Загрузил Татьяна Алексейцева

1414 (1)

Реклама
Перелік робіт з підсумкової перевірки
які проводяться в 4 класі з мови
Вид перевірки
Читання*
Списування
Диктант
Перевірка мовних знань і вмінь
Письмовий переказ
Діалог (усно або письмово)**
Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація
Загальна кількість перевірок за семестр
І
сем.
–
1
1
1
1
1
–
ІІ
сем.
–
1
2
2
–
5
6
1
*у 2-4 класах сформованість читацьких умінь перевіряється на уроках літературного читання;
** форма перевірки діалогу (усно або письмово) – за вибором учителя.
Норми оцінювання списування та диктанту
Рівень навчальних
досягнень
учня/учениці
Початковий
Середній
Достатній
Високий
Бали
Кількість помилок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17 і більше
14-16 помилок
11-13 помилок
8-10 помилок
5-7 помилок
1 негруба та 4 грубих помилки
2 негрубі та 2 грубі помилки, або 3 грубі
2 негрубі та 1 груба або1 негруба та 2 грубі помилки
1 негруба та 1 груба помилки
2 негрубі помилки
1 негруба помилка
––
Список слів, вимову і написання
яких учні повинні запам’ятати
Аеропорт, ввéчері, вдень, взúмку, вісімдесятú, влі́тку, восенú, вперéд, врáнці, врівноваженість, вчóра, гардероб, гектар, держáва, дисциплі́на, життєрадісний, ззáду, кіломéтр,
лівóруч, мізúнець, мільйóн, назáд, напáм'ять, наполегливість, океáн, оптимізм, попéреду,
посерéдині, правóруч, п'ятдесятú, п'ятсóт, сімдесятú, спільнота, справедливість, телегрáма, телефóн, температýра, тепéр, творчість, футбóл, шерéнга, шістнáдцять,
шістдесятú, шістсóт, щогодúни, щотижня (48 слів).
І семестр
62 години (4 години на тиждень)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Тема уроку
Мова і мовлення (3 години і протягом року)
Мова - скарбниця історії народу.
Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові
слова в мові.
Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях.
Дотримання правил мовленнєвого етикету, культури спілкування.
Складання діалогу за малюнком.(впр.12)
Текст (11 годин і протягом року)
Закріплення поняття про будову текстів різних типів(опис, розповідь, есе). Тема і мета висловлювання. Заголовок.
Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту (монологічного і діалогічного) слів, найважливіших для висловлення думки. Виразне читання діалогу. (впр.23)
Спостереження над засобами зв’язку речень у тексті. Лексичні
засоби для зв’язку речень у тексті. Складання діалогу за описаною ситуацією.
Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за
роллю абзаців у тексті
Побудова власного висловлення (есе)
Розв.мовлення. Вправляння у написанні листів: «Як я провів літні
канікули»
Спостереження за особливостями змісту та побудови текстуміркування: наявність певного твердження, доказів та висновків.
Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів, формулювання висновку.
Складання художніх та науково-популярних описів.
Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів.
Контрольна робота: складання діалогу
Замітка до газети. Закріплення поняття про будову текстів різних
типів. Контрольна робота: складання діалогу
Повторення й узагальнення вивченого матеріалу. Контрольна
робота: складання діалогу.
Речення (9 годин і протягом року)
Повторення й узагальнення вивченого про види речень за метою
висловлювання, про головні і другорядні члени речення
Розв.мовлення . Переказ тексту «Картопля»
Встановлення зв’язку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів.
Визначення, за допомогою чого зв’язуються слова (за допомогою
закінчень і прийменників, тільки закінчень).
Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення. Спостереження за вживанням речень з од-
Дата
Примітка
Підсумкова
перевірка №1.
Діалог
Підсумкова
перевірка №1.
Діалог
Підсумкова
перевірка №1.
Діалог (Тема)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
норідними членами в тексті. Кома при однорідних членах речення.
Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення.
Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами використання речень з однорідними членами у
побудові текстів. Граматичні питання до однорідних членів речення .
Контрольна робота з мовної теми «Мова і мовлення.
Текст. Речення»
Підсумкова
перевірка №2.
Перевірка
мовних знань і
вмінь(Мовна
тема)
Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого
матеріалу.
Слово. Значення слова. Частини мова (3 год)
Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про: лексичне значення слова морфемну будову слова розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих, і форм одного з таких слів.
Розв.мовлення . Навчальний переказ з опорою на допоміжні матеріали «Осінь за вікном чарівну казку пише»
Поділ на групи слів, що належать до різних частин мови. Службові
слова .
Іменник ( 18 годин)
Повторення вивченого про іменник як частину мови . Розширення
уявлень про лексичне значення іменника (слова з абстрактним
значенням: радість, сум, сміливість тощо).
Іменники-синоніми. Іменники-антоніми. Багатозначні іменники.
Пряме і переносне значення іменників .( впр.92-96)
Рід і число іменників. (впр.97-99)
Відмінювання іменників. Початкова форма іменника. (впр.100-106)
Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з´], [ц´], [с´] перед закінченням -і в
іменниках різного роду.
Розв.мовлення . Контрольна робота: письмовий переказ
(Тема)
Аналіз контрольної роботи. Спостереження за явищами чергування кореневих [і] з [е], [о] в окремих іменниках жіночого та чоловічого родів з основою на приголосний.
Закінчення іменників жіночого роду на –а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж, ч, ш].
(впр.121-124)
Правопис закінчень іменників чоловічого роду у родовому відмінку
однини.(впр.125-128)
Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. (впр.129-133)
Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на -ар, -яр (впр.134-136)
Спостереження над паралельними закінченнями іменників чоло-
(Тема)
Підсумкова
перевірка №3.
Письмовий
переказ
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
вічого роду – назв істот у давальному і місцевому відмінках однини. (впр.137-140)
Розв.мовлення. Складання і записування зв’язаних між собою
речень, які описують зміст малюнка .
Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини ( крім позиції Об’ю, верф’ю.)
Спостереження за закінченнями іменників у множині (таблиця
відмінювання). Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині. (впр.141-146)
Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках.
Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку
множини з прийменником по (впр.147-150)
Контрольна робота: диктант
Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого
матеріалу.
Прикметник (17 год)
Повторення вивченого про прикметник.(впр.151-154)
Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне
значення прикметників. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому (без термінів).(впр.155-159)
Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому (без термінів). Вправи на доцільне
використання прикметників у мовленні.(впр.160-167)
Розв.мовлення. Складання і запис запитань на задану тему та
відповідей на запитання, поставлені однокласником (вчителем).
Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з
іменниками. Родові закінчення прикметників. Розрізнення роду і
числа прикметників у сполученнях з іменниками. (впр.168-170)
Спостереження за зв'язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і
числами. (впр.168-170)
Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками (таблиця
відмінювання) в однині та множині. Граматичне питання до прикметника у сполученні з іменником.
(впр.174-177)
Вправи на визначення відмінка прикметника в реченні. (впр.179181)
Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст.( впр.182-186)
Розв.мовлення. Складання запрошення. Удосконалення написаного
Вимова і написання найуживаніших прикметників на -ський,
-цький, -зький.
Уживання ь перед закінченнями прикметників у родовому, дава-
Підсумкова
перевірка №4.
Диктант
(Тема)
57
58
59
60
61
льному, орудному та місцевому відмінках однини.
Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Закінчення -і
у називному відмінку множини (вимова та правопис)
Контрольна робота: списування
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого у І семестрі.
Виконання творчих завдань
Розв.мовлення. Порівняльний опис дерев. Складання казки за
поданим планом і опорними словами « Горобина і ялина у зимовому лісі»
Повторення вивченого про іменник. Виконання завдань у зошитах
з підготовки до ДПА.
Календарне планування склала Бець Л.І.
Підсумкова
перевірка №5.
Списування
(Тема)
№
з/п
1
II семестр
57 годин (3 години на тиждень)
Тема уроку
Числівник (6 годин)
Загальне уявлення про числівник як частину мови. Вимова і правопис найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні
2
Вимова і правопис найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні. Практичне
засвоєння вимовляння і письма та відмінкових форм окремих числівників (11, 14, 16,
50, 60, 70, 80, 1000).
3
4
Питання до кількісних і порядкових числівників
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Словесні формули на означення показників часу протягом доби.Узагальнення
знань про числівник
Контрольна робота: диктант
Аналіз контрольної роботи.
Розв.мовлення. Детальний переказ тексту з творчим завданням
Займенник (9 год)
Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті
Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах.
Займенники 1-ї, 2-ї, 3-ї особи однини і множини
Відмінювання особових займенників
Вживання займенників з прийменниками
Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних формах. Вправи на використання займенників для зв'язку речень у
текстах. Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів
Розв.мовлення. Складання тексту-міркування на основі прочитаного оповідання В. Сухомлинського «Співуча пір’їнка»
Контрольна робота з мовних тем «Числівник», «Займенник»
Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого
матеріалу.
Дієслово (20 год)
Повторення вивченого про дієслово (питання, значення, роль у
реченні, зв'язок з іменниками)
Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова.
Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях
Особливості речень з однорідними присудками
Розв.мовлення. Написання твору «Зима»
Роль дієслів у текстах розповідного та описового характеру
Неозначена форма дієслова (початкова форма)
Часи дієслова. Контрольна робота: усний твір
Змінювання дієслів за часами і числами.
Контрольна робота: усний твір
Дієслова теперішнього часу
Дата
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Контрольна робота: усний твір
Розв.мовлення. Побудова порад, інструкцій.
Дієслова майбутнього часу
Дієслова минулого часу
Дієслова на -ся (літературна вимова і правопис). Спостереження за значенням дієслів на -ся у тексті.
Утворення (за зразком) різних форм дієслів на -ся і вживання їх у реченнях, мовленні
Розв.мовлення. Контрольна робота: письмовий твір
Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про дієслова
Контрольна робота: диктант
Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого
матеріалу.
Прислівник (12 год)
Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль
у реченні, зв'язок з дієсловами)
Роль прислівників-синонімів у мовленні
Роль прислівників-антонімів у мовленні
Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками.
Контрольна робота: аудіювання. За матеріалами інтернетсайту «Перші електричні трамваї»
Розв.мовлення. Стислий письмовий переказ оповідання В. Сухомлинського «Усмішка»
Роль однорідних членів речення, виражених прислівниками
Роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах
Правопис найуживаніших прислівників
Контрольна робота: списування
Аналіз контрольної роботи. Систематизація та узагальнення вивченого про прислівник
Контрольна робота з мовних тем «Дієслово», «Прислівник»
Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого
матеріалу.
Розв.мовлення.Складання твору-міркування «Що таке доброта?»
Повторення і узагальнення вивченого у 1-4 класах (10 год)
Текст. Речення
Слово. Значення слова
Частини мови. Іменник. Прикметник
Числівник. Займенник
Дієслово. Прислівник
Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація
Аналіз підсумкової контрольної роботи за рік. Оцінювання результатів навчання
Розв.мовлення.Складання і записування запитань на задану тему
та відповідей на запитання, поставлені однокласником (учителем)
56
57
Узагальнюючий урок з теми "Повторення вивченого у початкових
класах"
Повторення й узагальнення вивченого за рік
Поточна перевірка і поточне оцінювання
Об’єктами поточної перевірки навчальних досягнень учнів 1-4 класів з мови є мовний і мовленнєвий складники комунікативної компетентності:
знання про мову і мовлення, мовні уміння й навички;
орфографічні і пунктуаційні вміння й навички;
графічні навички письма, культура оформлення письмових робіт (охайність, розбірливість, розміщення записів);
досвід мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання – 1 клас; говоріння (усне діалогічне і монологічне мовлення) – 1-4 класи; письмо (писемне діалогічне мовлення у 2-4 класах і писемне монологічне
мовлення в 3-4 класах).
Підсумкова перевірка і підсумкове оцінювання
Підсумкова перевірка включає тематичну перевірку у 2-4 класах, що проводиться у формі тематичної контрольної роботи в кінці вивчення теми та виконання підсумкової контрольної роботи в кінці
навчального року в 4 класі.
Об’єктами тематичної перевірки навчальних досягнень учнів 2-4 класів з мови є складники
комунікативної компетентності:
знання про мову і мовлення, мовні уміння й навички;
орфографічні і пунктуаційні вміння й навички;
досвід мовленнєвої діяльності: усний або письмовий діалог (2-4 класи) і письмовий переказ (3-4
клас);
графічні навички письма, культура оформлення письмових робіт (охайність, розбірливість, розміщення записів).
Списування і диктант є основними формами перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності.
Вимоги до текстів диктанту і списування як окремих видів робіт (без завдань з мовної теми)
Клас
Семестр
Кількість
слів у тексті
Кількість орфограм у тексті диктанту та пропущених орфограм у тексті для списування
(%)
1
І
ІІ
І
20-30 слів
30-40 слів
ІІ
40-50
І
50-60 слів
ІІ
60-70 слів
І
70-80 слів
ІІ
80-90 слів
25% від загальної кількості слів у тексті, у тому числі 2
слова з переліку передбачених у програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати
25% від загальної кількості слів у тексті, у тому числі 2
слова з переліку передбачених у програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати
25% від загальної кількості слів у тексті, у тому числі 2
слова з переліку передбачених у програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати
25% від загальної кількості слів у тексті, у тому числі 2
слова з переліку передбачених у програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати
25% від загальної кількості слів у тексті, у тому числі 2
слова з переліку передбачених у програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати
25% від загальної кількості слів у тексті, у тому числі 2
слова з переліку передбачених у програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати
2
3
4
Кількість слів на орфограми, вивчення яких не
передбачено програмою
та які заздалегідь записуються на дошці
Не більше 1
Не більше 1
Не більше 2
Не більше 2
Не більше 2
Не більше 2
За диктант та списування виставляють одну оцінку. При оцінюванні диктантів та списування
доцільно брати до уваги грамотність і культуру оформлення письмової роботи. Оцінювання грамотності
рекомендується здійснювати за такими вимогами:
орфографічні і пунктуаційні помилки вважаються рівноцінними;
помилка в одному й тому самому слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, вважається однією помилкою; помилки на одне правило, але в різних словах вважаються різними помилками;
негрубими вважаються такі помилки: повторення тієї самої букви в слові; недописування букви в
кінці слова (не за правилом); двічі підряд написане те саме слово в реченні. Дві негрубі прирівнюються
до однієї грубої помилки;
охайні виправлення (неправильне написання на правильне) помилками не вважаються;
орфографічні та пунктуаційні помилки на невивчені правила виправляються, але не враховуються (якщо відповідні слова не були виписані на дошку під час диктанту, а розділові знаки не диктувалися
вчителем).
Підсумкова перевірка мовних знань і вмінь здійснюється фронтально, письмово і складається
із завдань на розпізнавання вивчених мовних явищ, групування і класифікацію мовних одиниць, сполучення слів, доповнення, трансформування речень, добір належної форми слова, потрібної лексеми тощо. Водночас підсумкову перевірку мовних знань і вмінь можна проводити у тестовій формі. Тестова
робота складається із завдань двох типів, вимоги до формування яких у 2 класах та 3-4 класах подано у
таблицях.
Вимоги до формування змісту та оцінювання тестової роботи
з перевірки мовних знань і вмінь у 3-4 класах
№
з/п
Види завдань
Кількість
завдань
1.
Завдання закритого типу, які передбачають вибір одного із
запропонованих трьох варіантів відповідей
Завдання відкритого типу, що виконуються без опори на
запропоновані варіанти відповідей (на встановлення відповідності; на встановлення правильної послідовності; з короткою відповіддю: самостійне утворення форм слова,
добір слів за певною ознакою тощо; з розгорнутою відповіддю творчого характеру: побудова речень, продовження
тексту, висловлення власної думки тощо)
Разом
4
2.
Кількість балів за
кожне правильно виконане завдання
1 бал
Максимальна кількість балів
4 бали
4
(1з яких
творче)
2 бали*
8 балів
8
-
12 балів
* якщо завдання виконано частково, то учневі зараховується 1 бал.
Вимоги до формування змісту та оцінювання комбінованої роботи (диктант/списування із
завданнями з мовної теми за змістом тексту) для 2-4 класів
№
з/п
Види завдань
Кількість
завдань
1.
Диктант або текст для списування
2 клас: обсяг тексту - 20-25 слів
(І семестр), 25-30
слів (ІІ семестр); кількість орфограм у тексті диктанту* та
пропущених орфограм у тексті для списування становить
25% від загальної кількості слів у тексті, в тому числі 2
слова з переліку передбачених у програмі слів, значення,
вимову і написання яких учні мають запам’ятати; кількість
слів на орфограми, вивчення яких не передбачено програмою та які заздалегідь записуються на дошці не більше 1
3 клас: обсяг тексту - 35-40 слів
(І семестр), 40-45
слів (ІІ семестр); кількість орфограм у тексті диктанту* та
пропущених орфограм у тексті для списування становить
25% від загальної кількості слів у тексті, у тому числі 2
слова з переліку передбачених у програмі слів, значення,
вимову і написання яких учні мають запам’ятати; кількість
слів на орфограми, вивчення яких не передбачено програ-
1
Кількість балів за
кожне правильно виконане завдання
6 балів*
Максимальна кількість балів
6 балів
мою та які заздалегідь записуються на дошці не більше 2
2.
3.
4 клас: обсяг тексту - 45-50 слів
(І семестр), 50-55
слів (ІІ семестр); кількість орфограм у тексті диктанту* та
пропущених орфограм у тексті для списування становить
25% від загальної кількості слів у тексті, у тому числі 2
слова з переліку передбачених у програмі слів, значення,
вимову і написання яких учні мають запам’ятати; кількість
слів на орфограми, вивчення яких не передбачено програмою та які заздалегідь записуються на дошці не більше 2
Завдання за змістом тексту для перевірки мовних знань
Творче завдання до тексту
Разом
4
1
6
1 балу
2 бали**
-
4 бали
2 бали
12 балів
* за кожну допущену у диктанті або списуванні помилку знімається по 1 балу; за 6 і більше помилок – жодного бала не ставиться;
** у творчому завданні виставляють по 1 балу за зміст і грамотність, де враховують помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою.
Вимоги до формування змісту та оцінювання комбінованої роботи (диктант/списування із тестовими завданнями з мовної теми, не пов’язаними зі змістом тексту) для 2-4 класів
№
з/п
Види завдань
Кількість
завдань
1.
Диктант або текст для списування
2 клас: обсяг тексту – 15-20 слів; кількість орфограм у
тексті диктанту* та пропущених орфограм у тексті для
списування становить 25% від загальної кількості слів у
тексті, у тому числі 2 слова з переліку передбачених у
програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати; кількість слів на орфограми, вивчення
яких не передбачено програмою та які заздалегідь записуються на дошці не більше 1
3 клас: обсяг тексту - 20-25 слів; кількість орфограм у тексті диктанту* та пропущених орфограм у тексті для списування становить 25% від загальної кількості слів у тексті, у
тому числі 2 слова з переліку передбачених у програмі
слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати;кількість слів на орфограми, вивчення яких не
передбачено програмою та які заздалегідь записуються на
дошці не більше 2
4 клас: обсяг тексту - 25-30 слів; кількість орфограм у тексті диктанту* та пропущених орфограм у тексті для списування становить 25% від загальної кількості слів у тексті, у
тому числі 2 слова з переліку передбачених у програмі
слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати; кількість слів на орфограми, вивчення яких не
передбачено програмою та які заздалегідь записуються на
дошці не більше 2
Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед
трьох пропонованих варіантів
Завдання відкритого типу на встановлення послідовності
або відповідності між 6 компонентами, які утворюють 3
пари
Завдання відкритого типу з короткою відповіддю
Творче завдання
Разом
2.
3.
4.
5.
1
Кількість балів за
кожне правильно виконане завдання
3 бали*
Максимальна кількість балів
3 бали
3
по1 балу
3 бали
1
2 бали
2 бали
1
1
7
2 бали
2 бали**
-
2 бали
2 бали
12 балів
* за кожну допущену у диктанті або списуванні помилку знімається по 1 балу, три і більше помилок – жодного бала за цей вид роботи не ставиться;
** у творчому завданні виставляють по 1 балу за зміст висловлювання і грамотність, де враховують помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою.
Скачать