Uploaded by Josef Wolf

Коучинг

advertisement
Текст оригіналу
Текст перекладу
Коучинг. Розкриття особистого і
Coaching. Unleashing the personal
професійного потенціалу
and professional potential
Remember the last time you were
Згадайте, коли в останній раз вам
радили, що і як потрібно зробити. Як advised what and how to do. How do
ви відчуваєте себе, досягаючи you feel about achieving the result as
результату згідно з інструкціями? instructed, when decision what to do
next makes someone else but you?
Коли рішення про те, куди рухатися
далі, за вас приймає хтось інший?
Remember those times when you
Згадайте ті моменти, коли ви самі
Коли found the correct answer yourself. When
спрацьовував саме ваш план. Ваша it was your plan that worked. Your own
ідея. Ваша стратегія. Що ви idea. Your own strategy. How do you
відчуваєте, коли досягаєте успіхів feel when you have success thanks to
знаходили
відповідь.
your OWN decisions?
тільки завдяки СВОЇМ рішенням?
Are you the kind of leader who makes
Чи є ви тим керівником, який в
для the team conditions for finding solutions
самостійного пошуку рішень? Чи independently? Does your management
передбачає ваш стиль управління style include unleashing the professional
команді
створює
умови
and personal potential of the team? Are
розкриття професійного і особистого
ви you an employee whose manager
співробітником, керівник якого вірить believes in your own potential to find
потенціалу
команди?
Чи
є
у ваш власний потенціал знаходити і and make decisions on your own?
“It doesn’t make sense to hire smart
приймати рішення самостійно?
розумних people and tell them what to do; we hire
людей, а потім вказувати, що їм smart people so they can tell us what to
do.”
робити. Ми наймаємо людей, щоб
"Немає
сенсу
наймати
Steve Jobs
вони говорили, що робити нам."
To open up your personal and
Стів Джобс
Розкривати
свій
особистий
і professional potential, to think critically,
2
Текст оригіналу
професійний
потенціал,
Текст перекладу
мислити to see the picture completely, to find
критично, бачити картину повністю, your
own
decisions
and
to
take
знаходити свої власні рішення і брати responsibility for them - all these things
за них відповідальність - всьому are contributed by coaching.
цьому сприяє коучинг.
Саме тому компанія на глобальному
That is why the company pays more
рівні з кожним роком приділяє все and more attention to developing a
більше уваги розвитку коучингової coaching
culture
in
management
культури в управлінні людьми. Які globally. What are the ways we use to
шляхи ми використовуємо в Україні develop this culture in Ukraine?
для розвитку цієї культури?
У 2019 році на раді директорів були
In 2019, the Board of Directors agreed
узгоджені основні напрямки розвитку on
коучингових компетенцій для:
 персонального
the
main
areas
of
coaching
competency development for:
розвитку • personal development of employees;
співробітників;
• using coaching skills in business.
 використання навичок коучингу
в бізнесі.
ФАКТИ ПРО ТЕ, ЯКИМИ
FACTS ABOUT COACHING SKILLS
ШЛЯХАМИ ЙШОВ РОЗВИТОК
DEVELOPMENT IN 2019
КОУЧИНГОВИХ НАВИЧОК В 2019
32 hours - Everyday coaching internal
32 години - Внутрішніх тренінгів training (basic level).
Everyday coaching (базовий рівень).
9 meetings of the Nestlé Coaching Club,
9 зустрічей Nestlé Коучинг клубу, де where employees with basic coaching
співробітники з базовими навичками skills can practice with colleagues and
коучингу можуть їх відпрацьовувати receive feedback.
з колегами і отримувати зворотний
зв'язок.
3
Текст оригіналу
Текст перекладу
37 сесій під наглядом кваліфікованого 37 sessions under the supervision of a
коуча,
з
подальшим
детальним qualified coach, followed by detailed
розбором і зворотним зв'язком для analysis
подальшого розвитку.
and
feedback
for
further
development.
30 індивідуальних коучинг сесій. 30 individual coaching sessions. The
Основні
запити
пов'язані
персональними
планами
проходженням
змін,
з main requests are related to personal
розвитку, development
changes,
team
побудові building.
взаємин в команді.
Свої
plans,
Line managers of Nestlé Ukraine and
коучингові
навички NBS Lviv, project managers, members
розвивають лінійні керівники Nestlé of the Board of Directors develop their
Україна і НБС Львів, менеджери coaching skills.
проєктів, члени ради директорів.
РОЗВИТОК НАВИЧКИ КОУЧИНГУ
COACHING SKILL DEVELOPMENT
Сучасному керівнику в управлінні
важливо
вміти
балансувати
It is important for the modern manager
між to be able to balance between the
директивним підходом і коучинговим directive approach and the coaching
(розвиваючим) підходом. Це непросте (developing) approach. It is a difficult
завдання, яке залежить від ситуації, task that depends on the situation, the
ступеня
зрілості
співробітника, degree of maturity of the employee, the
готовності керівника.
readiness of the manager.
Коучинг недоречний при критичних
Coaching is inappropriate in critical
ситуаціях, що вимагають негайного situations requiring immediate solutions
вирішення, при роботі з новими when working with new employees. Or,
співробітниками. Або, якщо керівник if the manager is not ready for some
4
Текст оригіналу
не
готовий
з
Текст перекладу
якихось
причин reason to accept the employee's opinion.
приймати думку співробітника. З On the other hand, if the goal is to
іншого боку, якщо метою є розвиток develop the employee, his autonomy,
співробітника,
побудова
його
автономності, build
команди
a
high-performance
team,
високої coaching can become one of the main
ефективності, коучинг може стати tools of the modern leader.
одним
з
головних
інструментів
сучасного лідера.
Компанія
також
готова
The company is also ready to support
підтримувати зростання внутрішніх the growth of in-house professional
професійних коучів. Якщо ви вже є coaches. If you are already a qualified
практикуючим
кваліфікованим coaching practitioner, please tell your
коучем, повідомте про це своєму HR HR business partner.
бізнес-партнеру.
"Роль коуча полягає в тому, щоб “The coach's primary function is to help
допомагати людині думати, а зовсім the person think, and not to do it for
him."
не в тому, щоб робити це за нього"
Miles Downey “Effective Coaching”
Майлз Дауні "Ефективний коучинг"
Starting November 2019, a new
З листопада 2019 року для кожного
з
вас
доступна
нова
платформа з коучингу!
Глобальна Global Coaching Platform is available
for each of you!
If during the PDP check-in you
Якщо під час PDP чек-іну з вашим
керівником ви погодили доцільність agreed on with your supervisor the
коучингу для розвитку певних expediency of coaching to develop
навичок
платформа
та
ця certain skills and competencies, this
наступні platform gives you the following
компетенцій,
надає
вам
benefits:
переваги:
запросити 1. You can request coaching sessions
коучингові сесії у будь-якого члена from any member of the Global Nestlé
1. Ви
можете
5
Текст оригіналу
Глобальної
мережі
Текст перекладу
професійних Professional Coaching Network from
коучів Nestlé з усього світу;
2. Усі
коучі
around the world;
це 2. All coaches are highly qualified
-
висококваліфіковані
фахівці specialists approved by the Center of
затверджені Center of Competence;
Competence;
3. Мережа доступних коучів може 3. The network of available coaches can
розширюватися
новими
та
поповнюватися be expanded with new members at any
учасниками
в
будь-який time;
момент часу;
4. Пошук
відбувається
4. The search for the best coach is
оптимального
коуча automatic
автоматично
and
based
on
your
та expectations and needs;
ґрунтується на ваших очікуваннях та 5. You make the final decision on the
потребах;
choice of your coach after the first trial
5. Ви самі приймаєте остаточне meeting;
рішення про вибір свого коуча за 6. All interactions with your coach will
підсумками першоїпробної зустрічі;
be structured, easy to manage and
6. Всі взаємодії з вашим коучем confidential;
будуть
структуровані,
прості
в 7. Your coaching sessions can be
управлінні та конфіденційні;
tailored
to
your
language
and
7. Ваші коучингові сесії можуть geographical preferences.
проводитися з урахуванням ваших
мовних та географічних уподобань.
Щоб знайти та обрати коуча, будь
To find and select a coach, please
ласка, зареєструйтеся в програмі в register as a coach.
якості коуча.
Для
цього
To do this you need to use the link
вам
необхідно and go to the Open Registration tab.
скористайтеся посиланням та перейти
до закладки Відкрити реєстрацію.
If you have any questions, please
contact your HRBP or HR Manager.
Якщо у вас виникли запитання,
6
Текст оригіналу
зв’яжіться
зі
своїм
Текст перекладу
HRBP
або
Менеджером з розвитку персоналу.
І на завершення ... "Трансформація
починається
тоді,
починають
задавати
питання,
замість
коли
And finally ... "Transformation starts
людям when people begin to ask open-ended
відкриті questions instead of saying what to do.
того,
щоб After all, everything that a person needs
говорити що робити. Адже все що for a happy life is within him."
потрібно
людині
для
щасливого
Marilyn Atkinson, Ericsson
життя є в ньому самому."
Мерилін
Аткінсон,
International Coaching University
Міжнародний
Еріксонскій Університет Коучинга
Матеріал
підготувала
Material
Ірина
prepared
by
Irina
Колодяжна, кваліфікований
Kolodyazhnaya, a qualified practicing
Практикуючий коуч, член
coach, member of the International
Міжнародної Федерації Коучингу
Coaching Federation
7
Download