Uploaded by Ирэн Зеленцова

УКРАЇНСЬКА

advertisement
УКРАЇНСЬКА МОВА
119 годин
І семестр – 4 години на тиждень;
ІІ семестр – 3 години на тиждень.
Дата
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Тема уроку
Вправи
І семестр
Мова і мовлення
Розширення відомостей про мову як засіб людського
спілкування. Державна і рідна мова.
Культура усного і писемного мовлення. Вимова і
написання слова сантиметр.
Слова ввічливості, їх уживання в різних ситуаціях.
Вимова і написання слова вдячний
Текст
Розширення уявлень про текст та його будову. Вимова і
написання слова гармонія.
Типи текстів: розповідь, опис, есе; їх характерні ознаки.
Тема і мета висловлювання у текстах різних
типів. Частини тексту
Текст-розповідь. Складання усної розповіді за
малюнками.
Спостереження за найголовнішими ознаками текстів
різних типів і стилів.
Урок розвитку мовлення №1.Текст-розповідь « Мої
літні канікули»
Текст –есе. Характерні ознаки тексту-есе.
План тексту. Поділ тексту на логічно завершені частини
за планом і без нього. Складання плану прочитаного
тексту.
Засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті,
вироблення уміння використовувати їх у власних
висловлюваннях.
Абзац. Роль абзаців у тексті. Необхідність дотримання
абзаців при оформленні творчих завдань, переказів.
Складання художніх та науково-популярних текстів
(без уживання терміну), за поданими зразками, з
урахуванням ситуації мовлення.
Особливості текстів-листів, привітань, запрошення.
Правила написання адреси. Складання листа.
15
Урок розвитку мовлення №2.Письмовий
тексту за складеним планом.
16
Контрольна робота : письмовий переказ
17
Речення
Аналіз контрольної роботи.Закріплення й узагальнення
вивченого про речення в 1-2 класах.
1-9
10-19
20-23
24-28
29-35
36-40
41-46
47-52
53-56
57-59
60-64
65-67
68-74
переказ
75-79
Речення, різні за метою висловлювання та інтонацією
(розповідні, питальні, спонукальні; окличні та
неокличні). Інтонування речень під час голосного
читання, зв’язних висловлювань та усного діалогу.
Використання різних видів речень у висловлюваннях,
створених на основі навчальних ситуацій. Розділові
знаки в кінці речень
Звертання, розділові знаки при них. Вимова і написання
слова горизонт.
Головні члени речення (підмет і присудок). Зв’язок слів
у реченні. Поняття про словосполучення. Вимова і
написання слова приязний.
Зв'язок слів у реченні. Словосполучення. Головне і
залежне слово в словосполученні.
Урок розвитку мовлення №3.Написання листа.
80-84
103-107
25
Закріплення знань про головні члени речення.
Встановлення зв’язку слів у реченні.
Побудова речень. Встановлення зв’язку слів у реченні.
26
Контрольна робота: списування.
18
19
20
21
22
23
24
85-87
88-92
93-97
98-102
Слово. Значення слова.
27
28
29
30
31
Значення слів, пряме і переносне значення. Багатозані
слова.
Слова, що звучать і пишуться однаково , але мають
різні значеня. Вимова і написання слова криниця.
108-115
Синоніми, добір синонімів з метою увиразнення
висловленої думки та уникнення невиправданих
повторів того самого слова. Роль синонімів у тексті.
Ознайомлення з деякими найпоширенішими
фразеологізмами.Вимова і написання слова акваріум.
Урок розвитку мовлення №4. Текст-міркування.
Побудова текстів-міркувань.
121-125
116-120
126-128
32
Слова, протилежні за значенням
(антоніми).Контрольна робота: діалог (усно)
Будова слова
129-134
33
Аналіз контрольної роботи. Поняття про закінчення
слова. Роль закінчення. Визначення закінчення способом
змінювання слів за питаннями.
Поняття про основу слова. Вимова і написання
слова милосердний.
Частини основи: корінь, префікс, суфікс. Розбір слів за
будовою.
Корінь. Спільнокореневі слова. Аналіз будови
слова. Вимова і написання слова минулий.
Розрізнення спільнокореневих та різнокореневих слів.
135-140
34
35
36
37
141-146
147-151
152-155
156-159
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Урок розвитку мовлення №5. " Пограємо в слова".
Синоніми, антоніми, багатозначні слова. Складання
загадок.
Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але
мають різне значення
Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів
. Вимова і написання слова пиріг.
Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’],
[ц’], [с’] у коренях слів. Вимова і написання
слова тривога.
Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в
коренях слова, що перевіряється наголосом. Поняття
«орфограма». Вимова і написання слова черемха.
Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в
корені слова, які не перевіряються наголосом.
Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в
корені слова, які не перевіряються наголосом. Робота з
орфографічними словниками.. Вимова і написання
слів президент, директор, апетит, депутат
Урок розвитку мовлення №6. Тема і мета тексту.
Складання оповідання за опорними словами
Контрольна робота: перевірка мовних знань і вмінь
з теми Слово.Значення слова.Будова слова»
Аналіз контрольної роботи. Поглиблення знань про
дзвінкі та глухі приголосні (парні й непарні).Вимова і
написання слова велосипед.
Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в
кінці та середині слів перед глухими.
Правильна вимова слів із глухими приголосними .
і
169-173
174-178
179-183
184-189
190-193
194-197
198-209
Префікс. Словотворча роль
написання слова криниця.
51
Творення слів з найуживанішими префіксами, складання
з ними словосполучень і речень. З’ясування значення
слів з різними префіксами.
52
Префікси, співзвучні з прийменниками (спостереження
за звучанням і написанням).
Урок розвитку мовлення №7. Письмовий
переказ
оповідання за планом.
215-219
54
Правопис префіксів роз-, без-.Перенос слів із
префіксами. Спостереження за збігом однакових
приголосних звуків на межі префікса і кореня
220-224
55
Практичне ознайомлення з написанням префіксів з- (с-).
225-228
56
Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і
кореня.
Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.
229-232
57
Вимова
164-168
50
53
префіксів.
160-163
210-214
233-236
58
Перенос слів із префіксами.
237-240
59
Суфікс. Спостереження за роллю суфіксів на прикладі
спільнокореневих слів, які належать до тієї самої
частини мови.
Контрольна робота : диктант
241-252
60
61
62
63
Урок розвитку мовлення №8.Переказ тексту розповіді за колективно складеним планом.
Аналіз контрольної роботи. Творення слів з
найуживанішими суфіксами, введення їх у
речення, текст.
Підсумковий урок.
252-255
ІІ семестр
Дата
№
Тема уроку
Вправи
Частини мови
64
Спостереження за словами, що відповідають на питання, а
також за службовими словами, до яких не можна поставити
питання (і, та, на, від, до, алетощо). Розпізнавання таких слів.
259-262
65
Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і
видовими ознаками та за смисловими групами у межах
кожної частини мови.
Спостереження і добір спільнокореневих слів, які
належать до різних частин мови. Вимова і написання
слова дециметр.
Урок розвитку мовлення №9. «Виправляємо текст».
Редагування тексту «Зимовий ліс».
Іменник
Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають
назви істот та неістот . Вимова і написання слова фермер
Власні і загальні іменники. Велика буква у власних
іменниках.
Закріплення навичок правопису власних і загальних
іменників.
Формування поняття предметності на прикладах
іменників, які означають опредмечені якості.
Вимова і написання слова електрика
263-266
72
Формування поняття предметності на
іменників, які означають опредмечені дії.
298-303
73
Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.
74
Урок розвитку мовлення №10. Складання привітання.
75
Контрольна робота : списування.
76
Аналіз перевірної роботи. Рід іменників: чоловічий,
жіночий, середній. Приналежність слова до одного з
родів. Вимова і написання слова колектив.
66
67
68
69
70
71
прикладах
267-275
276-279
284-287
288-293
294-297
304-307
77
78
79
80
81
82
Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.
Приналежність слова до одного з родів. Вимова і
написання слова хвилина.
Змінювання іменників за числами (однина і множина).
Вимова і написання слова черешня.
Практичне ознайомлення з відмінками іменника (назви
відмінків, відмінкові питання).
Урок розвитку мовлення №11. Навчальний переказ.
308-312
Спостереження за змінюванням (у таблиці) іменників за
відмінками. Форма слова. Спостереження за влучним
уживанням іменників-синонімів, іменників-антонімів у
тексті. Вимова і написання слова комбайн.
Контрольна робота: диктант.
326-330
313-317
318-321
322-325
Прикметник
331- 335
85
Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про
прикметник.
Встановлення зв’язку прикметників з іменниками за
допомогою питань від іменника до прикметника. Вимова
і написання слова айстра.
Урок розвитку мовлення №12. Навчальний переказ
86
Змінювання прикметників за числами.
346-350
87
Закріплення вміння змінювати прикметники за числами,
ставити питання до прикметника, редагувати текст.
Змінювання прикметників за родами Родові закінчення
прикметників: -ий, -ій, -а, -я, -е, -є. Розпізнавання форм
прикметників за родовими закінченнями та іменниками,
від яких залежать прикметники.
Визначення роду і числа прикметників за іменниками.
Прикметники-синоніми,
прикметники-антоніми.
Використання їх у зв’язних висловлюваннях.
Закріплення вивченого. Повний аналіз прикметника як
частини мови.
Урок розвитку мовлення №13. Навчальний переказ
351-355
Вживання прикметників у прямому і переносному
значеннях. Спостереження за вживанням прикметників у
загадках.
Вправи на засвоєння різних форм прикметників у
сполученні з іменниками. Закріплення й узагальнення
знань про прикметник.
Контрольна робота: перевірка мовних знань і вмінь
з теми «Іменник. Прикметник».
Дієслово
369-378
Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття (питання,
роль у реченні). Зв’язок дієслова з іменником у реченні.
Вимова і написання слова очерет.
Урок розвитку мовлення 14. Навчальний переказ.
388-391
83
84
88
89
90
91
92
93
94
95
96
336 -340
356-359
360-369
365-369
379-387
97
98
99
100
101
Зв'язок дієслова з іменником у реченні. Вимова і
написання слова космонавт.
Дієслова-синоніми. Удосконалення висло-влювань
шляхом добирання дієслівних синонімів.
Дієслова-антоніми. Вимова і написання слова кипіти.
392-394
395-398
399-403
Вживання дієслів у переносному значенні. Вимова і
написання слова кошеня.
Змінювання дієслів за часами.
408-412
404-407
418-422
104
Урок розвитку мовлення №15. Робота з
деформованим текстом
Розпізнавання часових форм дієслів у
Використання їх у власних висловлюваннях.
Дієслова завершеної і незавершеної дії.
105
Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова.
432-440
106
Правило написання не з дієсловами. Використання
дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні
Урок розвитку мовлення №16. Робота з
деформованим текстом
Закріплення знань про дієслово
441-445
102
103
107
108
тексті.
423-426
427-431
109
Контрольна робота: перевірка мовних знань і вмінь
з теми «Дієслово»
Повторення вивченого за рік
110
450-456
111
Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про
звуки і букви. Українська абетка (алфавіт). Букви на
позначення голосних і приголосних звуків. Способи
позначення м’якості приголосних на письмі.
Повторення вивченого про текст і речення.
112
Повторення вивченого про частини мови.
462-466
113
Повторення вивченого про правопис слів з
ненаголошеними голосними [е], [и] в корені слова, що
перевіряються наголосом.
Правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова,
що не перевіряються наголосом.
Урок розвитку мовлення №17 Складання
розповіді
«А вже літо»
Повторення вивченого матеріалу про правопис слів із
дзвінкими і глухими приголосними. Вживання
апострофа після префіксів на приголосний перед
буквами я, ю, є, ї.
Контрольна робота: диктант
114
115
116
117
Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого
матеріалу. Правило переносу слів із подвоєними
буквами. Велика буква у власних іменниках.
457-461
467-470
Слова, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати: абрикóс, адрéса,
áйстра, акваріум, апельси́н, апети́т, асфáльт, вдячний, велосипéд, вóгнище, вокзал
,внесок, гармонія,горизóнт, гримі́ти, депутáт, децимéтр, дирéктор, елéктрика, кипі́ти,
кишéня, колекти́в, комбáйн, коридóр, космонáвт, крини́ця, минýлий, милосердний,
очерет, пирі́г, приязний, президéнт, пшени́ця, сантимéтр, секýнда, тривóга, фéрмер,
хвили́на, черéмха, черéшня (40 слів).
Download