Загрузил Hanna Palahuta

ПНС

Реклама
ДВНЗ «Ужгородський Національний Університет»
Медичний факультет
Кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії
ЗАТВЕРЖДУЮ
Зав. кафедрою неврології,
нейрохірургії та психіатрії
___________________
д.м.н., доц. М. М. Орос
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ
К СЕМИНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТЮ №6
Тема: «Захворювання периферичної нервової системи»
Затверджені на кафедральному засіданні
протокол № від «29» серпня 2016 р.
Зав. кафедрою неврології, нейрохірургії та
психіатрії
д.м.н., доц. М. М. Орос
________________________
Ужгород 2016р.
1. Тема: "Захворювання периферичної нервової системи."
2. Значення вивчення теми: Захворювання периферичної нервової системи
(ПНС) становлять основний контингент серед хворих неврологічних відділень
стаціонарів і поліклінік, і займають істотне місце в загальній захворюваності
населення. Соціальна значимість проблеми обумовлена великим відсотком
стійкою та тимчасової непрацездатності, переважно в осіб молодого віку, а
також можливістю досягнення сприятливих результатів лікування хворих за
умови своєчасної діагностики й правильної тактики ведення.
3. Мета заняття: вивчити структуру й поширеність захворювань периферичної
нервової системи, класифікацію, основи етіології, патогенезу, клініки,
діагностики та основні напрямки комплексної терапії захворювань
периферичної нервової системи, методи профілактики й питання експертизи
працездатності захворювань периферичної нервової системи й вертеброгенних
неврологічних захворювань.
3.1. Студент повинен знати:
 Етіологію та патогенез захворювань периферичної нервової системи.
 Принципи класифікації захворювань периферичної нервової системи.
 Діагностика моно- та поліневропатії.
 Роль компресійного, травматичного, інфекційного фактору в генезі
ураження периферичних нервових стовбурів.
 Поліневропатії при соматичних та інфекційних захворюваннях,
дифузійних захворюваннях сполучної тканини, екзогенних інтоксикаціях.
 Спадкові поліневропатії.
 Гостра запальна демієлінізуюча поліневропатія Гійєна-Барре: клініка,
діагностика, лікування.
 Клініка, діагностика й лікування неврологічних проявів остеохондрозу
хребта: цервікалгія, цервікокраніалгія, цервікобрахіалгія, заднього
шийного симпатичного синдрому, шийної радикулопатії; торакалгія,
грудної
радикулопатії;
люмбаго,
люмбалгія,
люмбоішіалгія,
компресійного корінцевого синдрому.
 Принципи лікування захворювань ПНС.
3.2. Студент повинен вміти:
3.2.1. Зібрати анамнез при захворюваннях периферичної нервової системи;
3.2.2. Провести дослідження неврологічного статусу:
 досліджувати позу й ходу;
 досліджувати обсяг активних рухів;
 досліджувати м'язову силу, м'язовий тонус і трофіку м'язів;
 досліджувати сухожилкові й періостальні рефлекси;
 досліджувати патологічні рефлекси: Бабінського, Оппенгейма,
Гордона, Шеффера, Россолімо, Бехтерева, Жуковського;
 досліджувати поверхневу чутливість;
 досліджувати болючі точки;
 досліджувати симптоми натягу: Ласега, Нери, Дежерина;
 досліджувати менінгіальні симптоми: ригідність потиличних
м'язів, симптом Керніга, Брудзинского (верхній, середній,
нижній);
3.2.3. Сформулювати хворому топічний і клінічний діагноз.
3.2.4. Призначити план обстеження та лікування.
3.3. Студент повинен мати уявлення:
 о параклінічних методах обстеження (електронейроміографії, КТ,
МРТ);
 о методах реабілітації при захворюваннях ПНС;
 питання експертизи працездатності захворювань периферичної
нервової системи й вертеброгенних неврологічних захворювань.
4. Основні положення й поняття теми.
Перелік питань для самопідготовки по тематиці практичного заняття:
4.1. Етіологія, клініка, діагностика та лікування гострого запального
полірадикулоневрита.
4.2. Клінічні прояви та лікування алкогольної й діабетичної поліневропатій.
4.3. Поліневропатії при системних захворюваннях сполучної тканини.
4.4. Компресійно-ішемічні невропатії (променевого, ліктьового, серединного,
стегнового, великогомілкового й малогомілкового нервів).
4.5. Травматичні невропатії, плексопатії. Що таке "тунельна невропатія", які
механізми її розвитку?
4.6. Ураження лицьового нерву на різних рівнях, клінічні прояви.
4.7. Ураження трійчастого нерву, клінічні прояви.
4.8. Уявлення про герпетичний гангліоніт черепних та спінальних нервів.
4.9. Укажіть основні причини розвитку больових вертеброгенних синдромів.
4.10.Відмінність рефлекторних і корінцевих синдромів остеохондрозу хребта.
4.11.Основні неврологічні синдроми остеохондрозу шийного, грудного й
попереково-крижового відділів хребта.
4.12.Показання до оперативного втручання при неврологічних ускладненнях
остеохондрозу хребта.
4.13.Основні клінічні прояви ураження корінців "кінського хвоста".
4.14.Основні принципи комплексної консервативної терапії неврологічних
ускладнень остеохондрозу.
5. Тестовий контроль.
1. Вкажіть, які з нижчеперелічених симптомів характерні для поперековокрижової радикулопатії S1.
а) болі в поперековій області;
б) анталгічна поза;
в) нижній спастичний парапарез;
г) симптом Нері;
д) відсутність ахілового рефлексу;
е) симптом Ласега.
2. Укажіть симптоми, характерні для поліневропатії.
а) провідникові порушення чутливості;
б) геміпарез;
в) болі по ходу нервів;
г) парези кистей і стоп;
д) симптоми натяжіння нервів;
е) м'язова гіпертонія;
ж)вегетативні й трофічні розлади;
з) зниження або втрата рефлексів;
и) зниження чутливості в дистальних відділах кінцівок.
3. Які з нижчеперелічених симптомів характерні для попереково-крижової
радикулопатії L5?
а) біль у попереку з іррадіацією у кінцівці;
б) біль у дистальному відділі кінцівки;
в) менінгеальні симптоми;
г) корінцевий розлад чутливості;
д) слабість розгинача великого пальця стопи.
4. Які з нижчеперелічених симптомів характерні для мононевропатії?
а) біль у дистальному відділі кінцівки;
б) симптоми поєднаного ураження нервів;
в) невральний тип розладу чутливості;
г) білково-клітинна дисоціація в лікворі;
д) напруга поперекових м'язів спини;
е) гіпотонія, гіпотрофія окремих м'язових груп.
5. Які з нижчеперелічених симптомів характерні для плексопатії?
а) невральний тип розладу чутливості;
б) плеоцитоз у спинномозковій рідині;
в) симптоми поєднаного ураження нервів;
г) гіпотонія, гіпотрофія м'язових груп;
д) сколіоз опуклістю в здоровішу сторону;
е) менінгеальні симптоми.
6. Укажіть симптоми, характерні для невропатії стегнового нерва.
а) параліч клубово-поперекового, чотириголового та кравецького м'язів;
б) параліч литкового м'яза;
в) симптом Ласега;
г) відсутність підошовного рефлексу;
д) відсутність колінного рефлексу;
е) розлад чутливості на передній поверхні стегна й передньо-внутрішньої
поверхні гомілки;
ж) розлад чутливості на задній поверхні гомілки;
з) симптоми Васермана й Мацкевича.
7. Укажіть симптоми, характерні для алкогольної поліневропатії:
а) проксимальні парези кінцівок;
б) провідникові розлади чутливості;
в) дистальні парези кінцівок;
г) парестезії й болі в кінцівках;
д) хворобливість нервових стовбурів;
е) ураження блукаючого й діафрагмального нервів;
ж) дистальний тип порушення чутливості;
з) психічні розлади.
8. Які з нижчеперелічених симптомів характерні для гангліонітів?
а) герпетичні ексудативні шкіряні висипання;
б) тетрапарез;
в) обмежені периферичні парези м'язів;
г) корінцеві болі;
д) розладу всіх видів чутливості відповідних дерматомів.
9. Які з нижчеперелічених симптомів характерні для нижньої плечової
плексопатії (Дежеріна-Клюмпке)?
а) біль у кисті, у надключичній крапці й по ходу нервових стовбурів;
б) гіпестезія на внутрішній поверхні передпліччя й кисті;
в) підвищення сухожилкових рефлексів на руці;
г) парез дистального відділу верхньої кінцівки;
д) біль в області шиї;
е) зниження карпорадіального рефлексу;
ж) атрофія м'язів передпліччя;
з) розлад чутливості по провідниковому типу;
и) цианотичність кисті, вазомоторні розлади.
10. Які методи дослідження найбільше значимі для діагностики радикулопатії?
а) клінічний аналіз крові;
б) електронейроміографія;
в) КТ;
г) дослідження цукру крові й загального аналізу сечі;
д) дослідження ліквору.
11. Які методи дослідження найбільше
поліневропатії?
а) клінічний аналіз крові;
б) мієлографія;
в) дослідження цукру крові й сечі;
г) електроміографія;
д) дискографія;
е) спонділографія;
ж) дослідження складу ліквору.
значимі
для
діагностики
12. Укажіть основні принципи лікування невропатії:
а) спокій, ортопедична декомпресія;
б) засобу, що поліпшують нервово-м'язову провідність;
в) засоби, що поліпшують метаболізм;
г) методи фізичного й рефлекторного впливу.
13. Перелічите основні принципи лікування радикулопатій:
а) антибіотики, сульфаніламіди;
б) анальгетики;
в) спокій;
г) протисудорожна терапія;
д) фізіотерапевтичні процедури;
е) відновна терапія при симптомах випадання функції корінців.
14. Назвіть показання до хірургічного лікування гриж міжхребцевих дисків.
а) перше загострення, без порушення функції корінця;
б) випадання грижі диска зі здавленням кінського хвоста;
в) наявність сколіозу без болючого синдрому;
г) спінальні ускладнення у зв'язку з компресією спинного мозку або його
корінців.
15. Укажіть симптоми поразки променевого нерва на рівні плеча.
а) "кігтеподібна" кисть;
б) "звисаюча" кисть;
в) відсутність рефлексу із сухожилля двоголового м'яза;
г) відсутність рефлексу із сухожилля триголового м'яза.
16. Укажіть клінічні симптоми, характерні для ураження стегнового нерва.
а) відсутність колінного рефлексу;
б) атрофія чотириголового м'яза;
в) обмеження згинання стегна;
г) обмеження тильного згинання стопи.
17. Укажіть симптоми ураження малогомілкового нерва.
а) неможлива ходьба на п’яті;
б) "звисаюча" стопа;
в) відсутність ахілового рефлексу;
г) степаж.
18. Вкажіть методи лікування невропатії лицевого нерва.
а) протисудомні засоби;
б) теплові процедури;
в) дегідратаційні засоби;
г) снодійні;
д) антихолінестеразні препарати;
е) нестероїдні протизапальні засоби.
19. У хворого, що страждає на цукровий діабет, опустилася верхня повіка
правого ока. Лікар виявив розширення правої зіниці і розбіжну косоокість
справа. Інших змін в неврологічному статусі не відмічено. Яке захворювання
виникло у хворого?
а) діабетична поліневропатія;
б) гостре порушення мозкового кровообігу;
в) пухлина головного мозку;
г) невропатія правого окорухового нерва;
д) вторинний менінгіт.
20. У хворого протягом доби виникло порушення ковтання, змінився голос.
Через декілька днів з’явилась затерплість кистей і стоп. Місяць тому відмічав
біль в горлі, підвищення температури тіла до 38,5°, які після домашнього
лікування згодом пройшли. Об’єктивно: дисфагія, дисфонія, відсутній
глотковий рефлекс, помірний периферичний парез кистей і стоп. Яку хворобу
можна запідозрити?
а) гостра полірадикулоневропатія Гійєна-Барре;
б) стовбуровий енцефаліт;
в) сирингобульбія;
г) постдифтерійна полінейропатія;
д) стовбуровий ішемічний інсульт.
21. У хворої після перенесеного грипу з’явились напади гострого болю в
ділянці верхньої щелепи, що тривають 1-2 хв. та провокуються жуванням. Між
нападами біль не турбує, визначається гіпералгезія на шкірі в зоні іннервації ІІ
гілки трійчастого нерва. Який попередній діагноз?
а) невропатія лицевого нерва;
б) субарахноїдальний крововилив;
в) невралгія трійчастого нерва;
г) гангліоніт вузла трійчастого нерва.
22. Вкажіть основні принципи лікування невропатій
а) теплові процедури в гострому періоді;
б) засоби, що покращують нервово-м’язову провідність;
в) методи рефлекторної дії на нервово-м’язовий апарат;
г) дегідратаційні засоби;
д) антибіотикотерапія.
23. У хворої 35 років після переохолодження підвищилась температура тіла
з’явились парестезії та біль у кінцівках, згодом слабкість в м’язах ніг та рук,
порушення ковтання, гугнявість та сиплість голосу. Виявлено периферичний
тетрапарез, симптом Ласега, ознаки бульбарного синдрому.
а) Які структури уражені?
б) Вкажіть клінічний діагноз.
в) Яке додаткове дослідження його підтвердить?
Еталони відповідей.
№
Правильна
№
Правильна
№
Правильна
№
Правильна
питання відповідь питання відповідь питання відповідь питання відповідь
1
а, б, д, е
8
а, г, д
15
б, г
16
а–в
2
г, ж–и
9
а, б, г, е, ж, и
16
а–в
17
а, б, г
3
г, д
10
б, в
17
а, б, г
18
в, д, е
4
в, е
11
в, г
18
в, д, е
19
г
5
в, г
12
б–г
19
г
20
г
6
а, д, е, з
13
б, в, д, е
15
б, г
21
в
7
в, г, ж
14
б, г
15
б, г
22
б, в, г
23
а) спинномозкові нерви та їх корінці, ІХ, Х пари черепних нервів
б) полірадикулонейропатія Гійєна-Барре
в) білково-клітинна дисоціація в спинномозковій рідині
6. Рекомендована література:
6.1.Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Бурд Г.С. Неврологія й нейрохірургія. - М.:
Медицина, 2000.- 654с.
6.2.Скоромець А.А. й інш. Топічна діагностика захворювань нервової
системи. Руководство до практичних занять по нервовим зворобам. - СПб.:
Політехніка, 2002.-399с.
6.3.Тріумфов А.Ф. Топічна діагностика захворювань нервової системи.-М.:
МЕДпрес-інформ., 2003.- 302с.
6.4.Ходос Х.Г. Нервові хвороби.- М.: Мед. інформ. агентство, 2002.-512с.
Скачать