення проблемних питань.
Для виконання проектного завдання потрібні загальні знання про країну
досліджуваної мови, включаючи знання про географію, історію, культуру,
соціальні і політичні особливості країни, її традиції та звичаї. Знання про країну
проживання дозволяють прищеплювати у учня почуття любові до України,
відчувати гордість за свою країну, формують в учнів громадянську позицію. Крім
того учень повинен володіти певними компетенціями, а бажання висловитися
змушує його ці компетенціі вдосконалювати. Нестандартне бачення проблеми
допомагає нам сформувати творчу особистість. Внаслідок використання знань з
інших галузей, не пов'язаних з англійською мовою, учень розвиває основи
аналітичного мислення, а виконуючи необхідний мінімум для реалізації проекту,
розвиває здатність спілкування, що, безсумнівно, стане у пригоді кожній людині в
її майбутній професійній діяльності.
Після підготовки наступає найбільш трудомісткий і тривалий за часом етап
роботи над проектом – це збір інформації – звернення до уже набутих знань, робота
з різними джерелами інформації, пошук нових знань, формування особистої думки
і погляду на предмет проектування.
Варто відмітити, що не всі учні відразу і легко включаються в роботу над
проектом.
Не можна пропонувати завдання, яке той чи інший учень не може виконати.
Завдання повинні відповідати індивідуальному рівню, на якому знаходиться кожен
учасник проекту. Необхідно допомогти кожному визначитись з конкретною темою,
порадити, на що звернути увагу і як представити свої результати.
Саме тут відбувається основна робота викладача англійської мови зі своїми
учнями, обговорюється проміжні результати, коректуючи помилки у вживанні
мовних одиниць. У учнів не виникає страх перед англійською мовою, вони краще
засвоюють його логічну систему. Робота подібного роду дає велику кількість
25
можливостей використовувати пройдені граматичні явища і структури. Без
сумніву, опрацьовані в такій ситуації лексичні, граматичні одиниці англійської
мови надійніше закріплюються в пам'яті учнів.
В процесі роботи над проектом кожен учень має визначитися з певними
обов'язками, які йому необхідно буде виконувати для поставленої перед групою чи
окремим учасником мети. Всі учні відносяться до своїх завдань здебільшого
відповідально. Дуже часто пропонується учням саме з різним рівнем підготовки,
різними поглядами на проблему об'єднатися для виконання проекту. Всім
знайдеться робота: більш підготовлені учні зроблять необхідний переклад,
напишуть твір, вірш, пісню, підготують ребуси, кросворди і т.д., а слабкіші учні із
задоволенням художньо оформлять проекти, підберуть дизайн, зроблять
фотографії, проведуть зйомки кліпів, фільмів, знайдуть цікавий додатковий
матеріал, тощо. Як кажуть, в суперечці народжується істина, варто лише вдало
налагодити стосунки між учнями, якщо вони не були досить дружніми. Іноді учні
погоджуються, а деколи вони прагнуть самостійно організувати свою роботу.
В роботі над проектом «My favourite dish» (за підручником О.Карп'юк) на
початкових етапах діти засвоюють лексико-граматичний матеріал (див. табл. 1).
Таблиця 1
Words on topic "Food"
Grammar
Structures for dialogues
apple sweet ice-cream
Much
Pass me the salt please
cup tea milk juice
many
I wonder
glass coffee drink
a lot of
I'm very busy
egg porridge meat soup
There is (was)
Would you like to have
potato tasty buy fruit
There are (were)
another cup of...?
vegetable carrot food
I'm hungry
grow different country
I'm thirsty
animal without
You look terrible! What' the
matter?
I'm never going to
26
1. Учні створюють коротенькі діалоги. Ця робота відбувається в парах і
трійках.
2. Потім група ділиться на дві команди. Кожен учасник команди працює над
власним проектом. Необхідно придумати власне блюдо для дитячого кафе,
написати всі інгредієнти цієї страви, придумати оригінальну назву своєму шедевру.
До проекту учні можуть додати малюнок або аплікацію.
3. Кожна команда придумує назву для свого дитячого кафе і оформлює меню
із вибраних страв. Учням пропонується наглядний приклад меню, виготовленого
їхніми попередниками. Саме на цьому етапі учасникам потрібно запропонувати
допомогу в скануванні малюнків та аплікацій.
4. Кожна із команд готує свій діалог на тему «В кафе», використовуючи
власноруч створене меню.
Продовжується удосконалення та розширення лексичного запасу. Тут
розвиваються
навички
написання
творів-діалогів
на
англійській
мові,
покращуються і закріплюються основні мовні категорії: граматичні структури,
лексичний запас, синтаксична побудова речень для передачі своєї ідеї будь-якій
людині, яка володіє англійською мовою. Обговорюються переваги і недоліки по
кожному конкретному проекту. Даються поради, викладач звертає увагу на те, які
моменти доповнити, обговорюються поради щось змінити, щось додати або
забрати. В результаті учень усвідомлює, як багато він знає і як багато він може
розповісти своїм друзям на англійській мові.
Так, в рамках роботи над проектом «My favourite dish», з'явились проекти з
ілюстраціями «Меню» та діалоги (див. табл.2.).
Таблиця 2
- Hello! Welcome to our cafe "Sweet tooth"
- Hello! Welcome to our cafe "Winnie-the-pooh"
- Hello! Can I have a menu please?
- Hello! Can I have a menu please?
- Here you are
- Here you are
- Are you ready to order?
- Are you ready to order?
- Yes, I'd like salad "Karabas" and ice-cream
27
"Sweet berry"
- Yes, I'd like fried eggs "Smile face" and
- Vanilla, raspberries or strawberries ice-
milkshake "Little sun"
cream?
- We have vanilla, chocolate, orange,
- Strawberries, please.
strawberries, raspberries. What ice-cream
- Would you like marmalade or jam?
would you like?
Orange marmalade, please
- Orange, please
- Here you are
- Orange milk shake with ice?
- Thank you
- No ice
- You are welcome.
- With cherries, bananas or blackberries?
- With cherries, please.
-Here you are
- Thank you
- You are welcome
Важливою умовою ефективної роботи над проектом є підтримання
доброзичливої атмосфери, яка спонукає до спілкування і дозволяє учням відчувати
почуття успіху.
На третьому етапі роботи – презентація – в рамках проектної роботи учні
працюють власне над технічним виконанням проекту. Використання комп'ютера
надає проекту більшої динаміки. Учні самі набирають тексти своїх творів, вчаться
працювати з текстовими та графічними редакторами, вдосконалюють навички
роботи на комп'ютері, засвоюють використання електронних версій англоукраїнських та українсько-англійських словників. В учнів також з'являється
практична можливість використовувати знання і навички, отримані на уроках
інформатики.
28
Висновки до розділу 2
Мультимедійні
навчальні
програми
мають
багато
переваг
перед
традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовної
діяльності і поєднувати їх в різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні
явища, сформувати лінгвістичні здібності, створювати комунікативні ситуації,
автоматизувати мовні і мовні дії, а також забезпечують можливість обліку ведучої
репрезентативної системи, реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію
самостійної роботи школяра.
Мультимедійні технології навчання все більше стають невід'ємною частиною
навчального процесу в системі вищої освіти.
Використання мультимедійних програм не виключає традиційні методи
навчання, а гармонійно поєднується з ними на всіх етапах навчання: ознайомлення,
тренування,
застосування,
контроль.
Але
різноманітне
використання
мультимедійних засобів дозволяє не тільки багаторазово підвищити ефективність
навчання, але і підвищити мотивацію студентів, стимулювати подальше самостійне
вивчення англійської мови.
Включення
сучасних
інформаційних
технологій
в
освітній
процес
безсумнівно сприяє підвищенню якості освіти. Проте, слід визнати, що рівень
інформатизації навчальної і виховної діяльності загальноосвітніх закладів
залишається ще досить низьким.
В даний час впровадження інформаційних технологій і мережі Інтернет в
навчальний процес загальноосвітніх шкіл відбувається в обмеженому обсязі і не
завжди адекватно відповідає робочим планам і програмам.
Найбільш важливими завданнями є: розвиток різноманітних форм
дистанційного навчання та створення електронних бібліотек та освітніх баз даних,
модернізація і розвиток існуючої мережевої інфраструктури, збільшення
пропускної здатності використовуваних каналів.
29
ВИСНОВКИ
Актуальність проблеми застосування передових мультимедійних технологій
на уроках англійської мови обгрунтована підготовкою дітей до самостійної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Сучасні досягнення науки і техніки вимагають нових підходів до планування та реалізації уроків. Так як мультимедійні технології в навчальному процесі важливо розширюють можливості уроку,
визволяють час вчителя для творчої роботи, сприяють засвоєнню учнями нових для
них професійних навичок і викликають увагу до дослідження англійської мови.
Особливим аргументом застосування комп'ютерної допомоги на уроці наявна
зацікавленість передових учнів новими технічними винаходами.
Треба позначити здатності, які дає впровадження мультимедійних технологій
на уроках:
• втілити в життя експериментально-дослідницьку роботу (комп'ютерне моделювання);
• створювати інформаційну культуру, вміння обробляти інформацію і застосувати її,
• розвивати критичне мислення;
• готувати школярів до майбутньої професійної роботи.
Значні видатні якості застосування передових мультимедійних технологій
для інтенсифікації викладання англійської мови:
• збільшення продуктивності, якості, результативності процесу вивчення дякуючи найбільшому наближенню учня до культурного мовного середовища;
• забезпечення спонукальних стимулів, що обумовлюють активізацію пізнавальної роботи дітей (комп'ютерна візуалізація навчальної інформації);
• поглиблення міжпредметних зв'язків.
Мультимедійні методи та прийоми роботи можливо застосувати в різних ситуаціях на всіх етапах вивчення навчального матеріалу: при дослідженні нового
матеріалу, для узагальнення та класифікації знань, для повторення, для контролю
засвоєного матеріалу, а ще на позакласних заходах (семінари, вікторини, змагання).
30
Варто відмітити, що, не звертаючи уваги на те, власне що інформаційно-комп'ютерні технології – це досить масивні механізми, які мають велику кількість ймовірностей, вони не заміняють учителя, а можуть бути лише тільки інструментом у
його руках. При цьому є інвентарем, який містить особистий досить величезний
ресурс застосування. Він тільки "виконує" завдання того, хто ним керує. Таким чином, і відноситись до даних технологій треба лише тільки як до інструменту, виготовленого для полегшення праці, а не як до генератора команд і думок або ж "замінника" вчителя.
Мультимедійні технології ще вважаються засобом для укладання ще однієї
проблеми загальноосвітніх навчальних закладів на сучасному рубежі – підтримання уваги учня до навчання взагалі і англійської мови зокрема. Прогресивним
учням привабливі нові технічні методи та прийоми, тому що вони досить привабливі і витримують конкуренцію з відомими між підлітків електронними приладами
(MP3-плеєрами, мобільними телефонами і кишеньковими іграми, планшетами), залучаючи їх увагу до вивчення англійської мови.
З того, власне, що обговорювалось вище, стає зрозумілим, власне що використання мультимедійних технологій на сучасному рубежі розвитку освіти вважається вже вимогою часу, потребою. Отже, прийшов час озброїти вчителя передовими методами та методиками викладання англійської мови та підсумок негайно
позначиться на наступних поколіннях.
31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Альошина О.М. Сучасні методи та технології викладання іноземних мов у
ВНЗ: Збірник наук. праць «Проблеми та перспективи формування
національної гуманітарно-технічної освіти». – Х., 2012. – С.242.
2. Богуш Н.М. Упровадження інноваційних методів і технологій на уроках
німецької мови як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / Н.М. Богуш //
Таврійський вісник освіти. – №4(44), . С 115 , 2013.
3. Брюсова Н.Г. «Английский язык. Учимся и играем на уроках английского
языка. 2-4 классы. М., 2003.
4. Бушканец М.Г., Леухин Б.Д. «Хрестоматия по педагогике», М., 1976.
5. Владимирова Л. В. Интернет на уроках иностранного языка/Л. В.
Владимирова//ИЯШ. – 2002. – №3. – С.39 - 41.
6. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам:
Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2003. – 100 с.
7. Давиденко Ю.Є. Програми з електронного листування як засіб формування
мовленнєвих компетенцій / Ю.Є.Давиденко, М.Ю Онищенко // Вісник ХПУ
ім.В.Н.Каразіна. Серія: Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти
на сучасному етапі. − 2008. − Випуск 12. – С.98-103
8. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології/І. М. Дичківська. – К.:
Академвидав, 2004. – 352 с.
9. Дроздович Н.Ю. Використання соціальних мереж для вивчення англійської
мови технічного спрямування / Н.Ю.Дроздович // Матеріали IX Міжнародної
науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у
викладанні іноземних мов ”, 13-14 березня 2014.
10.Жулкевська В. Теоретико-методичні основи дистанційного навчання/В.
Жулкевська//Педагогіка, психологія професійної освіти. – 2002. – №1. – С. 52
— 59.
11.Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М., 1991.
– 120 с. 3.
32
12.Іванов С. Система дистанційної освіти в Україні: сучасні напрями
розвитку/С. Іванов, П. Борсук, С. Дичковський//Гуманіт. науки. 2002. – №2.
– С. 12 — 19.
13.Інноваційні технології на уроці німецької мови/Упоряд.: Л. Горбач. – К. 2008.
– С. 4 – 9, 87 – 89.
14.Клевцова Н. Методико-дидактические принципы создания и использования
мультимедийных учебных презентаций в обучении иностранному языку /
Н.И. Клевцова. — Курск, 2003.
15.Коломинова О.О.,Роман С.В. Сучасні технології навчання англійської мови
у початковій школі / О.О. Коломинова, С.В. Роман // Іноземні мови №2/2010.
– С 43.
16.Крючков Г. Болонський процес – як гармонізація Європейської системи
вищої освіти / Г. Крючков. — Педагогічна преса, 2004.
17.Кузнецов Л.В. «Гармоничное развитие личности младшего школьника: Кн.
для учителя», М., 1998.
18.Кукула О.В. Нові інформаційні технології у навчанні англійської мови / О.В.
Кукула // Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках
іноземної мови: тематичний збірник праць / Упоряд.: А. А. Волосюк; за р.
Редакцією А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, С. 7,11, 2013.
19.Кунченко В. Інноваційні методи і форми викладання в умовах удосконалення
вищої освіти // Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах:
проблеми і перспективи / Матеріали VI Всеукр. наук.-практичної
конференції. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – С. 124-125.
20.Лавриченко Н. М. Інноваційний розвиток загальноосвітніх навчальних
закладів
у
вітчизняній
та
зарубіжній
теорії
і
практиці/Н.
М.
Лавриченко//Школа майбутнього як інноваційний заклад освіти: наук.метод. посіб./за заг. ред. В. М. Мадзігона. – К., 2010. – С. 8-28
21.Леонтев А.А. Основи психолингвистики. – М., 1999. – 88 с. 4
22.Маслико Е. А. Шляхи формування мотивації опанування студентами
іноземної мови/Е. А. Маслико. – М.: Просвещение, 2003. – 115 с.
33
23.Маслыко Е.А., «Настольная книга преподавателя иностранного языка»
Минск: Высшая школа, 1992.
24.Москалева
И.
С.
Использование
компьютерных
технологий
для
профессиональной подготовки учителей иностранного языка. – С. 83 — 87.
25.Національна доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року N 347/2002 [Електронний ресурс]//Офіційний
вісник України. – 2002. – № 16. – С. 11. – Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/documents/151.html.
26.Носенко Е. Л. Застосування ІТ в освіті/Е. Л. Носенко. – К.: Освіта, 2003. – 59
с.
27.Осорина М.В. Секретный мир в пространстве взрослых. – СПб., 1999. – 224
с.
28.Паршикова Е.А. Принципы отбора и организации материала для обучения
иностранному языку в школе // Іноземні мови. – 1994. – №1. – С. 41 – 46.
29.Подгорская О.Н., Черничкина Е.К., «Предметные недели в школе:
английский язык», Волгоград: Учитель, 2003.
30.Подопригорова Л. А. Использование Интернета в обучении иностранным
языкам/Л. А. Подопригорова//Иностранные языки в школе. – 2003. – № 5. –
С. 25 – 31.
31.Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. / О.
Пометун, Л. Пироженко. —К., 2002.
32.Пономаренко Н. Г. Комп’ютер та Інтернет на заняттях з іноземної мови / Н.
Г. Пономаренко // Матеріали Причорноморської регіональної наук.-практ.
Конф. проф.-викл. складу, Миколаїв, 2012. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – С.
105-110.
33.Ротенберг В.С., Бондаренко С.М., «Мозг. Обучение. Здоровье», М., 1989.
34.Руднік Ю.В. Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у
навчанні іноземних мов / Ю.В. Руднік // Проблеми підготовки сучасного
вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини, 10 (Ч.2). С. 124-131, 2014.
34
35.Сальникова Т.П., «Педагогические технологии», М., 2005.
35
Download