Загрузил Александр Иванов

Договір оренди укр-англ

Реклама
Договір оренди житлового приміщення
Residential lease agreement
м. Київ
Kyiv
«___» _____________ 20__р.
"___" _____________ 20__
Сторони:
Орендодавець:
________________________________________________
________________________________________________
_________________паспорт серія __ № ______ виданий
________________________________________________
________________________________,
ідентифікаційний
код
________________________________________________
___________, який
зареєстрований за адресою:
________________________________________________
________________________________________________
________________
Орендар:
________________________________________________
________________________________________________
_________________
паспорт
серія
__
№
______
виданий_________________________________________
_________________________________________,
ідентифікаційний
код_____________________________________________
______________, який зареєстрований за адресою:
________________________________________________
________________________________________________
_________________
з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
Parties:
Landlord:
________________________________________________
________________________________________________
_______________ passport series __ № ______ issued
________________________________________________
______________________________, identification code
________________________________________________
_______________, which is registered at the address:
________________________________________________
________________________________________________
______________
Tenant:
________________________________________________
________________________________________________
_______________
passport
series
__
№
______
issued
________________________________________________
____________________________,
identification
code
________________________________________________
___________, which is registered at the address:
________________________________________________
________________________________________________
_______________
on the other hand, have entered into this Agreement on the
following:
1. Предмет договору
1.1 Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове
безоплатне
користування
житлове
приміщення
(квартиру), що складається з ____ кімнат (далі за
текстом - «Об’єкт оренди»), який є власністю
Орендодавця
на підставі правовстановлюючого
документу:
________________________________________________
________________________________________________
_________________
розміщене за адресою:
1.1.1.Адреса:
________________________________________________
________________________________________________
_____
1.1.2.Загальна площа ________ кв.м., житлова _______
кв.м., кухня ______ кв.м.
1.1.3. Квартира знаходиться на _____ поверсі _____
поверхового будинку.
1. The subject of the contract
1.1 The Lessor provides, and the Lessee accepts for term free
use of living space (apartment), consisting of ____ rooms
(hereinafter - the "Lease Object"), which is the property of
the Lessor on the basis of the title document:
________________________________________________
________________________________________________
_______________
posted at:
1.1.1.Address:
________________________________________________
_______________________________________________
1.1.2. Total area ________ sq.m., living _______ sq.m.,
kitchen ______ sq.m.
1.1.3. The apartment is located on the _____ floor of a _____
storey building.
2.Мета та умови використання об’єкту оренди
2.1. Об’єкт оренди передається в оренду для
проживання:
________________________________________________
________________________________________________
________________
________________________________________________
________________________________________________
________________
3. Термін оренди.
3.1.
Термін
оренди
складає
______
(__________________________________) місяців з
моменту прийняття об’єкта, що орендується.
3.2. Термін оренди може бути скорочений лише за
згодою Сторін.
2. Purpose and conditions of use of the leased object
2.1. The leased object is leased for living:
________________________________________________
________________________________________________
______________
________________________________________________
3. Lease term.
3.1.
The
lease
term
is
______
(________________________________) months from the
date of acceptance of the leased object.
3.2. The lease term may be reduced only with the consent of
the Parties.
3.3. Після закінчення строку Договору Орендар має
переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі, якщо одна сторона в термін 1 місяця до
закінчення даного Договору письмово не повідомить
про намір його розірвати, даний Договір автоматично
пролонгується
на
термін
_____
(____________________________) місяців шляхом
укладення відповідного Договору.
3.4. Орендар має право відмовитися від даного
Договору, попередивши Орендодавця не пізніше одного
місяця до закінчення оренди.
3.3. After the expiration of the Agreement, the Lessee has
the preemptive right to renew it for a new term. In this case,
if one party within 1 month before the end of this Agreement
does not notify in writing of the intention to terminate it, this
Agreement is automatically extended for a period of _____
(____________________________) months by concluding
the relevant Agreement.
3.4. The Lessee has the right to withdraw from this
Agreement by notifying the Landlord no later than one
month before the end of the lease.
4. Rent.
4. Орендна плата.
4.1. Розмір орендної плати становить суму
відшкодування за комунальні послуги, послуги
охорони, інтернет та телебачення тощо,
виплат
електроенергії, холодного та гарячого водопостачання, а
також опалення, яке сплачується Орендарем по
фактичним показникам лічильників або рахункам.
4.1. The amount of rent is the amount of compensation for
utilities, security services, internet and television, etc.,
payments for electricity, hot and cold water, as well as
heating, which is paid by the Lessee on the actual indicators
of meters or bills.
5. The order of transfer of the object for rent.
5.Порядок передачі об’єкта в оренду.
5.1. Об’єкт оренди повинен бути переданий
Орендодавцю та прийнятий Орендарем до «___»
_____________ 20___ р.
5.2. Передача житлового приміщення в оренду
оформлюється Актом прийому–передачі майна. При
цьому передаються ключі від квартири. Договір вступає
в силу з моменту підписання Акту прийому–передачі
майна.
5.1. The leased object must be transferred to the Lessor and
accepted by the Lessee by "___" _____________ 20___.
5.2. The transfer of residential premises for rent is made out
by the Act of acceptance – transfer of property. The keys to
the apartment are transferred. The agreement comes into
force from the moment of signing of the Act of acceptance –
transfer of property.
6. Rights and obligations of the parties.
6. Права та обов’язки сторін.
6.1. Обов’язки Орендаря:
6.1.1. Своєчасно здійснювати орендні платежі,
починаючи з дати підписання Акту прийому-передачі
майна.
6.1.2. Своєчасно попереджати Орендодавця про
несправності, поломки та аварії комунікацій у
приміщенні, що орендується, які відбулися з вини
Орендаря.
6.1.3. Забезпечити збереження орендованого майна,
запобігати його пошкодженню або псуванню,
дотримуватися
правил
пожежної
безпеки,
дотримуватися правил експлуатації електротехнічного
обладнання та електромереж, правил експлуатації
системи опалення та сантехнічного обладнання, а також
матеріально відповідати перед Орендодавцем за збитки,
заподіянні пожежею, аварією або нещасним випадком,
що виникли з вини Орендаря. Орендар несе повну
особисту матеріальну відповідальність за матеріалні
цінності, які йому передані згідно опису.
6.1.4. Здійснювати за власний рахунок профілактичне
обслуговування та поточний ремонт майна, що
орендується.
6.1.5. Дотримуватися правил проживання в будинку, в
якому орендується житлове приміщення.
6.1.6. Не вносити та не зберігати в будівлі, де
розташоване орендоване майно, екологонебезпечні,
отруйні, вибухонебезпечні та горючі рідини, зброю.
6.1.7.Забезпечувати
безперешкодний
доступ
в
орендоване приміщення Орендодавця в присутності
Орендаря для перевірки дотримання Орендарем умов
Договору.
6.1.8. Не передавати свої права та обов’язки за
Договором третій стороні без письмової згоди
Орендодавця.
6.1.9. В об’єкті оренди забороняється куріння та
утримання домашніх тварин без згоди Орендодавця.
6.2. Права Орендаря:
6.1. Responsibilities of the Tenant:
6.1.1. Make timely rent payments, starting from the date of
signing the Act of transfer of property.
6.1.2. Warn the Landlord in a timely manner about
malfunctions, breakdowns and accidents of communications
in the rented premises, which occurred through the fault of
the Tenant.
6.1.3. Ensure the safety of the leased property, prevent its
damage or deterioration, follow fire safety rules, follow the
rules of operation of electrical equipment and electrical
networks, rules of operation of heating and plumbing
equipment, and be liable to the Landlord for damage, fire,
accident or arose through the fault of the Tenant. The Lessee
bears full personal material responsibility for the material
values transferred to him according to the description.
6.1.4. Carry out preventive maintenance and current repairs
of the leased property at its own expense.
6.1.5. Follow the rules of living in the house where the
apartment is rented.
6.1.6. Do not bring or store in the building where the leased
property is located, environmentally hazardous, toxic,
explosive and flammable liquids, weapons.
6.1.7. Provide unimpeded access to the leased premises of
the Lessor in the presence of the Lessee to verify compliance
by the Lessee with the terms of the Agreement.
6.1.8. Do not transfer your rights and obligations under the
Agreement to a third party without the written consent of the
Landlord.
6.1.9. Smoking and keeping pets without the consent of the
Landlord is prohibited in the leased object.
6.2. Tenant's rights
6.2.1.
Здійснювати
за
згодою
Орендодавця
переобладнання та переміщувати меблі в об’єкті оренди,
ініціювати зміну замків вхідних дверей (у разі потреби).
6.2.2. Орендар не відповідає за зобов’язаннями
Орендодавця та не несе відповідальність за збитки,
нанесенні приміщенню та матеріальним цінностям у
разі аварійних ситуацій комунальних служб, пожежі та
інших, які виникли не з його вини.
6.3. Права Орендодавця:
6.3.1. Орендодавець має право здійснювати перевірку
порядку
використання
орендарем
житлового
приміщення, що орендується, у відповідності до умов
Договору.
6.3.2.Виступати з ініціативою щодо внесення змін до
Договору або його розірвання в разі погіршення,
навмисно або з необережності, стану майна Орендарем,
внаслідок неналежного його використання або
невиконання умов Договору, в тому числі й у разі
наявності заборгованості по сплаті орендної плати та
здійснення інших платежів згідно п.4.1.
6.4.Обов’язки Орендодавця:
6.4.1.Передавати Орендарю в оренду майно у порядку,
передбаченому п. 5 Договору.
6.4.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю
користуватися орендованим майном на умовах
Договору.
7. Порядок повернення приміщення Орендодавцю:
7.1. Орендар зобов’язаний виїхати з об’єкту оренди не
пізніше останнього дня терміну оренди, а також
підготувати його до передачі Орендодавцю.
7.2. Об’єкт оренди вважається фактично переданим
Орендодавцю з моменту підписання Акту прийманняпередачі майна та передачі ключів від приміщення.
7.3. Об’єкт оренди повинен бути переданий
Орендодавцю у тому ж стані, в якому він був переданий
в оренду з урахуванням нормального фізичного зносу.
7.4. Невідокремлювані поліпшення, здійснені в
житловому приміщенні Орендарем, переходять до
Орендодавця без відшкодування здійснених витрат.
8. Відповідальність та вирішення спорів за
Договором.
8.1. За невиконання або неналежне виконання
зобов’язань
за Договором Сторони несуть
відповідальність згідно
з чинним законодавством
України за винятком форс-мажорних обставин,
настання
яких
в
обов’язковому
порядку
підтверджується компетентними органами.
8.2. Всі спори, пов’язані із укладанням, виконанням та
припиненням дії Договору, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами, а в разі недосягнення згоди
— в постійно діючому Третейському суді або в
господарському суді за вибором позивача в порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
9. Термін дії, умови зміни та припинення Договору.
9.1. Договір набуває чинності з моменту його
підписання Сторонами і здійснення оплати. Акт
приймання-передачі майна підписується Сторонами з
«___» _______________20___ р.
9.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише
за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням
письмового документу.
9.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за
письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено
Договором або законодавством України, за винятком
випадків, коли одна із сторін систематично порушує
умови Договору і свої зобов’язання.
6.2.1. Carry out re-equipment and move furniture in the
leased object with the consent of the Lessor, initiate the
change of front door locks (if necessary).
6.2.2. The Lessee is not liable for the obligations of the
Landlord and is not liable for damages, damage to the
premises and property in case of emergencies, fires and
others that occurred through no fault of his.
6.3. Landlord's rights:
6.3.1. The Landlord has the right to inspect the procedure for
the tenant to use the rented accommodation in accordance
with the terms of the Agreement.
6.3.2. Take the initiative to amend the Agreement or
terminate it in case of deterioration, intentional or
negligence, the condition of the property by the Lessee, due
to improper use or non-compliance with the terms of the
Agreement, including in case of arrears of rent and making
other payments according to item 4.1.
6.4. Obligations of the Landlord:
6.4.1. To transfer the property to the Lessee for rent in the
order provided by item 5 of the Agreement.
6.4.2. Do not take actions that would prevent the Lessee from
using the leased property under the terms of the Agreement.
7. The procedure for returning the premises to the Landlord:
7.1. The Lessee is obliged to leave the leased object no later
than the last day of the lease term, as well as to prepare it for
transfer to the Lessor.
7.2. The object of lease is considered to be actually
transferred to the Landlord from the moment of signing the
Act of acceptance-transfer of property and transfer of keys
to the premises.
7.3. The leased asset must be transferred to the Lessor in the
same condition in which it was leased, taking into account
normal physical wear and tear.
7.4. Non-separable improvements made in the living space
by the Tenant are transferred to the Landlord without
reimbursement of expenses.
8. Liability and settlement of disputes under the Agreement.
8.1. The Parties shall be liable for non-performance or
improper performance of obligations under the Agreement
in accordance with the current legislation of Ukraine, except
for force majeure, the occurrence of which must be
confirmed by the competent authorities.
8.2. All disputes related to the conclusion, execution and
termination of the Agreement shall be resolved through
negotiations between the Parties, and in case of
disagreement - in the permanent Arbitration Court or in the
commercial court of the plaintiff's choice in accordance with
applicable law of Ukraine.
9. Term, conditions of change and termination of the
Agreement.
9.1. The Agreement shall enter into force upon its signing by
the Parties and payment. The act of acceptance-transfer of
property is signed by the Parties with "___"
_______________20___.
9.2. The terms of this Agreement may be changed only by
mutual consent of the Parties with the obligatory drawing up
of a written document.
9.3. Early termination of the Agreement is possible only with
the written consent of the Parties, unless otherwise provided
by the Agreement or the legislation of Ukraine, except in
cases where one of the parties systematically violates the
terms of the Agreement and its obligations.
9.4. Зміни, що вносяться до Договору, розглядаються
протягом 20 днів з дати отримання пропозиції до
розгляду іншою Стороною.
9.5. Зобов’язання за Договором припиняються їх
виконанням.
9.6. Дія Договору припиняється внаслідок:

взаємної згоди Сторін;

за заявою однієї із Сторін, що має бути
передана іншій Стороні за 1 (один) місяць до
моменту розірвання Договору.
9.4. Amendments to the Agreement shall be considered
within 20 days from the date of receipt of the proposal for
consideration by the other Party.
9.5. Obligations under the Agreement are terminated by their
fulfillment.
9.6. The Agreement is terminated due to:
• mutual agreement of the Parties;
• at the request of one of the Parties, which must be
transferred to the other Party within 1 (one) month before the
termination of the Agreement.
10. Прикінцеві положення:
10.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних
примірниках, по одному для кожної із Сторін.
10.2. Після підписання цього Договору усі попередні
переговори за ним, листування, попередні угоди та
протоколи про намір з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
10.3. Всі угоди Сторін, що будь-яким чином
породжують нові взаємні зобов’язання Сторін, а також
змінюють або припиняють зобов’язання Сторін з
Договору, а рівно пов’язані з виконанням Договору,
повинні бути вчинені в простій письмовій формі та
підписані Сторонами або їх представниками. Такі угоди
є невід’ємною частиною цього Договору.
10.4. Недійсність або неможливість виконання будь-якої
частини Договору не впливає на частини, що
залишились, крім випадків, коли виключення такої
частини з Договору призвело б до неможливості
укладання Сторонами Договору.
10.5. Сторони гарантують конфіденційність даного
Договору. За розголошення конфіденційної інформації
Сторони
несуть
відповідальність
згідно
з
законодавством.
10.6. Цей Договір укладено на ___ сторінках, в двох
примірниках, що мають однакову юридичну силу, по
одному примірнику для кожної Сторони.
Додаткові умови :
________________________________________________
________________________________________________
_________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________
10. Final provisions:
10.1. This Agreement is concluded in two original copies,
one for each of the Parties.
10.2. After signing this Agreement, all preliminary
negotiations, correspondence, preliminary agreements and
protocols of intent on matters relating in one way or another
to this Agreement shall cease to have legal force.
10.3. All agreements of the Parties that in any way give rise
to new mutual obligations of the Parties, as well as change
or terminate the obligations of the Parties under the
Agreement, and equally related to the implementation of the
Agreement, must be made in simple writing and signed by
the Parties or their representatives. Such agreements are an
integral part of this Agreement.
10.4. The invalidity or impossibility of performance of any
part of the Agreement shall not affect the remaining parts,
except for the cases when the exclusion of such part from the
Agreement would lead to the impossibility of concluding the
Agreement by the Parties.
10.5. The Parties guarantee the confidentiality of this
Agreement. The Parties shall be liable for the disclosure of
confidential information in accordance with the law.
10.6. This Agreement is concluded on ___ pages, in two
copies having equal legal force, one copy for each Party.
Additional conditions :
________________________________________________
________________________________________________
_______________
________________________________________________
________________________________________________
_______________
Landlord
Орендодавець
ПІП ______________________________
Name Surname____________________________
______________________________
____________________________
__________________________________
__________________________________
Орендар
Tenant
ПІП ______________________________
Name Surname ____________________________
______________________________
____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Свідок підписання _____________________________
Witness signing_________________________
________________________________________________
_____________________________________
Скачать