Загрузил arturmamaev2003

Анкета-заявление (УиП)

Реклама
Анкета-заява до Договору про надання банківських послуг
П.І.Б.: Ткаченко Мар’яна Іванівна
Дата народження: 1991-08-24
Серія/номер паспорту: 000000000
Ким видано документ: 1234
Адреса проживання: Україна, Київ, майдан Незалежності, буд 1
Соціальний статус: працюю з повною зайнятістю
Службове положення: робітник / менеджер / спеціаліст
Джерела доходу: Регулярний дохід (зарплатня тощо)
Підприємець або особа, що веде незалежну професійну діяльність: Ні
ІПН: 3333333333
Телефон: 380901234567
Дата видачі документу: 2015-12-13
Місце роботи: monobank
Середній дохід: 9999
Підтверджую, що являюся публічною особою, або особою, що є близькою або пов’язаною з публічною особою.
Прошу відкрити поточний рахунок No2620176330043443 у гривні на моє ім'я Ткаченко Мар’яна Іванівна та встановити кредитний ліміт на суму, вказану у додатку,
відповідно до умов Договору та наведених нижче умов.
Проставленням, власноруч, свого підпису під цією анкетою-заявою, я:
1. Підтверджую, що надані мною документи є чинними (дійсними) та наведені вище їх копії відповідають оригіналу.
2. Я погоджуюсь з тим, що ця анкета-заява разом з Умовами і правилами надання банківських послуг, Тарифами, Таблицею обчислення вартості кредиту та Паспортом
споживчого кредиту складають договір про надання банківських послуг (далі - Договору), укладання якого я підтверджую і зобов’язуюсь виконувати його умови.
3. Підписанням цього Договору підтверджую, що я ознайомлений з Умовами і правилами надання банківських послуг, Тарифами, Таблицею обчислення вартості
кредиту та Паспортом споживчого кредиту (згідно вимог діючого законодавства) та отримав їх примірники у мобільному додатку, вони мені зрозумілі та не потребують
додаткового тлумачення. Окрім цього, я беззастережно погоджуюсь з тим, що Банк має право на свій розсуд в односторонньому порядку зменшувати або збільшувати
розмір дозволеного кредитного ліміту. Погоджуюсь з тим, що про зміну доступного розміру дозволеного кредитного ліміту Банк повідомляє мене шляхом надсилання
повідомлень у мобільний додаток.
4. Зі змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах ознайомлений, вимоги цієї Інструкції для мене
обов’язкові. Мені відомо про те, що вказаний у цій Анкеті-заяві поточний рахунок, забороняється використовувати для здійснення операцій, пов’язаних із здійсненням
підприємницької діяльності.
5. Підтверджую і засвідчую, що вся інформація та/або документи, надані мною Банку в тому числі через мобільний додаток, є повною і достовірною у всіх
відношеннях, і я зобов’язуюсь повідомляти Банк про будь-які зміни в цій інформації, що можуть статися, не пізніше, ніж через 3 банківські дні від настання таких змін.
6. Прошу вважати наведений зразок мого власноручного підпису або його аналоги (у тому числі мій електронний/електронний цифровий підпис) обов'язковим при
здійсненні операцій за всіма рахунками, які відкриті або будуть відкриті мені в Банку. Я засвідчую генерацію ключової пари з особистим ключем та відповідним йому
відкритим ключом k0p3kAIrDdREZBk8X8j3f70rf5b2ZAF2wFhETsDv5feF2FG3Z4OCw6N63E, яка буде використовуватися для накладання електронного цифрового
підпису у мобільному додатку з метою засвідчення моїх дій згідно з Договором.
Також я визнаю, що електронний цифровий підпис є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом
на документах на паперових носіях.Я підтверджую, що всі наступні правочини (у тому числі підписання договорів, угод, листів, повідомлень) можуть вчинятися мною
та/або Банком з використанням електронного/ електронного цифрового підпису.
7. Підтверджую ознайомлення з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
8. Підтверджую, що я є громадянином та резидентом України і не є податковим резидентом США.
9. Підтверджую те, що ця Анкета-заява є, також, заявою на відкриття рахунку і карткою із зразком мого підпису.
10. Згідно Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», я надаю Банку згоду на обробку, передачу та отримання Банком від / до бюро
кредитних історій (та інших третіх осіб з метою встановлення кредитного ліміту) інформації про себе, а саме доступ до своєї кредитної історії, як для укладання
договору про надання банківських послуг, так і на період його дії.
Надаю право та доручаю АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” здійснювати договірне списання коштів з усіх моїх рахунків, відкритих у АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”, без додаткових моїх
розпоряджень, для погашення будь-яких інших моїх грошових зобов’язань перед АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”, що випливають з умов Договору та/або будь-якого іншого
договору, що укладений або буде укладений у майбутньому між мною та Банком.
11. Усе листування щодо цього Договору прошу здіиснювати через мобільнии додаток або через інші дистанційні канали, відповідно до умов Договору.
Ідентифікацію та верифікацію клієнта виконав
________________________________
Я підтверджую, що надані клієнтом документи перевірено в його
присутності на чинність (дійсність) та наведені вище копії відповідають
Клієнт
Ткаченко Мар’яна Іванівна
Дата підписання:____________________
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК". Адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19
Ліцензія НБУ на право надання банківських послуг №92 від 10.10.2011 р.
Скачать