Uploaded by Ігор Морміль

алгебра 18

advertisement
Приклад
Знайдіть
sin α, cos α, tg α, sin β, cos β, ctg β.
1. Подайте в радіанній мірі кути:
а) 5°;
б) 1140º;
в) 765°;
г) 67° 5'.
2. Подайте в градусній мірі кути:
а) 1,25π;
Відповідь
б) 1;
7
в)
12
Тригонометричні функції
числового аргументу
Алгебра 10
Синус числа α, косинус числа α
sin α
Синусом числа α називається ордината точки Рα,
утвореної поворотом точки Рα(1;0) навколо початку
координат на кут в α радіан
cos α
Косинусом числа α називається абсциса точки Рα,
утвореної поворотом точки Рα(1;0) навколо початку
координат на кут в α радіан
Тангенс числа α
Тангенсом числа α називається відношення
синуса числа α до його косинуса
sin 
tg 
cos 
Тангенс визначений для всіх α, крім тих значень, для яких cos α = 0
Ордината точки перетину прямих
ОРα і t дорівнює тангенсу числа α.
Пряма t вісь тангенсів.
Котангенс числа α
Котангенсом
числа
α
називається
відношення косинуса числа α до його синуса
Котангенс визначений для всіх α, крім тих значень, для яких sіп α = 0
Пряма q вісь тангенсів.
sin α
соs α
tg α, сtg α
Виконання вправ
§11, стр.91-92,
№ 431, 433, 437.
Додатково. №445, 439.
Джерела:
Роганін О. М. Алгебра і початки аналізу:
10 клас: Плани-конспекти
Download