Uploaded by xxxDerzi4xxx

file 2

advertisement
Титульний аркуш звіту
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність
інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Бабенко Віктор Іванович
Голова правління
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника)
22.05.2012
МП
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00476820
1.4. Місцезнаходження емітента
14014, *, Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Жавінка, вул. Дачна, 7
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(04622) 4-84-57, 4-87-78
1.6. Електронна почтова адреса емітента
cherrіbhoz@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2.2. Річна інформація
82(1335) Відомості ДКЦПФР
опублікована у
2.3. Річна інформація розміщена
www.cherfіsh.com.ua
в мережі Інтернет
на власній сторінці
30.04.2012
30.04.2012
30.04.2012
1
Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
X
в) банки, що обслуговують емітента;
X
г) основні види діяльності;
X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
X
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
X
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
X
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
X
в) інформація про зобов'язання емітента.
X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції;
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду.
X
2
14. Інформація про стан корпоративного управління.
X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язаньза іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного
покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших
активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.
X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних
товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
X
27. Аудиторський висновок.
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
30. Примітки
1.Фізичних осіб засновників емітент не має.
2. Товариство не входить до будь-яких об`єднань підприємств.
3. Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскільки емітент не має державної частки у
статутному капітлі, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегічного значення для економіки
та безпеки держави.
4. Інформацію про органи управління не заповнюють емітенти акціонерні товариства
5. Власні цінні папери Товариством не викупались протягом звітного періоду.
6. Товариство не випускало процентні облігації.
7. Товариство не випускало дисконтні облігації та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації.
8.Інфорація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість
продукції не заповнюється в звязку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як
переробна, добувна промисловість або розподілення електроенергії, газу та води.
9. Боргові цінні папери Товариством не випускалися, та гарантіями третіх осіб Товариство не користувалось.
10. Інформація щодо іпотечних цінних паперів не виникала.
11. Товариство не є емітентом іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів.
12. Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
13.Зобов'язання емітента за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними
паперами, за іншими ЦП (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за
фінансовими інвестиціямив корпоративні права відсутні.
14. Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів Товариством не складалась.
15. Цільові облігації Товариством не випускались, виконання за якими забезпечується об`єктами нерухомості
(звіт про стан нерухомості не надається).
3
16. Дивіденди на протязі звітного періоду в Товаристві не нараховувались та не виплачувались. Рішення про
виплату дивідендів за підсумками звітного року на дату подання звіту не приймалось.
17. Інформація щодо виданих сертифікатів відсутня в зв'язку з бездокументарною формою існування акцій.
4
3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
3.1.2. Скорочене найменування
(за наявності)
ПрАТ "Чернігіврибгосп"
3.1.3. Організаційно-правова
форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
14014
3.1.5. Область, район
Чернігівська обл., Чернігівський р-н р-н.
3.1.6. Населений пункт
с. Жавінка
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Дачна, 7
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 599132
3.2.2. Дата державної реєстрації
29.12.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Чернігівська районна державна адміністрація Чернігівської області
3.2.4. Зареєстрований статутний
капітал (грн.)
888574
3.2.5. Сплачений статутний
капітал (грн.)
888574
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, Чернігівська обласна дирекція "Райффайзенбанк Аваль"
відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку
353348
3.3.3. Поточний рахунок
26040491
3.3.4. Найменування банку (філії, відсутній
відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку
*
3.3.6. Поточний рахунок
*
3.4. Основні види діяльності
Код за КВЕД
03.12
Вид діяльності*
Прісноводне рибальство
01.50
змішане сільське господарство
03.22
прісноводне рибництво (аквакультура)
* Найменування кожного виду діяльності вводиться тільки в один рядок таблиці.
5
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності
Номер ліцензії
(дозволу)
Дата
видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
Торгівля племінними
АВ№475849
(генетичними) ресурсами,
проведння генетичної експертизи
походження та аномалій тварин
Опис

14.01.2011 Міністерство аграрної політики 01.01.0001
України
Вид діяльності включає - торгівлю племінними (генетичними) ресурсами,
племінною рибою - українських рамчастої та лускатої (нивківський
внутрішньопородний тип) порід коропа, білого та строкатого товстолобика,
білого амура, європейського та канального сома.
Строк дії ліцензії необмежений.
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника
РВ ФДМУ по Чернігівській
області
Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника
14243893
Місцезнаходження
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)
14000, *, Чернігівська обл., - р-н.,
м. Чернігів, пр-кт Миру, 43
0
Усього
0
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу (осіб), середньої чисельності
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам
емітента.
Середньооблікова чисельність працівників товариства - 81 осіб. Осіб, що працюють неповний робочий час, немає.
За сумісництвом працює 3 особи.
Фонд заробітної плати - 1105 тис. грн., фонд заробітної плати зменшився на 229 тис. грн. у порівнянні з
попереднім звітним роком.
Керівництвом товариства здійснюються заходи щодо забезпечення рівня кваліфікації працівників у відповідності
до операційних потреб емітента. Працівники проходять курси підвищення кваліфікації у разі необхідності.
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Слабошевський Б.Б.
6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
СО, 691136, 22.06.2001, Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6
Посадова особа не надала даних стосовно попереднього місця роботи.
6.1.8. Опис
Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.
Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Інформацію щодо отриманої винагороди
посадова особа не надала. Посадова особа не повідомила даних щодо посад на інших підприємствах. Зміни не
відбувалися в звітному періоді.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аркова А.Ю.
6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
НК, 579761, 17.12.1998, Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл.
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП "Чернігівліспром"
6.1.8. Опис
Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.
Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Інформацію щодо отриманої винагороди
посадова особа не надала. Посадова особа не повідомила даних щодо посад на інших підприємствах. Зміни не
відбувалися в звітному періоді.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клюжев Ю.В
6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
НК, 447807, 31.12.1997, Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посадова особа не надала даних стосовно попереднього місця роботи.
6.1.8. Опис
Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.
Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Інформацію щодо отриманої винагороди
посадова особа не надала. Посадова особа не повідомила даних щодо посад на інших підприємствах. Звільнено за
рішенням загальних зборів акціонерів 04.03.2011.На цій посаді працював 3,9 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
7
6.1.1. Посада
Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семенець В.М.
6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
-, -, 01.01.2001, Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Працює в ПрАТ "Чернігіврибгосп"
6.1.8. Опис
Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.
Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Інформацію щодо отриманої винагороди
посадова особа не надала. Посадова особа не повідомила даних щодо посад на інших підприємствах. Звільнено за
рішенням загальних зборів акціонерів 04.03.2011. На цій посаді працював 3,9 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клюжев О.В.
6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
НК, 288495, 25.03.1997, Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл.
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Регіональна агропромислова компанія".
6.1.8. Опис
Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.
Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Інформацію щодо отриманої винагороди
посадова особа не надала. Посадова особа не повідомила даних щодо посад на інших підприємствах. Звільнено за
рішенням загальних зборів акціонерів 04.03.2011. На цій посаді працював 3,9 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Биковець В.А.
6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
НК, 290969, 28.03.1997, Чернігівським РВ УМВС України в Чернігівській обл.
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Вища
8
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Працює в ПрАТ "Чернігіврибгосп"
6.1.8. Опис
Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.
Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Інформацію щодо отриманої винагороди
посадова особа не надала. Посадова особа не повідомила даних щодо посад на інших підприємствах. Зміни не
відбувалися в звітному періоді.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кашпур А.В.
6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
НК, 975028, 04.12.2001, Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл.
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Працює в ПрАТ "Чернігіврибгосп"
6.1.8. Опис
Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.
Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Інформацію щодо отриманої винагороди
посадова особа не надала. Посадова особа не повідомила даних щодо посад на інших підприємствах. Зміни не
відбувалися в звітному періоді.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бабенко В.І.
6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
КЕ, 378509, 23.09.1996, Біляївським РВ УМВС України в Одеській області
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний рибовод ПрАТ "Чернігіврибгосп"
6.1.8. Опис
Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.
Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Інформацію щодо отриманої винагороди
посадова особа не надала. Посадова особа не повідомила даних щодо посад на інших підприємствах. Зміни не
відбувалися в звітному періоді.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
9
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Слабошевська Г.В.
6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
СО, 010040, 24.12.1998, Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Данних посадова особа не надала
6.1.8. Опис
Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.
Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Інформацію щодо отриманої винагороди
посадова особа не надала. Посадова особа не повідомила даних щодо посад на інших підприємствах. Зміни не
відбувалися в звітному періоді.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Ревізор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищенко Оксана Сергіївна
6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
НМ, 194312, 22.07.2004, Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер ТОВ "Регіональна агропромислова компанія".
6.1.8. Опис
Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.
Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Інформацію щодо отриманої винагороди
посадова особа не надала. Посадова особа не повідомила даних щодо посад на інших підприємствах. Призначено
на посаду згідно рішення загальних зборів від 04.03.2011.

Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
10
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по
Паспортні дані
Дата
Кількість
Від
батькові фізичної фізичної особи (серія, внесення
акцій
загальної
особи або повне
номер, дата видачі, до реєстру (штук)
кількості
найменування
орган, який його
акцій (у
юридичної особи
видав)* або
відсотках)
ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ
юридичної особи
Голова
Слабошевський
Наглядової Б.Б.
ради
СО, 691136,
10.08.2010
22.06.2001,
Ленінградським РУ ГУ
МВС України в м.
Києві
Головний Аркова А.Ю.
бухгалтер
НК, 579761,
17.12.1998,
Деснянським ВМ
УМВС України в
Чернігівській обл.
01.01.0001
0
0
Голова
Ревізійної
комісії
Клюжев Ю.В
НК, 447807,
31.12.1997,
Новозаводським ВМ
УМВС України в
Чернігівській області
01.01.0001
0
Член
правління
Семенець В.М.
-, -, 01.01.2001,
Посадова особа не
надала згоди на
розкриття
паспортних даних
01.01.0001
Член
Клюжев О.В.
Наглядової
ради
НК, 288495,
25.03.1997,
Новозаводським ВМ
УМВС України в
Чернігівській обл.
Член
Правління
Биковець В.А.
Член
Правління
Голова
Правління
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.04.2007
0
0
0
0
0
0
НК, 290969,
28.03.1997,
Чернігівським РВ
УМВС України в
Чернігівській обл.
01.01.0001
0
0
0
0
0
0
Кашпур А.В.
НК, 975028,
04.12.2001,
Деснянським ВМ
УМВС України в
Чернігівській обл.
01.01.0001
0
0
0
0
0
0
Бабенко В.І.
КЕ, 378509, 23.09.1996, 01.01.0001
Біляївським РВ УМВС
України в Одеській
області
0
0
0
0
0
0
Член
Слабошевська Г.В. СО, 010040,
22.10.2001
Наглядової
24.12.1998,
ради
Залізничним РУ ГУ
МВС України в м.Києві
888559
24,999 888559
0
0
0
0
0
0
0
91,33 3246201
0
0
0
Ревізор
Грищенко Оксана НМ, 194312,
Сергіївна
22.07.2004,
Деснянським ВМ
УМВС України в
Чернігівській області
01.01.0001
Усього

2357642
Кількість за видами акцій
прості прості на привілейовані привілейовані
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника
66,33 2357642
0
3246201
0
Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
11
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи
Ідентифікаційний Місцезнаходження
Дата
Кількість
Від
Кількість за видами акцій
код за ЄДРПОУ
внесення
акцій
загальної прості прості на привілейовані привілейовані
до
(штук) кількості іменні пред'явника
іменні
на
реєстру
акцій (у
пред'явника
відсотках)
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*
Слабошевський
Б.Б.
Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**
СО, 691136, 22.06.2001,
17.01.2011
Ленінградським РУ ГУ МВС України в
м.Києві
Слабошевська Г.В. СО, 010040, 24.12.1998, Залізничним
РУГУ МВС України в м.Києві

Дата
Кількість
Від
Кількість за видами акцій
внесення
акцій
загальної прості прості на привілейовані привілейовані
до
(штук) кількості іменні пред'явника
іменні
на
реєстру
акцій (у
пред'явника
відсотках)
2357642
66,33 2357642
0
0
0
17.01.2011
888559
24,999 888559
0
0
0
Усього
3246201
91,33 3246201
0
0
0
Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** не обов'язково для заповнення.
8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*
чергові
позачергові
X
Дата проведення
Кворум зборів**
04.03.2011
91,33
Опис : 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2009, 2010 роки та затвердження основних напрямків роботи на
2011 рік.
2. Звіт Наглядової Ради за 2009, 2010 роки.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009, 2010 роки.
4. Затвердження балансу, звіту про фінансові результати Товариства за 2009,
2010 роки.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за 2009, 2010 роки, покриття
збитків та визначення порядку виплати дивідендів.
6. Про зміни у складі Спостережної ради Товариства, визначення кількісного
складу Спостережної ради та строку її повноважень, обрання членів
Спостережної ради.
7. Затвердження Положення про Спостережну раду Товариства.
8. Визначення типу Товариства (публічне акціонерне товариство або приватне
акціонерне товариство) та приведення Статуту та внутрішніх документів
ВАТ <Чернігіврибгосп> у відповідність до вимог Закону України <Про
акціонерні товариства> №514-VІ від 17.09.2008 р..
За ініціативою Правління внесено додаткові питання порядку денного:
9. Перевибори членів правління.
10 Перевибори членів Ревізійної комісії.
Збори відбулися. По всім питанням порядку денного голосували "за"
одноголосно.Рішення прийняті.
Збори скликані за ініціативою правління.
Позачергові збори не скликалися.

Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
12
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ТОВ "РФС-Аудит"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
2268719448
Місцезнаходження
14000, *, Чернігівська обл., * р-н., м. Чернігів, вул. Мстиславська, 9
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид
діяльності
А № 005420
Назва державного органу, що видав ліцензію Аудиторська палата України
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.06.2003
Міжміський код та телефон
(0462) 676-434
Факс
676-434
Вид діяльності
Аудиторська діяльність
Опис
Аудитор надає аудиторські послуги емітенту.
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ТОВ "НВП "Магістр"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
34045290
Місцезнаходження
01013, *, * р-н., м.Київ, вул. Промислова, б.1, адмін. корпус А
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид
діяльності
АВ № 533860
Назва державного органу, що видав ліцензію ДКЦПФР
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.04.2010
Міжміський код та телефон
(044) 3901608
Факс
390-16-08
Вид діяльності
Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис
ТОВ "НВП "Магістр" здійснює професійну діяльність на фондовому
ринку - депозитарну діяльність зберігача цінних паперів згідно
договору на відкриття рахунків №59-Е від 05.11.2010
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
01001, *, * р-н., м.Київ, вул. Б.Грінченка, буд.3
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид
діяльності
АВ№189650
Назва державного органу, що видав ліцензію ДКЦПФР
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.09.2006
Міжміський код та телефон
(044) 377-72-65
Факс
(044) 279-10-78
Вид діяльності
депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис
ПАТ "НДУ" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів.
13
11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер
реєстрації свідоцтва
випуску
про
реєстрацію
випуску
1
2
Найменування
Міжнародний
Тип
органу, що
ідентифікаційний цінного
зареєстрував
номер
папера
випуск
3
31.12.1998 200/24/1/98 Чернігівське ТУ
ДКЦПФР
Опис
4
UA4000098818
5
Акції Іменні
прості
Форма існування Номіналь
та форма випуску
на
вартість
(грн.)
6
Бездокументарна
Іменні
7
0,25
Кількість
акцій
(штук)
Загальна
номінальна
вартість (грн.)
Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
8
9
10
3554296
888574
100
На біржах акції Товариства не продавались. Рішення про додатковий випуск акцій не приймалось. Власні цінні папери
Товариство не викупало. Фактів лістингу/делістингу не було. Акції обертаються на внутрішньому ринку. Нове свідоцтво
про випуск акцій одержано 19.07.2011 в зв'язку з перейменуванням товариства.
12. Опис бізнесу
Розкривається така інформація:
- важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ).
В 1947 році рішенням Кабінету Міністрів України створено Чернігівське обласне державне сільськогосподарськерибоводне підприємство "Чернігіврибгосп" для забезпечення населення рибою.
В грудні 1998 року підприємство перетворено у відкрите акціонерне товариство "Чернігіврибгосп" і є його
правонаступником. В 2011 році на зборах акціонерів 04.03.2011 прийнято рішення про визначення типу
товариства - приватне та перейменування товариства у Приватне акціонерне товариство " Чернігіврибгосп".
- про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Підприємство складається з Чернігівського риборозплідника в с.Жавинка, а також ділянок, які знаходяться у
с.Мньов. Організаційна структура в звітному періоді не змінювалася.
- будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та
результати цих пропозицій.
Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації до товариства не надходило.
- опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та
оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).
З 01.04.2011 року до наказу про облікову політику внесено зміни (змінений метод нарахування амортизації
основних засобів з податкового на метод прямолінійного списання). Зміни до наказу про облікову політику
підприємства внесені на виконання вимог статті 145 Податкового кодексу України "Класифікація груп основних
засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації".
- текст аудиторського висновку.
Товариство з обмеженою відповідальністю
<РФС-Аудит>
Україна, 14000, м.Чернігів, вул.Мстиславська, 9, тел.676-434,
П/р 260023011420 в Чернігівоблуправління ВАТ <Держощадбанк>, МФО 353553,
код 31275766, e-maіl: rfs-audіt@yandex.ru
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №2538 видане
рішенням Аудиторської палати України №99 від 23.02.2001р., подовжене до 24.02.2016р., рішенням від
24.02.2011р. №228/4.
№ 08 /2012
м.Чернігів
21 березня 2012 року
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності приватного
акціонерного товариства <Чернігіврибгосп>
за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року .
14
Акціонерам та Керівництву приватного акціонерного товариства <Чернігіврибгосп>.
Розділ І
1.1.Основні відомості про емітента
Найменування Приватне акціонерне товариство <Чернігіврибгосп>
Код ЄДРПОУ 00476820
Місцезнаходження 14014, Чернігівська обл., Чернігівський
р-н, с. Жавінка
Дата державної реєстрації 29 грудня 1998 року
Орган що видав свідоцтво Чернігівська райдержадміністрація
Висновок (звіт) складено за результатами незалежної аудиторської перевірки, яка була проведена
аудиторською фірмою ТОВ <РФС-Аудит> (свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів №2538 видане Аудиторською Палатою України 23.02.2001 р.) на підставі договору №5 від 12.01.2012
року та у відповідності до:
- Закону України <Про аудиторську діяльність> №3125-ХІІІ від 22.04.93р. (в редакції Закону України від
14.09.06р., №140-V);
- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
- Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів
облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360
від 29.09.11р., зареєстрованих в МЮУ 28.11.11р. №1358/20096.
Цей висновок (звіт) містить результати аудиту повного пакету фінансової звітності ПрАТ
<Чернігіврибгосп> (далі Товариство), що була підготовлена у відповідності до вимог Закону України <Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні> та діючих в Україні національних Положень
(Стандартів) бухгалтерського обліку і включає в себе:
- Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2011 року;
- Звіт про фінансові результати за 2011 рік;
- Звіт про власний капітал за 2011 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.
1.2.Відповідальність управлінського персоналу .
У відповідності зі ст.9 Закону України <Про аудиторську діяльність> Товариство несе відповідальність за
повноту і достовірність документів та іншої інформації, що надані для проведення аудиту.
Ця відповідальність стосується:
- розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного
відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилок;
- вибору та застосування відповідної облікової політики та подання облікових оцінок.
1.3.Відповідальність аудитора.
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту,
який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора
дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання об_рунтованої впевненості в
тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і
розкриття інформації у фінансовій звітності.
Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів
внаслідок шахрайства чи помилок.
Оцінка ризиків внутрішнього контролю здійснювалась в аспекті процедур підготовки та достовірного
відображення інформації у фінансовій звітності. Цим висновком (звітом) не формулюється судження щодо
ефективності внутрішнього контролю Товариства.
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом Товариства, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів (на погляд аудитора), які
забезпечують достатню та об_рунтовану основу для надання умовно-позитивного висновку (звіту).
1.4.Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Товариство не створює резерв відпусток працівникам. Згідно з вимогами п. 7 П(С)БО №26 <Виплати
працівникам>, затвердженого наказом МФУ від 28 жовтня 2003 р. № 601, і п. 13 П(С)БО №11 "Зобов'язання",
затвердженого наказом МФУ від 31 січня 2000 р. № 20, створення резерву відпусток є обов'язковим для всіх
підприємств незалежно від форми власності. Аудитору не вдалося точно визначити вплив цього факту на
15
балансову вартість статті балансу <забезпечення виплат персоналу> і на чистий прибуток (збиток) за рік, що
закінчився 31 грудня 2011 року.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 997,0 тис.грн. відображена в підсумку
балансу за первісною вартістю, без створення резерву сумнівних боргів. Відповідно до п.7 П(С)БО №10
<Дебіторська заборгованість>, поточна дебіторська заборгованість включається до підсумку балансу за
чистою реалізаційною вартістю, що визначається як сума поточної дебіторської заборгованості, зменшеної на
резерв сумнівних боргів. Аналіз дебіторської заборгованості показав, що частина такої заборгованості, має
ознаки сумнівності (термін непогашення більше 12 місяців від дати виникнення і відсутність операцій з такими
дебіторами на протязі звітного року). Аудитору не вдалося точно визначити вплив цього факту на балансову
вартість статті балансу <дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги> і на чистий прибуток
(збиток) за 2011 рік.
1.5.Умовно-позитивна думка.
За винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі <Підстава для висловлення умовнопозитивної думки>, фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан
приватного акціонерного товариства <Чернігіврибгосп> станом на 31 грудня 2011 року, а також фінансові
результати його діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і складена відповідно
до Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні> та діючих в Україні Положень
(Стандартів) бухгалтерського обліку.
Розділ ІІ
Інша допоміжна інформація визначена <Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)>, затверджених Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.11р., зареєстрованих в МЮУ 28.11.11р. №1358/20096.
2.1. Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства.
Розрахунок вартості чистих активів здійснюється з метою контролю за дотриманням вимог ч. 3 ст. 155
Цивільного кодексу України, якою встановлено, що <якщо після закінчення другого та кожного наступного
фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного
капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати
відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою
від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації>.
Вартість чистих активів акціонерного товариства визначається шляхом вирахування із загальної суми
активів товариства, загальної суми його зобов'язань.
Розрахунок складається за даними балансу Товариства станом на 31 грудня 2011 року, складеного у
відповідності з вимогами П(С)БО №2 <Баланс>.
Вартість чистих активів Товариства, станом на 31 грудня 2011 року становить 2138,0 тис.грн.
Скоригований Статутний капітал становить 889,0 тис.грн.
Вартість чистих активів Товариства перебільшує Статутний капітал на 1249,0 тис.грн. і станом на 31
грудня 2011 року відповідає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.
2.2. Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з
фінансовою звітністю.
У відповідності до <Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів>, затвердженого
рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 року №1591, (надалі - Річна інформація), перевірена аудитором річна фінансова
звітність Товариства та аудиторський висновок (звіт) щодо неї, є складовою частиною річної інформації
емітента цінних паперів.
Відповідальність за підготовку і подання Річної інформації покладена на Керівництво підприємства, тому
що дані події відбудуться після дати аудиторського висновку (звіту).
Відповідальність аудитора щодо існування можливих суттєвих невідповідностей полягає в тому, що він
повинен визначити, чи слід переглядати перевірену фінансову звітність або іншу інформацію.
Враховуючи те, що на дату складання цього Висновку (звіту) управлінським персоналом Товариства не було
остаточно підготовлено Річну інформацію, щодо якої необхідно було провести процедури ідентифікації:
- суттєвих невідповідностей іншої інформації у складі Річної інформації із перевіреною аудитором фінансовою
звітністю;
- суттєвого викривлення іншої інформації у складі Річної інформації, що не пов'язана з питаннями, розкритими в
перевіреній аудитором фінансовій звітності;
аудиторська думка, сформульована у розділі І цього висновку (звіту), не стосується іншої інформації та аудитор
не несе конкретної відповідальності, відповідно до вимог МСА 720 <Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність> за визначення того, чи
належно подано іншу інформацію у складі Річної інформації.
16
2.3. Висловлення думки щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів
товариства за даними річної фінансової звітності) відповідно до Закону України <Про акціонерні товариства>.
Метою виконання процедур щодо укладання значних правочинів відповідно до Закону України <Про
акціонерні товариства> було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо:
- відповідності укладених протягом звітного періоду значних правочинів вимогам Закону України <Про акціонерні
товариства>;
- відповідності укладених протягом звітного періоду значних правочинів вимогам Статуту та іншим внутрішнім
корпоративним документам Товариства.
Компетенція органів управління, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів встановлена
відповідними статтями Статуту Товариства:
Органи управління Зміст повноважень згідно Статуту
Загальні збори акціонерів Статут не містить спеціальних вимог. Повноваження визначаються нормами статті
70 Закону України <Про акціонерні товариства>
Наглядова рада Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна,
або послуг, що є його предметом становить більше ніж 100 тис. грн. (менше одного відсотку вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства)
Виконавчий орган Правління Статут не містить спеціальних вимог.
За результатами аналізу операцій, які було здійснено протягом 2011 року:
- не було ідентифіковано значні правочини, що потребують спеціальних процедур санкціонування Загальними
зборами акціонерів ;
- правочини, які потребують санкціонування Наглядовою радою, належним чином санкціонувалися, що відповідає
вимогам Закону <Про акціонерні товариства> і вимогам Статуту Товариства.
- встановлені Статутом Товариства процедури укладання значних правочинів не суперечать вимогам Закону
України <Про акціонерні товариства>.
2.4. Висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту
відповідно до Закону України <Про акціонерні товариства>
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту
відповідно до Закону України <Про акціонерні товариства> було отримання доказів, які дозволяють сформувати
судження щодо:
- відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України <Про акціонерні
товариства> та Статуту;
- відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі <Інформація про стан
корпоративного управління> річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог
<Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів>, затверджених рішенням Комісії від
30.10.2009 N 1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2010 за N 80/17375.
Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до:
- розділу 12.1 Статуту, зареєстрованого 06 квітня 2011 року;
- рішення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 04.03.2011 року).
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного
управління:
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізор.
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам,
встановленим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол б/н від 04.03 2011 року).
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та
Положенням про Наглядову раду Товариства, затвердженим на загальних зборах акціонерів (Протокол б/н від
04.03 2011 року).
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України <Про акціонерні
товариства> - до 30 квітня.
Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України <Про
акціонерні товариства>- не рідше одного разу на квартал.
Протягом звітного року Правління Товариства здійснювало поточне управління фінансово-господарською
діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства.
Протягом звітного року змінено кількісний склад Наглядової ради, відкликано Ревізійну комісію, обрано
Ревізора та переобрано Правління Товариства (Протокол б/н від 04.03 2011 року).
17
Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року
здійснювався Ревізором. Фактична реалізація функцій Ревізора протягом звітного року пов'язана з перевіркою
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2011 рік. Спеціальні перевірки протягом звітного
року Ревізором не проводились. На дату надання цього висновку (звіту), перевірка фінансово-господарської
діяльності Товариства Ревізором не завершена.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього
аудиту відповідно до Закону України <Про акціонерні товариства> можна зробити висновок:
- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам нової редакції
Статуту і вимогам Закону України <Про акціонерні товариства>;
- у зв'язку з тим, що на дату складання цього висновку (звіту) Керівництвом Товариства не було остаточно
підготовлено Річну інформацію, до складу якої входить <Інформація про стан корпоративного управління>,
аудитором не проводились процедури перевірки відповідності її подання згідно до вимог <Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів>, затверджених рішенням Комісії від 30.10.2009 N 1355.
2.5. Результати виконання процедур ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства.
Відповідальність Керівництва Товариства та відповідальність аудитора щодо викривлень у фінансових
звітах внаслідок шахрайства визначено у відповідних параграфах розділу І цього висновку (звіту).
Ідентифікація ризиків викривлень у фінансових звітах Товариства в наслідок шахрайства здійснюється з
метою планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів щодо тверджень, які містять
фінансові звіти.
Наслідки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати відповідні аудиторські докази, на підставі
яких було сформовано аудиторську думку щодо відповідного подання фінансової звітності, яка наведена у
параграфі <Умовно-позитивна думка> розділу І цього висновку (звіту).
2.6. Основні відомості про аудиторську фірму
Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю <РФС-Аудит>
Код ЄДРПОУ 31275766
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
надають аудиторські послуги, виданого аудиторською палатою України №2538 від 23 лютого 2001 року №99
Місцезнаходження 14000, м. Чернігів, вул. Мстиславська, 9
Телефон (факс) юридичної особи (0462) 676-434
2.7. Дата і номер договору на проведення аудиту.
Договір №5 від 12 січня 2012 року.
2.8. Дата початку і дата закінчення проведення аудиту.
Дата початку проведення аудиту (дата прийняття рішення про можливість прийняття завдання) - 12
січня 2012 року.
Дата закінчення проведення аудиту (дата інформування керівництва про результати проведених процедур
аудиту) -21 березня 2012 року.
До цього висновку додається фінансова звітність Товариства в складі:
- Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2011 року;
- Звіт про фінансові результати за 2011 рік;
- Звіт про власний капітал за 2011 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.
Директор
ТОВ "РФС-Аудит"
Пчелінцева І.В.
Сертифікат
аудитора серії А № 005420, виданий
Аудиторською Палатою України, рішенням № 124
від 26 червня 2003року,
подовжений рішенням
№ 191/2 від 26 червня 2008 року,
- інформацію про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки
збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків,
18
захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану
розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових
товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та
матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.
Основними видами продукції підприємства є вирощування товарної риби та рибопосадкового матеріалу.
Основними споживачами продукції та послуг товариства є юридичні та фізичні особи м.Чернігова та області та
м. Києва і Київської області. Діяльність підприємства має сезонний характер. Для зменшення ризиків
підприємство постійно розширює ринки збуту своєї продукції та сфери діяльності, веде пошук нових клієнтів.
Рибництво є циклічним виробництвом. Потрібна сировина - це комбікорм для вигодовування риби та ліки.
Основні постачальники це Дніпропетровський та Городнянський комбікормові заводи. Ціни на продукцію
постійно зростають незначними темпами. В Чернігівській області крупних конкурентів товариства немає. В
перспективі підприємство планує вирощувати та реалізовувати нові види риб та ракоподібних за сприятливих
умов на ринку України.
- інформацію про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує
будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування.
Протягом останніх п'яти років суттевих відчужень товариством не здійснювалось. На протязі звітного періоду
придбавалися основні засоби для виробничих потреб емітента: Автомашина УАЗ 330301 171 579 (11,7
тис.грн.), Аератор "Turbo- Jet" 1,1 kW, 400V 640 (35,2 тис.грн.), Дизельна електростанція 36 кВт з дизелем Д243
370 (15,6 тис.грн.), ваги, Ємність для перевез. та зберігання живої риби (81 тис.грн.), Косарка дорожня роторна
(83 тис.грн.), мотопомпа, оргтехніка. Значні інвестиції, повязані з господарською діяльністю, не плануються.
- інформацію про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо
них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження
основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні
активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення
основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей
після її завершення.
Намітити та реалізувати заходи з підвищення ефективності господарської діяльності акціонерного товариства,
передусім за рахунок використання внутрішніх резервів по зменшенню витрат на виробництво. Основні засоби
товариства зношені майже наполовину. Діяльність підприємства напрямую залежить від екології - поганий стан
екології може негативно вплинути на використання активів підприємства. Товариство знаходиться на
самофінансуванні та госпрозрахунку. Основні засоби Товариства знаходяться на території Чернігівського
риборозплідника в с.Жавинка, а також ділянок, які знаходяться у с.Мньов. Використовуються за призначенням.
- інформацію щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень.
Товариство залежить від загальнодержавних тенденцій в економіці країни.
- інформацію про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства.
Протягом звітного періоду підприємство штрафів за порушення чинного законодавства на ринку цінних паперів
не мало.
- опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента.
Для стабільної діяльності товариства необхідно залучати фінансові інвестиції.
- інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів.
Укладені, але не виконані договори в товаристві станом на 31.12.2011 року відсутні.
- стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції,
поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в
майбутньому).
Намітити та реалізувати заходи з підвищення ефективності господарської діяльності акціонерного товариства,
передусім за рахунок використання внутрішніх резервів по зменшенню витрат на виробництво та пошук нових
19
ринків збуту продукції.
- опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний
рік.
Товариство не займається науково-дослідною діяльністю. Кошти на розробки та дослідження товариством не
виділялись.
- інформацію щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові
особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому
розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається.
У відношенні товариства та його посадових осіб не порушувались судові справи.
- іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності
емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три
роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.
Додаткова інформація відсутня. Інформацію про Товариство можна знайти в засобах масової інформації.
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби
(тис.грн.)
Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
Основні засоби,
всього (тис.грн.)
на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого призначення:
4107
4105
0
0
4107
4105
3249
3075
0
0
3249
3075
772
851
0
0
772
851
транспортні засоби
21
25
0
0
21
25
інші
65
154
0
0
65
154
0
0
0
0
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
4107
4105
0
0
4107
4105
будівлі та споруди
машини та обладнання
2. Невиробничого призначення:
Усього
Опис Обмеження щодо використання основних засобів
відсутні.Бухгалтерський облік основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів та їх зносу ведеться у відповідності з
вимогами П(С)БО7 "Основні засоби". Оцінка наявності,
надходження, вибуття, ремонту та амортизації основних засобів
проводиться у відповідності з вимогами П(С)БО №7 <Основні
засоби> та обраною обліковою політикою підприємства. З
01.04.2011 р. змінений метод нарахування амортизації з
податкового методу на метод прямолінійного списання. Станом на
31 грудня 2011 року залишкова вартість основних засобів
становила 4105,0 тис.грн., незавершені капітальні інвестиції 504,0
тис.грн.
20
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
Розрахункова вартість чистих активів
За попередній період
2138
4243
Статутний капітал
889
889
Скоригований статутний капітал
889
889
Опис
Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснюється у
відповідності з Методичними рекомендаціями щодо визначення
вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 року №485, що знайшли
відображення в додатку 9 до Положення про надання регулярної
інформації відкритими акціонерними товариствами та
підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого рішенням
ДКЦПФР від 01.12.2005 №688, з метою контролю за дотриманням
вимог ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих
активів акціонерного товариства визначається шляхом
вирахування із загальної суми активів товариства, загальної суми
його зобов'язань.
Висновок
Товариство відповідає вимогам ч.3. ст.155. Цивільного кодексу
України, оскільки розрахункова вартість чистих активів 4243 тис.
грн. ї не меншою від статутного капіталу товариства 889 тис.
грн.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Дата
Непогашена частина
виникнення
боргу (тис. грн.)
Кредити банку
Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)
Дата
погашення
X
0
X
X
X
0
X
X
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
15
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
3399
X
X
Інші зобов'язання
X
12204
X
X
Усього зобов'язань
X
15618
X
X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
Опис
додаткова інформація відсутня
21
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
періоду
Дата виникнення
події
Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин
Вид інформації
1
2
3
04.03.2011
Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
10.03.2011
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
N з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2011
1
0
2
2010
1
1
3
2009
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так*
Реєстраційна комісія
Ні*
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше (запишіть)
Реєстраційна комісія призначена Наглядовою
радою
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так*
Ні*
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%
X
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так*
Ні*
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
Інше (запишіть)
X
д/в
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так*
Ні*
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
22
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
X
Обирання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень
X
Обирання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень
X
В звітному періоді позачергові збори не скликалися
Інше (запишіть)
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради?
(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради
2
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
3 Кількість представників держави
0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
2
5 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
0
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так*
Ні*
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інше (запишіть)
У складі наглядової ради додаткових комітетів не створено.
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з
акціонерами? (так/ні) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так*
Ні*
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
X
д/в
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так*
Ні*
1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
2 Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
23
3 Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
4 Відсутність конфлікту інтересів
X
5 Граничний вік
X
6 Відсутні будь-які вимоги
X
7 Інше (запишіть)
д/в
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так*
Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть)
Нові члени наглядової ради товариства не
обирались в звітному періоді.
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії
1
Так
осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
4
Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань
наглядової ради та засідань правління?*
Загальні збори
акціонерів
Засідання
наглядової
ради
Засідання
правління
1 Члени правління (директор)
Так
Ні
Так
2 Загальний відділ
Ні
Ні
Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Ні
Так
Ні
4 Юридичний відділ (юрист)
Ні
Ні
Ні
5 Секретар правління
Ні
Ні
Ні
6 Секретар загальних зборів
Ні
Ні
Ні
7 Секретар наглядової ради
Ні
Ні
Ні
8 Корпоративний секретар
Ні
Ні
Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Ні
Ні
Ні
10 Інше (запишіть)
д/в
(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.
24
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*
Загальні наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів
Не належить
до компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та відкликання голови правління
Так
Так
Ні
Ні
Обрання та відкликання членів правління
Так
Так
Ні
Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Так
Так
Ні
Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання голови та членів ревізійної комісії
Так
Ні
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління
Ні
Ні
Ні
Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової
ради
Ні
Ні
Ні
Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності
членів правління
Ні
Ні
Ні
Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних
акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження аудитора
Ні
Так
Так
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
Ні
Так
Ні
Ні
(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні)
Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів,
тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти
в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
Ні
Які документи існують у вашому товаристві?
Так*
1 Положення про загальні збори акціонерів
X
2 Положення про наглядову раду
X
3 Положення про виконавчий орган (правління)
X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства
5 Положення про ревізійну комісію
Ні*
X
X
6 Положення про акції акціонерного товариства
X
7 Положення про порядок розподілу прибутку
X
8 Інше (запишіть)
Статут товариства.
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
25
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?*
Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах
Публікується у
пресі,
оприлюднюється
в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних
ДКЦПФР про
ринок цінних
паперів
Документи
Копії
Інформація
надаються для документів розміщується
знайомлення надаються
на власній
безпосередньо на запит
інтернетв
акціонера
сторінці
акціонерному
акціонерного
товаристві
товариства
1 Фінансова звітність, результати
діяльності
Так
Так
Так
Ні
Так
2 Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та більше
статутного капіталу
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
3 Інформація про склад органів
управління товариства
Так
Так
Так
Так
Ні
4 Статут та внутрішні документи
Так
Ні
Так
Ні
Ні
5 Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Так
Ні
Так
Ні
Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності? (так/ні)
Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так*
Ні*
1 Не проводились взагалі
X
2 Менше ніж раз на рік
X
3 Раз на рік
X
4 Частіше ніж раз на рік
X
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
Так*
Ні*
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
X
Правління або директор
Інше (запишіть)
X
Аудитора затверджує Голова правління за
погодженням з Наглядовою радою.
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)
Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так*
Ні*
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть)
Адитор не змінювався.
26
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Так*
Ревізійна комісія
Ні*
X
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного підприємства
X
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть)
Незалежний аудитор
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так*
Ні*
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
X
X
За зверненням правління
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків
голосів
X
Інше (запишіть)
Згідно Статуту підприємства перевірка
проводилась для затвердження звітності
загальними зборами.
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так*
Ні*
1 Випуск акцій
X
2 Випуск депозитарних розписок
X
3 Випуск облігацій
X
4 Кредити банків
X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
6 Інше (запишіть)
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?*
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
X
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
27
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом попередніх трьох років? (так/ні)
Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
(далі - особа)?
Так*
Ні*
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Інше (запишіть)
В зв'язку з ліквідацією філії в м.Чернігові облік
прав власності на акції передано від ЧФПрАТ
ОКМА до ПрАТ "ОКМА". В зв'язку з
анулюванням ліцензії у ПрАТ "ОКМА" система
реєстру передана до ТОВ "НВП "Магістр".
Після дематеріалізації ЦП - ПАТ "НДУ"
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: 01.01.1000 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпаративного
управління Товариством не створювався.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні)
Ні ; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс
корпоративного управління Товариством не створювався.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
Кодекс корпоративного управління Товариством не створювався.
28
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акціонерне товариство
"Чернігіврибгосп"
2011.12.31
за ЄДРПОУ 00476820
Територія
за КОАТУУ 7425583403
Орган державного
управління
за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання
Приватне акціонерне товариство
за КОПФГ
Вид економічної діяльності Прісноводне рибальство
за КВЕД
*
234
03.12
Одиниця виміру: тис.грн.
Контрольна сума
Адреса 14014, Україна, Чернігівський р-н, с. Жавінка, вул. Дачна, 7
Баланс
на 31 грудня 2011 р.
Форма N 1
Код за ДКУД 1801001
Актив
Код
рядка
На початок звітного
року
На кінець звітного
періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
010
первісна вартість
011
0
0
накопичена амортизація
012
(0)
(0)
020
504
504
залишкова вартість
030
4107
4105
первісна вартість
031
6969
7306
знос
032
(2862)
(3201)
справедлива (залишкова) вартість
035
0
0
первісна вартість
036
0
0
накопичена амортизація
037
(0)
(0)
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
0
0
інші фінансові інвестиції
045
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
0
0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості
055
0
0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості
056
0
0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості
057
(0)
(0)
Відстрочені податкові активи
060
0
0
Вписуваний рядок - Гудвіл
065
0
0
Інші необоротні активи
070
0
0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації
075
0
0
Усього за розділом I
080
4611
4609
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
100
296
44
Поточні біологічні активи
110
2342
2730
Незавершені капітальні інвестиції
0
0
Основні засоби:
Довгострокові біологічні активи:
Довгострокові фінансові інвестиції:
29
Баланс
(продовження)
Актив
Код
рядка
На початок звітного
року
На кінець звітного
періоду
1
2
3
4
Незавершене виробництво
120
3729
4381
Готова продукція
130
4192
3727
Товари
140
0
64
Векселі одержані
150
0
0
чиста реалізаційна вартість
160
1028
997
первісна вартість
161
1028
997
резерв сумнівних боргів
162
(0)
(0)
з бюджетом
170
1
248
за виданими авансами
180
0
0
з нарахованих доходів
190
0
0
із внутрішніх розрахунків
200
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
852
926
Поточні фінансові інвестиції
220
0
0
в національній валюті
230
110
65
у тому числі в касі
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
Грошові кошти та їх еквіваленти:
231
1
1
в іноземній валюті
240
0
0
Інші оборотні активи
250
85
122
Усього за розділом II
260
12635
13304
III. Витрати майбутніх періодів
Вписуваний рядок - ІV. Необоротні активи та групи
вибуття
270
0
0
275
0
0
Баланс
280
17246
17913
Пасив
1
Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
2
3
4
I. Власний капітал
Статутний капітал
300
889
889
Пайовий капітал
310
0
0
Додатковий вкладений капітал
320
0
0
Інший додатковий капітал
330
1176
1176
Резервний капітал
340
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
2178
73
Неоплачений капітал
360
(0)
(0)
Вилучений капітал
370
(0)
(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця
375
(0)
(0)
Усього за розділом I
Вписуваний рядок - Частка меншості
380
4243
2138
385
0
0
30
Баланс
(продовження)
Пасив
Код
рядка
На початок
звітного року
На кінець
звітного періоду
1
2
3
4
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
400
0
0
Інші забезпечення
410
0
0
Сума страхових резервів
415
0
0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
416
(0)
(0)
Цільове фінансування (2)
420
0
157
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)
421
0
Усього за розділом II
430
0
157
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440
0
0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450
0
0
Відстрочені податкові зобов'язання
460
0
0
Інші довгострокові зобов'язання
470
3399
3399
Усього за розділом III
480
3399
3399
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
0
0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
0
0
Векселі видані
520
0
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
338
730
з одержаних авансів
540
0
0
з бюджетом
550
13
15
з позабюджетних платежів
560
0
0
зі страхування
570
45
33
з оплати праці
580
58
66
з учасниками
590
0
0
із внутрішніх розрахунків
600
0
0
Вписуваний рядок - Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами
та групами вибуття, утримуваними для продажу
605
0
0
Інші поточні зобов'язання
610
9150
11375
Усього за розділом IV
620
9604
12219
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
17246
17913
Поточні зобов'язання за розрахунками:
Керівник
_____________________ Бабенко Віктор Іванович
(Підпис)
М. П.
Головний бухгалтер
_____________________ Аркова Анастасія Юріївна
(Підпис)
31
Примітки до балансу
Баланс ПрАТ "Чернігіврибгосп" (надалі - Товариство) складено у відповідності з
вимогами П(С)БО2 "Баланс".
Облікова політика Товариства сформована у відповідності з вимогами діючих положень
(стандартів) бухгалтерського обліку і протягом звітного періоду не змінювалась.
Бухгалтерський облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та
їх зносу ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО7 "Основні засоби". Оцінка
наявності, надходження, вибуття, ремонту та амортизації основних засобів
проводиться у відповідності з вимогами П(С)БО №7 <Основні засоби> та обраною
обліковою політикою підприємства. З 01.04.2011 р. змінений метод нарахування
амортизації з податкового методу на метод прямолінійного списання. Станом на 31
грудня 2011 року
залишкова вартість основних засобів становила 4105,0 тис.грн.,
незавершені капітальні інвестиції 504,0 тис.грн.
Облік запасів на складах і в місцях зберігання здійснюється за цінами
придбання, поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу
достовірно визначити неможливо відображаються за первісною вартістю. Облік
готової продукції і незавершеного виробництва здійснюється за методом виробничої
собівартості у відповідності з вимогами П(С)БО №16 "Витрати" та з вимогами П(С)БО
№30 "Біологічні активи". Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом
ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображена в
підсумку балансу за первісною вартістю без вирахування резерву сумнівних боргів..
Визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в основному
здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО №11 "Зобов'язання". Зобов'язання,
що входять до складу фінансової звітності, підтверджуються даними аналітичного
обліку і відображуються за сумою погашення.
Заборгованість по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по
заробітній платі здійснюються своєчасно, у відповідності з чинним законодавством.
В складі довгострокових зобов'язань Товариством обліковується грошова
поворотна фінансова допомога з терміном погашення, що перевищує дванадцять місяців
з дати балансу.
Керівник
_____________________ Бабенко Віктор Іванович
(Підпис)
М. П.
Головний бухгалтер
_____________________ Аркова Анастасія Юріївна
(Підпис)
32
КОДИ
Дата (рік, місяць, 2011.12.31
число)
Підприємство Приватне акціонерне товариство
"Чернігіврибгосп"
за ЄДРПОУ 00476820
Територія
за КОАТУУ 7425583403
Орган державного
управління
Організаційно-правова Приватне акціонерне товариство
форма господарювання
за СПОДУ
*
за КОПФГ
234
Вид економічної діяльності Прісноводне рибальство
за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн.
03.12
Контрольна сума
Звіт про фінансові результати
за 2011 р.
Форма N 2
Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код
рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
11403
15434
Податок на додану вартість
015
(1900)
(2572)
Акцизний збір
020
(0)
(0)
025
(0)
(0)
Інші вирахування з доходу
030
(5)
(5)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
035
9498
12856
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
(7280)
(7079)
прибуток
050
2218
5778
збиток
Валовий:
055
(0)
(0)
Інші операційні доходи
060
1851
1680
Вписуваний рядок - У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської
діяльності
061
0
0
Адміністративні витрати
070
(1264)
(611)
Витрати на збут
080
(1895)
(1426)
Інші операційні витрати
090
(3111)
(7156)
Вписуваний рядок - У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської
діяльності
091
(0)
(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
100
0
0
збиток
105
(2201)
(1735)
Доход від участі в капіталі
110
0
0
Інші фінансові доходи
120
0
6
Інші доходи (1)
130
198
7
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)
131
0
Фінансові витрати
140
(0)
(0)
Втрати від участі в капіталі
150
(0)
(0)
Інші витрати
160
(102)
(52)
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165
(0)
(0)
33
Звіт про фінансові результати
(продовження)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170
збиток
175 (2105) (1780)
0
0
Вписуваний рядок - У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
176
(0)
(0)
Вписуваний рядок - У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
177
(0)
(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
0
0
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
0
0
прибуток
190
0
0
збиток
195 (2105) (1780)
Фінансові результати від звичайної діяльності:
Надзвичайні:
прибуток
200
0
0
збиток
205
(0)
(0)
Податки з надзвичайного прибутку
210
0
0
Вписуваний рядок - Частка меншості
215
0
0
Чистий:
прибуток
220
0
0
збиток
225 (2105) (1780)
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення
226
(0)
(0)
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Матеріальні затрати
230
6860
9537
Витрати на оплату праці
240
1105
1334
Відрахування на соціальні заходи
250
435
528
Амортизація
260
353
276
Інші операційні витрати
270
8912
12290
Разом
280
17665
23966
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Найменування показника
1
Код
рядка
За звітний період
За попередній період
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
300
3554296
3554296
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
3554296
3554296
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
320
-0,599
-0,501
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330
-0,599
-0,501
0
0
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник
340
_____________________ Бабенко Віктор Іванович
(Підпис)
М. П.
Головний бухгалтер
_____________________ Аркова Анастасія Юріївна
(Підпис)
34
Примітки до звіту про фінансові результати
Зміст та форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до
розкриття його статей визначаються Товариством у відповідності з вимогами П(С)БО3
"Звіт про фінансові результати".
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні
та інші доходи за 2011 рік Товариством визначалися в обліку в цілому із
дотриманням вимог П(С)БО №15 № "Дохід".
Облік витрат діяльності здійснювався в цілому відповідно до вимог П(С)БО
№16 "Витрати". Аналіз складу операційних витрат свідчить про незмінність їх
структури.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік
Товариством отримано збиток 2105,0 тис.грн.
Керівник
_____________________ Бабенко Віктор Іванович
(Підпис)
М. П.
Головний бухгалтер
_____________________ Аркова Анастасія Юріївна
(Підпис)
35
КОДИ
Дата (рік, місяць, 2011.12.31
число)
Підприємство Приватне акціонерне товариство
"Чернігіврибгосп"
за ЄДРПОУ 00476820
Територія
за КОАТУУ 7425583403
Орган державного
управління
Організаційно-правова Приватне акціонерне товариство
форма господарювання
Вид економічної діяльності Прісноводне рибальство
за СПОДУ
*
за КОПФГ
234
за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн.
03.12
Контрольна сума
Звіт про рух грошових коштів
за 2011 р.
Форма N 3
Код за ДКУД 1801004
Стаття
Код
За звітний
період
За аналогічний період попереднього
року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
11213
15326
Погашення векселів одержаних
015
0
2080
Покупців і замовників авансів
020
0
0
Повернення авансів
030
69
198
Установ банків відсотків за поточними рахунками
035
0
0
Бюджету податку на додану вартість
040
0
0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)
045
0
0
Отримання субсидій, дотацій
050
0
0
Цільового фінансування
060
785
385
Боржників неустойки (штрафів, пені)
070
3
1
Інші надходження
080
13
21
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
090
(9540)
(15718)
Авансів
095
(0)
(0)
Повернення авансів
100
(211)
(344)
Працівникам
105
(883)
(1087)
Витрат на відрядження
110
(0)
(43)
Зобов'язань з податку на додану вартість
115
(12)
(30)
Зобов'язань з податку на прибуток
120
(0)
(0)
Відрахувань на соціальні заходи
125
(481)
(555)
Зобов'зань з інших податків і зборів (обов'зкових
платежів)
130
(174)
(170)
Цільових внесків
140
(0)
(0)
Інші витрачання
145
(513)
(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
269
64
Рух коштів від надзвичайних подій
160
0
0
Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
269
64
36
Звіт про рух грошових коштів
(продовження)
Стаття
Код
За звітний
період
За аналогічний період попереднього
року
1
2
3
4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
180
0
0
необоротних активів
190
22
13
майнових комплексів
200
0
0
210
0
0
220
0
0
Інші надходження
230
0
0
Придбання:
фінансових інвестицій
240
(0)
(0)
необоротних активів
250
(336)
(19)
майнових комплексів
260
(0)
(0)
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
270
280
(0)
-314
(0)
-6
Рух коштів від надзвичайних подій
290
0
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
-314
-6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
310
0
0
Отримані позики
320
0
0
Інші надходження
330
0
0
Погашення позик
340
(0)
(0)
Сплачені дивіденди
350
(0)
(0)
Інші платежі
360
(0)
(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
0
0
Рух коштів від надзвичайних подій
380
0
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
0
0
Чистий рух коштів за звітний період
400
-45
58
Залишок коштів на початок року
410
110
52
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420
0
Отримані:
відсотки
дивіденди
Залишок коштів на кінець року
430
65
Примітки до звіту про рух грошових коштів
0
110
Звіт про рух грошових коштів складено у відповідності з вимогами П(С)БО 4 "Звіт
про рух грошових коштів". В звіті розгорнуто наведені суми надходжень та видатків,
що виникли протягом звітного періоду в результаті операційної та інвестиційної
діяльності Товариства.
До складу грошових коштів на кінець року (65,0 тис.грн) включено:
- грошові кошти на поточному рахунку -64,0 тис.грн.;
- грошові кошти в касі -1,0 тис.грн.
Керівник
_____________________ Бабенко Віктор Іванович
(Підпис)
М. П.
Головний бухгалтер
_____________________ Аркова Анастасія Юріївна
(Підпис)
37
КОДИ
Дата (рік, місяць, 2011.12.31
число)
Підприємство Приватне акціонерне товариство
"Чернігіврибгосп"
за ЄДРПОУ 00476820
Територія
за КОАТУУ 7425583403
Орган державного
управління
Організаційно-правова Приватне акціонерне товариство
форма господарювання
Вид економічної діяльності Прісноводне рибальство
за СПОДУ
*
за КОПФГ
234
за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн.
03.12
Контрольна сума
Звіт про власний капітал
за 2011 р.
Форма N 4
Стаття
1
Залишок на початок
року
Код Статутний
капітал
2
Пайовий
капітал
3
4
Код за ДКУД 1801005
Додатковий
вкладений
капітал
Інший
додатковий
капітал
Резервний
капітал
5
6
7
Нерозподілений прибуток
Неоплачений
капітал
8
9
Вилучений
капітал
Разом
10
11
010
889
0
0
1176
0
2178
0
0
4243
Зміна облікової політики 020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок
030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни
040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок 050
на початок року
889
0
0
1176
0
2178
0
0
4243
Коригування:
Переоцінка активів:
Дооцінка основних
засобів
060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка основних засобів
070
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Дооцінка незавершеного
будівництва
080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка незавершеного
будівництва
090
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Дооцінка нематеріальних 100
активів
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка нематеріальних
активів
38
Звіт про власний капітал
(продовження)
Стаття
1
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподіл- Неоплачений Вилучений Разом
капітал капітал вкладений додатковий капітал
ений
капітал
капітал
капітал
капітал
прибуток
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
130
0
0
0
0
0
-2105
0
0
-2105
Виплати власникам (дивіденди)
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до
статутного капіталу
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного
капіталу
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески до капіталу
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з
капіталу
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Викуп акцій (часток)
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій
(часток)
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій
(часток)
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості
акцій
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Списання невідшкодованих
збитків
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Безкоштовно отримані активи
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку:
Внески учасників:
Вилучення капіталу:
Інші зміни в капіталі:
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін в капіталі
290
0
0
0
0
0
-2105
0
0
-2105
Залишок на кінець року
300
889
0
0
1176
0
73
0
0
2138
Примітки до звіту про власний капітал
Звіт про власний капітал складено у відповідності з вимогами П(С)БО 5 "Звіт про
власний капітал"
Станом на 31 грудня 2011 року, до складу власного капіталу включено:
Статутний капітал Товариства в сумі 888 574 (вісімсот вісімдесят вісім
тисяч п'ятсот сімдесят чотири) гривні. Статутний капітал поділено на 3 554 296
(три мільйони п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі двісті дев'яносто шість) простих
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Форма існування акцій
бездокументарна.
Випуск акцій здійснено на всю суму статутного капіталу. Статутний капітал
сплачений в повному обсязі. Станом на 31 грудня 2011 року державна частка в
Статутному капіталі Товариства відсутня.
Додатковий капітал, який в основному складається із узагальненої суми
індексацій основних фондів, які проводилися раніше згідно з рішенням Міністерства
фінансів України та з сум дооцінок активів.
Нерозподілений прибуток, який виник в результаті господарської діяльності
Товариства.
Керівник
_____________________ Бабенко Віктор Іванович
(Підпис)
М. П.
Головний бухгалтер
_____________________ Аркова Анастасія Юріївна
(Підпис)
39
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2011.12.31
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Чернігіврибгосп"
за ЄДРПОУ 00476820
Територія
за КОАТУУ 7425583403
Орган державного управління
за СПОДУ
*
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
господарювання
за КОПФГ
234
Вид економічної діяльності Прісноводне рибальство
за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн.
03.12
Контрольна сума
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 р.
Форма N 5
Код за ДКУД
1801008
I. Нематеріальні активи
Групи
Код Залишок на початок Наді Переоцінка (дооцінка
Вибуло за рік
Нарахован Втрати
Інші зміни за рік
Залишок на кінець року
нематеріальни рядка
року
йшл
+,
о
від
х активів
о за
уцінка -)
амортизаці зменше
рік
ї за рік
ння
первісна накопичен
первісної накопичен первісна накопичен
первісної накопичен первісна накопичена
корисн (переоціне
(переоцін
а
(переоціне
ої
(переоціне
а
ої
(переоціне амортизація
ості
за
ена)
амортизаці
ної)
амортизаці
на)
амортизаці
ної)
амортизаці
на)
рік
вартість
я
вартості
ї
вартість
я
вартості
ї
вартість
1
2
Права
користування
природними
ресурсами
010
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
Права
користування
майном
020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Права на
комерційні
позначення
030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Права на
об'єкти
промислової
власності
040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I. Нематеріальні активи
(продовження)
Групи
Код Залишок на початок
нематеріальни рядка
року
х активів
Наді Переоцінка (дооцінка
Вибуло за рік
Нарахован Втрати
Інші зміни за рік
Залишок на кінець
йшл
+,
о
від
року
о за
уцінка -)
амортизаці зменше
ння
первісна накопичен рік первісної накопичен первісна накопичен ї за рік
первісної накопичен первісна накопичен
корисн (переоціне
(переоцін
а
(переоціне
ої
(переоціне
а
ої
(переоціне
а
ості за
ена)
амортизаці
ної)
амортизаці
на)
амортизаці
ної)
амортизац
на)
амортизаці
рік
вартість
я
вартості
ї
вартість
я
вартості
ії
вартість
я
1
Авторські та
суміжні з
ними права
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші
нематеріальні
активи
070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом
080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Гудвіл
090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права (081)
власності
0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових (084)
асигнувань
0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує (085)
обмеження права власності
II. Основні засоби
0
Групи основних Код
засобів
рядка
1
2
Залишок на
початок року
Надій
шло
за рік
первісна
(переоцінена)
вартість
знос
3
4
5
Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)
Вибуло за рік Нарахо
вано
аморти
зації за
рік
первісної знос первісна знос
(пере(переоціненої)
оцінена)
вартості
вартість
6
7
8
9
10
Втрати Інші зміни за
Залишок на
від
рік
кінець року
зменше
ння
корисн
ості за первісної знос первісна знос
(пере(перерік
оціненої)
оцінена)
вартості
вартість
11
12
13
14
15
у тому числі
одержані за
фінансовою
орендою
передані в
оперативну
оренду
первісна знос первісна знос
(пере(переоцінена)
оцінена)
вартість
вартість
16
17
18
19
Земельні
ділянки
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інвестиційна
нерухомість
105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Капітальні
витрати на
поліпшення
земель
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої
120
5099
1850
0
0
0
0
0
174
0
0
0
5099
2024
0
0
0
0
Машини та
обладнання
130
1507
735
326
0
0
114
16
149
0
0
0
1719
868
0
0
0
0
Транспортні
засоби
140
241
220
12
0
0
0
0
8
0
0
0
253
228
0
0
0
0
Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)
150
121
56
124
0
0
11
8
32
0
0
0
234
80
0
0
0
0
Тварини
160
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Багаторічні
насадження
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші основні
засоби
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Бібліотечні
фонди
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Тимчасові
(нетитульні)
споруди
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника
Код
рядка
За рік
На кінець року
1
2
3
4
Капітальне будівництво
280
0
0
Придбання (виготовлення) основних засобів
290
462
504
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних
активів
300
0
0
Придбання (створення) нематеріальних активів
310
0
0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
320
0
0
Інші
330
0
0
Разом
340
462
504
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
(341)
0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій
(342)
0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника
1
Код
рядка
За рік
2
3
На кінець року
довгострокові
поточні
4
5
А. Фінансові інвестиції за методом
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350
0
0
0
дочірні підприємства
360
0
0
0
спільну діяльність
370
0
0
0
380
0
0
0
акції
390
0
0
0
облігації
400
0
0
0
інші
410
0
0
0
420
0
0
0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі
інших підприємств
Разом (розд.А + розд.Б)
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421)
0
за справедливою вартістю (422)
0
за амортизованою собівартістю (423)
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
0
за собівартістю (424)
0
за справедливою вартістю (425)
0
за амортизованою собівартістю (426)
0
42
V. Доходи і витрати
Найменування показника
Код
рядка
Доходи
Витрати
1
2
3
4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440
127
0
Операційна курсова різниця
450
0
0
Реалізація інших оборотних активів
460
23
22
Штрафи, пені, неустойки
470
3
2189
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціальнокультурного призначення
480
0
0
Інші операційні доходи і витрати
490
1698
900
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491
X
0
непродуктивні витрати і втрати
492
X
479
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500
0
0
дочірні підприємства
510
0
0
спільну діяльність
520
0
0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530
Проценти
540
Фінансова оренда активів
550
0
0
Інші фінансові доходи і витрати
560
0
0
Реалізація фінансових інвестицій
570
0
0
Доходи від об'єднання підприємств
580
0
0
Результат оцінки корисності
590
198
102
Неопераційна курсова різниця
600
0
0
Безоплатно одержані активи
610
Списання необоротних активів
620
Інші доходи і витрати
630
0
X
X
0
Г. Інші доходи і витрати
0
X
X
0
0
0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (632)
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
0%
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної (633)
діяльності
0
43
VI. Грошові кошти
Найменування показника
Код рядка
На кінець року
1
2
3
Каса
640
1
Поточний рахунок у банку
650
54
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
660
10
Грошові кошти в дорозі
670
0
Еквіваленти грошових коштів
680
0
Разом
690
65
З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)
0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і
резервів
Код Залишок Збільшення за звітний рік Використано Сторновано
невико
рядка
на
у звітному
нараховано додаткові
ристану суму
початок (створено) відрахування
році
у звітному
року
році
3
6
8
9
1
2
710
0
0
0
0
0
0
0
Забезпечення наступних
витрат на додаткове
пенсійне забезпечення
720
0
0
0
0
0
0
0
Забезпечення наступних
витрат на виконання
гарантійних зобов'язань
730
0
0
0
0
0
0
0
Забезпечення наступних
витрат на
реструктуризацію
740
0
0
0
0
0
0
0
Забезпечення наступних
витрат на виконання
зобов'язань щодо
обтяжливих контрактів
750
0
0
0
0
0
0
0
760
0
0
0
0
0
0
0
770
0
0
0
0
0
0
0
Резерв сумнівних боргів
775
0
0
0
0
0
0
0
Разом
780
0
0
0
VIII. Запаси
0
0
0
0
1
5
Залишок
на кінець
року
Забезпечення на виплату
відпусток працівникам
Найменування показника
4
Сума очікуваного
відшкодування витрат
іншоюстороною, що
врахована при оцінці
забезпечення
Код
рядка
Балансова вартість на
кінець року
2
3
7
Переоцінка за рік
збільшення чистої
вартості реалізації *
уцінка
4
5
Сировина і матеріали
800
15
0
0
Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби
810
0
0
0
Паливо
820
9
0
0
Тара і тарні матеріали
830
0
0
0
Будівельні матеріали
840
0
0
0
Запасні частини
850
0
0
0
Матеріали сільськогосподарського
призначення
860
20
0
0
Поточні біологічні активи
870
2730
0
0
Малоцінні та швидкозношувані предмети
880
0
0
0
Незавершене виробництво
890
4381
0
0
Готова продукція
900
3727
0
0
Товари
910
64
0
0
Разом
920
10946
0
0
44
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації
(921)
0
переданих у переробку
(922)
0
оформлених в заставу
(923)
0
переданих на комісію
(924)
0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
(925)
0
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу
(926)
0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника
1
Код
рядка
Всього на кінець
року
до 12 місяців
у т.ч. за строками непогашення
від 12 до 18
місяців
від 18 до 36
місяців
2
3
4
5
6
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
940
997
0
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
950
926
0
0
0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
0
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)
0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника
1
Код
рядка
Сума
2
3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
960
0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
970
0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не
прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980
0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника
1
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Код рядка
Сума
2
3
1110
0
валова замовників
1120
0
валова замовникам
1130
0
з авансів отриманих
Заборгованість на кінець звітного року:
1140
0
Сума затриманих коштів на кінець року
1150
0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
1160
0
45
XII. Податок на прибуток
Найменування показника
Код рядка
Сума
1
2
3
Поточний податок на прибуток
1210
0
на початок звітного року
1220
0
на кінець звітного року
1225
0
на початок звітного року
1230
0
на кінець звітного року
1235
0
1240
0
поточний податок на прибуток
1241
0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242
0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1243
0
1250
0
поточний податок на прибуток
1251
0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252
0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1253
0
Відстрочені податкові активи:
Відстрочені податкові зобов'язання:
Включено до Звіту про фінансові результати усього
у тому числі:
Відображено у складі власного капіталу усього
у тому числі:
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника
1
Код рядка
Сума
2
3
Нараховано за звітний рік
1300
363
Використано за рік - усього
1310
363
в тому числі на:
будівництво об'єктів
1311
0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312
363
з них машини та обладнання
1313
0
придбання (створення) нематеріальних
1314
0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315
0
1316
0
1317
0
46
XIV. Біологічні активи
Групи біологічних
активів
Код
рядка
Обліковуються за первісною вартістю
залишок на початок
року
1
2
Довгострокові
1410
біологічні активи усього в тому числі:
робоча худоба
первісна
вартість
накопичена
амортизація
3
4
надій
шло
за рік
5
Обліковуються за справедливою
вартістю
вибуло за рік
нарахов втрати вигоди залишок на кінець
ано
від
від
року
амортиз зменше відновл
первісна накопичена
первісна накопич
ації за
ння
ення
вартість амортизація
вартість
ена
рік
корисн корисн
амортиз
ості
ості
ація
6
7
8
9
10
11
12
залиш надійш зміни вибу зали
ок на ло за вартост ло за шок
почато
рік
і за рік рік на
к року
кіне
ць
року
13
14
15
16
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
продуктивна
худоба
1412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
багаторічні
насадження
1413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
інші
довгострокові
біологічні активи
1415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Поточні біологічні
активи - усього в
тому числі:
1420
2342
X
388
0
X
X
0
0
2730
X
0
0
0
0
0
тварини на
вирощуванні та
відгодівлі
1421
0
X
0
0
X
X
0
0
0
X
0
0
0
0
0
біологічні
активи в стані
біологічних
перетворень (крім
тварин на
вирощуванні та
відгодівлі)
1422
0
X
0
0
X
X
0
0
0
X
0
0
0
0
0
1423
0
X
0
0
X
X
0
0
0
X
0
0
0
0
0
інші поточні
біологічні активи
1424
2342
X
388
0
X
X
0
0
2730
X
0
0
0
0
0
Разом
1430
2342
388
0
0
0
2730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
XV. Фінансові результати від первісного визнання
та реалізації сільськогосподарської продукції
та додаткових біологічних активів
Найменування показника
Код Вартість
рядка первісного
визнання
1
2
3
Витрати,
Результат від Уцінка Виручка Собівартість
Фінансовий
пов'язані з
первісного
від
реалізації результат (прибуток
біологічними
визнання
реалізації
+, збиток -) від
перетвореннями дохід витрати
реалізації первісного
визнання
та
реалізації
4
5
6
7
8
9
10
11
Продукція та додаткові біологічні активи
рослинництва - усього
1500
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
у тому числі: зернові і зернобобові
1510
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
з них: пшениця
1511
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
соя
1512
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
соняшник
1513
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
ріпак
1514
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
цукрові буряки (фабричні)
1515
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
картопля
1516
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
плоди (зерняткові, кісточкові)
1517
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
інша продукція рослинництва
1518
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
додаткові біологічні активи
рослинництва
1519
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
Продукція та додаткові біологічні активи
тваринництва - усього
1520
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
у тому числі: приріст живої маси - усього
1530
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
з нього: великої рогатої худоби
1531
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
свиней
1532
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
молоко
1533
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
вовна
1534
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
яйця
1535
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
інша продукція тваринництва
1536
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
1537
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
1538
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
1539
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
1540
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
0
додаткові біологічні активи
тваринництва
продукція рибництва
Сільськогосподарська продукція та
додаткові біологічні активи - разом
Керівник _____________________ Бабенко Віктор Іванович
(Підпис)
Головний бухгалтер _____________________ Аркова Анастасія Юріївна
(Підпис)
48
Download