Uploaded by Сергей

ЭКОНОМИКА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

advertisement
ВСТУП
Виробнича діяльність сучасного підприємства пов'язана з використанням дорогого і різноманітного обладнання, автоматизованих систем, поточних ліній. Для надійної роботи обладнання вимагається систематичне технічне обслуговування, виконання ремонтних робіт та заходів з технічної діагностики.
Для підвищення ефективності виконання ремонтних робіт необхідно
втілювати заходи по зменшенню витрат і часу на проведення цих робіт.
Завданням курсової роботи є організація електротехнічної служби
збирального цеху та розрахунок собівартості робіт. Основними задачами цієї
служби є систематичне та якісне проведення надзору та ремонту електротехнічного обладнання з метою продовження терміну його служби, впровадження заходів по зниженню витрат і часу на його обслуговування.
З метою підтримання електрообладнання у робочому стані, попередження передчасного зношування і виходу із ладу упроваджена система
планово-запобіжного ремонту і технічного обслуговування електрообладнання, яка передбачає провадження комплексу електротехнічних заходів,
які здійснюються електротехнічними службами у плановому порядку..
ППР передбачає слідуючі види робіт:
Поточний ремонт - вид ремонту при якому шляхом очищення, перевірки і заміни деталей підтримується електрообладнання в робочому стані.
Перевірки - планують як самостійні операції лише для особливо
відповідального обладнання.
Капітальний ремонт - найбільш складний і повний вид ППР. При
ньому проводиться повне розбирання електричного обладнання, ремонт
базових деталей.
Технічний огляд - це комплекс робіт по підтримці в справному стані
обладнання. Воно передбачає догляд за обладнанням, проведення оглядів за
планом, видалення назначених несправностей, що не потребують виведення
обладнання з робочого режиму, регулювання, чистку, змащування обладнання і тому подібне. Технічний огляд проводиться експлуатаційним персоналом в процесі роботи обладнання з використанням перерв, неробочих днів,
змін
Из Лист № докум. Подп. Да-
МПЕК.ЕТ.0051.000.25.КР
Лис
1 ВИРОБНИЧІ РОЗРАХУНКИ
1.1 Розрахунок чисельності персоналу
До промислово-виробничого персоналу підприємства відносять
основних робітників, допоміжних та керівників. До складу електротехнічної
служби збирального цеху відносять електромонтерів та енергетика служби,
який виконує обвов’язки керівника.
Для розрахунку чисельності електромонтерів необхідно знати
трудомісткість ремонтно-профілактичних робіт та дійсний фонд часу роботи
одного працівника.
Дійсний фонд часу розраховується за наступною методикою:
- календарний фонд
𝐹к = 365 днів
(1)
- номінальний фонд
𝐹н = [𝐹к − (𝐶 + В)] ∙ 𝐹зм ,
(2)
де С, В – святкові та вихідні дні;
Fзм – тривалість зміни.
- дійсний фонд часу
𝐹д = 𝐹н ∙ (1 −
𝛼
100
),
(3)
де 𝛼 – втрати робочого часу у звязку з відсутністю робітників з
поважних причин.
На 2017 рік номінальний фонд складає 1986 годин, при тривалості
зміни 8 годин і тривалості робочого тижню 40 годин.
Дійсний фонд часу роботи одного праціника дорівнює:
20
𝐹д = 1986 ∙ (1 − ) = 1588,8 год
100
Розрахунукова чисельність робітників визначається за формулою
Рел =
Т
𝐹д ∙Квн
,
(4)
де Т – річна трудомісткість виконання робіт;
Квн – коефіцієнт виконання норм часу.
Из Лист № докум. Подп. Да-
МПЕК.ЕТ.0051.000.25.КР
Лис
Розрахункова чисельність робітників дорівнює:
Рел =
18000
= 10,3
1588,8 ∙ 1,1
Приймаю 11 електромонтерів.
Чисельність енергетиків визначається за формулою:
Рен =
Рел
Нк
∙ Ксп ,
(5)
де Рел – чисельність електромонтерів;
Нк – норма керування;
Ксп – коефіцієнт списковості складу.
Розрахункова чисельність енергетиків дорівнює
Рен =
11
∙ 1,2 = 0,88
15
Приймаю 1 енегетика.
Из Лист № докум. Подп. Да-
МПЕК.ЕТ.0051.000.25.КР
Лис
1.1 Розрахунок вартості основних фондів для ремонту
електротехнічного обладнання
До основних фондів підприємства відносять засоби праці, які приймають участь в процесі виробництва тривалий час, при цьому не змінюють
свою натуральну форму і переносять свою вартість на собівартість виконання
робіт частково у вигляді амортизаційних відрахувань.
До складу основних фондів електротехнічної служби збирального цеху включають обладнання, інструменти і прилади, які дорого коштують, транспортні засоби, будівлі.
Таблиця 1 – Перелік обладнання цеху
Вартість
Найменування
Кількість,
Nел,
придбання
обладнання
шт
кВт
одного, грн
Повна
першопочаткова
вартість, грн
Апарат для
2
4,4
8,8
4235
9317
2
0,36
0,72
2970
6534
1
3
3
13795
15174,5
Наждак
2
0,54
1,08
5100
11220
Піч сушильна
1
9
9
9560
10516
2
9
18
8825
19415
3
8
24
7670
25311
Шуроповерт
3
0,4
1,2
3215
10609,5
Разом
16
65,8
випробування
ізоляції
Апарат намоточний
Вертикальносвердлильний
верстат 2Н118
Випробувальний
стенд МИИСП
Випробувальний
стенд КИУ-1М
Из Лист № докум. Подп. Да-
108070
МПЕК.ЕТ.0051.000.25.КР
Лис
Інструмент і прилади, які дорого коштують приймають в розмірі 1520% від повної першопочаткової вартості обладнання.
Вінстр = 108070 ∙ 0,18 = 19452,6 грн
Для під'єму важких деталей і вузлів верстатів приймаю кранбалку
вантажопід'ємністю до 200 кг за ціною 18865 грн.
Вартість будівлі визначаєть за формулою:
Вбуд = (𝑆в ∙ ℎв ∙ Цзбк + 𝑆п ∙ ℎп ∙ Цц ) ∙ К,
(6)
де, Sв, Sп – виробнича і побутова площа, м2
hв, hп – висота виробничого і побутового приміщення, м
Цзбк, Цц – ціна за 1 м3 залізобетонних конструкцій і цегли з
урахуванням транспортнозаготівельних і будівельних
витрат, грн
К – коефіцієнт, що враховує товщу стін.
Виробнича площа розраховується згідно з нормативами по охороні
праці та техніки безпеки, а саме виробнича площа на 1-го робітника повинна
складати не менше 4,5 м2, а висота – не менше 3,5 м. А побутова площа
повинна складати не менше 25% від виробничої.
При чисельності 6 електромонтерів та 1 енергетик, виробнича площа
приміщення становить 35 м2, а побутова – 9 м2.
Вартість будівлі буде складати:
Вбуд = (35 ∙ 3,5 ∙ 2400 + 9 ∙ 3,5 ∙ 3100) ∙ 0,16 = 62664 грн
Таблиця 2 – Технологічна структура основних фондів дільниці
Повна
Найменування групи
першопочаткова
Питома вага, %
вартість, грн
Будівля
62664
30
Обладнання
108070
51
Транспортні засоби
18865
9
Інструмент
19453
10
Разом
209052
100
Из Лист № докум. Подп. Да-
МПЕК.ЕТ.0051.000.25.КР
Лис
2 ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ
2.1 Розрахунок вартості основних матеріалів
До основних матеріалів при виконнані робіт з ремонту
електротехнічного обладнання відносять: кабелі, сталеві труби, провода
різних модифікацій, ізоляційний матеріал, щитові перемикачі тощо, а також
покупні запчастини. Їх вартість розраховується в залежності від норми
витрат на одиницю трудомісткості.
ЗМо = Нв ∙ Т ∙ Ктзв ,
(7)
де Нв – норма витрат на основні матеріали і запчастини на
одиницю трудомісткості;
Т – трудомісткість виконання робіт;
Ктзв – коефіцієнт транспотно-заготівельних витрат.
За прескурантом цін підприємства норма витрат на основні
матеріали і покупні запчастини для ремонту електрообладнання складає
104,7 грн.
Вартість основних матеріалів дорівнює
ЗМо = 104,7 ∙ 18000 ∙ 1,18 = 2223828 грн
Из Лист № докум. Подп. Да-
МПЕК.ЕТ.0051.000.25.КР
Лис
2.2 Планування фонду оплати праці
Фонд заробітної плати – це загальна сума грошових коштів
направлених на оплату праці робітників і управлінського персоналу
підприємства за визначенний обсяг виконаної роботи або виготовленної
продукції, а також на оплату невіпрацьованого часу, який підлягає оплаті
відповідно до чинного законодавства. За змістом та джерелами формування
виділяють фонд основної заробітної плати та фонд додаткової заробітної
плати.
До фонду основної заробітної плати входить заробітна плата
нарахована за виконану роботу відповідно до встановленних норм праці
(норм часу, виробітку, норм обслуговування) за відрядними розцінками,
тарифними ставками та посадовими окладами працівників незалежно від
форм систем оплати праці прийнятих на підприємстві.
До фонду додаткової заробітної плати відносять доплати та надбавки
до тарифних ставок, оплати відпусток тощо.
Для розрахунку фонду оплати приці необхідно знати розряд
робітників иа тарифні ставки. В данному цеху приймаю 4-х робітників 3-го
розряду, 3-х робітників 4-го розряду, 2-х робітників 5-го розряду і 2-х
робітників 6-го розряду.
Середній розряд робітників складає:
Рсер =
4∙3+3∙4+2∙5+2∙6
= 4,2
11
В цеху підприємства застосовується погодинно-преміальна система
оплати праці. Галузеві тарифні ставки визначаються в тарифній сітці з
урахуванням того, що в середньому за місяць кожен робітник відпрацьовує
132,4 години.
Визначаємо тарифну ставку першого розряду:
Тст(1) =
ЗПмін 3200
=
= 24,17
𝐹д.сер 132,4
Таблиця 3 – Галузева тарифна ставка для електромонтерів
Класифікаційний
1
2
3
4
5
6
розряд
Тарифний
1
1,22
1,38
1,57
1,79
1,95
коефіцієнт
Тарифна ставка
24,17 29,49
33,35
37,95
43,26
47,13
За штатним розкладом підприємства оклад енергетика цеху складає
5950 грн.
Из Лист № докум. Подп. Да-
МПЕК.ЕТ.0051.000.25.КР
Лис
На основі визначеного загального фонду заробітної
визначається середньомісячна заробітна плата в наступній таблиці.
Найменування
категорій
Основні робочі
Керівники
Всього
плати,
Таблиця 6 – Середньомісячний ФОП для ПВП
Чисельність
Середньомісячна
Фонд заробітної
працівників,
заробітна плата,
плати
чол
грн/чол
11
1371536,46
10390,42
1
94248
7854
12
1465784,46
10179
Из Лист № докум. Подп. Да-
МПЕК.ЕТ.0051.000.25.КР
Лис
2.3 Планування кошторису витрат на виконання робіт
Кошторис – це основний документ, в якому вказані всі витрати
пов’язані з виконанням обслуговування і ремонту електротехнічного
обладнання цеху. На основі кошторису витрат складається собівартість
виконаних робіт і встановлюється тариф.
Найменування витрат
Загально-виробничі
витрати:
1. Амортизаційні
відрахування
Таблиця 7 – Кошторис витрат
Сума
Методика розрахунку
1.1 Будівлі
3133,2
1.2 Обладнання
21614
1.3 Інструмент і прилади,
які дорого коштують
4668,7
1.4 Транспортні засоби
2. Витрати на
електроенергію
3. Витрати на освітлення,
опалення та
енергозабезпечення
приміщень
4. Витрати на охорону
праці, ТБ та охорону
оточующого серидовища
5. Фонд оплати праці
керівників служби
Из Лист № докум. Подп. Да-
3773
160058,9
5% від їх вартості
62664 ∙ 0,05 = 3133,2
20% від його вартості
108070 ∙ 0,2 = 21614
24% від їх вартості
19453 ∙ 0,24 = 4668,7
20% від їх вартості
18865 ∙ 0,2 = 3773
𝐹д ∙ 𝑁ел ∙ Кв
𝑊ен =
ККД
Вен = 𝑊ен ∙ Цел , де
Nел – сумарна потужність
електродвигунів обладнання;
Кв – коефіцієнт втрат енергії в
мережі;
ККД – коефіцієнт корисної дії
двигунів;
Цен – ціна електроенергії за 1 кВт.
1588,8 ∙ 65,8 ∙ 0,9
𝑊ен =
= 108147,9
0,87
Вен = 108147,9 ∙ 1,48 = 160058,9
1522,5
За середньою нормою використання
по цеху (43,5 грн на 1 м2 виробничої
площі)
4320
360 грн на 1-го працюючого
94248
МПЕК.ЕТ.0051.000.25.КР
Лис
5.1 Відрахування на
соціальне забезпечання
6. Разом
загальновиробничих
витрат
20734,6
22% від фонду оплати праці
керівників
317072,3
2.4 Калькуляція собівартості виконання робіт
На основі складеного кошторису і попередніх розрахунків складається
собівартість виконання робіт, тобто визначається сума всіх витрат на
організацію електротехнічної служби цеху.
Таблиця 8 – Калькуляція собівартості
Сума, грн
Найменування статей калькуляції
на одиницю
на весь об’єм
трудомісткості
Витрати на основні матеріли і напівфабрикати
123,55
2223828
Витрати на заробітну плату електромонтерів
76,2
1371536,46
Відрахування на соціальне забезпечення
(22% від зарплати електромонтерів)
16,76
301738,02
Витрати на електроенергію
Разом прямі витрати
8,89
225,39
160058,9
4057161,38
Загальновиробничі витрати
8,72
157014,28
234,12
4214175,66
Собівартість виконання робіт
Из Лист № докум. Подп. Да-
МПЕК.ЕТ.0051.000.25.КР
Лис
3 Економічна ефективність організації електротехнічної служби
Для визначення ефективності організації електротехнічної служби
цеху визначаються наступні показники:
− тариф на виконання робіт
Тр = С + С ∙
р
100
,
(8)
де С – собівартість виконання робіт, грн;
р – рентабельність виконання робіт, %.
Тр = 234,12 + 234,12 ∙
21
= 283,29
100
− розмір прибутку за рік
П = (Тр − С) ∙ Т,
(9)
де Т – трудомісткість виконання робіт, н.год.
П = (283,29 − 234,12) ∙ 18000 = 885060 грн
− загальна ефективність
П
Еф = ,
(10)
К
де К – вартість капітальних вкладень, грн.
Еф =
885060
= 0,21
4214175,66 + 209052
− термін окупності капітальних вкладень, роки
Ток =
Ток =
1
Еф
,
(11)
1
= 4,76
0,21
Так як, термін окупності витрат на організацію електротехнічної служби менш, ніж нормативний (6,7 роки), то організація електротехнічної служби вважається доцільною.
Из Лист № докум. Подп. Да-
МПЕК.ЕТ.0051.000.25.КР
Лис
4 Техніко-економічні показники
Таблиця 9 – Техніко-економічні показники електротехнічної служби
Одиниці
Числове
Назва показника
вимірювання
значення
1. Випуск продукції в трудовому вимін.год
18000
рюванні
2. Випуск продукції в грошовому вигрн
4214175,66
мірюванні
3. Загальна площа дільниці
м2
44
2
4. Виробнича проща дільниці
м
35
5. Загальна вартість основних фондів
грн
209052
6. Чисельність робітників
чол
11
7. Чисельність керівників
чол
1
8. Загальний фонд оплати праці
грн
1465784,46
9. Середньомісячний фонд оплати
грн/чол
10179
праці на одного робітника
10. Випуск продукції на одного пран.год/чол
1500
цюючого по трудомісткості
11. Випуск продукції на одного прагрн/чол
351181,3
цюючого в грошовому вимірюванні
12. Фондовіддача
20,16
13. Собівартість виконання робіт на 1
грн
234,12
н.год
14. Прибуток
грн
885060
15. Загальна ефективність
0,21
16. Термін окупності капітальних вкларік
4,76
день
Из Лист № докум. Подп. Да-
МПЕК.ЕТ.0051.000.25.КР
Лис
Список літератури
1. Закон України „ Про підприємство в Україні ” березень 1991 рік
2. Плотнік Я. Д, Якушевич О. К „ Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві ” Львів 1996 рік
3. Покропивний С. Ф „ Економіка підприємства ” 2000 рік
4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з предмету „
Економіка організація і планування ЕТСП ” ЧПТ 2001 рік
5. ДБНУ Збірник 8 „ Електротехнічні установки ”, 2000 рік
6. Прайс листи на електротехнічну продукцію." Бізнес ” 2012 рік
7. Олійник В. С „ Довідник сільського електрика ”, Київ 1999 рік
8. Локтева Т. С „ Металоріжучі верстати ”, Київ 1997 рік
Из Лист № докум. Подп. Да-
МПЕК.ЕТ.0051.000.25.КР
Лис
Download