Загрузил hngosrbohsrb

1. Договор К-П

Реклама
ДОГОВІР
купівлі-продажу частки в статутному капіталі
Приватної фірми «ТД СПЕЦМЕТАЛ»
місто Харків
десяте вересня дві тисячі дев’ятнадцятого року
Ми, що нижче підписалися:
гр. Гузнеков Георгій Олексійович, паспорт громадянина України серія МК 252809,
виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 16 вересня 1996
року, зареєстрована за адресою: м. Харків, в’їзд Фесенківський, будинок 12, квартира 10,
ідентифікаційний номер облікової картки платника податків 1713006715 (надалі іменується
"Продавець"), з однієї сторони, та
гр. Якушева Тетяна Олександрівна, паспорт громадянина України серія ММ 237943,
виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 01 червня 1999 р.,
зареєстрована за адресою: м. Харків, провулок Дербентський, будинок 32, ідентифікаційний
номер облікової картки платника податків 2826712649 (надалі іменується "Покупець"), з
другої сторони,
керуючись ст.ст. 116, 147, 655 Цивільного кодексу України, діючи добровільно і,
розуміючи значення своїх дій, уклали цей договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В рамках цього Договору (далі - «Договір») Продавець зобов'язується передати
(уступити) Покупцеві, а Покупець прийняти та оплатити корпоративні права – 39,68%
(тридцять дев’ять цілих та шістдесят вісім сотих відсотків) частки статутного капіталу
Приватної фірми «ТД СПЕЦМЕТАЛ», код ЄДРПОУ 31632473 (Далі – «Товариство»).
Товариство знаходиться за адресою: 61001, Україна, Харківська область, місто Харків,
проспект Московський, будинок 277. Статутний капітал Товариства складає 6’300’000,00
грн. (шість мільйонів триста тисяч гривень 00 коп.)
2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
3.1. За домовленістю сторін ціна продажу корпоративних прав в розмірі 39,68% (тридцять
дев’ять цілих та шістдесят вісім сотих відсотків) частки в статутному капіталі Товариства
складає 2’500’000,00 грн. (два мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 копійок).
3.2. Сторони домовились здійснити розрахунки між собою протягом одного місяця з
моменту підписання даного Договору.
3.4. Форма розрахунків: національна валюта України - гривня.
3.5. Зміна ціни після укладення цього договору не допускається.
3. НАСЛІДКИ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ
4.1. Датою переходу права власності на частку учасника до Покупця є дата державної
реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що здійснюються
після повного розрахунку між сторонами.
4.2. Підписання цього Договору Сторонами та державна реєстрація змін до відомостей про
Товариство, що містяться в ЄДР, мають наступні юридично значимі наслідки:
- Покупець набуває у власність частку у розмірі 39,68% (тридцять дев’ять цілих та
шістдесят вісім сотих відсотків) статутного капіталу Товариства в наслідок чого стає
володільцем 100% статутного капіталу Товариства;
- Продавець втрачає всі права та обов`язки, обумовлені його статусом як учасника
Товариства.
4. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Продавець гарантує, що відчужувана за даним Договором частка у Статутному капіталі
Товариства не заставлена, не продана, не подарована, іншим способом не обтяжена, в спорі
та під арештом не знаходяться, претензій з боку третіх осіб щодо неї не висувається.
5.2. У разі невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язків за даним Договором,
Сторони несуть відповідальність згідно з чинним Законодавством України.
5.3. За достовірність документів наданих для підписання цього договору, несе
відповідальність сторона, яка їх надала.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до
чинного законодавства України.
6. ДІЯ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами.
7.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього
Договору, та закінчується 31.12.2019 р., але у будь-якому випадку до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань.
7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
7.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством,
зміни в цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюються
додатковою угодою до цього Договору.
7.4. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості
Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
7.5. Договір складено у двох автентичних екземплярах, що мають однакову юридичну силу.
8. ПІДПИСИ СТОРІН:
Продавець: __________________________ /________________________________________/
Покупець: __________________________ /_________________________________________/
Скачать