Uploaded by Tai Sa

Курсовая работа. Переработка отходов птицекомбината. Мощность производства 31.4 т мяса птицы за смену

advertisement
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
КУРСОВА РОБОТА
з_____________________________________________________________________
(назва дисципліни)
на тему: Переробка відходів птахокомбінату. Потужність виробництва 31.4 т м'яса
птиці за зміну
Здобувача __________ курсу _________ групи
спеціальності 181 «Харчові технології»_____
______________________________________
_______________________________________
(прізвище, ініціали студента)
Керівник_______________________________
_______________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Оцінка:
Національна шкала______________________
Кількість балів________ ECTS_____
Члени комісії _________
(підпис)
_______________
(прізвище та ініціали)
_________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
_________
(підпис)
Київ 2020
_______________
_______________
(прізвище та ініціали)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра технології м'яса і м'ясних_продуктів_______________________________
Дисципліна Технології переробки вторинних продуктів м’ясної галузі___________
Спеціальність 181 «Харчові технології»____________________________________
Курс ________________Група____________________Семестр__________________
ЗАВДАННЯ
на курсову роботу здобувача
_______________________________________________________________________
(прізвище, ім`я, по батькові)
1. Тема курсової роботи: Переробка відходів птахокомбінату. Потужність
виробництва 31.4 т м'яса птиці за зміну
2. Строк здачі здобувачем закінченої роботи ____________________________________.
3. Вихідні дані до роботи _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають
розробці). Реферат.
Вступ.
Розділ 1 Технологічна частина
1.1 Обґрунтування сировинної бази та вимоги до якості сировини
1.2 Характеристика асортименту та вимоги до якості готової продукції
1.3 Обґрунтування та вибір технологічних схем переробки сировини.
1.4 Аналіз і підбір технологічного обладнання
1.5 Організація виробничого потоку
Розділ 2 Аналіз нових наукових розробок в обраній сфері технологій
Висновки.
Список використаної літератури.
5. Перелік графічного матеріалу
1. Апаратурно-технологічна схема – Лист А1
6.Дата видачі завдання _________________________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№
п/п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Назва етапів курсової роботи
Термін виконання
етапів роботи
Примітка
Реферат
Вступ
Розділ 1 Технологічна частина
1.1 Обґрунтування сировинної бази та
вимоги до якості сировини
1.2 Характеристика асортименту та
вимоги до якості готової продукції
1.3 Обґрунтування та вибір
технологічних схем переробки
сировини.
1.4 Аналіз і вибір технологічного
обладнання.
1.5 Організація виробничого потоку.
Розділ 2 Аналіз нових наукових
розробок в обраній сфері технологій
Висновки
Список використаної літератури
Оформлення розрахунковопояснювальної записки
12
Оформлення графічної частини
13
Захист курсової роботи
Здобувач___________________
(підпис)
Керівник проекту ____________________ ________________________________
(підпис)
«____»_________________2020 р.
(прізвище, ім`я, по батькові)
РЕФЕРАТ
Розрахунково-пояснювальна записка курсової роботи на тему:
Переробка відходів птахокомбінату. Потужність виробництва 31.4
т м'яса птиці за зміну
складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних
джерел, що містить 13 найменувань. Роботу викладено на 27 сторінках, що
містять 4 рисунки, 10 таблиць.
У записці на основі аналізу технічних рішень здійснено аналіз та
обґрунтування вибору сучасних технологічних схем і обладнання на основі
вимог нормативної документації та з використанням джерел науковотехнічної інформації. Вказано вимоги до якості сировини і готової продукції
на основі діючих нормативних документів.
Виконана апаратурно-технологічна схема виробництва.
Ключові слова: ВІДХОДИ, КОРМОВЕ БОРОШНО, ПУХО-ПІРЄВА
СИРОВИНА, ПЕРЕРОБКА, ПТАХОКОМБІНАТ
Зміст
Вступ ......................................................................................................................... 6
Розділ 1 Технологічна частина .............................................................................. 8
1.1 Обґрунтування сировинної бази та вимоги до якості сировини ............... 8
1.2 Характеристика асортименту та вимоги до якості готової продукції .... 10
1.3 Обґрунтування та вибір технологічних схем переробки сировини ........ 10
1.4 Аналіз і підбір технологічного обладнання .............................................. 18
1.5 Організація виробничого потоку ................................................................ 18
Розділ 2. Аналіз нових наукових розробок в обраній сфері технологій ......... 21
Висновки ................................................................................................................ 25
Список використаної літератури ......................................................................... 26
Зм..
Арк.
№ докум
Розроб
Кисленок В.М.
Перев.
Гончаренко Т.Ю.
Н. Контр.
Затв.
Підпис
Дата
Переробка відходів
птахокомбінату.
Потужність виробництва
31.4 т м'яса птиці за зміну
Літера
Аркуш
y
2
Аркушів
Вступ
Птахопереробна промисловість займає одне з важливих місць у
забезпеченні населення високоякісними продуктами харчування. Економічна
ефективність галузі обумовлена низькими витратами кормів на виробництво
одиниці продукції. За конверсії корму м'ясне птахівництво перевершує всі
інші тваринницькі галузі завдяки біологічним особливостям птиці. На
виробництво 1 кг м'яса бройлерів витрачається кормів відповідно в 1,5 і 2,5
рази менше, ніж на таку ж масу свинини і яловичини.
Здатність птиці до найвищої конверсії корму при її хорошій адаптації
до промислових умов утримання, дієтичні якості продуктів (висока масова
частка білка при зниженій енергетичній цінності і рівні холестерину) є
факторами інтенсивного розвитку галузі.
В процесі переробки відходів забою птиці обробляється сировина, що
надходить з забійних цехів. Відходи забою птиці, не призначені для
вживання людиною в їжу, перетворюються в цінну білкову сировину,
мінерали і жири. Жоден з видів відходів забою птиці не викидається. Однак
для їх подальшого використання ці відходи повинні бути оброблені
відповідним чином. Цей процес є перетворенням відходів тваринного
походження в м'ясо-кісткове борошно, цільне борошно, пір'яне борошно,
кров'яне борошно, а також жири/масла. Ці види борошна можуть
продаватися підприємствам, що виробляють корми для домашніх тварин,
комбікормової промисловості та ін., а жири – фармацевтичній, хімічній,
нафтовій промисловості та багатьом іншим.
Переробка відходів забою птиці починається з обробки сировини, з
подальшою термічною обробкою, при цьому знижується вміст вологи і
знищується мікрофлора. Відділення витопленого жиру від твердої субстанції
(протеїнової маси) відбувається шляхом зціджування вільного жиру, з
подальшим його віджиманням. Тверда фракція потім подрібнюється до стану
порошку з отриманням м'ясної муки, м'ясо-кісткового борошна, пір'яної
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
муки, кров'яної муки. Жир може бути очищений шляхом центрифугування
або осадження.
Мета курсової роботи: вивчити технологію переробки відходів
птахокомбінату.
Завдання:
- обґрунтувати сировинну базу та вимоги до якості сировини;
- надати характеристику асортименту та вимоги до якості готової
продукції;
- обґрунтувати вибір технологічних схем переробки сировини;
- проаналізувати і підібрати технологічне обладнання;
- описати організацію виробничого потоку;
- проаналізувати нові наукові розробки в обраній сфері технологій.
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
Розділ 1 Технологічна частина
1.1 Обґрунтування сировинної бази та вимоги до якості сировини
На птахопереробних підприємствах країни отримують до 20-27 %
відходів від загальної кількості виготовленого м’яса птиці, що становить
десятки тисяч тонн в рік. На інкубаторних птахофабриках за рік відходи
інкубації складають 20-100 тон, а відходи одержані при забої птиці на
птахокомбінатах по 3-4 тонни щодня. За умови забезпечення птахофабрик
технологічним обладнанням від переробки всіх відходів можна отримати
понад 300 тис. т м’ясо-кісткового борошна і близько 30 тис. т технічного
жиру. [2]
Таблиця 1.1 - Вихід вторинної малоцінної сировини, %
Вид птиці
Голови
Ноги
Курчата
Кури
Індики
3,4
3,7
1,9
5,4
4,6
2,9
Гуси
Гусенята
Качки
Каченята
2,5
3,6
4,4
4,4
2,6
3,5
2,1
2,4
Технічні Перо
відходи
Сухопутна птиця
8,6
4,9
6,4
5,3
6,8
4,5
Водоплавна птиця
6,1
4,5
7,7
4,9
7,2
3,7
8,0
4,4
Кров
Всього
4,6
3,8
4,4
26,7
23,8
20,5
3,5
3,7
3,4
3,8
19,2
23,4
20,8
23,0
У сучасному балансі кормових раціонів сільськогосподарських тварин і
птиці важливе значення мають білкові корми тваринного походження, які
відрізняються високим вмістом перетравлювального протеїну, наявністю
жиру, є хорошим джерелом кальцію, магнію вітамінів групи В1, В12. Нестача
лише однієї з незамінних амінокислот в організмі тварини може бути
причиною уповільнення росту і навіть веде до її загибелі. Борошно
тваринного походження використовують при промисловому вирощуванні
птиці, свиней. Тваринні білкові корми, що містять високоякісний протеїн і
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
незамінні амінокислоти, при їх згодовуванні дозволяють збагатити рослинні
корми необхідними білковими інгредієнтами. При додаванні до раціону
птиці борошна значно прискорюється їх ріст і розвиток, зокрема курчат.
Нарощування виробництва м’яса птиці, насамперед курчат-бройлерів
стрімкими
темпами
призводить
до
значного
накопичення
мало
використаного пера-підкрилка. Хімічна оцінка кератинів пера дозволяє
позитивно оцінити потенційні можливості цих білкових ресурсів – в яких
міститься до 85 % білка при практично повному наборі амінокислот.
Таблиця 1.2 - Хімічний склад побічних продуктів переробки птиці, % [5]
Показник
Перо
Ноги
Кишки
Масова частка, %
Курчата
70,7
64,9
79,9
1,1
6,9
3,3
26,4
19,5
13,7
0,6
6,8
2,2
1,6
1,9
0,9
Кури
77,6
53,1
59,3
1,1
8,2
23,4
19,5
25,1
12,9
0,5
11,0
2,8
1,3
0,6
1,6
Індики
74,8
54,6
73,0
1,1
6,2
3,9
22,2
25,8
16,3
0,5
9,4
0,9
Волога
Жир сирий
Білок сирий
Зола
Безазотисті речовини
Волога
Жир сирий
Білок сирий
Зола
Безазотисті речовини
Волога
Жир сирий
Білок сирий
Зола
Голови
Кров
75,6
5,0
14,6
4,0
0,8
80,1
0,2
18,6
0,8
0,3
75,6
7,5
15,0
4,0
0,9
78,3
0,2
20,0
1,0
0,4
72,2
3,5
18,4
5,0
80,3
0,3
18,2
0,4
На птахофабриках основною сировиною для виробництва кормового
борошна тваринного походження і технічного жиру є відходи птахівництва,
допущені органами ветеринарного нагляду до переробки на корм. Сировина,
яка надходить у цех зважується і реєструється в журналі. Транспорт після
доставки сировини підлягає ретельній дезінфекції.
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
Для виробництва кормового борошна використовують нехарчову
сировину тільки від здорової птиці, яка допущена до переробки службою
ветеринарної медицини господарства. Термін зберігання сировини без
спеціальної обробки не повинен перевищувати 12 годин. Допускається
зберігання нехарчових відходів забою птиці в холодильниках при
температурі не вище 4 °С протягом 7 діб, або накопичення необхідної для
переробки кількості відходів в автоклавах, за умови їх термічної обробки
один раз на добу шляхом нагрівання до температури 100° протягом 30 хв.
Доставлену на переробку сировину очищають від сміття, при
необхідності промивають, звільняють від піску, бруду та інших включень.
Основна умова при виробництві кормового борошна і технічного жиру –
отримання високоякісного білкового продукту, що містить комплекс
незамінних амінокислот із збереженням в ньому ліпідної фракції та
фізіологічно цінних для тварин ненасичених жирних кислот.
1.2 Характеристика асортименту та вимоги до якості готової
продукції
При забої та переробці птиці утворюється чимала кількість нехарчових
відходів. Без вжиття належних заходів щодо їх утилізації вони служать
живильним
середовищем
для
розвитку
і
поширення
патогенних
мікроорганізмів, мух, гризунів, диких птахів, різних хижаків. При їх
розкладанні утворюються також речовини з різким неприємним запахом. Все
це в сукупності становить істотну загрозу для ветеринарно-санітарного
благополуччя
самого
господарства
і
прилеглих
територій,
створює
дискомфортні умови для населення. У той же час, при належному
використанні
ці
відходи
виробництва
кормового
можуть
борошна
служити
і
цінною
джерелом
сировиною
додаткових
для
доходів
господарству.
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
Забій птиці здійснюють у спеціалізованих забійних підприємствах або
в забійних цехах птахівницьких підприємств із застосуванням таких
технологій промислової переробки птиці після забою:
- Напівпатрання;
- Патрання;
- Патрання з розбиранням і обвалуванням патраних тушок.
Загальна кількість нехарчових відходів при переробці птиці методом
напівпатрання становить 15,3-18,5% від живої маси птиці, в тому числі: пір'я,
пух, підкрилок) – 4,0-5,7 %, технічні відходи (кров, кишечники, залізисті
шлунки) – 10,1-12,8 %.
При переробці птиці методом патрання загальна кількість нехарчових
відходів досягає 23,7-28,3% від живої маси птиці, в тому числі: пір'я, пух,
підкрилок – 4,0-5,7 %, технічні відходи (кров, стравоходи, зоби, кишечники,
залізисті шлунки, жовчні бульбашки, трахеї, селезінки, яєчники, яйцеводи,
насінники, кутикули) – 11,9-14,3 %; голови (без шиї) – 2,7-5,6 %, ноги – 2,54,6 %.[8]
Загальна кількість нехарчових відходів при переробці випатраної птиці
з розбиранням і обвалуванням тушок становить 20,0-39,4% від маси патраної
тушки, в тому числі: кістки – 18,4-36,9 %; нирки з легкими – 1,4-2,8 %.
За хімічним складом і фізико-механічними властивостями нехарчові
відходи забою птиці поділяють на наступні види (рис. 1.1)
Відходи птахокомбінату
Кератин місткі відходи
(перо-пухова сировина,
голови, ноги)
Кров
М'які відходи (технічні
відходи, легені, нирки)
Кісткові відходи (голови,
ноги, кістки після
механічної обвалки птиці)
Рис. 1.1 – Класифікація відходів птахокомбінату
Кератин містка сировина містить білок кератин, який має велику
молекулярну масу, складну структуру і в сирому вигляді, навіть якщо
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
подрібнити його до стану борошна, практично не засвоюється птахом.
Особливістю кератину також є високий вміст сірковмісних амінокислот
(цистину і цистеїну). Міцність і стійкість кератину обумовлена наявністю в
ньому дисульфідних зв'язків між пептидними ланцюжками білка. Якщо
розірвати тим чи іншим способом (шляхом гідротермічної обробки, обробки
кислотами, лугами, ферментами і т.д.) ці дисульфідні зв'язки, молекули
кератину
розриваються
на
окремі
пептидні
ланки,
доступні
дії
протеолітичних ферментів травної системи птиці.
Таблиця 1.3 – Склад кератин місткої сировини
Речовина
Сирий протеїн
Волога
Мінеральні речовини
Значення
85-90%
6-7%
3-5%
Склад
перо-пухова сировина
Кігті
Шпори
Рогові пластинки ніг
Дзьоби птиці
Кров з хімічної точки зору являє собою колоїдний розчин. Протеїн
крові відноситься до легкозасвоюваних, тому цю сировину досить піддати
«м'якій» термообробці з метою стерилізації та сушіння.
Таблиця 1.4 – Склад крові
Речовина
Волога
Протеїн
Мінеральні солі
Ферменти
Гормони
Мікроелементи
Біологічно активні речовини
Значення
80-81%
17%
21%
13%
2%
58%
35%
Білки м'яких відходів без належної обробки мають недостатньо
високий коефіцієнт перетравності (30-40 %), тому для його підвищення цю
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
сировину піддають відповідній обробці за спеціальними режимами, які,
однак, більш «м'які», ніж для кератин місткої сировини.
Таблиця 1.5 – Склад м'яких відходів
Речовина
Волога
Сухі речовини
Білки
Жири
Неорганічні речовини
Значення
57-63 %
43-37%
80-90%
19-10%
0,4-0,5 %
Основу протеїну кісток становить білок колаген. Кісткова сировина
характеризується значною механічною міцністю і розміром окремих частин.
Для перетворення в кормове борошно кісткову сировину піддають
термообробці для деструкції (розварювання) кісткової тканини, підвищення
перетравності колагену.
Таблиця 1.6 – Склад кісткової сировини
Речовина
Волога
Сухі речовини, тому числі
Протеїн
Мінеральні речовини
Жир
Кальцій
Магній
Фосфор
Вугільна кислота
Значення
30-35 %
70-65 %
28-33%
45%
25%
21-25%
1%
9-13%
5%
Всі ці відходи містять білки (протеїни), жири (ліпіди), кальцій, фосфор,
магній, натрій, вітаміни і мікроелементи, тобто цінні поживні речовини для
годівлі тварин і птиці. Але в тому вигляді, в якому вони знаходяться в
сировині, більшість з них в недостатній мірі засвоюються птахом, тому для
підвищення їх перетравності вони вимагають спеціальної обробки. Крім того,
до кормового борошна з відходів ставляться певні вимоги до розміру
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
частинок, вологості, вмісту жиру, допустимого рівня мікробної обсіменіння
тощо. Для виконання всіх цих вимог сировину на тій чи іншій стадії
технологічного процесу приготування кормової муки також подрібнюють,
стерилізують, висушують, при необхідності знежирюють. [6]
Технологічні розрахунки
Визначаємо кількість сировини, що переробляється і забезпечує змінну
потужність виробництва вироблення м'яса за формулою
А=𝑀·
100
𝑚
де М - маса м'яса в зміну, т;
m - норма виходу м'яса в % до передзабійної маси птиці, для
сухопутної птиці m = 73,9 %.
Отже
А = 31,4 ·
100
= 42,5 т
73,9
Визначаємо кількість голів птиці, що переробляється в зміну (N, шт.)
для цілей вибору продуктивності технологічної лінії переробки птиці за
формулою:
N=
А
k
де k - маса однієї голови птиці, кг, для сухопутної птиці k1 = 1,5 кг.
Отже
42,5 · 103
N=
= 28327 шт.
1,5
Кількість готової продукції (м'яса птиці та оброблених продуктів забою
птиці), перо-пухової, технічної та кормової продукції визначаємо за
формулою
А·𝑚
100
де А – передзабійна маса птиці, кг;
М=
m – норма виходу м'яса та інших продуктів, відсоток до передзабійної
маси птиці (довідкова література).
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
Результати розрахунків наводимо у вигляді таблиці 1.7.
Таблиця 1.7 - Вихід напівпродуктів при повному патранні птиці,
відсоток до передзабійної маси
Найменування напівпродукту
Вихід остиглого м'яса на кістки (тушок)
Легені
Нирки
Вихід комплекту потрухів і шиї (субпродуктів), всього
в тому числі:
- печінка
- серце
- м'язовий шлунок без вмісту, жиру і кутикули
- жир з шлунків
- шия без шкіри
Вихід голів без шиї
Вихід ніг
Вихід пір’я-пухової сировини, всього
в тому числі:
- пір’я
- пуху
- підкрилка
Технічні відходи
Вихід вмісту м'язового шлунка
Втрати при охолодженні
Сухопутна птиця
%
кг
60,5
31,4
0,7
0,22
0,4
0,13
8
2,51
1,9
0,6
2
0,8
2,7
4,5
3,9
5,5
4,2
1,3
14,8
0,7
1
0,60
0,19
0,63
0,25
0,85
1,41
1,22
1,73
0,00
1,32
0,41
4,65
0,22
0,31
1.3 Обґрунтування та вибір технологічних схем переробки
сировини
Виробництво м'ясо-кісткового борошна
Сухі тваринні корми, кормовий і технічний жир виробляють сухим
способом в горизонтальних вакуумних котлах зі знежирюванням шквари на
шнекових пресах або з проміжним знежирюванням шквари на центрифузі.
Процес виробництва включає підготовку сировини, теплову обробку
стерилізацію і сушку), знежирення, дроблення, просіювання шквари і
очищення жиру (рис. 1.2).
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
Рис. 1.2 - Схема виробництва м'ясо-кісткового борошна і жиру
Процес переробки являє собою три основних етапи, для кожного з яких
розроблена власна секція обладнання:
1. Приймання і подрібнення: відходи м'ясного виробництва збираються
в бункері приймання. Далі вони надходять на дробильні установки, де
сировина подрібнюється до необхідної фракції. Потім по транспортерів або
насосів подрібнена маса подається в варильні ємності.
2. Термічна обробка: у варильному котлі відбувається розварювання і
стерилізація сировини. У процесі варіння утворюються насичені пари, які
утилізуються в спеціальному обладнанні.
3. Поділ борошна і жиру. Основна умова якості борошна - звільнення
його
від
жиру.
Процес
здійснюється
пресуванням.
Далі
борошно
охолоджується, подрібнюється, просівається і тарується. Жир після
пресування подається в обладнання для очищення.
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
Виробництво кров’яного борошна
Безперервно діюча установка включає три основні вузли: прийому і
зберігання крові, механічного зневоднення і сушки.
Кров з ємності надходить в приймач, виконаний з нержавіючої сталі. З
приймача кров надходить в насос-подрібнювач, в якому відбувається
подрібнення згустків крові і домішок. Після подрібнення маса проходить
через щілину між ріжучими крайками і кільцем і потрапляє в гвинтовий
насос. Насос рівномірно подає кров в коагулятор. В останньому відбувається
безперервна коагуляція крові завдяки подачі пари. Коагульована кров з
коагулятора надходить в центрифугу, де тверді частинки відокремлюються і
потрапляють в бак. З коагулятора кров подається на безперервно діючу
центрифугу, яка розділяє коагульовану кров на зневоднений коагулят і воду.
Коагулят через встановлену в центрі центрифуги трубу подається в
приймальну камеру і через отвір надходить на обертовий барабан, на стінці
якого осідають його частинки, а потім вивантажуються за допомогою шнека.
Зневоднений коагулят за допомогою закритого шнека надходить в
сушарку безперервної дії. Відпрацьоване повітря з сушарки проходить через
циклон і змішується з повітрям, що виходить з центрифуги. Вентилятором
суміш подається в промивну вежу, де випадають тверді речовини, що
містяться у відпрацьованому повітрі. Несконденсовані гази нагріваються в
підігрівачі, а потім подаються в сушарку, яка працює під невеликим
розрідженням, створюваним вентилятором.
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
Рис. 1.3 - Схема безперервної лінії виробництва кров'яного борошна:
1-пульт управління; 2-приймач крові; 3-насос-подрібнювач; 4коагулятор; 5 - патрубок для подачі пари; 6 - центрифуга; 7 - насос; 8 охолоджувач; 9 - вентилятор; 10 - підігрівач; 11 - промивна вежа; 12-циклон;
13-сушарка; 14-шнек
1.4 Аналіз і підбір технологічного обладнання
Розрахунок кількості прес-апаратів
𝑁=
Рн (1,32 + 0,41)
=
= 0,863 ≈ 1 шт.
Рст
2
де Рн - необхідна продуктивність по вихідній сировині, т;
Рст - стандартна продуктивність апарату, т.
Розрахунок об’єму накопичувальних бункерів
𝑉=
Рн (1,32 + 0,41)
=
= 4,67 м3
𝜌
0,37
Де 𝜌 - густина вихідної суміші, т/м3.
Приймаємо 𝑉 = 5 м3.
Аналогічно приймаємо об’єм змішувача-ферментатора 𝑉 = 5 м3.
Розрахунок кількості сушарок
𝑁=
Рн (1,32 + 0,41)
=
= 0,576 ≈ 1 шт.
Рст
3
Розрахунок діаметру циклону
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
4·𝑄
4 · 0,07
𝐷=√
=√
= 0,305 м
𝜋·𝜔
3,14 · 0,96
де 𝑄 - об'ємна витрата газу, що очищається, м3/с;
𝜔 - оптимальна швидкість газу в перерізі циклону
Приймаємо 𝐷 = 300 мм.
Перелік обладнання, яке використовується при отриманні борошна з
пір’я приведено в таблиці 1.8.
Таблиця 1.8. Перелік технологічного обладнання
№ Найменування обладнання
п/п
1
прес для механічного віджиму зайвої
вологи з підготовленої сировини
2
накопичувальний бункер зі шнеком
3
двовальний змішувач-ферментатор
4
вихрова сушарка-подрібнювач
5
циклон-накопичувач зі шлюзовим
затвором
6
пристрій для упаковки отриманого
пір'яного борошна в тару (мішкотарник)
Тип
обладнання
Характеристи
ки
Кількість,
шт.
WDP-1/2
2 т/год.
1
ЗЛ-500
Allgaier
V 5м3
5 м3
3 т/год.
828-954
м3/год.
1
1
1
від 10 до 50 кг
1
ЦН-15-300
ДВС-30150-1
1
1.5 Організація виробничого потоку
Технологічна схема отримання борошна з пір’я наведена на рис. 1.4.
Рис. 1.4. Технологічна схема отримання борошна з пір’я
1 - прес для механічного віджиму зайвої вологи з підготовленої
сировини; 2 - накопичувальний бункер зі шнеком; 3 - двовальний змішувачферментатор; 4 - вихрова сушарка-подрібнювач; 5 - циклон-накопичувач зі
шлюзовим затвором; 6 - пристрій для упаковки отриманого пір'яного
борошна в тару (мішкотарник)
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
Кератин містка сировина, зокрема пір'яна суміш, проходить попередню
підготовку, що забезпечує однорідність сировини, необхідну вологість та ін.
Для цього вихідна пір'я-пухова сировина віджимається для видалення зайвої
вологи через шнековий прес 1 до вологості 50-70%. Підготовлену сировину
направляють в накопичувальний бункер 2 для короткочасного зберігання.
Підготовлену сировину поміщають в змішувач-ферментатор 3, додають
фермент і кофермент і проводять ферментацію при вологості пера 50-70%,
температурі 30-60°С протягом 4-12 годин. За рахунок підтримання заданої
вологості і температури в змішувачі-ферментері 3, а також необхідної
тривалості процесу забезпечується якісна ферментація пухо-пір'яної суміші,
при якій рвуться дисульфідні зв'язки в структурі кератину, що в подальшому
забезпечує доступність амінокислот при використанні кінцевого продукту в
кормових цілях.
Сушка і подрібнення кінцевого продукту виробляються в апараті 4,
який виконаний у вигляді газодинамічної машини, в камері якої
встановлений високошвидкісний ротор з можливістю обертання. Циклоннакопичувач 5 задовольняє необхідність уловлювання дрібнодисперсних
частинок висушеного продукту з газового потоку, що виноситься з сушарки.
Кінцева
упаковка
отриманого
пір'яного
борошна
виробляється
в
спеціальному пристрої – мішкотарнику 6.
Таким чином, технологічна схема отримання пір'яного борошна і
пристрій для його здійснення забезпечують оптимальний режим ферментації
пухо-пір'яної
суміші,
виключення
високотемпературного
впливу
на
оброблюваний продукт, а також поєднання операцій подрібнення і видалення
вологи, відмова від використання декількох окремих пристроїв (вузлів), що
використовуються для виділення і обробки готового продукту, заміна їх на
один пристрій.
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
Розділ 2. Аналіз нових наукових розробок в обраній сфері технологій
Високий вміст у кормовому борошні білків, жирів і мінеральних
речовин
обумовлює
її
цінність
як
продукту
для
згодовування
сільськогосподарським тваринам і птахам. Сировиною для виробництва
кормової продукції є: ветеринарні конфіскати, нехарчові відходи і малоцінні
в харчовому відношенні продукти, одержувані при переробці всіх видів
худоби, птиці та кролів, відходи від виробництва харчової та технічної
продукції, а також трупи худоби та птиці, допущені ветеринарно-санітарною
службою. Через це розробка нових способів отримання кормового борошна є
актуальною задачею на сьогоднішній день.
Автор Крутченский Р. В. [11] пропонує виробництво кормового
борошна пресово-сушильним способом без використання бульйонів. Грубо
подрібнену або не подрібнену сировину сушать до залишкової вологості 79% охолоджують до 20-30оС і подрібнюють до стану борошна; при цьому
ступінь помелу повинна бути така, що сукупність всіх фракцій з діаметром
частини до 3 мм повинна становити не менше 40% від загального обсягу
помелу; помел зволожують до 9-13% перемішують для кондиціонування по
вологості,
а
потім
піддають
тепловій
обробці
глухим паром
при
перемішуванні доводячи температуру матеріалу до 90-100оС, а вологість до
3,5-9,0% після чого пресують під тиском 250-400 кг/см2 з одночасним
гранулюванням продукту.
Необхідність зазначеної послідовності в проведенні перших трьох
технологічних
операцій
полягає
в
наступному.
Не
вдаючись
до
розварювання, більш глибоке руйнування клітинної структури сировини (без
утворення бульйонів) може бути досягнуто шляхом механічного подрібнення
його. Однак, рибний Сирець містить до 20% тваринного білка (сирого
протеїну) і до 70% вологи. Завдяки цьому сирець володіє високими
пластичними властивостями.
В результаті висушування досягається подвійний ефект: по-перше за
рахунок видалення вологи знижується пластичність сировини, по-друге в
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
процесі висушування сировини, що має високу вологість ( до 70%),
відбувається теплове руйнування непроникних для жиру клітинних оболонок
матеріалу під впливом тепла, пари (вологи) і механічних впливів мішалки.
Завдання, що вирішується винаходом, створення екологічно чистого,
ресурсозберігаючого, безвідходного способу отримання кормового борошна
з риб і нерибних об'єктів промислу; забезпечення отримання високих
виходів, якості і чистоти виробленого продукту.
Автор Богатирьов А.Н. [12] пропонує спосіб вилучення жиру з кістки і
отримання
кормової
муки,
який
передбачає
подрібнення
сировини,
вібраційну обробку в гарячій воді з подачею гострої пари з поділом кісткової
шквари і водно-жирової емульсії з виділенням з останнього жиру і води,
промивку і сушку кісткової шквари з подальшим її дробленням, при цьому
подрібнення ведуть до розміру частинок не більше 25 мм, вібраційну обробку
проводять з подальшим фільтруванням водно-жирової емульсії, а перед
сушінням проводять подрібнення знежиреної шквари.
Сутність способу полягає в тому, що кісткову сировину подрібнюють
на пристрої до розміру часток не більше 25 мм, потім подрібнені кістки
завантажують у вібраційну установку, куди одночасно подають гарячу воду і
гострий пар, при цьому вібраційну обробку проводять з подальшим
фільтруванням водно-жирової емульсії, а після фільтруванні емульсію
направляють на поділ по фракціях жир-вода. Знежирену кісткову шквару
промивають і направляють на сушку і дроблення. Для прискорення процесу
сушіння отримання більш рівномірної по дисперсності борошна перед
сушінням
проводять
додаткове
подрібнення
знежиреної
шквари.
Подрібнення сировини до розміру не більше 25 мм необхідно для того, щоб
при процесі відділення жиру досягти максимального його виходу.
Відомо, що одним з визначальних параметрів тепломасообмінного
процесу є поверхня контактування взаємодіючих фаз (кістка-вода для
екстракції і кістка-повітря для сушіння), тому подрібнення кістки до
крупності частинок менше 25 мм зумовлює підвищення виходу жиру при
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
скороченні часу екстракції і сушіння. У свою чергу зниження часу обробки
сировини обумовлює підвищення біологічної цінності готового продукту.
Крім
того,
цьому
також
сприяє
монодисперсність
(усереднення)
оброблюваних частинок кістки.
Одержувані в результаті здійснення пропонованого способу продукти,
а саме, жир і кормове борошно, мають наступні фізико-хімічні показники
(табл.2.1, табл.2.2).
За органолептичними, фізичними і хімічними показниками кістковий
харчовий жир задовольняє вимогам ГОСТ 25092-82 "жири тварини топлені
харчові".
Таблиця 2.1 - Характеристика кістних харчових жирів
Показник
Колір при температурі 15-20 0С
Запах і смак
Вміст вологи, %
Кислотне число
Сортність
Характеристика
Від білого до жовтого
Без сторонніх
0,15-0,20
0,80-1,20
Вищий сорт
Таблиця 2.2 - Характеристика кістного борошна
Показник
Вміст, %:
Волога
Жир
Вода
Протеїн
Характеристика
7-9
6-8
58-61
20-25
Автор Сон К.Н. [13] пропонує склад для отримання кормового борошна
з сировини тваринного походження для сільськогосподарських тварин.
Сутність: кормове борошно в якості кісткової сировини містить сиру кістку,
додатково соняшникову музу і воду, або кров, або воду з м'язовою тканиною,
взяті у вагових співвідношеннях 1,3 - 1,0: 1,0 - 1,3 при певному
співвідношенні компонентів.
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
Мета винаходу – отримання кормового борошна з сировини з досить
високим вмістом кістки. Поставлена мета досягається новим складом для
отримання кормового борошна, що передбачає підготовку сировини, теплову
обробку,
сушку,
дроблення
і
просіювання.
В
якості
сировини
використовують сиру подрібнену кістку, соняшникову лузку і воду або
м'язову тканину і воду, або зібрану кров тварин.
Наявність зазначених відмінних ознак підтверджує, що заявлене
технічне
рішення
відповідає
критерію
винаходу
"новизна".
Відомо
використання сирої подрібненої кістки спільно з соняшниковою лушпинням і
водою або м'язовою тканиною і водою або зібраної кров'ю тварин для
отримання кормового борошна.
Таким чином, використання винаходу дозволяє істотно підвищити
біологічну цінність кормового борошна за рахунок отримання продукту з
більш високим вмістом жиру і протеїну в порівнянні з кістяним борошном,
одержуваної відповідно до ГОСТ 19495-74, в 1,2-3,0 і 3,1-7,4 рази відповідно.
Завдання використання відходів кістки, з одного боку, викликана все
більш зростаючою потребою сільського господарства в кормах тваринного
походження
з
високою
біологічною
цінністю.
З
іншого
боку,
на
підприємствах харчової промисловості відходи сирої кістки практично не
використовуються. Сира кістка на більшості підприємств після обвалки
збирається на відкритих майданчиках, псується при зберіганні і вивозиться в
місця поховання, що негативно позначається на екологічному стані
повітряного басейну як в районі підприємства, так і районі поховання.
Винахід дозволяє зберегти цінний харчовий продукт, яким є сира
кістка, розширити асортимент кормів для сільськогосподарських тварин,
запобігти знищенню соняшникової лушпиння.
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
Висновки
В наведеній роботі була розглянута технологія переробки відходів
птахокомбінату. Потужність виробництва 31.4 т м'яса птиці за зміну. В
результаті проведеної роботи можна зробити наступні висновки:
1. обґрунтована сировинна база та наведені вимоги до якості сировини;
2 дана характеристика асортименту та наведені вимоги до якості
готової продукції;
3. обґрунтована та вибрана технологічна схема переробки сировини;
4 проаналізоване і підібране технологічне обладнання;
5.
була
розглянута
схема
установки
для
стабілізації
крові
безпосередньо в жолобі;
6. проведений аналіз нових наукових розробок способів, що
дозволяють уникнути негативного впливу таких факторів, як довго
тривалість традиційних способів переробки крові, використання ферментних
препаратів, які вимагають подальшої інактивації, продукт швидко піддається
мікробіальному псуванню, має гіркуватий смак і запах, немає можливості
регулювання фізико-хімічних властивостей.
Результати курсової роботи рекомендовано використовувати на
птахофабриках, які мають значні об’єми відходів поточного виробництва.
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
Список використаної літератури
1.
Пешук Л.В. Технологія переробки вторинних продуктів м'ясної
галузі / Л.В. Пешук // Київ: Центр учбової літератури, 2018. — 366 с.
2.
Пешук Л.В. Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна
експертиза м’яса та м’ясних продуктів. – К.: ЦУЛ, 2011. – 400 с.
3.
Клименко, М.М. Технологія м’яса та м’ясних продуктів. підруч./
М.М. Клименко, Л.Г. Віннікова, І.Г. Береза та ін.. за ред.. М.М. Клименка. –
К.: Вища освіта, 2006. – 640 с.
4.
Ивашов, В.И. Технологическое оборудование предприятий
мясной промышленности. / В.И. Ивашов. - СПБ.: ГИОРД, 2010. – 736 с.
5.
Ковбасенко, В.М. Отходы мясокомбинатов и их использование в
животноводстве / В.М. Ковбасенко. - М.: Агропромиздат, 1989. - 268 с.
6.
Ковбасенко, В.М. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами
технології та стандартизації продуктів тваринництва: навчальний посіб. /
В.М. Ковбасенко. – Одеса: ТЕС, 2012. – 456 с.
7.
ресурсов
Лисицин, А.Б. Переработка и использование побочных сырьевых
мясной
промышленности
и
охрана
окружающей
среды:
[справочник] / А.Б. Лисицин, М.Л. Файвышевский, Р.В. Илюхина и др. –
М.:ВНИИМП,2000-405с.
8.
Мдинарадзе, Т.Д. Переработка побочного сырья животного
происхождения / Т.Д. Мдинарадзе. - М.: Агропромиздат, 1987.-239 с.
9.
Рогов, И.А. Общая технология мяса и мясопродуктов. / И.А.
Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. – М.: Колос, 2000. – 367 с.
10.
Антипова, Л.В. Методы исследования мяса и мясопродуктов /
Л.В Атипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов.- Москва : Колос.- 2001-586с.
11.
Патент RU2061385C1 Крутченский Г.В. Способ получения
кормовой муки
12.
Патент № 2063419 Ивашов В. И., Ясаков А.Н., Дудин М. В.
Способ извлечения жира из кости и получения кормовой муки
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
13.
Патент № 2030881 Сон К.Н., Ивочкин С.К., Кудрявцев Е.А.
Состав для получения кормовой муки из сырья животного происхождения
для сельскохозяйственных животных
Аркуш
Зм..
Арк.
№ докум
Підпис
Дата
Download